Strateg ische arbe idsmarktco m m u n icatie : integratie van jobmarketing en corporate c0mmunicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strateg ische arbe idsmarktco m m u n icatie : integratie van jobmarketing en corporate c0mmunicatie"

Transcriptie

1 1.1. Arbeidsmarktcommunicatie CorOorate communicarie r l Strateg ische arbe idsmarktco m m u n icatie : integratie van jobmarketing en corporate c0mmunicatie Marc Ernst 0m de beste kandidaten oí die ene goudhaan te bereiken en aan le zetten t0t solliciteren, is in deze tijden van krapte op de arbeidsma*t - vooral van talentvolle medewerkers die het verschil maken - meer n0- dig dan een ad hoc rekruteringsadvertentie. Daarvoor dienen bedrijven zich als werkgeuer te positioneren op de arbeidsmalkt en er continu mee te communiceren. Een beetje zoals Íabrikanten van producten: die doen zowel aan product- als aan corporate communicatie en laten ook niet enkel van zich horen als ze iets in de aanbieding hebben. Strategische arbeidsmarktcommunicatie veronderstelt het samenhangend inzetten van de ad hoc rekruteringsadvertenties en het continu communiceren naar de arbeidsmarkt over het bedrijf als werkgever. Het gevolg is een grote(re) naambekendheid en een positief imago als werkgever en daardoor een gunstige(re) uitgangspositie bij de werving van nieuwe medewerkers. Anders gezegd: wie op de arbeidsmarkt gekend is als bedrijf waar het goed om werken is, zal makkelijker het nodige talent kunnen aantrekken. Arbeidsmarktcommunicatie is een (gespecialiseerd) onderdeel van het totale communicatiemanagement. Communicatiemanagement betekent het gecoórdineerd inzetten van de verschillende communicatiespecialismen (marketingcommunicatie, public relations, financiële communicatie, arbeidsmarktcommunicatie, enz.). 1. Theoretische en algemene beschouwingen 1.1. Misbedeelde kindje Wegens de schaarste aan talent - en niet enkel voor specifieke profielen zoals ingenieurs, infbrmatici en nternetspecialisten - is communiceren met de arbeidsmarkt een activiteit die met veel aandacht en grote zorg dient te worden omringd. De werkelijkheid is echter niet zelden anders. Arbeidsmarktcommunicatie wordt (te) dikwijls stiefmoederlijk behandeld, ook op het vlak van de personele en financiële middelen. Doorgaans doen verantwoordelijken voor werving en rekrutering de communicatie 'er eventjes bij'. Terwijl nogal wat grote ondernemingen en zeker de beursgenoteerde onder hen al een paar jaar een specialist financiële communicatie in huis hebben (die zich vooral zo niet uitsluitend bekommert om de communicatie met flnanciële doelgroepen zoals aandeelhouders, beleggers en analisten), zijn er in ons land, voorzover bekend, in tegenstelling tot het buitenland, slechts twee bedrijven waar iemand zich exclusief toelegt op het communiceren met de arbeidsmarkt: Belgacom en Proximus. Mediagids. Communicatie.AÍlevering

2 z t.t. Rmeidsmarktcommunicatie Corporate communicatie Niet toevallig twee telecomondernemingen. n de telecomsector is het aantrekken van nieuwe medewerkers geen sinecure gezien het grole aantal nieuwe spelers op de markt en de onderlin_ce concuríentie in de strijd om kandidaten. Alles wijst erop dat de arbeidsmarktcommunicatie, samen met de interne communicatie, het misdeelde kindje van de bedrijíscommunicatie is. Een situatie die, gezien de 'oorlog om talent', dixit managementconsultant McKinsey, bedrijven wel eens zuur zou kunnen opbreken. Want getalenteerde medewerkers maken het verschil Greativiteit n vergelijking met het buitenland zijn onze ondernemingen - zelfs die uit de Tsector - erg braaf en weining innovatief in hun arbeidsmarktcommunicatie. Mieke Van Handenhove, communicatiemanager bij infbrmaticabedrijf Cap Gemini en voorzitter van de vakjury, had bij de editie '99 van de Vacature-jaarprijs voor de beste wervingsadvertenties volgende commentaar: 'k sta versteld van de hoeveelheid traditionele advertenties. Van de 1ttO advertenties die ik heb gezien, waren er behoorlijk wat saaie bij, waar het ontbrak aan creativiteit en differentiatie.' Bij onze noorderburen gaat het er anders, creatiever aan toe. Er zijn inderdaad weinig landen in de wereld die zich op het vlak van kwaliteit van de arbeidsmarktcommunicatie kunnen meten met Nederland. n tegenstelling tot onze Vacature-prijs, waarvoor enkel advertenties in aanmerking komen die verschenen zijn in de organiserende jobbijlage, bekronen onze noorderburen communicatie-uitingen die verschenen zijn in verschillende media (print, audiovisueel, buitenreclame, nieuwe media zoals nternet). Daarnaast is er ook een prijs voor de beste campagne. VanaÍ dit jaar reikt de organiserende 'Stichting Jaarprijzen Personeelscommunicatie' (SJP) ook nog een bijkomende award uit: die voor de 'adverteerder van het jaar'. Daarmee wordt het bedrijf in het zonnetje gezet dat zich op een consistente manier onderscheiden heefi inzake communicatie met de arbeidsmarkt. Het eerste bedrijf dat deze titel in de wacht sleept is CMG. Het bedrijí-, dat trouwens de helft van zijn kandidaten rekruteert via het nternet en een bijzonder vernieuwende eigen site heeft waarop kandidaten met hun toekomstige werkgever kunnen chatten, zegt van zichzelf dat het niet aan arbeidsmarktcommunicatie doet maar aan jobmarketing. De twee beste Nederlandse wervingsadvertenties (de 'gouden magneten') van 1998 werden gemaakt in opdracht van de Koninklijke Luchtmacht en van het Ministerie van Onderwijs. (Tussen twee haakjes: we zien het hier nog niet zo gauw gebeuren dat de overheid dergelijke prijzen in de wacht sleept.) Wie deze pareltjes van hedendaagse wervingsadvertenties en alle overige genomineerden (van deze en de twee vorige edities) wil bewonderen, kan dat op de site van de organiserende SJP (http://www.sjp.nl). Behalve schuchtere aanzetten tot grafische creativiteit valt er ook enige inhoudelijke vernieuwing in de wervingsadvertenties te bespeuren. Veelal lopen ook op dat vlak de T- of aanverwante bedrijven op kop. Zo beloofden twee informaticabedrijven een wagen (een Mercedes C-klasse en een Peugeot) aan wie aangeworven werd, en liet een van hen het sollicitatiegesprek zelfs plaatsvinden in een garage (kwestie van de beloofde wagen direct na de ondertekening van het contract mee naar huis te kunnen nemen). Mediagids. Communicatie. AÍlevering

3 t.1. Arbeidsma*rcommunicarie Corporate communicatie ^ r l Bij onze noorderburen ging níbdjini, een sofiwareontwikkelingsbedrijf, echter nog een stukje verder en ontwikkelde een interactief sollicitatiespel (Quadra'.s loop). Op de site van het bedrijf werden sollicitanten uitgenodigd een spelletje te spelen waarbij hun capaciteiten en vaardigheden aan het licht kwamen. Alsof dat nog niet volstond, deed níbdjini er nog een schep bovenop: iedere deelnemer aan het spel maakt ook nog eens kans om gulden ( F) te winnen. Wie ook blijk gaf van vernieuwing op het gebied van wervingscommunicatie, is iníbrmatiseringsbedrijf CMG. Om de sollicitant te behagen en om het hem gemakkelijk te maken, organiseerde CMG in verschillende landen, waaronder Nederland (maar niet in België), on line sollicitatiegesprekken. Het systeem gaat als volgt: nadat kandidaten on line een sollicitatieíbrmulier hebben ingevuld, krijgen ze een User D dat toegang geefi tot een 'agenda' waarop ze zelf een aíspraak kunnen maken voor het voeren van een virtueel sollicitatiegesprek. Datum en uur van de atspraak worden onmiddellijk bevestigd door het bedrijf. Twintig minuten vóór de bewuste aíspraak logt men in en begeefi men zich in de virtuele sollicitatiekamer. Daar voert men een gesprek van zowat 20 minuten met een CMG-medewerker. Tijdens dat gesprek is het computerscherm in tweeën verdeeld. n het linkerdeel verschijnt een fbto van een taf-el waaraan de CMG-medewerker zit die het sollicitatiegesprek aíheemt. Rechts neem de kandidaat plaats. Het gesprek wordt gevoerd door middel van in te vullen tekstballonnetjes. De arbeidsmarktcommunicatie van CMG is trouwens over heel de lijn opmerkelijk, en dit zowel boven als onder de Moerdijk. Het bedrijf is daarvoor zowel in Nederland als in België meermaals gelauwerd. Bij onze noorderburen kaapte CMG niet voor niets de eerste titel van 'adverteerder van het jaar' op het gebied van personeelscommunicatie weg. Met die prijs wordt een bedrijf in het zonnetje gezet dat zich op een consistente manier onderscheiden heeft inzake communicatie met de arbeidsmarkt Jobmarketing De arbeidsmarkt is van een buyers-market naar een sellers-market geëvolueerd. De sollicitant domineert als bezitter van een schaars goed, namelijk talent, de markt, en bedrijven zien zich steeds meer genoodzaakt om de jobaanbieding aan te passen aan de behoeften en wensen van de doelgroep. n de strijd om het schaarse talent - consultant McKinsey en Co spreekt in dat verband van 'the war fbr talent' - volstaan de ad hoc wervingsadvertenties niet langer. Continue arbeidsmarktcommunicatien jobmarketing zijn nodig. De traditionele aanpak, waarbij het eenvoudigweg presenteren van vacatures automatisch resulteert in een actieve respons van de arbeidsmarkt, is voorbij. Vandaag concuíïeren de bedrijven met elkaar om de gunst van de geschikte maar tegelijk veeleisende medewerkers. Voorbeelden van deze gewijzigde marktbenadering en van de bijzondere status van de sollicitant als zeer gegeerde bezitter van talent zijn legio. Zo zijn er paginagrote advertenties voor lt-prof'essionals waar de potentiële kandidaten verleid worden met tal van voordelen (zoals een bedrijfskribbe en een sauna in het geval van KPN Orange) en aangezet worden tot reageren aan de hand van incentives zoals het schenken van bioscooptickets of New York-trips aan snelle reageerders. Ook initiatieven zoals het openen van echte carrièrecentra (b.v. Alcatel), open jobdagen (b.v. KBC) of het organiseren van jobhappenings gepresenteer door Bekende Vla- Mediagids. Communicatie. AÍlevering

4 + i t.t. Arbeidsma*lcommunicatie Corporate communicatie mingen (b.v. Flanders Language Valley, dat in zee ging met Jan Hautekiet van Studio Brussel) en andere (b.v. themabeurzen zoals over Female Careers) sluiten meer en meer aan bij deze trend. Ze zijn een levendige illustratie van de steeds toenemende moeilijkheid om kandidaten te vinden, laat staan de beste, en van de behandeling van de sollicitant als veeleisende en selectieve afhemer van jobs. Om het met een boutade te stellen: in meer en meer situaties kiezen bedrijven niel zozeer hun kandidaten, maar kiezen kandidaten een bedrijf. Gezien de schaarste in sommige branches en het Íènomeen van heuse knelpuntfuncties (en dat zijn niet enkel meer ingenieurs of lt'ers maar o.m. ook verkopers en verpleegkundigen), verwachten waarnemers dat deze alsnog uitzonderlijke situatie op termijn wel eens de regel dreigt te worden. Bedrijven zullen zich moeten realiseren dat hun arbeidsmarkt zeker zo belangrijk wordt als hun afzetmarkt. n vergelijking met de zowat 44 miljard F die jaarlijks aan productreclame uitgegeven wordt, zijn de budgetten voor wervingscommunicatie evenwel nog een peulschil Database management Al is niet iedereen deze opvatting toegedaan - bijvoorbeeld het grootste wervingskantoor van het land, Mercuri Urval, rekruteert enkel via advertenties -, toch wordt in de huidige marktomstandigheden bij werving meer en meer gebruikgemaakt van databases. Sommigen stellen zelti dat een nauwgezet doorgevoerd databasebeheer m.b.t. de arbeidsmarkt in het algemeen en zowel de actief als de passief werkzoekenden in het bijzonder de basis is (geworden) van eíficiënte en succesvolle wervingen. Het uitgangspunt daarbij is het nauwkeurig in kaart brengen en monitoren van kandidaatdoelgroepen (b.v. op basis van kwaliflcatie en afstudeercoórdinaten, maar tevens op basis van functie- en sectorspecifieke criteria). Het komt erop aan de arbeidsmarkt in te delen in segmenten waaruit dan later de specifieke parameters voor een doeltreff-ende wervingsstrategie afgeleid kunnen worden. Uit een dergelijke doelgroepenanalyse (zeg maar: marktstudie) moet dan duidelijk worden waar de beoogde medewerkers zich bevinden en hoe ze optimaal te benaderen. Om de potentiële kandidaten en doelgroepen te (kunnen) lokaliseren en contacteren, is het hoe langer hoe meer nodig om af te stappen van de traditionele wervingsadvertentie. Of althans, om bovenop die klassieke aanpak met advertenties in de kranten ook andere, niet in het minst directe communicatiemiddelen in te zetten. Bij deze gecombineerde aanpak dienen de advertenties in de massamedia, bijvoorbeeld de wervingsbijlagen van de kranten, vooral voor de naambekendheid en uitstraling van de werkgever als 'merk' en voor de sensibilisering van de actief zoekende sollicitant. Met de zogenaamde 'below the line'-acties zoals direct mail, jobbenízen, campus recruitment, enz. worden de voorgeselecteerde doelgroepen uit de zogenaamde 'grey market' op een gepersonaliseerde manier benaderd, met het oog op het uitlokken van een kwantitatief en kwalitatief sterkere respons. Terwijl een personeelsadvertentie door het inspelen op attitudes en kenniscomponenten een globaal klimaat van goodwill tegenover de onderneming creëert, zorgen de 'below the line'-middelen voor een meer uitgesproken beinvloeding van het keuze- en beslissingsproces bij de kandidaat-sollicitant. De belangrijkste doelstelling is in dit geval: beinvloeding van het gedrag, in casu het uitlokken van een daadwerkelijke Mediagids. Communicatie. AÍlevering

5 1.1. Arbeidsmarktcommunicatie Corporate communicatie. t " l sollicitatie. Een bijkomende communicatieve meerwaarde wordt bereikt wanneer de verschillende communicatie-uitingen naar elkaar verwijzen. Zo kan een persoonlijke brief als teaser of opwarmer van de doelgroep fïngeren voor het verschijnen van de eigenlijke advertentie. Op die manier lokt het ene kanaal (direct mail) een grotere aandachtswaarde uit voor het andere kanaal, de advertentie. Ook het omgekeerde is mogelijk: in de advertentie staat een gratis contactnummer waarop bellers een aanvullend infbrmatiepakket kunnen aanvrilqen dat hen, o.m. door de meeverstuurde sollicitatieíbrmulieren, extra zal aansporen tot reageren en solliciteren Positioneren Communiceren met potentiële sollicitanten over een bedrijf als werkgever heefi dat gemeen met communiceren met de consument over producten of diensten, dat het er in beide gevallen om te doen is een gunstige plaats te veroveren op het mentale voorkeurslijstje van de doelgroep. De strategische doelstellin_e bij uitstek van arbeidsmarktcommunicatie is in aanmerking -qenomen te worden als bedrijf waar men graag zou werken. Daartoe dient men zich als bedrijf te positioneren op de arbeidsmarkt. Positioneren betekent keuzes maken, beslissen waarvoor men staat. Toegepast op wervingscommunicatie betekent dit dat men als bedrijf bepaalt wat men belangrijk en waardevol vindt bij zijn medewerkers en kandidaten, welke houdingen en welk gedrag op prijs gesteld worden. Dat dient duidelijk te blijken uit de wervingscommunicarie. Vervolgens richt men zich naar die doelgroepen die het best aansluiten bij de bedrijf.scultuur en de corporate identity Segmenteren De arbeidsmarkt kan net zo goed als pakweg de automarkt ingedeeld worden in segmenten op basis van waarden, interesses en gedragingen van individuen. De resultaten van een Censydiam-onderzoek dat in 1992 is uitgevoerd in opdracht van de PersoneelsGids, bieden enkele interessante aanknopingspunten voor zo'n gesegmenteerde benadering. Hieruit blijkt dat niet alle (al dan niet actieve) werkzoekenden op clezelf'- de wijze dienen te worden benaderd. Sommigen zijn veeleer op zoek naar proíèssionele stabiliteit en een probleemloze werksituatie, anderen zoeken in hun werk vooral zelfbevestiging ('ik kan meer dan wat mijn diploma aangeefi'), en nog anderen zoeken in de eerste plaats naar professionele ontplooiingskansen, vanuit een sociale erkennings- en waarderingsbehoefie of vanuit een sterk ontwikkeld zelfbewustzijn. Een mooi voorbeeld van een gesegmenteerde aanpak is een corporate wervingsadvertentie die Belgian Shell, de Belgische dochter van de Koninklijke Shell Groep, gedurende een drietal jaar voerde. Een jonge, zelfzekere en Íiis ogende vrouw stelde in een advertentie onomwonden dat er meer is in haar leven dan Shell. Er bestond ook een versie met een dito jonge man. Beide advertenties droegen (impliciet) de boodschap uit dat vakidioten, strebers en workaholics bij Shell niet op prijs gesteld worden. Wél gegeerd zijn evenwichtige, zelíbewuste mensen die zich goed in hun vel voelen Samenhangend Een veelvoorkomend euvel bij wervingscommunicatie is dat de advertenties weinig of niets gemeen hebben met de andere communicatie-uitingen van het bedrijf, in het bijzonder met de productreclame. Vanuit het oogpunt van eff-ectiviteit is het echter Mediagids. Communicatie. AÍlevering

6 O t.t. Arbeidsmarktcommunicatie CorOorate communicatie wenselijk dat alle communicatie samenhangend is. ldeaal is dat er een heuse rode draad doorheen loopt. Het aantal bedrijven waar dit principe consequent toegepast wordt, is echter klein. Zelfs de eenheid tussen de verschillende uitingen naar de arbeidsmarkt is soms ver zoek. Een zeldzame uitzondering hierop in een periode waarin dat nog minder gangbaar was dan vandaag, namelijk de jaren , was veízekeringsbedrijf De Vaderlandsche, een dochteronderneming van de nternationale Nederlanden Groep (NG, waarvan ook de BBL-bank deel uitmaakt). De gemeenschappelijke vormelijke (lay-out, illustratie, lettertype) en inhoudelijke elementen (slagzin, vermelding van de kernwaarden van het bedrijf, omstandige bedrijlspresentatie) tussen de ad hoc en corporate wervingsadvertenties van De Vaderlandsche waren in die tijd erg opvallend en voor België erg uitzonderlijk. Door een sterke visuele eenheid tussen de verschillende uitingen wordt gestreefd naar maximale communicatieve el-fectiviteit (verhoogde attentiewaarde, impact, herkenning) en gelijke beeldvorming. Het uitdragen van eenzelfde bedrijfsidentiteit doorheen alle communicatie is één van de belangrijkste doelstellingen van een geïntegreerde aanpak. n de concurrentiestrijd op de arbeidsmarkt met de grote financiële instellingen is het voor een relatief kleinere verzekeraar als De Vaderlandsche belangrijk om een sterk imago te hebben. n vergelijking met de grote jongens beschikt het bedrijf echter over een beperkt communicatiebudget. Daardoor moet men er verstandig mee omspringen. Dat werd en wordt gedaan door onder meer veel belang te hechten aan de coherentie tussen al le communicatie-uitin-cen nderzoeksinstrumenten n Nederland ontwikkelde bureau PW (nu opgegaan in TMP) destijds 'Realistic Recruitment'. n België ontwierp onderzoeksbureau Columbus een origineel instrument voor het pretesten van personeelsadvertenties. Realistic Recruitment heefi tot doel na te gaan in hoeverre een kandidaat een realistisch beeld heeft van de organisatie waar hij (m/v) solliciteert. Daartoe wordt het organisatieklimaat dat de kandidaat verwachte voordat hij in dienst trad, vergeleken met dat wat hij nadien (tussen 6 en 9 maanden later) als werknemer heefi ervaren. Uitgangspunt is dat naarmate het verschil tussen beide metingen kleiner is, de arbeidstevredeneid en het commitment van de medewerker groter zijn en dat hij minder geneigd zal zijn op te stappen. Het instrument onderscheidt 15 klimaataspecten (collegialiteit, competitie, conflicttolerantie, gelijkheid, imago, immateriële beloning, interne communicatie, materiële beloning, openheid, participatie, prestatiestreven, sancties, structuur, vernieuwingsgerichtheid en werkmoraal). Columbus gebruikt voor het testen van advertenties een projectieve fbtosort gecombineerd met de gestandaardiseerde vragenlijst 'persoonlijke interacties in een werksituatie' van Timothy Leary. Concreet komt de werkwijze hierop neer: aan een respondent wordt gevraagd om'puur op het gevoel'uit een selectie foto's er eentje te kiezen van een persoon die op basis van de personeelsadvertentie sterk geïnteresseerd zou kunnenzijn om bij een bepaald bedrijf te solliciteren. De ondervraagde heefi dus het gevoel dat de persoon op de fbto zich in dat bedrijf 'goed zou voelen'. Vervolgens wordt gevraagd de gekozen persoon op de tbto wat nader te omschrijven qua karakter en persoonlijkheid. Finaal wordt de respondent uitgenodigd om de gestandaardiseerde vragenlijst in te vullen, maar dan speciíïek toegepast op de gekozen persoon uit de Media0ids.Communicatie.AÍlevering '54

7 i t.1. Arbeidsmarktcommunicatie Corporate communicatie i 7 l fbtosort. De antwoorden kunnen aan de hand van een omrekeningstabel worden omgezet naar de dimensies in de zogenaamde 'roos van Leary'. Deze roos omvat acht stereotiepe gedragsstijlen: concurrerend, leidingnemend, helpend, aanpassend, afhankelijk, teruggetrokken, opstandig, agressief. Afhankelijk van de anrwoorden tekent zich een profiel af dat verhelderend is wat de perceptie en de beleving van de advertentie betreft. De researchafdeling van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), de krantengroep waartoe ook behoort, heeti een model opgesteld dat toelaat om een advertentie voor commerciële functies te optimaliseren en bijgevolg ook de respons erop te verbeteren. Het model kan gebruikt worden als een soort checklist bij de aanmaak van een advertentie, maar ook als een responsvoorspeller. Aan de hand van kwalitatief onderzoek zijn een 30-tal aspecten gedistilleerd die van belang zijn bij commerciële functies. Die zijn vervolgens gevalideerd op een grotere groep. Daarna is gekeken naar hoe die aspecten 'vertaald' kunnen worden naar inhoudelijke kenmerken van een advertentie. Aan elk daarvan is dan een bepaald gewicht toegekend. ln 8l7o van de gevallen maakte het model een juiste voorspelling. Een fbutenmarge zal echter altijd blijven bestaan omdat een advertentie naast iníbrmatie-elementen ook nog vormelijke elementen bevat. 2. Cases 2.1. Henkel Benelux: corporate recruitment advertising in Jaarboeken voor jonge universitair aígestudeerden en gegradueeíden Henkel Benelux heeíi jaarlijks een aanzienlijk aantal (variërend van 30 ror 50) jonge universitairen en gegradueerdenodig, liefst met drie tot vijf jaar ervaring. Vooral in de volgende diploma's is het bedrijf erg geïnteresseerd: licentiaten toe-qepasteconomische wetenschappen, handelsingenieurs (liefst met bijkomende specialisatie marketing, infbrmatica, flnanciën, MBA), licentiaten of ingenieurs in de scheikunde, gegradueerden in bedrijfsbeheer, marketing, boekhouding, secretariaat-talen en chemie. Om voldoende bekend en aantrekkelijk te zijn bij deze doelgroep, adverteert Henkel in België in gespecialiseerde jaarboeken. De advertentie die hiervoor ror voor kort gebruikt werd, was in het najaar van 1995 het onderwerp van kwalitatief evaluatief onderzoek. Daarbij werd niet enkel gepeild naar de meningen van laatstejaarsstudenten, maar ook naar de opvattingen van afgestudeerde hooggeschoolden met enkele jaren (maximum vijí) werkervaring. Er werd gebruikgemaakt van groepsdiscussies en van individuele diepte-interviews. n totaal zijn 24 respondenten bij het onderzoek betrokken: 12 Vlaamse en 12 Franstalige. Globaal werd de uiting positief onthaald: ze creëerde betrokkenheid en sloot aan bij de verwachtingen van de doelgroep ten aanzien van Henkel als werkgever. Vooral de visual bleek een sterke drager van informatie te zijn en tal van positieve emoties op te roepen (evenwicht, harmonie, respect, dialoog, begrip, warmte). Met betrekking tot de headline en de body copy was er echter enige weerstand. Zo werden de hoofdletters in de headline als 'streng' ervaren, en werd er gesteld dat de drie puntjes op het einde verwarring scheppen. De headline werd door sommigen als 'sloganesk', 'overdone' of 'yup-achtig' bevonden, en het gebruik van 'je' in de body copy werd weinig geappreciëerd wegens 'te Hollands'. Tevens werd er kritiek geuit op het feit dat de headline te veel vanuit Henkel zelf ge- Mediagids. Communicatie. AÍlevering

8 a t.t. Arbeidsmarktcommunicatie CorRorate communicatie Íbrmuleerd is en niet vanuit een evenwicht tussen de noden en ambities van de werkgever en die van de werknemer. Bij nadere bevraging bleek de visual toch ook een paar negatieve reacties op te roepen: (te) groot mannelijk overwicht en (te) grote homogeniteit we-qens het veralgemeend dragen van een wit hemd. Op basis van deze bevindingen ontwikkelde Henkel's bureau voor wervingscommunicatie Universal Communication een nieuwe advertentie. Ze is bedoeld voor de Benelux-markt en verscheen in het najaar van 1996 en in de loop van 1997 in de volgende media: de jaarboeken Academici en Al-graduaat voor België, en in het ASEC- en ntermediair Jaarboek voor Nederland. Hoewel voor de rest identiek aan de Vlaamse versie, bevat de Nederlandse uiting een 'aangepaste' headline en broodtekst. Hiervoor werd een beroep gedaan op het Nederlandse bureau De Bussy (inmiddels niet meer bestaand en opgegaan in TMP Employee Communication). n tegenstelling met Vlaanderen, verscheen de advertentie in Nederland ook in een krant en in een vaktijdschrifi. n Vlaanderen is het niet gebruikelijk dat corporate advertenties waarbij bedrijven zich als werkgever positioneren in kranten staan. Dat gebeurt meer in de gespecialiseerde jaarboeken zoals Go Student (i.s.m. Vacature), Move Up en Jobs (i.s.m. Om redenen van samenhang in de beeldvorming wordt in beide landen voortaan voor de functiegerichte ad hoc wervingsadvertenties ook gebruikgemaakt van de lay-out, visual en pay-off van de corporate uiting Ptocter & Gamble: multimediacampagne v00r het aantíekken van 350 nieuwe medewerkers v00í het opstarten van een nieuwe Íabriek Voor het nieuwe productiecentrum in Mechelen dienden bij Procter & Gamble (P&G) in totaal 350 nieuwe vacatures ingevuld te worden. Dat moest niet in één keer gebeuren, maar kon in Íasen en gespreid over twee jaar. Vooral technisch geschoolden (in elektromechanica, mechanica, elektriciteit, elektronica, meet- en regeltechnieken) dienden aangeworven, zowel gediplomeerden technisch secundair onderwijs (A2) als gegradueerden en universitairen (technische en industriële ingenieurs). De kandidaten mochten maximum vijf jaar ervaring hebben. Doordat het bedrijf hoge kwalitatieve eisen (intellectueel en qua persoonlijkheid) stelt met betrekking tot zijn medewerkers, moest op brede schaal gerekruteerd worden. Slechts 3 Vo vàn de sollicitanten blijkt doorgaans aan de strenge P&G-normen te beantwoorden. Dit betekent dat in het totaal niet minder dan zo'n kandidaten dienden aangezete worden om te solliciteren. Een dergelijke doelstelling kon enkel bereikt worden met een brede en multimediale campagne. P&G's bureau voor wervingscommunicatie RC&S ontwikkelde daarvoor de volgende middelen: - advertenties in kranten (Jobwijzer en diens opvolger Vacature, de gemeenschappelijke personeelsbijlage van verschillende dagbladen en tijdschriften), magazines (Humo, de Vlaamse én Nederlandse ntermediair, de Autogids) en huis-aan-huisbladen (De Streekkrant). Alle advertenties verschenen met een blauwe steunkleur (blauw is de huiskleur van P&G); - een commercial op de radio: in een eerste fase gedurende l0 dagen, meermaals per dag, op de openbare jongerenzender Studio Brussel. Nadien ook op radio Donna (een andere openbare zender) en op verscheidene lokale zenders. De boodschap was eenvoudig en gebald: 'Procter & Gamble bouwt aan 350 nieuwe banen en een nieuwe fabriek in Mechelen. nteresse'? Bel dan snel naar volgend gratis nummer...'. Voor de opvang en behandeling van de telefoontjes deed men een beroep Mediaoids. Communicatie. AÍlevering ' 56

9 1.1. Arbeidsmarktcommunicatie Corporate communicatie sl op een extern call center. De bellers werden teleíbnisch aan een eerste grove screening (leefiijd, diploma) onderworpen. Wie aan de eisen voldeed, kreeg een omstandig inlbrmatiepakket toegestuurd met een sollicitatielbrmulier erbij; 2m2- affiches in de stations (Publifèr-netwerk), gecombineerd met de sampling van Íbldertjes met antwoordkaart door hostessen in witte regenjassen en met petje; uitdelen van leaílets bij belangrijke evenementen voor jongeren (motorcross, rockconcerten, enz.). Bij dergelijke acties waren niet enkel de hostesssen in obligate witte regenjas en petje aanwezig, maar ook verschillende P&G-medewerkers aan wie nadere toelichting gevraagd kon worden over het bedrijf en de vacante jobs. Een omgebouwde bus deed dienst als inlbcentrum en 'praathoekje'. Wie dat wenste, kon zelf.s ter plaatse zijn sollicitatieíbrmulier invullen; voordrachten door P&G-kaderleden in scholen gelegen in een straal van 25 km; mobiele reclamepanelen achteraan op fietsen. Hiermee werd in Mechelen en enkele nabijgelegen steden rondgetoerd. Ook in dit geval waren behalve hostessen om fblders uit te delen, ook P&G-medewerkers aanwezis om uitlee te verschaflèn. Het spreekt voor zich dat niet al deze middelen gelijktijdig zijn ingezet. Afhankelijk van de ontwikkelingen, in casu de hoeveelheid binnenlopende sollicitaties en het aantal daadwerkelijke aanwervingen, werd tot actie overgegaan. Niet alle initiatieven waren trouwens even succesvol. Zo bleek een motorcross niet echt een gelukkige keuze voor een sampling van Íblders. De kwaliteit van het publiek was niet wat men ervan verwachtte en bovendien was hun interesse erg matig. Globaal gesproken was de hele operatie succesvol. De doelstellingen werden binnen de vooropgezeíte termijnen gehaald. De gehele actie (die over 1995 en 1996 liep) kostte 4,2 miljoen F. Omgerekend maakt dat 12.(D0 F per ingevulde vacature NG-dochter De Vaderlandsche: combinatie van adveilentie en direct mail, samenhang tussen Gorporate en ad hoc Íunctiegericht adverteren Zoals tal van andere bedrijven, rekent ook De Vaderlandsche op haar corporate advertenties in de gespecialiseerde jaarboeken om de spontane en continue instroom van jonge universitairen en gegradueerden te bewerkstelligen. De Belgische NG-dochter legt daarbij de leetiijdsgrens op maximum32 jaar. Vooral in economisten, flscalisten, juristen, infbrmatica- en marketingspecialisten is ze geïnteresseerd. Houders van deze diploma's die zich spontaan melden, komen automatisch in de wervingsreserve terecht. Bij elke aanwerving wordt die geraadpleegd. Als deze consultatie en de wervingsprocedure die eruit voortvloeit niet tot invulling van de vacature hebben geleid, wordt een advertentie geplaatst. Tot daar niets bijzonders, al staan bedrijven om redenen van kostenbeheersing toenemende mate kritisch tegenover het beheren van een wervingsreserve. Wel ongewoon is dat de ad hoc wervingsadvertenties en corporate uitingen van De Vaderlandsche tal van gemeenschappelijke vormelijke (lay-out, visual, lettertype) en inhoudelijke elementen (headline, vermelding van de kernwaarden van het bedrijf, omstandige bedrijfspresentatie) bevatten. n tegenstelling tot de corporate advertentie, verschijnen de ad hoc wervingsadvertenties niet altijd in vierkleurendruk. Door de sterke visuele samenhang tussen beide uitingen wordt gestreefd naar maximale communicatieve effectiviteit (verhoogde attentiewaarde, impact, herkenning) en gelijke beeldvorming. Het uitdragen van eenzelfde bedrijtsidentiteit door- Mediagids. Communicatie. AÍlevering

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010 HRM Witboek [JANUARI 2010] Rekrutering via social media - Mythes & realiteit - Social media trends voor 2010 8 Social media in cijfers 9 Gebruik wervingskanalen 13 Case. Deloitte België 16 Jobsites strikes

Nadere informatie

HANDLEIDING REKRUTERING NL

HANDLEIDING REKRUTERING NL Mei 2012 SELOR ACADEMY HANDLEIDING REKRUTERING NL Selor Academy Rekruteringsmodule 2012, Selor, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel Tenzij anders vermeld zijn de teksten en de gegevens in deze handleiding

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Personeelswerk EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN HOE KAN SOCIALE MEDIA BIJDRAGEN AAN DE PROFILERING VAN EEN ORGANISATIE? Scriptie van Christophe PROOST tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE VOORSTELLING

INHOUDSTAFEL ALGEMENE VOORSTELLING INHOUDSTAFEL ALGEMENE VOORSTELLING p.1 Wie is Qiwie p.2 Wat doet Qiwie p.2 Waarom werken met Qiwie p.2 Waarvoor schakelt u Qiwie in p.2 Hoe maken we uw campagne succesvol p.3 Wat zijn onze diensten p.4

Nadere informatie

Integrale communicatie

Integrale communicatie 1 Media De hier behandelde media vormen een uitbreiding en een aanvulling op datgene wat in het boek Marketing voor retailers in hoofdstuk 4 'Van winkelformule tot merk' wordt behandeld. Media, en het

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24 Employer branding en rekruteringscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr. 24 COMM Collection is een reeks van praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

Inhoud. p 3. p. 4. p. 8. p. 12. p. 15

Inhoud. p 3. p. 4. p. 8. p. 12. p. 15 facetten 28 Inhoud 4 p 3 VOORWOORD Met/zonder saus Fusies en overnames slagen soms maar half: dat merk je aan de eilandjes van oude cultuur die hier en daar hardnekkig weerstand bieden. Met het oordeelkundig

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken dossier Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren shutterstock.com Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken EmployerBranding.indd 1 21/09/10 12:02 2 dossier Social

Nadere informatie

RECLAMETRENDS IN DE GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA

RECLAMETRENDS IN DE GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA RECLAMETRENDS IN DE GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA Interne promotor: Marie Pierre De Coninck - Externe promotor: Karl Vanhoonacker Eindwerk voorgedragen door Raymand To tot het behalen Gegradueerde Grafische

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Wikipedia voor ICT-best practices

Wikipedia voor ICT-best practices Wikipedia voor ICT-best practices Een eerste verkenning naar wenselijkheid en haalbaarheid In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (DGET) Dialogic innovatie & interactie Utrecht, 31 augustus

Nadere informatie

Ontwerpdocument Jobnet

Ontwerpdocument Jobnet Ontwerpdocument Jobnet Team 2 Lai Man Tang (500608119) Deborah Schrijver (500617971) Marcel Stommel (500623365) Mark Jongkind (500619435) Service Design Aranea Felëus Klas 2 v0.1 op 11-01-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Copywriting voor Direct Marketing

Copywriting voor Direct Marketing Copywriting voor Direct Marketing Dit ebook handelt over de speciale eisen die Direct Marketing stelt aan copywriting. In feite vervult de copywriter in een Direct Marketing campagne de belangrijkste functie.

Nadere informatie

backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI!

backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI! December 2013 - Nummer 36 Afgiftekantoor: Brussel X backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI! Watch & Buy 2 Digital Natives

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie