Oefenexamen Gevolmachtigd Agent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Gevolmachtigd Agent"

Transcriptie

1 Oefenexamen Gevolmachtigd Agent 1. Welke van de onderstaande combinaties van functies met betrekking tot een bepaalde verzekering kunnen worden vervuld door een gevolmachtigd agent? a. Acceptant, adviseur, schade-expert. b. Acceptant, schadebehandelaar. c. Acceptant, adviseur, schadebehandelaar. 2. Tot voor kort was de algemeen heersende opvatting dat banken en verzekeraars nagenoeg niet failliet konden gaan. De internationale kredietcrisis van najaar 2010 heeft hier verandering in gebracht. De Nederlandsche Bank heeft, samen met het Ministerie van Financiën, aanvullende regels opgesteld. Eén van die maatregelen is het zogenaamde Depositogarantiestelsel. In dit stelsel is onder andere een garantie opgenomen tot EUR ,-. Wat houdt deze garantie in? a. Een bedrag tot maximaal EUR ,- is gegarandeerd per persoon per instelling. b. Een bedrag tot maximaal EUR ,- is gegarandeerd per bankrekening. c. Een bedrag tot maximaal EUR ,- is gegarandeerd voor particulieren per bankrekening. 3. De Nederlandse economie is in sectoren verdeeld. In welke sector hoort het assurantiebemiddelingsbedrijf thuis? a. Productie. b. Diensten. c. Geldwezen. NIBE-SVV,

2 4. Een financiële dienstverlener oefent zowel de functie van assurantiebemiddelaar als Gevolmachtigd Agent uit. Welke van de onderstaande maatregelen wordt in de bovengenoemde situatie noodzakelijk geacht om conflicterende situaties te vermijden? a. Het assurantiebemiddelingsbedrijf moet juridisch gescheiden zijn van het bedrijf dat als Gevolmachtigd Agent optreedt. b. De feitelijk leidinggevende van de organisatie heeft niet de dagelijkse leiding over de activiteiten van zowel de Gevolmachtigd Agent als het assurantiebemiddelingsbedrijf. c. Er is een organisatorisch onderscheid gemaakt tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van enerzijds de Gevolmachtigd Agent en anderzijds het assurantiebemiddelingsbedrijf. Tevens moet er sprake zijn van twee entiteiten. 5. Een gevolmachtigd agent kan samenwerken met een interne bemiddelaar. Wat is een interne bemiddelaar? a. Een bemiddelaar die deel uitmaakt van hetzelfde bedrijf of groep als de gevolmachtigde agent. b. Een bemiddelaar in de directe regio waar de gevolmachtigde agent mee samenwerkt. c. Een bemiddelaar waarvoor de gevolmachtigde agent optreedt als serviceprovider door het bieden van backoffice ondersteuning. NIBE-SVV,

3 6. Gevolmachtigde Pyramide B.V. heeft dezelfde bestuurders als bemiddelaar Korinten B.V. Pyramide B.V. is de "huisvolmacht" van Korinten B.V. Korinten B.V. doet zoveel mogelijk zaken met Pyramide B.V. Mag Korinten B.V. zich profileren als een objectieve bemiddelaar bij deze vorm van samenwerking? a. Ja, een bemiddelaar die de meeste productie bij één gevolmachtigde onderbrengt kan op objectieve wijze door andere extra's dan alleen voorwaarden en premies producten aanbieden. b. Nee, een bemiddelaar die met slechts één gevolmachtigde samenwerkt die dezelfde bestuurders heeft, is een selectieve bemiddelaar. c. Nee, bij deze vorm van samenwerking worden de aangeboden verzekeringen niet objectief aangeboden in verband met de belangen van dezelfde bestuurders. 7. Wat is het doel van een ondernemersplan? a. Een financieringsaanvraag bij een bank gehonoreerd te krijgen. b. De gestelde doelen daadwerkelijk te realiseren en te monitoren. c. Duidelijk maken aan klanten en prospects welke diensten men aanbiedt en met welke leveranciers men werkt. 8. Welke van onderstaande bedrijfsvormen zijn toegestaan voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf? a. Naamloze Vennootschap, Coöperatieve Vereniging. b. Besloten Vennootschap, Onderlinge Waarborgmaatschappij. c. Naamloze Vennootschap, Onderlinge Waarborgmaatschappij. 9. Welke vier onderdelen zijn NVGA-kwaliteitseisen? a. Schadebehandeling, organisatorische en juridische aspecten, klachtenprocedure, accountantscontrole b. Schadebehandeling, acceptatie, toetsing, klachtenprocedure c. Schadebehandeling, schadebeheersing, toetsing, boekhouding NIBE-SVV,

4 10. Welke informatie hoeft een gevolmachtigd agent NIET aan de volmachtgevende verzekeraar te verstrekken? a. Wijzigen van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf. b. De situatie waarbij de gevolmachtigde agent niet meer aan de in de Service Level Agreement (SLA) omschreven afspraken kan voldoen. c. Het aangaan van een nieuwe volmachtovereenkomst met een andere volmachtgever. 11. Welk van onderstaande zaken wordt in de Service Level Agreement (SLA) geregeld? a. Winstdeling. b. Samenwerking bemiddelaars. c. Back-up procedure. 12. Van volmachtbedrijf Dorinten zijn de volgende gegevens bekend van het afgelopen schadejaar. Bruto geboekte premie: EUR ,- Bruto verdiende premie: EUR ,- Geboekte provisie/tekencommissie: EUR ,- Verdiende provisie/tekencommissie: EUR ,- Schadebetalingen: EUR ,- mutatie schadereserve: + EUR ,- Wat is de schaderatio netto verdiende premie voor Dorinten? a. 69,23 b. 83,07 c. 120,37 NIBE-SVV,

5 13. Welke van onderstaande uitspraken heeft betrekking op een goed geleid volmachtbedrijf? a. Tegen het volmachtbedrijf zijn de afgelopen vijf jaar geen klachten ingediend bij de Ombudsman. b. Alle medewerkers beschikken over een beschrijving van de te volgen procedure voor de afhandeling van consumentenklachten. c. Het volmachtbedrijf stuurt ontvangen consumentenklachten ter afhandeling altijd door naar de betreffende volmachtgever. 14. Eén van de doelstellingen van de NVGA-kwaliteitsnormeringen is omschreven als: een tijdige en getrouwe rapportage van de volmachtresultaten. In welke kwaliteitsnorm komt deze doelstelling tot uitdrukking? a. Schadebehandeling b. Acceptatie c. Schadelastbeheersing 15. Aan welke eisen moet een goede administratieve organisatie voldoen? a. De processen moeten efficiënt en controleerbaar verlopen. b. Deze moet actueel, betrouwbaar en volledig zijn. c. Deze moet geautomatiseerd verlopen en moet voor iedere werknemer toegankelijk zijn. NIBE-SVV,

6 16. Wat wordt verstaan onder het begrip In-Control? a. Het door managers toetsen van normen en onderzoeken of iemand datgene dat hem of haar gevraagd is ook uitgevoerd heeft. b. Het beheersen door managers van de activiteiten die in de organisatie onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Het toetsen van normen alsmede het analyseren van de gang van zaken en het nemen van maatregelen naar aanleiding van die analyse. c. Het beheersen door managers van de activiteiten die in de organisatie onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden alsmede het analyseren en het nemen van maatregelen naar aanleiding van die analyse. 17. Bij assuradeurenbedrijf Groen is geconstateerd dat de administratieve organisatie niet goed functioneert. De gehanteerde procedures zijn verouderd en de volmachtgevers van Groen eisen maatregelen. Er vindt een directiewisseling plaats en de nieuwe feitelijke leiders willen de administratieve organisatie zo snel mogelijk beter laten functioneren. Hoe zal de nieuwe directie zo effectief mogelijk de plannen kunnen verwezenlijken? a. Door een projectorganisatie waarbij een projectgroep wordt gevormd met verantwoordelijken, mijlpalen en het opstellen van een plan van aanpak. b. Door het inhuren van mediator welke de verschillende afdelingen beter met elkaar kan laten communiceren. c. Door het opnemen van het NVGA handboek in bestaande procedures en mijlpalen benoemen. NIBE-SVV,

7 18. Hieronder is de balans van een volmachtbedrijf opgenomen. a. 1,6 b. 2,1 c. 1,3. Bezittingen Materiele vaste activa EUR ,- Vlottende activa Bemiddelaars EUR ,- RC bemiddelingsbedrijf EUR ,- Liquide middelen EUR ,- Totaal EUR ,- Schulden Eigen vermogen EUR ,- Kortlopende schulden Volmachtgevers EUR ,- Belastingen EUR ,- Overige EUR ,- Totaal EUR ,- Wat is de uitkomst van de liquiditeitsratio? NIBE-SVV,

8 19. In de rekening-courant verhouding van assurantiebedrijf Insur met volmachtgever Pyramide worden door Insur de volgende bedragen geboekt: - Premie EUR ,- - Tekencommissie EUR ,- - Provisie EUR 8.000,- - Schadebetalingen EUR ,- - Verhaalde schade EUR ,- - Winstcommissie voorgaand jaar EUR 4.500,- Welk bedrag moet afgerekend worden zonder rekening te houden met eerdere rekening-courant saldi? a. EUR ,- b. EUR ,- c. EUR ,- 20. Waarom zullen de maten van een vennootschap onder firma de rechtsvorm van het bedrijf wijzigen naar een besloten vennootschap? a. Aandeelhouders zijn in beginsel niet aansprakelijk voor meer dan het door hen gestorte kapitaal. b. De bestuurders bij een B.V. hebben vertegenwoordigingsbevoegdheid. c. Het vertrek van één van de vennoten. 21. Welke componenten naast de percentages van provisie en tekencommissie zijn nodig om de kostenloading te berekenen voor een wagenparkpremie? a. Schadelast en maatschappij- en overheadkosten. b. Maatschappij- en overheadkosten. c. Expertisekosten en bijdrage Waarborgfonds. NIBE-SVV,

9 22. Marcel is acceptant van gevolmachtigde agent John. Hij ontvangt van bemiddelaar Peter, die met de John samenwerkt, op vrijdagmiddag een verzoek om voor een bestaande klant een nieuwe auto in dekking te nemen. De cataloguswaarde van de auto is EUR ,-. Het aanvraagformulier zal nog worden toegestuurd. De auto wordt op zaterdagmorgen afgeleverd. Met betrekking tot eventuele aanwezige preventiemaatregelen met betrekking tot het diefstalrisico is Peter niets bekend. Welke bijzondere maatregel heeft GEEN invloed op de voorlopige acceptatie? a. Een eigen risico van EUR ,- ingeval van diefstal-/inbraak-schade. b. Extra toeslag op casco premie. c. Uitsluiting diefstal-/inbraak-risico. 23. Welke taxaties worden door de wet erkend? a. Deskundigen- en evenalsof-taxaties. b. Deskundigentaxaties. c. Partijen- en deskundigentaxaties. 24. Kan bij een schade een taxatie conform artikel 7:960 BW terzijde gesteld worden in verband met het indemniteitsprincipe? a. Ja, dit kan als de verzekeringnemer na een schadeuitkering in een veel voordeliger situatie komt dan vóór de schade. b. Nee, tenzij er sprake is van bedrog. c. Nee, een taxatie conform artikel 7:960 BW kan nooit terzijde gesteld worden. NIBE-SVV,

10 25. In een vrachtschip treedt bederf van de goederen op, doordat de ruimten niet tijdig konden luchten. De oorzaak hiervan is dat de zeereis extra lang heeft geduurd door een fout van de kapitein. De vervoerder heeft een transportverzekering gesloten op basis van de Nederlandse Beursgoederenpolis ten behoeve van de vervoerde goederen. Valt de schade aan de goederen onder de dekking van de goederentransportverzekering? a. Ja. Eigen gebrek valt onder de dekking. b. Ja. De oorzaak van de schade is niet een eigen gebrek van de verzekerde zaak. c. Nee. Eigen gebrek valt niet onder de dekking. 26. Verzekeringnemer Maurits geeft telefonisch een wijziging door op een bestaande autoverzekering. Twee jaar na het afgeven van de polis ontstaat er een cascoschade op de autoverzekering van Maurits. Maurits beweert een WA- Cascoverzekering te hebben gesloten, de verzekeraar beweert alleen een WAdekking te hebben verzekerd. De verzekeraar produceert als bewijs een telefonische notitie van de acceptant waarop duidelijk vermeld staat dat de auto op WA-condities verzekerd moet worden. Kán dit schriftelijk bewijs voldoende zijn voor de verzekeraar om zijn gelijk aan te tonen? a. Ja, dit is een vorm van schriftelijk bewijs. b. Nee, dit schriftelijk bewijs is eenzijdig door de verzekeraar opgesteld. c. Nee, Maurits heeft alle tijd gehad om op de polis te kunnen zien dat alleen de WA-dekking verzekerd was. NIBE-SVV,

11 27. Bij de berekeningen van de voorzieningen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt naast de gebruikelijke premie- en schadevoorziening ook nog gewerkt met een vergrijzingsvoorziening. Wat is een vergrijzingsvoorziening? Dit is een voorziening a. welke nodig is bij gelijkblijvende premies. b. voor toename van de kans op arbeidsongeschiktheid bij het ouder worden. c. voor reeds latent aanwezige gebreken die zich pas later zullen openbaren. 28. Wat is 'eigen behoud' in het kader van herverzekeren? Dit is het bedrag dat door a. de cedent voor eigen rekening wordt genomen. b. herverzekeraar voor eigen rekening wordt genomen. c. de verzekerde voor eigen rekening wordt genomen. 29. De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek beschrijft de uitgangspunten voor het instellen van een persoonlijk onderzoek en geeft aan welke beginselen hierbij door de verzekeraar in acht zullen worden genomen. Wie neemt de beslissing tot het laten verrichten van een persoonlijk onderzoek? a. De directie. b. De schadebehandelaar. c. De fraude-coördinator. NIBE-SVV,

12 30. Welke bepaling is door motorrijtuigverzekeraars in hun polisvoorwaarden opgenomen op initiatief van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV)? a. Uitkering na totaal verlies door diefstal vindt alleen plaats als de verzekerde de schade ook aangemeld heeft bij het VbV. b. Bij totaal verlies vindt uitkering eerst plaats na overdracht van het vrijwaringsbewijs aan de verzekeraar. c. In geval van totaal verlies is expertise uitsluitend toegestaan bij BOVAG-erkende schadeherstelbedrijven. 31. Welke omschrijving van een volmacht is juist? a. Volmacht is een bevoegdheid EN hiermee kunnen rechtshandelingen worden verricht. b. Vanuit volmacht kunnen uit eigen naam rechtshandelingen worden verricht. c. De vertegenwoordiger van een ander kan hiermee voor zichzelf handelen. 32. Aan welke bijzondere publicatieplichten moet de Gevolmachtigd Agent voldoen? a. De Gevolmachtigd Agent moet de gegevens indien nog geen polis wordt afgegeven binnen 6 weken na het sluiten van de verzekering aan de klant doorgeven. b. De Gevolmachtigd Agent moet indien de verzekering tot de portefeuille van een bemiddelaar behoort deze gegevens binnen 4 weken na het sluiten van de verzekering aan de klant doorgeven. c. De Gevolmachtigd Agent moet bij een in co-assurantie gesloten verzekering het aandeel vermelden dat hij voor de verzekeraar(s) heeft geaccepteerd. NIBE-SVV,

13 33. Welke hieronder opgenomen procedure is juist voor het aanvragen van een AFMvergunning voor een Gevolmachtigd Agent? a. Bij het aanvragen van de vergunning kan een bank of verzekeraar gebruik maken van een uitzondering op de vergunningplicht indien zij conform de WFT handelen. b. De formele vereisten voor het aanvragen van de vergunning liggen vast in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen. De AFM heeft een formulier ontwikkeld waarvan door de aanvrager gebruik moet worden gemaakt. Binnen 13 weken moet over de aanvraag worden beslist. c. De gegevens die de aanvrager van een vergunning moet opgeven liggen vast. Indien gebruik kan worden gemaakt van een lichte ontheffing, geeft de AFM akkoord voor de vergunning binnen uiterlijk 13 weken na aanvraag. 34. In de BGFO zijn bepalingen opgenomen om mis-selling tegen te gaan. Wat is het doel van die bepalingen? a. Een meer evenwichtige verhouding tussen afsluit- en doorlopende provisie. b. Het voldoen aan de verschillende provisieregimes conform de MiFID. c. Het transparant maken van de doorlopende provisie. 35. Welke juridische handelingen moeten er minimaal volgens de WFT worden verricht voordat een volmacht kan worden beëindigd, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst? a. Er moet een mededeling aan de AFM worden gedaan en een aanpassing in het WFTregister. b. De opzegging van de volmacht is een wilsverklaring conform artikel 3:37 BW die de volmachtgever moet hebben bereikt. c. Er moet aan een van de vereisten zijn voldaan conform artikel 3:72 BW. NIBE-SVV,

14 36. De structuur van de Wft is geheel geënt op het functioneel toezichtmodel. Hieronder staan twee stellingen met betrekking tot de toezichttaken. I. Het prudentieel toezicht is gericht op de soliditeit van de verzekeraar en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector. II. Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante processen op de financiële markten, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten (consumenten). Wat is juist? a. Alleen I is juist. b. Alleen II is juist. c. I en II zijn juist. 37. Wat wordt verstaan onder lastgeving? a. Een overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt werkzaamheden te verrichten. b. Een gekwalificeerde overeenkomst van opdracht, waarbij de ene partij de lasthebber, zich jegens de andere partij de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten. c. Een bemiddelingsovereenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verbindt om tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen zijn opdrachtgever en derden. 38. Waartoe heeft de tussenpersoon met betrekking tot de verzekeringen die tot zijn portefeuille worden gerekend, het recht? a. Het recht op beheer. b. Het recht op premie-incasso. c. Het recht op polis beëindiging. 39. Welke taak hoort onder andere tot de taken van de Feitelijk Leider? a. Het vaststellen van de premies voor autoverzekeringen. b. Het afwikkelen van schades die boven de limiet uitkomen. c. Dat hij dient te beschikken over een geldig volmachtdiploma NIBE-SVV,

15 40. De financiële wereld kent vier soorten toezichtsystemen. Een daarvan is het publiciteitsysteem. Wat houdt dit systeem in? a. In dit systeem schrijft de Wet bepaalde normen voor, die zijn gericht op de financiële stabiliteit van de verzekeraar b. De verzekeraar is vrij zijn bedrijfsbeleid te bepalen, bijvoorbeeld ten aanzien van premies, polisvoorwaarden en risicoacceptatie. c. De verzekeraars zijn verplicht bepaalde financiële gegevens openbaar te maken zodat potentiële verzekeringnemers kunnen zich dan zelfstandig een oordeel vormen over de financiële positie van de verzekeraar. 41. Een aantal ondernemingen oefent wel het bedrijf van verzekeraar uit, maar valt NIET onder het toezicht. Wie vallen wel onder het toezicht? a. Onderlinge verzekeraars van groot molest. b. Instellingen die, ten behoeve van bepaalde groepen ambtenaren, een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering uitvoeren. c. Een verzekeraar die uitsluitend brandschade in natura vergoedt. 42. Wat moet een derdelandverzekeraar, die vanuit een vestiging buiten de EU diensten wil verrichten naar Nederland, doen? a. Alle verzekeringsvormen uitoefenen die zij in het land van herkomst voert. b. Zich eerst melden bij de AFM. c. Beschikken over een solvabiliteitsmarge die ten minste overeenkomt met de ingevolge de Wft voor Nederlandse verzekeraars vereiste solvabiliteitsmarge. 43. Welke partijen spelen een rol bij het oversluiten van de volmachtportefeuille? a. De verzekeraar en de gevolmachtigd agent. b. De tussenpersoon en de verzekerde. c. De verzekeringnemer en de Verzekeraar. NIBE-SVV,

16 44. Conform de wet moet de financiële verslaglegging van een maatschappij aan bepaalde eisen voldoen. Welke eisen zijn dit ten aanzien van het indienen van de solvabiliteitsgegevens? a. Deze moeten elke maand verstrekt worden. b. Deze moeten elke kwartaal verstrekt worden. c. Deze moeten elk jaar verstrekt worden. 45. Als een verzekeraar zich niet aan de wettelijke voorschriften houdt kan de toezichthouder maatregelen nemen. Welke maatregelen zijn dit? a. Het opleggen van een strafrechtelijke boete. b. Het uitvaardigen van een advies om bij die verzekeraar geen polissen te sluiten. c. Het uitvaardigen van een openbare waarschuwing in het geval van overtreding van een verbodsbepaling. 46. Als de toezichthouder onder de noodregeling een verzekeraar failliet wenst te verklaren is een bepaalde actie nodig. Welke actie is dit? a. DNB moet een curator aanstellen. b. DNB moet een aanvraag indienen bij de Rechtbank. c. Door het toewijzen van de aanvraag van de noodregeling door de Rechtbank is de verzekeraar direct in staat van faillissement. 47. De toezichthouder kan bijzondere maatregelen toepassen als een verzekeraar in strijdt handelt met de eisen die betrekking hebben op de technische voorzieningen, of met betrekking tot de vereiste solvabiliteitsmarge. Welke maatregelen zijn dit? a. Een bewindvoerder aanstellen. b. Een aanwijzing geven de premie te verlagen. c. De beschikkingsbevoegdheid van de verzekeraar beperken. NIBE-SVV,

17 48. Een verzekeraar moet alle vermogenscomponenten volgens bepaalde regels waarderen. Volgens welke regels? a. De regels van DNB. b. De internationaal erkende boekhoudregels. c. De regels van de registeraccountant 49. Een verzekeraar houdt een audit bij een gevolmachtigde. Het blijkt dat dat er veel nieuwe medewerkers zijn. Hierdoor is de doorlooptijd van de schadedossiers te lang geworden. Welke eventuele mogelijkheid heeft de verzekeraar om de situatie te verbeteren? a. Alle schadedossiers door de gevolmachtigde te laten beoordelen. b. Het verzorgen van extra opleiding voor de schadecorrespondenten. c. Het beperken van de volmachtacceptatie. 50. Welke Europese Richtlijn heeft invloed op de verkoop van verzekeringen door assurantie bemiddelingsbedrijven? a. De richtlijn verzekeringsbemiddeling. b. De richtlijn voor het verzekeringsbedrijf. c. De 3e richtlijn schadeverzekeringen. NIBE-SVV,

18 Antwoorden: 1. b 26. a 2. a 27. a 3. b 28. a 4. c 29. c 5. a 30. b 6. a 31. a 7. b 32. c 8. c 33. b 9. b 34. a 10. c 35. a 11. c 36. c 12. b 37. b 13. b 38. a 14. c 39. c 15. b 40. c 16. c 41. c 17. a 42. c 18. a 43. a 19. a 44. b 20. a 45. c 21. b 46. b 22. b 47. c 23. b 48. a 24. b 49. b 25. b 50. a U moet 35 van de 50 vagen goed hebben om te slagen. NIBE-SVV,

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht Dit document bevat versie 2011 van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht. De Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht is opgesteld door de Werkgroep

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 676 Besluit van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële dienstverlening) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Algemene Informatie Hoe doet u een beroep op uw polis? 1. Telefonische informatie (eerstelijns hulp) U kunt telefonisch contact opnemen

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Invulinstructie Vergunningaanvraag

Invulinstructie Vergunningaanvraag Invulinstructie Vergunningaanvraag Een toelichting bij het Vergunningaanvraagformulier financieel dienstverleners 1.1 1.2 financieel dienstverleners dienstverleners Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

www.morgenverzekert.nu Postbus 2085 7900 BB Hoogeveen e info@morgenverzekert.nu KvK 57001588 AFM 12041721 KiFiD 300.015330 Begrippenlijst

www.morgenverzekert.nu Postbus 2085 7900 BB Hoogeveen e info@morgenverzekert.nu KvK 57001588 AFM 12041721 KiFiD 300.015330 Begrippenlijst Begrippenlijst aansprakelijkheidsverzekering Verzekering die tot ten hoogste het in de polis vermelde bedrag per gebeurtenis de vergoeding waarborgt van de bedragen die de verzekerde op grond van tegen

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wie zijn wij? 3 Onze kwaliteit 3 Onze financiële dienstverlening 4 Onze relatie met verzekeraars 4 Wat verwachten wij van u? 5 De premie 6 Verplichtingen bij schade 7 Wat

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V. POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING (Model MV 03.2.30 A) Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 520 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit Gedragstoezicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 695 Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het

Nadere informatie