Marketingcampagnes en Effectmetingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingcampagnes en Effectmetingen"

Transcriptie

1 Marketingcampagnes en Effectmetingen

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Aanleiding 4 Meetmethoden voor verschillende soorten marketingcampagnes 5 Direct marketing 5 Telemarketing 5 marketing 5 Social media marketing 6 Voorbeeldmetingen voor verschillende campagnes 7 Wervingscampagne 7 Welkomcampagne 8 Loyaliteitsprogramma 9 Activering slapende leden - Retentie 10 Terugwinnen afhakers Winback 11 Automatische incasso campagnes 12 Bijlage 1: Meetpunten campagnes 14 2 Marketingcampagnes en Effectmetingen

3 Voorwoord Met veel plezier bied ik u namens de marketingcommissie bijgaande handleiding aan. Eén van de doelstellingen van de marketingcommissie is bij te dragen aan de kennis van marketing en de toepassing van methodieken uit de marketingpraktijk. Voor elke bibliotheek die van plan is marketingactiviteiten te gaan ontplooien, of dat al doet, kan de handleiding een hulpmiddel zijn. Het belangrijkste punt dat we met deze handleiding willen maken is meten is weten. Voor dat een marketingactiviteit gestart wordt moet uw bibliotheek bedacht hebben wat ze wil bereiken met deze activiteit. En deze doelstelling moet meetbaar zijn. Dat betekent dat u zich niet alleen af dient te vragen hoeveel klanten u gaat werven (of behouden) met een marketingactie, maar ook welke waarde deze klanten voor uw organisatie hebben. Deze waarde bepaalt namelijk uw marketingbudget. Vrijwel altijd betekent dat dat u ook een nulmeting moet doen anders heeft u geen gegevens om u w resultaat tegen af te zetten. Een dergelijke gestructureerde werkwijze maakt het ook makkelijker voor de branche om gegevens uit te wisselen. Welke activiteit deed bibliotheek X, hoeveel leden leverde dit op en wat waren de kosten en opbrengsten per nieuwe klant? Bibliotheek Y deed een andere actie, maar presenteert de resultaten op dezelfde manier. Op deze wijze worden acties vergelijkbaar en kunnen bibliotheken kiezen welke actie, en welk budget, het beste bij hen past. Elisabeth Duijser heeft als lid van de commissie veel werk gestoken in deze handleiding, samen met haar collega s van ProBiblio. Mocht u na lezing van het stuk nog inhoudelijke vragen hebben dan kunt u die altijd aan de commissie stellen. Wilt u ondersteuning bij de uitvoering van u marketingactiviteiten dan kunt u het beste terecht bij uw eigen PSO. Frans Bergfeld Voorzitter marketing commissie VOB 3 Marketingcampagnes en Effectmetingen

4 Aanleiding Steeds meer bibliotheken zetten marketingactiviteiten in voor het werven en behouden van leden. Vaak vinden deze activiteiten binnen CPNB actieperiodes plaats, maar ook daarbuiten kunnen bibliotheken steeds makkelijker marketing acties voeren om leden te werven, te motiveren, te reactiveren, te behouden en terug te werven. Afhankelijk van het budget kunnen verschillende soorten campagnes gevoerd worden om de doelstellingen te halen. Hierbij zijn bibliotheken momenteel nog vooral gericht op traditionele campagnes via direct mail en telemarketing, maar langzaamaan beginnen de nieuwere campagnes via en social media terrein te winnen. Om te bepalen hoe succesvol de inspanningen zijn en in hoeverre de gemaakte kosten opwegen tegen de baten is het van belang de effecten van de campagnes te meten. Dit document bespreekt meetmethoden van marketing campagnes via direct mail, telemarketing, marketing en social media marketing. Ook wordt aan de hand van een aantal voorbeeldcampagnes geillustreerd hoe deze meetmethoden in de praktijk gebracht kunnen worden. 4 Marketingcampagnes en Effectmetingen

5 Meetmethoden voor verschillende soorten marketingcampagnes Bibliotheken hebben steeds meer mogelijkheden om effectieve marketingcampagnes te voeren. Waar bibliotheken tot nu vooral gebruik maakten van traditionele en relatief kostbare middelen zoals direct mail en telemarketing, kunnen bibliotheken nu steeds makkelijker gebruik maken van goedkopere en efficiënte geautomatiseerde campagnes. Ook social media kunnen steeds beter ingezet worden voor marketing, of het kan marketingcampagnes via andere kanalen ondersteunen. In dit hoofdstuk bespreken we meetmethoden om het resultaat van diverse soorten campagnes te meten. Direct marketing Direct marketing (DM) is een van de meest bekende marketingmiddelen bij bibliotheken. Het versturen van marketingmateriaal via postbedrijven heeft als grootste voordeel dat alle leden bereikt kunnen worden, ook als zij geen toegang hebben tot of internet. Hier staat tegenover dat DM kosten met zich meebrengt voor drukwerk en de bezorgkosten. De effecten van direct marketingcampagnes kunnen gemeten worden door het gebruik van unieke actiecodes. Als klanten zich bij de bibliotheek of via internet aanmelden met een unieke actiecode, dan kunnen de conversies herleid worden tot de direct marketing campagne. Uiteraard is het dan wel van belang dat deze gegevens geregistreerd en aan het bibliotheeklid gekoppeld worden, en waar mogelijk in een database worden bewaard. Bij de evaluatie van een DM- campagne (en eender welke andere campagne) is het ook verstandig om een analyse te maken van de leden die gereageerd hebben. Als hier duidelijke segmenten in te ontdekken zijn, dan kan deze informatie gebruikt worden om toekomstige (direct) marketing campagnes efficiënter in te zetten. Op deze manier kan in de toekomst met een kleiner budget proportioneel meer succes geboekt worden. Telemarketing Het gebruik van telemarketing heeft als grootste voordeel dat, afhankelijk van de doelstellingen van de campagne, het succes veelal groot is. Hier staat tegenover dat telemarketing vaak een grote financiële investering vergt. Ook kunnen prospects de telefonische benadering als storend ervaren, hoewel dat in de praktijk nauwelijks voorkomt. Gezien de vereiste investering kan het verstandig zijn goede afspraken te maken met het telemarktetingbureau over bij welke scores de actie voortgezet of (bij slechte resultaten) voortijdig stopgezet kan worden. De directe effecten van telemarketingcampagnes kunnen bijgehouden worden door het ingehuurde telemarketingbureau. Ook hier kan de evaluatie van de antwoorden van de leden (positief én negatief en onbelist) waardevolle informatie bieden om soortgelijke campagnes in de toekomst efficiënter in te kunnen zetten. marketing Het gebruik van geautomatiseerde marketing wordt steeds toegankelijker voor bibliotheken. Zo heeft bijvoorbeeld ProBiblio een campagnemanagementsysteem ingericht dat eenvoudige promotionele campagnes kan inrichten maar ook uitgebreide campagnes zoals wervingscampagnes (member-get-member), welkomcampagnes, loyaliteitscampagnes, retentiecampagnes en winbackcampagnes. De bijhorende rapportageportal stelt bibliotheken in staat om tijdens en na de campagne zaken te meten. Het voordeel van marketing is een lage kostprijs, haalbaar dankzij een hoge mate van automatisering. Bibliotheken zijn in staat om campagnes tussentijds bij te sturen op basis van de resultaten op dat moment. Bovendien kunnen meer resultaten gemeten worden dan bij traditionele direct mail en telemarketing campagnes. Voorwaarde voor campagnes is de aanwezigheid van recente adressen van klanten. Zonder deze adressen kunnen klanten immers niet bereikt worden. Een overzicht van resultaten die bij deze marketingmethode eenvoudig gemeten kunnen worden, is te vinden in bijlage 1. 5 Marketingcampagnes en Effectmetingen

6 Social media marketing Steeds meer bibliotheken zijn aanwezig op social media. Facebook en Twitter zijn hierbij de meest gebruikte sociale netwerken. Via deze kanalen is het ook mogelijk om gericht acties te voeren. Dit kan laagdrempelig via korte berichten die naar een website met meer informatie verwijzen, maar dit kan ook uitgebreider door middel van (onder meer) speciale applicaties en landingspages op Facebook. Social media kunnen zo goedkoop of duur gemaakt worden als de bibliotheek zelf wil. Social media zijn een niet-indringende manier om binnen te komen in het dagelijkse leven van uw klanten: tussen de berichten van familie en vrienden, wanneer het de klant uitkomt. Dit past bij het vertrouwde karakter van de bibliotheek. Als extra voordeel geldt dat berichten en promoties via social media steeds vaker gedeeld worden op internet. Op die manier kan men doelgericht of indirect niet alleen uw huidige klanten maar ook kennissen van uw klanten (en mogelijk ex-leden) bij de marketingactie betrekken. Het doelpubliek en de reikwijdte van een campagne groeien hierdoor exponentieel. De directe effecten van social media marketing kunnen met name gemeten worden met eenvoudige statistieken zoals het aantal volgers, fans, vrienden en social mentions (Twitter ReTweets, Facebook Likes, Facebook Shares, Facebook Comments, LinkedIn Shares, etc.) dat gehaald werd als gevolg van een bepaalde campagne. Het is mogelijk om het nieuwe aantal volgers, fans en vrienden afzetten tegen een gemiddelde van een periode voor de campagne. Via Twitter kunnen ook (unieke) actiecodes meegegeven worden, en via Facebookapplicaties en landing pages is precies te zien welke mensen via de campagne succesvol hebben gereageerd op de campagne. 6 Marketingcampagnes en Effectmetingen

7 Voorbeeldmetingen voor verschillende campagnes Wervingscampagne Doel van wervingscampagnes Nieuwe leden zorgen voor stabiliteit en groei van het ledenbestand van de bibliotheek. Met een wervingscampagne spoor je niet-leden aan om lid te worden van de bibliotheek, en kun je huidige leden stimuleren om kennissen, vrienden en familie te overtuigen om ook lid te worden van de bibliotheek. Media voor wervingscampagnes Werving van nieuwe leden gebeurt traditioneel vooral in de bibliotheek, via direct mail en via telemarketing. Geautomatiseerde campagnes via (en in de toekomst ook social media) vormen een goede aanvulling op deze methoden. Dit soort campagnes kunnen lagere kosten met zich meebrengen dan campagnes via direct mail en telemarketing. Het is van belang vooraf duidelijke en meetbare doelstellingen aan de campagnes mee te geven, bijvoorbeeld hoeveel nieuwe leden wil ik met deze campagne krijgen, en in hoeveel tijd en met welk budget? Evaluatie van wervingscampagnes Om het effect van wervingscampagnes te meten is het van belang om van nieuwe leden te weten of en zo ja via welke campagne zij lid zijn geworden. Uiteraard kunnen leden ook spontaan lid geworden zijn van de bibliotheek, waardoor dit niet aan het succes van de campagne toegeschreven kan worden. Als er gekozen wordt voor een campagne die gebruikt maakt van direct mail of telemarketing dan is het van belang de nieuwe volwassen leden die via deze actie worden geregistreerd een code mee te geven waaruit (ook in de toekomst) blijkt dat zij via deze marketinginspanning zijn binnengehaald. Met campagnes en social mediacampagnes kunnen ook unieke codes meegegeven worden aan nieuwe leden. Een voordeel van dit soort campagnes is dat de codering van nieuwe leden automatisch kan gebeuren, waar het bij direct mail handmatig moet gebeuren. Meetpunten van wervingscampagnes De volgende zaken bepalen het succes van wervingscampagnes: 1. het aantal nieuwe leden door deze actie 2. in de toekomst: is het verloop van het lidmaatschap (duur, leenfrequentie, leenhoeveelheid) vergelijkbaar met het gemiddelde of wijkt het af? Als het nu niet mogelijk is een code aan de nieuwe leden mee te geven, is er nog wel een mogelijkheid om een indicatie te krijgen wat effect van de campagne is geweest. Hiervoor vergelijkt u het aantal nieuwe (volwassen) leden per maand van de marketingactie, ten opzichte van het maandgemiddelde over de afgelopen 12 maanden. In geld uitgedrukt Het is ook mogelijk om de investering (bestede uren, out-of-pocket investeringen) af te zetten tegen de vermoedelijke opbrengst in geld. Gemiddeld blijft een nieuw (volwassen) bibliotheeklid X jaar lid. De opbrengst van een nieuw lid is dan ( jaarabonnement) * X jaar. Dit bedrag maal het aantal beoogde nieuwe leden is de totale (verwachte) opbrengst van de actie. 7 Marketingcampagnes en Effectmetingen

8 Rekenvoorbeeld Een telefonische wervingscampagne kost in totaal 7.140,-. Het jaarabonnement voor de geworven leden bedraagt 38,50-, en de gemiddelde lidmaatschapsduur van volwassen leden is bij deze bibliotheek 3 jaar. De doelstelling van de wervingsactie is om 200 nieuwe leden te werven. De beoogde opbrengst is dan 200 leden * 38,50,- * 3 jaar= ,- De bibliotheek bereikt in de boekenweek 2719 prospects van wie er 225 lid worden. De opbrengst is 225 * 38,50 = 8.662,50. De bibliotheek verdient dus reeds in het eerste jaar haar investering terug! N.B. In dit rekenvoorbeeld wordt met de werkelijke cijfers van de Boekenweekactie van Bibliotheek Waterland in 2011 gewerkt! Welkomcampagne Doel van welkomcampagnes Een welkomcampagne is erop gericht nieuwe leden welkom te heten bij de bibliotheek en een goede eerste indruk te maken. Daarnaast kunnen nieuwe leden via een dergelijke campagne efficiënt geïnformeerd worden, en een stimulans krijgen om frequent, veel en in verschillende categorieën te lenen. Uit onderzoek van ProBiblio blijkt dat leden met dit leengedrag langer lid blijven van de bibliotheek. Het doel van welkomcampagnes kan dan ook drieledig zijn: klanten een goed gevoel bezorgen met hun nieuwe lidmaatschap; klanten goed informeren; klanten stimuleren om frequent, veel en in verschillende categorieën te lenen. Media voor welkomcampagnes Nieuwe leden krijgen bij inschrijving vaak een rondleiding in de bibliotheek. Tijdens deze rondleiding leren leden meer over de producten en diensten van de bibliotheek. Meestal stopt de welkomcampagne op het moment dat het lid voor de eerste keer weer naar buiten gaat bij de bibliotheek. Telemarketing is vanwege de kosten niet geschikt voor welkomcampagnes. Wel is het mogelijk schriftelijk materiaal toe te zenden, al dan niet in direct mail vorm. Maar ook deze methode is vrij duur, met name aangezien leden zich verspreid over het gehele jaar aanmelden. marketing biedt hiervoor een flexibele en relatief goedkope oplossing. Door themamails in te zetten, kan steeds één onderwerp van de bibliotheek onder de aandacht gebracht worden. Denk hierbij aan de bibliotheek en haar vestigingen, de collectie en de activiteiten. Op basis van de interesses en het leengedrag van leden kunnen er op langere termijn ook automatische suggesties gedaan worden om leden te stimuleren om weer naar de bibliotheek te komen (zie paragraaf retentie ). Meetpunten van welkomcampagnes Een kwantitatieve doelstelling voor dit type campagne is in eerste instantie het best uit te drukken in Optie 1) het aantal uitleningen en de leenfrequentie van nieuwe leden ten opzichte van het maandgemiddelde van nieuwe leden over de voorgaande 12 maanden. 8 Marketingcampagnes en Effectmetingen

9 Optie 2) het aantal nieuwe leden dat binnen X maanden overgaat tot het lenen van materialen versus het gemiddelde aantal nieuwe leden dat binnen X maanden materialen leent over de voorgaande 12 maanden. De drie hierboven beschreven doelen van een welkomcampagne kunnen op de volgende manier gemeten worden: klanten een goed gevoel bezorgen met hun nieuwe lidmaatschap: aan het einde van de campagne kan door middel van een klein klanttevredenheidsonderzoek onderzocht worden of nieuwe leden tevreden zijn over de producten en dienstverlening van de bibliotheek, en op welke punten zij nog verbeterpunten zien. Hier kan ook gevraagd worden naar de net promoter score: de waarschijnlijkheid dat klanten de bibliotheek zullen aanraden bij familie of kennissen; klanten goed informeren: aan het einde van de campagne kan door middel van een klein klanttevredenheidsonderzoek onderzocht worden of nieuwe leden nog vragen hebben, en of ze tevreden waren over de dienstverlening; klanten frequent, veel en in verschillende categorieën laten lenen: de leenhistorie en het leengedrag van leden kan afgeleid worden uit de administratiesystemen van de bibliotheek. Op deze manier kunnen we na een welkomcampagne eenvoudig zien of de welkomcampagne bijgedragen heeft tot een gunstiger leengedrag. Uiteindelijk zal het effect dit type campagne ook uit te drukken zijn in geld, namelijk wanneer duidelijk wordt met hoeveel jaar een lidmaatschap verlengd wordt door het activeren met een welkomcampagne. Loyaliteitsprogramma Doel van Loyaliteitsprogramma Met het loyaliteitsprogramma krijgen trouwe klanten tussentijdse beloningen voor hun trouwe lidmaatschap, en incentives om hun lidmaatschap nog beter te benutten, uit te breiden en/of hun enthousiasme te delen met niet-leden. Op deze manier kunnen loyale leden tot een nog intensiever gebruik van de bibliotheek aangemoedigd worden, en kunnen zij als ambassadeurs van de bibliotheek fungeren en helpen bij de actieve en passieve acquisitie van nieuwe leden. Media voor Loyaliteitsprogramma Veel leners (loyale leden) kunnen op verschillende manieren benaderd worden, aangezien vaak veel gegevens van hen bekend zijn. Het gaat dan om speciale acties, waarbij het middel gekozen moet worden dat het best bij deze actie past qua kosten, doelgroep, thema, etc. Social Media kunnen ook ingezet worden bij een loyaliteits programma. Followers van Twitter of Likers van Facebook krijgen als eerste (of enige) nieuws over een bepaalde actie. Met deze actie, die spelenderwijs motiveert om bij de bibliotheek langs te gaan of zich meer betrokken te voelen bij de bibliotheekgemeenschap, kunnen ze kans maken op leuke prijzen of andere incentives. Meetpunten van Loyaliteitsprogramma Het effect van deze campagne kan uitgedrukt worden in de mate waarin de activiteit van de leden toeneemt, bijvoorbeeld: Het aantal uitleningen, de leenfrequentie en het type uitleningen (cross-categorie) van leden ten opzichte van het maandgemiddelde over de afgelopen 12 maanden. Als onderdeel van deze campagne kan ook een evaluatie (mini-kto) gehouden worden om de klanttevredenheid over de informatievoorziening en de dienstverlening te toetsen. Ook hier geldt: wanneer ervaringscijfers bekend zijn over de verlenging van het lidmaatschap door deze campagne, kunnen de kosten worden afgezet tegen financiële opbrengsten. 9 Marketingcampagnes en Effectmetingen

10 Activering slapende leden - Retentie Doel van Retentiecampagne Elke bibliotheek heeft binnen het bestand met volwassen leden een groep die als slapend lid kan worden aangemerkt. Deze groep heeft wel een betaald abonnement/ lidmaatschap bij de bibliotheek, maar heeft tenminste X maanden geen materialen geleend, of zijn leengedrag is sterk verminderd. Vaak wordt hier een periode van een half jaar gehanteerd. Algemene ervaringscijfers tonen aan dat inactieve klanten een grote kans hebben afhakers te worden. In het geval van bibliotheken dus personen die hun lidmaatschap beëindigen. Daarom kan het nuttig zijn deze slapende leden te reactiveren, waarbij men er overigens op bedacht moet zijn dat sommige leden geen materialen willen lenen maar de bibliotheek alleen financieel willen steunen. Voor die laatste groep zou u eigenlijk een optie moeten inbouwen dat zij dit kunnen aangeven (doneer aan bibliotheek) en dat dit ook in de database wordt opgenomen met een code. De Retentiecampagne heeft de volgende doelstellingen: 1. Leden identificeren die als slapend lid aangemerkt kunnen worden; 2. Deze leden (her)activeren: stimuleren om (meer) te lenen en deel te nemen aan activiteiten van de bibliotheek; 3. Deze leden stimuleren om hun lidmaatschap te verlengen; 4. Reden voor inactiviteit achterhalen: a. Voor algemene verbetering van de dienstverlening; b. Om de kennis over de klant/het klantprofiel te verrijken; c. Om te helpen bij het behoud van het lid (door middel van persoonlijke suggesties). Media voor Retentiecampagne Net als bij de loyaliteitscampagne kunnen de slapende leden op verschillende manieren benaderd worden, mits de benodigde gegevens van het slapende lid bekend zijn. Met de Retentiecampagne van ProBiblio kun je als bibliotheek automatisch voorspellen welke leden in de volgende zes maanden inactief zullen worden. Deze leden kunt u vervolgens met inzet van gerichte stimuleren om meer te lenen en meer activiteiten bij te wonen. Afhankelijk van de tijd die rest tot de verlengdatum van hun abonnement worden deze leden ook gestimuleerd om hun lidmaatschap te verlengen. Op deze manier verkleint u als bibliotheek de kans op ledenverlies door inactieve leden. Meetpunten van Retentiecampagnes Algemeen gesteld kunnen doelstellingen voor dit soort campagnes als volgt geformuleerd worden: Optie 1) het aantal slapende leden dat benaderd is met de campagne en in de periode van X weken daarna opnieuw materialen heeft geleend. Optie 2) het aantal slapende leden dat binnen een periode van X weken na de campagne materialen leent, in vergelijking met het gemiddelde over de voorgaande 12 maanden. Natuurlijk is het uiteindelijke doel om deze leden ook actief te houden. Door hen een code mee te geven in het bestand, is het mogelijk om na bijvoorbeeld 6 maanden of een jaar te bepalen in hoeverre de leenactiviteiten ook zijn doorgezet. Wanneer ervaringscijfers bekend zijn, zou de opbrengst van een dergelijke campagne ook in geld uit te drukken zijn. Bijvoorbeeld wanneer bekend is dat 10 Marketingcampagnes en Effectmetingen

11 X% van de slapende leden binnen een jaar opzegt door activering Y% van de slapende leden weer tot activiteit wordt aangezet en dat deze groep gemiddeld 2 jaar lid blijft kan de rekensom gemaakt worden wat de campagne oplevert in euros. Rekenvoorbeeld Een activeringscampagne met een ansichtkaart kost in totaal 6.780,- waarbij 300 inactieve leden worden benaderd. Het jaarabonnement voor de volwassen leden bedraagt 40,-. Gemiddeld zegt 60% binnen een jaar op, terwijl na de activeringscampagne 80% weer tot activiteit wordt aangezet. Door de campagne blijft 80% van de 300 benaderde leden gemiddeld nog 2 jaar lid, dus dat zijn als extra inkomsten. Normaal zou 60% opzeggen, dus 180 leden. Nu zegt 20% op, dus 60 leden. Dat scheelt 120 opzeggingen 120 leden * 2 jaar * 40,- = 9.600,- N.B. In dit rekenvoorbeeld wordt met volstrekt fictieve cijfers gewerkt! Terugwinnen afhakers Winback Doel van Winbackcampagne Activering, loyaliteitscampagnes en automatische incasso zijn alle gericht op het behouden van huidige betalende klanten (leden), ook wel retentie genoemd. Retentie is makkelijk dan winback, maar mocht het zo zijn dat leden toch hun lidmaatschap hebben opgezeg0d of niet hebben verlengd, dan kan een winback campagne worden ingezet om een lid terug te winnen. Media voor Winbackcampagne De mogelijkheid bestaat om door middel van - en/of telemarketing campagnes afgehaakte leden te benaderen, hen te vragen naar hun reden van opzegging en hen weer lid te maken door (gepersonaliseerde) aanbiedingen. Meetpunten van Winbackcampagne Het effect van dergelijke campagnes is relatief makkelijk te meten. De doelstelling kan geformuleerd worden als: Het aantal ex-leden dat opnieuw betalend lid is geworden (eventueel als percentage van het totaal benaderde bestand met ex-leden) 11 Marketingcampagnes en Effectmetingen

12 Rekenvoorbeeld Een terugwincampagne kost in totaal 2.850,- waarbij 700 ex-leden worden benaderd. Het jaarabonnement voor de volwassen leden bedraagt 40,-. Door de campagne wordt 30% van de 700 benaderde leden weer lid, dus dat zijn als extra inkomsten (op korte termijn) 210 leden * 40,- = 8.400,- Ervan uitgaande dat deze leden voor het merendeel langer dan 1 jaar lid blijven, zijn de opbrengsten op de langere termijn hoger. N.B. In dit rekenvoorbeeld wordt met volstrekt fictieve cijfers gewerkt! In het verleden is gebleken dat dit voor bibliotheken doorgaans een zeer succesvolle actie is. Daarbij moeten wel twee kanttekeningen gemaakt worden. Ten eerste is deze groep teruggewonnen leden relatief weinig loyaal, en er zal dus geïnvesteerd moeten worden in retentie, zoals hiervoor beschreven. Het beste is deze leden dan ook gelijk op automatische incasso te zetten, mits ze daar toestemming voor geven. Een andere mogelijkheid is het succes van het terugwinnen niet alleen te meten door het aantal opnieuw geregistreerde leden te registreren, maar ook te bepalen welk deel hiervan binnen een bepaalde termijn materialen in de bibliotheek komt lenen of aan een activiteit deelneemt. De doelstelling van deze vervolgcampagne zou dan zijn: Het aantal ex-leden dat opnieuw betalend lid is geworden met automatische incasso + het aantal leden dat opnieuw betalend lid is geworden zonder automatische incasso maar wel binnen X maanden een bibliotheekactiviteit ontplooit. Ten tweede is het van belang bij terugwinacties zeer goed te registreren wie er benaderd is: het meermaals benaderen van exleden kan leiden tot irritatie, wat een negatieve mond-tot-mond reclame tot gevolg kan hebben. Zorg dan ook dat een ex-lid niet vaker dan een maal per jaar wordt gebeld, en dat bij (maximaal) twee expliciete weigeringen deze persoon niet nogmaals wordt gebeld. Automatische incasso campagnes Doel van automatische incassocampagne Het overstappen van acceptgiro naar automatische incasso levert niet alleen een kostenbesparing in de administratie op. Een lidmaatschapsduur wordt doorgaans aanzienlijk verlengd als men overgaat op een automatische incasso. Een prachtig middel dus om leden langer te behouden. Belangrijk bij deze campagne is de opvolging: zet bestaande lidmaatschappen direct om, en voer nieuwe leden gelijk in en wacht niet tot zij hun pas komen afhalen. Net als bij de andere campagnes geldt: de effecten kunnen het best gemeten worden als in het ledenbestand een code te geven is voor de campagne. Enerzijds worden leden dan niet onnodig vaak met een (of zelfs dezelfde!) campagne benaderd, anderzijds is ook het langere termijn effect beter te volgen. 12 Marketingcampagnes en Effectmetingen

13 Meetpunten van automatische incassocampagnes Een doelstelling voor dit type campagne kan zijn: het aantal leden dat we kunnen overtuigen om over te stappen op automatische incasso. Net als bij de voorgaande typen campagnes, zullen er eerst ervaringscijfers moeten worden verzameld over de mate waarin het lidmaatschap wordt verlengd, voordat het campagne-effect in een opbrengst van lidmaatschapsgelden kan worden uitgedrukt. 13 Marketingcampagnes en Effectmetingen

14 Bijlage 1: Meetpunten campagnes open rate: het percentage van je verstuurde s dat geopend wordt. De open rate geeft inzicht in de algemene interesse van de lezer in (mails van) de bibliotheek. De open rate wordt vaak berekend als een technische open rate: een wordt dan pas als opened gerekend als de dynamische afbeelding(en) in de geladen worden in de web browser of de client van de lezer. Aangezien sommige lezers hun s lezen zonder deze afbeeldingen (geblokkeerd door pop-up blockers), kan dit de open rate onterecht negatief beïnvloeden. Sommige lezers echter hebben in hun client een standaard preview van de ingesteld. Dit wordt door platformen vaak onterecht als een open beschouwd. Dit kan de open rate dus onterecht positief beïnvloeden. Het is duidelijk dat het bepalen van de open rate niet feilloos is, maar het geeft wel een indicatie van de a priori interesse van de lezer. Deze interesse wordt onder meer bepaald door de houding van het lid ten opzichte van de bibliotheek en eerdere mails van de bibliotheek (vind ik mails van de bibliotheek (nog) wel interessant om te openen op basis van eerdere ervaringen met de bibliotheek en/of soortgelijke s), de subject line (vind ik dit onderwerp wel interessant en wil ik daarom verder klikken een persoonlijke boodschap kan hierbij helpen), dag en tijdstip van verzending (heb ik nu even geen tijd en/of zet ik de op mijn to-do lijst met het gevaar dat ik het later vergeet ). Click-through-rate (CTR) per link in de het percentage van je ontvangers dat op een bepaalde link in je heeft geklikt. Dit geeft in het algemeen een interesse van de lezer weer: zij wordt immers overgehaald om door te klikken voor meer informatie. Bij de analyse van de meetresultaten kan onder meer vastgesteld worden welke links geklikt worden en welke niet, welke links eerst geklikt worden, en welke links door wie geklikt worden. Op deze manier kunnen we voorkeuren van lezers (wat vindt de lezer interessant en wat niet) identificeren. Als we deze voorkeuren opslaan in onze marketing database, dan kunnen we dit in de toekomst gebruiken om onze communicatie en marketing persoonlijker en relevanter te maken. Dit kan o.m. door de artikels in nieuwsbrieven te ordenen op relevantie volgens de leenhistorie, de opgegeven interesses en de afgeleide interesses (o.m. op basis van de CTR) van de lezer. Click-to-order rate (CTO): het percentage van je ontvangers dat op een conversielink klikte. De doelstelling voor deze conversie wordt vooraf bepaald en kan variëren van de inschrijving voor een nieuwsbrief of lijst (opt-in) tot het opgeven voor automatische incasso of het doorgeven van interesses voor verdere communicatie. Aanmeldingen: het aantal aanmeldingen voor een digitale nieuwsbrief of andere vorm van elektronische communicatie of marketing. Dit geeft interesse van lezers (leden en niet-leden) aan in de inhoud van de nieuwsbrief. De redenen voor inschrijving zijn vaak niet te achterhalen; lezers schrijven zich vaak in als gevolg van een samenloop van omstandigheden. Ze kunnen net lid geworden zijn, ze kunnen geprikkeld worden door point-of-sale materiaal in de bibliotheek, ze kunnen geprikkeld worden op de website en in andere communicatie- en marketing uitingen, of ze kunnen automatisch ingeschreven worden bij inschrijving in de bibliotheek (opt-out is niet aan te raden, opt-in is veel klantvriendelijker). Afmeldingen: het aantal afmeldingen van een digitale nieuwsbrief of campagne. Dit geeft desinteresse van lezers (leden en nietleden) weer. Hier is het van belang om te achterhalen waarom iemand afhaakt. Ligt hier een structurele of incidentele 14 Marketingcampagnes en Effectmetingen

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases E-mail marketing in de praktijk 12 inspirerende klantcases Deze bundel van praktijkvoorbeelden is gemaakt voor iedereen die met communicatie te maken heeft. En in het bijzonder voor communicatieprofessionals

Nadere informatie

Bereken en verbeter jouw ROMI. Return On Marketing Investment. Paul Neuteboom

Bereken en verbeter jouw ROMI. Return On Marketing Investment. Paul Neuteboom Bereken en verbeter jouw ROMI Return On Marketing Investment Paul Neuteboom Inleiding Marketeers leven in een prachtige tijdperk. Het digitale marketingtijdperk welteverstaan. Nog nooit waren onze marketingactiviteiten

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

E-mail Benchmark. created by

E-mail Benchmark. created by E-mail Benchmark 2014 Voorwoord Voorwoord E-mailmarketing ontwikkelt zich (nog steeds) razendsnel. Werd twee jaar geleden nog geroepen dat social media e-mail ging vervangen, anno 2014 is wederom gebleken

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

persoonlijke e-mail herkenning gedrag profiel interesse vertrouwen

persoonlijke e-mail herkenning gedrag profiel interesse vertrouwen persoonlijke e-mail herkenning gedrag interesse profiel vertrouwen 12 praktische tips voor succesvolle e-mail marketing 12 praktische tips voor succesvolle e-mail marketing versie 1.0 oktober 2012 voor

Nadere informatie

E-mail marketing verleden tijd?

E-mail marketing verleden tijd? E-mail marketing verleden tijd? Seminar onderzoek van Joost van der Goot STUDENT: 1582927 DOCENT: Rob van den Idsert DATUM: 04-01-2015 1 of 21 Inhoudsopgave - Inleiding blz 3 - Aanleiding blz 3 - Doelstelling

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

9.1 Autoreplies... 18 9.2 Klantencontact... 18 9.3 Negatieve e-mails... 18 9.4 E-mails beantwoorden... 19 10 Spam en wetgeving... 20 10.1 Opt-in...

9.1 Autoreplies... 18 9.2 Klantencontact... 18 9.3 Negatieve e-mails... 18 9.4 E-mails beantwoorden... 19 10 Spam en wetgeving... 20 10.1 Opt-in... Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Vang zwervende bezoekers op... 3 1.2 Een tweede kans voor twijfelaars... 3 1.3 Goedkoop en direct resultaat... 4 2 Haal het maximale uit je mailinglijst... 5 2.1 Ga

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie