Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NoordWest-Holland onder nummer op 1 maart 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NoordWest-Holland onder nummer 37141863 op 1 maart 2012."

Transcriptie

1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NoordWest-Holland onder nummer op 1 maart Hoofdstuk 1 ALGEMEEN Artikel 1 Definities Adressenbestand: Afgiftelocatie: Bezorgdag(en): Bezorging: Direct Mail: Geadresseerde(n): Gebruikersnaam: Opdrachtgever: Overeenkomst: Postadres: PostCollect: Werkdagen: het door of in opdracht van opdrachtgever opgemaakte en aan PostCollect ter beschikking gestelde bestand met adresgegevens van geadresseerden. de tussen PostCollect en opdrachtgever overeengekomen locatie waar de postzendingen voor bezorging dienen te worden afgeleverd door de opdrachtgever dan wel de locatie waar PostCollect postzendingen voor bezorging in ontvangst neemt dan wel ophaalt. de door de verspreidingsorganisaties, waarmee PostCollect zaken doet vastgestelde dagen per week waarop postzendingen bezorgd worden. het geheel van handelingen dat tegen vergoeding wordt verricht teneinde de poststukken op het postadres te bezorgen. een poststuk dat mededelingen bevat die uitsluitend uit reclame-, marketing of publiciteitsmateriaal bestaan en dat ten opzichte van andere direct mail zendingen dezelfde boodschap bevat, met uitzondering van de naam, het adres en het identificatienummer van de geadresseerde, alsmede andere veranderingen die de aard van de boodschap niet wijzigen. de op de postzending en/of op bij de postzending behorende documenten vermeldde persoon of organisatie en/of postadres aan wie respectievelijk waar de postzending dient te worden afgeleverd. De door PostCollect aan de opdrachtgever toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers, waarmee de opdrachtgever in combinatie met het Wachtwoord inzage heeft in de eigen gegevens, geplaatste orders en ontvangen facturen en opdrachtgever tevens de mogelijkheid heeft om gemakkelijk een nieuwe order te plaatsen. de (rechts)persoon die met PostCollect een overeenkomst heeft gesloten voor de verzorging van één of meer poststukken. iedere overeenkomst die tussen PostCollect en opdrachtgever tot stand komt, op welke wijze dan ook, inclusief de bijlagen waaronder in ieder geval de algemene voorwaarden van PostCollect. het adres (uitgesloten postbusadressen) (inclusief postcode) van geadresseerde, zoals aangeleverd door opdrachtgever. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PostCollect B.V., statutair gevestigd te Noord-Scharwoude en kantoorhoudende te Heerhugowaard aan de Jan Duikerweg 5 (1703 DH), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer dan wel de door PostCollect ingeschakelde derden en/ of organisaties. maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen. Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes van PostCollect, in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Enige algemene of specifieke voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen PostCollect en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst Pagina 1 van 7

2 1. Alle zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen en offertes van PostCollect zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding of geldigheid is opgenomen dan wel overeengekomen. 2. Aanbiedingen en offertes kunnen te allen tijde door PostCollect worden herroepen vóór totstandkoming van de Overeenkomst. 3. Aanbiedingen en offertes zijn te allen tijde voorbehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten. 4. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de aanbieding of offerte door opdrachtgever dan wel door acceptatie van de door opdrachtgever aangeboden zendingen door PostCollect. 5. De natuurlijke persoon die namens de rechtspersoon handelt wordt geacht tekenbevoegd te zijn. Indien dit niet het geval is en de rechtspersoon de overeenkomst niet nakomt wordt de persoon die getekend heeft gehouden tot nakoming van de overeenkomst. 6. Indien PostCollect en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan worden alle eerdere voorstellen en correspondentie hierdoor vervangen. 7. PostCollect is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. 8. PostCollect is gerechtigd om redelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen tegenover PostCollect. Deze zekerheid kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, een waarborgsom, een garantie van de moedermaatschappij van opdrachtgever of een bankgarantie. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van PostCollect daartoe, een dergelijke (voor PostCollect acceptabele) zekerheid te verstrekken. 9. Het staat PostCollect vrij om een opdracht niet te aanvaarden indien sprake is van bijzondere omstandigheden en om haar moverende redenen. Daarnaast kunnen opdrachten die vallen buiten het werkterrein van PostCollect c.q. die niet voorkomen op haar product- en tarievenlijsten, worden geweigerd. 10. PostCollect is gerechtigd levering van de diensten uit te stellen dan wel op te schorten indien: - PostCollect gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever en niet wordt voldaan aan een door PostCollect verlangde zekerheidstelling zoals bedoeld in artikel 3.8 of indien een incassomachtiging (indien overeengekomen) niet wordt afgegeven. - het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen. - PostCollect betaling vooraf verlangt en daar niet aan wordt voldaan Artikel 4 Aanbieding van Poststukken 1. Opdrachtgever zal de poststukken op het in de orderbevestiging aangegeven tijdstip op de afgiftelocatie aanbieden aan PostCollect. 2. Bij aanbieding van de Poststukken zal opdrachtgever een aanleverformulier afgeven en ondertekenen. Degene die namens de opdrachtgever het aanleverformulier afgeeft en ondertekent, wordt geacht de opdrachtgever te vertegenwoordigen. 3. Opdrachtgever zal zich houden aan het in de overeenkomst aangegeven tijdstip met betrekking tot het ter beschikking stellen van het adressenbestand op de door PostCollect aangegeven wijze. Artikel 5 Bezorging 4. Bezorging geschiedt onder toepassing van de Algemene Vervoer Condities 2002 (AVC) alsmede deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden prefaleren boven de AVC. 5. Opdrachtgever is ermee akkoord dat door PostCollect ingeschakelde derden de daadwerkelijke uitvoering voor haar rekening neemt dan wel nemen. 6. Bezorging kan tevens geschieden op basis van nader uitgereikte voorwaarden ter zake de bepaald overeengekomen dienst. Artikel 6 Pakket 1. Het maximale gewicht van een pakket is 31,5 kg (bij aanleveren bij een PostCollect Pakketpunt 25 kg), maximale lengte 200 cm(vanaf 1,20 meter geldt een toeslag, bij Karwei netwerk is het sowieso niet mogelijk pakketten te versturen met een lengte van meer dan 120 cm), breedte 60 cm, hoogte 60 cm. Het minimale gewicht dient 0,1 kilo te zijn en de minimale lengte 10 cm, breedte 5 cm en hoogte 1,5 cm. 2. Ieder pakket dient te zijn voorzien van door PostCollect goedgekeurde etiketten met barcode. 3. Postbusadressen zijn niet toegestaan. 4. Pakketten dienen geschikt te zijn voor machinale verwerking zodoende kunnen pakketten als rolkokers, uitlaten, autobanden e.d. niet verwerkt worden. Abstracter criterium in dat opzicht is dat pakketten niet ondeugdelijk verpakt Pagina 2 van 7

3 mogen zijn, geen uitstekende delen mag bevatten, niet een vlakke bodem heeft dan wel het geautomatiseerde sorteersysteem in gevaar kan brengen. Dit oordeel is slechts voorbehouden aan PostCollect dan wel de onder haar werkzame expediteurs. Indien pakketten niet aan voorgaande voldoen geldt een toeslag. 5. Het is de afzender niet toegestaan een zending die gevaarlijke goederen bevat volgens de ADR en IATA geldende regels en levende planten en/of dieren, wapens, bederfelijke goederen, munten, bankpapier, edelstenen, ongemunt goud of zilver, kunstwerkten, tabak verdovende middelen, klant-tot-klant goederen die onder douanecontracten vallen, alcohol, tijdelijke importgoederen, via PostCollect te versturen. Afzender is aansprakelijk voor de algehele schade bij overtreding van voorgaand. PostCollect kan nimmer aansprakelijk zijn in dat opzicht. 6. Uit het enkele gegeven dat pakketten zijn aangenomen volgt niet dat zij aan de voorgenoemde voorwaarden voldoen. 7. Pakketten worden enkel op werkdagen bezorgd. 8. PostCollect spant zich er zoveel als mogelijk voor in om pakketten binnen de door haar gecommuniceerde tijden te bezorgen mits vanzelfsprekend op tijd aangeleverd door de klant. Artikel 7 Retour, geweigerde en onbestelbare zendingen 1. Retourzendingen worden op kosten van de afzender dan wel de opdrachtgever retour gezonden. De kosten hiervoor worden één op één doorbelast aan de opdrachtgever. De vergoeding voor de retour gestuurde stukken wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en zullen achteraf gefactureerd worden. De kosten daarvoor bedragen tenminste de eerder overeengekomen verzendprijs. 2. Ingeval zendingen onbestelbaar zijn en dus om bepaalde redenen niet bezorgd kunnen worden, wordt opdrachtgever hier digitaal van op de hoogte gesteld. In overleg met opdrachtgever draagt PostCollect zorg voor de vernietiging dan wel retournering aan opdrachtgever van de betreffende zendingen. Ingeval het laatste zullen extra kosten berekend worden. 3. Pakketten worden 2 maal aangeboden, geadresseerde wordt bij de eerste aanbieding middels een notificatie geïnformeerd. Bij deze notificatie staat tevens de mogelijkheid van een tweede aflevering en/of het afhalen van de zending. Indien binnen 5 werkdagen niet wordt gereageerd, wordt de zending retour gezonden volgens lid 1 van dit artikel. Artikel 8 Tarieven en vergoedingen 1. Opdrachtgever is voor de diensten als genoemd in de overeenkomst het in de overeenkomst opgenomen bedrag verschuldigd. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW. 3. PostCollect is in ieder geval gerechtigd, voor zover er geen prijzen in de overeenkomst zijn genoemd, de bedragen als gecommuniceerd op dan wel gegevens aanwezig op andere elektronische gegevensdragers, vallend onder verantwoordelijkheid van PostCollect, en toegankelijk voor opdrachtgevers in rekening te brengen. Uitgangspunt is dat te allen tijde het tarief geldt zoals gecommuniceerd in of bij overeenkomst met de klant. Indien de klant niet bekend is met tarieven dan is de klant tevoren verantwoordelijk voor de opvraag daarvan en verificatie bij PostCollect. 4. PakketTarieven zijn in ieder geval gebaseerd op het verstrekken van verzend- en afhaalopdrachten via het elektronische systeem van PostCollect dan wel via het syteem van derden werkzaam bij PostCollect. PostCollect is gerechtigd om voor elke verlangde handeling buiten het elektronische systeem om handelingskosten in rekening te brengen. 5. Opdrachtgever zal PostCollect te allen tijde de gegevens verstrekken welke van belang zijn voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding voor gebruik van de diensten. PostCollect stelt de verschuldigde vergoeding vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en door telling, meting en weging van de door opdrachtgever aangeboden poststukken. De offerte respectievelijk het (digitale) aanleverformulier vormen de basis voor facturatie. 6. PostCollect behoudt zich te allen tijde het recht voor om de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren. 7. De tarieven worden jaarlijks per januari van ieder kalenderjaar aangepast. Belangrijke basis voor de tariefaanpassingen is de jaarlijkse NEA - prognose betreffende de ontwikkeling van de kosten in het binnenlandse goederenvervoer. Indien gedurende de contractperiode blijkt dat de werkelijke prijsontwikkeling significant afwijkt van datgene wat aanvankelijk door de NEA werd voorspeld, behoudt PostCollect zich het recht voor een dergelijke Pagina 3 van 7

4 kostenstijging aan de klant door te berekenen. Indien dit gebeurt wordt de klant daar tenminste 30 dagen voor inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk over ingelicht. 8. Indien de dieselprijzen zich sneller ontwikkelen dan de NEA heeft voorspeld, behoudt PostCollect zich het recht voor een automatische tariefcorrectie toe te passen. 9. PostCollect is gerechtigd in geval van kostenstijgingen buiten de invloedsfeer van PostCollect de tarieven aan te passen. Daarbij kan het onder meer gaan om een brandstoftoeslag. De duur en hoogte wordt bepaald door PostCollect op basis van de marktomstandigheden en is slechts voorbehouden aan PostCollect. 10. Indien toegezegde volumes/ aantallen niet gehaald worden dan wel deze afwijkend behoudt PostCollect zich het recht voor om de toezegde/overeengekomen volumes na te factureren. 11. Indien PostCollect ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerkosten beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht. Artikel 9 Facturering en betaling 1. PostCollect is gerechtigd betaling vooraf te verlangen. 2. Opdrachten als verstrekt door opdrachtgever worden in behandeling genomen nadat opdrachtgever de verschuldigde bedragen op de door PostCollect aangewezen rekening heeft overgemaakt. 3. Indien betaling uitblijft is PostCollect gerechtigd om de diensten als genoemd in de overeenkomst op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden zonder jegens opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 4. Elk beroep van opdrachtgever op verrekening met een vordering op PostCollect is uitgesloten. 5. Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien PostCollect niet binnen 8 dagen na factuurdatum daartegen een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. 6. PostCollect kan de betalingsvoorwaarden naar redelijkheid eenzijdig wijzigen. Dat kan onder meer ten grondslag liggen aan de mate waarin opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen voldoet dan wel bijvoorbeeld zekerheden heeft gesteld. Met betalingsvoorwaarden in deze zin wordt naast betalingstermijn tevens borgstelling dan wel anderszins in de breedste zin van het woord bedoeld. 7. Indien automatische incasso is overeengekomen geldt mede stornering als verzuim. 8. De persoon die als vertegenwoordiger van een organisatie, als persoon zelf, of als middelijk vertegenwoordiger een overeenkomst met PostCollect aangaat, staat er voor in dat de liquiditeit in orde is en een faillissement in het eerstkomende jaar niet valt te voorzien. Deze clausule is wederom van kracht indien er tot verlenging wordt overgaan dan wel de rechtsrelatie met PostCollect op welke wijze dan ook wordt gecontinueerd. 9. Bij betaling achteraf geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 10. Eventueel overeengekomen depotbedragen zijn voor een klant nimmer verrekenbaar met facturen. 11. Indien er geen betaling binnen de gehanteerde betalingstermijn plaatsvindt wordt van rechtswege de wettelijke rente in rekening gebracht. Indien sprake is van een opdrachtgever welke handelt in het kader van een beroep of bedrijf is ingeval van verzuim de in artikel 119a boek 6 BW verschuldigde rente verschuldigd. 12. Bij verzuim te betalen heeft PostCollect tenminste recht op de bedragen als genoemd in de staffel incassokosten. Artikel 10 Bescherming van persoonsgegevens 1. PostCollect verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor haar bedrijfsvoering en levering van de diensten als opgenomen in de overeenkomst. De verzamelde gegevens worden slechts conform geldende wettelijke bepalingen en voor de doeleinden zoals bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag vermeld. Opdrachtgever geeft toestemming om zijn gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de databases dan wel geautomatiseerde bestanden die PostCollect aanlegt in het kader van haar dienstverlening en facturering. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, zal PostCollect de gegevens uit het Adressenbestand uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst. Het Adressenbestand zal na gebruik als hierboven omschreven zo spoedig mogelijk worden vernietigd. Pagina 4 van 7

5 3. Opdrachtgever vrijwaart PostCollect, behoudens opzet en/of grove schuld door PostCollect, van alle aanspraken die jegens PostCollect worden ingesteld wegens schending van de persoonsgegevens als gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 4. PostCollect draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard. Artikel 11 Risico en aansprakelijkheid 1. PostCollect is niet aansprakelijk voor de (indirecte) schade die is ontstaan als gevolg van het niet of het niet goed functioneren van haar diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PostCollect. 2. De afzender van een zending is verantwoordelijk voor deze zending en de inhoud daarvan die zij aan PostCollect dan wel de onder haar werkzame personen ter beschikking stelt. Dit houdt tevens een aansprakelijkheid in voor ontstane schade tegenover PostCollect dan wel de onder haar werkzame personen. Deze personen kunnen afzender direct aanspreken. 3. De aansprakelijkheid van PostCollect per pakket is uitgesloten. Indien en voor zover een aanvullende verzekering is overeengekomen tegen de door PostCollect daarvoor gehanteerde voorwaarden is er een aansprakelijkheid van PostCollect tot ten hoogste 500 euro per pakket met een eigen risico van 50 euro. Goederen als breukgevoelige goederen, schade aan beeldschermen welke is ontstaan door het bezwijken van de ophanging van de beeldbuis, schade van de inhoud van pakketten buiten de maximale afmetingen, schade die is ontstaan aan harde schijven, schrijf- en leeskoppen van computers, computeronderdelen en printers, en gebundelde meercolli pakketten is uitgesloten van verzekering. 4. Een claim ingevolge het vorige lid dient binnen 8 weken te zijn ingediend bij PostCollect. 5. Opdrachtgever zal PostCollect vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst. 6. De klant dient in te staan voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar aangeleverde gegevens en/of documenten, die benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht en dient PostCollect te vrijwaren ter zake eventuele onvolkomenheden hierin. 7. In geval van overmacht aan de zijde van PostCollect (zijnde een niet toerekenbare tekortkoming) kan opdrachtgever PostCollect niet op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien PostCollect niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, "onwerkbaar weer", overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, storingen of tekortkomingen in (communicatieve) dienstverlening van derden. 8. Goederen worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever. 9. Wanneer één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden in rechte vernietigd mocht kunnen worden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen door PostCollect ontvangen ten aanzien van een desbetreffende separate levering van een poststuk. 10. Al mocht er al aansprakelijkheid van PostCollect worden aangenomen dan is deze beperkt tot ten hoogste het ontvangen bedrag inzake een desbetreffende post- dan wel pakketstuk. Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever 1. De afzender is tegenover PostCollect aansprakelijk voor schade, die als gevolg van een oorzaak die aan hem kan worden toegerekend, door zijn poststuk is toegebracht aan personen in dienst dan wel werkzaam onder PostCollect, aan bedrijfsmiddelen van PostCollect of aan andere poststukken. Artikel 13 Weigering, opschorting en ontbinding 1. PostCollect behoudt zich het recht om Poststukken te weigeren indien: - Poststukken niet voldoen aan de door PostCollect gestelde eisen met betrekking tot gewicht, afmetingen, inhoud, adressering en verpakking; - Poststukken niet op het overeengekomen tijdstip worden afgeleverd dan wel overhandigd; - PostCollect het vermoeden heeft dan wel kan bevestigen dat de poststukken schade zouden kunnen aanbrengen aan haar medewerkers of eigendommen; - Opdrachtgever niet voldoet aan één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst; - Het verzorgen van de poststroom in strijd is met de wet- en regelgeving dan wel andere gegronde redenen; Pagina 5 van 7

6 2. PostCollect behoudt zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien sprake is van één of meer omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid PostCollect behoudt zich het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 1 en opdrachtgever het gebrek niet binnen een termijn van 10 dagen na schriftelijke constatering door PostCollect hersteld. 4. Indien door PostCollect de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden wordt, zal opdrachtgever in staat worden gesteld de poststukken, voor zover in handen van PostCollect, af te halen. De te betalen vergoeding voor de betreffende dienst(en) als bedoeld in de overeenkomst blijft verschuldigd. 13. PostCollect heeft een recht van retentie en een recht van reclame op alle pakketten welke zich onder haar dan wel PostCollect haar opdrachtnemers bevinden. 14. Indien de klant surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is komen te verkeren, of indien de klant zijn of haar onderneming staakt, geheel dan wel gedeeltelijk liquideert of anderszins de exploitatie ervan wordt verhinderd, al dan niet door maatregelen van overheidswege uitgevaardigd, dan is PostCollect gerechtigd de overeenkomst van opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen c.q. te beëindigen met onmiddellijke ingang. Gewichtige redenen voor opzegging zijn eveneens aanwezig indien PostCollect redelijke grond heeft om te weigeren de opdracht uit te voeren op door de klant gegeven aanwijzingen en de klant PostCollect niettemin aan deze aanwijzingen wenst te houden, dan wel indien anderzijds omtrent de wijze van uitvoering der werkzaamheden geen overeenstemming kan worden bereikt. Bovendien kan geweigerd worden een opdracht te aanvaarden of kan een aanvaarde opdracht worden opgezegd indien blijkt van enig tegenstrijdig belang tussen meerdere klanten van PostCollect dan wel aan PostCollect direct dan wel indirect gelieerde (rechts)personen. Behoudens de gevallen die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigen, zal voor PostCollect een opzegtermijn van tenminste één week voldoende zijn. Terzake deze beëindiging kan PostCollect niet aansprakelijk zijn voor schade uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad. Artikel 14 Direct Mail & Partijenpost 1. De afmetingen van ieder individueel mailstuk zijn maximaal 38 x 26, 5 x 3,2 cm. 2. De mailstukken afzonderlijk hebben een handzaam formaat. 3. De zendingen bestaat uit tenminste stuks en dienen gelijksoortig te zijn behalve de geadresseerden. 4. Het gewicht per mailstuk bedraagt maximaal gram. 5. Alle mailstukken zijn voorzien van een duidelijk leesbare naam, straatadres met huisnummer, postcode en woonplaats, SND-code, bundelnummer, palletnummer en aangeleverd volgens de aanleveringvoorwaarden, zoals beschreven in de voorwaarden van de verzender waarbij de post bezorgd zal worden. 6. Voor orders kleiner dan stuks wordt een toeslag van 20% boven de tarieven toegepast. 7. Indien een adressenbestand bestaat uit meer dan 5 delen wordt een toeslag berekend van 35 euro per adressenbestand beginnend vanaf het eerste adressenbestand. 8. Bij een annulering over verschuiving wordt er 15% berekend van de oorspronkelijke orderwaarde. 9. Bij een foutieve frankeeraanduiding is een opslag verschuldigd van 30% van de overeengekomen stuksprijs dan wel zendingprijs. 10. Bij een ongesorteerde aanlevering en/ of ongebundelde aanlevering geldt een meerprijs van 3,5 cent per poststuk. 11. De kosten voor een retourzending bedraag 3 cent. Artikel 15 Haal- en brengservice 1. Wanneer opdrachtgever gebruik wenst te maken van de haal- en/of brengservice ingeval van direct mail, partijenpost of pakketzending, dient opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken waarna dit in de overeenkomst opgenomen zal worden. Kosten daarvoor worden doorgerekend, tenzij anders overeengekomen. Artikel 16 Contractsoverneming 1. PostCollect is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een andere tot de groep van PostCollect behorende onderneming, in de zin van artikel 2:24b BW. Pagina 6 van 7

7 2. Opdrachtgever verleent op voorhand toestemming en medewerking aan (volledige of gedeeltelijke) overdracht door PostCollect van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde voor zover nakoming van de overeenkomst door deze derde wordt gegarandeerd. Artikel 17 Overige bepalingen 1. Vorderingen voortvloeiend uit de overeenkomst of voortvloeiend uit onrechtmatig handelen, met uitzondering van betalingsverplichtingen van opdrachtgever aan PostCollect, hebben een verjaringstermijn van één jaar na contractsdatum. Voorgaande te rekenen vanaf de dag volgende op de dag waarop de zaken werden geleverd of redelijkerwijs hadden moeten zijn afgeleverd. 2. PostCollect behoudt zich te allen tijde het recht om wijzigingen dan wel aanvullingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, waarbij opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking van de wijziging(en) c.q. aanvulling(en) de overeenkomst kan ontbinden met inachtneming van de opzegtermijn als opgenomen in de overeenkomst. 3. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden verandert niets aan de geldigheid van de overige bepalingen. Ingeval van onwettigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden zullen PostCollect en opdrachtgever in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft als de niet rechtsgeldige bepaling. 4. De afzender/ opdrachtgever is verplicht PostCollect op de hoogte te houden van het adres waarop hij bereikbaar is. Eventuele schade of verzuim ten gevolge van een nalaten daarvan kan nimmer ten laste van PostCollect komen. Artikel 18 Toepasselijk recht en jurisdictie 1. Ingeval van tegenstrijdigheid van bepalingen in documenten behorende bij de overeenkomst, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 2. Op de overeenkomst en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing. 3. Leemtes of forumkeuzes krachtens (internationale) verdragen of verordeningen die te worden ingevuld als zijnde de Nederlands rechter te zijn overeengekomen. 4. Alle uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht per 1 maart Pagina 7 van 7

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

I. Postactiviteiten. Artikel 1. Toepasselijkheid

I. Postactiviteiten. Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Verkoopvoorwaarden Diamant groep a I. Postactiviteiten Onder Diamant groep Facilitaire Dienstverlening Post wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan het onderdeel Facilitaire Dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011 Artikel 1: Definities 1.1 DOTMADESHOP: DOTMADESHOP staat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Postbezorging

Algemene Voorwaarden voor Postbezorging Artikel 1 - Definities Adressenbestand: Afgiftelocatie: Algemene Voorwaarden: Bezorgdag(en): Bezorging: Geadresseerde(n): Orderbevestiging: Opdrachtgever: Overeenkomst: Postadres: Postaanleveringsformulier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waaronder tevens dient te worden begrepen uitvoering van werkzaamheden

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - RenewMyID

Algemene Voorwaarden - RenewMyID Algemene Voorwaarden - RenewMyID Hier treft u de algemene voorwaarden aan van RenewMyID ("Opdrachtnemer"). Het adres van RenewMyID is Half elfje 5 5711 ES Someren, met het KvK-nummer 54333474. Mocht u

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. ABIS Automatisering Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden leer- en begeleidingstrajecten Beishuizen Maatwerk

Algemene voorwaarden leer- en begeleidingstrajecten Beishuizen Maatwerk Algemene voorwaarden leer- en begeleidingstrajecten Beishuizen Maatwerk Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd voor alle leer en begeleidingstrajecten (opleiding/cursus/training/supervisie/coaching)

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Qholix BV

Algemene Voorwaarden - Qholix BV Algemene Voorwaarden - Qholix BV Dit zijn de algemene voorwaarden van Qholix BV ( Opdrachtnemer ). Het adres van Qholix BV is Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen, met het KvK-nummer 57812160. Mocht

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie