onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL"

Transcriptie

1 nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers van hulpmiddelen 8 PGB en onderwijs, hoe zit dat nou? 9 Verder zoeken, wat is waar te vinden 10 Waar kan ik terecht voor een indicatie 10 onderwijs POOL doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor W FEDERATIE GEHANDICAPTENORGANISATIES IN LIMBURG ij brengen u op de eerste plaats officieel op de hoogte van de doorstart van de ouderparticipatiegroep onderwijs die aanvang 2003 is ontstaan vanuit SOL en FGL, beide Limburgse koepelorganisaties op het terrein van gehandicapten. Onder de nieuwe naam POOL (Participatiegroep Onderwijs en Onderwijsintegratie Limburg) gaan wij als zelfstandige en onafhankelijke groep verder. Voor ouders en door ouders. Ook in de nieuwe opzet werken wij samen met SOL en FGL zoals ook deze nieuwsbrief laat zien. Door een subsidie vanuit het plan Versterking Cliënten Positie (VCP) zijn wij in staat onze activiteiten tot eind 2005 voort te zetten. contactadres POOL Mevrouw S. Seelen (ondersteuner POOL) Telefoon Laat bij geen gehoor uw bericht na, wij bellen u dan spoedig terug. over de nieuwsbrief onderwijs Deze nieuwsbrief is de eerste uit een reeks. Indien u er geen prijs op stelt toekomstige nieuwsbrieven te ontvangen kunt u dit melden aan het POOL adres. Voor instellingen of ouders die de nieuwsbrief en informatie graag aan anderen willen doorgeven. U mag de nieuwsbrief vrijelijk kopiëren en verspreiden. U kunt ook de informatie digitaal ontvangen en deze op uw website plaatsen. Wij doen ons uiterste best om zelf als POOL optimaal op de hoogte te blijven en u van volledige informatie te voorzien. Wij trekken zoveel mogelijk de berichten die wij zelf ontvangen na. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat er per abuis vergissingen of onjuistheden in de nieuwsbrief sluipen. Wilt u s.v.p. zo vriendelijk zijn dit aan ons te melden. Neem u in alle gevallen contact op met het POOL contactpunt: of Wij willen voor ouders die het onderwijs voor hun kinderen met een beperking vormgeven zowel op korte, als ook op lange termijn goede informatie en ondersteuning realiseren. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling, dat er een goede inbedding van onze huidige taken plaats vindt, in bestaande organisaties. Het accent bij POOL ligt bij de collectieve belangenbehartiging van alle ouders, die leerplichtige kinderen hebben met een beperking. Dat wil zeggen dat we die mensen die het aangaat direct op de hoogte brengen van eventuele knelpunten die ouders ervaren. We vergeten de dingen die al goed lopen hierbij niet te melden. We richten ons hierbij zowel op het speciale als op het reguliere onderwijs. Het basis- en het voorgezet onderwijs. Of het nu gaat om een lichamelijke of verstandelijk beperking, een auditieve of communicatieve, een gedragsbeperking of welke leerbeperking dan ook. Centraal thema hierbij is de LGF wet en aanverwante zaken. Het versterken van de positie van ouders/ cliënten staat bij ons voorop Wij zullen u van bruikbare informatie gaan voorzien en hopen dat ook u uw informatie met ons wilt delen. Want de ervaringen van ouders met onderwijs zijn voor ons van belang. Al deze ervaringskennis tezamen maakt ons sterk in onze eigen 'strijd' om het beste voor alle kinderen met een beperking te realiseren. Wij zullen deze informatie en aanbevelingen doorgeven aan andere ouders, professionals en beleidsmakers. Informatie, kennis en samenwerking, vergroot onze invloed op het beleid. We hebben de informatie dan ook nodig om de nieuwe wet met zijn kinderziektes te optimaliseren. Om voorzieningen en hulpmiddelen op een hoger peil te brengen of op zijn minst te houden. Om de politiek en beleidsmakers van de realiteit op de hoogte te houden.

2 2 nieuwsbrief onderwijs Wat gaat POOL voor u doen scholen/ouderraden, en zo meer nodig is. Een van de activiteiten is het uitbrengen Tenslotte spannen wij ons in om de reguliere ondersteuning en informatievoorzie- van deze nieuwsbrief. Daarnaast willen wij ouders en ouderorganisaties, maar ning voor ouders te versterken. Zodat u ook professionals, volksvertegenwoordigers en de beleidsmakers/uitvoerders steuning kunt krijgen, ook na afloop van op een vindbare plek, adequate onder- informeren per direct mail over de laatste ons project. Wij streven dan ook een ontwikkelingen met de wet, onderwijs en goede samenwerking na met alle relevante organisaties. Bovenal willen we echter de ervaringen van ouders hierbij. Wij ontwikkelen een eigen web met een goede samenwerking met de ouders. keurmerk, geschikt voor gehandicapten en stellen al onze hopen dat wij u ermee van dienst zijn. En Deze nieuwsbrief is de eerste stap. Wij informatie beschikbaar voor horen ook graag uw reactie en nieuws. websites van andere organisaties. Wij Altijd op de hoogte van het laatste bieden de mogelijkheid om klach- meld u aan bij het POOL-contact adres en nieuws over onderwijs en de indicatie ten of juist goede u ontvangt voortaan onze direct mail. voorbeelden aan ons te melden en Namens alle leden van de POOL houden netwerkbijeenkomsten waar ouders Mw. Nicole Simons (Klankbordgroep POOL) Dhr. Ludo Hardeman en elkaar kunnen treffen. Op basis van deze informatie In POOL zijn vertegenwoordigd de SDS, voeren wij aanvullend onderzoek en brengen deze inforraden speciaal onderwijs, regionaal plat- NVA, FOSS, FOVIG, leden van de oudermatie onder de aandacht in direct en form SOL en het gehandicapten platform. indirect contact met Tweede-Kamerleden, Wij hopen onze groep binnenkort nog landelijke en regionale ouderorganisaties, regionale expertisecentra in verder te verbreden. Limburg, Eerste informatie voor jonge ouders B ent u een (jonge) ouder van een kind met een beperking en krijgt u voor het eerst te maken met de voorbereiding en keuze bij onderwijs. Of met het aanvragen van een indicatie voor (ondersteuning) vanuit het speciale onderwijs. De eerste algemene informatie kunt u tot eind 2004 vinden op: van de CG-raad. U kunt daar ook terecht voor vragen tel van de Rugzak Informatielijn. Daarnaast is er een speciale site van het ministerie: met duidelijke informatie. Voor informatie over het aanvragen van de indicatie kunt direct terecht bij de REC's (regionale expertisecentra) in Limburg. Zie adressen op pagina 10 van deze nieuwsbrief. Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om bij de informatiecentra van MEE Noord/Midden Limburg een informatiepakket op te vragen met de eerste algemene informatie. Tevens wijzen wij op de cursus voor jonge ouders bij MEE Noord/Midden Limburg in het najaar van Daarover meer op bladzijde 4. Ook bestaat de mogelijkheid om contact te leggen met ouders die al meer ervaring hebben. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met het POOL contact adres. Tenslotte hopen wij u ook met de overige informatie uit deze nieuwsbrief van dienst te zijn. activiteitenhoek Direct mail Bijna dagelijks ontvangen wij informatie/nieuws, van onze regionale en landelijke bronnen: Handicapspecifieke en onafhankelijke ouderorganisaties, kamerleden of wetenschappelijke informatie. Toch hoeft u niet bang te zijn dat uw mailbox verstopt raakt als u zich aanmeldt voor onze direct mail. Wij selecteren het interessante nieuws voor u, vatten moeilijke notities zoveel mogelijk voor u samen of brengen u op de hoogte waar u verder kunt zoeken als u zich in specifieke zaken wilt verdiepen. Dus wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over onderwijs en de indicatie meld u aan bij het POOL en u ontvangt voortaan onze direct mail. Wij nodigen u uiteraard ook uit om de informatie die u tegenkomt aan ons door te geven. Aanmelden direct mail bij het POOL contactpunt: of o.v.v. direct mail POOL. Informatiecentrum MEE Wij willen u ook wijzen op de informatiecentra van MEE. Er is er vast een bij u in de buurt. Hierin vindt u informatie over de nieuwe LGF wet, de indicatie en het vormgeven van onderwijs. Het informatiecentrum in Venlo en Roermond heeft tevens een informatiefolder over een oudercursus en een algemeen informatiepakket over de LGFwet. Informatiecentrum in Venlo Informatiecentrum in Roermond Informatiecentrum in Heerlen Informatiecentrum in Limbricht Informatiecentrum in Maastricht

3 3 Pool legt zijn oor te luister aan de deur van de tweede kamer activiteitenhoek Mevrouw Eijsink (PvdA), commissie Onderwijs, stelt tot haar genoegen vast dat de voortgangsrapportages over de lgf-wet, waarin de Minister van onderwijs de leden van de tweede kamer informeert een sfeer uitademt van zorg en betrokkenheid. Het is duidelijk dat er is geluisterd naar opmerkingen uit het veld. Toch is dit alles nog lang niet voldoende. In de praktijk van alledag belanden ouders in een lawine van bureaucratie. De uitgangspunten voor het beleid in de komende jaren zijn minder regels, meer ruimte en heldere verantwoording, maar de uitvoering is niet zo gemakkelijk. Zij haalt een voorbeeld aan waaruit blijkt dat ouders die met heel veel geduld en vasthoudendheid een budget hebben gekregen, tot de ontdekking komen dat de ambulante begeleiding waarop zij een beroep doen, niet voorhanden is. Uit een ander voorbeeld van een ernstig ziek meisje blijkt dat her indicatie onvermijdelijk is ook al is er geen enkel uitzicht op beter worden. De ouders moeten onder meer de vraag beantwoorden of hun kind gehandicapt is. Als zij die vraag met nee beantwoorden, is er geen extra zorg meer mogelijk, maar als zij met ja antwoorden, krijgt hun kind het stempel dat zij zo lang mogelijk willen vermijden. Honderden ouders, hun kinderen en scholen verkeren in vergelijkbare situaties. Op papier kloppen de regels, maar in de praktijk kunnen ze niet worden uitgevoerd. Veel ouders hebben de moed al opgegeven en zien ervan af om een budget aan te vragen. Zij waardeert het dat de minister dit onderkent en erkent dat er iets moet worden gedaan aan deze bureaucratie. Die leidt er bijvoorbeeld toe dat orthopedagogen 80% van hun tijd besteden aan het invullen van de Op diverse site's, later genoemd in deze brief kunt, u informatie krijgen. Op de site kunt u vragen van 2de kamerleden terugvinden en de antwoorden van de minister daarop. De rapportages over de leerling gebonden financiering, LGF, van het ministerie OC en W, zijn een bron van informatie over hoe de zaak ervoor staat wat betreft de wet en de aanpassingen daarop. Een deel van die rapportages bestaat uit de antwoorden van de minister op vragen van 2de kamerleden. U kunt deze rapportages ook mondeling opvragen, zoals bijna alle andere relevante stukken/onderzoeken, verslagen etc. U hebt als burger van Nederland recht om deze stukken op te vragen en te ontvangen. Zelfs binnen 2 weken. diverse dossiers. In de overblijvende 20% zien zij de kinderen. Hoe kan dit worden omgedraaid? Dit luistervinkje spelen leert ons dat het zin heeft dat we signalen doorgeven, telkens maar weer. Want de wedervraag die mevr. Eijsink van de PVDA krijgt van haar collega's van de andere partijen, is of de 'probleemgevallen' een uitzonderingen zijn of de regel. Onze krachten bundelen als ouders en ouderorganisaties is dan ook nodig. Mevr. Eijsink riep ouders van kinderen die met de nieuwe wet tussen het wal en het schip vallen het afgelopen half jaar op om zich te melden. Dit mondde uit in een helder verslag. Maar nu moet actie volgen en die laat nog op zich wachten. Het volgende commissie gesprek is pas in december gepland. Wij houden u op de hoogte. Heeft u interesse in een volledig verslag van de knelpunten zend een mail aan o.v.v. verzoek ontvangst knelpuntenverslag PVDA. Wij moeten de verhalen onomwonden vertellen van wat er (nog) mis is en wat al goed gaat. Alleen dan kunnen er goed beleid en zinvolle wetten worden gemaakt. Vandaar dat POOL start met een klachtenmeldpunt. Klachtenmeldpunt POOL Heeft u iets mee gemaakt met de aanvraag van uw indicatie of het vormgeven van het onderwijstraject wat niet naar wens verliep, waarbij de regels net niet leken te passen voor u of zelfs in het algemeen niet klopten. Of bent u erg teleurgesteld in organisaties die u naar uw gevoel beter hadden kunnen en moeten helpen. Meld het ons. Of misschien heeft u juist een idee, tip of positieve ervaring waarvan andere ouders en beleidsmakers iets kunnen leren. U kunt uw verhaal mailen aan De klachten worden door ons vertrouwelijk behandeld. En als u dat wenst zullen wij u zo goed mogelijk trachten te verwijzen. U kunt een speciaal vragenformulier, melding klacht aanvragen. Hierin stellen wij u een aantal vragen om uw verhaal in kaart te brengen. Of misschien vertelt u uw verhaal liever mondeling, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Mevrouw Simone Seelen, telefoon of een bericht achterlaten. Zij is de ondersteuner van POOL en belt u dan terug. Het loont de moeite, is het niet direct voor u zelf, dan hopelijk toch straks voor andere ouders.

4 4 kort nieuws Ik hoor erbij Ik hoor erbij is een krant, speciaal voor kinderen met een lichamelijke beperking en hun klasgenoten op de reguliere basisschool Vraag de juf of meester van de klas om de krant te bestellen. De krant gaat over: Hoe is het om een handicap te hebben? Of een ziekte waarvan je nooit meer beter wordt? Wat vinden kinderen dan van jou? In de 'Ik hoor Erbij krant' vertellen kinderen - met en zonder handicap die bij elkaar in de klas zitten - daarover. Dennis: Ik heb een rolstoel, maar ga niet meer naar een aangepaste school. Nu zit ik gewoon bij mijn eigen vriendjes in de klas, dat is veel leuker. Zijn klasgenootje Lieneke heeft veel bewondering voor Dennis. Hij kan heel veel trucjes met zijn rolstoel, dat vind ik best wel knap, vertelt Lieneke. De 'Ik hoor Erbij krant' is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en te bestellen via de bestellijn van de CG-raad: (elke werkdag van 9.00 tot uur) of per Er is ook een site waar je de krant kunt bekijken nieuwsbrief onderwijs activiteitenhoek Oudercursus ouders kiezen voor jonge ouders georganiseerd door MEE Mee Noord/Midden Limburg organiseert voor het tweede jaar op rij de gratiscursus: 'Ouders kiezen'. Deze cursus is door de CG-raad ontwikkeld in samenwerking met de ambulante begeleiding op basis van vragen van ouders. De cursus kan ouders helpen om een bewuste keuze te maken tussen regulier en speciaal onderwijs. Tevens worden ouders toegerust om de gesprekken met school over de plaatsing en het handelingsplan te kunnen voeren. Het zijn in totaal 6 avonden. De cursus zal in november 2004 plaatsvinden voor ouders met kinderen uit cluster 3. In het voorjaar waarschijnlijk specifiek m.b.t. kinderen met autisme. Wij zullen u verder op de hoogte houden. Voor vragen en opgeven kunt u contact opnemen met Mw. C. Zwitserlood: tel De onderwijsconsulent kan u helpen Help, ik vind geen school voor mijn kind? Straks zit ie thuis! M et de 'Rugzak' op zak, kunt u als ouder zelf een keuze maken tussen het regulier of speciaal onderwijs. Maar soms lukt het gewoon weg niet een school voor uw zoon of dochter te vinden. Sommige kinderen komen hierdoor zelfs thuis te zitten. In eerste instantie kunt u hulp vragen bij de REC's (regionale expertisecentra) in uw provincie. Voor elke aard beperking is er een eigen cluster: Cluster 1 voor kinderen met een visuele beperking Cluster 2 voor kinderen met een auditieve of communicatieve beperking Cluster 3 voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking Cluster 4 voor kinderen met gedragsproblemen. Deze zijn te bereiken via een speciale school bij u in de buurt. De adressen van de coördinatiecentra staan op pagina 10 van deze nieuwsbrief. Als zij u echter ook daar niet verder kunnen helpen kunt u terecht bij de onderwijsconsulenten. De onderwijsconsulent is een professional die scholen, ouders en Regionale Expertise Centra adviseert en bemiddelt als ouders geen school voor hun gehandicapte kind kunnen vinden. Zij/hij informeert naar de concrete omstandigheden, analyseert de situatie en brengt vervolgens advies uit hoe het plaatsingsprobleem kan worden opgelost. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van (ernstige) plaatsingsproblematiek en de inspanningen van het REC geen resultaat hebben gehad. U kunt de onderwijsconsulenten bereiken via telefoonnummer Op werkdagen tussen 8.30 uur en uur. Verloopt de hulp door REC's en onderwijsconsulenten niet naar behoren, dan hoort POOL dat graag van u. U kunt dit melden op contactadres of Bij geen gehoor spreek een bericht in, wij bellen dan spoedig terug. U ZOEKT ONAFHANKELIJKE BEMIDDELING BIJ INTEGRATIE Deze onafhankelijke organisatie bemiddelt tussen alle partijen die van belang zijn, om kinderen te laten integreren. SPIOS (Stichting Praktische Integratie Onderwijs) helpt ouders en scholen bij het realiseren van onderwijs aan kinderen met een handicap, waarbij de kinderen worden opgenomen in een reguliere school. Op de site van SPIOS leest u over de verschillende projecten waaraan zij werken.

5 Een verhaal over onderwijsintegratie Bas is een kind dat thuis hoort tussen de gewone kinderen D at Bas naar een reguliere school zou gaan, stond al vrij snel vast. Voor het eenmaal zover was, waren Ellen en Albert Kösters - ouders van Bas - een hele tijd, een hoop gesprekken en testen verder. Met de komst van de nieuwe wet Leerling Gebonden Financiering (de Rugzak) hebben ouders meer keuzevrijheid dan voorheen, als het gaat om een school voor hun gehandicapte zoon of dochter. Ellen en Albert hebben twee kinderen, Bas en Tom. Bas van 5 heeft het syndroom van Down. Ruim een jaar geleden stonden zij net als vele andere ouders voor de keuze: naar welke school gaat onze zoon? In een gesprek met hen vertelden Ellen en Albert openhartig over hun schoolkeuze voor Bas en hun ervaringen tot nu toe. De keuze: regulier of bijzonder onderwijs? Ellen: De keuze voor het onderwijs was snel gemaakt. Bas is van jongs af aan naar een regulier kinderdagverblijf gegaan. Sinds twee jaar gaat hij ook nog één dag in de week naar de peuterspeelzaal. Dat gaat zo ontzettend goed, dat wij bijzonder onderwijs nooit hebben overwogen. Bas is gewoon een kind dat thuis hoort tussen de 'gewone' kinderen. Hij haalt daar heel veel uit. Op zoek naar een reguliere basisschool De nieuwe rugzakwet verplicht reguliere scholen min of meer kinderen met een beperking toe te laten. Toch betekent het niet dat je kind zondermeer wordt toegelaten. Het vergt heel wat meer dan slechts het invullen van een inschrijfformulier. Het begint met een hele reeks van gesprekken met leerkrachten, psychologen, ambulante begeleiders, maatschappelijk werksters en de schooldirecteur. Daarna volgt een hele sessie van testen en observaties. Tussentijds is het vooral lang wachten. Als ouders moet je dan ook over een flinke dosis doorzettingsvermogen beschikken, en boven alles engelengeduld hebben. Een lange weg te gaan We zijn nu al anderhalf jaar bezig, én nog steeds niet klaar, vertelt Albert. Wij hadden ons oog laten vallen op de dorpsschool, de school waar onze oudste zoon Tom ook naar toe gaat. Voor de school was het wel even schrikken. Voor de directeur niet, maar voor de leerkrachten wel. Eigenlijk wilden ze niet. Waarom? Een stukje angst, onwetendheid en onervarenheid. Ellen: Voordat je mensen zover hebt dat ze er überhaupt over na willen denken en niet direct nee zeggen, ben je een hele tijd verder. De school nam dan ook ruim de tijd. Gelukkig heeft de directeur nooit nee gezegd. Dat is ons voordeel geweest. Maar de leerkrachten moesten nog wel overtuigd worden, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ellen: Via, via zijn we terecht gekomen bij iemand van de Parkschool, die veel ervaring heeft met gehandicapte kinderen in het reguliere onderwijs. Zij heeft de (toekomstige) leerkracht van Bas meegenomen naar een school - waar kinderen met Downsyndroom in een reguliere klas integreren - om te laten zien hoe het werkt. Gewoon kijken wat er gedaan wordt, luisteren en praten met die andere leerkracht. Op dat moment kwam de omschakeling. De leerkracht zag dat er ook hele leuke kanten aanzitten. Vervolgens is een tweede leerkracht gaan kijken, ook hij was positief. Het enthousiasme groeide. Alleen de angst bleef. Ze zeiden geen nee, maar een definitieve ja hadden we ook nog niet. kort nieuws Nieuwe regeling cluster 1 voortgezet onderwijs. Het voorgezet onderwijs, VO, met de VO regeling voor visueel gehandicapten en de daarbij behorende financiën, waren vorig jaar goed geregeld. Dit schooljaar kwamen er echter plots andere voorstellen, 1500 euro voor alle scholen en 2 euro per leerling. Dit voorstel werd door de ouderorganisatie Fovig afgewezen. Het Fovig wilde de gelden voor de scholen immers geoormerkt zien, om te voorkomen dat ze verdwijnen in de grote pot. Pas op 25 mei j.l. kwam er bericht over de nieuwe regeling. Men had eenzijdig besloten geen individuele vergoeding meer te geven. Ongeacht het type leerling, gehandicapt of niet.door snelle actie en korte lijnen, is het echter gelukt kamerleden achter de ideeën van het Fovig te krijgen, er liep ook al een actie in Den Haag om de blindenbibliotheek te behouden. Ondanks een kamerbrede steun voor een motie die ingediend werd, wilde de minister aanvankelijk de regeling niet terugdraaien. Ondanks hun eerdere eenzijdige beslissing. Ze bleken daarbij over 1 nacht ijs te zijn gegaan en bleken ook slecht op de hoogte van de argumenten om de regeling terug te draaien. Juist die argumenten bracht de Fovig onder de aandacht en met succes. Per 1 augustus 2005 wordt het teruggedraaid en is er weer een geïndividualiseerde regeling voor kinderen met een visueel handicap. Mochten zich dit jaar individuele problemen voordoen heeft de minister toegezegd, deze op te lossen. Oudercontact adres Limburg: Rob v.d. Wiel, tel of Voor vragen landelijk of opgave als lid FOVIG, tel: fax

6 6 nieuwsbrief onderwijs kort nieuws Oproep over toegang voortgezet onderwijs Bij de FVO (Federatie van Ouderorganisaties van kinderen met een verstandelijke beperking) komen de laatste tijd heel veel signalen binnen dat kinderen met een (cluster 3) indicatie geen toegang krijgen tot het reguliere voortgezet onderwijs. In een aantal gevallen geldt dit het Praktijkonderwijs. Dit is bijzonder omdat het praktijkonderwijs valt onder de reikwijdte van de Wet Gelijke Behandeling (in de huidige vorm). Bij de afdeling juridische dienstverlening van de FVO is men bereid om een aantal ouders te begeleiden (wellicht gecombineerd) richting de Commissie Gelijke Behandeling. Indien u informatie wenst over deze juridische ondersteuning kijk op en meld u bij het POOLcontact of telefoon Discriminatie gehandicapten strafbaar De wet is aangenomen! Heeft u hier mee te maken bel dan; , er is ook een site: Het rugzakje Albert: Ondertussen moesten we ook nog het rugzakje aanvragen. We waren zo druk met school bezig geweest, dat we het bijna zouden vergeten. Hoe gaat zo'n aanvraag eigenlijk in zijn werk? Toen we eenmaal wisten waar we naar toe moesten, ging dat goed en ook vrij snel. We zijn begonnen bij het REC (Regionaal Expertise Centrum). In een gesprek werd uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat en dan begint het: psychologische test, maatschappelijk werker op bezoek, noem maar op. De uitslag was positief: Bas kreeg het rugzakje! Met de nieuwe rugzakwet meer bagage? Hebben jullie het idee dat de nieuwe rugzakwet een verbetering is? Ellen: Als je precies voldoet aan de criteria wel. Kinderen met het syndroom van Down vallen nogal eens buiten de boot, omdat Down op zich geen criterium is voor een rugzakje. Dat vinden we wel heel raar. Alle kinderen met Down hebben immers een belemmering, op wat voor gebied dan ook. Het is soms zo tegenstrijdig, vult Albert aan. Je moet het rugzakje tijdig aanvragen, anders ben je te laat of is je kind te oud. De andere procedures duren vaak zo lang, dat het rugzakje inmiddels al weer is verlopen. Dan begin je als het ware weer van voren af aan. Je weet niet zeker of je het rugzakje opnieuw krijgt toegewezen. Zonder rugzakje wil de school je kind niet. En zonder school kun je eigenlijk het rugzakje niet aanvragen. Tja, dat is soms best frustrerend. Nog even volhouden Ellen: Vanaf het moment dat we het rugzakje hadden en de leerkrachten - ondanks enige angst en twijfel - steeds enthousiaster werden, wisten we dat we door moesten vechten. We hadden al zoveel bereikt. We hebben toen met het hele team van leerkrachten en de directeur om tafel gezeten. Het was een prettig gesprek, waarin we Bas op een goede manier konden neerzetten en uitspreken wat onze verwachtingen waren. We verwachten geen Atheneum-kind. We willen alleen dat Bas gelukkig is. Uiteindelijk zijn er nog twee docenten van een andere school hun ervaringen komen vertellen. En toen was de kogel door de kerk. We kregen een JA! Bas mocht komen. Hij gaat vanaf 1 maart 2004 naar de reguliere basisschool. Hij is gestart met 2 ochtenden per week Bas staat voorop Albert: Wij vinden het belangrijk dat Bas naar het reguliere onderwijs gaat, om hem die kans te geven. Niet omdat wij het willen, maar omdat we denken dat het voor Bas het beste is. Hij hoeft ook niet hetzelfde te kunnen als andere kinderen. Hij wil gewoon mee kunnen doen. Dat is voor Bas heel belangrijk. Hij is net zo trots als andere kinderen als hij iets heeft gemaakt. En met een klein beetje hulp krijgt hij bijna alles voor elkaar. Daarom willen we het zo graag proberen. En mocht het straks zo zijn dat Bas zich niet meer op zijn gemak voelt, dan zullen we een nieuwe weg in moeten slaan. Tips voor andere ouders Wat zouden jullie andere ouders willen en kunnen adviseren? Ellen en Albert: Van tevoren heb je vaak geen idee waar je moet beginnen. Door te vragen, kom je beetje bij beetje verder. Het is ook vaak een kwestie van de juiste persoon op het juiste moment tegenkomen. Alleen is het heel moeilijk. Als ouders ben je niet objectief en meestal positiever, waardoor het moeilijk is anderen te overtuigen. Een derde onafhankelijke persoon die jouw verhaal kan bevestigen is in zo'n geval zeer aan te raden. Wat bij ons goed heeft geholpen, is het zelf aandragen van tips en ideeën aan de school zoals: Ga eens een kijkje nemen op een andere school.

7 7 Regulier of speciaal: hoe maakt u een goede keuze? O m een weloverwogen keuze te maken tussen verschillende soorten onderwijs is het belangrijk dat u over voldoende informatie beschikt. Het is aan te raden informatie in te winnen over de verschillende mogelijkheden. U kunt van een aantal scholen schriftelijke informatie opvragen, zoals schoolplannen, brochures of de schoolgids. Verder zijn andere ouders van kinderen met een handicap vaak een bron van informatie. Vergeet vooral niet dat u ook uw handicap specifieke, onafhankelijke organisatie kunt raadplegen (voor adressen zie rubriek: waar is wat te vinden). En tenslotte verwijzen wij naar de cursus voor jonge ouders bij MEE Noord/Midden Limburg (zie de activiteitenhoek onderwijs). Met de komst van de Rugzak-wet zijn reguliere scholen verplicht hun beleid t.a.v. de integratie van leerlingen met een handicap in de schoolgids te vermelden. Door het opvragen van de schoolgids komt u er dus al snel achter of de school mogelijkheden biedt voor kinderen met een handicap of beperking. Citaten Limburgse schoolgidsen Wij hebben voor u een aantal schoolgidsen van basisscholen in de provincie Limburg vergeleken. Conclusie is dat de meeste scholen in eerste instantie open staan voor kinderen met een handicap. Maar de meeste scholen houden wel een slag om de arm: Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om kinderen met een handicap een verantwoorde opvang te bieden. We willen op een goede manier bijdragen tot een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren als deskundigheid, taakbelasting en (on)mogelijkheden worden besproken. Het beleid van onze school is erop gericht gehandicapte leerlingen in ons onderwijs te integreren. Als ouders een verzoek tot plaatsing aanvragen wordt in nauw overleg met ouders, IB'er (interne begeleider) en een deskundige uit het speciaal onderwijs nagegaan of tegemoet kan worden gekomen aan de specifieke behoeften van de leerling. Hierbij wordt de afweging gemaakt of de onderwijskundige draagkracht van de school in evenwicht is met de draaglast. Als de Commissie voor Indicatiestelling een positief besluit heeft genomen, kunt u uw kind schriftelijk bij ons op school aanmelden. Wij zullen met u in gesprek gaan over de mogelijkheden van onze school voor uw kind. Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen bieden die het bij onderwijs nodig heeft, wordt er samen met de ouders een handelingsplan gemaakt met hulp van het speciaal onderwijs. Kan de school uw kind niet het onderwijs geven dat beantwoordt aan de hulpvraag, dan verwijzen we u in het belang van uw kind naar een andere school. De informatie die u in de schoolgidsen vindt is misschien wat summier. U kunt daarom het best contact opnemen met de school. In een persoonlijk gesprek kunt u ingaan op de specifieke situatie en behoefte van uw kind. En misschien blijkt dat er wel veel meer mogelijk is dan u voor ogen had. Voor scholen is het tenslotte ook een nieuwe ervaring. Landelijk onderzoekje schoolgidsen Ook de Stichting Inclusief Onderwijs deed een onderzoek naar schoolgidsen. Voor meer informatie zie artikel. In hoeverre voldoen de schoolgidsen aan de wettelijke verplichting? Dit onderzoekje is uitgevoerd in oktober 2003 voor de schoolgidsen van 2003/2004. Conclusie scholen staan open, maar maken voorbehoud en geven meestal de nodige beperkingen aan. De Stichting overweegt het onderzoek te herhalen in 2004, of anders doen, wij als POOL dat wellicht. Er loopt een succesvolle proef m.b.t. inclusief onderwijs op de school de Archipel in Almere. Dit is reeds op de t.v. geweest. Het onderwijs is niet diploma gericht. In met name Amerika en Scandinavie, is ook onderwijs veelal inclusief. De integratie op de school, maar met name in de wijk is een succes. Wij zullen u in een volgende nieuwsbrief nader informeren. Zie ook De Stichting Inclusief onderwijs maakt zich hard voor Inclusief onderwijs, dat wil zeggen dat alle kinderen in een en dezelfde klas, op de school in hun eigen buurt. Of ze hoogbegaafd zijn of niet, een beperking hebben, het maakt niet uit. Plussen en minnen Op een gegeven moment heeft u genoeg informatie verzameld en weet u wat de voor- en nadelen van de verschillende onderwijsmogelijkheden zijn. Maar hoe maakt u nu voor uzelf een goede afweging van de plussen en minnen? Onderstaande factoren kunt u bij uw afweging mee laten spelen: De (handicapspecifieke) mogelijkheden en beperkingen van uw kind. U kent uw kind het beste en weet wat het wel of niet aankan. Reistijd en afstand. Scholen voor speciaal onderwijs zijn vaak verder weg dan reguliere scholen. Kan uw kind een langere reistijd aan? Relatie met (niet-) gehandicapte leeftijdgenootjes. Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind ook met niet-gehandicapte leeftijdgenootjes leert omgaan? Onderwijs, specifiek afgestemd op de handicap van de leerling. In hoeverre hecht u daar waarde aan? Therapieën onder schooltijd: zijn die mogelijk? Mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Wat is er mogelijk na het basisonderwijs?

8 8 nieuwsbrief onderwijs kort nieuws verzekeren van hulpmiddelen in bruikleen van zorgverzekeraars niet (meer) nodig bij Achmea Verzekeren van hulpmiddelen zie op welke zorgverzekeraars daaronder nog meer vallen Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van Beroep, (jurisprudentie, overigens in ons bezit) heeft Achmea ziektekostenverzekeraar laten weten dat er voor de hulpmiddelen in bruikleen geen verzekering meer afgesloten hoeft te worden. Een schriftelijk bericht van Achmea ziekenfonds en ook van hun particuliere verzekeringstak, bevestigde dat. Voor hulpmiddelen waarvoor het ziekenfonds een bijdrage heeft verstrekt geldt, dat bij verlies/diefstal of onherstelbare beschadiging, deze bijdrage opnieuw verstrekt wordt, ongeacht de termijn waarop een nieuwe aanschaf nodig is. Bij verlies of diefstal moet wel aangifte gedaan worden bij de politie. M.a.w. alleen de eigen bijdrage van de cliënt hoeft eventueel verzekerd te worden, aldus de ACHMEA woordvoerder, hij baseerde zich wederom op jurisprudentie. Daarin staat o.a. dat de cliënt recht heeft op een adequaat hulpmiddel. Volgens Achmea is deze uitspraak niet op een andere wijze te interpreteren door andere zorgverzekeraars, dan Achmea dit doet. Hun bruikleenovereenkomsten worden aangepast op dit punt. Telefonisch gesprekken met de juridische afdeling van de koepel van de zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, ZN, leverde een toezegging op. En wel hun bereidheid om alle verzekeraars aan te schrijven en hen te vragen een standpunt hierover in te nemen. Verder vertelde ze dat verbetering van informatie voorziening naar de cliënt toe geagendeerd wordt om eventueel op te nemen voordat de consument een verzekering afsluit. Te meer omdat men wettelijk verplicht is deze informatie te verstrekken. Als de consument specifiek (mondeling) vraagt naar informatie, zijn de verzekeraars gehouden, zie de wet openbaarheid van bestuur, WOB, om aan deze vraag te voldoen en wel binnen 2 weken. Ook het CTZ (College Toezicht Zorgverzekeraars die de ziekenfondsen achteraf controleren) is door onze vertegenwoordiger van POOL schriftelijk benaderd om een en ander uit te zoeken. M.b.t. het item, info voorziening van zorgverzekeraars, vertelde de woordvoerder van het CTZ, dat dit op hun prioriteitenlijst staat. Indien media tot uw beschikking staan, laat uw achterban/doelgroep deze ontwikkeling volgen d.m.v. publicaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. L. Hardeman (POOL-lid) telefoon of Wist u dat een coulancebepaling u uitkomst kan bieden. De Ziekenfondswet (ZFW) geeft Zorgverzekeraars de mogelijkheid om in schrijnende gevallen van de regels af te wijken. Dit heeft de Coulancebepaling. Indien nodig kunt u uw Zorgverzekeraar hierop wijzen. Handige sites over hulpmiddelen Tenslotte willen wij wijzen op het boekje: 'Zo zit het met voorzieningen voor mensen met een handicap'. Hierin alle voorzieningen duidelijk op een rijtje. Uitgave jan Bestellen via Voor vragen bel brochures Praktische informatie bij het verkrijgen van een indicatie en zoeken van school: In het kader van de nieuwe wet zijn een drietal brochures verschenen rondom de rugzak. Deze zijn te verkrijgen via de bestellijn van de FVO, ( ) werkdagen van 9.00 tot uur of via de CG-raad ( ) maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur. De brochures kosten 2.50 per stuk ( 5,- voor alle 3) Sterker in je schoenen. Rechten en plichten van ouders bij de Leerling Gebonden Financiering. Handvat voor een handelingsplan Is een heldere brochure voor ouders, die zich graag willen voorbereiden op het maken van een handelingsplan. Dit handelingsplan is een schriftelijk overeenkomst tussen ouders en school waarin het onderwijs wordt gepland en gevolgd. Recht op een rugzak? Brochure voor ouders over de indicatiestelling bij Leerling Gebonden Financiering. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte. Gratis te bestellen bij: of Een school voor iedereen Brochure over toegankelijkheid in het onderwijs. Kosten 5,00. Telefonisch te bestellen: (CG-raad maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur) Ruggesteun bij de Rugzak Handreiking voor ouders bij de schoolkeuze voor hun gehandicapte kind. 3,40 en 1.35 verzend en administratie. U kunt deze brochure bestellen via Ouders & COO, tel Geopend tijdens kantooruren. Vlug en veilig naar school Brochure voor ouders over leerlingenvervoer. Kosten Te bestellen bij de CG-raad: (maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur)

9 9 brochures Met de Rugzak naar school Leerling Gebonden Financiering voor ouders van schoolgaande kinderen met een handicap. Gratis uitgave van het Ministerie van OCW. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Bestellen: of via Een goed gesprek voorkomt erger Een handreiking voor ouders bij een klacht over school. Werkdagen van 9.00 uur tot uur te bestellen bij VOO, Kosten: 1,75. Minimaal 5 stuks. Bestellen door direct overmaken op giro t.n.v. VOO bestellingen en naam brochure. Indien u lid bent kunt u de brochure ook downloaden via Achtergrondinformatie over beleid en nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de LGF wet 6 de voortgangsrapportage Regelmatig informeert de minister de tweede kamer over de voortgang bij de nieuwe LGF wet. Er worden meestal vooraf vragen gesteld door leden van de vaste Kamercommissie over vermeende knelpunten. Hierop geeft de notitie dan tevens antwoord. U kunt de rapportage per mail bestellen via: Laatste aanpassingen indicatiecriteria De indicatiecriteria voor de LGF wet zijn in maart 2004 voor de laatste keer bijgesteld. De beschrijving is uiteraard wat abstract, maar redelijk begrijpelijk. Indien u ze graag direct zelf wilt bekijken kunt u ze digitaal bestellen via: Wij werken aan een zo volledig mogelijk overzicht van alle sites (zie een overzicht van alle sites op de laatste pagina), boeken, tijdschriften, die u kunnen helpen met informatie over de LGF wet, onderwijs, hulpmiddelen, kosten en ondersteuningmogelijkheden. Indien u dit overzicht graag ontvangt als het gereed is. Meld dit dan even aan het POOL contactpunt. Indien u zich op geeft voor de direct mail zult u dit overzicht vanzelf ontvangen. PGB in het onderwijs op de schop? K inderen die naast een Rugzak gebruik maken van een persoonsgebonden budget in het onderwijs, konden dat schooljaar 2003/2004 nog blijven doen. Daarna was de situatie enige tijd onzeker. Inmiddels is per 1 augustus het besluit genomen. Het PGB kan in combinatie met de rugzak, onder voorwaarden en veelal met een korting. Het Rugzakje is er om leerlingen met een indicatie voor Speciaal Onderwijs toe te kunnen laten in het regulier onderwijs. Scholen kunnen met het Rugzakje extra onderwijsondersteuning en leermiddelen aanschaffen. Ouders hebben in dit traject medezeggenschap gekregen. Praktische hulp en zorgvoorziening, bijvoorbeeld hulp bij toiletbezoek, worden betaald uit het persoonsgebonden budget.. In de richtlijn 'Afbakening en reikwijdte AWBZ en onderwijs' (van kracht met ingang van augustus 2004) staat precies omschreven welke zorg, hulp en begeleiding de school moet leveren en welke aanvullende hulp via de AWBZ (en dus ook via een persoonsgebonden budget) kan worden geregeld. De richtlijn komt in het kort hier op neer. In het speciaal onderwijs zorgt de school niet alleen voor extra onderwijs, maar ook voor een aantal zorgtaken. Per soort speciale school is precies omschreven hoeveel minuten van welke soort zorg, hulp en begeleiding de school biedt. Er geldt hierbij een uitgebreide, gedetailleerde tabel voor elke soort speciale school. Heeft uw kind meer zorg, hulp en begeleiding nodig dan de minuten per week die in deze tabel staan, dan kunt u die hulp krijgen via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U vraagt hiervoor een indicatie aan bij het regionaal indicatieorgaan (RIO). De extra hulp kan op school worden ingezet, maar ook thuis, in het weekend of in de vakanties. Er is één belangrijke uitzondering op deze regel. Het RIO kan geen indicatie afgeven voor activerende begeleiding voor een kind dat een indicatie heeft voor het speciaal onderwijs. Het onderwijs moet namelijk in zulke begeleiding voorzien. Hebt u een persoonsgebonden budget voor uw kind voor een andere zorgfunctie (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding), dan kunt u hiermee wel activerende begeleiding op school inkopen. U hebt namelijk bestedingsvrijheid. Gaat uw kind naar het regulier onderwijs met een Rugzak (en heeft het dus een indicatie voor het speciaal onderwijs), dan wordt de indicatie voor zorg, hulp en begeleiding gekort met de uren zorg die het speciaal onderwijs zou moeten leveren. Ook als de reguliere school die zorg niet kan regelen met het geld uit de Rugzak. U zult dan zelf een oplossing moeten zoeken in overleg met de school, bijvoorbeeld door de inzet van klassenassistenten. Telkens wordt dus individueel door de RIO bekeken of een kind in aanmerking komt. Alleen als de zorg niet toereikend is op school kan de aanvraag van een PGB mogelijk zijn. Meer informatie via de site van het ministerie Loopt u tegen problemen aan omdat de nieuwe regel voor de PGB voor u ongunstig uitpakt, dan kunt u dat melden bij ons klachtenmeldpunt: stuur een mail aan of bel met (Indien er niemand is, laat een bericht achter, dan bellen we u spoedig terug).

10 Waar is wat te vinden? Op deze informatieve site vindt u alles over Leerling Gebonden Financiering. Naast de grote hoeveelheid informatie, tips en handleidingen, kunt u er ook vragen stellen, contact zoeken met andere ouders en brochures bestellen. Tevens is de Rugzak Informatie lijn telefonisch bereikbaar voor vragen van maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag van 9.30 tot uur. Site en informatielijn zullen eind 2004 worden gesloten. Telefoon Speciale site van het Ministerie van OCW over Leerling Gebonden Financiering. Bent u op zoek naar een onderwijsinstantie, speciale materialen of iets anders? Deze site vereenvoudigt het zoeken naar instanties, achtergronden en materialen. Tevens heeft u op het forum de mogelijkheid vragen te stellen aan een deskundige. SPIOS (Stichting Praktische Integratie Onderwijs) helpt ouders en scholen bij het realiseren van onderwijs aan kinderen met een handicap, waarbij de kinderen worden opgenomen in een reguliere school. Op de site van SPIOS leest u over de verschillende projecten waaraan zij werken. op deze site vindt u overheidsinformatie zoals de voortgangsrapportages LGF, het onderzoek van het NIZW: Kom op in de takken, waar mensen van de basis knelpunten en oplossingsrichtingen aan geven en vragen van volksvertegenwoordigers aan de regering. U kunt bij OCW ook vragen stellen bij tel. Lijn , en bij postbus 51. Bij tien vindt u op dit moment nog niet zo veel specifieke informatie voor de LGF wet of voor kinderen met een beperking. Special Kids is een site boordevol leuke informatie voor en over kinderen met een handicap. U leest er verhalen van kinderen en ouders, maar vindt er ook gezondheidstips en informatie over activiteiten die u met uw kinderen kunt ondernemen. Op deze site vindt u speelgoed speciaal ontworpen voor kinderen met een handicap. Het betreft speelgoed dat kinderen uitdaagt en hen stimuleert in hun ontwikkeling. U kunt direct on-line bestellen. Een site boordevol informatie voor ouders met een persoonsgebonden budget voor hun kind met een verstandelijke handicap. VIM is de Vereniging voor een geïntegreerde opvoeding van kinderen met het syndroom van Down. Deze site biedt ook veel algemene informatie over integratie in het onderwijs. Deze onafhankelijke organisatie informeert en ondersteunt alle (toekomstige) studenten aan hogeschool en universiteit die een beperking hebben. Een verzamel site met o.s. de film van de IKON: samen, apart, over kinderen met een beperking in het onderwijs en hoe ouders daarmee omgaan. Wilt u deze film vinden ga naar 1. handig, 2. internet orthotheek (primair leerling-zorg), 3. audio en video, 4. daar vindt u de video: samen apart. Ouderverenigingen, een kleine greep Federatie van Ouderverenigingen van kinderen met een verstandelijk handicap. FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen. Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. Foss is een ouderorganisatie van oudergroepen, al of niet verbonden aan scholen voor slechthorende en/of kinderen met spraak taalmoeilijkheden. FOVIG is een organisatie van ouders voor ouders met een visueel gehandicapt kind. Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelingen gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Stichting Downsyndroom is voor ouders van kinderen met Down. is een vereniging voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel De NVA is de Nederlandse vereniging voor Autisme. onafhankelijke stichting voor jongeren met een gehoorbeperking. onafhankelijke organisatie voor slechthorende jongeren. aanvraag indicatie 10 Als uw kind (straks) naar het speciaal onderwijs gaat of als uw kind recht heeft op extra onderwijs ondersteuning in het reguliere onderwijs dient uw kind een indicatie te hebben. Deze kan worden aangevraagd via een van de onderstaande REC's. U kunt hier ook terecht voor vragen. Voor elke aard beperking is er een eigen cluster: Cluster 1 voor kinderen met een visuele beperking. Cluster 2 voor kinderen met een auditieve of communicatieve beperking. Cluster 3 voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Cluster 4 voor kinderen met gedragsproblemen. Deze zijn te bereiken via een speciale school bij u in de buurt. Cluster 1 bestaat nog geen REC REC 2 REC Bureau ZEON De heer. J.P.J.M Hagens Theerestraat GD Sint Michielsgestel telefoon Voor Limburg: Mgr. Hanssenschool, Hoensbroek Dhr. A. Haubrich telefoon REC 3 Limburg Mevrouw H.M.L. Meijers-Troquet Onderstestraat 29, 6301 KA Valkenburg telefoon REC 4 Noord / Midden Limburg direct De heer Th. Goossens Postbus 342, 5900 AH Venlo telefoon Zuid-Limburg De heer A.J.W. Cremers Postbus 86, 6170 AB Stein telefoon

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 SpraakZien Bril met ondertitels Meld u aan als proefpersoon! Zie bladzijden 18 en 19 Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 Jaargang 23 nr. 3 september 2012 In dit nummer o.m. pagina 3 Van het bestuur

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

De jungle van de jeugdzorg

De jungle van de jeugdzorg De jungle van de jeugdzorg 091 Jeugdzorg jungle BW 2.indd 1 27-11-2009 14:05:20 091 Jeugdzorg jungle BW 2.indd 2 27-11-2009 14:05:20 Ouders Online De jungle van de jeugdzorg Truus Barendse 091 Jeugdzorg

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Integratie onder het Rugzak-beleid

Integratie onder het Rugzak-beleid Inleiding Integratie onder het Rugzak-beleid De eerste ervaringen met leerlinggebonden financiering in het regulier basisonderwijs Drs. M. Koster Dr. E.J. van Houten- van den Bosch Prof. Dr. H. Nakken

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie