Oefenexamen Gevolmachtigd Agent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Gevolmachtigd Agent"

Transcriptie

1 Oefenexamen Gevolmachtigd Agent 1. Welke van de onderstaande combinaties van functies met betrekking tot een bepaalde verzekering kunnen worden vervuld door een gevolmachtigd agent? a. Acceptant, adviseur, schade-expert. b. Acceptant, schadebehandelaar. c. Acceptant, adviseur, schadebehandelaar. 2. Tot voor kort was de algemeen heersende opvatting dat banken en verzekeraars nagenoeg niet failliet konden gaan. De internationale kredietcrisis van najaar 2010 heeft hier verandering in gebracht. De Nederlandsche Bank heeft, samen met het Ministerie van Financiën, aanvullende regels opgesteld. Eén van die maatregelen is het zogenaamde Depositogarantiestelsel. In dit stelsel is onder andere een garantie opgenomen tot EUR ,-. Wat houdt deze garantie in? a. Een bedrag tot maximaal EUR ,- is gegarandeerd per persoon per instelling. b. Een bedrag tot maximaal EUR ,- is gegarandeerd per bankrekening. c. Een bedrag tot maximaal EUR ,- is gegarandeerd voor particulieren per bankrekening. 3. De Nederlandse economie is in sectoren verdeeld. In welke sector hoort het assurantiebemiddelingsbedrijf thuis? a. Productie. b. Diensten. c. Geldwezen. NIBE-SVV,

2 4. Een financiële dienstverlener oefent zowel de functie van assurantiebemiddelaar als Gevolmachtigd Agent uit. Welke van de onderstaande maatregelen wordt in de bovengenoemde situatie noodzakelijk geacht om conflicterende situaties te vermijden? a. Het assurantiebemiddelingsbedrijf moet juridisch gescheiden zijn van het bedrijf dat als Gevolmachtigd Agent optreedt. b. De feitelijk leidinggevende van de organisatie heeft niet de dagelijkse leiding over de activiteiten van zowel de Gevolmachtigd Agent als het assurantiebemiddelingsbedrijf. c. Er is een organisatorisch onderscheid gemaakt tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van enerzijds de Gevolmachtigd Agent en anderzijds het assurantiebemiddelingsbedrijf. Tevens moet er sprake zijn van twee entiteiten. 5. Een gevolmachtigd agent kan samenwerken met een interne bemiddelaar. Wat is een interne bemiddelaar? a. Een bemiddelaar die deel uitmaakt van hetzelfde bedrijf of groep als de gevolmachtigde agent. b. Een bemiddelaar in de directe regio waar de gevolmachtigde agent mee samenwerkt. c. Een bemiddelaar waarvoor de gevolmachtigde agent optreedt als serviceprovider door het bieden van backoffice ondersteuning. NIBE-SVV,

3 6. Gevolmachtigde Pyramide B.V. heeft dezelfde bestuurders als bemiddelaar Korinten B.V. Pyramide B.V. is de "huisvolmacht" van Korinten B.V. Korinten B.V. doet zoveel mogelijk zaken met Pyramide B.V. Mag Korinten B.V. zich profileren als een objectieve bemiddelaar bij deze vorm van samenwerking? a. Ja, een bemiddelaar die de meeste productie bij één gevolmachtigde onderbrengt kan op objectieve wijze door andere extra's dan alleen voorwaarden en premies producten aanbieden. b. Nee, een bemiddelaar die met slechts één gevolmachtigde samenwerkt die dezelfde bestuurders heeft, is een selectieve bemiddelaar. c. Nee, bij deze vorm van samenwerking worden de aangeboden verzekeringen niet objectief aangeboden in verband met de belangen van dezelfde bestuurders. 7. Wat is het doel van een ondernemersplan? a. Een financieringsaanvraag bij een bank gehonoreerd te krijgen. b. De gestelde doelen daadwerkelijk te realiseren en te monitoren. c. Duidelijk maken aan klanten en prospects welke diensten men aanbiedt en met welke leveranciers men werkt. 8. Welke van onderstaande bedrijfsvormen zijn toegestaan voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf? a. Naamloze Vennootschap, Coöperatieve Vereniging. b. Besloten Vennootschap, Onderlinge Waarborgmaatschappij. c. Naamloze Vennootschap, Onderlinge Waarborgmaatschappij. 9. Welke vier onderdelen zijn NVGA-kwaliteitseisen? a. Schadebehandeling, organisatorische en juridische aspecten, klachtenprocedure, accountantscontrole b. Schadebehandeling, acceptatie, toetsing, klachtenprocedure c. Schadebehandeling, schadebeheersing, toetsing, boekhouding NIBE-SVV,

4 10. Welke informatie hoeft een gevolmachtigd agent NIET aan de volmachtgevende verzekeraar te verstrekken? a. Wijzigen van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf. b. De situatie waarbij de gevolmachtigde agent niet meer aan de in de Service Level Agreement (SLA) omschreven afspraken kan voldoen. c. Het aangaan van een nieuwe volmachtovereenkomst met een andere volmachtgever. 11. Welk van onderstaande zaken wordt in de Service Level Agreement (SLA) geregeld? a. Winstdeling. b. Samenwerking bemiddelaars. c. Back-up procedure. 12. Van volmachtbedrijf Dorinten zijn de volgende gegevens bekend van het afgelopen schadejaar. Bruto geboekte premie: EUR ,- Bruto verdiende premie: EUR ,- Geboekte provisie/tekencommissie: EUR ,- Verdiende provisie/tekencommissie: EUR ,- Schadebetalingen: EUR ,- mutatie schadereserve: + EUR ,- Wat is de schaderatio netto verdiende premie voor Dorinten? a. 69,23 b. 83,07 c. 120,37 NIBE-SVV,

5 13. Welke van onderstaande uitspraken heeft betrekking op een goed geleid volmachtbedrijf? a. Tegen het volmachtbedrijf zijn de afgelopen vijf jaar geen klachten ingediend bij de Ombudsman. b. Alle medewerkers beschikken over een beschrijving van de te volgen procedure voor de afhandeling van consumentenklachten. c. Het volmachtbedrijf stuurt ontvangen consumentenklachten ter afhandeling altijd door naar de betreffende volmachtgever. 14. Eén van de doelstellingen van de NVGA-kwaliteitsnormeringen is omschreven als: een tijdige en getrouwe rapportage van de volmachtresultaten. In welke kwaliteitsnorm komt deze doelstelling tot uitdrukking? a. Schadebehandeling b. Acceptatie c. Schadelastbeheersing 15. Aan welke eisen moet een goede administratieve organisatie voldoen? a. De processen moeten efficiënt en controleerbaar verlopen. b. Deze moet actueel, betrouwbaar en volledig zijn. c. Deze moet geautomatiseerd verlopen en moet voor iedere werknemer toegankelijk zijn. NIBE-SVV,

6 16. Wat wordt verstaan onder het begrip In-Control? a. Het door managers toetsen van normen en onderzoeken of iemand datgene dat hem of haar gevraagd is ook uitgevoerd heeft. b. Het beheersen door managers van de activiteiten die in de organisatie onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Het toetsen van normen alsmede het analyseren van de gang van zaken en het nemen van maatregelen naar aanleiding van die analyse. c. Het beheersen door managers van de activiteiten die in de organisatie onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden alsmede het analyseren en het nemen van maatregelen naar aanleiding van die analyse. 17. Bij assuradeurenbedrijf Groen is geconstateerd dat de administratieve organisatie niet goed functioneert. De gehanteerde procedures zijn verouderd en de volmachtgevers van Groen eisen maatregelen. Er vindt een directiewisseling plaats en de nieuwe feitelijke leiders willen de administratieve organisatie zo snel mogelijk beter laten functioneren. Hoe zal de nieuwe directie zo effectief mogelijk de plannen kunnen verwezenlijken? a. Door een projectorganisatie waarbij een projectgroep wordt gevormd met verantwoordelijken, mijlpalen en het opstellen van een plan van aanpak. b. Door het inhuren van mediator welke de verschillende afdelingen beter met elkaar kan laten communiceren. c. Door het opnemen van het NVGA handboek in bestaande procedures en mijlpalen benoemen. NIBE-SVV,

7 18. Hieronder is de balans van een volmachtbedrijf opgenomen. a. 1,6 b. 2,1 c. 1,3. Bezittingen Materiele vaste activa EUR ,- Vlottende activa Bemiddelaars EUR ,- RC bemiddelingsbedrijf EUR ,- Liquide middelen EUR ,- Totaal EUR ,- Schulden Eigen vermogen EUR ,- Kortlopende schulden Volmachtgevers EUR ,- Belastingen EUR ,- Overige EUR ,- Totaal EUR ,- Wat is de uitkomst van de liquiditeitsratio? NIBE-SVV,

8 19. In de rekening-courant verhouding van assurantiebedrijf Insur met volmachtgever Pyramide worden door Insur de volgende bedragen geboekt: - Premie EUR ,- - Tekencommissie EUR ,- - Provisie EUR 8.000,- - Schadebetalingen EUR ,- - Verhaalde schade EUR ,- - Winstcommissie voorgaand jaar EUR 4.500,- Welk bedrag moet afgerekend worden zonder rekening te houden met eerdere rekening-courant saldi? a. EUR ,- b. EUR ,- c. EUR ,- 20. Waarom zullen de maten van een vennootschap onder firma de rechtsvorm van het bedrijf wijzigen naar een besloten vennootschap? a. Aandeelhouders zijn in beginsel niet aansprakelijk voor meer dan het door hen gestorte kapitaal. b. De bestuurders bij een B.V. hebben vertegenwoordigingsbevoegdheid. c. Het vertrek van één van de vennoten. 21. Welke componenten naast de percentages van provisie en tekencommissie zijn nodig om de kostenloading te berekenen voor een wagenparkpremie? a. Schadelast en maatschappij- en overheadkosten. b. Maatschappij- en overheadkosten. c. Expertisekosten en bijdrage Waarborgfonds. NIBE-SVV,

9 22. Marcel is acceptant van gevolmachtigde agent John. Hij ontvangt van bemiddelaar Peter, die met de John samenwerkt, op vrijdagmiddag een verzoek om voor een bestaande klant een nieuwe auto in dekking te nemen. De cataloguswaarde van de auto is EUR ,-. Het aanvraagformulier zal nog worden toegestuurd. De auto wordt op zaterdagmorgen afgeleverd. Met betrekking tot eventuele aanwezige preventiemaatregelen met betrekking tot het diefstalrisico is Peter niets bekend. Welke bijzondere maatregel heeft GEEN invloed op de voorlopige acceptatie? a. Een eigen risico van EUR ,- ingeval van diefstal-/inbraak-schade. b. Extra toeslag op casco premie. c. Uitsluiting diefstal-/inbraak-risico. 23. Welke taxaties worden door de wet erkend? a. Deskundigen- en evenalsof-taxaties. b. Deskundigentaxaties. c. Partijen- en deskundigentaxaties. 24. Kan bij een schade een taxatie conform artikel 7:960 BW terzijde gesteld worden in verband met het indemniteitsprincipe? a. Ja, dit kan als de verzekeringnemer na een schadeuitkering in een veel voordeliger situatie komt dan vóór de schade. b. Nee, tenzij er sprake is van bedrog. c. Nee, een taxatie conform artikel 7:960 BW kan nooit terzijde gesteld worden. NIBE-SVV,

10 25. In een vrachtschip treedt bederf van de goederen op, doordat de ruimten niet tijdig konden luchten. De oorzaak hiervan is dat de zeereis extra lang heeft geduurd door een fout van de kapitein. De vervoerder heeft een transportverzekering gesloten op basis van de Nederlandse Beursgoederenpolis ten behoeve van de vervoerde goederen. Valt de schade aan de goederen onder de dekking van de goederentransportverzekering? a. Ja. Eigen gebrek valt onder de dekking. b. Ja. De oorzaak van de schade is niet een eigen gebrek van de verzekerde zaak. c. Nee. Eigen gebrek valt niet onder de dekking. 26. Verzekeringnemer Maurits geeft telefonisch een wijziging door op een bestaande autoverzekering. Twee jaar na het afgeven van de polis ontstaat er een cascoschade op de autoverzekering van Maurits. Maurits beweert een WA- Cascoverzekering te hebben gesloten, de verzekeraar beweert alleen een WAdekking te hebben verzekerd. De verzekeraar produceert als bewijs een telefonische notitie van de acceptant waarop duidelijk vermeld staat dat de auto op WA-condities verzekerd moet worden. Kán dit schriftelijk bewijs voldoende zijn voor de verzekeraar om zijn gelijk aan te tonen? a. Ja, dit is een vorm van schriftelijk bewijs. b. Nee, dit schriftelijk bewijs is eenzijdig door de verzekeraar opgesteld. c. Nee, Maurits heeft alle tijd gehad om op de polis te kunnen zien dat alleen de WA-dekking verzekerd was. NIBE-SVV,

11 27. Bij de berekeningen van de voorzieningen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt naast de gebruikelijke premie- en schadevoorziening ook nog gewerkt met een vergrijzingsvoorziening. Wat is een vergrijzingsvoorziening? Dit is een voorziening a. welke nodig is bij gelijkblijvende premies. b. voor toename van de kans op arbeidsongeschiktheid bij het ouder worden. c. voor reeds latent aanwezige gebreken die zich pas later zullen openbaren. 28. Wat is 'eigen behoud' in het kader van herverzekeren? Dit is het bedrag dat door a. de cedent voor eigen rekening wordt genomen. b. herverzekeraar voor eigen rekening wordt genomen. c. de verzekerde voor eigen rekening wordt genomen. 29. De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek beschrijft de uitgangspunten voor het instellen van een persoonlijk onderzoek en geeft aan welke beginselen hierbij door de verzekeraar in acht zullen worden genomen. Wie neemt de beslissing tot het laten verrichten van een persoonlijk onderzoek? a. De directie. b. De schadebehandelaar. c. De fraude-coördinator. NIBE-SVV,

12 30. Welke bepaling is door motorrijtuigverzekeraars in hun polisvoorwaarden opgenomen op initiatief van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV)? a. Uitkering na totaal verlies door diefstal vindt alleen plaats als de verzekerde de schade ook aangemeld heeft bij het VbV. b. Bij totaal verlies vindt uitkering eerst plaats na overdracht van het vrijwaringsbewijs aan de verzekeraar. c. In geval van totaal verlies is expertise uitsluitend toegestaan bij BOVAG-erkende schadeherstelbedrijven. 31. Welke omschrijving van een volmacht is juist? a. Volmacht is een bevoegdheid EN hiermee kunnen rechtshandelingen worden verricht. b. Vanuit volmacht kunnen uit eigen naam rechtshandelingen worden verricht. c. De vertegenwoordiger van een ander kan hiermee voor zichzelf handelen. 32. Aan welke bijzondere publicatieplichten moet de Gevolmachtigd Agent voldoen? a. De Gevolmachtigd Agent moet de gegevens indien nog geen polis wordt afgegeven binnen 6 weken na het sluiten van de verzekering aan de klant doorgeven. b. De Gevolmachtigd Agent moet indien de verzekering tot de portefeuille van een bemiddelaar behoort deze gegevens binnen 4 weken na het sluiten van de verzekering aan de klant doorgeven. c. De Gevolmachtigd Agent moet bij een in co-assurantie gesloten verzekering het aandeel vermelden dat hij voor de verzekeraar(s) heeft geaccepteerd. NIBE-SVV,

13 33. Welke hieronder opgenomen procedure is juist voor het aanvragen van een AFMvergunning voor een Gevolmachtigd Agent? a. Bij het aanvragen van de vergunning kan een bank of verzekeraar gebruik maken van een uitzondering op de vergunningplicht indien zij conform de WFT handelen. b. De formele vereisten voor het aanvragen van de vergunning liggen vast in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen. De AFM heeft een formulier ontwikkeld waarvan door de aanvrager gebruik moet worden gemaakt. Binnen 13 weken moet over de aanvraag worden beslist. c. De gegevens die de aanvrager van een vergunning moet opgeven liggen vast. Indien gebruik kan worden gemaakt van een lichte ontheffing, geeft de AFM akkoord voor de vergunning binnen uiterlijk 13 weken na aanvraag. 34. In de BGFO zijn bepalingen opgenomen om mis-selling tegen te gaan. Wat is het doel van die bepalingen? a. Een meer evenwichtige verhouding tussen afsluit- en doorlopende provisie. b. Het voldoen aan de verschillende provisieregimes conform de MiFID. c. Het transparant maken van de doorlopende provisie. 35. Welke juridische handelingen moeten er minimaal volgens de WFT worden verricht voordat een volmacht kan worden beëindigd, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst? a. Er moet een mededeling aan de AFM worden gedaan en een aanpassing in het WFTregister. b. De opzegging van de volmacht is een wilsverklaring conform artikel 3:37 BW die de volmachtgever moet hebben bereikt. c. Er moet aan een van de vereisten zijn voldaan conform artikel 3:72 BW. NIBE-SVV,

14 36. De structuur van de Wft is geheel geënt op het functioneel toezichtmodel. Hieronder staan twee stellingen met betrekking tot de toezichttaken. I. Het prudentieel toezicht is gericht op de soliditeit van de verzekeraar en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector. II. Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante processen op de financiële markten, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten (consumenten). Wat is juist? a. Alleen I is juist. b. Alleen II is juist. c. I en II zijn juist. 37. Wat wordt verstaan onder lastgeving? a. Een overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt werkzaamheden te verrichten. b. Een gekwalificeerde overeenkomst van opdracht, waarbij de ene partij de lasthebber, zich jegens de andere partij de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten. c. Een bemiddelingsovereenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verbindt om tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen zijn opdrachtgever en derden. 38. Waartoe heeft de tussenpersoon met betrekking tot de verzekeringen die tot zijn portefeuille worden gerekend, het recht? a. Het recht op beheer. b. Het recht op premie-incasso. c. Het recht op polis beëindiging. 39. Welke taak hoort onder andere tot de taken van de Feitelijk Leider? a. Het vaststellen van de premies voor autoverzekeringen. b. Het afwikkelen van schades die boven de limiet uitkomen. c. Dat hij dient te beschikken over een geldig volmachtdiploma NIBE-SVV,

15 40. De financiële wereld kent vier soorten toezichtsystemen. Een daarvan is het publiciteitsysteem. Wat houdt dit systeem in? a. In dit systeem schrijft de Wet bepaalde normen voor, die zijn gericht op de financiële stabiliteit van de verzekeraar b. De verzekeraar is vrij zijn bedrijfsbeleid te bepalen, bijvoorbeeld ten aanzien van premies, polisvoorwaarden en risicoacceptatie. c. De verzekeraars zijn verplicht bepaalde financiële gegevens openbaar te maken zodat potentiële verzekeringnemers kunnen zich dan zelfstandig een oordeel vormen over de financiële positie van de verzekeraar. 41. Een aantal ondernemingen oefent wel het bedrijf van verzekeraar uit, maar valt NIET onder het toezicht. Wie vallen wel onder het toezicht? a. Onderlinge verzekeraars van groot molest. b. Instellingen die, ten behoeve van bepaalde groepen ambtenaren, een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering uitvoeren. c. Een verzekeraar die uitsluitend brandschade in natura vergoedt. 42. Wat moet een derdelandverzekeraar, die vanuit een vestiging buiten de EU diensten wil verrichten naar Nederland, doen? a. Alle verzekeringsvormen uitoefenen die zij in het land van herkomst voert. b. Zich eerst melden bij de AFM. c. Beschikken over een solvabiliteitsmarge die ten minste overeenkomt met de ingevolge de Wft voor Nederlandse verzekeraars vereiste solvabiliteitsmarge. 43. Welke partijen spelen een rol bij het oversluiten van de volmachtportefeuille? a. De verzekeraar en de gevolmachtigd agent. b. De tussenpersoon en de verzekerde. c. De verzekeringnemer en de Verzekeraar. NIBE-SVV,

16 44. Conform de wet moet de financiële verslaglegging van een maatschappij aan bepaalde eisen voldoen. Welke eisen zijn dit ten aanzien van het indienen van de solvabiliteitsgegevens? a. Deze moeten elke maand verstrekt worden. b. Deze moeten elke kwartaal verstrekt worden. c. Deze moeten elk jaar verstrekt worden. 45. Als een verzekeraar zich niet aan de wettelijke voorschriften houdt kan de toezichthouder maatregelen nemen. Welke maatregelen zijn dit? a. Het opleggen van een strafrechtelijke boete. b. Het uitvaardigen van een advies om bij die verzekeraar geen polissen te sluiten. c. Het uitvaardigen van een openbare waarschuwing in het geval van overtreding van een verbodsbepaling. 46. Als de toezichthouder onder de noodregeling een verzekeraar failliet wenst te verklaren is een bepaalde actie nodig. Welke actie is dit? a. DNB moet een curator aanstellen. b. DNB moet een aanvraag indienen bij de Rechtbank. c. Door het toewijzen van de aanvraag van de noodregeling door de Rechtbank is de verzekeraar direct in staat van faillissement. 47. De toezichthouder kan bijzondere maatregelen toepassen als een verzekeraar in strijdt handelt met de eisen die betrekking hebben op de technische voorzieningen, of met betrekking tot de vereiste solvabiliteitsmarge. Welke maatregelen zijn dit? a. Een bewindvoerder aanstellen. b. Een aanwijzing geven de premie te verlagen. c. De beschikkingsbevoegdheid van de verzekeraar beperken. NIBE-SVV,

17 48. Een verzekeraar moet alle vermogenscomponenten volgens bepaalde regels waarderen. Volgens welke regels? a. De regels van DNB. b. De internationaal erkende boekhoudregels. c. De regels van de registeraccountant 49. Een verzekeraar houdt een audit bij een gevolmachtigde. Het blijkt dat dat er veel nieuwe medewerkers zijn. Hierdoor is de doorlooptijd van de schadedossiers te lang geworden. Welke eventuele mogelijkheid heeft de verzekeraar om de situatie te verbeteren? a. Alle schadedossiers door de gevolmachtigde te laten beoordelen. b. Het verzorgen van extra opleiding voor de schadecorrespondenten. c. Het beperken van de volmachtacceptatie. 50. Welke Europese Richtlijn heeft invloed op de verkoop van verzekeringen door assurantie bemiddelingsbedrijven? a. De richtlijn verzekeringsbemiddeling. b. De richtlijn voor het verzekeringsbedrijf. c. De 3e richtlijn schadeverzekeringen. NIBE-SVV,

18 Antwoorden: 1. b 26. a 2. a 27. a 3. b 28. a 4. c 29. c 5. a 30. b 6. a 31. a 7. b 32. c 8. c 33. b 9. b 34. a 10. c 35. a 11. c 36. c 12. b 37. b 13. b 38. a 14. c 39. c 15. b 40. c 16. c 41. c 17. a 42. c 18. a 43. a 19. a 44. b 20. a 45. c 21. b 46. b 22. b 47. c 23. b 48. a 24. b 49. b 25. b 50. a U moet 35 van de 50 vagen goed hebben om te slagen. NIBE-SVV,

NVGA Kwaliteitsnormering

NVGA Kwaliteitsnormering NVGA Kwaliteitsnormering Inhoud: 1. Organisatorische en juridische aspecten 2. Acceptatie 3. Schadebehandeling 4. Schadelastbeheersing 5. Toetsing 6. Klachtenprocedure De NVGA-kwaliteitsnormering bestaat

Nadere informatie

NVGA Kwaliteitsnormering

NVGA Kwaliteitsnormering NVGA Kwaliteitsnormering Inhoud: 1. Organisatorische en juridische aspecten 2. Acceptatie 3. Schadebehandeling 4. Schadelastbeheersing 5. Toetsing 6. Klachtenprocedure De NVGA-kwaliteitsnormering bestaat

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

Circulaire (tussentijds) overvoeren en oversluiten van posten

Circulaire (tussentijds) overvoeren en oversluiten van posten Circulaire (tussentijds) overvoeren en oversluiten van posten 26-10-2011 1. Inleiding In verband met de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt en de gewijzigde wetgeving (van kracht worden Wet financieel

Nadere informatie

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen.

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Samen uit, samen thuis. www.unigarant.nl Unigarant Dienstenwijzer Verzekeringen Graag informeren wij u over onze dienstverlening. Unigarant

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij Addendum inzake Zorgverzekeringen behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst (met voetnoot 2011-01-06 vs 1 incasso Maatschappij incl. addenda dd 2011-09-21, 2012-05-21 en 2013-03-21 ) Tussen Voogd & Voogd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

NOTITIE VOLMACHTMARKT

NOTITIE VOLMACHTMARKT NOTITIE VOLMACHTMARKT April 2014 Uitgevoerd in opdracht van het College Deskundigheid Financiële Diensten WWW.FREDDEJONG.EU INHOUDSOPGAVE INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. LEVEL PLAYING

Nadere informatie

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt!

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Eric Bot 1 Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Inhoudsopgave Inleiding Beloning / Portefeuillerecht Wie is verantwoordelijkheid voor het advies? Rechtsfiguur van de

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. van een medeverzekerde

Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. van een medeverzekerde Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in verband met opname van een medeverzekerde Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dit document wordt u aangeboden door Arci Steenderen BV De Berken 13 Waarom dit document? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Deze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

2014 no. 6 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 6 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 6 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 januari 2014 ter uitvoering van artikel 27a, eerste lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam.

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Onder website wordt verstaan de pagina s die vallen onder de door C.A. van Eijck en Zoon geregistreerde

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen ACIS Seminar, 25.10.2011 mr. dr. Cees de Jong Welke wijzigingen zijn er op komst? Wijzigingswet financiële markten 2012 Wetsvoorstel (Kamerstukken II 2010/11, 32 781, nr.

Nadere informatie

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis Acceptatievragen Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering Basis Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor AutoXcellent verzekering Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren) Gegevens

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties Acceptatievragen Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen, stichtingen en coöperaties Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Q&A s Protocol faillissement intermediair (versie 11 januari 2016)

Q&A s Protocol faillissement intermediair (versie 11 januari 2016) Q&A s Protocol faillissement intermediair (versie 11 januari 2016) 1. Wat is het Protocol faillissement intermediair? Het Protocol faillissement intermediair is een initiatief van Adfiz, OvFD en het Verbond

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ----------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ---------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Overig Bijlage B10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de taakstructuur van

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden.

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden. Smart2Cover WFT DIENSTENWIJZER Smart2Cover biedt diensten aan die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Smart2Cover treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf voor niche schade

Nadere informatie

Willem Pel. Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen

Willem Pel. Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen Willem Pel Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen Zorgplicht voorafgaand aan advies Zorgplicht achteraf na bemiddeling (nazorg) Juridisch kader BW Wft AFM Rechtspraak

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

1 Naam bedrijf. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Emailadres. Website. 2a Rechtsvorm van het bedrijf

1 Naam bedrijf. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Emailadres. Website. 2a Rechtsvorm van het bedrijf Aanvraagformulier voor Beroepsaansprakelijkheid Architecten & Ingenieurs Tussenpersoon Algemeen 1 Naam bedrijf Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Emailadres Website 2a Rechtsvorm van het bedrijf 2b.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN ASSURANTIETUSSENPERSONEN. 1. a. Naam van kandidaat-verzekeringnemer

AANVRAAGFORMULIER VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN ASSURANTIETUSSENPERSONEN. 1. a. Naam van kandidaat-verzekeringnemer AANVRAAGFORMULIER VOOR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1. a. Naam van kandidaat-verzekeringnemer Bij een v.o.f. of c.v. s.v.p. de namen van alle firmanten en beherende

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

KOSTER verzekeringen b.v. 1 Naam bedrijf. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Emailadres. Website. 2a Rechtsvorm van het bedrijf

KOSTER verzekeringen b.v. 1 Naam bedrijf. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Emailadres. Website. 2a Rechtsvorm van het bedrijf Aanvraagformulier voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Tussenpersoon KOSTER verzekeringen b.v. Algemeen 1 Naam bedrijf Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Emailadres Website 2a Rechtsvorm van

Nadere informatie

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl.

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl. Wordt de rijvaardigheid mogelijk beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? Zijn er bijzondere bepalingen gesteld t.a.v. het rijbewijs van verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder? *

Nadere informatie

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van:

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Inleiding Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein 1 3131 GV Vlaardingen Dit document heeft als doel inzicht te geven wat wij voor u kunnen doen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Adviesbureaus Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht. Aanvraagformulier portefeuilleoverdracht (Aanvraag ter verkrijging van instemming als bedoeld in afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht) Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS)

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) De voordelen van het SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) úw risico, is onze zorg Uw adviseur van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening gaat verder dan alleen het afsluiten van uw schadeverzekeringen.

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-340 (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 juli 2015 Ingediend door : Consument Tegen Datum

Nadere informatie

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET SCHADE- AOV ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELEIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Evenementverzekering Uw evenement goed verzekerd!

Evenementverzekering Uw evenement goed verzekerd! Evenementverzekering Uw evenement goed verzekerd! Uw evenement goed verzekerd! Gaat u een evenement organiseren, zoals een seminar, braderie of een bedrijfsfeest? Dan zorgt u natuurlijk voor een goede

Nadere informatie

Aanvraag samenwerkingsovereenkomst

Aanvraag samenwerkingsovereenkomst Aanvraag samenwerkingsovereenkomst Uw bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam / rechtsvorm Straatnaam Postcode Plaats Postbus Postcode Plaats Telefoonnummer E-mail Faxnummer Ik wil de nieuwsbrief ontvangen. IBAN

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT Bedrijven

Aanvraagformulier voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT Bedrijven Tussenpersoon Algemeen 1 Naam bedrijf Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Emailadres Website 2a Rechtsvorm van het bedrijf 2b. Namen van dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen die meeverzekerd

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Trustkantoren. kvv.nl n

Offerte-aanvraagformulier. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Trustkantoren. kvv.nl n Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Trustkantoren kvv.nl n 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Relatienummer KvK-nummer Bedrijfsnaam Rechtsvorm Adres Postcode / plaats Datum van vestiging Website Contactpersoon

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Commissarissen (BV/NV)

Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Commissarissen (BV/NV) Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Commissarissen (BV/NV) Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden

Nadere informatie

Dienstenverleningsdocument B.A. den Dekker Assurantiën AFM

Dienstenverleningsdocument B.A. den Dekker Assurantiën AFM Dienstenverleningsdocument B.A. den Dekker Assurantiën AFM Op een bondige en overzichtelijke wijze geeft B.A. den Dekker Assurantiën hierna inzicht in zijn dienstverlening aan u. Op de dienstverlening

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel

tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel Besluit van tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van (...), FM/jaar/0000 M,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

UNETO-VNI Verzekeringen

UNETO-VNI Verzekeringen Aanvraagformulier Autoverzekering / Wagenpark Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nederland Offerte Aanvraag Naam bedrijf Rechtsvorm Adres Postcode en Woonplaats Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedere samenwerking die wij met een bemiddelaar aangaan. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Afdeling Toezicht Institutionele Beleggers en Assurantiebemiddelaars Simon Bolivar Plein 1, Curaçao VERTROUWELIJK akkoord

Afdeling Toezicht Institutionele Beleggers en Assurantiebemiddelaars Simon Bolivar Plein 1, Curaçao VERTROUWELIJK akkoord FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld ingevolge artikel 5 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

OFFERTE AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ACCOUNTANTS

OFFERTE AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ACCOUNTANTS OFFERTE AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ACCOUNTANTS Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte

Nadere informatie

Co-assurantie en volmacht: zoek de verschillen Dr. Fred de Jong 25 november 2016

Co-assurantie en volmacht: zoek de verschillen Dr. Fred de Jong 25 november 2016 Co-assurantie en volmacht: zoek de verschillen Dr. Fred de Jong 25 november 2016 Specialist (intermediaire) distributievraagstukken en financieel adviesmarkt! Zelfstandig onderzoeker en consultant: " Marktanalyses

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Spée & Van der Maden Verzekering B.V heeft een dienstverleningsdocument opgesteld ter bevordering van een juiste voorlichting aan cliënten omtrent

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012 1. Algemeen Provide Advies B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders (stichtingen en verenigingen)

Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders (stichtingen en verenigingen) Aanvraag FGD Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders (stichtingen en verenigingen) Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens

Nadere informatie