Beheersing industriële trillingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheersing industriële trillingen"

Transcriptie

1 ing. B. van der graaf (DGMR Bouw B.V.)* ing. D.A.S.M. Wessels (DGMR IV&M B.V.) * * Van Pallandtstraat 9-11, Arnhem, Introductie Industriële machines of installaties in de nabijheid van woningen en kantoren leiden meer dan eens tot trillingsklachten. Dit had voorkomen kunnen worden als vooraf in de planvorming een rationele beheersing van het risico had plaatsgevonden. Binnen het kader van de vergunningsaanvraag kan er nu niet op eenvoudige wijze (marginaal) getoetst worden of er een risico aan de orde is. Een eenduidig toetsingskader ontbreekt en ook bestaat er geen algemeen gehanteerde methode om een trillingsprognose op te stellen (rekenvoorschrift). Wel stelt de vergunningverlener soms als voorwaarde dat een trillingsmeting, ingsmeting, direct na het in bedrijfstellen van de inrichting, duidelijkheid moet verschaffen. Helaas worden daardoor in het ontwerptraject veelal geen prognoses opgesteld en dus ook geen maatregelen (of voorbereidingen hiervoor) getroffen. De klachten betreffen soms schade aan gebouwen maar veelal hinder voor personen in gebouwen. Hinderklachten kunnen daarbij optreden op betrekkelijk grote afstanden tot de bewuste trillingsbron, waarbij het aantal gehinderden met de afstand toeneemt. Bij het opstellen van trillingsveroorzakende machines wordt door constructeurs meer dan eens onvoldoende aandacht gegeven aan het trillingsaspect. Veelal wordt volstaan met het vertalen van de dynamische belasting naar een toeslag op de statische belasting. Na een aantal jaren worden machines vaak ook vervangen door grotere en/of snellere versies, met als gevolg meer wisselkracht opwekking in de fundatie en fundering waarna trillingshinder voor omwonenden opeens kan ontstaan of nog sterker wordt. Veelal openbaart zich dit pas nadat de vergunning is afgegeven. Op basis van een aantal praktijkvoorbeelden en een schets van mogelijke beheersingsmaatregelen wil DGMR de stelling poneren dat de vergunningverlener (vaker) een trillingsprognose vooraf moet bedingen. Niet alleen bij vergunningsplichtige bedrijven, maar soms ook bij AMvB inrichtingen blijkt dit noodzakelijk te zijn. Een roep om een wet trillingshinder is wellicht een te grote stap, maar ons inziens moet de branche tenminste gaan pleiten voor een branchegericht attenderen bij de eerste vergunningen check in het OmgevingsLoket Online (OLO). Bij de daadwerkelijke aanvraag moet er bij de beantwoording van de Trillingen vraag ook gevraagd worden naar documentatie (verantwoording). Dit levert dan ook een automatische signaalfunctie in de bouwaanvraag procedure (inhoudelijke beoordeling). Een en ander maakt dat de partijen dan vroegtijdig attent zijn op de risico s en kan er vervolgens een verantwoorde vergunningsprocedure gelopen worden, met minder verrassingen na de opstart. Wet en regelgeving, richtlijnen Burgerlijk Wetboek In Boek 5 is gesteld dat een eigenaar van een erf niet in een onrechtmatige (volgens artikel 162 van Boek 6) mate of op een onrechtmatige wijze aan eigenaars van andere erven hinder mag toebrengen, door het verspreiden van rumoer, trillingen enz.. Kortom overmatige of buitensporige hinder bij derden veroorzaken mag niet. In artikel 162 Boek 6 van het BW wordt de onrechtmatige daad nader beschreven en eindigt hier dus de verdere concretisering van trillingshinder op wetniveau. Wel is er 1/10

2 nu in diverse AMvB s het een en ander geregeld ten aanzien van een toetsingskader en toepasselijkheid. Hier wordt verderop nader ingegaan. Wet geluidhinder In de oorspronkelijke versie werd aangegeven dat Trillingen een gelijk effect op personen oplevert als geluid. Om die reden zou een gelijkwaardige beheersing/aanpak toepasselijk zijn en kon dit volgens de wetgever in AMvB s gereguleerd worden. Tot de komst van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer hadden de branches waarop het van toepassing was, een aparte paragraaf over trillingen in hun branchegerichte AMvB. Bedrijven en milieuzonering In de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering (tegenwoordig Paarse boekje) werden voorheen ter voorkoming van trillingshinder wenselijk of noodzakelijk geachte afstanden van dergelijke inrichtingen (volgens SBI-code) tot woningen benoemd. De aanbevolen afstand was afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteit. In de uitgave van juli 1992 is de afstandentabel voor het aspect Trillingen komen te vervallen. De reden was dat deze afstand in de praktijk niet of nauwelijks werd gehanteerd en voor een bedrijfstype niet groter was dan die voor geluid. Tegenwoordig is geluid een van de onderwerpen die algemeen geaccepteerd zijn om te onderzoeken in het kader van ruimtelijke ordening alsmede milieuvergunningen. Voor bepaalde industrieën ontstaat nu de situatie dat bij voorbaat voor geluid allerlei maatregelen worden getroffen. Hierdoor worden de karakteristieke hinderafstanden kleiner, waardoor in nieuwe situaties woningen worden geprojecteerd binnen de vroeger aanbevolen noodzakelijk geachte afstanden met het oog op trillinghinder. Vergunningverlening Sinds voorjaar 2008 is het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen het ministerie van VROM en het ministerie van V&W) gestart met de tweede fase van de modernisering van de algemene regels. Doel van deze tweede fase is om nog meer vergunningsplichtige inrichtingen onder het Activiteitenbesluit tenbesluit te brengen. Op basis van onderzoek en overleg zijn bedrijfstakken en activiteiten geselecteerd die onder het Activiteitenbesluit kunnen worden gebracht. Omdat deze bedrijfstakken en activiteiten divers van aard zijn, is er voor gekozen om de tweede fase in drie tranches te verdelen. Uitgangspunt is dat alle inrichtingen, met uitzondering van installaties die vallen onder de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)-richtlijn en BRZO-bedrijven, onder het Barim vallen. Het kader voor het verlenen en van een vergunning voor het in werking hebben van een inrichting is sinds 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Of een inrichting vergunningsplichtig is volgt uit het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer of Barim. Wanneer blijkt dat een inrichting valt onder de werkingssfeer van het Barim type A of B, gelden algemene regels. Voor trillinghinder staan deze beschreven in afdeling 2.9, artikel In dit artikel wordt aangesloten bij de methodiek zoals beschreven in artikel 1 van de Wet geluidhinder met betrekking tot geluidsgevoelige ruimte. In geval van een type C inrichting, zal het bevoegd gezag een afweging moeten maken over de mate van trillingshinder. Echter hierbij is zij afhankelijk van de gegevens die de aanvrager verstrekt in zijn vergunningsaanvraag. Hiermee kan de vraag worden beantwoord of conform artikel 1.1., lid 2 Wet milieubeheer de gevolgen voor het milieu voldoende beschermd worden. Gelet hierop, dienen ook voorschriften aan de vergunning verbonden te worden die de nadelige gevolgen voor goederen, vanwege het in werking zijn van de inrichting, voorkomen of zoveel als mogelijk beperken. Onder deze nadelige gevolgen voor goederen wordt uiteraard ook schade aan opstallen van derden bedoeld. 2/10

3 Ten aanzien van trillingen is in de wet- en regelgeving minder expliciet gemaakt waar de wetgever zich op richt als minimaal aan te houden beschermingsniveau voor personen in gebouwen. Ook de wijze en diepgang van onderzoek bij een mogelijke hindersituatie (prognose, meten en beoordelen) is tot voor kort niet eenduidig vastgesteld. Momenteel wordt echter dankbaar gebruik gemaakt van de inmiddels al weer vele jaren in ontwikkeling zijnde Meet- en beoordelingsrichtlijn opgesteld door de Stichting BouwResearch te Rotterdam. Voor de daadwerkelijk toegestane trillingsterkte in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, wordt verwezen naar de tabel 2 van de SBR-richtlijn, voor de gebouwfunctie wonen. Omdat echter geen expliciete uitgave gespecificeerd wordt en de SBR een autonome organisatie is, kan wijziging van de SBR-streefwaarden leiden tot gewijzigde rechten en/of plichten in Nederland. Hoe objectief gemaakt wordt dat een nieuwe inrichting met de daar in bedrijf te nemen machines aan het toetsingskader zal voldoen is in het geheel niet genormaliseerd noch gespecificeerd. Overdrachtberekeningen in analogie met het rekenen aan geluidsuitstraling uitstraling volgens de HMRI zouden hiervoor benodigd zijn. Het moge duidelijk zijn dat met de huidige aanpak in de Barim zeker niet alles geregeld is. SBR meet- en beoordelingsrichtlijn Trillingen, deel B Hinder voor personen in gebouwen De SBR-richtlijn specificeert streefwaarden voor kortstondig optredende maximale trillingssterkte (V max ) en periodegemiddelde (V per ). Voor de perioden is aansluiting gekozen bij de aanpak voor geluid: dag-( uur), 00uur), avond-( uur) en nacht-( uur)periode. De SBR onderkent een aantal verschillende gebouwfuncties en type trillingen waarvoor aparte streefwaardentabellen zijn opgenomen. De Barim verwijst naar de streefwaarden in tabel 2 van de SBR- richtlijn voor de gebouwfunctie wonen, zie hieronder in tabel 1. Deze tabel 2 is toepasselijk voor continu trillingen, in nieuwe en bestaande situaties. Tabel 1 SBR richtlijn Trillingen deel B tabel 2 streefwaarden voor continu trillingen in nieuwe en bestaande situaties ter voorkoming van hinder dag en avond nacht gebouwfunctie A1 A2 A3 A1 A2 A3 gezondheidszorg wonen onderwijs en kantoor bijeenkomst Kritische werkruimte A1 = onderste streefwaarde voor de trillingssterkte V max; A2 = bovenste streefwaarde voor de trillingsterkte V max; A3 = streefwaarde voor de gemiddeld effectieve waarde over de beoordelingsperiode V per, indien A1 < V max < A2. Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening Deze handreiking is opgesteld door het toenmalige (oktober 1998) directoraat-generaal Milieubeheer van het ministerie van VROM als aanbeveling aan de vergunningverlener, maar stelt gelijktijdig dat het geen juridische grondslag betrof. Deze handreiking verwees ook naar de SBR- richtlijn Trillingen, toen nog de oude versie deel 2 Hinder voor personen in gebouwen door trillingen, voor wat betreft de definitie van de meetparameters en overige meettechnische en analyse methoden. Voor de limieten werd echter een eigen definitie en getalwaarden voorgesteld voor de toetswaarden, zijnde: A1= richtwaarde (voor de V max ) terwijl A2 en A3 grenswaarden (voor de V max en V per ) zouden moeten behelzen. Verder werd gepropageerd dat er, in afwijking op de SBR-aanpak (limieten afhankelijk van de gebouwfunctie), voor de woonfunctie feitelijk nog limieten op basis van gebiedstypering aangehouden zouden kunnen worden. De gebiedstypering (geheel) en de getalswaarden voor de richt- en grenswaarden grotendeels, werden overgenomen uit de DIN 4150 Teil 2 (1992). In tegenstelling enstelling tot de aanpak volgens de DIN, werd er toch een differentiatie aangehouden voor de dag- en avondperiode. Volgens de Handreiking zijn de aanbevolen richt- en grenswaarden (tabel 8) hieronder in tabel 2 integraal gepresenteerd. 3/10

4 Deze richt- en grenswaarden zijn bedoeld voor de beoordeling van trillingen in woningen en andere typen trillingsgevoelige bestemmingen overeenkomstig geluidsgevoelige gevoelige bestemmingen. Tabel 2 Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening richt- en grenswaarden tabel 8: ten aanzien van de beoordeling van trillingen in woningen Nr. Omschrijving 1 woningen in landelijke gebieden, gebieden voor extensieve recreatie Richt- en grenswaarden dag en avond ( uur) nacht ( uur) 2 woningen in landelijk gebied met veel agrarische activiteiten, in woonwijken en in stadscentra 3 woningen in gebieden waarin noch overwegend woningen, noch overwegend bedrijven gevestigd zijn 4 woningen in gebieden met overwegend bedrijfsmatige activiteiten A1 A2 dag avond A3 A1 A2 A woningen op industrieterreinen In de praktijk blijkt deze aanbevolen aanpak qua limietstelling wel gehanteerd te worden, maar in de kwesties waar wij ondersteund hebben was dit nauwelijks het geval. Ook zijn de in vergunningen opgenomen limieten behorende bij de woonomgevingen typen 4 en 5 steeds vernietigd bij de Raad van State omdat er geen gerichte verantwoording aan ten grondslag lag. BREF s Een BREF is een BAT (Best Achievable Technique) REFerentie document waarin de beste beschikbare technieken (BBT) worden beschreven. Vanaf 31 oktober 2007 moeten alle installaties die onder de reikwijdte vallen van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie, voldoen aan deze richtlijn. Het bevoegd gezag is verplicht om bij het verlenen van een vergunning in ieder geval rekening te houden met de aangewezen BBT-documenten (Voorheen werd dit geregeld in de Regeling aanwijzing BBT-documenten). Deze regeling vervalt van rechtswege aangezien de grondslag van deze regeling met de komst van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is vervallen. Sinds 1 oktober 2010 is de verplichting om rekening te houden met aangewezen BBT-documenten opgenomen in artikel 9.2 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR). De verticale BREF s beschrijven technieken die specifiek zijn voor een bepaalde branche, maar daarnaast zijn ook nog horizontale BREF s beschikbaar. Hierin worden activiteiten en installaties beschreven die brancheoverschrijdend zijn. Echter in deze documenten wordt op dit moment nog niet stilgestaan bij trillingshinder risico s. Praktijkvoorbeelden In tabel 3 zijn de belangrijkste kenmerken van een aantal aansprekende trillingshinder kwesties uit onze praktijk gepresenteerd. Het blijken steeds bedrijven en/of bedrijfsmachines te zijn die al jaar en dag (zie groene boekje) als dé typische trillingveroorzakende branches herkend worden. Voor zover wij kunnen overzien treedt het merendeel van de kwesties op in het midden en oosten van Nederland. Slechts in enkele gevallen bleek de afstand tussen bron en ontvanger wel heel klein te zijn. Hierna worden de kenmerken van de bron en de ontvanger nader besproken. 4/10

5 isolatie Bedrijfstype AVI slakken metaal recycling Tabel 3 Overzichtstabel praktijk voorbeelden hinderonderzoeken industriële trillingen Betonverwerking (puin) Afvalverwerking (puin) Gieterij Papierfabriek puinbreker: mobiele krukas gedreven apparaat sink/float trilgoot mobiele puinbreker (shovel en vrachwagens) puinbreker+schudzeef (onbalansmotor) + 2 loopbanden trilgoot (afschudden vormzand) diverse machines aandrijfmotor nee deels onbekend nee nee apparaat nee nee onbekend nee nee verrijdbare stalen fundatie betonnen vloer constructie bodem betonnen vloer onbekend betonplaat 'op betonplaat 'op fundering staal' betonplaat 'op staal' betonplaat 'op staal' betonplaat 'op staal' staal' Gieterij onbalansmotor op resonantietafel (transport(tril)band) +/- 23 (max. 67) kn nee nee lage betonnen sokkel op betonnen vloer prefab beton fabriek diverse machines en vorkheftrucks nee nee onbekend betonplaat 'op staal' betonplaat 'op staal' bodem bovenste 1,5 à 2 m leem op zand lichte klei met homogeen profiel, klei op grof zand bovenste 1,5 à 2 m leem op zand (daaronder stuwwallen en kleileem koppen) keileem en zand klei op grof zand, grof zand tot -3,5 m: zand met dunne slappere laag humeus en beekklei/veen zand stuwwal afstand [m] à en à > 50 Woning of kantoor K W K K W W W metselwerk op houten vloer in houten vloer in betonvloer in begane grond constructie staal? kanaalplaat in metselwerk betonvloer op staal metselwerk metselwerk metselwerk V max ,25 (verticaal) - - 0,45 (V) V per , ,03 (V) constructie staalbetonvloer op staalconstructie houten vloer in metselwerk kanaalplaat vloer op staalconstructie kanaalplaat vloer op staalconstructie houten vloer in metselwerk houten vloer in metselwerk betonvloer in metselwerk 1ste verdieping 0,4-0,45 (H) V max 0,75 (V) 0,4-0,75 (V) 0,5 en 2,2(V) 0,46-0,56(V) 0,4 (H) 0,12 (V) 0,17-0,3 (V) 0,65 (V) 0,23 (H) V per 0,22 (V) 0,04-0,080,08 (V) 0,02-0,140,14 (H) 0,12 en 0,33 (V) 0,13 (V) 0,17(H) 0,05 (V) 0,2-0,34 (H) 0,09-0,15 (V) 0,05 (V) 0,02 (H) dom. Frequentie (gebied)[hz] Toetsingskader SBR of Handreiking SBR SBR - SBR 7-30 Hz SBR SBR + maatwerk SBR SBR langdurige procedure, bij nabije woning niet, bij langdurige hinder, gemeten nabij tussenmuur meerdere gemeten woningen de Opmerkingen 0 geen maatregelen (V lager dan H) 0 sterk LF-geluid 17,5 Hz woningen gemeten - max. Bart van der Graaf en Doede Wessels (DGMR) 5/10

6 De bron In de gevallen waar trillingshinder klachten onderzocht moesten worden bleken de volgende oorzaken aangewezen te kunnen worden: a) De verantwoordelijke machines bleken alle een werkingsprincipe met sterke vrije krachten en momenten, continue of impuls vormig, te hebben b) de bewuste apparaten waren niet (juist) geïsoleerd van de bouwkundige fundatie; c) er was geen palenfundering aanwezig. Ad. a) Leveranciers van dergelijke apparaten moeten de te verwachten dynamische krachten en momenten op de fundatie expliciet vermelden, hierbij moet de frequentie(s) van deze bronsterkte vermeldt worden. meestal betrof het trilmotoren, soms krukassen met drijfstangen en vrije val verschijnselen in trommels. Ad. b) Bij een aanmerkelijk aantal van de trillingshinder kwesties waren er wel degelijk stalen schroefveren in de machine toegepast. Bij een groot aantal bleken deze echter niet een isolerende maar een resonerende functie te hebben. De frequentie van de tril(schud)motoren is in die toepassing dicht bij de afveer frequentie gekozen, waardoor er met een betrekkelijk kleine onbalanskracht een grote trillingsamplitude in het apparaat kan worden opgewekt. Hoge amplitudes in het apparaat leiden bij resonantie ook tot hoge krachten en momenten op de fundatie. Dergelijke ontwerpnuances nuances worden niet zo maar opgemerkt. Alleen een deskundige weet dergelijke machinekenmerken te herkennen en aanvullende gegevens op te vragen. In veel gevallen kan bij het verend opstellen van machines op een dikke betonvloer, eventueel aangevuld met een lokale sokkel of een fundatieblok, volstaan worden met een fundering op staal. Dit moet op basis van een dynamische berekening wel zeker gesteld worden. Een belangrijke rol speelt dan de bodem stijfheid. Als de bodem te slap blijkt te zijn, kan door het toepassen van een palenfundering wel voldoende impedantie onder de isolatoren gecreëerd worden. Ad. c) Bij grote productlijnen is verend opstellen niet eenvoudig. In die gevallen moet dan extra zorg besteed worden aan het minimaliseren van vrije krachten en momenten en is het toepassen van een palenfundering opportuun. Een lange bedrijfsduur bleek verantwoordelijk voor een hoge gemiddelde effectieve waarde over de beoordelingsperiode (V per ), terwijl start/stop verschijnselen, (intern) transport en het afzetten van zware lasten voor forse verhoging van de hoogste trillingsterkte (V max ) kunnen leiden. Personen in gebouwen In het algemeen is duidelijk geworden dat de hinder niet beperkt blijft tot korte afstand tot de bron. Meestal bleek er hinder op forse afstanden van wel 50 tot boven 100 m aan de orde te zijn. In de diverse gebouwen zijn goed voelbare trillingen waargenomen. De meest hinderlijke situaties deden zich voor op de verdiepingsvloeren. Dit werd vooral bepaald door de constructie van het vloerveld (hout of staalplaat aat beton) en de ondersteuningen (kolommen en balken) in staal. Staal bezit weinig inwendige demping. In enkele gevallen trad er ook op grote afstand een rol beweging van de gebouwmassa (woningen) op de bodemstijfheid op. Dit betroffen toen woningen gefundeerd op staal. Op de begane grond waren veelal duidelijke lagere trillingsterkte aan de orde en was er volgens de SBR-criteria geen hinder aan de orde. Meestal betrof het een toetsingskader volgens de SBR tabel 2. Rationele beheersing van de Techniek De overdracht van machine naar belending In vakliteratuur wordt het in figuur 1 getoonde overdrachtmodel vaak aangetroffen. Hierin wordt het pad getoond waarlangs trillingen van bron overgedragen worden naar de fundatie, de fundering, de bodem tot en met de ontvangende constructie waar hinder voorspeld moet worden. Per element is in de rechter kolom zijn opmerkingen geplaatst over de herkomst van gegevens en 6/10

7 welke principemaatregelen er getroffen kunnen worden. Verder op wordt een en ander nader toegelicht. Vrije krachten, Momenten stationair en/of impuls Opgave machinebouwer Bron Opstelwijze ontkoppelen: isoleren Fundatie Overdracht Fundering Bodem Fundering op palen Samenstelling, gelaagdheid (elasticiteits- en afschuifmodulus) Afstand Groot genoeg? Fundering Nieuwbouw: paalfundering Bestaand: respecteren Ontvanger Fundatie Constructie gebouw Vloerveld Stijf, massa en gedempt Figuur 1: Overdrachtmodel trillingen van apparaat(bron) via bodem naar ontvangerlocatie in gebouw. De Bron en opstelling De te beoordelen bronsterkte, in de vorm van vrije krachten en momenten uitgeoefend op de bodem, is een betrekkelijk eenvoudig te berekenen aspect van de machines/apparaten. Dit kan op basis van de theoretische mechanica en kinematica nauwkeurig rekenkundig bepaald worden. Van oudsher behoren machinefabrikanten de vrije krachten en momenten, de massa, de zwaartepuntligging en eventueel de massatraagheid (rond 3 assen) van hun machines op te geven. Zonder deze gegevens kan er feitelijk geen fundatie geconstrueerd worden. Verder speelt een grote rol of een apparaat vast of verend wordt opgesteld. Als het apparaat verend opgesteld wordt kan de dynamische belasting op de fundatie nagenoeg naar nul gebracht worden. Feitelijk tendeert de machinebouw nu voor eenvoudige roterende apparaten naar verende opstelling omdat daarmee het apparaat bij de lagers en ondersteuningspunten lichter uitgevoerd kan worden. Verend opstellen is dan een extra verkoopargument (nauwelijks belasting op omgeving), maar ook een kostenbesparingmotief. hierdoor zijn voor een typische machines die trillingen opwekken standaard ook isolatoren en opstelframes 7/10

8 beschikbaar. Voor beide situaties moet de machineontwerper de vrije krachten en momenten van het werkingsprincipe van zijn machine bepalen. Dit met het oog op de sterkte, stabiliteit en levensduur. Als de wetgever zou besluiten om industriële trillingen te beheersen door het stellen van limieten aan de vrije krachten en momenten (emissie of bronsterkte) op de bodem ter plaatse van de machine opstelling, dan dit nauwelijks consequenties hebben voor de marktpartijen. Immers alle reken algoritmen zijn al meer dan 100 jaar bekend. Verende opstelling Zoals hiervoor al vermeld kan een verende opstelling de bronsterkte van een trillingsbron op de interface met de fundatie sterk verminderen. Men redeneert vaak in termen van 80% tot 99,9% reductie. In die gevallen is de afveer frequentie van de verende opstelling tenminste e enkele malen lager dan de stoorfrequentie van de vrije krachten en momenten in de machine. Voor het bepalen van de isolatie van verende opstellingen zijn er tegenwoordig zeer geavanceerde rekenmodellen beschikbaar, tegen een zeer schappelijke prijs(< 250,--). Ook kan men daarvoor bij de gerenommeerde leveranciers van trillingsisolatoren terecht. Bij sommige machines wordt echter de werkfrequentie van de machine nabij de afveer frequentie gekozen. In zo n geval levert het draagveren pakket echter geen enkele isolatie(reductie) maar wel versterking van de vrije krachten en/of momenten op! Het is niet uitgesloten dat in een aantal van de door DGMR onderzochte kwesties men bij de installatie van de productlijn, vele jaren terug, een verkeerde beoordeling van de waargenomen stalen draagveren heeft gemaakt. Emissie bronsterkte van een apparaat Daar waar in de toekomst gesproken wordt over de trillingsbronsterkte van apparaten zal dit steeds moeten omvatten: - de vrije krachten en momenten die in een machine worden opgewekt; - de massa en massatraagheidsmomenten aagheidsmomenten van de machine; - (indien van toepassing) de specificatie van de verende opstelling. Al deze gegevens behoren zonder enige moeite door de fabrikant/leverancier verstrekt te kunnen worden. De fundatie en fundering De fundatie is feitelijk de ondersteunende constructie om de statische (massa) en dynamische belasting van de machine af te steunen naar de ondergrond. De primaire ontwerpdoelstellingen hierbij zijn: het voorkomen van verzakking en overbelasting (schade risico) van de fundatie. Afhankelijk van de functie, de proces randvoorwaarden en de bodemgesteldheid kan gekozen worden uit een variëteit aan oplossingen. Voor nadere omschrijving wordt verwezen naar een publicatie van de auteur in het blad Geluid, zie referentie [1]. Bij trillingsopwekkende machines blijkt in een aantal gevallen een fundering op palen noodzakelijk. Dit heeft als doel de machine star af te steunen op een dieper gelegen dragende laag in de bodem. Hiervoor komen in principe alle paaltypen in aanmerking. Het dynamisch gedrag (buig trilvormen) van de palen moet wel vooraf beoordeeld worden op toepasselijkheid. Hierbij dient als uitgangspunt de te verwachten dominante stoorfrequentie van de machine/apparaat, zijnde de vrije krachten en/of momenten van de bewegende delen van de machine. Deze stoor frequentie zal tenminste een factor 2 à 3 lager moeten zijn dan de Eigen trilvormen van de machinesokkel (bij vaste montage ook de machinemassa) in combinatie met de stijfheid van paalfundering en bodem. Afhankelijk van de richting en grootte van de vrije krachten en momenten van de bron kunnen naast verticale ook in schoor geplaatste funderingspalen toepast moeten worden. Over dit type fundering maar ook het afdragen van krachten naar de bodem in het algemeen, is gedurende tientallen jaren uitgebreid onderzoek gedaan en zijn er meerdere rekenmodellen voor het dynamisch gedrag 8/10

9 beschikbaar. In combinatie met de uitgeoefende vrije krachten en momenten kan dan een voorspelling van de trillingsterkte in de bodem gedaan worden. Als het apparaat goed verend opgesteld wordt kan er echter vaak volstaan worden met een fundering op staal. Dit hangt echter af van de bodemgesteldheid. Dit moet altijd op basis van berekening zeker gesteld worden. Complete overdracht model van bron naar ontvanger Het complete overdrachtmodel van bron tot en met ontvanger is zeer complex. Met name de bodem is moeilijk voorspelbaar door onbekende samenstelling en gelaagdheid en de overgangen tussen bodem en constructieve elementen (fundaties). Dit is een van de redenen waardoor er nog geen genormaliseerd rekenvoorschrift voor handen is. Met een zogeheten Eindige elementen Methode (EEM) rekenpakket kunnen echter wel redelijk betrouwbare bare voorspellingen met computers gemaakt worden. Rond vereenvoudigde relaties van trillingoverdracht door bodemtypen gebaseerd op EEM berekeningen (bodemmodellen), zijn inmiddels al wel een aantal trillingprognose programma s op de markt verschenen. Hiermee ee kan men de trillingsimmissie van verkeerspassages over drempels en het intrillen van damwanden in gebouwen berekenen. Het is zondermeer mogelijk om een dergelijke sterk vereenvoudigde rekentechnische aanpak, gebaseerd op geabstraheerde EEM- modellen van een aantal typische bodemprofielen ook voor industriële trillingsprognose te hanteren. en. Tot die tijd kan het voor een aantal kwesties sowieso toch lonen om een uitgebreid EEM-model op te zetten. Pleidooi Wettelijk kader(1) toetsingskader, limieten Via het burgelijk wetboek, de wet milieubeheer, de Wabo en het Barim word verwezen naar de richtlijn Trillingen van de Stichting BouwResearch (SBR). voor grenswaarden. Hetzelfde geldt voor de VROM Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (geen juridische status). De SBR-richtlijn vervult nu een zekere rol als toetsingskader in termen van immissie eisen. De handreiking wordt soms gebruikt, maar kan niet overal tot aanvaardbare oplossingen leiden. Doordat de SBR ook aan verandering onderhevig is en hierop niet genormaliseerd invloed uitgeoefend kan worden, lijkt het optillen van de inmiddels geaccepteerde streefwaarden naar een meer algemeen gedragen NEN of NEN-EN-ISO norm gewenst. Het is niet uitgesloten dat een uitbreiding op de ISO hier dé oplossing kan blijken te zijn. Momenteel ontbreekt in deze norm nog een beoordelingsparameter voor de langtijd gemiddelde trillingsterkte. Daarnaast is het ook te overwegen om te kiezen voor een stelsel van bronsterkte (emissie) eisen die gerelateerd zijn aan de situatie kenmerken: locatie ten opzichte van trilling gevoelige bestemming en de bodemgesteldheid. Om te komen tot een dergelijk stelsel is een breed onderzoek (theoretisch en experimenteel) benodigd. Dit moet dan uitmonden in een rekenvoorschrift. Het bepalen van de emissiesterkte van een machine en zijn opstelwijze is daarentegen al een 100% bekende techniek, geavanceerde rekenprogrammatuur is voor handen. Wellicht kunnen de BREF s of BBT-voorschriften ten aanzien van meest wenselijk geachte werkingsprincipes en de daarbij karakteristiek toepasbaar geachte trillingsbeheersing maatregelen (meerdere opties), uitgebreid worden. Wettelijk kader(2) toetsingkader, rekenvoorschrift Hoewel de trillingsuitbreiding in de bodem complexer is dan de geluidsuitbreiding door de lucht, kan ook dit met behulp van Eindige Elementen Model (EEM-berekeningen) teruggebracht worden tot een aantal karakteristieke bodemmodellen, die als black box in een eenvoudige rekenmodel verwerkt kunnen worden. Een dergelijke aanpak is gehanteerd in prognosemodellen voor trillingsimmissies ten gevolge van het in trillen van damwanden en verkeerspassages over drempels (VP Damwand en VP Drempel). 9/10

10 Wettelijk kader(3) regulering en OLO Zoals aangegeven bij de wet- en regelgeving is het ministerie Infrastructuur en Milieu gestart met de modernisering van de algemene regels. Het doel hiervan is om nog meer vergunningsplichtige inrichtingen onder het Activiteitenbesluit te brengen. De tweede tranche bevat ook een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De bijlage 1 van het Activiteitenbesluit is met de inwerkingtreding van de Wabo namelijk in het Bor ondergebracht. In deze tweede tranche zitten ook bedrijven die potentiële trillingsbronnen hebben, te denken valt aan recyclingbedrijven. Met de inwerkingtreding van de tweede tranche, naar verwachting op 1 januari 2011, 1, vallen deze bedrijven, mits niet BRZO of IPPC, onder het Barim. De derde tranche brengt nog meer bedrijven onder het Barim. Hierbij zitten inrichtingen als spoorweg emplacementen, scheepswerven en de betonindustrie. Het is dan aan de vergunningverlener om in te schatten welke aspecten belangrijk zijn en waar gekozen wordt voor maatwerkvoorschriften. De internetmodule voor het Activiteitenbesluit is branche gestuurd, daarmee is het mogelijk een vragenboom te doorlopen die gericht is op een speciale branche of activiteit. Als een bedrijf een milieuvergunning aanvraagt dan wordt hierbij gekeken naar de activiteiten. Deze beide zaken hebben als doel het benaderen van de potentiële (hinder)bron(nen). Op dit moment is het niet mogelijk om met het omgevingsloket (OLO) branchegericht een aanvraag te benaderen. Het aanvragen van een vergunning voor het uitvoeren van een milieuactiviteit zorgt min of meer standaard voor circa 22 rubrieken die te beantwoorden zijn. Voor enkele rubrieken volgt na het beantwoorden van de standaard vraag een in te vullen nadere specificatie, bijvoorbeeld: de hoeveelheid waterverbruik. Voor geluid alsmede trillingen wordt alleen de vraag gesteld of hinder te verwachten is en vervolgens, of een onderzoek is uitgevoerd. Wanneer op beide ja wordt geantwoord zal in het bijlage tabblad het betreffende onderzoek als indieningvereisten genoemd worden. Word nu op vraag 1 ja beantwoord en op vraag 2 nee, dan zou je kunnen aannemen dat de aanvrager zich bewust is van het onderwerp, maar dat een onderzoek nog niet is uitgevoerd. Als daarentegen voor notoire risico branches in OLO negatief geantwoord wordt op de vraag aangaande het mogelijk veroorzaken van trillingen, dan moet dit ons inziens ondersteund worden door een stellige verklaring van het werkingsprincipe van de machines en opgave van de vrije krachten en momenten van de typische trilling veroorzakende apparaten. Aan de hand van hetgeen de aanvrager indient zal de vergunningverlenende instantie een inschatting moeten maken van de mate te verwachten hinder. Hiertoe is het ontwikkelen van een gerichte leidraad zondermeer wenselijk. Door het OLO branchegericht te benaderen wordt de vergunningverlener een handreiking geboden in het signaleren van potentiële milieuhinder. Immers zoals hiervoor geconstateerd, is trillingshinder lang niet voor alle activiteiten een hindercomponent. Belangrijk is wel het onderscheid tussen een nieuwe en bestaande activiteit. Zoals eerder genoemd is het makkelijker om in nieuwe situaties voorzieningen te treffen in relatie tot trillingen dan bij bestaande situaties. In een bestaande situatie zal niet zomaar een proces of productielijn stilgelegd kunnen worden, om de noodzakelijke voorzieningen achteraf nog te treffen. Hiervoor dient in de OLO en/of de gepropageerde leidraad terdege geappelleerd te worden. Meer dan eens dreigde de er in de besproken praktijkvoorbeelden stillegging van de activiteit door de handhaver. Met de inmiddels opgebouwde jurisprudentie en deskundigheid bij partijen wordt steeds minder gedoogd. Een meer rationele beheersing van de techniek en regelgeving is dus zeker gewenst. Bronvermelding [1] B. van der Graaf, Trillingshinder door productiemachines, Geluid september /10

TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07

TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07 TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07 Referentie 20080985-07 Rapporttitel TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : M. Titsing Vastgoed B.V. Aangevraagde activiteiten : Bouwen van een kantoor met bedrijfshal Locatie : Binnenhaven 111a

Nadere informatie

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl MEETRAPPORT

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker

Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e120362401 Trillingsgevolgen bij verplaatsing puinbreker KOAC

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 8 juli 2014 Provincie Gelderland nr. Z14.018056

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 8 juli 2014 Provincie Gelderland nr. Z14.018056 OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 8 juli 2014 Provincie Gelderland nr. Z14.018056 1. ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens de aan Nannoka Vulcanus

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Intakking goederenspoor Schiedam

Intakking goederenspoor Schiedam Intakking goederenspoor Schiedam Trillingsonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning D79-PBO-KA-1400129 7 november 2014- Versie 0.1 Samenvatting Ten behoeve van de ombouw van de Hoekse Lijn van hoofdspoor naar

Nadere informatie

Onderzoek Milieuruimte

Onderzoek Milieuruimte projectnr. 237096 revisie 00 maart 2011 Auteur: ing. F.A.M. Kriellaars Opdrachtgever VORM Ontwikkeling B.V. Postbus 16 3350 AA, Papendrecht datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave 18-3-2011

Nadere informatie

Uitbreiding smederij Harderwijk

Uitbreiding smederij Harderwijk Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan D79-PBO-KA-1500119 13 november 2015- Versie 1.0 Autorisatieblad Uitbreiding smederij Harderwijk Trillingsonderzoek t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities

Trillingen in woningen. normeringen grenzen en ambities 1/9 Trillingen in woningen Hans Huizer Peutz bv, vestiging Zoetermeer (079 3470347) h.huizer@zoetermeer.peutz.nl Inleiding Trillingen in woningen kunnen tot hinder leiden. Enerzijds gaat het dan om trillingen

Nadere informatie

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling projectnr. 200163 revisie 00 december 2011 auteur Frank Kriellaars Opdrachtgever Gemeente Horst aan de Maas Postbus 6005 5960 AA Horst datum vrijgave

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit. Supplement Leergang Op dezelfde leest

Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit. Supplement Leergang Op dezelfde leest Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit Supplement 2013-2 Leergang Op dezelfde leest Den Haag, december 2013 Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit Supplement 2013-2 Leergang Op dezelfde

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

Woningen Thorbeckerstraat - Weth. Mooringstraat Zaltbommel Trillingsonderzoek SBR A en B

Woningen Thorbeckerstraat - Weth. Mooringstraat Zaltbommel Trillingsonderzoek SBR A en B Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Woningen

Nadere informatie

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 Damwand in bebouwde omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 2 HRO ribooh4a Bouwputten 3 Bouwputten: Invloed op omgeving Invloed grondwater

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen. Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen Jan Keijzer LBP SIGHT BV jan.keijzer@lbpsight.nl Trillingen en laagfrequent geluid ten gevolge van treinverkeer Appartementencomplex De Pelikaan te Heemstede

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos Swung-2 Voortgang en ontwikkelingen Toon Giele Ton Bos Stand van zaken Voortgang Swung-1 voor rijksinfra in Wet milieubeheer sinds 1 juli 2012 Regeling decentrale wegen en industrie in Swung-2 Uitvoering

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst Activiteitenbesluit

Verleden, heden en toekomst Activiteitenbesluit Verleden, heden en toekomst Activiteitenbesluit VMR-praktijkdag Activiteitenbesluit Dorothé Albers Programmamanager Activiteitenbesluit 27 november 2013 Opbouw presentatie Korte terugblik op de totstandkoming

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Lenger Seafoods Industrieweg 35 4401 LA Yerseke Kenmerk: Afdeling: W-MWP150041/00113735 Vergunningverlening Datum: 24 december 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning .. Zaak: 339494 Dossier: OV16158 Documentnummer: 339494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Vergunningcheck

Kenniscentrum InfoMil Vergunningcheck Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenniscentrum InfoMil Vergunningcheck 5 januari 2017 Inhoudsopgave Vergunningcheck 3 Kan ik de gegevens van mijn vergunningcheck meenemen in de aanvraag

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Nestlé Nutrition Datum besluit : 3 mei 2011 Onderwerp : Nieuwbouw kantoor 2 Gemeente/locatie : Nunspeet/Laan 110 OLO-nummer : OLO-89080 Zaaknummer : 2011-004347 Projectnummer

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2015367/2717248 op de op 9 februari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Loon- en grondverzetbedrijf W. Arts BV, om vergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade Predictie en Monitoring van trillingen Bouw van een Onderzeedienstkade in Den Helder Bouw van een Onderzeedienstkade Het beperken van de risico s door: > Predictie > Maatregelen > Trillingbewaking Validatie

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie

Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie Geluids- en trillingsreducerende maatregelen aan Souterrain Tramtunnel Den Haag optimaal afgestemd op de situatie Geluids en trillingshinder in woon- en kantoorgebouwen gelegen nabij verkeerstunnels kan

Nadere informatie

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: $ASQ

OMGEVINGSVERGUNNING. code: $ASQ OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Stichting Katholieke Universiteit Datum besluit : 25 juli 2011 Onderwerp : Gebruiksvergunning voor gebouw M330, de verdiepingen 2 t/m 3 Gemeente/locatie : Nijmegen/Geert

Nadere informatie

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0

Zuidradiaal Z80. Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse. 4 juni 2014- Versie 1.0 Zuidradiaal Z80 Trillingsonderzoek (stap 3) Detailanalyse 4 juni 2014- Versie 1.0 Autorisatieblad Zuidradiaal280 Trillingsonderzoek (stap 3) Opgesteld door Controle door Vrijgave door Naam Wybo Gardien

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124)

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2011 (kenmerk 608124) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

QUICKSCAN MILIEUCONTOUREN EENDENPARKWEG ERMELO <...> 17 juli 2009 B01034.233900 ARCADIS

QUICKSCAN MILIEUCONTOUREN EENDENPARKWEG ERMELO <...> 17 juli 2009 B01034.233900 ARCADIS QUICKSCAN MILIEUCONTOUREN EENDENPARKWEG ERMELO PLAN 17 juli 2009 B01034.233900 Q jmicksľān MIMI UCONľ MRINPLAN I I NHNľÄRKWKI Iv'MĽLOl Inhoud 1 Aanleiding : 2 Analyse 2.1 Inleiding 4 2.2 Relatie

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97 Memorandum 1 gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling KCC dhr. K. Mohammadi Per e-mail: K.Mohammadi@leidschendam-voorburg.nl Vlissingen, 10-06-2013 Betreft:

Nadere informatie

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 7 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Stichting Cultureel Centrum Venray wonende/gevestigd : Postbus

Nadere informatie

Rapport I R002 Avenue2 - Bouwlawaai voortschrijdend werk A2 Maastricht. Kwaliteitsscan voor trillingen, stofhinder en luchtkwaliteit

Rapport I R002 Avenue2 - Bouwlawaai voortschrijdend werk A2 Maastricht. Kwaliteitsscan voor trillingen, stofhinder en luchtkwaliteit Rapport I.2012.0272.00.R002 Avenue2 - Bouwlawaai voortschrijdend werk A2 Maastricht Kwaliteitsscan voor trillingen, stofhinder en luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat

Nadere informatie

Trillingspredictie als gevolg van wegverkeer nabij Godelindeweg 14a te Naarden

Trillingspredictie als gevolg van wegverkeer nabij Godelindeweg 14a te Naarden Trillingspredictie als gevolg van wegverkeer nabij Godelindeweg 14a te Naarden Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 februari 2016 GM-0177713 Verantwoording Titel : Trillingspredictie als gevolg

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV

Omgevingsvergunning OV Omgevingsvergunning OV 20130168 Aanvraag Op 06 december 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij (OBM) op het adres Hennesweg 41 te Ospel.

Nadere informatie

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning Verklaring In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning De ondergetekende: De heer P.J.M. Kuenen, wonende Houbenweg 15 te 5814 AR Veulen ( Venray), hierna te noemen:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECI..ASSIFICEERD beschikking 27 SEP. 2075 Nummer Onderwerp Maatwerkbesluit op grond van artikel 3.5, vijfde lid van het Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht NOTITIE datum 8 maart 2012 aan betreft Ad Bogers, gemeente Woensdrecht Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht Bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel. (0165)

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland Zonebeheerplan Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Extern Advies Bevoegd gezag : Datum : 07-04-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 36401, 36402, 36403, 36205,

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 juli 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 2440-2015

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 juli 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 2440-2015 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 30 juli 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 2440-2015 Verzoek om maatwerk Op 19 mei 2015 hebben wij per e-mail een verzoek ontvangen om de tijdelijke

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053399/2882188 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van BMC Moerdijk BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries Constructieve veiligheid en NEN 8700 Ing. A. de Vries Regels Bouwbesluit 2012, afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Regels Bouwbesluit 2012, overige afdelingen, Rechtens verkregen niveau Definitie

Nadere informatie

Complexe milieusituatie, met name op het gebied van geur en geluid

Complexe milieusituatie, met name op het gebied van geur en geluid Toelichting Complexe milieusituatie, met name op het gebied van geur en geluid De aanwezige industrie in Eerbeek zorgt voor emissie van geur en geluid nabij woongebieden. Voor geur is met name de papierindustrie

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1), die geplaatst worden voor

Nadere informatie

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van A. Hak Products B.V. (voorheen: Remag Alloys B.V. en IMCO Recycling B.V.) ten behoeve van het recyclen van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen (Locatie:

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20160092 Aanvraag Op 17 juni 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij op het adres Nieuwstraat 31 te Ospel.

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest Rekenvoorbeeld Trillingen in vloeren B.C.H. Vervest B e h o r e n d b i j : 1 P r o j e c t d o c u m e n t R e n o v a t i e w o o n g e b o u w D e L e e u w v a n V l a a n d e r e n, A m s t e r d

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Activiteitenbesluit wijziging: reparaties en richtlijnen. Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling.

Activiteitenbesluit wijziging: reparaties en richtlijnen. Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling. 1 Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling. Er wordt kort ingegaan op: de 4e tranche reparaties met de inhoudelijke gevolgen; de verwijzing naar de geactualiseerde

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 21 JAN 2015 1111111 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Betonweg 12 te Emmeloord INHOUDSOPGAVE 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 3 1.1. ONDERWERP

Nadere informatie

Inrichting, adieu! Mr. G.C.W. (Godert) van der Feltz

Inrichting, adieu! Mr. G.C.W. (Godert) van der Feltz Inrichting, adieu! Mr. G.C.W. (Godert) van der Feltz 1 Uitgangspunten Omgevingswet heeft blijkens MvT dubbel doel: a. het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en

Nadere informatie

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0

HOV Velsen. Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg. fase 3 onderzoek. 23 januari 2013- Versie 2.0 HOV Velsen Trillingsmeting spoorhuisjes Groeneweg en Driehuizerkerkweg fase 3 onderzoek 23 januari 2013- Versie 2.0 Inhoudsopgave 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opzet trillingsonderzoek 3 2 Beschrijving trillingsmetingen

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: Betreft: Kantoorgebouw met sprinklerinstallatie Trefwoorden: Sprinkler, brandwerendheid op bezwijken, brandwerende coating, grootte brandcompartiment : Status: Definitief Adviesaanvraag

Nadere informatie

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil NEN-normen NEN-normen zijn normen waaraan methodes en materialen moeten voldoen. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het toepassen van in het Bouwbesluit genoemde NEN-normen.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten

Nadere informatie

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie