Gegevens over de NT2-docentenopleiding VU-Windesheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens over de NT2-docentenopleiding VU-Windesheim"

Transcriptie

1 22 september In Nederland en Vlaanderen zijn verschillende officiële opleidingen voor docenten NT2. Bij officiële opleidingen moet men denken aan opleidingen van het post-hbo en post-academisch onderwijs. De onderstaande opleidingen worden aangeboden in Nederland. De BVNT2 heeft met enkele van deze opleidingen een samenwerkingsverband aangaande de assessments voor het Certificaat Competent NT2-docent De BVNT2 hecht veel belang aan goed vakmanschap en hoopt dat zo veel mogelijk, huidige en toekomstige NT2- docenten zich geroepen voelen om een (aanvullende) opleiding te volgen. Om die reden worden op de BVNT2-site de programma s van de verschillende opleidingen onder de aandacht gebracht. De programma s zijn niet alle gelijk qua omvang, qua inhoud en qua kosten. Binnenkort zal ook een overzicht verschijnen van de Vlaamse opleidingen. Gegevens over de NT2-docentenopleiding VU-Windesheim Duur van de opleiding: één jaar. Aantal bijeenkomsten: 34 dagdelen. Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): ~700 uur Aantal deelnemers (jaarlijks): (drie groepen) Locatie: VU Amsterdam en Hogeschool Windesheim Zwolle Vooropleidingseisen: Minimaal een afgeronde HBO-opleiding zoals lerarenopleiding Nederlands, Engels, Frans, Duits, Logopedie of Pabo, of een relevante, afgeronde academische opleiding zoals Taalwetenschap, Nederlands, Engels (of een andere vreemde taal), CIW, Pedagogiek of Onderwijskunde. Ingeval van een andere afgeronde HBO- of academische opleiding is instroom alleen mogelijk via het voortraject. Dit duurt één jaar en bestaat uit een aantal inleidende cursussen op het gebied van tweedetaalverwerving en tweedetaalonderwijs.

2 In praktijk is ongeveer een kwart van de deelnemers zittend NT2-docent, een kwart zittend docent (maar geen NT2- docent), een kwart geen docent (maar wel werkend met anderstaligen, bijvoorbeeld bij Vluchtelingenwerk, IND, AZC, re-integratie), en een kwart student (meestal Taalwetenschap of Nederlands). Inhoud en opzet van de opleiding: Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent en SBL-competentieprofiel. Evaluatie: verwerkingsopdrachten, portfoliobeoordeling, eindgesprek. Certificaat/diploma: NT2-docent en Bewijs van Didactische Bekwaamheid. Onderdelen van de opleiding. 1. Vakinhoudelijke theoriedeel. Studiebelasting: 280 uur. Bijeenkomsten: 15. Onderwerpen: Leertheorieën, taalleertheorieën, tweedetaalverwerving, (benaderingen en principes van) tweedetaalonderwijs. Gebaseerd op: Competentieprofiel Docent NT2 onderdeel A, competenties A1-A5. 2. Vakinhoudelijke / algemene toepassingsdeel. Studiebelasting: 140 uur. Bijenkomsten: 8. In dit deel worden een aantal onderwerpen verder uitgediept, in workshops van een dagdeel onder begeleiding van een specialist op dit gebied. De onderwerpen variëren jaarlijks. In 2010 ging het om: Taal & Cultuur, Uitspraak, Grammatica, Toetsing, Alfabetisering, Leermiddelenontwikkeling, Taal & ICT en Activerende didactiek. De onderwerpen zijn zowel van vakinhoudelijke als pedagogisch-didactische aard, en worden derhalve genoemd in deel A en in deel B van het Competentieprofiel NT2- docent. Het is nadrukkelijk ook de bedoeling met dit onderdeel de basis te leggen voor een specialisatie zoals genoemd in het C-deel van het competentieprofiel. 3. Algemene docentvaardigheden. Studiebelasting: 140 uur. Bijeenkomsten: 8. In dit deel staan de interpersoonlijke, pedagogische, didactische en organisatorische competenties centraal (met veel aandacht voor bijvoorbeeld het begeleiden en evalueren van onderwijsleerprocessen, begeleidings- & coachingsvaardigheden, activerend leren, intervisie & reflectie en werken met persoonlijk ontwikkelingsplan & portfolio). De inhoud van dit onderdeel is gebaseerd op de zeven competenties uit het SBL-competentieprofiel (www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/vobve20mei.doc) en onderdeel B van het Competentieprofiel docent NT2. 4. Praktijkdeel. Tegelijkertijd en in wisselwerking met onderdeel 3 verzorgt de deelnemer minimaal 120 praktijkuren in het NT2-onderwijs, hetzij duaal (zittende NT2-docenten), hetzij als stagiair. 5. Praktijkbijeenkomsten. Bijeenkomsten: Jaarlijks wordt een variërend aantal praktijkbijeenkomsten georganiseerd met als doel het nader kennismaken met bepaalde aspecten van het NT2-docentschap. Het kan gaan om

3 leermiddelenpresentaties, docentendagen, studiemiddagen, conferenties of soortgelijke bijeenkomsten, en om het bezoeken van een onderwijsinstelling (ROC, UTC, particulier instituut), een uitgeverij, etc. Bart Bossers 18 juni Gegevens over de post-hbo registeropleiding docent Nederlands als Tweede taal van het Centrum voor Nascholing Amsterdam Duur van de opleiding: 10 maanden. Aantal bijeenkomsten: 20 dagdelen. Studiebelastinguren: (incl. praktijkuren): 640 uur Aantal deelnemers (jaarlijks): 30 (twee groepen) Locatie: Centrum voor Nascholing Amsterdam nabij het Amstelstation Vooropleidingseisen: De opleiding is bedoeld voor mensen met een afgeronde HBO-opleiding, of een vergelijkbaar diploma. Van deze toelatingseis kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken. Een lesbevoegdheid strekt tot aanbeveling, maar is niet noodzakelijk, tenzij men in het voortgezet onderwijs wil werken. Deelnemers moeten werkzaam zijn als docent NT2 of geschoold willen worden tot NT2-docent. Ten tijde van de opleiding is het vereist dat de docent minimaal 5 uur per week Nederlands als tweede taal geeft aan inburgeraars of andere anderstaligen. Dit mag eventueel ook in de vorm van een stage bij een ROC of een andere onderwijsinstelling.

4 Inhoud en opzet van de opleiding: De eindtermen zijn gebaseerd op het Competentieprofiel van de NT2-docent. De eindtermen: Zes kernopdrachten, twee voortgangsgesprekken, twee video-opnamen van een les, portfoliobeoordeling (waaronder een logboek met reflecties) Certificaat: docent Nederlands als Tweede taal. Kenmerken van de opleiding Duaal De opleiding heeft een duaal karakter. Dit betekent dat leren en werken gecombineerd worden. De opleiding bestaat uit twee componenten. Centraal staat de praktijk, de theorie is ondersteunend. Dit betekent dat bijeenkomsten uitsluitend bedoeld zijn voor deelnemers die werk hebben of een stage volgen. Training De opleiding is vooral gericht op het trainen van docentvaardigheden in relatie tot NT2. Dit betekent dat de deelnemers de theorie grotendeels via opdrachten verwerken en vervolgens de nieuwe inzichten toepassen in hun eigen praktijk. Hierop wordt systematische gereflecteerd. Praktisch De opleiding is niet alleen praktijkgericht in de opzet, maar ook in de keuze van de thema s. De nieuwe onderwijskundige inzichten zullen uitgebreid aandacht krijgen en vertaald worden naar de consequenties voor de manier van lesgeven van de individuele docent. Hierbij kan gedacht worden aan: zelfstandig leren, inzet van ICT, begeleidingsvaardigheden en effectief onderwijs. Veel aandacht zal ook besteed worden aan de eisen van de Wet Inburgering, en de voorbereiding op het Inburgeringsexamen. Onderdelen van de opleiding. Lezen en verwerken van de theorie en het maken van kernopgaven: 200 uur Voorbereiden van de bijeenkomsten: 60 uur Schrijven van het logboek: 40 uur Video-opname en verslag: 55 uur Bijeenkomsten: 20 x 4 uur: 80 uur

5 Individuele gesprekken: 5 uur Werken in de praktijk: (minimaal) 200 uur Totaal 640 uur Kernthema s 1. De cursist in de inburgering Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Het Inburgeringexamen. De eisen van de Nederlandse maatschappij. Het toekomstperspectief. De motivatie, de leerbehoeften, de leervaardigheden. 2. De didactiek van NT2 Het formuleren van doelstellingen.de selectie en ordening van leerstof en onderwijsmiddelen. De overdracht van de leerstof. Het portfolio maken 3. Docentvaardigheden Het omgaan met verschillen tussen cursisten Het activeren en stimuleren van het leerproces Het begeleiden van interactief groepswerk Het omgaan met nieuwe (multimediale) leermiddelen 4. De lerende docent Van de docenten wordt verwacht dat zij verschillende activiteiten verrichten tijdens en na de opleiding voor de evaluatie en de professionalisering van hun didactisch, onderwijskundig en pedagogisch handelen bij het werken met inburgeraars en andere anderstaligen in het werkveld: Daarbij gaat het bijvoorbeeld om: Het formuleren van eigen leerdoelen. Het reflecteren op eigen didactisch handelen. Het observeren en feedback geven. Intervisietechnieken kunnen hanteren. Het bijhouden van vakliteratuur. Deelnemen aan scholingsbijeenkomsten, workshops en symposia over NT2. Brochure: Informatie Inhoudelijk: Charlotte Cannegieter T (secretariaat) E Praktisch/organisatorisch: Debby Jenner T E

6 Gegevens over de opleiding Docent NT2 voor jong-volwassenen (post-hbo) Hogeschool Utrecht Voor wie Beginnende docenten die werkzaam zijn als docent NT2 bij een ROC, in het voortgezet onderwijs (eerste opvang) of bij aanbieders van inburgeringtrajecten. Duur van de opleiding: één jaar. Aantal bijeenkomsten: 17 opleidingsdagen van 6 uur Studiebelastingsuren: 800 uur (incl. 240 praktijk/stage-uren) Aantal deelnemers(jaarlijks): 40 (twee groepen, start sept. en jan.) Locatie: Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Uithof, Utrecht Eisen aan deelname m.b.t. vooropleiding en stage/werk als NT2-docent 1) Een afgeronde hbo-opleiding. Bij de intake wordt ook gekeken naar relevante werkervaring. Belangstellenden met MBO-4 diploma en relevante werkervaring doen een assessment (opdracht + gesprek) voorafgaand aan toelating tot de opleiding. 2) Een werkplek of stageplaats als NT2-docent van minimaal 2 dagdelen per week bij een professionele onderwijsaanbieder van Nt2-onderwijs, inburgeringstrajecten, ISK, MBO-opleiding, taalaanbieder NT2-trajecten. In praktijk is ongeveer een kwart van de deelnemers zittend NT2-docent, een kwart zittend docent (maar nog geen NT2-docent). De helft heeft aan de start nog geen onderwijservaring, maar is wel bekend met lesgeven trainingen, groepswerk en de doelgroep anderstaligen bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk en re-integratie. Inhoud en opzet van de opleiding:

7 Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent Evaluatie: Beoordeling op basis van van 40 portfolio-opdrachten, minimaal 240 uur stage/werkervaring als NT2-docent en eindgesprek; Porfolio bevat o.a. twee keer een video-opname van een les en een praktijkopdracht. Certificaat/diploma: HU-(post-hbo) certificaat Docent Nederlands als tweede taal aan (jong) volwassenen. Aanvullend (verkorte) opleiding t.b.v. Pedagogisch/didactische aantekening wordt onderzocht. Wat u leert U leert de theorie en didactiek van tweedetaalverwerving en reflecteert op uw eigen ontwikkeling als docent NT2. Zowel de vakinhoudelijke (A) als de pedagogisch-didactische (B) competenties uit het competentieprofiel voor de NT2-docent komen aan bod. De opleiding heeft namelijk een sterk duaal karakter: naast de studie werkt u of loopt u stage in het NT2-werkveld (minimaal 240 uur). Uw lespraktijk bepaalt voor een deel de inhoud van de opdrachten en presentaties. Verder leert u hoe u studenten kunt stimuleren en effectief kunt begeleiden in zelfstandig leren. Andere aandachtspunten zijn inzet van ICT en het taalleren buiten de lessen. Er is veel aandacht voor het inburgeringsexamen, Staatsexamen NT2 en duale trajecten. Inhoud De inhoud van de opleiding ziet er als volgt uit: Module 1: NT2-didactiek en taal leren, de rol van de NT2-docent in en buiten de klas, interculturele competenties. Module 2: Vaardigheden (spreken, gesprekken voeren, luisteren, lezen, schrijven), leermiddelen NT2, eerste video eigen lespraktijk. Module 3: Specialisaties (woordenschatdidactiek, uitspraakonderwijs, grammatica), alfabetisering NT2, taalgericht vakonderwijs, eigen presentaties door deelnemers. Module 4: Portfolio s, het begeleiden en beoordelen van niveaus in taalvaardigheid, examens. Deze module rondt u af met een tweede video, een praktijkopdracht en een presentatie daarvan. Aanmelden

8 Als u zich wilt aanmelden voor deze opleiding kunt u dat doen via / ons aanbod / Opleiding Docent Nederlands als tweede taal. Via de knop aanmelden (klik eerst linksonder op Terug) vindt u het aanmeldformulier; u ontvangt een intakformulier en uitnodiging voor voorlichtingsbijeenkomst. Deze opleiding kan ook in-company worden aangeboden. Annet Berntsen, Mieke Lafleur, Anneloes Spaan Opleiders NT2-docent Centrum Archimedes, Hogeschool Utrecht Gegevens over de post-hbo opleiding Leraar NT2 Fontys Lerarenopleiding Tilburg Duur van de opleiding: één jaar. Aantal bijeenkomsten: 15 lesdagen van 6 uur Studiebelastingsuren: (excl. praktijkuren): 395 uur Aantal deelnemers (jaarlijks): 17-35, incompany (17-35) Locatie: Fontys Lerarenopleiding Tilburg of op locatie opdrachtgever Toelatingseisen: Een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur een opleiding die leidt tot een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Dit laatste is wenselijk, maar niet altijd pertinent nodig. Voor kandidaten zonder lesbevoegdheid wordt in een intakegesprek de geschiktheid van de kandidaat voor de opleiding beoordeeld. Daarnaast dient de kandidaat in de praktijk werkzaam te zijn als docent Nederlands als tweede taal.

9 Inhoud en opzet van de opleiding: Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent: alle A-competenties, B1, B2 en B4, C-competenties: deel van competenties alfabetisering Evaluatie: beoordeling portfolio met 3 praktijkopdrachten, eindgesprek. Certificaat/diploma: Bekwaamheidscertificaat post-hbo opleiding Leraar NT2 Onderdelen van de opleiding. 1. Portfolio Aan het begin van de opleiding krijgt de deelnemer een portfoliomap uitgereikt. In deze map verzamelt de deelnemer gedurende de opleiding allerlei materialen die de ontwikkeling in zijn/haar competenties zichtbaar maken. Producten die verzameld worden zijn: studieopdrachten van de opleiding, lesopzetten, logboeken, intervisieverslagen. Gaandeweg de opleiding wordt zo een portfolio opgebouwd waarmee de ontwikkeling in competenties zichtbaar wordt gemaakt. Voor ervaren docenten NT2 kan het portfolio tevens dienen als basis voor de assessmentprocedure behorend bij het door de beroepsvereniging van docenten NT2 in het leven geroepen certificaat competent NT2-docent. 2. Plenaire bijeenkomsten: 15 bijeenkomsten van 6 uur De bijeenkomsten zijn geordend rondom 5 thema s (modules): - De NT2-cursist: wie is hij/zij en wat heeft hij/zij nodig? - Het onderwijzen van NT2: taal en taalvaardigheid en het voorbereiden van lessen - De praktijk van het NT2-onderwijs: didactiek en de rol van de docent - Diagnosticeren en evalueren van taalvaardigheid - Specialisaties: Alfabetisering De totale studiebelasting(excl. praktijkdeel) bedraagt 395 uur: 90 uur plenaire bijeenkomsten, 200 uur zelfstudie en voorbereiding studieopdrachten en materialen voor portfolio, 100 uur praktijkopdrachten en samenstellen beoordelingsportfolio, 5 uur intake- voortgangs- en eindgesprek

10 3. Praktijkdeel. Tegelijkertijd en in wisselwerking met onderdeel 2 verzorgt de deelnemer minimaal 200 praktijkuren in het NT2- onderwijs, hetzij duaal (zittende NT2-docenten), hetzij als stagiair. Deelnemers met onderwijservaring lopen minimaal 200 uur stage, deelnemers zonder onderwijservaring lopen minimaal 320 uur stage. 4. Begeleiding via internet De deelnemers aan de opleiding krijgen ondersteuning met behulp van een digitale omgeving op internet. De omgeving dient voor kennisdeling en voor kennisconstructie. De volgende hulpmiddelen/functies zijn beschikbaar: een archief met de door de docenten te bestuderen literatuur én relevante aanvullende informatie of (in verband met eigendomsrechten) verwijzingen daarnaar een materialenbank waar de docenten zelf ontwikkelde materialen kunnen opslaan en voor elkaar toegankelijk maken een forum waar de docenten terecht kunnen met vragen, ervaringen, ideeën en commentaren Annette Hurkmans 25 juli Secretariaat: Gegevens over de Basiscursus voor aankomende docenten NT2 Radboud in to Languages

11 Duur van de opleiding: 8 maanden. Aantal bijeenkomsten: 13 dagdelen. Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): ± 250 uur Locatie: Radboud in to Languages. Vooropleidingseisen: Een taalkundige en/of didactische opleiding op hbo of wo-niveau met onderwijsbevoegdheid. (bijv. lerarenopleiding gericht op een taal, of Pabo, of een relevante, afgeronde academische opleiding zoals Taalwetenschap, Nederlands, een vreemde taal, Pedagogiek of Onderwijskunde). Men kan deelnemen aan de cursus als aspirant-docent, in dat geval zoekt men een stageplaats in het NT2-veld. Ook kunnen deelnemers reeds werkzaam zijn als (niet getrainde of gecertificeerde) NT2-docent of inburgeringscoach. I Inhoud en opzet van de opleiding Onderdelen van de opleiding Studiebijeenkomsten. Studiebelasting: aanwezigheidsplicht 40 uur. Literatuurstudie min. 40 uur. Combinatie van literatuurstudie, theorie en praktische opdrachten. Onderwerpen: - inleiding over Wet inburgering en Common European Framework, - inleiding taalverwerving, - taaldidactiek, de competente docent (Competentieprofiel bvnt2),- typering doelgroepen en kennismaking met leergangen, - interculturele communicatie, - alfabetisering, laagopgeleiden en stagnerende leerders, - woordenschatverwerving en leesvaardigheid, - schrijfvaardigheid, - spreekvaardigheid, - luistervaardigheid en gespreksvaardigheden, - de rol van grammatica, - intake, procesbewaking informele en formele toetsing, - Integratie Inburgering/opleiding/werk en NT2-taalverwerving, casusbesprekingen. Na bestudering van literatuur vooraf, worden de onderwerpen verder uitgediept in bijeenkomsten van een dagdeel. Ieder onderdeel wordt gegeven door een specialist op een bepaald gebied. De specifieke didactiek van NT2-onderwijs zoals genoemd in de delen A en B van het Competentieprofiel NT2-docent wordt in alle bijeenkomsten toegelicht en gedemonstreerd.

12 2. Praktijkdeel. Studiebelasting ± 150 tot 180 uur. a. Ongeveer 50 tot 80 uur voor portfolio opdrachten. Naar aanleiding van 10 van de 13 cursus-bijeenkomsten moet de deelnemer een portfolio opdracht maken en inleveren. Doel: men gaat nogmaals in op de lesstof die is behandeld, verdiept de opgedane kennis, past die in een praktische setting toe en toont inzicht in de materie. De portfolio opdrachten worden beoordeeld en van feedback voorzien door de trainer/ specialist van de desbetreffende cursusbijeenkomst. b. Ongeveer 20 uur voor brede oriëntering op het NT2-veld. De deelnemer woont minimaal vier NT2-lessen bij en schrijft hierover vier observatieverslagen. Doel: het nader kennismaken met meerdere doelgroepen, niveaus, onderwijsinstellingen, leermiddelen en doceerstijlen. c. Ongeveer 80 uur voor stage. De deelnemer verzorgt minimaal 40 contacturen in het NT2-onderwijs als stagiair. Minimaal evenveel uren besteedt de deelnemer aan voorbereiding van lessen, het uitvoeren van stageopdracht(en) en de beschrijving daarvan, gesprekken met de begeleider op de werk- of stageplek, een stagegesprek met de mentor van de opleiding n.a.v. een video-opname van een eigen les en een verslag daarvan, en een stageverslag. Indien de deelnemer reeds werkzaam is als NT2-docent voert hij ook de stageopdracht(en) uit en de beschrijft die, voert gesprekken met een begeleider/collega en met de mentor van de opleiding n.a.v. een video-opname van een eigen les, schrijft daarvan verslagen, en schrijft een verslag. d. Casusbespreking. De deelnemer beschrijft een situatie die hij tijdens de stage heeft ervaren en die hij problematisch of moeilijk vond, en formuleert een vraag waarop hij graag feedback van anderen wil ontvangen. Medecursisten geven feedback tijdens de cursusbijeenkomst peerteaching. Evaluatie Evaluatie geschiedt door alle trainers en de mentor naar aanleiding van verwerkings-opdrachten en verslagen en het stagegesprek. Alle eerder genoemde opdrachten en verslagen worden verzameld in een (ontwikkelings-) portfolio. Alle onderdelen zijn gedurende de cursus beoordeeld, van feedback voorzien en zo nodig door de deelnemer verbeterd. Het portfolio is dus tevens een beoordelingsportfolio. Een met een voldoende beoordeeld portfolio geeft recht op een certificaat.

13 Specialisatie Voor de in het Competentieprofiel Docent NT2 van de BVNT2 genoemde specialistische NT2-docentcompetenties (deel C) kunnen masterclasses van 3 dagdelen + voorbereiding en zelfstudie worden gevolgd. Lidy Zijlmans 13 juli 2010 Coördinator scholing

OPLEIDING DOCENT NT2

OPLEIDING DOCENT NT2 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE VU-NT2 PROFESSIONAL CURSUSJAAR 2016/2017 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Als u wéét dat NT2 een vak apart is.

Als u wéét dat NT2 een vak apart is. Als u wéét dat NT2 een vak apart is. dan is de Posthbo-opleiding tot leraar Nederlands als tweede taal er voor u NT2 Doel van deze opleiding Ook al bestaat er wettelijk geen aparte bevoegdheid Nederlands

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Docent Nederlands als tweede taal. Post-HBO opleiding

Docent Nederlands als tweede taal. Post-HBO opleiding Docent Nederlands als tweede taal Post-HBO opleiding Programmagids 2013/2014 Docent Nederlands als tweede taal 2013/2014 Inhoud pagina Voorwoord 2 Introductie 3 Programma 4 Opzet van de opleiding 6 Praktische

Nadere informatie

STUDIEGIDS Post Hbo-opleiding Leraar Nederlands als tweede taal

STUDIEGIDS Post Hbo-opleiding Leraar Nederlands als tweede taal STUDIEGIDS Post Hbo-opleiding Leraar Nederlands als tweede taal 2011 / 2012 Post- Hbo-opleiding NT2 INHOUD Voorwoord... 3 1 De opleiding NT2... 4 1.1 Doelgroep... 4 1.2 Doel van het studieprogramma...

Nadere informatie

Als u wéét dat NT2 een vak apart is.

Als u wéét dat NT2 een vak apart is. Als u wéét dat NT2 een vak apart is. dan is de Post-hbo-opleiding tot leraar Nederlands als tweede taal er voor u NT2 Doel van deze opleiding Ook al bestaat er wettelijk geen aparte bevoegdheid Nederlands

Nadere informatie

STUDIEGIDS Post Hbo-opleiding Leraar Nederlands als tweede taal

STUDIEGIDS Post Hbo-opleiding Leraar Nederlands als tweede taal STUDIEGIDS Post Hbo-opleiding Leraar Nederlands als tweede taal 2008 / 2009 Post- Hbo-opleiding NT2 INHOUD Voorwoord... 3 1 De opleiding NT2... 4 1.1 Doelgroep... 4 1.2 Doel van het studieprogramma...

Nadere informatie

Docent Nederlands als Tweede Taal

Docent Nederlands als Tweede Taal Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

STUDIEGIDS Post-hbo opleiding Leraar Nederlands als tweede taal

STUDIEGIDS Post-hbo opleiding Leraar Nederlands als tweede taal STUDIEGIDS Post-hbo opleiding Leraar Nederlands als tweede taal 2010 / 2011 Post-hbo opleiding NT2 INHOUD Voorwoord... 3 1 De opleiding NT2... 4 1.1 Doelgroep... 4 1.2 Doel van het studieprogramma... 4

Nadere informatie

Programmagids. Docent Nederlands als tweede taal

Programmagids. Docent Nederlands als tweede taal Programmagids Docent Nederlands als tweede taal Maart 2017 VOORWOORD Deze brochure geeft u informatie over de post-hbo-opleiding Docent Nederlands als tweede taal (NT2). De opleiding heeft een kennis-

Nadere informatie

Cursusgids. Docent Nederlands als tweede taal

Cursusgids. Docent Nederlands als tweede taal Cursusgids Docent Nederlands als tweede taal April 2016 VOORWOORD Deze brochure geeft u informatie over de post-hbo-opleiding Docent Nederlands als tweede taal (NT2). De opleiding heeft een kennis- en

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

LESGEVEN AAN ANDERSTALIGE JONGEREN EEN CARRIÈRE IN ISK?

LESGEVEN AAN ANDERSTALIGE JONGEREN EEN CARRIÈRE IN ISK? LESGEVEN AAN ANDERSTALIGE JONGEREN EEN CARRIÈRE IN ISK? OPLEIDING DOCENT NT2 (POST HBO MET OFFICIEEL DIPLOMA) Mede door de grote toestroom van vluchtelingen neemt de behoefte aan geschoolde en gediplomeerde

Nadere informatie

BASISDIDACTIEK NT2 LIDY ZIJLMANS

BASISDIDACTIEK NT2 LIDY ZIJLMANS LESvaardig BASISDIDACTIEK NT2 LIDY ZIJLMANS INHOUD Inleiding 6 Hoofdstuk 1 - Kenmerken van de NT2-leerder 9 Hoofdstuk 2 - Een veilig en rijk leerklimaat 31 Hoofdstuk 3 - Lesvoorbereiding 49 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Competentieprofiel. Certificering van docenten NT2

Competentieprofiel. Certificering van docenten NT2 Competentieprofiel & Certificering van docenten NT2 Het Competentieprofiel is in opdracht van de Beroepsvereniging van Docenten NT2 opgesteld door AnneMieke Janssen-van Dieten, september 2005 en herzien

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next Schets van de cursus voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING voor docenten van de Hogeschool Saxion Next Informatiebrochure voor het cursusjaar 2007/2008 Brochure DVC

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Professional Trainer. Doelgroep

Professional Trainer. Doelgroep Professional Trainer De post-hbo opleiding Professional Trainer heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Coachen in de transitionele ruimte Van Bureau Beschermjassen

Coachen in de transitionele ruimte Van Bureau Beschermjassen Coachen in de transitionele ruimte Van Bureau Beschermjassen Studiegids Groep 3 Amsterdam, juni 2015 1 A. Inleiding Bureau Beschermjassen start op 14 september 2015 met de derde opleidingsgroep. Er is

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding ding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Praktijkgids Eerstegraads Lerarenopleiding Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding Universiteit Leiden.

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaart dienstverlener niveau 4 is speciaal voor medewerkers van Passenger Services (PS) en Customer Ground Handling (CGH). Iedereen met een contract

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Programmagids 2014-2016 Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 2014/2016 Inhoud pagina Inleiding 2 Opzet

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST INLEIDING Bij de ontwikkeling van een post-hbo basisopleiding tot Gedragsspecialist heeft aantal factoren een rol gespeeld. Bijvoorbeeld de verwachting dat het onderwijsveld

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Als een gewoon mens tot kennis komt wordt hij een wijze, als een wijze tot kennis komt wordt hij een gewoon mens 2 foto voorkant: Digidaan en Hans Opleiding

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor Thema blokken (UM) Stage (Voortgezet Onderwijs) Periode 1 / 4 Blok 1: Introductie in het onderwijs - Onderwijsgroepsbijeenkomsten - Vaardigheidsonderwijs 6 ECTS, studiebelasting

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor De educatieve minor bereidt je voor op lesgeven en het leraarsvak. Naast praktijkopdrachten en stages krijg je didactische en padagogische vaardigheden aangereikt. De minor

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Opleiding tot mindfulness trainer Inleiding Mindfulness wordt in toenemende mate onderdeel van behandelingen in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Portfolio 'Competent NT2-docent'

Portfolio 'Competent NT2-docent' Portfolio 'Competent NT2-docent' Eigendom van: Datum: 2 Dit portfolio is ontwikkeld door: Ellie Liemberg AnneMieke Janssen-van Dieten Wim Coumou In opdracht van de Beroepsvereniging van Docenten NT2 Amsterdam,

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlener niveau 4 is speciaal voor iedereen die werkzaam is als (grond)stewardess op Schiphol. Iedereen met een mavo diploma (of overgangsbewijs

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk ZIJ-INSTROOM IN HET MBO: PDG-TRAJECTEN Vanuit de praktijk de klas in Auteurs Eva van der Boom, MOOZ Onderzoek februari 2017 Mbo-docent word je door een reguliere lerarenopleiding te volgen. Maar ook is

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaart dienstverlener niveau 4 is voor iedereen die werkzaam is als stewardess of grondstewardess op de luchthaven Schiphol. VAKMANSCHAP ÉN PERSOONLIJKE

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Blok 3. Demonstraties en lezingen

Blok 3. Demonstraties en lezingen Blok 3. Demonstraties en lezingen Locatie 16.00 16.45 uur 16.50 17.35 uur Congreszaal (grote lezing) TV2 Zaal 1 Over de zuiverheid van toetsing Dr. Sible Andinga UvA 35. De CP-starter Blok 3. Workshops

Nadere informatie

TWEEDETAALVERWERVING EN NT2-DIDACTIEK

TWEEDETAALVERWERVING EN NT2-DIDACTIEK TWEEDETAALVERWERVING EN NT2-DIDACTIEK AZC Dronten 2016-2017 Bijeenkomst 1 Lies.Alons@itta.uva.nl 1 ONDERWERPEN Scholing 2016-2017 De context van tweedetaalverwerving Didactiek in de NT2-les De praktijkopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR ONDERNEMENDE DIRECTEUREN

OPLEIDING VOOR ONDERNEMENDE DIRECTEUREN I NI EF OU WR MS AT I N ZI EI C H T R E S U LTA ATG E R I C H T O N D E R N E M E N OPLEIDING VOOR ONDERNEMENDE DIRECTEUREN AXUM INFORMATIEBROCHURE I 1 Een opleiding voor ondernemende directeuren Een basisschool

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Onderwijsvariant

Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Onderwijsvariant Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Onderwijsvariant Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een lesprogramma

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie