Biodieselproductie uit palmolie en jatropha in Peru en impact voor duurzaamheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Biodieselproductie uit palmolie en jatropha in Peru en impact voor duurzaamheid."

Transcriptie

1 Biodieselproductie uit palmolie en jatropha in Peru en impact voor duurzaamheid. Een Levens Cyclus Duurzaamheids Analyse Auteur: Baukje Bruinsma November 2009 Samenvatting. Door het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten is de concentratie aan broeikasgassen in de aardatmosfeer de laatste decennia sterk gestegen. Hierdoor is in de vorige eeuw de gemiddelde temperatuur met 0,74 ºC gestegen en is de zeespiegel met 12 tot 22 cm gestegen. Geschat wordt dat de gemiddelde temperatuur op de aarde deze eeuw verder zal gaan stijgen met grote gevolgen voor de mens en het milieu. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is een van de redenen dat de interesse voor biobrandstoffen de laatste decennia sterk is toegenomen. Een andere reden voor de toegenomen interesse in biobrandstoffen is het vergroten van de energiezekerheid en het verminderen van de afhankelijkheid aan fossiele brandstoffen. Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om de klimaatverandering tegen te gaan. Door het beleid dat in verschillende landen gevoerd wordt met betrekking tot de (verplichte) bijmenging van biobrandstoffen met benzine en diesel wordt verwacht dat de productie van biobrandstoffen in de toekomst toe zal gaan nemen. In Peru wordt verwacht dat met name de biodieselproductie op basis van oliepalm (Elaeis guineensis) en jatropha (Jatropha curcas) in het Amazonegebied toe zal gaan nemen. De teelt van oliepalm en jatropha zou aan de ene kant kunnen leiden tot rurale ontwikkeling en armoedebestrijding. Aan de andere kant is de vraag of deze biodieselproductie wenselijk is gezien vanuit economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten. Deze aspecten worden hier als de drie aspecten van duurzaamheid beschouwd. In deze studie zijn de gevolgen van de biodieselproductie uit oliepalm en jatropha, in het Amazone gebied van Peru, voor verschillende aspecten onderzocht. Deze betreffen de economische aspecten als inkomen, werkgelegenheid en lokale energiezekerheid, de ecologische aspecten als energiebalans, uitstoot broeikasgassen en biodiversiteit, en de sociaal-culturele aspecten als voedselzekerheid, grondeigendom, machtsrelaties en gender. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. Hierbij is een Levens Cyclus Analyse (LCA) uitgevoerd waarbij gekeken is naar de eerste drie stappen in de keten namelijk de teelt van palmolie c.q. jatropha, de olie-extractie en de biodieselproductie. Er is onderzocht op welke wijze de productie van biodiesel uit palmolie en jatropaha momenteel plaats vindt. Het huidige areaal aan oliepalm is circa hectare waarvan 60% plaats vindt door middel van kleinschalige bedrijven en 40% door middel van een klein aantal grote bedrijven. De kleinschalige oliepalmproducenten zijn goed georganiseerd op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Er bevinden zich vijf olie-extractie bedrijven in het Amazonegebied van Peru, waarvan er vier worden gerund door de organisaties van kleine oliepalmproducenten. De biodieselproductie uit palmolie vindt nog maar op zeer kleine schaal plaats in Peru. Om in 2009 aan de mengverplichtingen van 2% biodiesel met

2 fossiele diesel (B2) te voldoen wordt biodiesel geïmporteerd of geproduceerd uit de goedkopere gesubsidieerde sojaolie uit de Verenigde Staten. De teelt van jatropha bevindt zich nog in de onderzoeksfase waardoor de productie van biodiesel uit jatropha nog niet plaats vindt in Peru. De nationaal geproduceerde olie kan moeilijk concurreren met de goedkope gesubsidieerde geïmporteerde sojaolie uit de Verenigde Staten. De kansen voor nationale biodieselproductie zijn dan ook afhankelijk van bescherming daarvan tegen zulke sojaolie. Door middel van importheffingen zou de overheid de nationale olieproductie kunnen beschermen en stimuleren. Met name de nationale organisaties van oliepalm producenten kunnen een belangrijke rol spelen in de onderhandelingen hierover naar de overheid en andere organisaties. Ten tweede is gekeken op welke wijze de biodieselproductie uit palmolie en jatropha zich zal gaan uitbreiden in de toekomst. Op basis van de interviews wordt de uitbreiding van het oliepalmareaal op de korte termijn (tot vijf jaar) geschat op hectare oliepalm waarvan 58% op kleine schaal zal plaats vinden. Uitbreiding hier zal gaan plaats vinden bij zowel bestaande als bij nieuwe bedrijven. Grond die hiervoor gebruikt wordt is hoofdzakelijk 3 jarig (laag) tot 15 jarig (hoog) secundair bos. De uitbreiding van de biodieselproductie uit jatropha is moeilijk te voorspellen omdat de teelt zich nog in de onderzoeksfase bevindt. In de derde plaats is de levenscyclus van de biodiesel productie uit palmolie en jatropha onderzocht. Voor zowel palmolie als jatropha zijn ieder twee varianten uitgewerkt waarvan één theoretische variant met gebruik van de aanbevolen hoeveelheid kunstmest en theoretische hoge opbrengsten en een praktijkvariant op basis van de interviews met de producenten waarbij deels gebruik wordt gemaakt van (kunst)meststoffen en deel organische meststoffen. De laatste variant heeft lagere opbrengsten per hectare per jaar. Tot slot is gekeken wat de impact van de biodieselproductie is op de verschillende duurzaamheidthema s. Hierbij is uitgegaan van twee scenario s namelijk scenario 1) omschakeling van een 15-jarig secundair bos naar oliepalm of jatropha en scenario 2) omschakeling van een 3-jarig secundair bos naar oliepalm of jatropha. Per thema is gekeken of de bijdrage aan de genoemde dimensies van duurzaamheid positief of negatief is variërend van zeer positief (+++), positief (++), matig positief (+), neutraal (0), matig negatief (-), negatief (--) tot zeer negatief (---). Inkomsten en werkgelegenheid. De rentabiliteit van oliepalm (rekening houdend met arbeidskosten) is zowel in variant 1 als variant 2, positief met een winst van respectievelijk Sol ($ 624) en Sol ($ 575) per hectare per jaar. Daarbij is uitgegaan van een oliepalmprijs van augustus 2009 namelijk Sol 278,4 ($ 96,00) voor 1 ton trossen verse vruchten. Voor het verkrijgen van een minimum inkomen, uit de teelt van oliepalm, is een areaal van 2,5 tot 3 hectare oliepalm nodig. De teelt van oliepalm heeft naast een positief effect op het inkomen van de producenten ook een positief effect op de werkgelegenheid in de regio. De Netto Contante Waarde is in het geval van beide varianten positief. Bijdrage aan het inkomen en werkgelegenheid is dan ook zeer positief (+++) voor zowel variant 1 als variant 2 uitgaande van de huidige prijs of hoger. De teelt van jatropha is bij een prijs van Sol 540 ($ 200) voor 1 ton droge zaden minder rendabel dan de teelt van oliepalm maar levert nog wel een positieve bijdrage aan het inkomen van kleine producenten. De winst (rekening houdend met arbeidskosten), is bij variant 1 ongeveer Sol 675 ($ 233) per hectare per jaar en bij variant 2 ongeveer Sol 242 ($ 83) per hectare per jaar. Voor het verkrijgen van een minimum inkomen is bij variant 1 ongeveer 7 hectare nodig en bij variant 2 ongeveer 19 hectare. Wanneer arbeidskosten niet worden meegenomen in de berekening dan is dit 1,5 tot 6 hectare. De Netto Contante Waarde (NCW) van jatropha is positief maar is lager dan die van oliepalm. Bijdrage aan het inkomen en werkgelegenheid is in geval van variant 1 positief (++) en in geval van variant 2 matig positief (+), uitgaande van de huidige prijs of hoger.

3 Lokale energiezekerheid. Met een huidig areaal van hectare, waarvan slechts de helft in productie is, is het niet mogelijk om biodiesel te produceren zonder de voedselzekerheid aan te tasten. De biodiesel productie is thans zeer klein. De bijdrage aan de (lokale) energiezekerheid is dan ook bijna neutraal (0) voor beide varianten. Bij een verwachte toekomstige korte termijn uitbreiding van hectare oliepalm zou kunnen worden voldaan aan de nationale vraag naar B2 in 2009 en de lokale vraag naar B2 in 2009 en B5 in Met een totaal potentieel areaal van hectare voor oliepalm in de departementen Ucayali, San Martin en Loreto zou in de toekomst de gehele lokale vraag naar diesel kunnen worden vervangen door biodiesel en een deel van de nationale vraag. Omdat bij variant 1 de opbrengst per hectare hoger is (114 liter per hectare) dan bij variant 2 (85 liter per hectare) is de bijdrage aan lokale energiezekerheid, in de toekomst, in het eerste geval zeer positief (+++) en in het tweede geval positief (++). Het areaal aan jatropha is momenteel te klein om noemenswaardig bij te dragen aan het voorzien in de vraag naar biodiesel. Bijdrage aan (lokale) energiezekerheid in huidige situatie is dan ook neutraal (0). Wat betreft de verwachting voor toekomst zijn er zowel in het departement Ucayali als San Martin mogelijkheden voor verdere uitbreiding jatropha. Deze uitbreiding zal pas plaats gaan vinden na validatie van het technische pakket. Bijdrage van jatropha voor de lokale energiezekerheid is voor variant 1 matig positief (+) en voor variant 2, door de veel lagere opbrengsten per hectare neutraal (0). Energiebalans. De energiebalans voor de productie van biodiesel uit palmolie is voor zowel variant 1 als 2 circa 1,2. Bij de teelt van jatropha is de energiebalans hoger en varieert van 4,3 bij variant 1 en 5,1 bij variant 2. Belangrijk is dat de energiebalans groter is dan één, met andere woorden dat de productie van biobrandstoffen niet meer fossiele energie kost dan de hoeveelheid energie die de biobrandstof oplevert. Voor zowel de productie van biodiesel uit palmolie als jatropha is de energiebalans hoger dan 1 zodat beide een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid. De productie van biodiesel uit jatropha is energetisch gezien veel gunstiger waardoor de bijdrage aan duurzaamheid voor beide varianten zeer positief (+++) is. In het geval van oliepalm is de bijdrage matig positief (+) voor beide varianten. Uitstoot van broeikasgassen. Bij omschakeling van een 15-jarig secundair bos, is de bepalende factor bij de uitstoot van broeikasgassen de verandering van landgebruik en de daardoor afnemende C-voorraad. Vergeleken bij een CO 2 -uitstoot van 1 kg diesel (3,2 kg CO 2 / kg) is de CO 2 -uitstoot van 1 kg biodiesel uit palmolie, met 2,61 voor variant 1 en 3,25 kg CO 2 / kg biodiesel voor variant 2, iets gunstiger of bijna gelijk aan die van diesel. De CO 2 -uitstoot van de productie van 1 kg biodiesel uit jatropha is, met 10,38 34,21 kg CO 2 / kg biodiesel, veel ongunstiger dan de CO 2 -uitstoot van 1 kg diesel. De uitstoot van Stikstofoxide (N 2 O) naar de lucht vindt plaats bij gebruik van stikstofmeststoffen. Bij de teelt van oliepalm vindt er bij variant 1 een extra uitstoot plaats van broeikasgassen van 0,1 0,5 kg CO 2 equivalenten per kg biodiesel. Bij variant 2 is dit 0,1 0,3 kg CO 2 equivalent per kg biodiesel. Bij de teelt van jatropha is de extra uitstoot van broeikasgassen door N 2 O is hier 0,1 0,3 kg CO 2 equivalent per kg biodiesel. Op basis van de gegevens over de CO 2 en N 2 O-uitstoot wordt de broeikasbalans van de teelt van oliepalm als matig negatief (+) tot neutraal (0) beoordeeld en de teelt van jatropha van negatief (- - ) tot zeer negatief (- - -) in het geval van omschakeling van 15-jarig secundair bos naar oliepalm of jatropha (scenario 1). Bij omschakeling van 3-jarig secundair bos naar oliepalm (scenario 2) is er voor de varianten 1 en 2 een netto CO 2 -binding te zien van respectievelijk 0,96 1,54 kg CO 2 / kg biodiesel. In het geval van jatropha is de C-voorraad van het secundair bos iets groter dan de C-voorraad van jatropha waardoor er in totaal een CO 2 -uitstoot te zien is van 0,83 0,89 kg CO 2 / kg biodiesel. Zowel biodiesel uit

4 oliepalm als jatropha zijn wat betreft de CO 2 -uitstoot gunstiger dan die van diesel (3,2 kg CO 2 / kg diesel). Ook als men rekening houdt met de emissie van N 2 O is het aannemelijk dat in dit geval de broeikasgasbalans voor zowel oliepalm als jatropha positief kan uitvallen waarbij bij oliepalm de balans zeer positief (+++) is en bij jatropha positief (+). Biodiversiteit. Aangenomen mag worden dat de biodiversiteit van een secundair bos met name 15-jarig secundair bos groter is dan van een monocultuur oliepalm of monocultuur jatropha. Om deze redenen kan worden aangenomen dat bij omschakeling van 15-jarig secundair bos naar zowel monocultuur palmolie (variant 1 en 2) als jatropha (variant 1) de impact op biodiversiteit zeer negatief (- - -) is. Bij omschakeling van 15-jarig secundair bos naar jatropha in associatie met voedselgewassen is deze impact negatief (- -). Bij de omschakeling van een 3-jarig secundair bos naar oliepalm (variant 1 en 2) en jatropha in monocultuur (variant 1) is de impact op biodiversiteit negatief en bij de teelt van jatropha in associatie met voedselgewassen (variant 2) is de impact matig negatief (-) Voedselzekerheid. Bij gelijkblijvend areaal oliepalm zou de productie van biodiesel uit palmolie een negatief effect kunnen hebben op de beschikbaarheid van plantaardige oliën en vetten voor menselijke consumptie. De biodiesel productie is thans zeer klein waardoor de impact op voedselzekerheid momenteel bijna neutraal (0) is. Productie van biodiesel uit palmolie is dan ook alleen mogelijk bij uitbreiding van het al bestaande areaal oliepalm. Het potentiële areaal is hiervoor aanwezig en bestaat uit braakliggend secundair bos dat door het traditionele zwerflandbouwsysteem niet meer in gebruik is. Vaak betreft het arme en zure gronden waar over het algemeen geen voedselgewassen verbouwd worden. Voorzichtig zou gesteld kunnen worden dat de impact voor de voedselzekerheid door concurrentie van land met voedselgewassen matig negatief (-) is. Wel zou hier verder onderzoek naar gedaan moeten worden. Momenteel vindt er nog geen biodieselproductie uit jatropha plaats waardoor in de huidige situatie de impact op voedselzekerheid neutraal (0) is. Bij eventuele uitbreiding van monocultuur jatropha (variant 1) treedt concurrentie op van land met voedselgewassen. Aangenomen wordt dat deze impact evenals bij oliepalm matig negatief is (-). In het geval van uitbreiding van de teelt van jatropha in associatie met voedselgewassen (variant 2) is de impact op voedselzekerheid matig positief (+) doordat met de uitbreiding van jatropha ook het areaal voedselgewassen uitbreidt. Toegang tot land. De hoge investeringskosten voor de oliepalmteelt dwingen producenten hun gronden te legaliseren. Organisaties van kleine oliepalmorganisaties en CONVEAGRO ondersteunen hierbij. Voor jatropha zijn de investeringskosten minder maar omdat het een permanent gewas betreft is het ook hierdoor noodzakelijk om de grond te legaliseren. Kleinschalige teelt van oliepalm en jatropha kan dus een positieve bijdrage leveren aan het formaliseren van landeigendomtitels (++). Wat betreft de positie van landlozen is er te weinig informatie om goede conclusies te trekken. Hier zou verder onderzoek naar gedaan moeten worden. Macht en genderrelaties. Deelname aan de organisaties van oliepalmboeren geeft kleinschalige producenten de mogelijkheid mee te denken en te beslissen over lokaal, regionaal en nationaal beleid. Oliepalmteelt heeft een positieve bijdrage aan goede machtsrelaties (+ +). Wat betreft de positie van de vrouw is de bijdrage positief wanneer vrouwen actief worden gestimuleerd deel te nemen in de teelt en organisatie. De positie van de vrouwen kan ook slechter worden wanneer zij geen inzicht krijgen in de inkomsten en er sprake is van slecht financieel management. Bijdrage aan goede genderrelaties kan dus matig positief (+) of matig negatief (-) zijn. Momenteel zijn jatropha producenten nog niet georganiseerd

5 waardoor de bijdrage aan goede machtsrelaties neutraal (0) is. Wat betreft genderrelaties kan de bijdrage, evenals bij oliepalm, matig positief (+) of matig negatief (-) zijn. Samenvattend kan gesteld worden dat omschakeling van 3-jarig secundair bos naar kleinschalige productie van oliepalm of jatropha een positievere bijdrage aan duurzaamheid, zoals deze hier is gedefinieerd, levert dan de omschakeling van 15-jarig secundair bos naar oliepalm of jatropha. De reden hiervoor is dat bij omschakeling van 3-jarig secundair bos naar oliepalm en jatropha er een netto C-binding plaats vindt waardoor de broeikasgas balans positief is. Deze positieve broeikasgas balans is groter in het geval van omschakeling naar oliepalm. Bij omschakeling van 15 jarig secundair bos naar oliepalm is de CO 2 -uitstoot van 1 kg biodiesel ongeveer even groot als die van 1 kg diesel is er dus wat betreft de uitstoot van broeikasgassen geen winst is. Bij omschakeling van 15- jarig secundair bos naar jatropha is de broeikasgas balans zelfs negatief. Wanneer de teelt van oliepalm wordt vergeleken met de teelt van jatropha is te zien dat de teelt van oliepalm een veel grotere positieve impact heeft op de verschillende aspecten van duurzaamheid dan de teelt van jatropha, waarbij de positieve impact bij variant 1 groter is. Dit komt door de hogere opbrengsten per hectare. Bij eventuele verbetering van de organische bemesting en daardoor hogere opbrengsten per hectare zou de positieve impact bij variant 2 hoger worden. Wat betreft de teelt van jatropha is de gunstige impact op de dimensies van duurzaamheid kleiner dan oliepalm. Dit heeft met name te maken met het feit dat jatropha lagere opbrengsten per hectare heeft en daardoor de milieubelasting per kg biodiesel groter wordt. Wel heeft de teelt van jatropha variant 2 een positievere impact op biodiversiteit en voedselzekerheid.

Biodieselproductie uit palmolie en jatropha in Peru en impact voor duurzaamheid

Biodieselproductie uit palmolie en jatropha in Peru en impact voor duurzaamheid Biodieselproductie uit palmolie en jatropha in Peru en impact voor duurzaamheid Een Levens Cyclus Duurzaamheids Analyse Onderzoek in het kader van de Mastersopleiding Milieu-Natuurwetenschappen Open Universiteit

Nadere informatie

Regionale voedselproductie en duurzaamheid. Jasper Scholten 24 september 2013

Regionale voedselproductie en duurzaamheid. Jasper Scholten 24 september 2013 Regionale voedselproductie en duurzaamheid Jasper Scholten 24 september 2013 Methodology and tools Sustainability performance LCA Sustainable nutrition Quiz Vraag 1: Heeft een aardbei die in de supermarkt

Nadere informatie

E85 rijdende flexifuel auto uitstoot ten gevolge van de aanwezigheid van benzine in de brandstof.

E85 rijdende flexifuel auto uitstoot ten gevolge van de aanwezigheid van benzine in de brandstof. Energielabel auto Personenwagens moeten voorzien zijn van een zogenaamd energielabel. Deze maatregel is ingesteld om de consument de mogelijkheid te geven om op eenvoudige wijze het energieverbruik van

Nadere informatie

Biomassa: brood of brandstof?

Biomassa: brood of brandstof? RUG3 Biomassa: brood of brandstof? Centrum voor Energie en Milieukunde dr ir Sanderine Nonhebel Dia 1 RUG3 To set the date: * >Insert >Date and Time * At Fixed: fill the date in format mm-dd-yy * >Apply

Nadere informatie

Klimaatverandering en onze voedselzekerheid

Klimaatverandering en onze voedselzekerheid Klimaatverandering en onze voedselzekerheid Prof. Dr. Martin Kropff Rector Magnificus Wageningen University Vice-president Raad van Bestuur Wageningen UR Ons klimaat verandert Ons klimaat verandert Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces

et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces H 2 et broeikaseffect een nuttig maar door de mens ontregeld natuurlijk proces Bij het ontstaan van de aarde, 4,6 miljard jaren geleden, was er geen atmosfeer. Enkele miljoenen jaren waren nodig voor de

Nadere informatie

Tijdelijke duurzame energie

Tijdelijke duurzame energie Tijdelijke duurzame energie Tijdelijk Uitgewerkte businesscases voor windenergie, zonne-energie en biomassa Anders Bestemmen Tijdelijke duurzame energie Inleiding In het Corporate Innovatieprogramma van

Nadere informatie

DE KLIMAATNOOT IN MALI

DE KLIMAATNOOT IN MALI DE KLIMAATNOOT IN MALI Valmont s duurzaamheids project i.s.m. Stichting Trees for Travel Duurzaamheid staat al meer dan 26 jaar bij Valmont centraal. Na het laten uitvoeren van een LCA (Levenscyclus Analyse)

Nadere informatie

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen Nederland importland Landgebruik en emissies van grondstofstromen Vraagstelling en invulling Welke materiaalstromen naar en via Nederland veroorzaken wereldwijd de grootste milieudruk? Klimaat, toxische

Nadere informatie

Het onmogelijke mogelijk maken

Het onmogelijke mogelijk maken Het onmogelijke mogelijk maken Duurzame biobrandstoffen Titus Galema Inhoud Definitie/geschiedenis Duurzaamheid en criteria van Cramer Gota Verde in Honduras (beschrijving/aanpak/resultaten/geleerde lessen)

Nadere informatie

14. De effecten van de beleidsopties

14. De effecten van de beleidsopties 14. De effecten van de beleidsopties Op basis van de resultaten van de effectstudies en de simulatiemodellen is in tabel 1 voor elk van de vier beleidsopties een overzicht uitgewerkt (cijfers bij benadering)

Nadere informatie

Marktontwikkelingen vloeibare biobrandstoffen

Marktontwikkelingen vloeibare biobrandstoffen Marktontwikkelingen vloeibare biobrandstoffen Inhoud 1. Productschap MVO 2. Producten en toepassingen 3. EU Stimuleringsbeleid biobrandstoffen 4. Productie- en exportcijfers 5. Prijsontwikkelingen 6. Vergroten

Nadere informatie

Klimaatverandering, kansen voor agrarische ondernemers

Klimaatverandering, kansen voor agrarische ondernemers Klimaatverandering, kansen voor agrarische ondernemers Nationale Najaarsconferentie POP 3 Workshop Klimaatverandering en Landbouw Utrecht, 17 Nov. 2016 door Pier Vellinga Wetenschappelijk directeur Kennis

Nadere informatie

De opwarming van de aarde

De opwarming van de aarde De opwarming van de aarde De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen is een wereldwijd probleem. Verhoging van de zeespiegel en extreme weersomstandigheden zijn

Nadere informatie

Management samenvatting

Management samenvatting Management samenvatting Onderzoek naar de milieu-impact van natuurlijk grassportvelden Dit rapport beschrijft de milieu-impact van natuurlijke grassportvelden en de mogelijkheden om deze milieu-impact

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Het biobrandstoffen poster project

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Het biobrandstoffen poster project Afsluitende les Leerlingenhandleiding Het biobrandstoffen poster project Het biobrandstoffen poster project Biobrandstoffen; Duurzame ontwikkeling? Duurzame ontwikkeling is noodzakelijk voor het behoud

Nadere informatie

Definitie. Wat is Duurzaamheid?

Definitie. Wat is Duurzaamheid? Duurzaamheid Definitie Wat is Duurzaamheid? Waarom is duurzaamheid belangrijk? Bevolkingsgroei 7naar 9Miljard Waarom is duurzaamheid belangrijk? Grondstofschaarste Waarom is duurzaamheid belangrijk? Ontbossing

Nadere informatie

Nee, want de voorraden lopen juist terug in Indonesië.

Nee, want de voorraden lopen juist terug in Indonesië. Plusles Energiebronnen in Indonesië Module 2 Bronnen van energie Hoofdstuk 6 Energie, milieu en ruimte in Brazilië Indonesië is een groot eilandenrijk in Zuidoost-Azië. Het land bestaat uit meer dan 17.000

Nadere informatie

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen Samenvatting Er bestaan al jaren de zogeheten Richtlijnen voor goede voeding, die beschrijven wat een gezonde voeding inhoudt. Maar in hoeverre is een gezonde voeding ook duurzaam? Daarover gaat dit advies.

Nadere informatie

REGELS VOOR DE BEREKENING VAN BROEIKASGASEMISSIES GEDURENDE DE LEVENSCYCLUS VAN BIOBRANDSTOFFEN. Suikerbietethanol 61 % 52 %

REGELS VOOR DE BEREKENING VAN BROEIKASGASEMISSIES GEDURENDE DE LEVENSCYCLUS VAN BIOBRANDSTOFFEN. Suikerbietethanol 61 % 52 % L 140/106 NL Publicatieblad van de Europese Unie 5.6.2009 BIJLAGE IV REGELS VOOR DE BEREKENING VAN BROEIKASGASEMISSIES GEDURENDE DE LEVENSCYCLUS VAN BIOBRANDSTOFFEN A. en standaardwaarden voor biobrandstoffen

Nadere informatie

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5 Businesscase Titel Pagina 1 van 5 Versie historie Versie Auteur Datum Omschrijving Akkoord Naam Rol Voor akkoord: Eigenaar businesscase Pagina 2 van 5 Management samenvatting Beschrijf de managementsamenvatting

Nadere informatie

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW Waarom wel het land, maar niet de sloot benutten in de veenweiden? Dat is de vraag waar het om draait in het icoon Aquatische landbouw

Nadere informatie

Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw

Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw Als akkerbouwer kunt u duurzame energie opwekken en toepassen. Brandstof en elektriciteit blijven

Nadere informatie

klimaatverandering en voedsel

klimaatverandering en voedsel klimaatverandering en voedsel Parijs; wat is er afgesproken en gaat het lukken? Wat betekent dit voor landbouw en voeding? Energie transitie als voorbeeld voor producent en consument Duurzaamheid als paradigma.

Nadere informatie

Kwantitatieve verkenning van het potentieel voor LNG in de binnenvaart. Martin Quispel, DCMR Schiedam 28 maart 2017

Kwantitatieve verkenning van het potentieel voor LNG in de binnenvaart. Martin Quispel, DCMR Schiedam 28 maart 2017 Kwantitatieve verkenning van het potentieel voor LNG in de binnenvaart Martin Quispel, DCMR Schiedam 28 maart 2017 Achtergrond Verkennende studie uitgevoerd door STC-NESTRA en EICB in opdracht voor het

Nadere informatie

Vermeden broeikaseffect door recycling van e-waste

Vermeden broeikaseffect door recycling van e-waste Vermeden broeikaseffect door recycling van e-waste 29-214 Datum: 27 juli 215 Versie: 1.1 In opdracht van: Opgesteld door: Hendrik Bijker Wecycle Laura Golsteijn Marisa Vieira Dit rapport is geschreven

Nadere informatie

Curaçao Carbon Footprint 2015

Curaçao Carbon Footprint 2015 Willemstad, March 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Methode 2 Dataverzameling 3 Uitstoot CO2 in 2010 3 Uitstoot CO2 in 2015 4 Vergelijking met andere landen 5 Central Bureau of Statistics Curaçao 1 Inleiding

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding

Leerlingenhandleiding Leerlingenhandleiding Afsluitende module Het Biobrandstoffen Poster Project Ontwikkeld door dr. T. Klop Op alle lesmaterialen is de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland

Nadere informatie

Conclusies onderzoek douanegegevens

Conclusies onderzoek douanegegevens Conclusies onderzoek douanegegevens Onderzoek naar de mogelijkheden om de gegevens van de biobrandstoffen in het HBE systeem te toetsen Datum 3 augustus 2017 Versie 1 Inhoud 1. Samenvatting 2 2. De motie

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen Afsluitende les Leerlingenhandleiding Alternatieve brandstoffen Inleiding Deze chemie-verdiepingsmodule over alternatieve brandstoffen sluit aan op het Reizende DNA-lab Racen met wc-papier. Doel Het Reizende

Nadere informatie

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014 Energie in Beweging Wat is Well to Wheel Met Well to Wheel wordt het totale rendement van brandstoffen voor wegtransport uitgedrukt Well to Wheel maakt duidelijk

Nadere informatie

Klimaat & CO 2, Parijs, Polen Wereldwijde doelen, NL-doelen Energie in de gemeente Wierden Opties duurzame opwek:

Klimaat & CO 2, Parijs, Polen Wereldwijde doelen, NL-doelen Energie in de gemeente Wierden Opties duurzame opwek: Scenario s Jaap de Boer Energy Watch Klimaat & CO 2, Parijs, Polen Wereldwijde doelen, NL-doelen Energie in de gemeente Wierden Opties duurzame opwek: Twence Zon (particulier, bedrijven, zonneparken) Wind

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding

Leerlingenhandleiding Leerlingenhandleiding Afsluitende module Alternatieve Brandstoffen - Chemie verdieping - Ontwikkeld door dr. T. Klop en ir. J.F. Jacobs Op alle lesmaterialen is de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk

Nadere informatie

Duurzame energie, dat loont voor u als fruitteler. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de fruitteelt

Duurzame energie, dat loont voor u als fruitteler. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de fruitteelt Duurzame energie, dat loont voor u als fruitteler Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de fruitteelt Als fruitteler kunt u duurzame energie opwekken en toepassen. Brandstof en elektriciteit blijven

Nadere informatie

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Page 1 of 6 Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Hoe voorspeld? Klimaatscenario's voor Nederland (samengevat) DOWNLOAD HIER DE WORD VERSIE In dit informatieblad wordt in het kort klimaatverandering

Nadere informatie

Opwarming aarde niet de schuld van het vee

Opwarming aarde niet de schuld van het vee focus juni 219 Opwarming aarde niet de schuld van het vee Europese landbouwhuisdieren hebben vrijwel geen aandeel in de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit data van het Amerikaanse Carbon Dioxide Information

Nadere informatie

Klimaatafspraken van Parijs betekenis voor de Nederlandse akkerbouw

Klimaatafspraken van Parijs betekenis voor de Nederlandse akkerbouw Klimaatafspraken van Parijs betekenis voor de Nederlandse akkerbouw NAV Jaarcongres Swifterbant 17 februari 2016 Inleiding door prof. Pier Vellinga Waddenacademie en Urgenda voorheen Wageningen UR, Vrije

Nadere informatie

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139)

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Aan : E. Rekswinkel, M. Boersen Van : Wim Wiegant Controle

Nadere informatie

Uw wagenpark op biobrandstof laten rijden Een overzicht van de nieuwste mogelijkheden

Uw wagenpark op biobrandstof laten rijden Een overzicht van de nieuwste mogelijkheden Uw wagenpark op biobrandstof laten rijden Een overzicht van de nieuwste mogelijkheden Een inleiding op de Technical Guidance Koolstofkringloop Waar gaat deze folder over? Duurzame mobiliteit is een hot

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

2: vermindering van koolmonoxide, kooldioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide en dat is erg goed om het broeikaseffect tegen te houden.

2: vermindering van koolmonoxide, kooldioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide en dat is erg goed om het broeikaseffect tegen te houden. Stelling door T. 1429 woorden 12 juni 2014 7,8 2 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Stelling 1: openbaar vervoer moet gratis worden 1: km autorijden levert dan per passagier gemiddeld zeven keer

Nadere informatie

Samenvatting. - verlies van biodiversiteit, door ontbossing, vervuiling en monocultures;

Samenvatting. - verlies van biodiversiteit, door ontbossing, vervuiling en monocultures; 1. Inleiding 1.1 Dierlijke voedselproducten en milieu Dierlijke voedselproducten zoals, vlees, melk en eieren, zijn voor de meeste mensen een vast onderdeel van het menu. Deze producten leveren belangrijke

Nadere informatie

> Inzet: CO 2 reductie en eerlijke carbonhandel

> Inzet: CO 2 reductie en eerlijke carbonhandel > Ketenaanpak en -verantwoordelijkheid > Inzet: CO 2 reductie en eerlijke carbonhandel > Doel: boeren ondersteunen bij de impact van klimaatverandering en ontbossing tegen te gaan. Ons klimaat verandert

Nadere informatie

Les Biomassa LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE. Werkblad. Les Biomassa Werkblad. Over biomassa. Generaties biobrandstoffen

Les Biomassa LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE. Werkblad. Les Biomassa Werkblad. Over biomassa. Generaties biobrandstoffen LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne- energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

Potentieel warmtenetten in Wielsbeke/Oostrozebeke

Potentieel warmtenetten in Wielsbeke/Oostrozebeke Potentieel warmtenetten in Wielsbeke/Oostrozebeke Natascha Janssens, POM West-Vlaanderen Steven Vandenbulcke, A&S Energie Historiek Haalbaarheidsstudie ARBOR 2015 (3E Ingenium IEE) iov POM WVL Studie regio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 3 BRIEF

Nadere informatie

Voedsel Hier en Daar. Inleiding. gu u s g e u rt s

Voedsel Hier en Daar. Inleiding. gu u s g e u rt s gu u s g e u rt s Voedsel Hier en Daar Inleiding In opdracht van Helden Mondiaal (voorheen Platform Ontwikkelingssamenwerking Helden) heb ik de fotoexpositie Voedsel Hier en Daar opgezet. Dit is een duoexpositie

Nadere informatie

Klimaatverandering, de afspraken van Parijs wat betekent dat, wereldwijd en voor de hoge zandgronden?

Klimaatverandering, de afspraken van Parijs wat betekent dat, wereldwijd en voor de hoge zandgronden? Klimaatverandering, de afspraken van Parijs wat betekent dat, wereldwijd en voor de hoge zandgronden? Waterbeheer in tijden van klimaatverandering Deltaprogramma Hogezandgronden, regio oost door Pier Vellinga

Nadere informatie

Klimaatneutrale landbouw? Binnen bereik??

Klimaatneutrale landbouw? Binnen bereik?? Klimaatneutrale landbouw? Binnen bereik?? Road map Klimaatvriendelijk: carbon footprint Wat is carbon footprint? Wat is klimaatneutraal? Broeikasgassen en akkerbouw Het project boerenklimaat.nl Perspectief

Nadere informatie

Management samenvatting

Management samenvatting Management samenvatting Haalbaarheidsstudie - Bio-energie als duurzame oplossing voor het bereiken van energiedoelstellingen in de gemeente Ede 1. Introductie 1.1 Achtergrond Biomassa wordt over het algemeen

Nadere informatie

KLIMAATNEUTRALE REINIGING. 100% reiniging, 100% emissieneutraal MILIEU & DUURZAAMHEID

KLIMAATNEUTRALE REINIGING. 100% reiniging, 100% emissieneutraal MILIEU & DUURZAAMHEID C0 2 KLIMAATNEUTRALE REINIGING 100% reiniging, 100% emissieneutraal MILIEU & DUURZAAMHEID IEDEREEN WIL HET. DUS WIJ DOEN HET! DIT IS UW VOORDEEL. Wij kunnen alles behalve produceren zonder emis sies. Maar

Nadere informatie

Duurzaamheid. Openbare wijkraad vergadering 15 nov 2018

Duurzaamheid. Openbare wijkraad vergadering 15 nov 2018 Duurzaamheid Openbare wijkraad vergadering 15 nov 2018 Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige

Nadere informatie

Het potentieel van zonnepanelen toegepast op geluidsschermen langs de Rijkswegen Auteur: Sander Meppelink (2015)

Het potentieel van zonnepanelen toegepast op geluidsschermen langs de Rijkswegen Auteur: Sander Meppelink (2015) Het potentieel van zonnepanelen toegepast op geluidsschermen langs de Rijkswegen Auteur: Sander Meppelink (2015) Dit document is een Nederlandstalige samenvatting van de (Engelstalige) master thesis The

Nadere informatie

Voedsel in de tank!? Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib

Voedsel in de tank!? Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib Voedsel in de tank!? Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib Voedsel in de tank!? Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib 20 november 2012 Jan Willem van Gelder Ilse Zeemeijer Joeri de Wilde Naritaweg 10

Nadere informatie

Ontwikkelen en Testen Carbon- en Water Footprint Module voor MasterLink (49)

Ontwikkelen en Testen Carbon- en Water Footprint Module voor MasterLink (49) Ontwikkelen en Testen Carbon- en Water Footprint Module voor MasterLink (49) Programma Precisie Landbouw Verplichtingennr: 1400007552 Agrifirm Plant Maart 2012 INHOUD INLEIDING... 3 1. CARBON FOOTPRINT...

Nadere informatie

Factsheet klimaatverandering

Factsheet klimaatverandering Factsheet klimaatverandering 1. Klimaatverandering - wereldwijd De aarde is sinds het eind van de negentiende eeuw opgewarmd met gemiddeld 0,9 graden (PBL, KNMI). Oorzaken van klimaatverandering - Het

Nadere informatie

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-0131-a-15-1-b

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-0131-a-15-1-b Bijlage HAVO 2015 tijdvak 1 aardrijkskunde Bronnenboekje HA-0131-a-15-1-b Wereld Opgave 1 Top 8 economische grootmachten Ranglijst van de economische grootmachten tussen 2015 en 2040 volgens analist David

Nadere informatie

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD M + N PROJECTEN ONTWIKKELDE EEN NIEUWE GENERATIE ZONWERINGSDOEKEN, DIE DE HUIDIGE MATERIALEN

Nadere informatie

Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert

Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert 1 Fossiele grondstoffen worden steeds duurder Petroleumprijs in dollar per vat Hernieuwbare grondstoffen: opbrengst per ha stijgt voortdurend

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof CNG aardgas voor voertuigen CNG betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. CNG is al een tijdje

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De toenemende energievraag in de wereld, de uitputting en ongelijke verdeling van fossiele brandstoffen en de gevaren van klimaatverandering vormen de drijvende kracht achter de ontwikkeling

Nadere informatie

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect.

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect. LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Informatieblad Begrippen Biobrandstof Brandstof die gemaakt wordt van biomassa. Als planten groeien, nemen ze CO 2 uit de lucht op. Bij verbranding van de biobrandstof komt

Nadere informatie

Wetenschappelijke Feiten. over. Bos & Energie

Wetenschappelijke Feiten. over. Bos & Energie pagina 1/9 Wetenschappelijke Feiten Bron: over FAO (2008) Bos & Energie Samenvatting en details: GreenFacts Context - Het energieverbruik in de wereld zal in de komende jaren dramatisch toenemen. Terwijl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben.

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben. gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00959 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Thijs (GroenLinks) over klimaatambities Eindhoven na gerechtelijke

Nadere informatie

natuurlijke oorsprong

natuurlijke oorsprong PALMOLIE Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie in de wereld en een belangrijke bron van vetten in onze voeding. Palmolie is een ingrediënt in margarines, koekjes en ijs, maar ook in non-food

Nadere informatie

Les Koolstofkringloop en broeikaseffect

Les Koolstofkringloop en broeikaseffect LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Basisles Koolstofkringloop en broeikaseffect Werkblad Les Koolstofkringloop en broeikaseffect Werkblad Zonlicht dat de aarde bereikt, zorgt ervoor dat het aardoppervlak warm

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Visie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) op biobrandstoffen

Visie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) op biobrandstoffen Visie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) op biobrandstoffen Inleiding Op 28 september 2005 spreekt de Vaste KamerCommisie LNV in een Rondetafelgesprek over ontwikkelingen in de agrarische sector

Nadere informatie

BioWanze De nieuwe generatie

BioWanze De nieuwe generatie BioWanze De nieuwe generatie BioWanze in het kort De grootste producent van bio-ethanol in België met een jaarlijkse capaciteit van maximum 300.000 m³ bio-ethanol. Het nieuwe generatie proces verzekert

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Les Biomassa. Werkblad

Les Biomassa. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne-energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

MILIEUVERSLAG 2017 LENOIRSCHURING

MILIEUVERSLAG 2017 LENOIRSCHURING MILIEUVERSLAG 2017 LENOIRSCHURING Papier is een duurzaam product Milieubarometerrapport - LenoirSchuring - 2017 Milieubarometerrapport 2017 LenoirSchuring Milieubarometerrapport - LenoirSchuring -

Nadere informatie

De staat van de visserij en aquacultuur in de wereld

De staat van de visserij en aquacultuur in de wereld AQUACULTUUR OVERZEE De staat van de visserij en aquacultuur in de wereld Door Raymon van Anrooy, FAO Visserij en Visteelt Departement, Rome De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)

Nadere informatie

Overleg CO2 normering voertuigen

Overleg CO2 normering voertuigen VERSLAG Overleg CO2 normering voertuigen In dit verslag staan de gezichtspunten van de deelnemers aan het Overleg CO2 normering voertuigen. De voorzitter van het overleg biedt dit verslag aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Duurzame energie, dat loont ook voor u! Duurzame energietoepassingen in de boomkwekerij en vaste plantenteelt

Duurzame energie, dat loont ook voor u! Duurzame energietoepassingen in de boomkwekerij en vaste plantenteelt Duurzame energie, dat loont ook voor u! Duurzame energietoepassingen in de boomkwekerij en vaste plantenteelt Als boomkweker of vaste plantenteler kunt u duurzame energie opwekken en toepassen. Brandstof

Nadere informatie

Biobrandstoffen, Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (

Biobrandstoffen, Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving ( Indicator 24 mei 2011 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Het aandeel biobrandstoffen in de

Nadere informatie

De Energieboerderij 10/21/2011. Inhoudsopgave. toont duurzaamheid aan! Bio-energie: oplossing bij reststromen? Waarom Energieboerderij?

De Energieboerderij 10/21/2011. Inhoudsopgave. toont duurzaamheid aan! Bio-energie: oplossing bij reststromen? Waarom Energieboerderij? Inhoudsopgave De Energieboerderij Jan Kamp Wageningen UR (PPO-AGV) toont duurzaamheid aan! Waarom Energieboerderij? Opzet project Resultaten 2008 en 2009 Strategieën voor verbetering Waarom Energieboerderij?

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Elektrificeren van erfwerkzaamheden op een melkveebedrijf

Elektrificeren van erfwerkzaamheden op een melkveebedrijf Elektrificeren van erfwerkzaamheden op een melkveebedrijf Hoeveel CO 2 bespaar je hiermee? 1 Elektrificeren van erfwerkzaamheden op een melkveebedrijf; hoeveel CO2 bespaar je hiermee? Erfwerkzaamheden

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER SAMENVATTING Weet je dat de meeste van onze dagelijkse activiteiten, inclusief voedsel, kleding en reizen, een hoog waterverbruik betekenen en daarmee

Nadere informatie

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er?

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er? Kraak je energiekosten Wat denk jij over klimaat en energie 2 Flauwekul. Opwarming van de aarde Mijn probleem niet, maar die van de volgende generatie. Bekommerd! Ik wil mee m n steentje bijdragen zodat

Nadere informatie

LES 3: Wereldvoedselvraagstuk

LES 3: Wereldvoedselvraagstuk LES 3: Wereldvoedselvraagstuk 1 Les 3: Wereldvoedselvraagstuk Vakken Zedenleer/godsdienst, economie, aardrijkskunde, PAV Eindtermen Sociale vaardigheden, burgerzin, ICT, vakoverschrijdend, samenwerken,

Nadere informatie

Bos/Houtproducten : een koolstofput

Bos/Houtproducten : een koolstofput Bos/Houtproducten : een koolstofput CEI-BOIS, ROADMAP 2010, GEBASEERD OP EEN ARTIKEL VAN DR. IR. E. DEFAYS, BELGIAN WOODFORUM Broeikasgassen terugdringen kan enerzijds door de emissie van de broeikasgassen,

Nadere informatie

5.B.1_1 Voortgangsrapportage Review Co₂-emissies 2015 H1 + H2. Conform Co₂-prestatieladder B.1 met 2.A A A B.

5.B.1_1 Voortgangsrapportage Review Co₂-emissies 2015 H1 + H2. Conform Co₂-prestatieladder B.1 met 2.A A A B. 5.B.1_1 Voortgangsrapportage Review Co₂-emissies 2015 H1 + H2 Conform Co₂-prestatieladder 3.0 Verantwoording Titel Voortgangsrapportage CO₂-emissies Periode Januari 2015 t/m december 2015 Revisie 1.0 Datum

Nadere informatie

Voetafdruk van de Nederlandse consumptie, 2005

Voetafdruk van de Nederlandse consumptie, 2005 Indicator 14 juni 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. De hoeveelheid land die nodig is

Nadere informatie

De fosfaatbalans Huidige ontwikkelingen en toekomstvisie Schuiling, R. e.a. InnovatieNetwerkrapport nr E, Utrecht, februari 2011.

De fosfaatbalans Huidige ontwikkelingen en toekomstvisie Schuiling, R. e.a. InnovatieNetwerkrapport nr E, Utrecht, februari 2011. Samenvatting 69 De fosfaatbalans Huidige ontwikkelingen en toekomstvisie Schuiling, R. e.a. InnovatieNetwerkrapport nr. 10.2.232E, Utrecht, februari 2011. Fosfaat is onmisbaar voor de landbouw en speelt

Nadere informatie

Quickscan impacts implementatie ILUC-Richtlijn

Quickscan impacts implementatie ILUC-Richtlijn Quickscan impacts implementatie ILUC-Richtlijn Quickscan impacts implementatie ILUC-Richtlijn Delft, CE Delft, juni 2017 Publicatienummer: 17.5M61.91 Deze notitie is opgesteld door: Anouk van Grinsven

Nadere informatie

klimaatcasino Stellingenspel

klimaatcasino Stellingenspel Stelling 1 Dat een klein land als België z n CO 2 -uitstoot terugdringt, helpt niks. De grote landen moeten het doen. Stelling 2 Acties rond de opwarming van het klimaat zijn niet meer nodig omdat iedereen

Nadere informatie

ONTWERP DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN. Gelet op de artikelen 10, eerste lid, en 12, derde lid, van de Meststoffenwet; BESLUIT:

ONTWERP DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN. Gelet op de artikelen 10, eerste lid, en 12, derde lid, van de Meststoffenwet; BESLUIT: MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT ONTWERP Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2008 TRCJZ/2008/2149 houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:10 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Het klimaat en onze bodem

Het klimaat en onze bodem Het klimaat en onze bodem Gera van Os, Lector duurzaam bodembeheer Het klimaat en onze bodem Ons klimaat verandert Wateroverlast Droogte Verzilting Klimaatakkoord Transitie is nodig voor adaptatie en mitigatie

Nadere informatie

Voedselvoorziening in het tijdperk van verstedelijking

Voedselvoorziening in het tijdperk van verstedelijking Voedselvoorziening in het tijdperk van verstedelijking Prof.dr.ir. Han Wiskerke Wageningen Universiteit Leerstoelgroep Rurale Sociologie http://www.rso.wur.nl/uk/ http://ruralsociologywageningen.wordpress.com/

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Vermeden CO 2 emissies door recycling van e-waste

Vermeden CO 2 emissies door recycling van e-waste Vermeden CO 2 emissies door recycling van e-waste Monitoring 2013 Datum: 6-5-2014 Versie: Eindrapport Project nummer: CL1039 In opdracht van: Hendrik Bijker, Wecycle. Uitgevoerd door: Jorrit Leijting,

Nadere informatie

Met CLIMAFLEX op basis van NMC Naturefoam samen tegen klimaatverandering

Met CLIMAFLEX op basis van NMC Naturefoam samen tegen klimaatverandering Met CLIMAFLEX op basis van NMC Naturefoam samen tegen klimaatverandering De eerste flexibele buisisolatie voor technische inrichtingen met duurzame grondstoffen nmc-naturefoam.com Het internationaal klimaatbeleid

Nadere informatie

transport grondstoffen verpakking water energie MANAGEMENT SUMMARY

transport grondstoffen verpakking water energie MANAGEMENT SUMMARY MANAGEMENT SUMMARY Aanleiding: De keuze voor het werken met disposable en versus de wasbare microvezel doeken in de professionele schoonmaak wordt vaak op basis van meerdere factoren gemaakt. Een van de

Nadere informatie