In de hermeneutische cirkel stappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de hermeneutische cirkel stappen"

Transcriptie

1 In de hermeneutische cirkel stappen Uit: Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap/erik Bosch en Ellen Suykerbuyk/2000 Inleiding Als begeleider treed je in contact met de ander. Daarbij neem je je eigen levensverhaal mee, met eigen normen en waarden en je eigen seksuele levensgeschiedenis. Het is de kunst je (seksuele) bestaanswijze te relativeren, ten gunste van de leefwereld van die ander, met wie je een ontmoeting aangaat. Redenerend vanuit een holistische mensvisie stellen we: Het gaat om het verhaal van die ene, unieke cliënt. In de ontmoeting van de cliënt ga je als begeleider op zoek naar de seksuele (hulp) vragen. Wanneer je een narratief mensbeeld hanteert, op zoek bent naar het hele verhaal van die ene mens, reduceer je die mens niet tot zijn lichamelijke (on)mogelijkheden, zijn al dan niet onverwerkte jeugd, zijn emotionele draagkracht of welk element dan ook. Een mens is meer dan de som van al die delen. Een begeleider interesseert zich voor het totaalbeeld van de cliënt, maakt gebruik van zoveel mogelijk informatie en verbreedt zo mogelijk die informatie in de geschiedenis en in de actualiteit (zie Baartman 1995). Vanuit een dergelijke visie met mensen omgaan, brengt ons terug bij een belangrijk attitudeaspect, namelijk: acceptatie. Dit is het je actief verplaatsen in de belevingswereld van die ene mens, door diens ogen de wereld inkijken. Bij seksuele voorlichting komt een dergelijke attitude ons goed van pas. Het narratief mensbeeld Het vraagt om een onbevangen attitude om het (seksuele) verhaal van de cliënt helder te krijgen. Het idee dat je een mens kunt lezen weerspiegelt een bepaalde visie. Namelijk dat mensen verhalen zijn. Het vak begeleider komt vaak neer op het achterhalen van de betekenis van gedrag. Wanneer we de betekenissen van gedragingen van een cliënt bij elkaar optellen ontstaat er een verhaal, het verhaal van die ene mens. Het is de kunst dat verhaal goed te lezen. Zodoende begrijp je iemand beter en zul je er ook beter achter komen wat die ene mens van je vraagt op het gebied van seksuele voorlichting. Vandaar de ondertitel van het boek: De kunst van het verstaan. In het boek maken we gebruik van de leer van de hermeneutiek. De hermeneutiek is een denkwijze die haar oorsprong vindt in een geesteswetenschappelijke stroming. In aanvang was de hermeneutiek gericht op bijbelinterpretatie (exegese). Later bleek deze toepassing van een visie ook zeer geschikt om in de leefwereld van een ander te stappen. Daarbij maakt men gebruik van de hermeneutische cirkel. Bij deze herintroduceren wij deze hermeneutische cirkel en passen haar toe op seksualiteit en relatievorming van de cliënt die aan uw zorg is toevertrouwd. De methodiek van de hermeneutische cirkel als hulpmiddel We gebruiken de hermeneutische cirkel als hulpmiddel om een zo goed mogelijke persoonlijke inschatting te maken van die cliënt, in dit geval op seksueel vlak. Om de persoon beter te begrijpen in alle mogelijke facetten die met dit onderwerp te maken hebben, zoals de emotionele draagkracht, het verstandelijke niveau, het sociale niveau, vaardigheden, achtergrond, eventuele opmerkelijke gebeurtenissen, enzovoorts. Gebruikmaken van de methodiek van de hermeneutische cirkel helpt ons diens gedrag te begrijpen. Deze inzichten leiden zo blijkt ons in de praktijk tot grotere acceptatie van de cliënt. Dit hulpmiddel is een methodiek die ons in staat stelt die seksuele hulpvraag te verduidelijken. Het doel van de methodiek van de hermeneutische cirkel Wanneer het totaalbeeld van de cliënt afgestemd op het seksueel vlak duidelijk is, kunnen we: Een op de cliënt afgestemd seksueel voorlichtingsprogramma opstellen; Seksuele problemen duidelijk krijgen, zoals erectiestoornissen, vaginisme, verschillen in verlangens tussen cliënten onderling, enzovoorts; Duidelijk krijgen of er sprake is van een seksueel probleem of een seksuele afwijking; De discrepanties tussen verstandelijk, sociaal en emotioneel niveau beter doorzien; Mogelijke grensoverschrijdingen beter doorgronden en van een antwoord voorzien; de cliënt respectvoller bejegenen.

2 Binnen de hermeneutische cirkel kan een aantal onderwerpen worden geplaatst, die ieder op hun beurt de moeite van het bekijken waard kan zijn. Puntsgewijs stellen we deze onderwerpen kort aan de orde. DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING (1) Qua lichamelijke ontwikkeling doorlopen mensen met een verstandelijke handicap dezelfde processen als mensen zonder een dergelijke handicap. Het is dus van belang rekening te houden met de leeftijdsfase waarin de betrokkene zich bevindt. Gaat het om een kind, een puber of volwassene of en oudere mens? Het blijkt dat iedere levensfase de lichamelijke ontwikkeling beziend andere vragen met zich meebrengt op het gebied van seksualiteit en relatievorming. DE VERSTANDELIJKE ONTWIKKELING (1) In hoofdstuk 2 gingen wij, grof categoriserend, in op mensen met respectievelijk een lichte, een matige, een ernstige en een diepe verstandelijke handicap. Kennis van iemands snapvermogen draagt bij aan kennis van diens hulpvragen en aan een meer op maat toegesneden seksuele voorlichting. Als hulpmiddel zullen wij in paragraaf 3.5 de vier categorieën op de voet volgen. Mensen met een licht verstandelijke handicap. Mensen met een licht verstandelijke handicap bezitten een IQ van ongeveer 55 tot 70 punten en bijgevolg een ontwikkelingsleeftijd van 8 12 jaar. Verstandelijk gezien kijken zij dus door de ogen van een kind van 8 12 jaar de wereld in. Deze mensen kunnen logisch denken, gekoppeld aan concrete voorstellingen. Mensen met een matige verstandelijke handicap. Mensen met een matige verstandelijke handicap bezitten een IQ van ongeveerd 40 tot ongeveer 55 punten en bijgevolg een ontwikkelingsleeftijd van 5,5 tot 8 jaar. Verstandelijk gezien kijken zij dus door de ogen van een kind van 5,5 jaar tot 8 jaar de wereld in. Het denken van deze mensen is nog egocentrisch, in die zin dat zij het nog moeilijk vinden zich in te leven in andere mensen. Mensen met een diepe verstandelijke handicap. Mensen met een diepe verstandelijke handicap bezitten een IQ dat tot ongeveer 20 punten gaat en bijgevolg een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 3 jaar. Verstandelijk gezien kijken zij door de ogen van een kind van 0 tot 3 jaar de wereld in. Deze mensen herkennen vertrouwde personen er kunnen aan hen gehecht zijn. Concrete, directe ervaringen zijn bij hen van wezenlijk belang. DE EMOTIONELE ONTWIKKELING (3) In de hermeneutische cirkel is de emotionele ontwikkeling bewust in het midden geplaatst. Die keuze is terug te voeren op de al gemaakte opmerkingen over het spanningsveld tussen kunnen en aankunnen. Zo stelden wij in paragraaf 2.1 Tegenover de soms ogenschijnlijke macht van de cognitie, het verstand, staat vaak de onmacht van het sociaal-emotionele; vaak kunnen cliënten niet dragen wat ze verstandelijk lijken uit te dragen. Ondersteuning dient dan ook vaak plaats te vinden op het vlak van het sociaal-emotionele. Vandaar dat wij hier spreken van de emotionele draagkracht. Immers, hoe eenvoudiger het emotionele niveau van functioneren is, hoe moeilijker het is adequaat aangepast gedrag te vertonen (sociale ontwikkeling), laat staan dat dat gedrag geïnternaliseerd is tot een geweten, tot een al dan niet geaccepteerd bewustzijn van wat hoort en niet hoort. In die zin is het dan ook zinnig het emotionele niveau van de betrokkene goed te (door)zien. Wanneer dat bekend is, wordt veel gedrag begrijpelijk en weet de omgeving wat de betrokkene aan hem of haar vraagt DE SOCIALE ONTWIKKELING (4) Sociale en emotionele ontwikkeling werden in één adem genoemd. Hoe gaat de cliënt met een ander om? In welke fase van de ontwikkeling verkeert hij of zij? In hoeverre is er de mogelijkheid geweest tot experimenteren met anderen? Hoe is de inhoud van de sociale contacten geweest? Welke invloed hebben deze (al dan niet seksuele) sociale contacten gehad op de uiteindelijke seksuele identiteit van deze mens.

3 DE PERSOONLIJKE LEVENSGESCHIEDENIS (5) Iedere mens is geworden tot wie hij nu is. Iedere mens heeft een voor hem of haar kenmerkende unieke historie. Deze is van grote invloed op hoe een mens zichzelf beleeft, hoe hij zichzelf ziet, op identiteit. Identiteit is gebaseerd op een aantal bouwstenen. Gedurende het levensverhaal, onze levensgeschiedenis, dienen zich een aantal van die bouwstenen aan. Die nemen we mee; ze bepalen voor een groot deel ons zelfbeeld. Bij persoonlijke levensgeschiedenis denken we aan: Opvoedingsgeschiedenis Ontwikkelingsgeschiedenis Bijzondere gebeurtenissen ( life events ) De vraag of iemand seksuele opvoeding genoten heeft, wat iemand heeft meegekregen op dit gebied Afkomst, milieu, cultuur. DE DIDACTIEK VAN DE METHODIEK VAN DE HERMENEUTISCHE CIRKEL IN DIT BOEK We maken nu met behulp van de methodiek van de hermeneutische cirkel de overstap naar concrete seksuele voorlichting. Daarbij stellen we nadrukkelijk dat dit ons interpretatieproces is, in enigszins verhalende vorm toegepast op cliënten die wij in de praktijk tegenkomen. Zo zal de lezer(es) zijn/haar interpretatieproces volgen bij zijn/haar cliënt. We tekenen de hermeneutische cirkel bij de ten tonele gevoerde cliënten. Vervolgens geven we aan wat de opbouw van deze cirkel inhoudt voor de daadwerkelijke seksuele voorlichting. We hebben bewust voor deze didactiek gekozen. Binnen onze trainingen hebben we ontdekt dat de begeleid(st)er bij deze didactische vorm, dus aan de hand van fictieve voorbeelden, met deze cirkel(s) de vertaalslag maakt naar zijn of haar eigen cliënt. Wij nodigen de lezer(es) met plezier uit deze ontdekkingsreis te maken, zijn/haar cliënt goed te lezen.

4 De hermeneutische cirkel

5 Hand-out: schema seksuele ontwikkeling van 0-12 jaar Bij het ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke handicap kan het niveau gesplitst worden, om zo beter te kunnen ingaan op vragen en problemen op het gebied van seksualiteit. Niveaus die kunnen worden onderscheiden: Het COGNITIEVE NIVEAU; wat begrijpt iemand op het gebied van seksualiteit, bijvoorbeeld over de biologische verschillen tussen man en vrouw, over manieren van vrijen etc. Het EMOTIONELE NIVEAU; hoe beleeft iemand seksualiteit met iemand anders, vriendschap, aanraking etc. Het SOCIALE NIVEAU: hoe gaat iemand met seksualiteit om t.a.v. zichzelf en anderen, is iemand respectvol in bejegening van anderen of vertoont iemand grensoverschrijdend gedrag. Hoe zijn de sociale vaardigheden van iemand ontwikkeld. Vaak is het moeilijk om in te schatten welk niveau iemand heeft op het gebied van seksualiteit en waar je in de begeleiding aandacht aan zou moeten besteden. Om dit iets te vergemakkelijken zijn de kenmerken van seksuele beleving en gedrag van kinderen hieronder in schema neergezet. In het schema hieronder zal telkens de biologische leeftijd genoemd worden, en wat daar voor emotionele beleving op het gebied van seksualiteit bij hoort en welk sociaal gedrag bij welke leeftijd past. Het schema hieronder geeft aan op welke leeftijd bepaald gedrag veel voorkomt, maar gedrag is niet opeens afgelopen als een leeftijdsfase is afgelopen. Het is dus slechts een indicatie.

6 Biologische leeftijd Emotioneel niveau Sociaal niveau 0-8 maand Orale fase 8-14 maand Orale fase maand Anale fase/vroeg genitale fase Neemt de wereld waar via zuigen, grijpen, voelen. Hele lichaam lustorgaan, huidcontact erg belangrijk Erectie, opwinding waarneembaar, geen gerichte masturbatie Ontdekken eigen lijf, handen, voeten, oren, neus, piemel, kutje etc. Ontdekken dat het ene plekje lekkerder voelt dan het andere. Knuffelen, strelen spelen grote rol Mond blijft belangrijk voor ontdekken Anus = bron van prettige gevoelens Poepen is lekker om te doen, kinderen trekken zich terug in zichzelf Grote interesse in poepen, billen en ook kliederspel met zand, water, maar ook met poep en plas. Geen onderscheid tussen vies en schoon Kind leert zich beheersen en in zindelijkheid het verschil tussen vasthouden en loslaten Ontdekken van masturbatie, ontdekken dat het een prettig gevoel geeft Ontdekken van het geslachtsverschil tussen jongens en meisjes Knuffelen en bloot lopen is prettig Geen egogrenzen d.w.z. geen verschil kunnen aanbrengen tussen zichzelf en de ander symbiotische band verzorger Ontdekken van het ik versus de buitenwereld Ontwikkelen eigen identiteit Ik ontwikkeling, koppigheidsfase, nee zeggen Leren door ontdekken, eerst doen, dan denken Veel kliederspel In eerste instantie veel alleen spelen naast elkaar, telkens meer met elkaar Openlijk masturberen, geen schaamte Vragen stellen over het verschil tussen jongens en meisjes, de geslachtsorganen Biologische leeftijd Emotioneel niveau Sociaal niveau 3-4 jaar Laat genitale fase Ontwikkelen van sekse-identiteit en sekserolgedrag Interesse in geslachtsorganen van zichzelf en andere kinderen, bestuderen en showen Trots op eigen lichaam, kind leert dat het kan kiezen en niet gedreven wordt door impulsen De wereld kaderen, alles op dezelfde plaats, rituelen zijn belangrijk Kinderen kennen hun sekse identiteit, maar zijn niet altijd zeker welk gedrag erbij hoort, dit wordt steeds duidelijker en ze kunnen erg stereotype ideeën hebben over sekse rollen en liefde etc. Ontwikkeling van schaamtegevoel tegelijkertijd erg nieuwsgierig naar het lichaam van anderen, zowel kinderen als volwassenen Verliefdheid op verzorgers en later onderwijzers (oedipale fantasieën) Experimenteren met grenzen, waar mag je iemand aanraken en waar niet Wat mag openbaar?, meer gene over uitingen van bloot en seksualiteit, masturbatie gebeurt niet meer openlijk. Schuttingtaal wordt veel gebruikt, veel sekswoorden Knuffelen met volwassenen moet meestal zo dat andere kinderen het niet kunnen zien. Steeds meer alleen omgang en spel met seksegenoten. Seksspelletjes worden veel gespeeld, maar steeds heimelijker, er

7 Intense lichamelijke en emotionele relaties met leeftijdgenoten Lijfelijk contact belangrijk, maar niet in het openbaar Kan de wereld alleen interpreteren in termen of gebeurtenissen die het zelf kent en heeft meegemaakt, d.w.z.. dat ze geïnteresseerd zijn in baby s krijgen, maar dit niet verbinden met seksualiteit en het voortplantingsverhaal komt een bewustzijn dat seksspelletjes iets anders is dan bijvoorbeeld cowboytje spelen Biologische leeftijd Emotioneel niveau Sociaal niveau 6-8 jaar Latente periode 8-10 jaar (leeftijd des ondescheids) Verliefdheden worden belangrijker, verliefdheid en lichamelijke seksuele gevoelens worden niet aan elkaar gekoppeld Rond achtste jaar kunnen kinderen benoemen wat het verschil in gevoel is bij verliefdheid en bij knuffelen en vrijen. Verschil tussen verliefdheid en vriendschap is duidelijk Veel registratie van volwassen seksueel gedrag, moeilijk om fantasie en werkelijkheid te scheiden Logisch denken komt op gang, oorzaak en gevolg kunnen onderscheiden worden. Kind kan steeds meer lichamelijke gevoelens koppelen aan verliefdheid Veel fantasieën over volwassenseksualiteit, hoe zou het kunnen zijn? Schuldgevoelens, ook over seksualiteit gaan meer een rol spelen. Stellen minder vragen over seksualiteit dan voorheem, het lijkt alsof er geen interesse is. Openlijk spelen van seksueel geladen spelletjes en openlijke masturbatie gebeurt nauwelijks meer. Schuine moppen, rijmpjes en tekeningen worden uitgewisseld. Door stoer gedrag en taalgebruik lijkt het vaak alsof ze (rond 8 jaar) meer begrijpen van seksualiteit dan er in werkelijkheid begrepen word. Omgang nog steeds meer alleen met seksegenoten Seksspelletjes worden explicieter, seks spelletjes: het bekijken en betasten en elkaars geslachtsorganen, zowel bij kinderen van het eigen geslacht als bij kinderen van het andere geslacht. Groepsnorm wordt steeds belangrijker, erbij horen en er hetzelfde uitzien. Specifiek rolgedrag sterk aanwezig, jongens en meisjes spelen heel anders met seksegenoten dan met de andere sekse, vriendschappen zijn bijna altijd met dezelfde sekse. Groepsnorm is sterk gericht op heteroseksualiteit, homoseksualiteit wordt moeilijk geaccepteerd. Verhalen over vies, raar, kinderlokkers enz. doen de ronde. Biologische leeftijd Emotioneel niveau Sociaal niveau jaar Begin van de puberteit Onzekere gevoelens, hoor ik er wel bij, ben ik wel normaal, kinderen bekijken zichzelf meer door de ogen van anderen, dit kan vervreemding geven van het eigen lichaam en eigen gevoelens en fantasieën over seksualiteit. Verliefdheid is erg belangrijk op deze leeftijd. Abstract denken ontwikkelt zich, kind gaat meer idealen voor zichzelf formuleren, krijgt vaak meer interesse in relaties Veel in groepen met elkaar omgaan, contacten met de andere sekse ook telkens groepsgewijs. Belangstelling voor volwassensex neemt toe, soms in groepjes naar seksvideo s of boekjes kijken. Veel preutsheid over eigen seksualiteit, wil er liefst zo min mogelijk met opvoeders over praten. Veel verschillen tussen kinderen onderling, de een is al erg bezig met vrijen, de ander niet. Veel gepraat in groepjes over aan en uitmaken, meer stoere

8 verhalen gaan de ronde doen. Veel kinderen doen hun eerste ervaring op met tongzoenen. Biologische leeftijd Emotioneel niveau (beleving) Sociaal niveau (gedrag) Fase I: jaar Aandacht voor het veranderend lichaam Onzekerheid over het eigen lichaam, het uiterlijk (wat is normaal?) Fascinatie over seks en sekseverschillen 88% van de jongens en 77 % van de meisjes heeft wel eens seksuele fantasieën Leggen van contact wordt spannend en ingewikkeld Ontstaan van verlangen om met een ander iets te willen Onzekerheid over de seksuele identiteit Nieuwsgierigheid naar de andere sekse Meer optrekken met eigen seksegenoten, elkaar wijzen op de andere sekse (nog) geen daadwerkelijk seksueel contact: 1 op de 3 tongzoent, 1 op de 5 streelt onder de kleding 40 % van de jongens en 20 % van de meisjes masturbeert wel eens Start individuele toenaderingspogingen Voor homo en lesbische jongeren een aarzelende eerste verkenning van hun gevoelens 1 op de 2 streelt onder de kleding 1 op de 4 gaat naakt vrijen (zonder geslachtsgemeenschap) Omgang kenmerkt zich door initiatief nemen en afhouden Meisjes 60% wil nog niet te ver gaan Jongens 20 % wil nog niet te ver gaan Ervaring met masturbatie maakt een snelle stijging Biologische leeftijd Emotioneel niveau (beleving) Sociaal niveau (gedrag) Fase III: jaar Veel zorgen over het wel of niet goed te doen en over hoe ver te gaan Veel aandacht voor omgang en communicatie Leren zich in te leven in een ander Willen graag bij een groep horen, passen zich aan aan de heersende groepsnorm Sommig homo of lesbische jongeren beleven hun coming-out Kortdurenende verkeringen waarin vrijen stap voor stap wordt uitgeprobeerd zoenen, (laten) strelen van de borsten, (laten) aanraken van de geslachtsorganen. (van eerste zoen tot geslachtsgemeenschap duurt gemiddeld 4 jaar.) Minder rolverdeling in initiatief nemen en afhouden 1 op de 2 vrijt naakt (zonder geslachtsgemeenschap) 75% laat weten wel/niet lekker te vinden Sommige jongeren komen uit voor hun homoseksuele gevoelens 79 % van de jongens en 45 % van de meisjes masturbeert Een of meerdere langdurige relaties De helft van de meiden en kwart van de jongens heeft vaste verkering 61 % heeft ervaring met geslachtsgemeenschap 82 % van de jongens en 55 % van de meisjes van 18 jaar masturbeert. Deze percentages blijven in de volwassen leeftijd ongeveer gelijk

praten met kinderen EN JONGEREN over seksualiteit en relaties

praten met kinderen EN JONGEREN over seksualiteit en relaties gids voor ouders praten met kinderen EN JONGEREN over seksualiteit en relaties Gezinsbond Colofon Redactie Telidja Klaï en Dirk Musschoots Eindredactie Kenny Hendrickx Vormgeving Volta Drukwerk Albatros

Nadere informatie

Ontwikkeling van het kind

Ontwikkeling van het kind Ontwikkeling van het kind Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Inhoudsopgave

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar

Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar Hoe komt die baby in je buik? Seksuele opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar 1 Seksuele ontwikkeling Kinderen groeien niet alleen in de lengte. Ze groeien ook in hun seksualiteit. Dat doen ze tijdens

Nadere informatie

Hoe kinderen omgaan met diversiteit. Hoofdstuk 3

Hoe kinderen omgaan met diversiteit. Hoofdstuk 3 62 HOOFDSTUK 3 Hoe kinderen omgaan met diversiteit Op dinsdag gaat Brenda graag naar de bso. Dan is ze samen met haar beste vriendin. Maar op donderdag gaat ze liever niet. Dan zijn er alleen van die tutmeiden,

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Relaties in de groep. Hoofdstuk 5

Relaties in de groep. Hoofdstuk 5 76 Mohamed (6) is vandaag nieuw in de groep. Hij loopt aan de hand van pedagogisch medewerker Hans mee uit school naar de groepsruimte. Hans laat hem zien waar zijn haakje aan de kapstok is en zijn kastje

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

In opdracht van: Member Care Nederland

In opdracht van: Member Care Nederland Landen na de (terug)reis Praktische informatie bij de re-entry van Mission Kids Voor zendingsorganisaties, kerken, thuisfrontcommissies, ouders van Mission Kids en Mission Kids In opdracht van: Member

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Samenvatting JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling (0-19 jaar) Handelen bij normale, afwijkende en zorgwekkende seksuele ontwikkeling

Samenvatting JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling (0-19 jaar) Handelen bij normale, afwijkende en zorgwekkende seksuele ontwikkeling Samenvatting JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling (0-19 jaar) Handelen bij normale, afwijkende en zorgwekkende seksuele ontwikkeling 0 Auteurs S. Maris (Rutgers WPF) I. van der Vlugt (Rutgers WPF) J. Deurloo

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie

WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA

WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT IN SUPERVISIE Eindwerkstuk supervisiekunde II Hogeschool Windesheim Wies Brinkhof, januari 2002 Begeleiding: Bea Jongema 1 WAT DICHTBIJ KOMT

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Puberaal, lastig of radicaliserend?

Puberaal, lastig of radicaliserend? Puberaal, lastig of radicaliserend? Grensoverschrijdend gedrag van jongeren in het onderwijs Ine Spee Maartje Reitsma KPC Groep, s-hertogenbosch 2010 Deze publicatie is tot stand gekomen met subsidie van

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Goed omgaan met je puber. Je kind begeleiden door de puberteit

Goed omgaan met je puber. Je kind begeleiden door de puberteit Goed omgaan met je puber Je kind begeleiden door de puberteit Goed omgaan met je puber Je kind begeleiden door de puberteit Is je kind lichamelijk aan het veranderen? Gaat hij* vaker de strijd met je aan

Nadere informatie

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag HOU ME VAST maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag Een handreiking voor begeleiders December 2010 Karine Hornain, gedragsdeskundige Ivo Meijer,

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6 Hoe moet ik een kind met een hechtingsstoornis onderwijzen? Geschreven door Patricia Keijzer Stage: p.i.-school de Piloot Pabo Thomas More 30-01-2002 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord blz. 1 Inleiding blz. 2

Nadere informatie