Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NoordWest-Holland onder nummer op 1 maart 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NoordWest-Holland onder nummer 37141863 op 1 maart 2012."

Transcriptie

1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NoordWest-Holland onder nummer op 1 maart Hoofdstuk 1 ALGEMEEN Artikel 1 Definities Adressenbestand: Afgiftelocatie: Bezorgdag(en): Bezorging: Direct Mail: Geadresseerde(n): Gebruikersnaam: Opdrachtgever: Overeenkomst: Postadres: PostCollect: Werkdagen: het door of in opdracht van opdrachtgever opgemaakte en aan PostCollect ter beschikking gestelde bestand met adresgegevens van geadresseerden. de tussen PostCollect en opdrachtgever overeengekomen locatie waar de postzendingen voor bezorging dienen te worden afgeleverd door de opdrachtgever dan wel de locatie waar PostCollect postzendingen voor bezorging in ontvangst neemt dan wel ophaalt. de door de verspreidingsorganisaties, waarmee PostCollect zaken doet vastgestelde dagen per week waarop postzendingen bezorgd worden. het geheel van handelingen dat tegen vergoeding wordt verricht teneinde de poststukken op het postadres te bezorgen. een poststuk dat mededelingen bevat die uitsluitend uit reclame-, marketing of publiciteitsmateriaal bestaan en dat ten opzichte van andere direct mail zendingen dezelfde boodschap bevat, met uitzondering van de naam, het adres en het identificatienummer van de geadresseerde, alsmede andere veranderingen die de aard van de boodschap niet wijzigen. de op de postzending en/of op bij de postzending behorende documenten vermeldde persoon of organisatie en/of postadres aan wie respectievelijk waar de postzending dient te worden afgeleverd. De door PostCollect aan de opdrachtgever toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers, waarmee de opdrachtgever in combinatie met het Wachtwoord inzage heeft in de eigen gegevens, geplaatste orders en ontvangen facturen en opdrachtgever tevens de mogelijkheid heeft om gemakkelijk een nieuwe order te plaatsen. de (rechts)persoon die met PostCollect een overeenkomst heeft gesloten voor de verzorging van één of meer poststukken. iedere overeenkomst die tussen PostCollect en opdrachtgever tot stand komt, op welke wijze dan ook, inclusief de bijlagen waaronder in ieder geval de algemene voorwaarden van PostCollect. het adres (uitgesloten postbusadressen) (inclusief postcode) van geadresseerde, zoals aangeleverd door opdrachtgever. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PostCollect B.V., statutair gevestigd te Noord-Scharwoude en kantoorhoudende te Heerhugowaard aan de Jan Duikerweg 5 (1703 DH), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer dan wel de door PostCollect ingeschakelde derden en/ of organisaties. maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen. Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes van PostCollect, in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Enige algemene of specifieke voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen PostCollect en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst Pagina 1 van 7

2 1. Alle zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen en offertes van PostCollect zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding of geldigheid is opgenomen dan wel overeengekomen. 2. Aanbiedingen en offertes kunnen te allen tijde door PostCollect worden herroepen vóór totstandkoming van de Overeenkomst. 3. Aanbiedingen en offertes zijn te allen tijde voorbehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten. 4. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de aanbieding of offerte door opdrachtgever dan wel door acceptatie van de door opdrachtgever aangeboden zendingen door PostCollect. 5. De natuurlijke persoon die namens de rechtspersoon handelt wordt geacht tekenbevoegd te zijn. Indien dit niet het geval is en de rechtspersoon de overeenkomst niet nakomt wordt de persoon die getekend heeft gehouden tot nakoming van de overeenkomst. 6. Indien PostCollect en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan worden alle eerdere voorstellen en correspondentie hierdoor vervangen. 7. PostCollect is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. 8. PostCollect is gerechtigd om redelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen tegenover PostCollect. Deze zekerheid kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, een waarborgsom, een garantie van de moedermaatschappij van opdrachtgever of een bankgarantie. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van PostCollect daartoe, een dergelijke (voor PostCollect acceptabele) zekerheid te verstrekken. 9. Het staat PostCollect vrij om een opdracht niet te aanvaarden indien sprake is van bijzondere omstandigheden en om haar moverende redenen. Daarnaast kunnen opdrachten die vallen buiten het werkterrein van PostCollect c.q. die niet voorkomen op haar product- en tarievenlijsten, worden geweigerd. 10. PostCollect is gerechtigd levering van de diensten uit te stellen dan wel op te schorten indien: - PostCollect gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever en niet wordt voldaan aan een door PostCollect verlangde zekerheidstelling zoals bedoeld in artikel 3.8 of indien een incassomachtiging (indien overeengekomen) niet wordt afgegeven. - het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen. - PostCollect betaling vooraf verlangt en daar niet aan wordt voldaan Artikel 4 Aanbieding van Poststukken 1. Opdrachtgever zal de poststukken op het in de orderbevestiging aangegeven tijdstip op de afgiftelocatie aanbieden aan PostCollect. 2. Bij aanbieding van de Poststukken zal opdrachtgever een aanleverformulier afgeven en ondertekenen. Degene die namens de opdrachtgever het aanleverformulier afgeeft en ondertekent, wordt geacht de opdrachtgever te vertegenwoordigen. 3. Opdrachtgever zal zich houden aan het in de overeenkomst aangegeven tijdstip met betrekking tot het ter beschikking stellen van het adressenbestand op de door PostCollect aangegeven wijze. Artikel 5 Bezorging 4. Bezorging geschiedt onder toepassing van de Algemene Vervoer Condities 2002 (AVC) alsmede deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden prefaleren boven de AVC. 5. Opdrachtgever is ermee akkoord dat door PostCollect ingeschakelde derden de daadwerkelijke uitvoering voor haar rekening neemt dan wel nemen. 6. Bezorging kan tevens geschieden op basis van nader uitgereikte voorwaarden ter zake de bepaald overeengekomen dienst. Artikel 6 Pakket 1. Het maximale gewicht van een pakket is 31,5 kg (bij aanleveren bij een PostCollect Pakketpunt 25 kg), maximale lengte 200 cm(vanaf 1,20 meter geldt een toeslag, bij Karwei netwerk is het sowieso niet mogelijk pakketten te versturen met een lengte van meer dan 120 cm), breedte 60 cm, hoogte 60 cm. Het minimale gewicht dient 0,1 kilo te zijn en de minimale lengte 10 cm, breedte 5 cm en hoogte 1,5 cm. 2. Ieder pakket dient te zijn voorzien van door PostCollect goedgekeurde etiketten met barcode. 3. Postbusadressen zijn niet toegestaan. 4. Pakketten dienen geschikt te zijn voor machinale verwerking zodoende kunnen pakketten als rolkokers, uitlaten, autobanden e.d. niet verwerkt worden. Abstracter criterium in dat opzicht is dat pakketten niet ondeugdelijk verpakt Pagina 2 van 7

3 mogen zijn, geen uitstekende delen mag bevatten, niet een vlakke bodem heeft dan wel het geautomatiseerde sorteersysteem in gevaar kan brengen. Dit oordeel is slechts voorbehouden aan PostCollect dan wel de onder haar werkzame expediteurs. Indien pakketten niet aan voorgaande voldoen geldt een toeslag. 5. Het is de afzender niet toegestaan een zending die gevaarlijke goederen bevat volgens de ADR en IATA geldende regels en levende planten en/of dieren, wapens, bederfelijke goederen, munten, bankpapier, edelstenen, ongemunt goud of zilver, kunstwerkten, tabak verdovende middelen, klant-tot-klant goederen die onder douanecontracten vallen, alcohol, tijdelijke importgoederen, via PostCollect te versturen. Afzender is aansprakelijk voor de algehele schade bij overtreding van voorgaand. PostCollect kan nimmer aansprakelijk zijn in dat opzicht. 6. Uit het enkele gegeven dat pakketten zijn aangenomen volgt niet dat zij aan de voorgenoemde voorwaarden voldoen. 7. Pakketten worden enkel op werkdagen bezorgd. 8. PostCollect spant zich er zoveel als mogelijk voor in om pakketten binnen de door haar gecommuniceerde tijden te bezorgen mits vanzelfsprekend op tijd aangeleverd door de klant. Artikel 7 Retour, geweigerde en onbestelbare zendingen 1. Retourzendingen worden op kosten van de afzender dan wel de opdrachtgever retour gezonden. De kosten hiervoor worden één op één doorbelast aan de opdrachtgever. De vergoeding voor de retour gestuurde stukken wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en zullen achteraf gefactureerd worden. De kosten daarvoor bedragen tenminste de eerder overeengekomen verzendprijs. 2. Ingeval zendingen onbestelbaar zijn en dus om bepaalde redenen niet bezorgd kunnen worden, wordt opdrachtgever hier digitaal van op de hoogte gesteld. In overleg met opdrachtgever draagt PostCollect zorg voor de vernietiging dan wel retournering aan opdrachtgever van de betreffende zendingen. Ingeval het laatste zullen extra kosten berekend worden. 3. Pakketten worden 2 maal aangeboden, geadresseerde wordt bij de eerste aanbieding middels een notificatie geïnformeerd. Bij deze notificatie staat tevens de mogelijkheid van een tweede aflevering en/of het afhalen van de zending. Indien binnen 5 werkdagen niet wordt gereageerd, wordt de zending retour gezonden volgens lid 1 van dit artikel. Artikel 8 Tarieven en vergoedingen 1. Opdrachtgever is voor de diensten als genoemd in de overeenkomst het in de overeenkomst opgenomen bedrag verschuldigd. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW. 3. PostCollect is in ieder geval gerechtigd, voor zover er geen prijzen in de overeenkomst zijn genoemd, de bedragen als gecommuniceerd op dan wel gegevens aanwezig op andere elektronische gegevensdragers, vallend onder verantwoordelijkheid van PostCollect, en toegankelijk voor opdrachtgevers in rekening te brengen. Uitgangspunt is dat te allen tijde het tarief geldt zoals gecommuniceerd in of bij overeenkomst met de klant. Indien de klant niet bekend is met tarieven dan is de klant tevoren verantwoordelijk voor de opvraag daarvan en verificatie bij PostCollect. 4. PakketTarieven zijn in ieder geval gebaseerd op het verstrekken van verzend- en afhaalopdrachten via het elektronische systeem van PostCollect dan wel via het syteem van derden werkzaam bij PostCollect. PostCollect is gerechtigd om voor elke verlangde handeling buiten het elektronische systeem om handelingskosten in rekening te brengen. 5. Opdrachtgever zal PostCollect te allen tijde de gegevens verstrekken welke van belang zijn voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding voor gebruik van de diensten. PostCollect stelt de verschuldigde vergoeding vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en door telling, meting en weging van de door opdrachtgever aangeboden poststukken. De offerte respectievelijk het (digitale) aanleverformulier vormen de basis voor facturatie. 6. PostCollect behoudt zich te allen tijde het recht voor om de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren. 7. De tarieven worden jaarlijks per januari van ieder kalenderjaar aangepast. Belangrijke basis voor de tariefaanpassingen is de jaarlijkse NEA - prognose betreffende de ontwikkeling van de kosten in het binnenlandse goederenvervoer. Indien gedurende de contractperiode blijkt dat de werkelijke prijsontwikkeling significant afwijkt van datgene wat aanvankelijk door de NEA werd voorspeld, behoudt PostCollect zich het recht voor een dergelijke Pagina 3 van 7

4 kostenstijging aan de klant door te berekenen. Indien dit gebeurt wordt de klant daar tenminste 30 dagen voor inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk over ingelicht. 8. Indien de dieselprijzen zich sneller ontwikkelen dan de NEA heeft voorspeld, behoudt PostCollect zich het recht voor een automatische tariefcorrectie toe te passen. 9. PostCollect is gerechtigd in geval van kostenstijgingen buiten de invloedsfeer van PostCollect de tarieven aan te passen. Daarbij kan het onder meer gaan om een brandstoftoeslag. De duur en hoogte wordt bepaald door PostCollect op basis van de marktomstandigheden en is slechts voorbehouden aan PostCollect. 10. Indien toegezegde volumes/ aantallen niet gehaald worden dan wel deze afwijkend behoudt PostCollect zich het recht voor om de toezegde/overeengekomen volumes na te factureren. 11. Indien PostCollect ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerkosten beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht. Artikel 9 Facturering en betaling 1. PostCollect is gerechtigd betaling vooraf te verlangen. 2. Opdrachten als verstrekt door opdrachtgever worden in behandeling genomen nadat opdrachtgever de verschuldigde bedragen op de door PostCollect aangewezen rekening heeft overgemaakt. 3. Indien betaling uitblijft is PostCollect gerechtigd om de diensten als genoemd in de overeenkomst op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden zonder jegens opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 4. Elk beroep van opdrachtgever op verrekening met een vordering op PostCollect is uitgesloten. 5. Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien PostCollect niet binnen 8 dagen na factuurdatum daartegen een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. 6. PostCollect kan de betalingsvoorwaarden naar redelijkheid eenzijdig wijzigen. Dat kan onder meer ten grondslag liggen aan de mate waarin opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen voldoet dan wel bijvoorbeeld zekerheden heeft gesteld. Met betalingsvoorwaarden in deze zin wordt naast betalingstermijn tevens borgstelling dan wel anderszins in de breedste zin van het woord bedoeld. 7. Indien automatische incasso is overeengekomen geldt mede stornering als verzuim. 8. De persoon die als vertegenwoordiger van een organisatie, als persoon zelf, of als middelijk vertegenwoordiger een overeenkomst met PostCollect aangaat, staat er voor in dat de liquiditeit in orde is en een faillissement in het eerstkomende jaar niet valt te voorzien. Deze clausule is wederom van kracht indien er tot verlenging wordt overgaan dan wel de rechtsrelatie met PostCollect op welke wijze dan ook wordt gecontinueerd. 9. Bij betaling achteraf geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 10. Eventueel overeengekomen depotbedragen zijn voor een klant nimmer verrekenbaar met facturen. 11. Indien er geen betaling binnen de gehanteerde betalingstermijn plaatsvindt wordt van rechtswege de wettelijke rente in rekening gebracht. Indien sprake is van een opdrachtgever welke handelt in het kader van een beroep of bedrijf is ingeval van verzuim de in artikel 119a boek 6 BW verschuldigde rente verschuldigd. 12. Bij verzuim te betalen heeft PostCollect tenminste recht op de bedragen als genoemd in de staffel incassokosten. Artikel 10 Bescherming van persoonsgegevens 1. PostCollect verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor haar bedrijfsvoering en levering van de diensten als opgenomen in de overeenkomst. De verzamelde gegevens worden slechts conform geldende wettelijke bepalingen en voor de doeleinden zoals bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag vermeld. Opdrachtgever geeft toestemming om zijn gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de databases dan wel geautomatiseerde bestanden die PostCollect aanlegt in het kader van haar dienstverlening en facturering. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, zal PostCollect de gegevens uit het Adressenbestand uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst. Het Adressenbestand zal na gebruik als hierboven omschreven zo spoedig mogelijk worden vernietigd. Pagina 4 van 7

5 3. Opdrachtgever vrijwaart PostCollect, behoudens opzet en/of grove schuld door PostCollect, van alle aanspraken die jegens PostCollect worden ingesteld wegens schending van de persoonsgegevens als gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 4. PostCollect draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard. Artikel 11 Risico en aansprakelijkheid 1. PostCollect is niet aansprakelijk voor de (indirecte) schade die is ontstaan als gevolg van het niet of het niet goed functioneren van haar diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PostCollect. 2. De afzender van een zending is verantwoordelijk voor deze zending en de inhoud daarvan die zij aan PostCollect dan wel de onder haar werkzame personen ter beschikking stelt. Dit houdt tevens een aansprakelijkheid in voor ontstane schade tegenover PostCollect dan wel de onder haar werkzame personen. Deze personen kunnen afzender direct aanspreken. 3. De aansprakelijkheid van PostCollect per pakket is uitgesloten. Indien en voor zover een aanvullende verzekering is overeengekomen tegen de door PostCollect daarvoor gehanteerde voorwaarden is er een aansprakelijkheid van PostCollect tot ten hoogste 500 euro per pakket met een eigen risico van 50 euro. Goederen als breukgevoelige goederen, schade aan beeldschermen welke is ontstaan door het bezwijken van de ophanging van de beeldbuis, schade van de inhoud van pakketten buiten de maximale afmetingen, schade die is ontstaan aan harde schijven, schrijf- en leeskoppen van computers, computeronderdelen en printers, en gebundelde meercolli pakketten is uitgesloten van verzekering. 4. Een claim ingevolge het vorige lid dient binnen 8 weken te zijn ingediend bij PostCollect. 5. Opdrachtgever zal PostCollect vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst. 6. De klant dient in te staan voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar aangeleverde gegevens en/of documenten, die benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht en dient PostCollect te vrijwaren ter zake eventuele onvolkomenheden hierin. 7. In geval van overmacht aan de zijde van PostCollect (zijnde een niet toerekenbare tekortkoming) kan opdrachtgever PostCollect niet op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien PostCollect niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, "onwerkbaar weer", overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, storingen of tekortkomingen in (communicatieve) dienstverlening van derden. 8. Goederen worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever. 9. Wanneer één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden in rechte vernietigd mocht kunnen worden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen door PostCollect ontvangen ten aanzien van een desbetreffende separate levering van een poststuk. 10. Al mocht er al aansprakelijkheid van PostCollect worden aangenomen dan is deze beperkt tot ten hoogste het ontvangen bedrag inzake een desbetreffende post- dan wel pakketstuk. Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever 1. De afzender is tegenover PostCollect aansprakelijk voor schade, die als gevolg van een oorzaak die aan hem kan worden toegerekend, door zijn poststuk is toegebracht aan personen in dienst dan wel werkzaam onder PostCollect, aan bedrijfsmiddelen van PostCollect of aan andere poststukken. Artikel 13 Weigering, opschorting en ontbinding 1. PostCollect behoudt zich het recht om Poststukken te weigeren indien: - Poststukken niet voldoen aan de door PostCollect gestelde eisen met betrekking tot gewicht, afmetingen, inhoud, adressering en verpakking; - Poststukken niet op het overeengekomen tijdstip worden afgeleverd dan wel overhandigd; - PostCollect het vermoeden heeft dan wel kan bevestigen dat de poststukken schade zouden kunnen aanbrengen aan haar medewerkers of eigendommen; - Opdrachtgever niet voldoet aan één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst; - Het verzorgen van de poststroom in strijd is met de wet- en regelgeving dan wel andere gegronde redenen; Pagina 5 van 7

6 2. PostCollect behoudt zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien sprake is van één of meer omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid PostCollect behoudt zich het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 1 en opdrachtgever het gebrek niet binnen een termijn van 10 dagen na schriftelijke constatering door PostCollect hersteld. 4. Indien door PostCollect de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden wordt, zal opdrachtgever in staat worden gesteld de poststukken, voor zover in handen van PostCollect, af te halen. De te betalen vergoeding voor de betreffende dienst(en) als bedoeld in de overeenkomst blijft verschuldigd. 13. PostCollect heeft een recht van retentie en een recht van reclame op alle pakketten welke zich onder haar dan wel PostCollect haar opdrachtnemers bevinden. 14. Indien de klant surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is komen te verkeren, of indien de klant zijn of haar onderneming staakt, geheel dan wel gedeeltelijk liquideert of anderszins de exploitatie ervan wordt verhinderd, al dan niet door maatregelen van overheidswege uitgevaardigd, dan is PostCollect gerechtigd de overeenkomst van opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen c.q. te beëindigen met onmiddellijke ingang. Gewichtige redenen voor opzegging zijn eveneens aanwezig indien PostCollect redelijke grond heeft om te weigeren de opdracht uit te voeren op door de klant gegeven aanwijzingen en de klant PostCollect niettemin aan deze aanwijzingen wenst te houden, dan wel indien anderzijds omtrent de wijze van uitvoering der werkzaamheden geen overeenstemming kan worden bereikt. Bovendien kan geweigerd worden een opdracht te aanvaarden of kan een aanvaarde opdracht worden opgezegd indien blijkt van enig tegenstrijdig belang tussen meerdere klanten van PostCollect dan wel aan PostCollect direct dan wel indirect gelieerde (rechts)personen. Behoudens de gevallen die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigen, zal voor PostCollect een opzegtermijn van tenminste één week voldoende zijn. Terzake deze beëindiging kan PostCollect niet aansprakelijk zijn voor schade uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad. Artikel 14 Direct Mail & Partijenpost 1. De afmetingen van ieder individueel mailstuk zijn maximaal 38 x 26, 5 x 3,2 cm. 2. De mailstukken afzonderlijk hebben een handzaam formaat. 3. De zendingen bestaat uit tenminste stuks en dienen gelijksoortig te zijn behalve de geadresseerden. 4. Het gewicht per mailstuk bedraagt maximaal gram. 5. Alle mailstukken zijn voorzien van een duidelijk leesbare naam, straatadres met huisnummer, postcode en woonplaats, SND-code, bundelnummer, palletnummer en aangeleverd volgens de aanleveringvoorwaarden, zoals beschreven in de voorwaarden van de verzender waarbij de post bezorgd zal worden. 6. Voor orders kleiner dan stuks wordt een toeslag van 20% boven de tarieven toegepast. 7. Indien een adressenbestand bestaat uit meer dan 5 delen wordt een toeslag berekend van 35 euro per adressenbestand beginnend vanaf het eerste adressenbestand. 8. Bij een annulering over verschuiving wordt er 15% berekend van de oorspronkelijke orderwaarde. 9. Bij een foutieve frankeeraanduiding is een opslag verschuldigd van 30% van de overeengekomen stuksprijs dan wel zendingprijs. 10. Bij een ongesorteerde aanlevering en/ of ongebundelde aanlevering geldt een meerprijs van 3,5 cent per poststuk. 11. De kosten voor een retourzending bedraag 3 cent. Artikel 15 Haal- en brengservice 1. Wanneer opdrachtgever gebruik wenst te maken van de haal- en/of brengservice ingeval van direct mail, partijenpost of pakketzending, dient opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken waarna dit in de overeenkomst opgenomen zal worden. Kosten daarvoor worden doorgerekend, tenzij anders overeengekomen. Artikel 16 Contractsoverneming 1. PostCollect is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een andere tot de groep van PostCollect behorende onderneming, in de zin van artikel 2:24b BW. Pagina 6 van 7

7 2. Opdrachtgever verleent op voorhand toestemming en medewerking aan (volledige of gedeeltelijke) overdracht door PostCollect van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde voor zover nakoming van de overeenkomst door deze derde wordt gegarandeerd. Artikel 17 Overige bepalingen 1. Vorderingen voortvloeiend uit de overeenkomst of voortvloeiend uit onrechtmatig handelen, met uitzondering van betalingsverplichtingen van opdrachtgever aan PostCollect, hebben een verjaringstermijn van één jaar na contractsdatum. Voorgaande te rekenen vanaf de dag volgende op de dag waarop de zaken werden geleverd of redelijkerwijs hadden moeten zijn afgeleverd. 2. PostCollect behoudt zich te allen tijde het recht om wijzigingen dan wel aanvullingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, waarbij opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking van de wijziging(en) c.q. aanvulling(en) de overeenkomst kan ontbinden met inachtneming van de opzegtermijn als opgenomen in de overeenkomst. 3. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden verandert niets aan de geldigheid van de overige bepalingen. Ingeval van onwettigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden zullen PostCollect en opdrachtgever in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft als de niet rechtsgeldige bepaling. 4. De afzender/ opdrachtgever is verplicht PostCollect op de hoogte te houden van het adres waarop hij bereikbaar is. Eventuele schade of verzuim ten gevolge van een nalaten daarvan kan nimmer ten laste van PostCollect komen. Artikel 18 Toepasselijk recht en jurisdictie 1. Ingeval van tegenstrijdigheid van bepalingen in documenten behorende bij de overeenkomst, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 2. Op de overeenkomst en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing. 3. Leemtes of forumkeuzes krachtens (internationale) verdragen of verordeningen die te worden ingevuld als zijnde de Nederlands rechter te zijn overeengekomen. 4. Alle uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht per 1 maart Pagina 7 van 7

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tele2 Zakelijk Postbus 22697 1100 DD Amsterdam T 020-750 10 00 F 020-750 10 01 tele2.nl/zakelijk Kvk Amsterdam 33303418 Tele2 Zakelijk is een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V. februari 2012 2 van 16

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tele2 Nederland B.V. Zakelijk Mobiel [versie 2012-1]

Algemene Voorwaarden Tele2 Nederland B.V. Zakelijk Mobiel [versie 2012-1] Algemene Voorwaarden Tele2 Nederland B.V. Zakelijk Mobiel [versie 2012-1] Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tele2 geboden en door de Contractant bestelde Diensten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis: -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IS Group BV

Algemene Voorwaarden IS Group BV Algemene Voorwaarden IS Group BV Deze algemene voorwaarden zijn op 6 juli 2011 gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 36049256 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van SENCIT CONNECT B.V. per 1 juni 2014

Algemene Voorwaarden van SENCIT CONNECT B.V. per 1 juni 2014 Algemene Voorwaarden van SENCIT CONNECT B.V. per 1 juni 2014 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;;

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;; 1 D-Hosting - Algemene Voorwaarden Definities Algemene Voorwaarden D-Hosting Cliënt Consument Dienst of Diensten Domeinnaam Gebruikersnaam IP-Adres Netwerk Overeenkomst Programmatuur Provider deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie