Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie"

Transcriptie

1 Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar

2 Inhoud 1 Algemene situering Een opleiding in een modulair systeem Het instapgesprek Toelatingsproef voor wie geen diploma hoger secundair onderwijs heeft Het volledige opleidingsprogramma Inhoudelijke omschrijving modules Nog meer informatie over de module beroepspraktijk Organisatie van het schooljaar Vrijstellingen Naar een professionele bachelor? Kostprijs Nog vragen? CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

3 1 Algemene situering De opleiding sociaal-cultureel werk, optie begeleider in de sociale economie is een opleiding binnen het volwassenenonderwijs en situeert zich in het hoger beroepsonderwijs (HBO 5). Het is een opleiding van 120 studiepunten. De opleiding leidt cursisten op tot begeleider in de sociale economie. De begeleider in de sociale economie coacht doelgroepwerknemers op de werkvloer: langdurig werkzoekenden, allochtonen, vijftigplussers, personen met een beperking, Doelgroepwerknemers kunnen om één of andere reden niet direct in het reguliere arbeids- circuit aan de slag. Zij hebben begeleiding nodig op hun tewerkstellingsplaats. De begeleider in de sociale economie hanteert altijd een dubbele insteek. Enerzijds is er de productieve of taakgerichte benadering. Als begeleider coach je de werknemers bij het verwerven van arbeidsvaardigheden en in hun productief handelen. Je werkt ook zelf als rolmodel mee op de werkvloer. Anderzijds is de sociale begeleiding een even belangrijk aspect. Je gaat professioneel om met soms complexe persoonlijke en sociale problematieken. Als begeleider in de sociale economie werk je in: een beschutte werkplaats een sociale werkplaats een kringloopcentrum buurt- en nabijheidsdiensten de aanvullende thuiszorg vervoer- en boodschappendiensten sociale restaurants Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee (CVO SSH) organiseert de opleiding in een driejarig traject, maar een spreiding over een langere duur is ook mogelijk. In de opleiding heb je zowel les als stage/werkplekleren. Alles samen heb je in de opleiding 750 uren stage. De band met de praktijk is belangrijk. De theoretische kennis die wordt aangeboden in de opleiding wordt concreet en duidelijk in het contact met de werkplek. In deze opleiding volg je dus les én heb je elk jaar een flink stuk stage. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

4 De band met de praktijk wordt ook verzekerd door de docenten die een brede (praktische en theoretische) expertise hebben in het onderwerp dat ze doceren. Je volgt les in een modulair systeem. Doorheen je opleiding verzamel je attesten van de modules (lespakketten) die je met succes aflegde. Als je alle attesten verzameld hebt, krijg je een diploma van graduaat in het sociaal cultureel werk in de optie begeleider in de sociale economie. De opleiding richt zich naar verschillende profielen van cursisten: Vooreerst zijn er de personen die al werken als begeleider in de sociale economie, zich professioneel willen verdiepen en een graduaatdiploma willen behalen Een tweede doelgroep zijn de personen die al werken, maar (nog) niet professioneel actief zijn als begeleider in de sociale economie en die een diploma willen behalen langs de gecombineerde weg: theorie en praktijk. Sommigen zijn schoolverlaters, anderen zijn omscholers. Een derde doelgroep zijn niet-werkenden die voor de opleiding kiezen omdat deze manier van leren en het modulair systeem beter aansluit bij hun manier van leren. Als je deeltijds werkt in de sociale economie, kan je de opleiding volgen met een deeltijds VDAB-contractJe Na de opleiding kan je nog aansluiten bij de bacheloropleiding sociaal werk. Je kan het bachelordiploma behalen in een schakeljaar van 62 studiepunten. 2 Een opleiding in een modulair systeem Per schooljaar volg je een aantal modules. De modules zijn lespakketten van 40 (60 of 80) lestijden rond een bepaald thema waarin zowel kennis, inzicht, vaardigheden als houdingen aan bod komen. Een module van 40 lestijden omvat 6 lesdagen en een examendag (de examens zijn dus over het hele jaar gespreid). Als je slaagt in een module (50% van de punten haalt) krijg je voor die module een officieel attest. Als je niet slaagt in een module krijg je altijd een tweede kans. Per module wordt met de docent een datum voor het tweede examen afgesproken. Als je ook in de tweede kans niet slaagt, kan je het volgend schooljaar opnieuw voor die module inschrijven. Ondertussen kan je de andere modules verder blijven volgen. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

5 Het modulaire systeem is een flexibel systeem dat toelaat om een aangepast traject op maat te volgen. Het modeltraject omvat zoals gezegd 3 jaar. Maar je kan het programma ook over langere tijd spreiden. Per schooljaar bepaal je dan, in overleg met de coördinator, welke modules je volgt. Uiteraard moet er een logische opbouw zitten in het doorlopen van modules. 3 Het instapgesprek Vooraleer je je definitief kunt inschrijven doen we een instapgesprek. Dit is een gesprek waarbij de coördinator van de opleiding informatie geeft over de opleiding. Je krijgt een schets van het programma dat we aanbieden, de modulaire opbouw, de beroepspraktijk en onze verwachtingen. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar jouw motivatie en verwachtingen. We hopen dat onze wederzijdse verwachtingen compatibel zijn. Een instapgesprek is vrijblijvend, dit wil zeggen: op gesprek komen verplicht je niet tot inschrijving. Na het gesprek kan je in volle vrijheid beslissen tot het aanvatten van de opleiding of niet. Je neemt contact op met Laetitia Serré, coördinator van de opleiding begeleider in de sociale economie, om een concrete afspraak te maken of 016/ ). Als je na het instapgesprek wil inschrijven, maak je een afspraak met Agnes Depuydt Hiervoor moet je zowel je identiteitskaart als je diploma van het secundair onderwijs meebrengen. 4 Toelatingsproef voor wie geen diploma hoger secundair onderwijs heeft Als je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt, kan je voor de opleiding inschrijven mits je slaagt voor een toelatingsproef. De toelatingsproef heeft als doel zicht te krijgen op een aantal vaardigheden die essentieel zijn in de opleiding (structuur ontdekken, begrijpen, inzicht hebben, hoofd- en bijzaken onderscheiden). Dit moet ons helpen om in te schatten of je over voldoende vaardigheden beschikt om met een redelijke kans op succes de opleiding te volgen. De proef bestaat naast het instapgesprek uit: - een schriftelijke opdracht (sorteerproef) - een schriftelijke weergave van je motivatie om deze studie aan te vatten. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

6 5 Het volledige opleidingsprogramma MODULES ALGEMENE ONDERBOUW SOCIOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 40 PSYCHOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 40 INLEIDING IN DE SOCIALE ECONOMIE 40 FILOSOFISCHE & ETHISCHE VRAAGSTUKKEN 40 ORGANISATIELEER 60 1 KEUZEMODULE 40 SOCIALE ECONOMIE OVERZICHT EN HISTORIEK VAN HET SOCIAAL WERK 40 SOCIALE ECONOMIE BINNEN HET (CULTUREEL) SOCAAL WERK 40 DOELGROEPANALYSE I + II 80 SOCIALE ECONOMIE EN BELEID 40 ORGANISATIERECHT EN SOCIAALJURIDISCHE DIENSTVERLENING 40 ORIENTATIE OP DEMOCRATIE EN RECHTSTAAT 40 FINANCIEEL BEHEER EN COMMERCIEEL DENKEN 40 TAAL EN IDENTITEIT 40 SOCIALE ECONOMIE EN GEMEENSCHAPSOPBOUW 40 LEIDINGGEVEN EN PERSOONGSGERICHT BEGELEIDEN OP DE WERKVLOER 40 VAARDIGHEDEN LESTIJDEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 40 TAAKGERICHT (BEGE)LEIDEN OP DE WERKVLOER 40 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE 40 WERKEN IN EN MET GROEPEN 40 EDUCATIEVE PROCESSEN 40 ICT 40 WERKPLEKLEREN BEROEPSPRAKTIJK BEROEPSPRAKTIJK 1 BEROEPSPRAKTIJK 2 BEROEPSPRAKTIJK 3 AFSTUDEERPROJECT 200 uren praktijk + praktijksupervisie 200 uren praktijk + praktijksupervisie 350 u praktijk + praktijksupervisie CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

7 6 Inhoudelijke omschrijving modules Sociaal werk Sociologische vraagstukken Je staat stil bij maatschappelijke veranderingsprocessen (individualisering, liberalisering, ) en de invloed ervan op onze sociale relaties. Je krijgt inzicht in actuele maatschappelijke problematieken en mechanismen die sociale ongelijkheid creëren. Je leert de koppeling maken met problemen waarmee je op de werkplek in de sociale economie geconfronteerd wordt. Psychologische vraagstukken Je maakt kennis met de basisstromingen/scholen in de psychologie. Meer specifiek ga je op ervaringsgerichte wijze in op motivatietheorieën en ontwikkeling van motivatie op individueel vlak en in groep. Je verwerft een bril om de mechanismen te zien die spelen bij jezelf, individuen, groepen. Je krijgt inzicht in je eigen vaardigheden om mensen motiverend te coachen, vertrekkende vanuit hun eigenheid en met het oog op een goede taakuitoefening en hun breder welzijn. Inleiding sociale economie Je krijgt inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de sociale economie in Vlaande- ren en Europa, gesitueerd tegen de achtergrond van de actieve welvaartstaat. Je maakt kennis met de verschillende sectoren van de sociale economie. Je krijgt zicht op de betekenis en functie van bedrijven/organisaties in de sociale economie. Filosofische en ethische vraagstukken Je leert een filosofisch denkkader te hanteren. Je leert het aspect arbeid en vrije tijd vanuit een filosofisch denkkader te benaderen. Je leert aandacht hebben voor het om- gaan met zinvragen. Je maakt kennis met ethische modellen in de begeleiding. Je leert respectvol omgaan met kwesties als privacy, beroepsgeheim, doorgeven van informatie, pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer,. Organisatieleer Je verwerft inzichten en vaardigheden om een organisatie te analyseren ( hoe werkt een organisatie - hoe organiseer je het werk ). Je leert een organisatieschema en een organisatiediagnose op te stellen. Je verwerft concrete inzichten in het personeelsen participatiebeleid. Je maakt kennis met kaders over organisatieverandering en met een aantal technieken om aan organisatieverandering te werken. Je leert praktisch omgaan met werkkaders en het opstellen van uurroosters. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

8 Je gaat in een tweede deel van deze module in op kwaliteitszorg in een organisatie. Je staat stil bij het begrip kwaliteit van arbeid en bij visies op kwaliteitszorg. Je leert de impact daarvan op de werkorganisatie en de doelgroepwerknemers, medewerkers en klanten onderkennen. Je verdiept je in thema s als: omgaan met kwaliteitsrichtlijnen, het kwaliteitshandboek, kwaliteit en competentiebeheer. Sociale economie Overzicht en historiek van het sociaal werk Sociale economie wordt gekaderd binnen de eigenheid van het sociaal werk dat gericht is op sociale verandering en de begeleiding van veranderingsprocessen. Je maakt kennis met verschillende concepten van sociale verandering, emancipatie en empowerment door deze te plaatsen tegen de achtergrond van de historiek van het sociaal werk en maatschappelijke ontwikkelingen. Je maakt kennis met vroegere en actuele visies over professionaliteit en methodisch handelen binnen het sociaal werk. Je zoekt naar toepassingen binnen de sociale economie. Sociale economie binnen het sociaal (cultureel) werk Sociale economie wordt gesitueerd naast het sociaal-cultureel werk met aandacht voor de functies van educatie, cultureel werk en gemeenschapsopbouw via participatie. Er wordt stilgestaan bij waarden en normen enerzijds en gebruikte methoden en technieken anderzijds. Doelgroepenanalyse I Je leert over problemen waar heel wat doelgroepwerknemers in de sociale economie mee te maken hebben. Je gaat dieper in op problematieken die te maken hebben met armoede, behoren tot lagere sociale klasse, gendergebonden problemen, allochtoon zijn, Je krijgt ook aanwijzingen over het adequaat begeleiden van de doelgroep- werknemers. In deze module maak je ook kennis met de sociale kaart (diensten uit de welzijnssectoren en aanverwante sectoren). Doelgroepenanalyse II Je leert in deze module diverse persoons- en individu-gebonden problemen kennen: mensen met MMPP (medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problematiek), autismespectrumstoornissen, verstandelijke beperking, handicap e.d. Je krijgt ook aanwijzingen over het adequaat begeleiden van de doelgroepwerknemers. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

9 Sociale economie en beleid Je staat stil bij actuele beleidsmaatregelen die een invloed hebben (gehad) op het ontwikkelen van de sociale economie als sector en hun gevolgen voor de praktijk. (Wat is een beleid, uit zich in decreten, bezoek aan parlement, ) Organisatierecht en sociaaljuridische dienstverlening Je maakt kennis met de wettelijke bepalingen die een sociaal-economiebedrijf moet toepassen en met relevante aspecten van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Je krijgt inzicht in de verschillende statuten van werknemers in de sociale economie en hebt noties van de stelsels van subsidiëring in de sociale economie. Je maakt kennis met individueel juridische problemen. Je leert de juiste informatie te geven en door te verwijzen. Oriëntatie op democratie en rechtstaat Je maakt kennis met het juridisch denken en krijgt inzicht in de werking van een democratische rechtstaat. Je krijgt een overzicht van de politieke instellingen in België en de structuur van ons rechtsapparaat. Financieel beheer en commercieel denken Vanuit een analyse van de manier waarop je eigen organisatie aan netwerkopbouw doet, ga je een netwerkontwikkelingsplan opstellen. Je verwerft inzichten in het om- gaan met klanten en klachtenbehandeling. Je krijgt toelichting bij het voeren van een financieel beleid, commercieel management in een social profitorganisatie en klantgericht werken. Taal en identiteit Deze module staat in het teken van meervoudige (taal) identiteit en zal ingaan op de problematiek van cursisten met Nederlands als tweede taal, maar ook van cursisten die werken met mensen van wie Nederlands niet de moedertaal is. Het uitgangspunt is dat in een meervoudige identiteit, cultuur verbonden is met niet één maar meerdere talen, die allen hun plaats eisen binnen een identiteit. De module taal en identiteit heeft als doel jou als cursist inzicht te geven in je eigen manier van omgaan met deze meervoudige (taal)identiteit binnen het onderwijs en in de werksituatie. Je krijgt zicht op je (multi)identiteit. In deze module krijgen studievaardigheden een stevige opfrisbeurt. Sociale economie en gemeenschapsopbouw Sociale economie-initiatieven hebben vaak hun oorsprong in veranderingsgericht werken vanuit de samenlevingsverbanden, gemeenschapsopbouw, participatie, in- CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

10 spraak en sociale actie. Je bekijkt projecten vanuit de waarden en de kaders van de samenlevingsopbouw. Je maakt kennis met projectmatig werken en je werkt zelf een (mini-)project uit. Leidinggeven en persoonsgericht begeleiden op de werkvloer Je leert systematisch, procesmatig, doelgericht en zorgvuldig een begeleidingsproces op maat van de werknemer opzetten. Je krijgt inzicht in de verschillende rollen die een leidinggevende kan opnemen en de stijlen van leidinggeven. Je verdiept je in een aantal basismodellen en methodieken voor arbeidsbegeleiding en coaching van doelgroepwerknemers op de werkvloer (via onthaal, begeleidingsplannen en begeleidingsgesprekken, omgaan met signalen), vertrekkende van de arbeids- en groeimogelijkheden van de doelgroepwerknemers. Je maakt kennis met de methodieken van onderhandelen en bemiddelen als mogelijk- heden tot conflictoplossing. Je krijgt zicht op mechanismen in conflictsituaties. Via training word je vaardiger in conflicthantering en het effectief inspelen op situaties die uit de hand dreigen te lopen. Vaardigheden Communicatieve vaardigheden Je krijgt inzicht in het communicatieproces en het eigen communicatieprofiel (onder meer de eigen sterktes en zwaktes - referentiekader). Je gaat in op volgende deelthema s (via theorie en vaardigheidstraining): communicatiekanalen, verbale en non- verbale communicatie; identiteit en filters; bewuste en onbewuste communicatie; niveaus van communicatie; storingen; actief luisteren, meningen en gevoelens uiten; feedback geven en ontvangen; territorium; assertiviteit; kritiek geven en krijgen; taak- gerichte communicatie: de eigen inbreng, samenvatten, argumenteren; communicatie vanuit verschillen in cultuur, gender, positie (basis). Taakgericht (bege)leiden op de werkvloer Je leert hoe je productieprocessen opzet en stuurt door de juiste man op de juiste plaats te zetten. Je leert hierbij werken met een competentiematrix. Je leert probleemoplossend denken en omgaan met werkdruk en stress. Je krijgt oog voor de veiligheid en arbeidshygiëne op de werkvloer en leert hoe je die werkvloer ergonomisch kan inrichten. Schriftelijke communicatie CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

11 Je krijgt inzicht in het proces van schriftelijke communicatie. Je leert hoe je een schriftelijke boodschap systematisch kunt voorbereiden en uitvoeren. Je leert een communicatiestrategie ontwikkelen en een schrijfschema opstellen. Werken in en met groepen Je werkt vanuit de ervaring in de eigen groep. Je maakt een analyse van groepsdynamica en groepsprocessen. Je leert kijken naar de effecten van macht en beïnvloeding in groepen. Je staat stil bij de manier waarop je zelf in een groep functioneert en omgaat met een groep. Je oefent in overleggen, samenwerken en het werken aan een goede verstandhouding binnen de groep. Educatieve processen en POP Je verwerft inzicht in de diverse manieren van leren, in diverse leerstijlen en begeleidingsstijlen. Je leert over het competentieleren, sturend leren, non-formeel leren, en linkt dit aan de behoeften van de sociale economiewerknemers. Je leert concreet hoe je zelf leert en hoe anderen leren. Je leert concreet hoe je observeert, evalueert, instructies aanleert en hoe attitudetraining werkt. Je staat ook stil bij het eigen leren, het proces van zelfevaluatie en het werken met een POP. ICT Je leert werken met Windows Verkenner en de toepassingsprogramma s Word 2010 en PowerPoint Je werkt aan het verder ontwikkelen van je computer technische vaardigheden om heel vlot met de computer om te kunnen, conform verwachtingen t.a.v. een begeleider in de sociale economie. Je leert digitale informatie te verwerven (bv. internet); te ordenen (bv. Windows Verkenner, Acces, Word, Excel); te rapporteren (bv. Excel, Word); te presenteren (bv. PowerPoint) en te communiceren (bv. Outlook Express, Moodle). Werkplekleren Begeleide beroepspraktijk Via individuele en groepssupervisie (in kleine leergroepen) leer je stilstaan bij je eigen leerproces en dat van medecursisten. Je maakt de verbinding tussen wat je tijdens de cursussen en wat je in de praktijk (op stage/werkplekleren) meemaakt. Via het gesprek hierover krijg je meer zicht op je eigen kennen, kunnen en attitudes als begeleider en leer je reflecteren op je functioneren met het oog op het verbeteren ervan. Je werkt met een eigen POP. Tijdens de collectieve momenten gaat men in op thema s uit de sociale economie. De CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

12 thema s hebben betrekking op integratie van inzichten en methoden uit andere modu- les en uit eigen aangebrachte en relevante onderwerpen. De cursisten brengen the- ma s aan, werken deze uit en betrekken de medecursisten bij de bespreking. Begeleide beroepspraktijk 1: Tijdens deze module doe je 200 uren stage op een werkplek binnen de sociale economie. Je werkt de hele stage door aan de hierna opgesomde competenties. Je doet dit volgens de stappen van de leerlijn die per module is uitgewerkt. Competenties: de principes en uitgangspunten duiden van de sociale economie; de missie, visie, de structuur en de werking van de eigen organisatie kaderen; leiding geven aan een groep doelgroepwerknemers; hen begeleiden (zowel persoonsgericht als taakgericht); communiceren (intern en extern); educatieprocessen opbouwen (zowel individueel als collectief); productieprocessen opstarten, opvolgen, bijsturen en indien nodig mee- werken; werkadministratie doen; werken met het materieel en de grondstoffen op de werkvloer; de kwaliteitsrichtlijnen van de werkplaats volgen; de richtlijnen betreffende milieu, hygiëne, veiligheid en gezondheid toepassen. Je kernopdracht is: tot een goed contact komen met de personen van de doelgroep en met de collega-personeelsleden; een geïnteresseerde houding aannemen; vlot in- schuiven in het dagelijks functioneren op de werkvloer; ondersteunen van de begeleider; gepaste communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen, inzicht verwerven in het opzetten van productieprocessen. Begeleide beroepspraktijk 2: Tijdens deze module doe je 200 uren stage op een werkplek binnen de sociale economie. Je werkt verder aan de hierboven opgesomde competenties. Bijzondere leerpunten: komen tot gepast handelen in wisselende situaties; verdiepen in het verschil in aanpak naargelang de behoeften van de doelgroep; individuele en collectieve belangen leren inschatten en combineren; actief meedenken bij het opstarten en begeleiden van een werkactiviteit en het begeleiden van de doelgroep; vlot samenwerken de collega-personeelsleden en hen ondersteunen waar nodig; inzicht krijgen in jezelf en leren zien en verwoorden hoe je je persoonlijkheid als instrument kan inzetten bij het begeleiden. Begeleide beroepspraktijk 3: Tijdens deze module van 350 uren beroepspraktijk loopt je leerproces verder door. De leerlijn: vlot contact en goed samenwerken op de werkvloer; initiatieven nemen met als doel het zelfstandig kunnen begeleiden van een groep doelgroepwerkne- CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

13 mers op de werkvloer; integreren van kennis, inzicht en vaardigheden in de dagelijkse begeleiding van individuen en de groep; betrouwbaar lid van het team zijn. Evolueren naar: er staan als volwaardige kracht; als leidinggevende van het eigen team functioneren; opnemen van alle verantwoordelijkheidsgebieden van de leidinggeven- de; inzicht hebben in groepsdynamische processen; grondig reflecteren over de functie van begeleider in de sociale economie; een actieve rol spelen bij het implementeren van en de verdere ontwikkeling van de visie van de organisatie waarin je werkt/stage doet; adequaat handelen in vertrouwde en nieuwe/complexe contexten; verantwoordelijkheid nemen; autonoom werken met initiatief; handelen met het oog op het stimuleren van collectieve resultaten; strategisch aanpakken van het werk; transparantie bieden in je eigen functioneren en leerproces. Afstudeerproject Je maakt een eindwerk waarbij je een vraagstuk waarmee je in jouw stage wordt geconfronteerd, scherp stelt, analyseert en verbindt met de theoretische kaders die je gedurende je opleiding hebt verworven. In dit eindwerk kom je tot een praktijktheorie die je op een heldere en gestructureerde manier aan een publiek overbrengt. 7 Nog meer informatie over de module beroepspraktijk De praktijkplaats Je zoekt en kiest zelf de plaats waar je je beroepspraktijk kunt vervullen. Misschien werk je al in de sociale economie. In dat geval kan je werk in aanmerking komen voor werkervaring, mits goedkeuring door de coördinator. Ben je beroepsmatig niet actief binnen de sociale economie dan zoek je een organisa- tie of bedrijf waar je je praktijkuren kan doen. Eventueel, en dit op jouw vraag, ondersteunt de coördinator je bij het zoeken van een gepaste praktijkplaats. In sommige regio s, zeker de Leuvense regio, is de vraag naar stage- en praktijkplaatsen zeer groot. Wacht dus niet met het zoeken naar een voor jou geschikte plaats. Welke zijn de criteria voor een goede praktijkplaats? De stage gaat door in de KERN van de sector sociale economie, meer specifiek in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, lokale diensteneconomie (zie of in randterreinen van de so- CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

14 cia- le economie: trajectbegeleiding, inloopprojecten en training van doelgroepwerk- nemers. Stage is in de job van job van begeleider/monitor/coach of trajectcoach. Er is begeleiding van de stage voorzien door een stagementor op de praktijkplaats. 8 Organisatie van het schooljaar De kalender van de lesdagen is klaar begin juni De lesdata staan - zodra ze officieel zijn - op de website. Ook bij het instapgesprek en nog eens bij de start van het schooljaar krijg je een overzicht van de lesdata van de verschillende modules. De lessen starten om 9.25 en eindigen om Korte tijd na het beëindigen van een module is er een examen. Nog dit over studiebegeleiding: Cursisten die via toelatingsproef starten aan de opleiding, volgen verplicht de module MCc5 Leren studeren organiseren (= studiebegeleiding). Ook andere cursisten kunnen deze module volgen. Deze personen volgen deze module uit interesse en eigen initiatief of op basis van een advies van de coördinator of een docent. 9 Vrijstellingen In de opleiding kan je voor bepaalde modules vrijstelling krijgen als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo kunnen cursisten die credits hebben uit een vorige opleiding in het hoger onderwijs vrijstelling krijgen voor verwante modules in de opleiding begeleider in de sociale economie. De aanvraag vrijstelling gebeurt op aangepaste documenten en wordt in samenspraak met de coördinator gedaan. De aanvraag wordt verder besproken op coördinatorenniveau. 10 Naar een professionele bachelor? Het diploma graduaat sociaal-cultureel werk is ingeschaald op het niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS). Cursisten die willen doorstromen naar het niveau 6 (bachelorniveau) volgen een aanvullende route in een hogeschool. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

15 Binnen de KHLeuven is er een aanvullend programma uitgewerkt voor cursisten met een graduaat begeleider in de sociale economie om het diploma van bachelor sociaal werk, afstudeerrichting maatschappelijke advisering te behalen. Deze bacheloropleiding wordt op dezelfde campus (KHLeuven, Groeneweg 151 Heverlee), georganiseerd. Het programma omvat 62 studiepunten. 11 Kostprijs Per module betaal je inschrijvingsgeld en cursusgeld. Het inschrijvingsgeld is voor een module van 40 lestijden 46, modules van 60 lestijden zijn 69. Het cursusgeld bedraagt 16 voor de modules van 40 lestijden en 24 voor de modules van 60 lestijden (organisatieleer). Meer uitleg bij de berekening: De kostprijs voor de opleiding bestaat uit inschrijvingsgeld (isg) enerzijds en cursusgeld (cg) anderzijds. Het inschrijvingsgeld is in het decreet volwassenenonderwijs vastgelegd. Per lesuur betaal je 1,15 inschrijvingsgeld (0,375 gaat naar de overheid), met een maximum van 575 per schooljaar. Het cursusgeld wordt bepaald door het CVO. In het cursusgeld zit al het benodigde studiemateriaal (cursussen, boeken, gebruik ICT-apparatuur, bibliotheek, ). In de algemene brochure van het CVO vind je verdere informatie over: Inschrijvingsgeld en eventuele vermindering Educatief verlof Opleidingscheques 12 Nog vragen? Op zaterdag 24 mei 2014 en zaterdag 30 augustus 2014 is er van 9.30 tot uur een infodag op het CVO. Er is ook een cursist aanwezig en de cursussen liggen ter inzage. Bijkomende data van infodagen en andere info over het CVO vind je op de website Zoals je in deze infobundel kunt lezen, willen we je - voor je de opleiding eventueel start - zeker ook zien op een instapgesprek. Als je nog vragen hebt, zullen we je graag verder helpen. Je kan contact opnemen met het CVO op het nummer of met CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

OPLEIDING SYNDICAAL WERK

OPLEIDING SYNDICAAL WERK OPLEIDING SYNDICAAL WERK Info-bundel 2014-2015 O P L E I D I N G S Y N D I C A A L W E R K i. s. m. h e t A B V V e n C V O C O O V I A n d e r l e c h t INHOUD Opleiding voor wie? 5 Wat biedt deze? 5

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing

Opleidingsaanbod. postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing Opleidingsaanbod a c a d e m i e j a a r 2 0 1 0-2 0 1 1 postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing Postgraduaten Procesgericht leiderschap (25 sp) Het postgraduaat steunt op de filosofie van het procesgericht

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie