Rapportage. Verenigingsinventarisatie bedrijfssport. Nederlandse Tafeltennisbond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Verenigingsinventarisatie bedrijfssport. Nederlandse Tafeltennisbond"

Transcriptie

1 Rapportage Verenigingsinventarisatie bedrijfssport Nederlandse Tafeltennisbond Stichting Sport & Zaken en NOC*NSF December 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding: Bedrijfssport Methode Interesse voor het thema bedrijfssport Huidige bedrijfssportaanbieders Belemmeringen en ondersteuning Intentie om met bedrijfssport aan de slag te gaan... 9 Bijlage 1: Ruwe data Bijlage 2: Bedrijfssport kennisdelers Rapport NTTB December

3 1. Inleiding: Bedrijfssport Aanleiding Jongeren doen naar verhouding vaak aan sport en zijn vaak lid van een vereniging. Van de volwassenen (18-64 jaar) sport daarentegen nog geen 50%. Wanneer we het hebben over de ambitie van NOC*NSF om de sportparticipatie van 65% naar 75% te verhogen, is in laatstgenoemde groep nog relatief veel winst te behalen. De vraag is alleen, hoe krijgen we deze volwassenen aan het bewegen? Volgens Stichting Sport & Zaken en NOC*NSF is bedrijfssport hiervoor één van de mogelijke oplossingen. Het stimuleren en faciliteren van sport- en bewegingsactiviteiten op de werkvloer wordt ook wel bedrijfssport genoemd. Werkgevers organiseren dit om verschillende redenen. Allereerst moet het zorgen voor een gezonder personeelsbestand. Verzuimreductie is hierbij het achterliggende streven. Daarnaast heeft gezamenlijk sporten met collega's een positief effect op het teamgevoel en het imago van het bedrijf. Deze sportactiviteiten worden vaak tijdens- of direct na werktijd georganiseerd en kunnen plaatsvinden op de vestiging van het bedrijf, op een sportschool, of bij een sportvereniging. Voor een vereniging resulteert dit wellicht in extra financiële inkomsten en nieuwe leden. Het kan op die manier als een alternatief voor sportsponsoring worden gezien. Middels de Sportimpuls kunnen sportverenigingen een subsidieaanvraag indienen voor de organisatie van bedrijfssportactiviteiten. NOC*NSF en de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) vragen zich echter af in hoeverre hier behoefte naar is? Zien verenigingen bedrijfsport daadwerkelijk als een manier om de groep volwassenen aan het sporten te krijgen en om nieuwe leden te werven? Of is het een thema dat nauwelijks onder de verenigingen leeft? Met deze vragen als aanleiding wilde Sport & Zaken in samenwerking met de NTTB onderzoeken in hoeverre verenigingen sportactiviteiten organiseren/ faciliteren voor werknemers van (nabij gelegen) bedrijven, of de intentie hebben om dit te gaan doen. Daarnaast moet uit de scan blijken of verenigingen behoefte hebben aan ondersteuning vanuit de bond. Naar aanleiding van deze interesse in bedrijfssport, is er een kwantitatief onderzoek gedaan onder de verenigingen van de NTTB. Dit onderzoek is uitgevoerd door Sport & Zaken. Door middel van een vragenlijst hebben de verenigingen hun mening gegeven over hun interesse naar bedrijfssport en de eventuele invulling hiervan. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in deze rapportage. Rapport NTTB December

4 2. Methode Voor het uitvoeren van het onderzoek naar de wensen en behoeften met betrekking tot bedrijfssport, is een enquête uitgezet onder de verenigingen van de NTTB. De inventarisatie van behoefte Voor de inventarisatie van behoefte is gebruik gemaakt van een online vragenlijst (zie statistieken van de resultaten in bijlage 1). Hierin zijn vragen gesteld over of verenigingen actief zijn met het aanbieden van bedrijfssport, in hoeverre zij kansen zien bij deze doelgroep en of zij middels de Sportimpuls voornemens zijn om met bedrijfssport aan de slag te gaan. Deze vragen kunnen met één en in sommige gevallen met meerdere vooraf vastgestelde antwoorden worden beantwoord. Dankzij deze manier van enquêteren kan een goed statistisch beeld van de uitkomsten worden gegeven. Aantal respondenten De respons op de enquête is 57%. De link van de enquête is naar 581 verenigingen gestuurd. In totaal hebben 376 mensen de enquête ingevuld. 43 keer is de enquête door twee of drie bestuurders van één vereniging ingevuld. In totaal hebben dus 333 van de 581 verenigingen daadwerkelijk op de enquête gereageerd. Hierdoor kan een betrouwbaar en representatief beeld van de wensen en behoeften van de verenigingen van de NTTB gegeven worden. De online enquête heeft gedurende 4 weken opengestaan voor de verenigingen. Rapport NTTB December

5 3. Interesse voor het thema bedrijfssport Zoals jeugd bereikt kan worden via de school, zo is het werk de ideale setting om sport en bewegen bij volwassenen te stimuleren. Maar zien verenigingen dit ook zo? Ziet u de doelgroep werknemers als een interessante doelgroep voor uw vereniging? Ja % Nog niet eerder in verdiept % Nee, omdat % Aantal respondenten 375 Uit bovenstaande vraag blijkt dat er zeker interesse bestaat in de doelgroep werknemers. Tevens blijkt dat een groot deel van de respondenten (44%) zich nog niet in deze doelgroep heeft verdiept. De 80 respondenten die aangeven niet geïnteresseerd te zijn in dit onderwerp, geven hiervoor verschillende redenen: - De gemiddelde leeftijd van onze leden is We zijn voornamelijk gericht op gehandicapte sporters. - We hebben nog geen eigen accommodatie en kantine. Dit willen we gaan opzetten als we zo ver zijn. - We hebben maar één speelavond en niet meer financiën. - Wij hebben drie jaar geleden alle bedrijven binnen onze gemeente uitgenodigd voor deelname aan bedrijfscompetitie. Totaal geen reactie. - Het spreekt binnen onze vereniging niemand aan. Er zijn geen leden die daarin tijd willen steken. Samenvattend staan hieronder de thema s waarom verenigingen geen bedrijfssport aanbieden: - Richt zich op andere doelgroep(en) - Ontoereikende accommodatie - Geen geld om een programma op te starten - Al eens geprobeerd maar zonder succes - Geen interesse vanuit de vereniging Een opvallend resultaat met betrekking tot de accommodaties is dat 49% van de respondenten aangeeft dat hun vereniging niet bereid is trainingen aan te bieden op locatie van het bedrijf, ook al heeft dit bedrijf hiervoor wel een geschikte ruimte. Wanneer we vervolgens kijken naar de respondenten van verenigingen die al met bedrijfssport bezig zijn (N=46), geeft 42% (19 respondenten) aan dat hun vereniging wel bereid is tot het aanbieden van trainingen op het kantoor van een bedrijf. Rapport NTTB December

6 De vereniging is bereid om trainingen te verzorgen op het kantoor van het bedrijf (mits geschikte ruimte) Helemaal mee oneens % Mee oneens % Neutraal % Mee eens % Helemaal eens % Aantal respondenten 368 Respondenten van verenigingen die al bedrijfssport aanbieden: De vereniging is bereid om trainingen te verzorgen op het kantoor van het bedrijf (mits geschikte ruimte) Helemaal mee oneens % Mee oneens % Neutraal 9 20 % Mee eens % Helemaal eens % Aantal respondenten 45 Rapport NTTB December

7 4. Huidige bedrijfssportaanbieders In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat een deel van de tafeltennisverenigingen aangeeft medewerkers als een interessante doelgroep te zien. Hieronder wordt behandeld in hoeverre verenigingen zich al bezig houden met het aanbieden van bedrijfssportactiviteiten. Organiseert uw vereniging sportaanbod voor werknemers? (bijvoorbeeld voor bedrijven uit de omgeving) Ja % Nee % Wel gedaan, maar inmiddels mee gestopt, wij organiseerden namelijk % Aantal respondenten 375 De grootste groep heeft nog niet eerder activiteiten georganiseerd voor het bedrijfsleven. Volgens 32 respondenten heeft hun vereniging in het verleden al eens bedrijfssport georganiseerd. Bij deze verenigingen heeft dit voornamelijk op sporadische basis plaatsgevonden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het organiseren van een paar losse clinics als tegenprestatie richting de sponsor. Er zijn 46 respondenten die aangeven dat hun vereniging sportaanbod voor bedrijven organiseert. Deze 46 respondenten representeren 43 verenigingen. Opvallend in deze context is dat één bestuurslid van Tafeltennis Nijmegen heeft aangegeven dat deze vereniging bedrijfssport aanbied terwijl een ander bestuurslid van dezelfde vereniging aangeeft dat ze geen bedrijfssport verzorgen. De redenen voor verenigingen om bedrijfssport aan te bieden vind je in onderstaande tabel. Wat is de belangrijkste reden om bedrijfssport te organiseren binnen uw vereniging? NB. meerdere antwoorden mogelijk Nieuwe leden % Extra financiële inkomsten % Bekendheid van de vereniging % Biedt meerwaarde aan de sponsoring van de vereniging door een bedrijf % Anders, namelijk % Aantal respondenten 46 Bij anders, namelijk komt naar voren dat het promoten van de sport een beweegreden kan zijn om bedrijfssport aan te bieden. Rapport NTTB December

8 Wat organiseert uw vereniging voor werknemers? NB. meerdere antwoorden mogelijk Kennismakingstrajecten (bijv. eenmalige clinic) % Medewerkers stromen in reguliere trainingen van de vereniging % Bedrijfssportcompetitie % Medewerkers nemen deel aan toernooi % Anders, namelijk % Aantal respondenten 46 Het bedrijfssportaanbod van de verenigingen blijkt redelijk divers. Zowel kennismakingstrajecten, bedrijfssportcompetitie als deelname aan toernooien zijn populair. De 5 respondenten bij anders, namelijk, organiseren: - personeelsevenement (exclusief toernooi + beperkte cateringservice) - bedrijfsuitjes/ teambuildingsactiviteiten - trainingen om te netwerken Zou u opgedane kennis over bedrijfssport willen delen met uw bond en andere verenigingen? Nee 9 20 % Ja, via mijn adres mag hierover contact met mij opgenomen worden % Aantal respondenten 45 Het merendeel van deze verenigingen staan er voor open om opgedane ervaringen en kennis te delen. De gegevens van deze 36 respondenten vind je in bijlage 2. Rapport NTTB December

9 5. Belemmeringen en ondersteuning 187 van de in totaal 376 respondenten ervaren belemmeringen binnen hun vereniging om sportactiviteiten voor het bedrijfsleven te organiseren. Wat zijn deze belemmeringen? Wat is de belangrijkste belemmering? Onvoldoende mankracht % Faciliteiten (clubhuis, douchefaciliteiten) zijn ontoereikend om bedrijfsleven te % bedienen Geen/ onvoldoende kennis over hoe deze doelgroep aangesproken moet % worden Vind doelgroep niet interessant voor de vereniging % Onvoldoende draagkracht binnen de vereniging voor dit soort initiatieven % Bedrijfsleven is niet geïnteresseerd in het aanbod van de vereniging % Anders, namelijk % Aantal respondenten 187 Op de vraag of de respondenten behoefte hebben aan ondersteuning van de NTTB over het thema bedrijfssport, antwoordde 35% (135 respondenten) Ja. Zoals uit onderstaande tabel blijkt hebben verenigingen vooral behoefte aan een handleiding over bedrijfssport. Bij anders werd vooral aangegeven dat het uitwisselen van ervaringen mogelijk kan helpen bij het ontwikkelen van kennis op het gebied van bedrijfssport. Aan wat voor ondersteuning vanuit de bond heeft u behoefte? Een handleiding voor verenigingen, incl. goede voorbeelden, stappenplan over % hoe bedrijfssport te organiseren, etc. Stimulatie van het gebruik van ipong tafels bij bedrijven % De module Bedrijfstafeltennis van de NTTB aanbieden aan bedrijven (voor % meer info zie Anders, namelijk % Aantal respondenten 128 Rapport NTTB December

10 6. Intentie om met bedrijfssport aan de slag te gaan De vraag of verenigingen het voornemen hebben om met de doelgroep werknemers aan de slag te gaan werd gesteld aan de groep die momenteel niet met bedrijfssport bezig is. 37 respondenten van de in totaal 321 respondenten beantwoordde deze vraag met Ja en 141 respondenten met Misschien. 143 respondenten geven op voorhand al aan dat hun vereniging in de nabije toekomst niet met bedrijfssport aan de slag zal gaan. De verhoudingen bij de vraag of verenigingen voornemens zijn om een sportimpuls aanvraag te doen zijn hieronder weergegeven. Is uw vereniging voornemens om een Sportimpuls aanvraag op het gebied van bedrijfssport in te dienen? Ja % Twijfel % Nee % Aantal respondenten 375 Rapport NTTB December

11 Bijlage 1: Ruwe data 1. Hoeveel leden telt de vereniging? % % % % % Overig % Aantal respondenten Ziet u de doelgroep werknemers als een interessante doelgroep voor uw vereniging? Ja % Nog niet eerder in verdiept % Nee, omdat % Aantal respondenten Organiseert uw vereniging sportaanbod voor werknemers? (bijvoorbeeld voor bedrijven uit de omgeving) NB. bij 'nee' of 'wel gedaan': ga door naar vraag 14 Ja % Nee % Wel gedaan, maar inmiddels mee gestopt, wij organiseerden namelijk % Aantal respondenten 375 Rapport NTTB December

12 4. Hoe is de vereniging met het bedrijfsleven in contact gekomen? Vereniging heeft zelf contact gezocht met bedrijven % Via de sportbond % Via de gemeente % Via Sport & Zaken 0 0 % Bedrijf heeft zelf de vereniging benaderd % Anders, namelijk % Aantal respondenten Wat is de belangrijkste reden om bedrijfssport te organiseren binnen uw vereniging? NB. meerdere antwoorden mogelijk Nieuwe leden % Extra financiele inkomsten % Bekendheid van de vereniging % Biedt meerwaarde aan de sponsoring van de vereniging door een bedrijf % Anders, namelijk % Aantal respondenten Welke behoefte ligt er vanuit bedrijven in uw omgeving? NB. meerdere antwoorden mogelijk Kennismakingstrajecten (bijv. eenmalige clinic) % Instromen in regulier trainingsaanbod % Bedrijfssportcompetitie % Deelname aan toernooi % Anders, namelijk % Aantal respondenten 45 Rapport NTTB December

13 7. Wat organiseert uw vereniging voor werknemers? NB. meerdere antwoorden mogelijk Kennismakingstrajecten (bijv. eenmalige clinic) % Medewerkers stromen in reguliere trainingen van de vereniging % Bedrijfssportcompetitie % Medewerkers nemen deel aan toernooi % Anders, namelijk % Aantal respondenten Zou u opgedane kennis over bedrijfssport willen delen met uw bond en andere verenigingen? Nee 9 20 % Ja, via mijn adres mag hierover contact met mij opgenomen worden % Aantal respondenten Ervaart u belemmeringen om sportactiviteiten voor het bedrijfsleven te organiseren? Ja % Nee % Aantal respondenten 358 Rapport NTTB December

14 10. Wat is de belangrijkste belemmering? NB. meerdere antwoorden mogelijk Onvoldoende mankracht % Faciliteiten (clubhuis, douchefaciliteiten) zijn ontoereikend % om bedrijfsleven te bedienen Geen/ onvoldoende kennis over hoe deze doelgroep aangesproken moet % worden Vind doelgroep niet interessant voor de vereniging % Onvoldoende draagkracht binnen de vereniging voor dit soort initiatieven % Bedrijfsleven is niet geïnteresseerd in het aanbod van de vereniging % Anders, namelijk % Aantal respondenten Heeft uw vereniging het voornemen om in de nabije toekomst met deze doelgroep aan de slag te gaan? Ja % Misschien % Nee, omdat % Aantal respondenten Wat zou de belangrijkste reden zijn om met bedrijfssport aan de slag te gaan? NB. meerdere antwoorden mogelijk Nieuwe leden % Extra financiele inkomsten % Bekendheid van de vereniging % Biedt meerwaarde aan de sponsoring van de vereniging door een bedrijf % Anders, namelijk % Aantal respondenten 177 Rapport NTTB December

15 13. Heeft uw vereniging behoefte aan ondersteuning van de NTTB over het thema bedrijfssport? Denk aan informatieverstrekking, geven van goede voorbeelden, etc. Ja % Nee % Aantal respondenten Aan wat voor ondersteuning vanuit de bond heeft u behoefte? Een handleiding voor verenigingen, incl. goede voorbeelden, stappenplan over hoe bedrijfssport te organiseren, % etc. Stimulatie van het gebruik van ipong tafels bij bedrijven % De module Bedrijfstafeltennis van de NTTB aanbieden aan bedrijven (voor meer info zie % Anders, namelijk % Aantal respondenten Is uw vereniging voornemens om een Sportimpuls aanvraag op het gebied van bedrijfssport in te dienen? voor meer info over de sportimpuls zie Ja % Twijfel % Nee % Aantal respondenten 375 Rapport NTTB December

16 16. Bedrijfssport kan alleen uitgevoerd worden door professionals (lees: betaalde krachten) Helemaal mee oneens % Mee oneens % Neutraal % Mee eens % Helemaal eens % Aantal respondenten In mijn omgeving wordt bedrijfssport door anderen (fitnessscholen, commerciele hardlooptrainers, etc.) georganiseerd Helemaal mee oneens % Mee oneens % Neutraal % Mee eens % Helemaal eens % Aantal respondenten Trainers dienen voor bedrijfstrainingen een hogere vrijwilligersvergoeding te ontvangen dan voor reguliere verenigingstrainingen Helemaal mee oneens % Mee oneens % Neutraal % Mee eens % Helemaal eens % Aantal respondenten 364 Rapport NTTB December

17 19. De vereniging is bereid om trainingen te verzorgen op het kantoor van het bedrijf (mits geschikte ruimte) Helemaal mee oneens % Mee oneens % Neutraal % Mee eens % Helemaal eens % Aantal respondenten Voor bedrijfstrainingen kan de vereniging hogere tarieven vragen dan bij reguliere trainingen Helemaal mee oneens % Mee oneens % Neutraal % Mee eens % Helemaal eens % Aantal respondenten 366 Rapport NTTB December

18 Bijlage 2: Bedrijfssport kennisdelers Naam Locatie mailadres functie Taverbo/Sabo Boxtel Voorzitter ttv tanaka etten-leur voorzitter Tafeltennisvereniging DHC Delft penningmeester TTV Zuiderhuis/Megacles Weert NS Rotterdam Rotterdam Secretaris Ttv de Sprint Brielle Voorzitter TTV Pingwins Den Haag Penningmeester Doing Zoetermeer Voorzitter ttv vries Vries Voorzitter Tafeltennisvereniging ONI Wijchen secretaris TOV Noordwijk voorzitter TTVR Rijssen Penningmeester Sethone Dodewaard Penningmeester TTV Pijnacker Pijnacker Voorzitter Sethone dodewaard voorzitter Bestuurslid Technische zaken, Technisch coördinator. De Treffers (R) Roelofarendsveen voorzitter,comleider TTV Ready Leeuwarden Bestuurslid TTV TIOS '51 Tilburg Penningmeester TTV SKF Veenendaal Voorzitter ttv RELAX Didam penningmeester TTV Huizen Huizen Secretaris TOP Haastrecht voorzitter TTC Middelburg Middelburg voorzitter TTV HET MARKIEZAAT BERGEN OP ZOOM VOORZ.TECHNISCHE COMMISSIE Witac'89 Willemstad Voorzitter NN Rotterdam Rotterdam Secretaris de Treffers 70 Klazienaveen Trainer, voorzitter jeugdbestuur, lid hoofdbestuur TTC FvT Rotterdam Secretaris S.C. Velp Velp Penningmeester Docos tafeltennis Leiden Bestuurslid PR&C Tafeltennis Nijmegen Nijmegen voorzitter Hatac Haaksbergen secretaris Coordinator Ttv BIT.NL Ede bedrijventafeltenniscompetitie/sponsoring Westa Wessem secretaris Nedereindse Sportvereniging Nieuwegein voorzitter Ttv belcrum Breda Rapport NTTB December

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Beste bestuursleden, Welkom bij de verenigingsmonitor 2012 van de Nederlandse Onderwatersport Bond! De resultaten van dit onderzoek worden door

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Tafeltennis Bedrijfscompetitie (bedrijfssport) Join the Table Organisatie: Nederlandse Tafeltennisbond Contactpersoon: mevrouw Ingrid Koppelman Contactpersoon 2: mevrouw Jessica Burger Erkenningen: Sport-

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Handleiding Join the Table

Handleiding Join the Table Handleiding Join the Table setting Sportkantine Inhoud 1 Definitie: wat is JTT 2 Voorwaarden: wanneer kan je JTT op gaan zetten 3 Voorbereiding: welke zaken moeten geregeld zijn alvorens te starten 4 Uitvoering:

Nadere informatie

Sport- en beweegscan [bedrijf X]

Sport- en beweegscan [bedrijf X] Sport- en beweegscan [bedrijf X] 16 december 2014 Dia 1 Methode Digitale vragenlijst De inventarisatie geeft inzicht in: Beweegnormen (NNGB en Fitnorm) Sportbehoefte Redenen om te gaan sporten Draagvlak

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Sport2U Organisatie: Stade Advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Sport2U Organisatie: Stade Advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Sport2U Organisatie: Stade Advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Sport2U is een virtuele sportinfrastructuur voor jongeren (12-18 jaar) (en

Nadere informatie

Sportverenigingsmonitor 2016

Sportverenigingsmonitor 2016 Sportverenigingsmonitor 2016 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In opdracht van Sportstad Leiden is in het najaar van 2016 een digitaal onderzoek

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Samenvatting Eén op de vijf respondenten zegt op dit moment vrijwilligerswerk te doen. Ouderen, vrouwen en inwoners van de stadsdelen Zuid en West doen dit relatief iets

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen: waar knelt het en wat gaat al goed?

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen: waar knelt het en wat gaat al goed? Onderwijs aan vluchtelingenkinderen: waar knelt het en wat gaat al goed? Ledenpeiling Verus 23 september 3 oktober 2015 Verus Robbert Jan de Vries Wouter van den Berg Oktober 2015 Inleiding Het aantal

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw sport: Dammen:

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw sport: Dammen: Vragenlijst onderzoek Huisvestingsituatie Denksportverenigingen Deze vragenlijst is opgesteld door de samenwerkende denksportbonden en Sportservice Noord-Holland. U ontvangt de vragenlijst van uw bond

Nadere informatie

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet AANGEPAST BADMINTON ANGEPAST BADMINTON Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet Aangepast Badminton Inleiding Badminton is een sport voor iedereen. Het over de hele wereld gespeelde razendsnelle

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

FAQ AH SPORTWEKEN. Aanmelden

FAQ AH SPORTWEKEN. Aanmelden FAQ AH SPORTWEKEN Aanmelden Mijn sportclub wil meedoen aan de AH Sportweken. Hoe meld ik de club aan? Ga naar www.sport.nl/ah en download de toolkit Aanmelden AH Sportweken en volg alle beschreven stappen.

Nadere informatie

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%.

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%. Inleiding Sporten én bewegen dragen bij aan een goede gezondheid. Verder stimuleert het de sociale binding en bevordert het dat mensen actief onderdeel uitmaken van de samenleving. De gemeente stelt daarom

Nadere informatie

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013 Thema: GEZONDHEID Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun mening te geven over

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Hoe sportief is uw organisatie?

Hoe sportief is uw organisatie? Nationaal HR onderzoek Hoe sportief is uw organisatie? door en Hilversum, mei 2006 SportiefLeven.nl P&Oactueel Marco Schreurs (Oprichter) Seb van der Kaaden (Uitgever) Calandstraat 14 Postbus 16500 1222

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Namens de projectgroep voorbereid door M. van Boxtel Achtergrond

Namens de projectgroep voorbereid door M. van Boxtel Achtergrond Rapportage TANDEM Vragenlijstonderzoek TANDEM vragenlijst voor leden beroepsvereniging MBSR/MBCT trainers Namens de projectgroep voorbereid door M. van Boxtel Achtergrond Het TANDEM- project richt zich

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Platform Verenigingsadvies 6 en 7 juli 2016

Platform Verenigingsadvies 6 en 7 juli 2016 Platform Verenigingsadvies 6 en 7 juli 2016 Reisschema tijd onderwerp 13.00 13.15 Welkom Wie is wie? 13.15 14.15 1 e helft: Verkennen Inleiding Welke aanpak zit er in jouw rugzak? Welke tip heb je voor

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Volwassenen naar het sportpark

Volwassenen naar het sportpark Laaghangend fruit: jong volwassenen die willen (blijven) sporten Volwassenen naar het sportpark Riccardo Gillieron Anja Garritsen NOC*NSF OZ&PC Arethusa Dia 1 Dia 2 We winnen veel met sport! Dia 3 Plus10

Nadere informatie

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting

Jong Volwassenen. Een behoud voor de hockeysport. De samenvatting Jong Volwassenen Een behoud voor de hockeysport De samenvatting Sophie Benus Universiteit Utrecht Faculteit : Bestuurs- en Organisatiewetenschappen Utrecht, 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Looptijd onderzoek: vierde kwartaal 2014 Rapport: 24 december 2014 Inleiding Voor u liggen de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek van uw vereniging ETV

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Draaiboek Chinese avonden

Draaiboek Chinese avonden Logo vereniging Draaiboek Chinese avonden (foto: J. Snelders/ NTTB) Chinese studenten als nieuwe doelgroep In Nederland wonen en studeren veel Chinezen. Tafeltennis is voor hen een sport waarmee ze opgegroeid

Nadere informatie

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Formulier verantwoording subsidie

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Rapport Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk 21 maart 2016 CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Het CommunicatiePanel heeft naar aanleiding van

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Behoefte onderzoek naar een overbruggingsen/of pensioenregeling voor topsporters

Behoefte onderzoek naar een overbruggingsen/of pensioenregeling voor topsporters Uitkomsten enquête overbruggings- en pensioenregeling Nederlandse topsporters Behoefte onderzoek naar een overbruggingsen/of pensioenregeling voor topsporters Colofon NOC*NSF Atletencommissie Juni 2014

Nadere informatie

Inschrijfformulier sportpret 2012-2013

Inschrijfformulier sportpret 2012-2013 Naam vereniging/sportaanbieder:... Contactpersoon: Inschrijfformulier sportpret 2012-2013 Functie binnen de club: Correspondentieadres Postcode en woonplaats:... Telefoon: thuis:.. mobiel:.. E-mail:. p

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 17 januari 2016 DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN MIJN HAND 140 Nieuwsbrieven heb ik de afgelopen jaren geschreven, daarvoor had Wim Groffen er

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Ronde tafel 1: Sporten na school? Ja, de schoolsportvereniging

Ronde tafel 1: Sporten na school? Ja, de schoolsportvereniging Ronde tafel 1: Sporten na school? Ja, de schoolsportvereniging Tafeldame: Liesbeth van der Meer, projectmanager Rotterdam Sportsupport en lid Alexandria 66 i.s.m. Manon Zwakenberg, projectcoördinator Jeugdsport

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport.

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. subsidieaanvraagformulier Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek Juli 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Stoppen

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Janine van Kalmthout Harold van der Werff Mulier Instituut, Utrecht Februari 2015 Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Terugkoppeling workshops

Terugkoppeling workshops Terugkoppeling workshops Workshop 1: Besturen met een visie Door: Peter Janssen, trainer van organisatie- en adviesbureau Koerseigen In de workshop Besturen met een visie werd de bestuurders een "spiegel"

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie