VAN DE BULT G.W.W. B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE BULT G.W.W. B.V."

Transcriptie

1 Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO , CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, juli 2015 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X. Pouwels Directeur Pagina i van xxvi

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING III 1.1 Over dit rapport iii 1.2 Betrokkenen iii 2 CO 2 -FOOTPRINT 2012, 2013 EN 2014 IV 2.1 Grenzen iv 2.2 CO 2 -emissiegegevens v 2.3 CO 2 -footprint v CO2-footprint 2012 ( v CO2-footprint 2013 viii CO2-footprint 2014 xi 2.4 Onzekerheden xiii 3 CO 2 -REDUCTIEBELEID XIV 3.1 Beleidsverklaring van directie xiv 3.2 Kwantitatieve doelen over 5 jaar xiv 3.3 reductiemaatregelen en verantwoordelijken xv 4 CO 2 -REDUCTIEPLAN XVI 4.1 Reductie xvi Reductie 2013 t.o.v xvi Reductie 2014 t.o.v xvii Reductie 2014 t.o.v xxvi 4.2 Reductiemaatregelen en resultaat xix Brandstoffen voor verwarming (scope 1) xix Voertuig brandstof (scope 1) xx Elektriciteit (scope 2) xxii Zakelijk verkeer met prive-auto's en vliegtuig (scope 2) xxiv 4.3 Duurzame energie xxv BIJLAGE 1 : GEGEVENSBRONNEN XXVI Pagina ii van xxvi

3 1 I N L E I D I N G 1.1 O V E R D I T R A P P O R T Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van Leeswijzer: Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO 2 -footprint van het 2012, het jaar 2013 en het jaar 2014 (3.A.1 van CO 2 -Prestatieladder). Deze CO2-footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor over 5 jaar voor scope 1 & 2 emissies van ons bedrijf en onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van 2012 (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in projecten (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1.2 B E T R O K K E N E N Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: H.M.M. Pouwels, administrateur T.X. Pouwels, directeur Pagina iii van xxvi

4 2 CO 2 - F O O T P R I N T , E N Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO G R E N Z E N S c o p e s De CO 2 -footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO 2 -Prestatieladder van SKAO 1. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming, emissies door het eigen wagenpark [en facultatief emissies van koudemiddelen] Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit en zakelijk verkeer met privé auto s en vliegtuigen O r g a n i s a t o r i s c h e g r e n s De CO 2 -footprint heeft betrekking op de volgende bedrijven: - D. Luinenburg Beheer B.V. (holding van Lupo Heerhugowaard Beheer B.V.) - T. Pouwels Beheer B.V. (holding van Lupo Heerhugowaard Beheer B.V.) - Lupo Heerhuwaard Beheer B.V. (holding van ) - (werkmaatschappij) 1 Omdat de CO 2-footprint alleen betrekking heeft op scope 1 en 2, is in dit rapport het vereenvoudigde scopediagram opgenomen. Bij eventuele stijging op de ladder naar niveau 4 en 5, zullen wij het scopediagram uit het Handboek CO 2-Prestatieladder pag. 52 gebruiken, vanwege de uitsplitsing van scope 3-emissies naar upstream en downstream activities. Pagina iv van xxvi

5 In de CO 2 -footprint is meegenomen: gebouwgebonden energiegebruik van kantoor Dopplerstraat 2 gebouwgebonden energiegebruik werkplaats Coulombstraat 2-6 energiegebruik projecten, keten en bouwvoorzieningen brandstoffen voor alle vervoermiddelen en mobiele werktuigen, in eigendom van het bedrijf zakelijke verkeer met privé-auto s en vliegtuig 2.2 CO 2 - E M I S S I E G E G E V E N S De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO 2 - Prestatieladder. 2.3 CO 2 - F O O T P R I N T De C02-footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van stichting Stimular. Volgens het CO2-prestatieladder handboek 3.0 zijn wij een klein bedrijf (kantoor <500 ton CO2-uitstoot per jaar en projecten <200-uitstoot per jaar). Zie voor onze uitstoot hoofdstuk en C O 2 - F O O T P R I N T ( R E F E R E N T I E J A A R ) Alle energiegegevens zijn ingevoerd in de milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energiegegevens vermeld. In tabel 1 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Elektriciteit Ingekochte elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 12,2 ton CO2 12,2 ton CO2 Brandstof & warmte Aardgas voor verwarming m3 1,83 kg CO2 / m3 2,75 ton CO2 2,75 ton CO2 Water & afvalwater Drinkwater 50,0 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,0149 ton CO2 Afvalwater 2,00 VE 39,9 kg CO2 / VE 0,0797 ton CO2 0,0946 ton CO2 Mobiele werktuigen Benzine liter 2,78 kg CO2 / liter 6,7 Diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 75,3 ton CO2 82, Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine Personenwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 19,7 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 28, Vliegtuig regionaal (<700 km) personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0,374 ton CO2 Vliegtuig mondiaal (>2500 km) personen km 0,147 kg CO2 / personen km 5,7 53,8 ton CO2 Goederenvervoer Vrachtwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 78,4 ton CO2 78,4 ton CO2 Compensatie Netto CO2-uitstoot 229 ton CO2 229 ton CO2 Pagina v van xxvi

6 In tabel 2 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot per scope Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte m3 1,83 kg CO2 / m3 2,75 ton CO2 Benzine Mobiele werktuigen liter 2,78 kg CO2 / liter 6,7 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 75,3 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 19,7 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 28, Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 78,4 ton CO2 211 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 12,2 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0,374 ton CO2 Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer personen km 0,147 kg CO2 / personen km 5,7 18,3 ton CO2 229 ton CO2 Compensatie CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 229 ton CO2 A n a l y s e f o o t p r i n t ( r e f e r e n t i e j a a r ) In 2012 is in totaal 227 ton CO 2 uitgestoten. Uitstoot per Euro omzet: In het referentie jaar is er ,00 omgezet. De uitstoot per euro omzet is derhalve is (ton CO 2 per euro omzet). Het aantal ton per euro omzet wordt het leidende kengetal bij het opstellen van doelen en monitoring daarvan. Uitstoot per fte: In het zijn 18 fte binnen de organisatorische grens werkzaam geweest. Per fte is er 12,7 ton CO2 uitgestoten Uitstoot per m2 vloeroppervlak: In het is er 753m2 aan vloeroppervlak van bedrijfsgebouwen gebruikt. Per m2 vloeroppervlak bedrijfsgebouwen is er 0,3 ton CO2 uitgestoten Uitstoot per m3 gebouwinhoud: In het is er 820m3 gebouwinhoud in gebruik geweest. Per m3 gebouwinhoud is er 0,28 ton CO2 uitgestoten. Uitstoot in scope 1: In scope 1 is er in het 211 ton CO2 uitgestoten. In scope 1 veroorzaakt de vrachtwagens de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk 78.4 ton per jaar (34.5 % van de totale CO 2 -footprint). De bijdrage van Diesel voor groot materieel is 75.3 ton per jaar 33.1% van de totale CO 2 -footprint). CO2-uitstoot door diesel voor vrachtwagens en grootmaterieel is 153,7 ton Uitstoot in scope 2: In scope 2 is er in het 18,3 ton CO2 uitgestoten. In scope 2 veroorzaakt ingekochte elektriciteit de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk 12,2 ton per jaar (5,3 % van de totale CO 2 -footprint). De bijdrage van vliegkilometers mondiaal 5.7 ton per jaar (2.2 % van de totale CO 2 -footprint). Pagina vi van xxvi

7 S p e c i f i c a t i e n a a r p r o j e c t e n Van onze totale CO2-uitstoot houdt 84.27% (1 (36 ton CO2 op totaal van 229 ton CO2)) verband met de projecten. Hieronder is de toerekening van emissies aan de projecten uitgewerkt. De specificatie naar projecten is toegelicht op blz. 83 van het Handboek CO 2 - Prestatieladder 2.1. Als er nog geen projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel zijn, voldoet een uitsplitsing naar overhead en de projectenportefeuille in het geheel. Als er wel projecten met CO2-gunningsvoordeel zijn, dan moeten deze nader worden gespecificeerd (project A, B, C etc in de tabel in bijlage 2). Binnen van de Bult G.W.W. B.V. zijn er geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen. Derhalve is een uitsplitsing naar overhead en de projectenportefeuille van toepassing. In tabel 3 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot met betrekking tot de Overhead Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Elektriciteit Ingekochte elektriciteit Coulombstraat en Dopplerstraat kwh 0,526 kg CO2 / kwh 7,8 ton CO2 7,8 ton CO2 Brandstof & warmte Aardgas voor verwarming m3 1,83 kg CO2 / m3 2,75 ton CO2 2,75 ton CO2 Water & afvalwater Drinkwater 50,0 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,0149 ton CO2 Afvalwater 2,00 VE 39,9 kg CO2 / VE 0,0797 ton CO2 0,0946 ton CO2 Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine directie en calculator Personenwagen (in liters) diesel directie en calculator liter 3,14 kg CO2 / liter 19,7 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0,374 ton CO2 Vliegtuig mondiaal (>2500 km) personen km 0,147 kg CO2 / personen km 5,7 25,8 ton CO2 Compensatie Netto CO2-uitstoot 36 ton CO2 36 ton CO2 Pagina vii van xxvi

8 2.3.2 CO 2 - F O O T P R I N T Alle energiegegevens zijn ingevoerd in de milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energiegegevens vermeld. In tabel 1 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Elektriciteit Ingekochte elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 11,7 ton CO2 11,7 ton CO2 Brandstof & warmte Aardgas voor verwarming m3 1,83 kg CO2 / m3 2,36 ton CO2 2,36 ton CO2 Water & afvalwater Drinkwater 97,5 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,0291 ton CO2 Afvalwater 2,00 VE 39,9 kg CO2 / VE 0,0797 ton CO2 0,109 ton CO2 Mobiele werktuigen Benzine liter 2,78 kg CO2 / liter 5,87 ton CO2 Diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 85,7 ton CO2 91,5 ton CO2 Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine Personenwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 18,4 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 25,4 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Vliegtuig mondiaal (>2500 km) 43,8 ton CO2 Goederenvervoer Vrachtwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 63,8 ton CO2 63,8 ton CO2 Compensatie Netto CO2-uitstoot 213 ton CO2 213 ton CO2 Pagina viii van xxvi

9 In tabel 2 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot per scope Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte m3 1,83 kg CO2 / m3 2,36 ton CO2 Benzine Mobiele werktuigen liter 2,78 kg CO2 / liter 5,87 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 85,7 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 18,4 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 25,4 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 63,8 ton CO2 201 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 11,7 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 11,7 ton CO2 213 ton CO2 Compensatie CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 213 ton CO2 A n a l y s e f o o t p r i n t In 2013 is in totaal 227 ton CO 2 uitgestoten. Uitstoot per Euro omzet: In 2013is er ,00 omgezet. De uitstoot per euro omzet is derhalve is (ton CO 2 per euro omzet). Uitstoot per fte: In 2013 zijn 17 fte binnen de organisatorische grens werkzaam geweest. Per fte is er 12,5 ton CO2 uitgestoten Uitstoot per m2 vloeroppervlak: In 2013 is er 765m2 aan vloeroppervlak van bedrijfsgebouwen gebruikt. Per m2 vloeroppervlak bedrijfsgebouwen is er 0,28 ton CO2 uitgestoten Uitstoot per m3 gebouwinhoud: In 2013 is er 824m3 gebouwinhoud in gebruik geweest. Per m3 gebouwinhoud is er 0,26 ton CO2 uitgestoten. Uitstoot in scope 1: In scope 1 is er in ton CO2 uitgestoten. In scope 1 veroorzaken de mobiele werktuigen de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk 85.7 ton per jaar (40.2 % van de totale CO 2 -footprint). De bijdrage van Diesel voor vrachtwagens is 63.8 ton per jaar (30,0% van de totale CO 2 -footprint). CO2-uitstoot door diesel voor vrachtwagens en grootmaterieel is ton Uitstoot in scope 2: In scope 2 is er in ton CO2 uitgestoten. In scope 2 veroorzaakt ingekochte elektriciteit de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk 11.7 ton per jaar (5,5 % van de totale CO 2 - footprint). Pagina ix van xxvi

10 S p e c i f i c a t i e n a a r p r o j e c t e n Van onze totale CO2-uitstoot houdt 87.32% (1-(27 ton CO2 op totaal van 213 ton CO2)) verband met de projecten. Hieronder is de toerekening van emissies aan de projecten uitgewerkt. De specificatie naar projecten is toegelicht op blz. 83 van het Handboek CO 2 - Prestatieladder 2.1. Als er nog geen projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel zijn, voldoet een uitsplitsing naar overhead en de projectenportefeuille in het geheel. Als er wel projecten met CO2-gunningsvoordeel zijn, dan moeten deze nader worden gespecificeerd (project A, B, C etc in de tabel in bijlage 2). Binnen van de Bult G.W.W. B.V. zijn er geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen. Derhalve is een uitsplitsing naar overhead en de projectenportefeuille van toepassing. In tabel 3 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot met betrekking tot de Overhead Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Elektriciteit Ingekochte elektriciteit Coulombstraat en Dopplerstraat kwh 0,526 kg CO2 / kwh 6,1 ton CO2 6,1 ton CO2 Brandstof & warmte Aardgas voor verwarming m3 1,83 kg CO2 / m3 2,36 ton CO2 2,36 ton CO2 Water & afvalwater Drinkwater 97,5 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,0291 ton CO2 Afvalwater 2,00 VE 39,9 kg CO2 / VE 0,0797 ton CO2 0,109 ton CO2 Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine directie en calculator Personenwagen (in liters) diesel directie en calculator liter 3,14 kg CO2 / liter 18,4 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Vliegtuig mondiaal (>2500 km) 18,4 ton CO2 Compensatie Netto CO2-uitstoot 27 ton CO2 27 ton CO2 Pagina x van xxvi

11 C O 2 - F O O T P R I N T Alle energiegegevens zijn ingevoerd in de milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energiegegevens vermeld. In tabel 1 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Elektriciteit Ingekochte elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 5,34 ton CO2 5,34 ton CO2 Brandstof & warmte Aardgas voor verwarming 875 m3 1,83 kg CO2 / m3 1,6 1,6 Water & afvalwater Drinkwater 216 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,0642 ton CO2 Afvalwater 2,00 VE 39,9 kg CO2 / VE 0,0797 ton CO2 0,144 ton CO2 Mobiele werktuigen Benzine liter 2,78 kg CO2 / liter 4,47 ton CO2 Diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 84,8 ton CO2 89,2 ton CO2 Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine 598 liter 2,78 kg CO2 / liter 1,66 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 15,2 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 25,7 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) 0 personen km 0,297 kg CO2 / personen km Vliegtuig mondiaal (>2500 km) personen km 0,147 kg CO2 / personen km 4,56 ton CO2 47,1 ton CO2 Goederenvervoer Vrachtwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 72,6 ton CO2 72,6 ton CO2 Compensatie Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 216 ton CO2 Pagina xi van xxvi

12 In tabel 2 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot per scope Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 875 m3 1,83 kg CO2 / m3 1,6 Benzine Mobiele werktuigen liter 2,78 kg CO2 / liter 4,47 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 84,8 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 598 liter 2,78 kg CO2 / liter 1,66 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 15,2 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 25,7 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 72,6 ton CO2 206 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 5,34 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,297 kg CO2 / personen km Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer personen km 0,147 kg CO2 / personen km 4,56 ton CO2 9,91 ton CO2 216 ton CO2 Compensatie CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 A n a l y s e f o o t p r i n t In 2014 is in totaal 216 ton CO 2 uitgestoten. Uitstoot per Euro omzet: In 2014 is er ,00 omgezet. De uitstoot per euro omzet is derhalve is (ton CO 2 per euro omzet). Uitstoot per fte: In 2014 zijn 15 fte binnen de organisatorische grens werkzaam geweest. Per fte is er 14.4 ton CO2 uitgestoten Uitstoot per m2 vloeroppervlak: In 2014 is er 739m2 aan vloeroppervlak van bedrijfsgebouwen gebruikt. Per m2 vloeroppervlak bedrijfsgebouwen is er 0.29 ton CO2 uitgestoten Uitstoot per m3 gebouwinhoud: In 2014 is er 760m3 gebouwinhoud in gebruik geweest. Per m3 gebouwinhoud is er 0,28 ton CO2 uitgestoten. Uitstoot in scope 1: In scope 1 is er in ton CO2 uitgestoten. In scope 1 veroorzaakt de mobiele werktuigen de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk 84.8 ton per jaar (39.3 % van de totale CO 2 -footprint). De bijdrage van Diesel voor groot materieel is 72.6 ton per jaar 33.6% van de totale CO 2 -footprint). CO2-uitstoot door diesel voor vrachtwagens en grootmaterieel is ton Uitstoot in scope 2: In scope 2 is er in ton CO2 uitgestoten. In scope 2 veroorzaakt ingekochte elektriciteit de meeste CO 2 -uitstoot, namelijk 5.34 ton per jaar (2.47 % van de totale CO 2 -footprint). De bijdrage van vliegkilometers mondiaal 4.56 ton per jaar (2.11 % van de totale CO 2 -footprint). Pagina xii van xxvi

13 S p e c i f i c a t i e n a a r p r o j e c t e n Van onze totale CO2-uitstoot houdt 87.96% (1-(26 ton CO2 op totaal van 216 ton CO2)) verband met de projecten. Hieronder is de toerekening van emissies aan de projecten uitgewerkt. De specificatie naar projecten is toegelicht op blz. 83 van het Handboek CO 2 - Prestatieladder 2.1. Als er nog geen projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel zijn, voldoet een uitsplitsing naar overhead en de projectenportefeuille in het geheel. Als er wel projecten met CO2-gunningsvoordeel zijn, dan moeten deze nader worden gespecificeerd (project A, B, C etc in de tabel in bijlage 2). Binnen van de Bult G.W.W. B.V. zijn er geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen. Derhalve is een uitsplitsing naar overhead en de projectenportefeuille van toepassing. In tabel 3 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot met betrekking tot de Overhead Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Elektriciteit Ingekochte elektriciteit Coulombstraat en Dopplerstraat kwh 0,526 kg CO2 / kwh 2,53 ton CO2 2,53 ton CO2 Brandstof & warmte Aardgas voor verwarming 875 m3 1,83 kg CO2 / m3 1,6 1,6 Water & afvalwater Drinkwater 216 m3 0,298 kg CO2 / m3 0,0642 ton CO2 Afvalwater 2,00 VE 39,9 kg CO2 / VE 0,0797 ton CO2 0,144 ton CO2 Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine directie en calculator 598 liter 2,78 kg CO2 / liter 1,66 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel directie en calculator liter 3,14 kg CO2 / liter 15,2 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) 0 personen km 0,297 kg CO2 / personen km Vliegtuig mondiaal (>2500 km) personen km 0,147 kg CO2 / personen km 4,56 ton CO2 21,4 ton CO2 Compensatie Netto CO2-uitstoot 26 ton CO2 26 ton CO2 2.4 O N Z E K E R H E D E N De bepaling van het electra- en gasverbruik wordt uitgevoerd door opname van de meterstanden. De opnamedagen zijn niet ieder jaar dezelfde data. Hierdoor kan een afwijking per jaar (positief en negatief) ontstaan van ca 3% op CO2-uitstoot door electraen gasverbuik. Pagina xiii van xxvi

14 3 CO 2 - R E D U C T I E B E L E I D 3.1 B E L E I D S V E R K L A R I N G V A N D I R E C T I E heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor over 5 jaar is 10 % CO 2 -reductie ten opzichte van 2012 per euro omzet. Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: bedrijfsgebouwen wagenpark en vervoer machinepark projecten Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Om de acties ter besparing van de CO2-uitstoot, te coordineren heeft de directie voor de KAM-coordinator voldoende tijd en budget beschikbaar gesteld. Het thema energiebesparing is vast onderdeel van alle vormen van werkoverleg en het directie-overleg. 3.2 K W A N T I T A T I E V E D O E L E N O V E R 5 J A A R De kwantitatieve doelen voor over 5 jaar zijn gebaseerd op de CO 2 -footprint van 2012 (hoofdstuk 2) en het CO 2 -reductieplan (hoofdstuk 4). Scope 1 reductie tov 2012 besparing op totale CO 2 - uitstoot 10 % op brandstof voor verwarming ton CO % 4 % op voertuigbrandstof van eigen wagenpark en diesel voor materieel 8.06 ton CO % Scope 2 reductie besparing op totale CO 2 - uitstoot 5 % op elektriciteit 0.53 ton CO % 0 % op gedeclareerde kilometers met prive 0 ton CO 2 0 % auto s 80 % op vliegkilometers (zakelijke reizen) 4.43 ton CO2 2 % Duurzame energie besparing op totale CO 2 - uitstoot 0 % door zelf duurzame energie opwekken 0 ton CO 2 0 % 0 % door gebruik van alternatieve brandstoffen 0 ton CO 2 0 % 100 % door overstap naar groene stroom 10.5 ton CO % TOTAAL besparing op totale CO 2 - uitstoot ton CO % Over 5 jaar is de CO 2 -uitstoot gereduceerd met %, ofwel 2,0 % per jaar. Pagina xiv van xxvi

15 3.3 R E D U C T I E M A A T R E G E L E N E N V E R A N T W O O R D E L I J K E N De komende 5 jaar (vanaf 2012) voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. In 2013 en 2014 zijn reeds een aantal van deze maatregelen uitgevoerd. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4 CO2-reductieplan Scope 1: Brandstof voor verwarming: radiatorfolie aanbrengen, HR-ketel plaatsen. Verantwoordelijk voor implementatie: Directie Brandstoffen voor voertuigen en werkmaterieel: Werken aan bewustwording en gedrag, aanschaffen zuinige voertuigen, Acquireren in de buurt, monitoren van brandstofverbruik en schades. Verantwoordelijk voor implementeatie: Directie Scope 2: Electriciteitsverbruik: Verwijderen siergevelverlichting, vervangen gevelaanlichting voor Led-verlichting en toepassen schemerschakleaars, sluipverbruik verminderen, en aanschaffen Led-beeldschermen. Verantwoordelijk voor implementatie: Directie Duurzame Energie: Duurzame elektriciteit: Toepassen van groene stroom, opwekken energie met zonnecellen. Verantwoordelijk voor implementatie: Directie Pagina xv van xxvi

16 4 CO 2 - R E D U C T I E P L A N De CO 2 -uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde: 1. Energie besparen door: bewustwording en gedrag beïnvloeden efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken apparatuur efficiënter instellen apparatuur/voertuigen minder uren laten maken, door bijvoorbeeld hergebruik van materiaal 2. Duurzame energie gebruiken: zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol Alternatieve brandstoffen voor wagenpark en machinepark 4.1 R E D U C T I E R E D U C T I E T O V In tabel 4 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot per scope voor het 2012 en het jaar Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte m3 1,83 kg CO2 / m3 2,75 ton CO m3 1,83 kg CO2 / m3 2,36 ton CO2 Benzine Mobiele werktuigen liter 2,78 kg CO2 / liter 6, liter 2,78 kg CO2 / liter 5,87 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 75,3 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 85,7 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 19,7 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 18,4 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 28, liter 3,14 kg CO2 / liter 25,4 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 78,4 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 63,8 ton CO2 211 ton CO2 201 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 12,2 ton CO kwh 0,526 kg CO2 / kwh 11,7 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0,374 ton CO2 Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer personen km 0,147 kg CO2 / personen km 5,7 18,3 ton CO2 11,7 ton CO2 229 ton CO2 213 ton CO2 Compensatie Compensatie CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 229 ton CO2 Netto CO2-uitstoot 213 ton CO2 In 2013 is in totaal 213 ton CO 2 uitgestoten. T.o.v. het 2012 is er een totaalreductie van 7.0% gerealiseerd. Dit is ruimschoots binnen de doelstelling van gemiddeld 2% per jaar. Uitstoot en reductie per Euro omzet: De vergelijking per Euro omzet (het leidende kengetal) geeft een negatief beeld. De omzet voor 2013 is ,00. Per euro omzet is derhalve ton CO 2 uitgestoten. Dit is een stijging van 23% t.o.v. het Dit kengetal is negatief beinvloed door een grotere inzet van materieel (m.n. bronbemaling) a.g.v. de in verhouding tot de omzet vele rioleringsprojecten. Uitstoot en reductie per fte: De vergelijking per fte. geeft een positief beeld. De hoeveelheid CO2-uitstoot per fte is 12.5 ton CO2/fte in Dit is een reductie van 1.0% t.o.v. het Uitstoot per m2 vloeroppervlak: In 2013 is er 765m2 aan vloeroppervlak van bedrijfsgebouwen gebruikt. Per m2 vloeroppervlak bedrijfsgebouwen is er 0,28 ton CO2 uitgestoten. Er is geen reductie t.o.v. het Pagina xvi van xxvi

17 Uitstoot per m3 gebouwinhoud: In 2013 is er 824 m3 gebouwinhoud in gebruik geweest. Per m3 gebouwinhoud is er 0,26 ton CO2 uitgestoten. Dit is een reductie van 7.0% t.o.v. het 2012 Uitstoot in scope 1: In scope 1 is er in 2013 totaal 201 ton CO2 uitgestoten. Dit is een reductie van 1.5% t.o.v. het Uitstoot in scope 2: In scope 2 is er in 2013 totaal 11.7 ton CO2 uitgestoten. Dit is een reductie van 36.1% t.o.v. het R E D U C T I E T O V In tabel 4 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot per scope voor het 2012 en het jaar Milieugegeven Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte m3 1,83 kg CO2 / m3 2,75 ton CO2 875 m3 1,83 kg CO2 / m3 1,6 Benzine Mobiele werktuigen liter 2,78 kg CO2 / liter 6, liter 2,78 kg CO2 / liter 4,47 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 75,3 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 84,8 ton CO2 Personenwagen (in liters) Zakelijk verkeer 598 liter 2,78 kg CO2 / liter 1,66 ton CO2 benzine Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 19,7 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 15,2 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 28, liter 3,14 kg CO2 / liter 25,7 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 78,4 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 72,6 ton CO2 211 ton CO2 206 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 12,2 ton CO kwh 0,526 kg CO2 / kwh 5,34 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0,374 ton CO2 0 personen km 0,297 kg CO2 / personen km Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer personen km 0,147 kg CO2 / personen km 5, personen km 0,147 kg CO2 / personen km 4,56 ton CO2 18,3 ton CO2 9,91 ton CO2 229 ton CO2 216 ton CO2 Compensatie Compensatie CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 229 ton CO2 Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 In 2014 is in totaal 216 ton CO 2 uitgestoten. T.o.v. het 2012 is er een totaalreductie van 5.7% gerealiseerd. Dit is ruimschoots binnen de doelstelling van gemiddeld 2% per jaar (in het 2 e jaar dient de reductie t.o.v het minimaal 4% te zijn). Uitstoot en reductie per Euro omzet: De vergelijking per Euro omzet (het leidende kengetal) geeft zelfs een veel positiever beeld. De omzet voor 2014 is ,00. Per euro omzet is derhalve ton CO 2 uitgestoten. Dit is een daling van 11% t.o.v. het 2012 (in het 2 e jaar dient de reductie t.o.v het minimaal 4% te zijn). Uitstoot en reductie per fte: De vergelijking per fte. geeft een negatief beeld. De hoeveelheid CO2-uitstoot per fte is 14,4 ton CO2/fte in Dit is een stijging van 15.2 % t.o.v. het jaar Dit is te verklaren doordat er een hogere omzet met minder fte is gerealiseerd. Uitstoot per m2 vloeroppervlak: In 2014 is er 739m2 aan vloeroppervlak van bedrijfsgebouwen gebruikt. Per m2 vloeroppervlak bedrijfsgebouwen is er 0,29 ton CO2 uitgestoten. Dit is een stijging van 3,6% t.o.v. het jaar Uitstoot per m3 gebouwinhoud: In 2014 is er 760m3 gebouwinhoud in gebruik geweest. Per m3 gebouwinhoud is er 0,28 ton CO2 uitgestoten. Er is geen reductie t.o.v. het Uitstoot in scope 1: Pagina xvii van xxvi

18 In scope 1 is er in 2014 totaal 206 ton CO2 uitgestoten. Dit is een reductie van 2.4% t.o.v. het Uitstoot in scope 2: In scope 2 is er in 2014 totaal 9,9 ton CO2 uitgestoten. Dit is een reductie van 46% t.o.v. het R E D U C T I E T O V In tabel 4 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot per scope voor het jaar 2013 en het jaar Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte m3 1,83 kg CO2 / m3 2,36 ton CO2 875 m3 1,83 kg CO2 / m3 1,6 Benzine Mobiele werktuigen liter 2,78 kg CO2 / liter 5,87 ton CO liter 2,78 kg CO2 / liter 4,47 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 85,7 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 84,8 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 598 liter 2,78 kg CO2 / liter 1,66 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 18,4 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 15,2 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 25,4 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 25,7 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 63,8 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 72,6 ton CO2 201 ton CO2 206 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 11,7 ton CO kwh 0,526 kg CO2 / kwh 5,34 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,297 kg CO2 / personen km Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer personen km 0,147 kg CO2 / personen km 4,56 ton CO2 11,7 ton CO2 9,91 ton CO2 213 ton CO2 216 ton CO2 Compensatie Compensatie CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 213 ton CO2 Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 In 2014 is in totaal 216 ton CO 2 uitgestoten. T.o.v. het jaar 2013 is er 1.4% meer CO2 uitgestoten. Dit heeft te maken met de omzetstijging t.o.v Uitstoot en reductie per Euro omzet: De vergelijking per Euro omzet (het leidende kengetal) geeft heel positief beeld. De omzet voor 2014 is ,00. Per euro omzet is derhalve ton CO 2 uitgestoten. Dit is een daling van 27.6% t.o.v. het jaar Uitstoot en reductie per fte: De vergelijking per fte. geeft een negatief beeld. De hoeveelheid CO2-uitstoot per fte is 14,4 ton CO2/fte in Dit is een stijging van 13,5% t.o.v. het Dit is te verklaren doordat er een hogere omzet met minder fte is gerealiseerd. (met name de verhouding van minder fte s veroorzaakt dit) Uitstoot per m2 vloeroppervlak: In 2014 is er 739m2 aan vloeroppervlak van bedrijfsgebouwen gebruikt. Per m2 vloeroppervlak bedrijfsgebouwen is er 0,29 ton CO2 uitgestoten. Dit is een reductie van 3,3% t.o.v. het jaar Uitstoot per m3 gebouwinhoud: In 2014 is er 760m3 gebouwinhoud in gebruik geweest. Per m3 gebouwinhoud is er 0,28 ton CO2 uitgestoten. Er is geen reductie t.o.v. het jaar Uitstoot in scope 1: In scope 1 is er in 2014 totaal 206 ton CO2 uitgestoten. Dit is een stijging van 2.5% t.o.v. het jaar Uitstoot in scope 2: In scope 2 is er in 2014 totaal 9,9 ton CO2 uitgestoten. Dit is een reductie van 15.4% t.o.v. het jaar Pagina xviii van xxvi

19 4. 2 R E D U C T I E M A A T R E G E L E N E N R E S U L T A A T In onderstaande paragrafen staat per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen B r a n d s t o f f e n v o o r v e r w a r m i n g ( s c o p e 1 ) Ons brandstofverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Verwarming van gebouwen 100 % Brandstoffen voor apparatuur Nvt Projecten 0 % Doelstelling (zie hoofdstuk 3.2): Reductie van ton CO2 (Dit is 10% reductie tov 2012) over 5 jaar (2% per jaar)). Reductie 2013 t.o.v (): Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 2,75 ton CO m3 1,83 kg CO2 / m3 2,36 ton CO2 0,39 ton CO2 14,08 % Resultaat 2013 t.o.v (): Reductie van 0.39 ton CO2 (14.08%) t.o.v De doelstelling van 2% per jaar is hiermee ruimschoots gehaald. Reductie 2014 t.o.v (): CO2 scope 1 Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 2,75 ton CO2 875 m3 1,83 kg CO2 / m3 1,6 1,15 ton CO2 41,90 % Resultaat 2014 t.o.v (): Reductie van 1.15 ton CO2 (41.9%) t.o.v De doelstelling van 2% per jaar (in 2014: 4%) is hiermee ruimschoots gehaald. Gerelateerd aan de omzetstijging is de reductie ruimschoots gehaald. Reductie 2014 t.o.v. 2013: Milieugegeven Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 2,36 ton CO2 875 m3 1,83 kg CO2 / m3 1,6 0,76 ton CO2 32,38 % Resultaat 2014 t.o.v. 2013: Reductie van 0.76 ton CO2 (32.38%) t.o.v. jaar De doelstelling van 2% per jaar is hiermee ruimschoots gehaald. Pagina xix van xxvi

20 Reductiemaatregelen tbv verwarming van gebouwen Tijdens verbouw van kantoorpand Dopplerstraat, extra isolatie toegepast Klokthermostaat aanbrengen Juist instellen van verwarming en klokthermostaat Radiatorfolie aanbrengen Geplande reductiemaatregelen: HR-ketel plaatsen Reductiemaatregelen tbv brandstoffen voor apparatuur Niet van toepassing Geplande reductiemaatregelen Niet van toepassing Reductiemaatrgelen tbv projecten Niet van toepassing Geplande reductiemaatregelen Niet van toepassing V o e r t u i g b r a n d s t o f ( s c o p e 1 ) Ons verbruik van voertuigbrandstof wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Mobiele werktuigen 46.1 % Personenauto s 9.2 % Bestelauto s 12.7 % Vrachtauto s 32.1 % Doelstelling (zie hoofdstuk 3.2): Reductie van 8.06 ton CO2 (Dit is 4% reductie tov 2012) over 5 jaar (0.8% per jaar)). Reductie 2013 t.o.v (): Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 1 Benzine Mobiele werktuigen liter 2,78 kg CO2 / liter 6, liter 2,78 kg CO2 / liter 5,87 ton CO2 0,83 ton CO2 12,41 % Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 75,3 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 85,7 ton CO2-10,38 ton CO2-13,79 % Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 0 kg CO2 / liter 0,0 0,00 % Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 19,7 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 18,4 ton CO2 1,36 ton CO2 6,90 % Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 28, liter 3,14 kg CO2 / liter 25,4 ton CO2 2,64 ton CO2 9,43 % Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 78,4 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 63,8 ton CO2 14,57 ton CO2 18,60 % 211 ton CO2 201 ton CO2 9,03 ton CO2 4,28 % Resultaat 2013 t.o.v (): Reductie van 9.03 ton CO2 (4.28%) t.o.v De doelstelling van 0.8% per jaar is hiermee ruimschoots gehaald. Pagina xx van xxvi

21 Reductie 2014 t.o.v (): Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 1 Benzine Mobiele werktuigen liter 2,78 kg CO2 / liter 6, liter 2,78 kg CO2 / liter 4,47 ton CO2 2,23 ton CO2 33,25 % Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 75,3 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 84,8 ton CO2-9,48 ton CO2-12,60 % Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 0 kg CO2 / liter 598 liter 2,78 kg CO2 / liter 1,66 ton CO2-1,66 ton CO2-8,42 % Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 19,7 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 15,2 ton CO2 4,54 ton CO2 23,01 % Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 28, liter 3,14 kg CO2 / liter 25,7 ton CO2 2,35 ton CO2 8,38 % Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 78,4 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 72,6 ton CO2 5,74 ton CO2 7,32 % 211 ton CO2 206 ton CO2 3,71 ton CO2 1,76 % Resultaat 2014 t.o.v (): 206 ton CO2 uitstoot voor Dit is een reductie van 3.71 ton CO2. (reductie van 1.76% CO2-uitstoot t.o.v. 2012). De doelstelling van 0.8% per jaar (in 2014: 1.6%) is hiermee gehaald. Gerelateerd aan de omzetstijging is de reductie ruimschoots gehaald. Reductie 2014 t.o.v. 2013: Milieugegeven Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 1 Benzine Mobiele werktuigen liter 2,78 kg CO2 / liter 5,87 ton CO liter 2,78 kg CO2 / liter 4,47 ton CO2 1,4 23,79 % Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 85,7 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 84,8 ton CO2 0,9 1,05 % Personenwagen Zakelijk verkeer 598 liter 2,78 kg CO2 / liter 1,66 ton CO2-1,66 ton CO2-9,05 % (in liters) benzine Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 18,4 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 15,2 ton CO2 3,18 ton CO2 17,30 % liter 3,14 kg CO2 / liter Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 25,4 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 25,7 ton CO2-0,29 ton CO2-1,16 % Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 63,8 ton CO liter 3,14 kg CO2 / liter 72,6 ton CO2-8,84 ton CO2-13,85 % 201 ton CO2 206 ton CO2-5,32 ton CO2-2,64 % Resultaat 2014 t.o.v. 2013: Er is 5.32 ton CO2 (2.64%) t.o.v. jaar 2013 meer uitgestoten. De doelstelling van 0.8% per jaar is hiermee niet gehaald. In vergelijking met de omzetstijging van 2014 t.o.v is de doelstelling daarentegen wel gehaald Reductiemaatregelen tbv inkoop van voertuigen Inkoop bestelauto (VW Caddy) met Euro 5 motor. Inkoop Hybride auto. Geplande reductiemaatregelen: Inkoop personenauto s klasse A, B of C met een laag brandstofverbruik en CO2- reductie (indien van toepassing) Inkoop schone en zuinige bestelauto s klasse Euro 5 of Euro 6 met laag brandstofverbruik en CO2-reductie (indien van toepassing) Inkoop schone en zuinige vrachtauto s klasse Euro 5 of Euro 6 met laag brandstofverbruik en CO2-reductie (indien van toepassing) Reductiemaatregelen tbv organisatie en planning Carpoolen Gebruik privé-auto s voor zakelijke doeleinden verminderen Regionaal werkzaamheden, projecten uitvoeren Werken aan bewustwording en gedrag Geplande reductiemaatregelen: Werken aan bewustwording en gedrag (continu) Acquireren in de buurt Routeplanning en/of navigatie Pagina xxi van xxvi

22 Reductiemaatregelen tbv zuinig rijden Werken aan bewustwording en gedrag Monitoren van kilometers per voertuig Geplande reductiemaatregelen: Werken aan bewustwording en gedrag Banden op spanning Cursus energiezuinig rijden (Het Nieuwe Rijden) Cursus efficiënt gebruik van mobiele werktuigen Monitoren van brandstofverbruik en schades per voertuig E l e k t r i c i t e i t ( s c o p e 2 ) Ons elektriciteitsverbruik wordt grotendeels bepaald door de volgende verbruikers. Verbruikers Percentage verbruik Verlichting 20 % Koeling, ventilatie 5 % ICT 33 % Overige kantoorapparatuur 7 % Warm water 1 % Apparatuur in werkplaats 0 % Projecten 35 % Doelstelling (zie hoofdstuk 3.2): Reductie van 0.53 ton CO2 (Dit is 5% reductie tov 2012) over 5 jaar (1% per jaar)). Reductie 2013 t.o.v (): Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 12,2 ton CO kwh 0,526 kg CO2 / kwh 11,7 ton CO2 0,52 ton CO2 4,24 % Resultaat 2013 t.o.v (): Reductie van 0.52 ton CO2 (4.24%) t.o.v De doelstelling van 1% per jaar is hiermee ruimschoots gehaald. Reductie 2014 t.o.v (): Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 12,2 ton CO kwh 0,526 kg CO2 / kwh 5,34 ton CO2 6,84 ton CO2 56,12 % Resultaat 2014 t.o.v (): 5.34 ton CO2 uitstoot voor Dit is een reductie van 6.84 ton CO2. (reductie van 56.12% CO2-uitstoot t.o.v. 2012). De doelstelling van 1% per jaar (in 2014: 2%) is hiermee ruimschoots gehaald. Gerelateerd aan de omzetstijging is de reductie ruimschoots gehaald. Pagina xxii van xxvi

23 Reductie 2014 t.o.v. 2013: Milieugegeven Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 11,7 ton CO kwh 0,526 kg CO2 / kwh 5,34 ton CO2 6,32 ton CO2 54,18 % Resultaat 2014 t.o.v. 2013: Er is 6.32 ton CO2 (54.18%) t.o.v. jaar 2013 minder CO2 uitgestoten. De doelstelling van 1% per jaar is hiermee ruimschoots gehaald. Gerelateerd aan de omzetstijging is de reductie ruimschoots gehaald. Maatregelen tbv verlichting Bij verbouwing energiezuinige verlichting toegepast in kantoorruimte, algemene ruimtes en voor gedeelte in kantine/spreekkamerruimte Bij verbouwing energiezuinige verlichting toegepast ten behoeve van entreeverlichting Bij verbouwing bewegingsensoren toegepast in kantine/spreekkamerruimte en toiletruimte Toepassen energiezuinige verlichting in toiletruimte, archief/printerruimte en overige gedeelte van kantine/spreekkamerruimte Verwijderen siergevelverlichting, bestaande uit neonslang en tijdschakelaar Toepassen gevelverlichting van Ledverlichting met schemerschakelaar Toepassen schemerschakelaar ten behoeve van entreeverlichting Verwijderen gevelaanlichting, bestaande uit halogeen bouwlampen en tijdschakelaar Verwijderen halogeen bouwlampen en toepassen Led-verlichting Coulombstraat 2-6 Geplande reductiemaatregelen Toepassen bewegingsensoren in archief/printerruimte Toepassen bewegingsensoren in kantine bij werkplaats Coulombstraat 2-6 Led-verlichting toepassen in kantine en werkplaatsen Coulombstraat 2-6 Maatregelen tbv koeling / ventilatie Vervanging Airco door energiezuinige Airco met inverter systeem Geplande reductiemaatregelen Toepassen van een tijdschakelaar op de mechanische ventilatie (overdag aan, s nachts uit) Maatregelen tbv ICT Aanschaffen Led-beeldschermen Sluipverbruik (standby-standen) verminderen Geplande reductiemaatregelen Maatregelen tbv overige kantoorapparatuur Koffie warm houden in thermoskannen. Sluipverbruik (standby-standen) verminderen Geplande reductiemaatregelen Pagina xxiii van xxvi

24 Maatregelen tbv warm water Niet van toepassing Geplande reductiemaatregelen Niet van toepassing Maatregelen tbv apparatuur in werkplaats Geplande reductiemaatregelen Maatregelen tbv projecten Koffie warm houden in thermoskannen Geplande reductiemaatregelen Toepassen van groene stroom Z a k e l i j k v e r k e e r m e t p r i v e - a u t o s e n v l i e g t u i g ( s c o p e 2 ) Doelstelling (zie hoofdstuk 3.2): Reductie van 4.43 ton CO2 (Dit is 80% reductie tov 2012) over 5 jaar (16% per jaar)). Reductie 2013 t.o.v (): Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0,374 ton CO2 0,37 ton CO2 100,00 % Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer personen km 0,147 kg CO2 / personen km 5,7 5,7 100,00 % 6,1 ton CO2 11,7 ton CO2 6,08 ton CO2 100,00 % Resultaat 2013 t.o.v (): Reductie van 6.08 CO2 (100%) t.o.v De doelstelling van 16% per jaar is hiermee ruimschoots gehaald. Reductie 2014 t.o.v (): Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0,374 ton CO2 0 personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0,37 ton CO2 100,00 % Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer personen km 0,147 kg CO2 / personen km 5, personen km 0,147 kg CO2 / personen km 4,56 ton CO2 1,14 ton CO2 19,97 % 6,1 ton CO2 4,56 ton CO2 1,51 ton CO2 24,90 % Resultaat 2014 t.o.v 2012 (): 4.56 ton CO2 uitstoot voor Dit is een reductie van 1.51 ton CO2. (reductie van 24.9% CO2-uitstoot t.o.v. 2012). De doelstelling van 16% per jaar (in 2014: 32%) is hiermee niet gehaald. Gerelateerd aan de omzetstijging is de reductie niet gehaald. Pagina xxiv van xxvi

25 Reductie 2014 t.o.v. 2013: Milieugegeven Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2-parameter CO2-equivalent CO2-reductie CO2-reductie CO2 scope 2 Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,297 kg CO2 / personen km 0,0 0,00 % Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer personen km 0,147 kg CO2 / personen km 4,56 ton CO2-4,56 ton CO2 0,00 % 11,7 ton CO2 9,91 ton CO2 1,76 ton CO2 15,05 % Resultaat 2014 t.o.v. 2013: Er is 1.76 ton CO2 (15.05%) t.o.v. jaar 2013 minder CO2 uitgestoten. De doelstelling van 16 per jaar is hiermee niet gehaald. Gerelateerd aan de omzetstijging is de reductie ruimschoots gehaald. Beperking privé auto s voor zakelijk verkeer Geplande reductiemaatregelen: 4.3 D U U R Z A M E E N E R G I E Zelf duurzame energie opwekken Reeds genomen maatregelen: zelf opwekken met zonnecellen Geplande maatregelen: Alternatieve brandstoffen gebruiken Reeds genomen maatregelen: Gebruik van Aspen 2-takt benzine Hybride auto s Geplande maatregelen: Hybride auto s Groene stroom inkopen Reeds genomen maatregelen: Geplande maatregelen: Toepassen groene stroom in werkplaats Coulombstraat 2-6 Toepassen groene stroom op projecten tbv keten, etc Pagina xxv van xxvi

26 B I J L A G E 1 : G E G E V E N S B R O N N E N Milieugegeven Eenheid Milieugegeven Eenheid Milieugegeven Eenheid Bedrijfsgegevens Medewerkers fte 18,0 fte 17,0 fte 15,0 fte Productieomvang van de aanneemsommen van de aanneemsommen van de aanneemsommen van de aanneemsommen Omzet Vloeroppervlak bedrijfsgebouwen m2 753 m2 765 m2 739 m2 Gebouwinhoud m3 820 m3 824 m3 760 m3 Elektriciteit Ingekochte elektriciteit kwh kwh kwh kwh Waarvan nachtverbruik kwh 0 kwh Waarvan groene stroom uit windkracht kwh 0 kwh Waarvan groene stroom uit zonne-energie kwh 0 kwh Brandstof & warmte Aardgas voor verwarming m3 gas eq m m3 875 m3 Water & afvalwater Drinkwater m3 50,0 m3 97,5 m3 216 m3 Afvalwater VE 2,00 VE 2,00 VE 2,00 VE Bedrijfsafval Hout - A kg kg kg Puin - schoon kg kg kg kg Puin - vuil kg kg kg 0 kg Ongesorteerd bouw- en sloopafval kg kg kg kg Ongesorteerd bedrijfsafval kg 490 kg 261 kg 488 kg Hout - B kg 0 kg Hout - C kg 0 kg Houtmot kg 0 kg Hout - pallets kg 0 kg Metalen - ferro kg 0 kg Metalen - non ferro kg 0 kg Metalen - koper kg 0 kg Metalen - zink kg 0 kg Metalen - lood kg 0 kg Mobiele werktuigen Benzine liter brandstof liter liter liter Diesel liter brandstof liter liter liter Zwavelhoudende diesel liter brandstof 0 liter Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) diesel liter liter liter liter Bestelwagen (in liters) diesel liter liter liter liter Vliegtuig regionaal (<700 km) personen km personen km 0 personen km Vliegtuig mondiaal (>2500 km) personen km personen km personen km Personenwagen (in liters) benzine liter 598 liter Vliegtuig Europa ( km) personen km 0 personen km Goederenvervoer Vrachtwagen (in liters) diesel liter liter liter liter Bestelwagen (in liters) diesel liter 0 liter Kleine vrachtwagen in km km 0 km Binnenvaart (bulk) ton km 0 ton km Gevaarlijk afval Verfblikken / -emmers met resten kg 0 kg Oplosmiddelen kg 0 kg Spuitbussen kg 0 kg Kitafval kg 0 kg Oliehoudend afval divers kg 0 kg Batterijen kg 0 kg TL-buizen / hogedruklampen / spaarlampen kg 0 kg Ongesorteerd gevaarlijk afval kg 0 kg Grondstoffen Grondstof 1 Eenheden 0 Eenheden Grondstof 2 Eenheden 0 Eenheden Pagina xxvi van xxvi

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, januari 2013 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X.

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, M. Jousma - Oudshoorn A. van der

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen 2.A.3-3.A.1 3.B.1-3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Groningen, 03 november 2014 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur Inhoud

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen)

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Blauwzaam EC 1 Milieubarometer - 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2012 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Technisch Buro Klomp BV Milieubarometer - 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfjaarrapportage 2013 januari - juni Heerenveen, 30 december 2013 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Cyber Adviseurs Milieubarometer - 2012 Cyber Adviseurs Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport 2011 Jac. Barendregt Milieubarometer - 2011 Jac. Barendregt Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede CO-2 Rapportage 2014 Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten allen tijde

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017)

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv De Milieubarometer vertaalt gegevens

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Oostenrijk Groep BV Milieubarometer - Oostenrijk Groep BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 BVR Groep B.V. Milieubarometer - 2013 BVR Groep B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2014 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Milieubarometer - 2014 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 27 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine Kleizen Directeur Wegenbouw

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Appingedam, 15 november 2014 Auteur: A. Akkerman Panterra Consultans Geaccordeerd door: J.J. Kooi Directeur

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Aannemingsbedrijf Stuit BV Milieubarometer - 2012 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen (referentiejaar 2012) Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 04 april 2014 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Koninklijke Woudenberg Milieubarometer - 2013 Koninklijke Woudenberg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen

Voortgangsrapportage CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Voortgangsrapportage CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen periode Q1 + Q2, jaar 2014 Roosendaal, 03-10-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 7 februari 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2014 (managementreview)

Emissie-inventaris 2014 (managementreview) Emissie-inventaris 2014 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, mei-juni 2015 Auteurs: M.

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verkuil & Moree BV Milieubarometer - 2013 Verkuil & Moree BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 SnelleVliet Touringcars BV Milieubarometer - 2014 SnelleVliet Touringcars BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014 ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014 Projectgegevens Opsteller L. Deerns Versie 150415 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B.

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. EMISSIE INVENTARISATIE BOOT, jaar 2014 OPDRACHTGEVER DATUM

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Stimular Milieubarometer - 2012 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-2016 GKB Groep

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-2016 GKB Groep Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-2016 GKB Groep Barendrecht, 18-05-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Organisatie... 3 4. Doelstellingen... 4 5. Conversiefactoren... 5 5.1.1 Veranderingen...

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie

CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie Projectgegevens Opsteller TAJ van Versie 2014-1 Status Definitief CO2 verantwoordelijke Directievertegenwoordiger TAJ van WPA van Datum Paraaf

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 19 September 2013 Status: definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. September 2013 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie