onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL"

Transcriptie

1 nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers van hulpmiddelen 8 PGB en onderwijs, hoe zit dat nou? 9 Verder zoeken, wat is waar te vinden 10 Waar kan ik terecht voor een indicatie 10 onderwijs POOL doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor W FEDERATIE GEHANDICAPTENORGANISATIES IN LIMBURG ij brengen u op de eerste plaats officieel op de hoogte van de doorstart van de ouderparticipatiegroep onderwijs die aanvang 2003 is ontstaan vanuit SOL en FGL, beide Limburgse koepelorganisaties op het terrein van gehandicapten. Onder de nieuwe naam POOL (Participatiegroep Onderwijs en Onderwijsintegratie Limburg) gaan wij als zelfstandige en onafhankelijke groep verder. Voor ouders en door ouders. Ook in de nieuwe opzet werken wij samen met SOL en FGL zoals ook deze nieuwsbrief laat zien. Door een subsidie vanuit het plan Versterking Cliënten Positie (VCP) zijn wij in staat onze activiteiten tot eind 2005 voort te zetten. contactadres POOL Mevrouw S. Seelen (ondersteuner POOL) Telefoon Laat bij geen gehoor uw bericht na, wij bellen u dan spoedig terug. over de nieuwsbrief onderwijs Deze nieuwsbrief is de eerste uit een reeks. Indien u er geen prijs op stelt toekomstige nieuwsbrieven te ontvangen kunt u dit melden aan het POOL adres. Voor instellingen of ouders die de nieuwsbrief en informatie graag aan anderen willen doorgeven. U mag de nieuwsbrief vrijelijk kopiëren en verspreiden. U kunt ook de informatie digitaal ontvangen en deze op uw website plaatsen. Wij doen ons uiterste best om zelf als POOL optimaal op de hoogte te blijven en u van volledige informatie te voorzien. Wij trekken zoveel mogelijk de berichten die wij zelf ontvangen na. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat er per abuis vergissingen of onjuistheden in de nieuwsbrief sluipen. Wilt u s.v.p. zo vriendelijk zijn dit aan ons te melden. Neem u in alle gevallen contact op met het POOL contactpunt: of Wij willen voor ouders die het onderwijs voor hun kinderen met een beperking vormgeven zowel op korte, als ook op lange termijn goede informatie en ondersteuning realiseren. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling, dat er een goede inbedding van onze huidige taken plaats vindt, in bestaande organisaties. Het accent bij POOL ligt bij de collectieve belangenbehartiging van alle ouders, die leerplichtige kinderen hebben met een beperking. Dat wil zeggen dat we die mensen die het aangaat direct op de hoogte brengen van eventuele knelpunten die ouders ervaren. We vergeten de dingen die al goed lopen hierbij niet te melden. We richten ons hierbij zowel op het speciale als op het reguliere onderwijs. Het basis- en het voorgezet onderwijs. Of het nu gaat om een lichamelijke of verstandelijk beperking, een auditieve of communicatieve, een gedragsbeperking of welke leerbeperking dan ook. Centraal thema hierbij is de LGF wet en aanverwante zaken. Het versterken van de positie van ouders/ cliënten staat bij ons voorop Wij zullen u van bruikbare informatie gaan voorzien en hopen dat ook u uw informatie met ons wilt delen. Want de ervaringen van ouders met onderwijs zijn voor ons van belang. Al deze ervaringskennis tezamen maakt ons sterk in onze eigen 'strijd' om het beste voor alle kinderen met een beperking te realiseren. Wij zullen deze informatie en aanbevelingen doorgeven aan andere ouders, professionals en beleidsmakers. Informatie, kennis en samenwerking, vergroot onze invloed op het beleid. We hebben de informatie dan ook nodig om de nieuwe wet met zijn kinderziektes te optimaliseren. Om voorzieningen en hulpmiddelen op een hoger peil te brengen of op zijn minst te houden. Om de politiek en beleidsmakers van de realiteit op de hoogte te houden.

2 2 nieuwsbrief onderwijs Wat gaat POOL voor u doen scholen/ouderraden, en zo meer nodig is. Een van de activiteiten is het uitbrengen Tenslotte spannen wij ons in om de reguliere ondersteuning en informatievoorzie- van deze nieuwsbrief. Daarnaast willen wij ouders en ouderorganisaties, maar ning voor ouders te versterken. Zodat u ook professionals, volksvertegenwoordigers en de beleidsmakers/uitvoerders steuning kunt krijgen, ook na afloop van op een vindbare plek, adequate onder- informeren per direct mail over de laatste ons project. Wij streven dan ook een ontwikkelingen met de wet, onderwijs en goede samenwerking na met alle relevante organisaties. Bovenal willen we echter de ervaringen van ouders hierbij. Wij ontwikkelen een eigen web met een goede samenwerking met de ouders. keurmerk, geschikt voor gehandicapten en stellen al onze hopen dat wij u ermee van dienst zijn. En Deze nieuwsbrief is de eerste stap. Wij informatie beschikbaar voor horen ook graag uw reactie en nieuws. websites van andere organisaties. Wij Altijd op de hoogte van het laatste bieden de mogelijkheid om klach- meld u aan bij het POOL-contact adres en nieuws over onderwijs en de indicatie ten of juist goede u ontvangt voortaan onze direct mail. voorbeelden aan ons te melden en Namens alle leden van de POOL houden netwerkbijeenkomsten waar ouders Mw. Nicole Simons (Klankbordgroep POOL) Dhr. Ludo Hardeman en elkaar kunnen treffen. Op basis van deze informatie In POOL zijn vertegenwoordigd de SDS, voeren wij aanvullend onderzoek en brengen deze inforraden speciaal onderwijs, regionaal plat- NVA, FOSS, FOVIG, leden van de oudermatie onder de aandacht in direct en form SOL en het gehandicapten platform. indirect contact met Tweede-Kamerleden, Wij hopen onze groep binnenkort nog landelijke en regionale ouderorganisaties, regionale expertisecentra in verder te verbreden. Limburg, Eerste informatie voor jonge ouders B ent u een (jonge) ouder van een kind met een beperking en krijgt u voor het eerst te maken met de voorbereiding en keuze bij onderwijs. Of met het aanvragen van een indicatie voor (ondersteuning) vanuit het speciale onderwijs. De eerste algemene informatie kunt u tot eind 2004 vinden op: van de CG-raad. U kunt daar ook terecht voor vragen tel van de Rugzak Informatielijn. Daarnaast is er een speciale site van het ministerie: met duidelijke informatie. Voor informatie over het aanvragen van de indicatie kunt direct terecht bij de REC's (regionale expertisecentra) in Limburg. Zie adressen op pagina 10 van deze nieuwsbrief. Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om bij de informatiecentra van MEE Noord/Midden Limburg een informatiepakket op te vragen met de eerste algemene informatie. Tevens wijzen wij op de cursus voor jonge ouders bij MEE Noord/Midden Limburg in het najaar van Daarover meer op bladzijde 4. Ook bestaat de mogelijkheid om contact te leggen met ouders die al meer ervaring hebben. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met het POOL contact adres. Tenslotte hopen wij u ook met de overige informatie uit deze nieuwsbrief van dienst te zijn. activiteitenhoek Direct mail Bijna dagelijks ontvangen wij informatie/nieuws, van onze regionale en landelijke bronnen: Handicapspecifieke en onafhankelijke ouderorganisaties, kamerleden of wetenschappelijke informatie. Toch hoeft u niet bang te zijn dat uw mailbox verstopt raakt als u zich aanmeldt voor onze direct mail. Wij selecteren het interessante nieuws voor u, vatten moeilijke notities zoveel mogelijk voor u samen of brengen u op de hoogte waar u verder kunt zoeken als u zich in specifieke zaken wilt verdiepen. Dus wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over onderwijs en de indicatie meld u aan bij het POOL en u ontvangt voortaan onze direct mail. Wij nodigen u uiteraard ook uit om de informatie die u tegenkomt aan ons door te geven. Aanmelden direct mail bij het POOL contactpunt: of o.v.v. direct mail POOL. Informatiecentrum MEE Wij willen u ook wijzen op de informatiecentra van MEE. Er is er vast een bij u in de buurt. Hierin vindt u informatie over de nieuwe LGF wet, de indicatie en het vormgeven van onderwijs. Het informatiecentrum in Venlo en Roermond heeft tevens een informatiefolder over een oudercursus en een algemeen informatiepakket over de LGFwet. Informatiecentrum in Venlo Informatiecentrum in Roermond Informatiecentrum in Heerlen Informatiecentrum in Limbricht Informatiecentrum in Maastricht

3 3 Pool legt zijn oor te luister aan de deur van de tweede kamer activiteitenhoek Mevrouw Eijsink (PvdA), commissie Onderwijs, stelt tot haar genoegen vast dat de voortgangsrapportages over de lgf-wet, waarin de Minister van onderwijs de leden van de tweede kamer informeert een sfeer uitademt van zorg en betrokkenheid. Het is duidelijk dat er is geluisterd naar opmerkingen uit het veld. Toch is dit alles nog lang niet voldoende. In de praktijk van alledag belanden ouders in een lawine van bureaucratie. De uitgangspunten voor het beleid in de komende jaren zijn minder regels, meer ruimte en heldere verantwoording, maar de uitvoering is niet zo gemakkelijk. Zij haalt een voorbeeld aan waaruit blijkt dat ouders die met heel veel geduld en vasthoudendheid een budget hebben gekregen, tot de ontdekking komen dat de ambulante begeleiding waarop zij een beroep doen, niet voorhanden is. Uit een ander voorbeeld van een ernstig ziek meisje blijkt dat her indicatie onvermijdelijk is ook al is er geen enkel uitzicht op beter worden. De ouders moeten onder meer de vraag beantwoorden of hun kind gehandicapt is. Als zij die vraag met nee beantwoorden, is er geen extra zorg meer mogelijk, maar als zij met ja antwoorden, krijgt hun kind het stempel dat zij zo lang mogelijk willen vermijden. Honderden ouders, hun kinderen en scholen verkeren in vergelijkbare situaties. Op papier kloppen de regels, maar in de praktijk kunnen ze niet worden uitgevoerd. Veel ouders hebben de moed al opgegeven en zien ervan af om een budget aan te vragen. Zij waardeert het dat de minister dit onderkent en erkent dat er iets moet worden gedaan aan deze bureaucratie. Die leidt er bijvoorbeeld toe dat orthopedagogen 80% van hun tijd besteden aan het invullen van de Op diverse site's, later genoemd in deze brief kunt, u informatie krijgen. Op de site kunt u vragen van 2de kamerleden terugvinden en de antwoorden van de minister daarop. De rapportages over de leerling gebonden financiering, LGF, van het ministerie OC en W, zijn een bron van informatie over hoe de zaak ervoor staat wat betreft de wet en de aanpassingen daarop. Een deel van die rapportages bestaat uit de antwoorden van de minister op vragen van 2de kamerleden. U kunt deze rapportages ook mondeling opvragen, zoals bijna alle andere relevante stukken/onderzoeken, verslagen etc. U hebt als burger van Nederland recht om deze stukken op te vragen en te ontvangen. Zelfs binnen 2 weken. diverse dossiers. In de overblijvende 20% zien zij de kinderen. Hoe kan dit worden omgedraaid? Dit luistervinkje spelen leert ons dat het zin heeft dat we signalen doorgeven, telkens maar weer. Want de wedervraag die mevr. Eijsink van de PVDA krijgt van haar collega's van de andere partijen, is of de 'probleemgevallen' een uitzonderingen zijn of de regel. Onze krachten bundelen als ouders en ouderorganisaties is dan ook nodig. Mevr. Eijsink riep ouders van kinderen die met de nieuwe wet tussen het wal en het schip vallen het afgelopen half jaar op om zich te melden. Dit mondde uit in een helder verslag. Maar nu moet actie volgen en die laat nog op zich wachten. Het volgende commissie gesprek is pas in december gepland. Wij houden u op de hoogte. Heeft u interesse in een volledig verslag van de knelpunten zend een mail aan o.v.v. verzoek ontvangst knelpuntenverslag PVDA. Wij moeten de verhalen onomwonden vertellen van wat er (nog) mis is en wat al goed gaat. Alleen dan kunnen er goed beleid en zinvolle wetten worden gemaakt. Vandaar dat POOL start met een klachtenmeldpunt. Klachtenmeldpunt POOL Heeft u iets mee gemaakt met de aanvraag van uw indicatie of het vormgeven van het onderwijstraject wat niet naar wens verliep, waarbij de regels net niet leken te passen voor u of zelfs in het algemeen niet klopten. Of bent u erg teleurgesteld in organisaties die u naar uw gevoel beter hadden kunnen en moeten helpen. Meld het ons. Of misschien heeft u juist een idee, tip of positieve ervaring waarvan andere ouders en beleidsmakers iets kunnen leren. U kunt uw verhaal mailen aan De klachten worden door ons vertrouwelijk behandeld. En als u dat wenst zullen wij u zo goed mogelijk trachten te verwijzen. U kunt een speciaal vragenformulier, melding klacht aanvragen. Hierin stellen wij u een aantal vragen om uw verhaal in kaart te brengen. Of misschien vertelt u uw verhaal liever mondeling, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Mevrouw Simone Seelen, telefoon of een bericht achterlaten. Zij is de ondersteuner van POOL en belt u dan terug. Het loont de moeite, is het niet direct voor u zelf, dan hopelijk toch straks voor andere ouders.

4 4 kort nieuws Ik hoor erbij Ik hoor erbij is een krant, speciaal voor kinderen met een lichamelijke beperking en hun klasgenoten op de reguliere basisschool Vraag de juf of meester van de klas om de krant te bestellen. De krant gaat over: Hoe is het om een handicap te hebben? Of een ziekte waarvan je nooit meer beter wordt? Wat vinden kinderen dan van jou? In de 'Ik hoor Erbij krant' vertellen kinderen - met en zonder handicap die bij elkaar in de klas zitten - daarover. Dennis: Ik heb een rolstoel, maar ga niet meer naar een aangepaste school. Nu zit ik gewoon bij mijn eigen vriendjes in de klas, dat is veel leuker. Zijn klasgenootje Lieneke heeft veel bewondering voor Dennis. Hij kan heel veel trucjes met zijn rolstoel, dat vind ik best wel knap, vertelt Lieneke. De 'Ik hoor Erbij krant' is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en te bestellen via de bestellijn van de CG-raad: (elke werkdag van 9.00 tot uur) of per Er is ook een site waar je de krant kunt bekijken nieuwsbrief onderwijs activiteitenhoek Oudercursus ouders kiezen voor jonge ouders georganiseerd door MEE Mee Noord/Midden Limburg organiseert voor het tweede jaar op rij de gratiscursus: 'Ouders kiezen'. Deze cursus is door de CG-raad ontwikkeld in samenwerking met de ambulante begeleiding op basis van vragen van ouders. De cursus kan ouders helpen om een bewuste keuze te maken tussen regulier en speciaal onderwijs. Tevens worden ouders toegerust om de gesprekken met school over de plaatsing en het handelingsplan te kunnen voeren. Het zijn in totaal 6 avonden. De cursus zal in november 2004 plaatsvinden voor ouders met kinderen uit cluster 3. In het voorjaar waarschijnlijk specifiek m.b.t. kinderen met autisme. Wij zullen u verder op de hoogte houden. Voor vragen en opgeven kunt u contact opnemen met Mw. C. Zwitserlood: tel De onderwijsconsulent kan u helpen Help, ik vind geen school voor mijn kind? Straks zit ie thuis! M et de 'Rugzak' op zak, kunt u als ouder zelf een keuze maken tussen het regulier of speciaal onderwijs. Maar soms lukt het gewoon weg niet een school voor uw zoon of dochter te vinden. Sommige kinderen komen hierdoor zelfs thuis te zitten. In eerste instantie kunt u hulp vragen bij de REC's (regionale expertisecentra) in uw provincie. Voor elke aard beperking is er een eigen cluster: Cluster 1 voor kinderen met een visuele beperking Cluster 2 voor kinderen met een auditieve of communicatieve beperking Cluster 3 voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking Cluster 4 voor kinderen met gedragsproblemen. Deze zijn te bereiken via een speciale school bij u in de buurt. De adressen van de coördinatiecentra staan op pagina 10 van deze nieuwsbrief. Als zij u echter ook daar niet verder kunnen helpen kunt u terecht bij de onderwijsconsulenten. De onderwijsconsulent is een professional die scholen, ouders en Regionale Expertise Centra adviseert en bemiddelt als ouders geen school voor hun gehandicapte kind kunnen vinden. Zij/hij informeert naar de concrete omstandigheden, analyseert de situatie en brengt vervolgens advies uit hoe het plaatsingsprobleem kan worden opgelost. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van (ernstige) plaatsingsproblematiek en de inspanningen van het REC geen resultaat hebben gehad. U kunt de onderwijsconsulenten bereiken via telefoonnummer Op werkdagen tussen 8.30 uur en uur. Verloopt de hulp door REC's en onderwijsconsulenten niet naar behoren, dan hoort POOL dat graag van u. U kunt dit melden op contactadres of Bij geen gehoor spreek een bericht in, wij bellen dan spoedig terug. U ZOEKT ONAFHANKELIJKE BEMIDDELING BIJ INTEGRATIE Deze onafhankelijke organisatie bemiddelt tussen alle partijen die van belang zijn, om kinderen te laten integreren. SPIOS (Stichting Praktische Integratie Onderwijs) helpt ouders en scholen bij het realiseren van onderwijs aan kinderen met een handicap, waarbij de kinderen worden opgenomen in een reguliere school. Op de site van SPIOS leest u over de verschillende projecten waaraan zij werken.

5 Een verhaal over onderwijsintegratie Bas is een kind dat thuis hoort tussen de gewone kinderen D at Bas naar een reguliere school zou gaan, stond al vrij snel vast. Voor het eenmaal zover was, waren Ellen en Albert Kösters - ouders van Bas - een hele tijd, een hoop gesprekken en testen verder. Met de komst van de nieuwe wet Leerling Gebonden Financiering (de Rugzak) hebben ouders meer keuzevrijheid dan voorheen, als het gaat om een school voor hun gehandicapte zoon of dochter. Ellen en Albert hebben twee kinderen, Bas en Tom. Bas van 5 heeft het syndroom van Down. Ruim een jaar geleden stonden zij net als vele andere ouders voor de keuze: naar welke school gaat onze zoon? In een gesprek met hen vertelden Ellen en Albert openhartig over hun schoolkeuze voor Bas en hun ervaringen tot nu toe. De keuze: regulier of bijzonder onderwijs? Ellen: De keuze voor het onderwijs was snel gemaakt. Bas is van jongs af aan naar een regulier kinderdagverblijf gegaan. Sinds twee jaar gaat hij ook nog één dag in de week naar de peuterspeelzaal. Dat gaat zo ontzettend goed, dat wij bijzonder onderwijs nooit hebben overwogen. Bas is gewoon een kind dat thuis hoort tussen de 'gewone' kinderen. Hij haalt daar heel veel uit. Op zoek naar een reguliere basisschool De nieuwe rugzakwet verplicht reguliere scholen min of meer kinderen met een beperking toe te laten. Toch betekent het niet dat je kind zondermeer wordt toegelaten. Het vergt heel wat meer dan slechts het invullen van een inschrijfformulier. Het begint met een hele reeks van gesprekken met leerkrachten, psychologen, ambulante begeleiders, maatschappelijk werksters en de schooldirecteur. Daarna volgt een hele sessie van testen en observaties. Tussentijds is het vooral lang wachten. Als ouders moet je dan ook over een flinke dosis doorzettingsvermogen beschikken, en boven alles engelengeduld hebben. Een lange weg te gaan We zijn nu al anderhalf jaar bezig, én nog steeds niet klaar, vertelt Albert. Wij hadden ons oog laten vallen op de dorpsschool, de school waar onze oudste zoon Tom ook naar toe gaat. Voor de school was het wel even schrikken. Voor de directeur niet, maar voor de leerkrachten wel. Eigenlijk wilden ze niet. Waarom? Een stukje angst, onwetendheid en onervarenheid. Ellen: Voordat je mensen zover hebt dat ze er überhaupt over na willen denken en niet direct nee zeggen, ben je een hele tijd verder. De school nam dan ook ruim de tijd. Gelukkig heeft de directeur nooit nee gezegd. Dat is ons voordeel geweest. Maar de leerkrachten moesten nog wel overtuigd worden, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ellen: Via, via zijn we terecht gekomen bij iemand van de Parkschool, die veel ervaring heeft met gehandicapte kinderen in het reguliere onderwijs. Zij heeft de (toekomstige) leerkracht van Bas meegenomen naar een school - waar kinderen met Downsyndroom in een reguliere klas integreren - om te laten zien hoe het werkt. Gewoon kijken wat er gedaan wordt, luisteren en praten met die andere leerkracht. Op dat moment kwam de omschakeling. De leerkracht zag dat er ook hele leuke kanten aanzitten. Vervolgens is een tweede leerkracht gaan kijken, ook hij was positief. Het enthousiasme groeide. Alleen de angst bleef. Ze zeiden geen nee, maar een definitieve ja hadden we ook nog niet. kort nieuws Nieuwe regeling cluster 1 voortgezet onderwijs. Het voorgezet onderwijs, VO, met de VO regeling voor visueel gehandicapten en de daarbij behorende financiën, waren vorig jaar goed geregeld. Dit schooljaar kwamen er echter plots andere voorstellen, 1500 euro voor alle scholen en 2 euro per leerling. Dit voorstel werd door de ouderorganisatie Fovig afgewezen. Het Fovig wilde de gelden voor de scholen immers geoormerkt zien, om te voorkomen dat ze verdwijnen in de grote pot. Pas op 25 mei j.l. kwam er bericht over de nieuwe regeling. Men had eenzijdig besloten geen individuele vergoeding meer te geven. Ongeacht het type leerling, gehandicapt of niet.door snelle actie en korte lijnen, is het echter gelukt kamerleden achter de ideeën van het Fovig te krijgen, er liep ook al een actie in Den Haag om de blindenbibliotheek te behouden. Ondanks een kamerbrede steun voor een motie die ingediend werd, wilde de minister aanvankelijk de regeling niet terugdraaien. Ondanks hun eerdere eenzijdige beslissing. Ze bleken daarbij over 1 nacht ijs te zijn gegaan en bleken ook slecht op de hoogte van de argumenten om de regeling terug te draaien. Juist die argumenten bracht de Fovig onder de aandacht en met succes. Per 1 augustus 2005 wordt het teruggedraaid en is er weer een geïndividualiseerde regeling voor kinderen met een visueel handicap. Mochten zich dit jaar individuele problemen voordoen heeft de minister toegezegd, deze op te lossen. Oudercontact adres Limburg: Rob v.d. Wiel, tel of Voor vragen landelijk of opgave als lid FOVIG, tel: fax

6 6 nieuwsbrief onderwijs kort nieuws Oproep over toegang voortgezet onderwijs Bij de FVO (Federatie van Ouderorganisaties van kinderen met een verstandelijke beperking) komen de laatste tijd heel veel signalen binnen dat kinderen met een (cluster 3) indicatie geen toegang krijgen tot het reguliere voortgezet onderwijs. In een aantal gevallen geldt dit het Praktijkonderwijs. Dit is bijzonder omdat het praktijkonderwijs valt onder de reikwijdte van de Wet Gelijke Behandeling (in de huidige vorm). Bij de afdeling juridische dienstverlening van de FVO is men bereid om een aantal ouders te begeleiden (wellicht gecombineerd) richting de Commissie Gelijke Behandeling. Indien u informatie wenst over deze juridische ondersteuning kijk op en meld u bij het POOLcontact of telefoon Discriminatie gehandicapten strafbaar De wet is aangenomen! Heeft u hier mee te maken bel dan; , er is ook een site: Het rugzakje Albert: Ondertussen moesten we ook nog het rugzakje aanvragen. We waren zo druk met school bezig geweest, dat we het bijna zouden vergeten. Hoe gaat zo'n aanvraag eigenlijk in zijn werk? Toen we eenmaal wisten waar we naar toe moesten, ging dat goed en ook vrij snel. We zijn begonnen bij het REC (Regionaal Expertise Centrum). In een gesprek werd uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat en dan begint het: psychologische test, maatschappelijk werker op bezoek, noem maar op. De uitslag was positief: Bas kreeg het rugzakje! Met de nieuwe rugzakwet meer bagage? Hebben jullie het idee dat de nieuwe rugzakwet een verbetering is? Ellen: Als je precies voldoet aan de criteria wel. Kinderen met het syndroom van Down vallen nogal eens buiten de boot, omdat Down op zich geen criterium is voor een rugzakje. Dat vinden we wel heel raar. Alle kinderen met Down hebben immers een belemmering, op wat voor gebied dan ook. Het is soms zo tegenstrijdig, vult Albert aan. Je moet het rugzakje tijdig aanvragen, anders ben je te laat of is je kind te oud. De andere procedures duren vaak zo lang, dat het rugzakje inmiddels al weer is verlopen. Dan begin je als het ware weer van voren af aan. Je weet niet zeker of je het rugzakje opnieuw krijgt toegewezen. Zonder rugzakje wil de school je kind niet. En zonder school kun je eigenlijk het rugzakje niet aanvragen. Tja, dat is soms best frustrerend. Nog even volhouden Ellen: Vanaf het moment dat we het rugzakje hadden en de leerkrachten - ondanks enige angst en twijfel - steeds enthousiaster werden, wisten we dat we door moesten vechten. We hadden al zoveel bereikt. We hebben toen met het hele team van leerkrachten en de directeur om tafel gezeten. Het was een prettig gesprek, waarin we Bas op een goede manier konden neerzetten en uitspreken wat onze verwachtingen waren. We verwachten geen Atheneum-kind. We willen alleen dat Bas gelukkig is. Uiteindelijk zijn er nog twee docenten van een andere school hun ervaringen komen vertellen. En toen was de kogel door de kerk. We kregen een JA! Bas mocht komen. Hij gaat vanaf 1 maart 2004 naar de reguliere basisschool. Hij is gestart met 2 ochtenden per week Bas staat voorop Albert: Wij vinden het belangrijk dat Bas naar het reguliere onderwijs gaat, om hem die kans te geven. Niet omdat wij het willen, maar omdat we denken dat het voor Bas het beste is. Hij hoeft ook niet hetzelfde te kunnen als andere kinderen. Hij wil gewoon mee kunnen doen. Dat is voor Bas heel belangrijk. Hij is net zo trots als andere kinderen als hij iets heeft gemaakt. En met een klein beetje hulp krijgt hij bijna alles voor elkaar. Daarom willen we het zo graag proberen. En mocht het straks zo zijn dat Bas zich niet meer op zijn gemak voelt, dan zullen we een nieuwe weg in moeten slaan. Tips voor andere ouders Wat zouden jullie andere ouders willen en kunnen adviseren? Ellen en Albert: Van tevoren heb je vaak geen idee waar je moet beginnen. Door te vragen, kom je beetje bij beetje verder. Het is ook vaak een kwestie van de juiste persoon op het juiste moment tegenkomen. Alleen is het heel moeilijk. Als ouders ben je niet objectief en meestal positiever, waardoor het moeilijk is anderen te overtuigen. Een derde onafhankelijke persoon die jouw verhaal kan bevestigen is in zo'n geval zeer aan te raden. Wat bij ons goed heeft geholpen, is het zelf aandragen van tips en ideeën aan de school zoals: Ga eens een kijkje nemen op een andere school.

7 7 Regulier of speciaal: hoe maakt u een goede keuze? O m een weloverwogen keuze te maken tussen verschillende soorten onderwijs is het belangrijk dat u over voldoende informatie beschikt. Het is aan te raden informatie in te winnen over de verschillende mogelijkheden. U kunt van een aantal scholen schriftelijke informatie opvragen, zoals schoolplannen, brochures of de schoolgids. Verder zijn andere ouders van kinderen met een handicap vaak een bron van informatie. Vergeet vooral niet dat u ook uw handicap specifieke, onafhankelijke organisatie kunt raadplegen (voor adressen zie rubriek: waar is wat te vinden). En tenslotte verwijzen wij naar de cursus voor jonge ouders bij MEE Noord/Midden Limburg (zie de activiteitenhoek onderwijs). Met de komst van de Rugzak-wet zijn reguliere scholen verplicht hun beleid t.a.v. de integratie van leerlingen met een handicap in de schoolgids te vermelden. Door het opvragen van de schoolgids komt u er dus al snel achter of de school mogelijkheden biedt voor kinderen met een handicap of beperking. Citaten Limburgse schoolgidsen Wij hebben voor u een aantal schoolgidsen van basisscholen in de provincie Limburg vergeleken. Conclusie is dat de meeste scholen in eerste instantie open staan voor kinderen met een handicap. Maar de meeste scholen houden wel een slag om de arm: Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om kinderen met een handicap een verantwoorde opvang te bieden. We willen op een goede manier bijdragen tot een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren als deskundigheid, taakbelasting en (on)mogelijkheden worden besproken. Het beleid van onze school is erop gericht gehandicapte leerlingen in ons onderwijs te integreren. Als ouders een verzoek tot plaatsing aanvragen wordt in nauw overleg met ouders, IB'er (interne begeleider) en een deskundige uit het speciaal onderwijs nagegaan of tegemoet kan worden gekomen aan de specifieke behoeften van de leerling. Hierbij wordt de afweging gemaakt of de onderwijskundige draagkracht van de school in evenwicht is met de draaglast. Als de Commissie voor Indicatiestelling een positief besluit heeft genomen, kunt u uw kind schriftelijk bij ons op school aanmelden. Wij zullen met u in gesprek gaan over de mogelijkheden van onze school voor uw kind. Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen bieden die het bij onderwijs nodig heeft, wordt er samen met de ouders een handelingsplan gemaakt met hulp van het speciaal onderwijs. Kan de school uw kind niet het onderwijs geven dat beantwoordt aan de hulpvraag, dan verwijzen we u in het belang van uw kind naar een andere school. De informatie die u in de schoolgidsen vindt is misschien wat summier. U kunt daarom het best contact opnemen met de school. In een persoonlijk gesprek kunt u ingaan op de specifieke situatie en behoefte van uw kind. En misschien blijkt dat er wel veel meer mogelijk is dan u voor ogen had. Voor scholen is het tenslotte ook een nieuwe ervaring. Landelijk onderzoekje schoolgidsen Ook de Stichting Inclusief Onderwijs deed een onderzoek naar schoolgidsen. Voor meer informatie zie artikel. In hoeverre voldoen de schoolgidsen aan de wettelijke verplichting? Dit onderzoekje is uitgevoerd in oktober 2003 voor de schoolgidsen van 2003/2004. Conclusie scholen staan open, maar maken voorbehoud en geven meestal de nodige beperkingen aan. De Stichting overweegt het onderzoek te herhalen in 2004, of anders doen, wij als POOL dat wellicht. Er loopt een succesvolle proef m.b.t. inclusief onderwijs op de school de Archipel in Almere. Dit is reeds op de t.v. geweest. Het onderwijs is niet diploma gericht. In met name Amerika en Scandinavie, is ook onderwijs veelal inclusief. De integratie op de school, maar met name in de wijk is een succes. Wij zullen u in een volgende nieuwsbrief nader informeren. Zie ook De Stichting Inclusief onderwijs maakt zich hard voor Inclusief onderwijs, dat wil zeggen dat alle kinderen in een en dezelfde klas, op de school in hun eigen buurt. Of ze hoogbegaafd zijn of niet, een beperking hebben, het maakt niet uit. Plussen en minnen Op een gegeven moment heeft u genoeg informatie verzameld en weet u wat de voor- en nadelen van de verschillende onderwijsmogelijkheden zijn. Maar hoe maakt u nu voor uzelf een goede afweging van de plussen en minnen? Onderstaande factoren kunt u bij uw afweging mee laten spelen: De (handicapspecifieke) mogelijkheden en beperkingen van uw kind. U kent uw kind het beste en weet wat het wel of niet aankan. Reistijd en afstand. Scholen voor speciaal onderwijs zijn vaak verder weg dan reguliere scholen. Kan uw kind een langere reistijd aan? Relatie met (niet-) gehandicapte leeftijdgenootjes. Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind ook met niet-gehandicapte leeftijdgenootjes leert omgaan? Onderwijs, specifiek afgestemd op de handicap van de leerling. In hoeverre hecht u daar waarde aan? Therapieën onder schooltijd: zijn die mogelijk? Mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Wat is er mogelijk na het basisonderwijs?

8 8 nieuwsbrief onderwijs kort nieuws verzekeren van hulpmiddelen in bruikleen van zorgverzekeraars niet (meer) nodig bij Achmea Verzekeren van hulpmiddelen zie op welke zorgverzekeraars daaronder nog meer vallen Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van Beroep, (jurisprudentie, overigens in ons bezit) heeft Achmea ziektekostenverzekeraar laten weten dat er voor de hulpmiddelen in bruikleen geen verzekering meer afgesloten hoeft te worden. Een schriftelijk bericht van Achmea ziekenfonds en ook van hun particuliere verzekeringstak, bevestigde dat. Voor hulpmiddelen waarvoor het ziekenfonds een bijdrage heeft verstrekt geldt, dat bij verlies/diefstal of onherstelbare beschadiging, deze bijdrage opnieuw verstrekt wordt, ongeacht de termijn waarop een nieuwe aanschaf nodig is. Bij verlies of diefstal moet wel aangifte gedaan worden bij de politie. M.a.w. alleen de eigen bijdrage van de cliënt hoeft eventueel verzekerd te worden, aldus de ACHMEA woordvoerder, hij baseerde zich wederom op jurisprudentie. Daarin staat o.a. dat de cliënt recht heeft op een adequaat hulpmiddel. Volgens Achmea is deze uitspraak niet op een andere wijze te interpreteren door andere zorgverzekeraars, dan Achmea dit doet. Hun bruikleenovereenkomsten worden aangepast op dit punt. Telefonisch gesprekken met de juridische afdeling van de koepel van de zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, ZN, leverde een toezegging op. En wel hun bereidheid om alle verzekeraars aan te schrijven en hen te vragen een standpunt hierover in te nemen. Verder vertelde ze dat verbetering van informatie voorziening naar de cliënt toe geagendeerd wordt om eventueel op te nemen voordat de consument een verzekering afsluit. Te meer omdat men wettelijk verplicht is deze informatie te verstrekken. Als de consument specifiek (mondeling) vraagt naar informatie, zijn de verzekeraars gehouden, zie de wet openbaarheid van bestuur, WOB, om aan deze vraag te voldoen en wel binnen 2 weken. Ook het CTZ (College Toezicht Zorgverzekeraars die de ziekenfondsen achteraf controleren) is door onze vertegenwoordiger van POOL schriftelijk benaderd om een en ander uit te zoeken. M.b.t. het item, info voorziening van zorgverzekeraars, vertelde de woordvoerder van het CTZ, dat dit op hun prioriteitenlijst staat. Indien media tot uw beschikking staan, laat uw achterban/doelgroep deze ontwikkeling volgen d.m.v. publicaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. L. Hardeman (POOL-lid) telefoon of Wist u dat een coulancebepaling u uitkomst kan bieden. De Ziekenfondswet (ZFW) geeft Zorgverzekeraars de mogelijkheid om in schrijnende gevallen van de regels af te wijken. Dit heeft de Coulancebepaling. Indien nodig kunt u uw Zorgverzekeraar hierop wijzen. Handige sites over hulpmiddelen Tenslotte willen wij wijzen op het boekje: 'Zo zit het met voorzieningen voor mensen met een handicap'. Hierin alle voorzieningen duidelijk op een rijtje. Uitgave jan Bestellen via Voor vragen bel brochures Praktische informatie bij het verkrijgen van een indicatie en zoeken van school: In het kader van de nieuwe wet zijn een drietal brochures verschenen rondom de rugzak. Deze zijn te verkrijgen via de bestellijn van de FVO, ( ) werkdagen van 9.00 tot uur of via de CG-raad ( ) maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur. De brochures kosten 2.50 per stuk ( 5,- voor alle 3) Sterker in je schoenen. Rechten en plichten van ouders bij de Leerling Gebonden Financiering. Handvat voor een handelingsplan Is een heldere brochure voor ouders, die zich graag willen voorbereiden op het maken van een handelingsplan. Dit handelingsplan is een schriftelijk overeenkomst tussen ouders en school waarin het onderwijs wordt gepland en gevolgd. Recht op een rugzak? Brochure voor ouders over de indicatiestelling bij Leerling Gebonden Financiering. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte. Gratis te bestellen bij: of Een school voor iedereen Brochure over toegankelijkheid in het onderwijs. Kosten 5,00. Telefonisch te bestellen: (CG-raad maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur) Ruggesteun bij de Rugzak Handreiking voor ouders bij de schoolkeuze voor hun gehandicapte kind. 3,40 en 1.35 verzend en administratie. U kunt deze brochure bestellen via Ouders & COO, tel Geopend tijdens kantooruren. Vlug en veilig naar school Brochure voor ouders over leerlingenvervoer. Kosten Te bestellen bij de CG-raad: (maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur)

9 9 brochures Met de Rugzak naar school Leerling Gebonden Financiering voor ouders van schoolgaande kinderen met een handicap. Gratis uitgave van het Ministerie van OCW. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Bestellen: of via Een goed gesprek voorkomt erger Een handreiking voor ouders bij een klacht over school. Werkdagen van 9.00 uur tot uur te bestellen bij VOO, Kosten: 1,75. Minimaal 5 stuks. Bestellen door direct overmaken op giro t.n.v. VOO bestellingen en naam brochure. Indien u lid bent kunt u de brochure ook downloaden via Achtergrondinformatie over beleid en nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de LGF wet 6 de voortgangsrapportage Regelmatig informeert de minister de tweede kamer over de voortgang bij de nieuwe LGF wet. Er worden meestal vooraf vragen gesteld door leden van de vaste Kamercommissie over vermeende knelpunten. Hierop geeft de notitie dan tevens antwoord. U kunt de rapportage per mail bestellen via: Laatste aanpassingen indicatiecriteria De indicatiecriteria voor de LGF wet zijn in maart 2004 voor de laatste keer bijgesteld. De beschrijving is uiteraard wat abstract, maar redelijk begrijpelijk. Indien u ze graag direct zelf wilt bekijken kunt u ze digitaal bestellen via: Wij werken aan een zo volledig mogelijk overzicht van alle sites (zie een overzicht van alle sites op de laatste pagina), boeken, tijdschriften, die u kunnen helpen met informatie over de LGF wet, onderwijs, hulpmiddelen, kosten en ondersteuningmogelijkheden. Indien u dit overzicht graag ontvangt als het gereed is. Meld dit dan even aan het POOL contactpunt. Indien u zich op geeft voor de direct mail zult u dit overzicht vanzelf ontvangen. PGB in het onderwijs op de schop? K inderen die naast een Rugzak gebruik maken van een persoonsgebonden budget in het onderwijs, konden dat schooljaar 2003/2004 nog blijven doen. Daarna was de situatie enige tijd onzeker. Inmiddels is per 1 augustus het besluit genomen. Het PGB kan in combinatie met de rugzak, onder voorwaarden en veelal met een korting. Het Rugzakje is er om leerlingen met een indicatie voor Speciaal Onderwijs toe te kunnen laten in het regulier onderwijs. Scholen kunnen met het Rugzakje extra onderwijsondersteuning en leermiddelen aanschaffen. Ouders hebben in dit traject medezeggenschap gekregen. Praktische hulp en zorgvoorziening, bijvoorbeeld hulp bij toiletbezoek, worden betaald uit het persoonsgebonden budget.. In de richtlijn 'Afbakening en reikwijdte AWBZ en onderwijs' (van kracht met ingang van augustus 2004) staat precies omschreven welke zorg, hulp en begeleiding de school moet leveren en welke aanvullende hulp via de AWBZ (en dus ook via een persoonsgebonden budget) kan worden geregeld. De richtlijn komt in het kort hier op neer. In het speciaal onderwijs zorgt de school niet alleen voor extra onderwijs, maar ook voor een aantal zorgtaken. Per soort speciale school is precies omschreven hoeveel minuten van welke soort zorg, hulp en begeleiding de school biedt. Er geldt hierbij een uitgebreide, gedetailleerde tabel voor elke soort speciale school. Heeft uw kind meer zorg, hulp en begeleiding nodig dan de minuten per week die in deze tabel staan, dan kunt u die hulp krijgen via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U vraagt hiervoor een indicatie aan bij het regionaal indicatieorgaan (RIO). De extra hulp kan op school worden ingezet, maar ook thuis, in het weekend of in de vakanties. Er is één belangrijke uitzondering op deze regel. Het RIO kan geen indicatie afgeven voor activerende begeleiding voor een kind dat een indicatie heeft voor het speciaal onderwijs. Het onderwijs moet namelijk in zulke begeleiding voorzien. Hebt u een persoonsgebonden budget voor uw kind voor een andere zorgfunctie (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding), dan kunt u hiermee wel activerende begeleiding op school inkopen. U hebt namelijk bestedingsvrijheid. Gaat uw kind naar het regulier onderwijs met een Rugzak (en heeft het dus een indicatie voor het speciaal onderwijs), dan wordt de indicatie voor zorg, hulp en begeleiding gekort met de uren zorg die het speciaal onderwijs zou moeten leveren. Ook als de reguliere school die zorg niet kan regelen met het geld uit de Rugzak. U zult dan zelf een oplossing moeten zoeken in overleg met de school, bijvoorbeeld door de inzet van klassenassistenten. Telkens wordt dus individueel door de RIO bekeken of een kind in aanmerking komt. Alleen als de zorg niet toereikend is op school kan de aanvraag van een PGB mogelijk zijn. Meer informatie via de site van het ministerie Loopt u tegen problemen aan omdat de nieuwe regel voor de PGB voor u ongunstig uitpakt, dan kunt u dat melden bij ons klachtenmeldpunt: stuur een mail aan of bel met (Indien er niemand is, laat een bericht achter, dan bellen we u spoedig terug).

10 Waar is wat te vinden? Op deze informatieve site vindt u alles over Leerling Gebonden Financiering. Naast de grote hoeveelheid informatie, tips en handleidingen, kunt u er ook vragen stellen, contact zoeken met andere ouders en brochures bestellen. Tevens is de Rugzak Informatie lijn telefonisch bereikbaar voor vragen van maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag van 9.30 tot uur. Site en informatielijn zullen eind 2004 worden gesloten. Telefoon Speciale site van het Ministerie van OCW over Leerling Gebonden Financiering. Bent u op zoek naar een onderwijsinstantie, speciale materialen of iets anders? Deze site vereenvoudigt het zoeken naar instanties, achtergronden en materialen. Tevens heeft u op het forum de mogelijkheid vragen te stellen aan een deskundige. SPIOS (Stichting Praktische Integratie Onderwijs) helpt ouders en scholen bij het realiseren van onderwijs aan kinderen met een handicap, waarbij de kinderen worden opgenomen in een reguliere school. Op de site van SPIOS leest u over de verschillende projecten waaraan zij werken. op deze site vindt u overheidsinformatie zoals de voortgangsrapportages LGF, het onderzoek van het NIZW: Kom op in de takken, waar mensen van de basis knelpunten en oplossingsrichtingen aan geven en vragen van volksvertegenwoordigers aan de regering. U kunt bij OCW ook vragen stellen bij tel. Lijn , en bij postbus 51. Bij tien vindt u op dit moment nog niet zo veel specifieke informatie voor de LGF wet of voor kinderen met een beperking. Special Kids is een site boordevol leuke informatie voor en over kinderen met een handicap. U leest er verhalen van kinderen en ouders, maar vindt er ook gezondheidstips en informatie over activiteiten die u met uw kinderen kunt ondernemen. Op deze site vindt u speelgoed speciaal ontworpen voor kinderen met een handicap. Het betreft speelgoed dat kinderen uitdaagt en hen stimuleert in hun ontwikkeling. U kunt direct on-line bestellen. Een site boordevol informatie voor ouders met een persoonsgebonden budget voor hun kind met een verstandelijke handicap. VIM is de Vereniging voor een geïntegreerde opvoeding van kinderen met het syndroom van Down. Deze site biedt ook veel algemene informatie over integratie in het onderwijs. Deze onafhankelijke organisatie informeert en ondersteunt alle (toekomstige) studenten aan hogeschool en universiteit die een beperking hebben. Een verzamel site met o.s. de film van de IKON: samen, apart, over kinderen met een beperking in het onderwijs en hoe ouders daarmee omgaan. Wilt u deze film vinden ga naar 1. handig, 2. internet orthotheek (primair leerling-zorg), 3. audio en video, 4. daar vindt u de video: samen apart. Ouderverenigingen, een kleine greep Federatie van Ouderverenigingen van kinderen met een verstandelijk handicap. FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen. Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. Foss is een ouderorganisatie van oudergroepen, al of niet verbonden aan scholen voor slechthorende en/of kinderen met spraak taalmoeilijkheden. FOVIG is een organisatie van ouders voor ouders met een visueel gehandicapt kind. Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelingen gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Stichting Downsyndroom is voor ouders van kinderen met Down. is een vereniging voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel De NVA is de Nederlandse vereniging voor Autisme. onafhankelijke stichting voor jongeren met een gehoorbeperking. onafhankelijke organisatie voor slechthorende jongeren. aanvraag indicatie 10 Als uw kind (straks) naar het speciaal onderwijs gaat of als uw kind recht heeft op extra onderwijs ondersteuning in het reguliere onderwijs dient uw kind een indicatie te hebben. Deze kan worden aangevraagd via een van de onderstaande REC's. U kunt hier ook terecht voor vragen. Voor elke aard beperking is er een eigen cluster: Cluster 1 voor kinderen met een visuele beperking. Cluster 2 voor kinderen met een auditieve of communicatieve beperking. Cluster 3 voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Cluster 4 voor kinderen met gedragsproblemen. Deze zijn te bereiken via een speciale school bij u in de buurt. Cluster 1 bestaat nog geen REC REC 2 REC Bureau ZEON De heer. J.P.J.M Hagens Theerestraat GD Sint Michielsgestel telefoon Voor Limburg: Mgr. Hanssenschool, Hoensbroek Dhr. A. Haubrich telefoon REC 3 Limburg Mevrouw H.M.L. Meijers-Troquet Onderstestraat 29, 6301 KA Valkenburg telefoon REC 4 Noord / Midden Limburg direct De heer Th. Goossens Postbus 342, 5900 AH Venlo telefoon Zuid-Limburg De heer A.J.W. Cremers Postbus 86, 6170 AB Stein telefoon

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen Sinds 1 augustus

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Basis- en voortgezet onderwijs Basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een

Nadere informatie

POOL. tijdelijke functie POOL. POOL maakt zich overbodig

POOL. tijdelijke functie POOL. POOL maakt zich overbodig nieuwsbrief nieuwsbrief onderwijs mogelijk gemaakt door VCP (Versterking CliëntenPositie) onderwijs inhoud POOL maakt zich overbodig Het einde van de basisschool en dan PGB en onderwijs MEE Zuid, nu en

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die.

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die. Eerst even voorstellen Passend Onderwijs Wat is het? Wat verandert er? Rol ouders? Wat kunnen ouders doen? Ik U? Bert Beuving, projectmedewerker BOSK ouder? medewerker? medewerker samenwerkingsverband?

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag.

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag. Postbus 1223 3500 BE Utrecht Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Herculesplein 215 3584 AA Utrecht T 030-236 37 29 E info@platformvg.nl

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015

Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015 Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015 Lees voor het invullen eerst de toelichting! 1. Gegevens aanvrager Naam aanvrager Adres Postcode / woonplaats IBAN Giro / bankrekening Telefoonnummer

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Kinderen met Multipele Sclerose:

Kinderen met Multipele Sclerose: Deze brochure kwam tot stand met medewerking van Leven met Multipele Sclerose uitgave 9 mevrouw Anita van der Zwan. Anita is moeder van twee kinderen, zoon Barry en dochter Mikki. Bij Mikki is in de zomer

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2009-2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen.

Nadere informatie

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren 0 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus 0011 00 ea Den Haag www.rijksoverheid.nl Maand 0 B-0000 0 tips

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS Bijlage A: Aanmeldingsformulier AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS BESTEMD VOOR DE COMMISSIE

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

MEE Utrecht Ondersteuning bij leven met een beperking. Zeer moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind

MEE Utrecht Ondersteuning bij leven met een beperking. Zeer moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind MEE Utrecht Ondersteuning bij leven met een beperking Zeer moeilijk lerend Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend kind Zeer moeilijk lerend Uitleg over het leven van een zeer moeilijk lerend

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER Algemene informatie

AANMELDINGSFORMULIER Algemene informatie Ganker 1 AANMELDINGSFORMULIER Algemene informatie Gegevens leerling: Roepnaam jongen / meisje *) Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit In Nederland sinds Geloofsovertuiging Gezinssamenstelling Plaats

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Klachten. Uw klacht kan ons advies zijn!

Klachten. Uw klacht kan ons advies zijn! Klachten Uw klacht kan ons advies zijn! ZCN-Totaalvervoer is er voor u! In deze folder staat in het kort aangegeven wat u kunt doen indien u niet tevreden bent over ZCN of de vervoerder. Over ZCN ZCN is

Nadere informatie

Financiële bijdragen leerlingen in het primair - en voortgezet onderwijs.

Financiële bijdragen leerlingen in het primair - en voortgezet onderwijs. Financiële bijdragen leerlingen in het primair - en voortgezet onderwijs. Hier worden de geldstromen uitgewerkt, beschikbaar voor de leerlingen die het primair en voortgezet onderwijs bezoeken. De geldstromen

Nadere informatie

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014 Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014 Invoering 1 augustus 2014 Bijeenkomst ouders 1. Opening 2. Doel:» ouders meenemen in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs.» Gelegenheid om vragen te stellen

Nadere informatie

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem TAXIBELEID Widdonckschool, expertisecentrum speciaal onderwijs cluster IV. Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Classen Meijelseweg 2b 6089 ND Heibloem Telefoonnummer:0475-495091 Widdonckschool Heibloem Inhoud

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

TEGEMOETKOMING LEERLINGENVERVOER AANVRAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016

TEGEMOETKOMING LEERLINGENVERVOER AANVRAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Gemeente Veghel Afdeling KlantContactCentrum Antwoordnummer 52 5460 VB Veghel TEGEMOETKOMING LEERLINGENVERVOER AANVRAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen is dit

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

12 maart 2013 WIZ-INK H. Dijkhuis

12 maart 2013 WIZ-INK H. Dijkhuis Aan de ouders / verzorgers van uw brief van behandeld door uw kenmerk algemeen nummer ons kenmerk bijlagen datum 12 maart 2013 WIZ-INK dossiernummer H. Dijkhuis 14 0320 onderwerp Leerlingenvervoer pr-nummer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving.

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving. Betrokken begeleiding voor mensen met NieT Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Er komen steeds minder vrienden langs, tja, ik ben ook altijd moe. Alles is ineens anders... Het kan zomaar ineens gebeuren:

Nadere informatie

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011 AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2010-2011 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool Visie Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1 Schooljaar 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 27 Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 3.1 Inleiding De afgelopen jaren is in Nederland een aantal wezenlijke wettelijke wijzingen doorgevoerd op het gebied van

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme?

1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme? 1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme? Leerlingen met autisme komen in nagenoeg alle vormen van regulier en speciaal onderwijs voor. Vaak gaat het goed met deze kinderen, maar soms

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Losser. schooljaar

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Losser. schooljaar Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Losser schooljaar 2016-2017 Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het aanvraagformulier en (eventuele) bijlagen kunt u sturen

Nadere informatie

Ja (zo ja, naam plaats vermelden hieronder) Nee...... Nee... Nee. Nee

Ja (zo ja, naam plaats vermelden hieronder) Nee...... Nee... Nee. Nee 1 Inschrijfformulier nieuwe leerling Obs De Bussel James Grievelaan 23-a 1695 HZ Blokker Telefoonnummer: 0229-233532 www.obsdebussel.nl info@obsdebussel.nl 1. Gegevens leerling DEEL A Achternaam + voorvoegsels

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Diagnostisch centrum

Diagnostisch centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Als uw kind zich anders ontwikkelt De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als uw kind een ontwikkelingsachterstand of beperking heeft

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Dienstenwijzer VvE ZeerZeker

Dienstenwijzer VvE ZeerZeker Diensten wijzer Dienstenwijzer VvE ZeerZeker A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor

Nadere informatie

CP9. In gesprek over de toekomst

CP9. In gesprek over de toekomst CP9 In gesprek over de toekomst Na het voortgezet onderwijs kiest uw kind welk vak hij wil gaan leren en welke opleiding hij wil gaan volgen. Hij maakt een beroepskeuze. Een decaan of studiebegeleider

Nadere informatie

Nee. zes maanden een ... ... Ja (zo ja, deel B invullen) WA-verzekering Ja Nee Huisarts Naam: Telefoonnummer: Medicijngebruik op school Ja

Nee. zes maanden een ... ... Ja (zo ja, deel B invullen) WA-verzekering Ja Nee Huisarts Naam: Telefoonnummer: Medicijngebruik op school Ja 1 Inschrijfformulier nieuwe leerling Obs Montessori Hoorn Postbus 2330 1620 EH Hoorn Loc. Gravenstr. 19 0229-214284 Loc. J. Messchaertstr. 1 0229-296307 Loc. Gording 123 0229-240327 www.obsmontessori.nl

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder 107072 - Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster

Nadere informatie

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Inhoud. Personeelsvoorzieningen. 3 Veel gestelde vragen. 5 Goed om even te weten. 6 2 Personeelsvoorzieningen. Een eenvoudige manier om uw

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerling basisonderwijs Gegevens van het kind

Inschrijfformulier leerling basisonderwijs Gegevens van het kind CBS De Hoeksteen De school in beweging Inschrijfformulier leerling basisonderwijs Gegevens van het kind Achternaam: Nationaliteit: Voorna(a)m(en): Geb. plaats: Geb. land: Roepnaam: Zorgverzekeraar: 0 jongen

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Crebonummer Niveau 1 2 3 4

Crebonummer Niveau 1 2 3 4 DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS-MBO Dit kader niet invullen Deelnemernummer: Dit formulier svp volledig invullen en blokletters gebruiken. Bij voorbaat dank. PERSOONLIJKE GEGEVENS Achternaam Voorletters

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten 2016-2017 1. Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straat + huisnummer Postcode Woonplaats IBAN rekeningnummer t.n.v. (Mobiel) telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving.

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving. Betrokken begeleiding voor mensen met NieT Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Er komen steeds minder vrienden langs, tja, ik ben ook altijd moe. Alles is ineens anders... Als een donderslag bij heldere

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie