Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie"

Transcriptie

1 Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar

2 Inhoud 1 Algemene situering Een opleiding in een modulair systeem Het instapgesprek Toelatingsproef voor wie geen diploma hoger secundair onderwijs heeft Het volledige opleidingsprogramma Inhoudelijke omschrijving modules Nog meer informatie over de module beroepspraktijk Organisatie van het schooljaar Vrijstellingen Naar een professionele bachelor? Kostprijs Nog vragen? CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

3 1 Algemene situering De opleiding sociaal-cultureel werk, optie begeleider in de sociale economie is een opleiding binnen het volwassenenonderwijs en situeert zich in het hoger beroepsonderwijs (HBO 5). Het is een opleiding van 120 studiepunten. De opleiding leidt cursisten op tot begeleider in de sociale economie. De begeleider in de sociale economie coacht doelgroepwerknemers op de werkvloer: langdurig werkzoekenden, allochtonen, vijftigplussers, personen met een beperking, Doelgroepwerknemers kunnen om één of andere reden niet direct in het reguliere arbeids- circuit aan de slag. Zij hebben begeleiding nodig op hun tewerkstellingsplaats. De begeleider in de sociale economie hanteert altijd een dubbele insteek. Enerzijds is er de productieve of taakgerichte benadering. Als begeleider coach je de werknemers bij het verwerven van arbeidsvaardigheden en in hun productief handelen. Je werkt ook zelf als rolmodel mee op de werkvloer. Anderzijds is de sociale begeleiding een even belangrijk aspect. Je gaat professioneel om met soms complexe persoonlijke en sociale problematieken. Als begeleider in de sociale economie werk je in: een beschutte werkplaats een sociale werkplaats een kringloopcentrum buurt- en nabijheidsdiensten de aanvullende thuiszorg vervoer- en boodschappendiensten sociale restaurants Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee (CVO SSH) organiseert de opleiding in een driejarig traject, maar een spreiding over een langere duur is ook mogelijk. In de opleiding heb je zowel les als stage/werkplekleren. Alles samen heb je in de opleiding 750 uren stage. De band met de praktijk is belangrijk. De theoretische kennis die wordt aangeboden in de opleiding wordt concreet en duidelijk in het contact met de werkplek. In deze opleiding volg je dus les én heb je elk jaar een flink stuk stage. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

4 De band met de praktijk wordt ook verzekerd door de docenten die een brede (praktische en theoretische) expertise hebben in het onderwerp dat ze doceren. Je volgt les in een modulair systeem. Doorheen je opleiding verzamel je attesten van de modules (lespakketten) die je met succes aflegde. Als je alle attesten verzameld hebt, krijg je een diploma van graduaat in het sociaal cultureel werk in de optie begeleider in de sociale economie. De opleiding richt zich naar verschillende profielen van cursisten: Vooreerst zijn er de personen die al werken als begeleider in de sociale economie, zich professioneel willen verdiepen en een graduaatdiploma willen behalen Een tweede doelgroep zijn de personen die al werken, maar (nog) niet professioneel actief zijn als begeleider in de sociale economie en die een diploma willen behalen langs de gecombineerde weg: theorie en praktijk. Sommigen zijn schoolverlaters, anderen zijn omscholers. Een derde doelgroep zijn niet-werkenden die voor de opleiding kiezen omdat deze manier van leren en het modulair systeem beter aansluit bij hun manier van leren. Als je deeltijds werkt in de sociale economie, kan je de opleiding volgen met een deeltijds VDAB-contractJe Na de opleiding kan je nog aansluiten bij de bacheloropleiding sociaal werk. Je kan het bachelordiploma behalen in een schakeljaar van 62 studiepunten. 2 Een opleiding in een modulair systeem Per schooljaar volg je een aantal modules. De modules zijn lespakketten van 40 (60 of 80) lestijden rond een bepaald thema waarin zowel kennis, inzicht, vaardigheden als houdingen aan bod komen. Een module van 40 lestijden omvat 6 lesdagen en een examendag (de examens zijn dus over het hele jaar gespreid). Als je slaagt in een module (50% van de punten haalt) krijg je voor die module een officieel attest. Als je niet slaagt in een module krijg je altijd een tweede kans. Per module wordt met de docent een datum voor het tweede examen afgesproken. Als je ook in de tweede kans niet slaagt, kan je het volgend schooljaar opnieuw voor die module inschrijven. Ondertussen kan je de andere modules verder blijven volgen. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

5 Het modulaire systeem is een flexibel systeem dat toelaat om een aangepast traject op maat te volgen. Het modeltraject omvat zoals gezegd 3 jaar. Maar je kan het programma ook over langere tijd spreiden. Per schooljaar bepaal je dan, in overleg met de coördinator, welke modules je volgt. Uiteraard moet er een logische opbouw zitten in het doorlopen van modules. 3 Het instapgesprek Vooraleer je je definitief kunt inschrijven doen we een instapgesprek. Dit is een gesprek waarbij de coördinator van de opleiding informatie geeft over de opleiding. Je krijgt een schets van het programma dat we aanbieden, de modulaire opbouw, de beroepspraktijk en onze verwachtingen. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar jouw motivatie en verwachtingen. We hopen dat onze wederzijdse verwachtingen compatibel zijn. Een instapgesprek is vrijblijvend, dit wil zeggen: op gesprek komen verplicht je niet tot inschrijving. Na het gesprek kan je in volle vrijheid beslissen tot het aanvatten van de opleiding of niet. Je neemt contact op met Laetitia Serré, coördinator van de opleiding begeleider in de sociale economie, om een concrete afspraak te maken of 016/ ). Als je na het instapgesprek wil inschrijven, maak je een afspraak met Agnes Depuydt Hiervoor moet je zowel je identiteitskaart als je diploma van het secundair onderwijs meebrengen. 4 Toelatingsproef voor wie geen diploma hoger secundair onderwijs heeft Als je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt, kan je voor de opleiding inschrijven mits je slaagt voor een toelatingsproef. De toelatingsproef heeft als doel zicht te krijgen op een aantal vaardigheden die essentieel zijn in de opleiding (structuur ontdekken, begrijpen, inzicht hebben, hoofd- en bijzaken onderscheiden). Dit moet ons helpen om in te schatten of je over voldoende vaardigheden beschikt om met een redelijke kans op succes de opleiding te volgen. De proef bestaat naast het instapgesprek uit: - een schriftelijke opdracht (sorteerproef) - een schriftelijke weergave van je motivatie om deze studie aan te vatten. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

6 5 Het volledige opleidingsprogramma MODULES ALGEMENE ONDERBOUW SOCIOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 40 PSYCHOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 40 INLEIDING IN DE SOCIALE ECONOMIE 40 FILOSOFISCHE & ETHISCHE VRAAGSTUKKEN 40 ORGANISATIELEER 60 1 KEUZEMODULE 40 SOCIALE ECONOMIE OVERZICHT EN HISTORIEK VAN HET SOCIAAL WERK 40 SOCIALE ECONOMIE BINNEN HET (CULTUREEL) SOCAAL WERK 40 DOELGROEPANALYSE I + II 80 SOCIALE ECONOMIE EN BELEID 40 ORGANISATIERECHT EN SOCIAALJURIDISCHE DIENSTVERLENING 40 ORIENTATIE OP DEMOCRATIE EN RECHTSTAAT 40 FINANCIEEL BEHEER EN COMMERCIEEL DENKEN 40 TAAL EN IDENTITEIT 40 SOCIALE ECONOMIE EN GEMEENSCHAPSOPBOUW 40 LEIDINGGEVEN EN PERSOONGSGERICHT BEGELEIDEN OP DE WERKVLOER 40 VAARDIGHEDEN LESTIJDEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 40 TAAKGERICHT (BEGE)LEIDEN OP DE WERKVLOER 40 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE 40 WERKEN IN EN MET GROEPEN 40 EDUCATIEVE PROCESSEN 40 ICT 40 WERKPLEKLEREN BEROEPSPRAKTIJK BEROEPSPRAKTIJK 1 BEROEPSPRAKTIJK 2 BEROEPSPRAKTIJK 3 AFSTUDEERPROJECT 200 uren praktijk + praktijksupervisie 200 uren praktijk + praktijksupervisie 350 u praktijk + praktijksupervisie CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

7 6 Inhoudelijke omschrijving modules Sociaal werk Sociologische vraagstukken Je staat stil bij maatschappelijke veranderingsprocessen (individualisering, liberalisering, ) en de invloed ervan op onze sociale relaties. Je krijgt inzicht in actuele maatschappelijke problematieken en mechanismen die sociale ongelijkheid creëren. Je leert de koppeling maken met problemen waarmee je op de werkplek in de sociale economie geconfronteerd wordt. Psychologische vraagstukken Je maakt kennis met de basisstromingen/scholen in de psychologie. Meer specifiek ga je op ervaringsgerichte wijze in op motivatietheorieën en ontwikkeling van motivatie op individueel vlak en in groep. Je verwerft een bril om de mechanismen te zien die spelen bij jezelf, individuen, groepen. Je krijgt inzicht in je eigen vaardigheden om mensen motiverend te coachen, vertrekkende vanuit hun eigenheid en met het oog op een goede taakuitoefening en hun breder welzijn. Inleiding sociale economie Je krijgt inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de sociale economie in Vlaande- ren en Europa, gesitueerd tegen de achtergrond van de actieve welvaartstaat. Je maakt kennis met de verschillende sectoren van de sociale economie. Je krijgt zicht op de betekenis en functie van bedrijven/organisaties in de sociale economie. Filosofische en ethische vraagstukken Je leert een filosofisch denkkader te hanteren. Je leert het aspect arbeid en vrije tijd vanuit een filosofisch denkkader te benaderen. Je leert aandacht hebben voor het om- gaan met zinvragen. Je maakt kennis met ethische modellen in de begeleiding. Je leert respectvol omgaan met kwesties als privacy, beroepsgeheim, doorgeven van informatie, pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer,. Organisatieleer Je verwerft inzichten en vaardigheden om een organisatie te analyseren ( hoe werkt een organisatie - hoe organiseer je het werk ). Je leert een organisatieschema en een organisatiediagnose op te stellen. Je verwerft concrete inzichten in het personeelsen participatiebeleid. Je maakt kennis met kaders over organisatieverandering en met een aantal technieken om aan organisatieverandering te werken. Je leert praktisch omgaan met werkkaders en het opstellen van uurroosters. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

8 Je gaat in een tweede deel van deze module in op kwaliteitszorg in een organisatie. Je staat stil bij het begrip kwaliteit van arbeid en bij visies op kwaliteitszorg. Je leert de impact daarvan op de werkorganisatie en de doelgroepwerknemers, medewerkers en klanten onderkennen. Je verdiept je in thema s als: omgaan met kwaliteitsrichtlijnen, het kwaliteitshandboek, kwaliteit en competentiebeheer. Sociale economie Overzicht en historiek van het sociaal werk Sociale economie wordt gekaderd binnen de eigenheid van het sociaal werk dat gericht is op sociale verandering en de begeleiding van veranderingsprocessen. Je maakt kennis met verschillende concepten van sociale verandering, emancipatie en empowerment door deze te plaatsen tegen de achtergrond van de historiek van het sociaal werk en maatschappelijke ontwikkelingen. Je maakt kennis met vroegere en actuele visies over professionaliteit en methodisch handelen binnen het sociaal werk. Je zoekt naar toepassingen binnen de sociale economie. Sociale economie binnen het sociaal (cultureel) werk Sociale economie wordt gesitueerd naast het sociaal-cultureel werk met aandacht voor de functies van educatie, cultureel werk en gemeenschapsopbouw via participatie. Er wordt stilgestaan bij waarden en normen enerzijds en gebruikte methoden en technieken anderzijds. Doelgroepenanalyse I Je leert over problemen waar heel wat doelgroepwerknemers in de sociale economie mee te maken hebben. Je gaat dieper in op problematieken die te maken hebben met armoede, behoren tot lagere sociale klasse, gendergebonden problemen, allochtoon zijn, Je krijgt ook aanwijzingen over het adequaat begeleiden van de doelgroep- werknemers. In deze module maak je ook kennis met de sociale kaart (diensten uit de welzijnssectoren en aanverwante sectoren). Doelgroepenanalyse II Je leert in deze module diverse persoons- en individu-gebonden problemen kennen: mensen met MMPP (medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problematiek), autismespectrumstoornissen, verstandelijke beperking, handicap e.d. Je krijgt ook aanwijzingen over het adequaat begeleiden van de doelgroepwerknemers. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

9 Sociale economie en beleid Je staat stil bij actuele beleidsmaatregelen die een invloed hebben (gehad) op het ontwikkelen van de sociale economie als sector en hun gevolgen voor de praktijk. (Wat is een beleid, uit zich in decreten, bezoek aan parlement, ) Organisatierecht en sociaaljuridische dienstverlening Je maakt kennis met de wettelijke bepalingen die een sociaal-economiebedrijf moet toepassen en met relevante aspecten van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Je krijgt inzicht in de verschillende statuten van werknemers in de sociale economie en hebt noties van de stelsels van subsidiëring in de sociale economie. Je maakt kennis met individueel juridische problemen. Je leert de juiste informatie te geven en door te verwijzen. Oriëntatie op democratie en rechtstaat Je maakt kennis met het juridisch denken en krijgt inzicht in de werking van een democratische rechtstaat. Je krijgt een overzicht van de politieke instellingen in België en de structuur van ons rechtsapparaat. Financieel beheer en commercieel denken Vanuit een analyse van de manier waarop je eigen organisatie aan netwerkopbouw doet, ga je een netwerkontwikkelingsplan opstellen. Je verwerft inzichten in het om- gaan met klanten en klachtenbehandeling. Je krijgt toelichting bij het voeren van een financieel beleid, commercieel management in een social profitorganisatie en klantgericht werken. Taal en identiteit Deze module staat in het teken van meervoudige (taal) identiteit en zal ingaan op de problematiek van cursisten met Nederlands als tweede taal, maar ook van cursisten die werken met mensen van wie Nederlands niet de moedertaal is. Het uitgangspunt is dat in een meervoudige identiteit, cultuur verbonden is met niet één maar meerdere talen, die allen hun plaats eisen binnen een identiteit. De module taal en identiteit heeft als doel jou als cursist inzicht te geven in je eigen manier van omgaan met deze meervoudige (taal)identiteit binnen het onderwijs en in de werksituatie. Je krijgt zicht op je (multi)identiteit. In deze module krijgen studievaardigheden een stevige opfrisbeurt. Sociale economie en gemeenschapsopbouw Sociale economie-initiatieven hebben vaak hun oorsprong in veranderingsgericht werken vanuit de samenlevingsverbanden, gemeenschapsopbouw, participatie, in- CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

10 spraak en sociale actie. Je bekijkt projecten vanuit de waarden en de kaders van de samenlevingsopbouw. Je maakt kennis met projectmatig werken en je werkt zelf een (mini-)project uit. Leidinggeven en persoonsgericht begeleiden op de werkvloer Je leert systematisch, procesmatig, doelgericht en zorgvuldig een begeleidingsproces op maat van de werknemer opzetten. Je krijgt inzicht in de verschillende rollen die een leidinggevende kan opnemen en de stijlen van leidinggeven. Je verdiept je in een aantal basismodellen en methodieken voor arbeidsbegeleiding en coaching van doelgroepwerknemers op de werkvloer (via onthaal, begeleidingsplannen en begeleidingsgesprekken, omgaan met signalen), vertrekkende van de arbeids- en groeimogelijkheden van de doelgroepwerknemers. Je maakt kennis met de methodieken van onderhandelen en bemiddelen als mogelijk- heden tot conflictoplossing. Je krijgt zicht op mechanismen in conflictsituaties. Via training word je vaardiger in conflicthantering en het effectief inspelen op situaties die uit de hand dreigen te lopen. Vaardigheden Communicatieve vaardigheden Je krijgt inzicht in het communicatieproces en het eigen communicatieprofiel (onder meer de eigen sterktes en zwaktes - referentiekader). Je gaat in op volgende deelthema s (via theorie en vaardigheidstraining): communicatiekanalen, verbale en non- verbale communicatie; identiteit en filters; bewuste en onbewuste communicatie; niveaus van communicatie; storingen; actief luisteren, meningen en gevoelens uiten; feedback geven en ontvangen; territorium; assertiviteit; kritiek geven en krijgen; taak- gerichte communicatie: de eigen inbreng, samenvatten, argumenteren; communicatie vanuit verschillen in cultuur, gender, positie (basis). Taakgericht (bege)leiden op de werkvloer Je leert hoe je productieprocessen opzet en stuurt door de juiste man op de juiste plaats te zetten. Je leert hierbij werken met een competentiematrix. Je leert probleemoplossend denken en omgaan met werkdruk en stress. Je krijgt oog voor de veiligheid en arbeidshygiëne op de werkvloer en leert hoe je die werkvloer ergonomisch kan inrichten. Schriftelijke communicatie CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

11 Je krijgt inzicht in het proces van schriftelijke communicatie. Je leert hoe je een schriftelijke boodschap systematisch kunt voorbereiden en uitvoeren. Je leert een communicatiestrategie ontwikkelen en een schrijfschema opstellen. Werken in en met groepen Je werkt vanuit de ervaring in de eigen groep. Je maakt een analyse van groepsdynamica en groepsprocessen. Je leert kijken naar de effecten van macht en beïnvloeding in groepen. Je staat stil bij de manier waarop je zelf in een groep functioneert en omgaat met een groep. Je oefent in overleggen, samenwerken en het werken aan een goede verstandhouding binnen de groep. Educatieve processen en POP Je verwerft inzicht in de diverse manieren van leren, in diverse leerstijlen en begeleidingsstijlen. Je leert over het competentieleren, sturend leren, non-formeel leren, en linkt dit aan de behoeften van de sociale economiewerknemers. Je leert concreet hoe je zelf leert en hoe anderen leren. Je leert concreet hoe je observeert, evalueert, instructies aanleert en hoe attitudetraining werkt. Je staat ook stil bij het eigen leren, het proces van zelfevaluatie en het werken met een POP. ICT Je leert werken met Windows Verkenner en de toepassingsprogramma s Word 2010 en PowerPoint Je werkt aan het verder ontwikkelen van je computer technische vaardigheden om heel vlot met de computer om te kunnen, conform verwachtingen t.a.v. een begeleider in de sociale economie. Je leert digitale informatie te verwerven (bv. internet); te ordenen (bv. Windows Verkenner, Acces, Word, Excel); te rapporteren (bv. Excel, Word); te presenteren (bv. PowerPoint) en te communiceren (bv. Outlook Express, Moodle). Werkplekleren Begeleide beroepspraktijk Via individuele en groepssupervisie (in kleine leergroepen) leer je stilstaan bij je eigen leerproces en dat van medecursisten. Je maakt de verbinding tussen wat je tijdens de cursussen en wat je in de praktijk (op stage/werkplekleren) meemaakt. Via het gesprek hierover krijg je meer zicht op je eigen kennen, kunnen en attitudes als begeleider en leer je reflecteren op je functioneren met het oog op het verbeteren ervan. Je werkt met een eigen POP. Tijdens de collectieve momenten gaat men in op thema s uit de sociale economie. De CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

12 thema s hebben betrekking op integratie van inzichten en methoden uit andere modu- les en uit eigen aangebrachte en relevante onderwerpen. De cursisten brengen the- ma s aan, werken deze uit en betrekken de medecursisten bij de bespreking. Begeleide beroepspraktijk 1: Tijdens deze module doe je 200 uren stage op een werkplek binnen de sociale economie. Je werkt de hele stage door aan de hierna opgesomde competenties. Je doet dit volgens de stappen van de leerlijn die per module is uitgewerkt. Competenties: de principes en uitgangspunten duiden van de sociale economie; de missie, visie, de structuur en de werking van de eigen organisatie kaderen; leiding geven aan een groep doelgroepwerknemers; hen begeleiden (zowel persoonsgericht als taakgericht); communiceren (intern en extern); educatieprocessen opbouwen (zowel individueel als collectief); productieprocessen opstarten, opvolgen, bijsturen en indien nodig mee- werken; werkadministratie doen; werken met het materieel en de grondstoffen op de werkvloer; de kwaliteitsrichtlijnen van de werkplaats volgen; de richtlijnen betreffende milieu, hygiëne, veiligheid en gezondheid toepassen. Je kernopdracht is: tot een goed contact komen met de personen van de doelgroep en met de collega-personeelsleden; een geïnteresseerde houding aannemen; vlot in- schuiven in het dagelijks functioneren op de werkvloer; ondersteunen van de begeleider; gepaste communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen, inzicht verwerven in het opzetten van productieprocessen. Begeleide beroepspraktijk 2: Tijdens deze module doe je 200 uren stage op een werkplek binnen de sociale economie. Je werkt verder aan de hierboven opgesomde competenties. Bijzondere leerpunten: komen tot gepast handelen in wisselende situaties; verdiepen in het verschil in aanpak naargelang de behoeften van de doelgroep; individuele en collectieve belangen leren inschatten en combineren; actief meedenken bij het opstarten en begeleiden van een werkactiviteit en het begeleiden van de doelgroep; vlot samenwerken de collega-personeelsleden en hen ondersteunen waar nodig; inzicht krijgen in jezelf en leren zien en verwoorden hoe je je persoonlijkheid als instrument kan inzetten bij het begeleiden. Begeleide beroepspraktijk 3: Tijdens deze module van 350 uren beroepspraktijk loopt je leerproces verder door. De leerlijn: vlot contact en goed samenwerken op de werkvloer; initiatieven nemen met als doel het zelfstandig kunnen begeleiden van een groep doelgroepwerkne- CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

13 mers op de werkvloer; integreren van kennis, inzicht en vaardigheden in de dagelijkse begeleiding van individuen en de groep; betrouwbaar lid van het team zijn. Evolueren naar: er staan als volwaardige kracht; als leidinggevende van het eigen team functioneren; opnemen van alle verantwoordelijkheidsgebieden van de leidinggeven- de; inzicht hebben in groepsdynamische processen; grondig reflecteren over de functie van begeleider in de sociale economie; een actieve rol spelen bij het implementeren van en de verdere ontwikkeling van de visie van de organisatie waarin je werkt/stage doet; adequaat handelen in vertrouwde en nieuwe/complexe contexten; verantwoordelijkheid nemen; autonoom werken met initiatief; handelen met het oog op het stimuleren van collectieve resultaten; strategisch aanpakken van het werk; transparantie bieden in je eigen functioneren en leerproces. Afstudeerproject Je maakt een eindwerk waarbij je een vraagstuk waarmee je in jouw stage wordt geconfronteerd, scherp stelt, analyseert en verbindt met de theoretische kaders die je gedurende je opleiding hebt verworven. In dit eindwerk kom je tot een praktijktheorie die je op een heldere en gestructureerde manier aan een publiek overbrengt. 7 Nog meer informatie over de module beroepspraktijk De praktijkplaats Je zoekt en kiest zelf de plaats waar je je beroepspraktijk kunt vervullen. Misschien werk je al in de sociale economie. In dat geval kan je werk in aanmerking komen voor werkervaring, mits goedkeuring door de coördinator. Ben je beroepsmatig niet actief binnen de sociale economie dan zoek je een organisa- tie of bedrijf waar je je praktijkuren kan doen. Eventueel, en dit op jouw vraag, ondersteunt de coördinator je bij het zoeken van een gepaste praktijkplaats. In sommige regio s, zeker de Leuvense regio, is de vraag naar stage- en praktijkplaatsen zeer groot. Wacht dus niet met het zoeken naar een voor jou geschikte plaats. Welke zijn de criteria voor een goede praktijkplaats? De stage gaat door in de KERN van de sector sociale economie, meer specifiek in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, lokale diensteneconomie (zie of in randterreinen van de so- CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

14 cia- le economie: trajectbegeleiding, inloopprojecten en training van doelgroepwerk- nemers. Stage is in de job van job van begeleider/monitor/coach of trajectcoach. Er is begeleiding van de stage voorzien door een stagementor op de praktijkplaats. 8 Organisatie van het schooljaar De kalender van de lesdagen is klaar begin juni De lesdata staan - zodra ze officieel zijn - op de website. Ook bij het instapgesprek en nog eens bij de start van het schooljaar krijg je een overzicht van de lesdata van de verschillende modules. De lessen starten om 9.25 en eindigen om Korte tijd na het beëindigen van een module is er een examen. Nog dit over studiebegeleiding: Cursisten die via toelatingsproef starten aan de opleiding, volgen verplicht de module MCc5 Leren studeren organiseren (= studiebegeleiding). Ook andere cursisten kunnen deze module volgen. Deze personen volgen deze module uit interesse en eigen initiatief of op basis van een advies van de coördinator of een docent. 9 Vrijstellingen In de opleiding kan je voor bepaalde modules vrijstelling krijgen als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo kunnen cursisten die credits hebben uit een vorige opleiding in het hoger onderwijs vrijstelling krijgen voor verwante modules in de opleiding begeleider in de sociale economie. De aanvraag vrijstelling gebeurt op aangepaste documenten en wordt in samenspraak met de coördinator gedaan. De aanvraag wordt verder besproken op coördinatorenniveau. 10 Naar een professionele bachelor? Het diploma graduaat sociaal-cultureel werk is ingeschaald op het niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS). Cursisten die willen doorstromen naar het niveau 6 (bachelorniveau) volgen een aanvullende route in een hogeschool. CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

15 Binnen de KHLeuven is er een aanvullend programma uitgewerkt voor cursisten met een graduaat begeleider in de sociale economie om het diploma van bachelor sociaal werk, afstudeerrichting maatschappelijke advisering te behalen. Deze bacheloropleiding wordt op dezelfde campus (KHLeuven, Groeneweg 151 Heverlee), georganiseerd. Het programma omvat 62 studiepunten. 11 Kostprijs Per module betaal je inschrijvingsgeld en cursusgeld. Het inschrijvingsgeld is voor een module van 40 lestijden 46, modules van 60 lestijden zijn 69. Het cursusgeld bedraagt 16 voor de modules van 40 lestijden en 24 voor de modules van 60 lestijden (organisatieleer). Meer uitleg bij de berekening: De kostprijs voor de opleiding bestaat uit inschrijvingsgeld (isg) enerzijds en cursusgeld (cg) anderzijds. Het inschrijvingsgeld is in het decreet volwassenenonderwijs vastgelegd. Per lesuur betaal je 1,15 inschrijvingsgeld (0,375 gaat naar de overheid), met een maximum van 575 per schooljaar. Het cursusgeld wordt bepaald door het CVO. In het cursusgeld zit al het benodigde studiemateriaal (cursussen, boeken, gebruik ICT-apparatuur, bibliotheek, ). In de algemene brochure van het CVO vind je verdere informatie over: Inschrijvingsgeld en eventuele vermindering Educatief verlof Opleidingscheques 12 Nog vragen? Op zaterdag 24 mei 2014 en zaterdag 30 augustus 2014 is er van 9.30 tot uur een infodag op het CVO. Er is ook een cursist aanwezig en de cursussen liggen ter inzage. Bijkomende data van infodagen en andere info over het CVO vind je op de website Zoals je in deze infobundel kunt lezen, willen we je - voor je de opleiding eventueel start - zeker ook zien op een instapgesprek. Als je nog vragen hebt, zullen we je graag verder helpen. Je kan contact opnemen met het CVO op het nummer of met CVO SSH Infobundel begeleider sociale economie

Infobundel. Begeleider/monitor in de sociale economie

Infobundel. Begeleider/monitor in de sociale economie Infobundel Begeleider/monitor in de sociale economie Schooljaar 2015-2016 CVO SSH Infobundel begeleider/monitor sociale economie 2015-2016 2 Inhoud 1 Algemene situering... 4 2 Een opleiding in een modulair

Nadere informatie

De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs.

De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs. 1. Inleiding De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs. In onze onderwijsvorm staat de combinatie werken en studeren centraal. Praktijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

CVO SSH VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid. in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg

CVO SSH VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid. in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg Vormingsaanbod voor Ervaringswerkers Gepubliceerd op 27 mei 2015 In 2015-16 organiseert het CVO 8 vormingen voor 'Ervaringswerker GGZ/Verslavingszorg'. BERICHT: Momenteel zijn alle eenheden voor ervaringswerker

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg

VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg VORMINGSAANBOD 2015-2016 Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg 1. Even voorstellen Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Sociale School Heverlee

Nadere informatie

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt Infomoment zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat 28 3500 Hasselt Inschrijvingsmomenten van maandag 9 januari tot 27 januari 2017 Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven T 011 82 48 66 infotko@cvo-step.be

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

2015-2016 Info vormingsaanbod Ervaringswerkers ggz en verslavingszorg. Hersteldag 17 november 2015

2015-2016 Info vormingsaanbod Ervaringswerkers ggz en verslavingszorg. Hersteldag 17 november 2015 2015-2016 Info vormingsaanbod Ervaringswerkers ggz en verslavingszorg Hersteldag 17 november 2015 Inhoud infosessie CVO SSH Vormingsaanbod Praktisch - HBO-onderwijsverstrekker - Missie - Onderwijsvisie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Resultaten inventarisatie en behoefteonderzoek vorming

Resultaten inventarisatie en behoefteonderzoek vorming Resultaten inventarisatie en behoefteonderzoek vorming 1. Gegevens respondenten 32 sociale werkplaatsen en/of arbeidszorgcentra werkten mee aan de vragenlijst. Deze groep bestond voor 38% uit sociale werkplaatsen

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs brugge 2014-2015 profiel Wie mag de banaba buitengewoon onderwijs) volgen? 1. Iedereen met een bachelor kleuteronderwijs, lager of secundair

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

opleidingen HBO graduaten

opleidingen HBO graduaten begeleider/monitor sociale economie educatief kinderwerker maatschappelijk werk orthopedagogie personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk opleidingen HBO graduaten CVO SSH = Praktijkgericht hoger

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl3 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding AO BE 20 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Informatica Ervaren lesgevers Modulaire opleiding Moderne lesinfrastructuur Avond- + zaterdaglessen Educatief verlof 1,15

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl14 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Werk AO BE 032 (Ontwerp) Versie {1.0} (ontwerp) Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

opleidingen HBO graduaten

opleidingen HBO graduaten begeleider sociale economie educatief kinderwerker maatschappelijk werk orthopedagogie personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk opleidingen HBO graduaten DIT IS EEN OPLEIDING VOOR JOU ALS je

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Jeugd- en gehandicaptenzorg: de modules

Jeugd- en gehandicaptenzorg: de modules JGZ Jeugd- en gehandicaptenzorg: de modules Levenslooppsychologie (40u) Je hebt inzicht in de specifieke kenmerken van de verschillende levensfasen of ontwikkelingsfasen van een mens zodat je daar professioneel

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Cultuur 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Mobiliteit 022 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie Mobiliteit Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 14 Inhoud

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Welkom Beste kandidaat-student In deze brochure vind je de nodige

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 1 Wat betekenen Modulair systeem en Eigen leertraject?...5 1.1 Wat vinden wij belangrijk in deze

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl5 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Mobiliteit (MO 3) AO BE 22 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor in de verpleegkunde. Werk en behaal je diploma via een brugprogramma. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor in de verpleegkunde Werk en behaal je diploma via een

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl11 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Rechten AO BE 028 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2014 201 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 2 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 201 2014 Bachelor voor graduaatstudenten Combinatie werken / studeren PXL - Business PXL - IT vlot serieus 1 Bachelor voor graduaatstudenten Afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl10 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Cultuur AO BE 027 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Januari 2014 - december 2014 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Dit postgraduaat wordt georganiseerd

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappij oriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappij oriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl9 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappij oriëntatie (MO) Opleiding AO BE 026 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 1: ik als medewerker code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie