FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 juni 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 juni 2013 Gegevens ondernemingen : aansprakelijkheid Den Haag Offset Beheer B.V., Haag onder nummer , vestigingsadres (2288 AA) Rijswijk ZH aan de Steenplaetsstraat 11, t.h.o.d.n. Den Haag Media Groep; Hierna: Offset Beheer aansprakelijkheid Den Haag Offset B.V., Haag onder nummer , vestigingsadres (2288 AA) Rijswijk ZH aan de Steenplaetsstraat 11; Hierna: Offset aansprakelijkheid Tele Direct Mail Rijswijk B.V., Haag onder nummer , vestigingsadres (2288 BC) Rijswijk ZH aan de Koopmansstraat 5F; Hierna: Direct Mail aansprakelijkheid Den Haag Print Facilities B.V., Haag onder nummer , vestigingsadres (2288 BC) Rijswijk aan de Koopmansstraat 5F, t.h.o.d.n. Abonnementenadministratie Adab, Pegasus Incasso, Adrepak Directmail, Adrepak Fullfilment en Thieme Print4U Den Haag; Hierna: Facilities aansprakelijkheid Drukkerij Groen B.V., Haag onder nummer , vestigingsadres (2321 BM) Leiden aan de Rooseveltstraat 12, t.h.o.d.n. Thieme Media Plaza, Media Center Leiden, CapacityPrint.com, The Document Factory en Groen Media Services; 1

2 Hierna: Groen aansprakelijkheid Thieme Amsterdam B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer , vestigingsadres (1043 BZ) Amsterdam aan de Naritaweg 14; Hierna: Thieme Amsterdam aansprakelijkheid Thieme Rotatie B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer , vestigingsadres (2151 BR) Nieuw Vennep aan de Westerdreef 9, t.h.o.d.n. Thieme Rotatie Nieuw Vennep; Hierna: Rotatie aansprakelijkheid De Ploeg Communicatie B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost Nederland onder nummer , vestigingsadres (7418 EV) Deventer aan de Munsterstraat 3; Hierna: De Ploeg en aansprakelijkheid Den Haag Data Dynamics B.V., Haag onder nummer , vestigingsadres (2288 AA) Rijswijk ZH aan de Steenplaetsstraat 22; Hierna: Data Dynamics en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zuidam en Zonen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 2

3 Midden-Nederland onder nummer , vestigingsadres (3446 CL) Woerden aan het Kattegat 8 d met nevenvestiging te (5555 XK) Valkenswaard aan De Haak 18 handelend onder de naam Offset Service Valkenswaard Hierna: Zuidam Faillissementsnummer : 10/123F, 10/124F, 10/125F, 10/126F, 10/127F, 10/128F, 10/129F, 10/130F, 10/131F, 10/330 F Datum Uitspraak : 16 februari 2010 en 11 mei 2010 (Zuidam) Curator : mr. W.J.P. Jongepier R-C : Mr. N.A.J. Purcell Contactgegevens: Boekel De Nerée N.V. Postbus Amsterdam Telefoon: Fax: Activiteiten onderneming : Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : Verslagperiode : 17 november 2012 tot en met 14 juni 2013 Geconsolideerde afwikkeling : De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend om de faillissementen van Thieme Amsterdam, Facilities, Direct Mail, Offset, Offset Beheer, De Ploeg en Data Dynamics geconsolideerd af te wikkelen. De rechter-commissaris heeft de curator eveneens toestemming verleend het faillissement van Zuidam geconsolideerd met de hiervoor vermelde vennootschappen af te wikkelen, aangezien de schuldenpositie van Zuidam nagenoeg gelijk is aan die van de hiervoor vermelde vennootschappen. Bestede uren in verslagperiode : In totaal zijn in de verslagperiode aan de geconsolideerde afwikkeling van de faillissementen 16,6 uren besteed. 3

4 Bestede uren totaal : Plm uren Saldo Kas Bank N.V. : EUR ,59 1. Inventarisatie 1.1. Directie en Organisatie 1.2. Winst en Verlies 1.3. Balanstotaal 1.4. Lopende procedures Niet onvermeld mag blijven dat Rabobank/DLL en ABN AMRO Bank thans procederen over de opbrengst van de debiteuren van Groen. Beiden stellen over een eerste pandrecht op bedoelde debiteuren te beschikken. De debiteuren zijn feitelijk geïncasseerd door Rabobank/DLL. Indien Rabobank/DLL deze procedure zou verliezen, dan zal Rabobank/DLL op basis van de aan hen verstrekte zekerheden jegens de boedel aanspraak maken op een aanvullend bedrag van ca. EUR In bovenvermelde zaak is een schikking bereikt op basis waarvan Rabobank/DLL een bedrag van EUR aan ABN AMRO Bank heeft voldaan Verzekeringen 1.6. Huur 1.7. Oorzaak faillissement In aanvulling daarop wordt het volgende opgemerkt. De gesprekken met een aantal bij de bedrijfsvoering van Thieme Groep betrokken personen hebben inmiddels plaatsgevonden. De inhoud van deze gesprekken is - met toestemming van de betrokken personen - digitaal vastgelegd en uitgewerkt in schriftelijke verslagen. Horatio heeft haar conceptrapport bevindingen naar aanleiding van voormelde gesprekken, waar nodig, nader uitgewerkt. De curator heeft inmiddels een eerste concept van een formeel rapport (waarin de bevindingen van de curator ter zake de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheid worden uiteengezet) afgerond en een exemplaar daarvan ter beoordeling voorgelegd aan de rechter-commissaris. De 4

5 curator verwacht het formele openbare rapport de komende verslagperiode te kunnen finaliseren. Een concept eindrapport is verzonden naar de rechter-commissaris en de meest betrokken bestuurders en commissarissen. De curator wacht de reacties af. 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faillissement 2.2. Aantal in jaren voor faillissement 2.3. Datum ontslagaanzegging 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving 3.2. Verkoopopbrengst 3.3. Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving Ten aanzien van Zuidam wordt het volgende opgemerkt. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de jegens Offset Print B.V. alsmede jegens diens bestuurder, de heer F. Wijnen (voormalig directeur Zuidam) te nemen juridische vervolgstappen. 5

6 3.6. Verkoopopbrengst 3.7. Boedelbijdrage 3.8. Bodemvoorrecht fiscus Zie 3.5. Voorraden / Onderhanden werk 3.9. Beschrijving Zie Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Zie 3.5. Andere Activa Beschrijving Goodwill (Zie 3.5.). Daarnaast wordt het volgende opgemerkt. De curator heeft nader onderzoek verricht naar een zestal door de voormalige indirect aandeelhouders en bestuurders van Boek- en Offsetdrukkerij Offset Service B.V. ( Offset Service ) (de in 2009 gefailleerde vennootschap waarvan Zuidam kort na haar oprichting bepaalde activa heeft overgenomen) ten gunste van IFN Finance B.V. ( IFN ) (destijds financier van Offset Service) verstrekte persoonlijke borgstellingen. De vordering van IFN (op Offset Service) tot zekerheid waarvan de borgstellingen alsmede overige zekerheden (waaronder een pandrecht op debiteuren van Offset Serice) zijn verstrekt, heeft IFN in 2009 verkocht aan Zuidam. Als gevolg van deze verkoop zijn de aan de vordering gerelateerde zekerheden tevens overgegaan op Zuidam. Bij voormelde verkoop gingen partijen ervan uit dat de vordering zou kunnen worden voldaan uit de opbrengst van de debiteuren van Offset Service. Dit bleek echter niet het geval, zodat een substantieel gedeelte van de vordering op Offset Service (die door Zuidam is overgenomen) onbetaald is gebleven. Zodoende stelt de curator zich op het standpunt dat hij gerechtigd is om de borgen (waaronder de voormalig directeur van Zuidam) aan te spreken op betaling van de bedragen (in totaal EUR ) waarvoor zij zich borg hebben gesteld. 6

7 De curator heeft de borgen in de gelegenheid gesteld om op voormeld standpunt te reageren. In maart 2012 heeft de heer F. Wijnen namens alle borgen schriftelijk gereageerd. F. Wijnen stelt zich op het standpunt dat met Zuidam zou zijn afgesproken dat de borgen de bedragen waarvoor zij zich borg hebben gesteld, mochten verrekenen met bepaalde (beweerdelijke) vorderingen van F. Wijnen op Zuidam. De curator heeft hierna nader onderzoek verricht en deelt het standpunt van de borgen niet. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de te nemen juridische vervolgstappen Verkoopopbrengst Zie 3.5 en Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren 4.2. Opbrengst 4.3. Boedelbijdrage Geen. 5. Bank/ Zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen 5.2. Leasecontracten Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen 5.3. Beschrijving zekerheden 5.4. Separatistenpositie Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen 5.5. Boedelbijdragen 5.6. Eigendomsvoorbehoud 7

8 5.7. Reclamerechten 5.8. Retentierechten Geen. 6. Doorstart / Voortzetten Voortzetten 6.1.Exploitatie/ zekerheden 6.2. Financiële vastlegging Doorstart 6.3. Beschrijving 6.4. Verantwoording 6.5. Opbrengst 6.6. Boedelbijdrage Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht 7.2. Depot Jaarrekeningen 7.3. Goedkeurende verklaring accountant Aan dit vereiste is voldaan. 8

9 7.4. Stortingsverplichting aandelen Aan dit vereiste is voldaan Onbehoorlijk bestuur Voorwerp van onderzoek (zie paragraaf 1.8) 7.6. Paulianeus handelen Verwezen wordt naar de vorige verslagen. In aanvulling daarop wordt het volgende opgemerkt. Bij brief van 8 augustus 2012 heeft de curator de (mogelijke) aan de in paragraaf 3.5 vermelde overname ten grondslag liggende (mondelinge) overeenkomst(en) tussen Zuidam en Offset Print op de voet van artikel 42 jo. artikel 45 Fw vernietigd. Eventuele (overige) paulianeuze handelingen zijn voorwerp van onderzoek. Zie paragraaf Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen 8.2. Preferente vordering van de fiscus 8.3. Preferente vordering van het UWV 8.4. Andere preferente crediteuren 8.5. Aantal concurrente crediteuren 8.6. Bedrag concurrente crediteuren 8.7. Verwachte wijze van afwikkeling Nog onbekend. Verder inventariseren van de crediteuren. 9

10 9. Procedures 9.1. Naam wederpartij(en) Verwezen wordt naar het voorgaande verslag Aard procedure Verwezen wordt naar het voorgaande verslag Stand procedure Verwezen wordt naar het voorgaande verslag. Geen. 10. Overig Termijn afwikkeling faillissement Vooralsnog niet bekend Plan van aanpak De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid voortzetten en, als mogelijk, het formele openbare rapport afronden. Daarnaast zal de curator met de rechtercommissaris in overleg treden over het al dan niet nemen van juridische vervolgstappen jegens Offset Print, de voormalig directeur van Zuidam en de borgen. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek afronden en met de rechter-commissaris in overleg treden over het al dan niet nemen van juridische vervolgstappen jegens Offset Print, de voormalig directeur van Zuidam en de borgen Indiening volgend verslag 14 december Zie paragraaf

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie