Moctezuma Consulting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moctezuma Consulting"

Transcriptie

1 NOTA S BIJ KMO PORTEFEUILLE. NIEUWIGHEDEN IN HET KADER VAN DE KMO- PORTEFEUILLE VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Peilers van verschillende srten subsidieerbare vrmen van Bedrijfsadvies. Nvember 2009 Rudi Liekens 1

2 NOTA S BIJ KMO PORTEFEUILLE. INHOUDSTAFEL 1. RECENTE WIJZIGINGEN Nieuwe Vrmen van Subsidie Preventief bedrijfsbeleid (sedert 5 juni 2009) Technlgieverkenning ( innvatie advies) Advies ivm internatinaliseren STRATEGISCH ADVIES : Bedragen Subsidies: DEFINITIES EN VOORBEELDEN Definitie Advies Samenstelling advies een analyse van de prbleemstelling; een eigenlijk advies een implementatieplan Vrbeelden van advies PROCEDURE TOT HET BEKOMEN VAN STEUN Algemene Prcedure Richtlijnen strategisch advies FAQ BEDRIJF KLANT / DIENSTVERLENER

3 4.1. Kan ik een terugbetaling van een ingediend prject krijgen? in geval van de stpzetting van de activiteit van de nderneming mits een van de vlgende twee dcumenten vrgelegd wrdt: in geval van de stpzetting van de activiteit van de dienstverlener mits een van de vlgende twee dcumenten vrgelegd wrdt: in geval van annulering van een inschrijving dr de dienstverlener mits een geschreven annuleringsbewijs vrgelegd wrdt; in geval van een verlijden f ngeval met een vlledige arbeidsngeschiktheid tt gevlg mits een verlijdensakte f een dktersattest vrgelegd wrdt, van in geval p het einde van de cyclus ng niet aan de dienstverlener werd drgestrt. Het eigen aandeel wrdt dan autmatisch teruggestrt He lang met het advies, advies internatinaal ndernemen, strategisch advies f de technlgieverkenning bewaard wrden? Is er cntrle p de prcedure? Welke ksten mgen WEL betaald wrden met de km-prtefeuille? Welke ksten mgen NIET betaald wrden met de km-prtefeuille? OVERGANGSMAATREGELEN Prtefeuille gestart in 2006 f 2007: Prtefeuille gestart in 2008: CONTACT

4 NOTA S BIJ KMO PORTEFEUILLE. Deze telichting is een samenvatting van de laatste evluties i.v.m. de KMO prtefeuille ( Vreger BEA). Alle infrmatie is beschikbaar p zek verder naar Ondernemingsprtefeuille. Laatste bijwerking is van 3 nvember Rudi Liekens 1. RECENTE WIJZIGINGEN 1.1. NIEUWE VORMEN VAN SUBSIDIE PREVENTIEF BEDRIJFSBELEID (SEDERT 5 JUNI 2009) Preventief Bedrijfsbeleid(PBB) is een actieplan dat bestaat uit verschillende maatregelen m te vrkmen dat bedrijven in meilijkheden kmen. Zdende met het preventief bedrijfsbeleid helpen vrkmen dat bedrijven in Vlaanderen failliet gaan. Het actieplan mvat vier fasen, met name sensibilisering, diagnse (ndernemingscan) en eerstelijnsadvies, specifiek advies eventueel nder vrm van een drstartplan en tt slt de implementatie van het drstartplan. Meer infrmatie ver het actieplan zelf vindt u p de website TECHNOLOGIEVERKENNING ( INNOVATIE ADVIES) ADVIES IVM INTERNATIONALISEREN STRATEGISCH ADVIES : Dit is diepgaander advies. Vr specifiek advies dat de ecnmische en financiële haalbaarheid van strategische prjecten met bewijzen, is een apart budget vrzien, bvenp het budget van eur. Steunplafnd: ! 1.2. BEDRAGEN SUBSIDIES: vanaf 1/1/09 zijn er wijzigingen: - Subsidiebedrag is pgetrkken van 5000 per 2 jaar naar per kalenderjaar 4

5 - Subsidiebedrag vr Strategisch advies p per kalenderjaar. - Subsidiepercentage verhgd tt 50% en zelfs 75% vr advies ver innveren. 2. DEFINITIES EN VOORBEELDEN 2.1. DEFINITIE ADVIES Schriftelijke, specifieke, waardevlle raadgevingen en aanbevelingen, verleend dr de dienstverlener, die bestaan uit het in kaart brengen en nderzeken van prblemen (een analyse van de prbleemstelling), een eigenlijk advies (plssingen en waardevlle raadgevingen), en een implementatieplan, en die uitsluitend f hfdzakelijk gericht zijn p het verbeteren van het huidige f het tekmstige bedrijfsfunctineren van de nderneming SAMENSTELLING ADVIES Een advies is steeds schriftelijk en mvat principieel drie aspecten: EEN ANALYSE VAN DE PROBLEEMSTELLING; EEN EIGENLIJK ADVIES dit luik heeft betrekking p een aantal suggesties, vrstellen, raadgevingen inzake haalbaarheid van een ndernemingsplan, autmatisering, rganisatie, management, infrmatieverwerking, marketing, prmtie enz., desgevallend verschillende scenari's, enz EEN IMPLEMENTATIEPLAN Dit slaat p een stappenplan, actieplan f adviestraject, een tijdschema dat zal meten uitgeverd/gevlgd wrden, krtm een srt draaibek indien men het advies wil realiseren, al dan niet ng nder eventuele 5

6 begeleiding vr bijsturing f cntrle. Het betreft maw het cnceptuele aspect en niet de realisatie f uitvering van een advies. Het implementatieluik slaat dus niet p de werkelijke realisatie f uitvering van het advies zals bijvrbeeld het vervullen van administratieve frmaliteiten, het indienen en pmaken van bepaalde vergunningen, het maken van cntracten, vereenkmsten, aankp f leveren van sftware (geschreven prgrammatuur), etc. De implementatie zelf maakt GEEN deel uit van Strategisch Advies en is ALTIJD uitgeslten van steun in het kader van de KMO-prtefeuille!!! 2.3. VOORBEELDEN VAN ADVIES Cmmunicatieplan, marketingstudie, SWOT-analyse,... Vlgende diensten kmen evenwel niet in aanmerking vr steun (niet limitatieve lijst): wettelijk verplichte adviezen (= alle adviezen die geregeld zijn binnen een wettelijk kader), verplichte audits f adviezen betreffende milieu, energie, veiligheid, kwaliteit, hygiëne, e.d.; adviezen van permanente f peridieke aard, dit zijn adviezen die meer dan éénmaal wrden geleverd binnen een peride van drie jaar. Vrbeelden zijn belastingsadvies, regelmatige dienstverlening p juridisch gebied en reclame; rutinematig advies betreffende selectie-, aanwervings- en rekruteringsbeleid (afspraken federgn); adviezen die behren tt de gewne bedrijfsuitgaven van een nderneming bvb financiële cntrles, curante adviezen p het vlak van bekhuding-accuntancy en fiscaliteit, vertalingen, gestandaardiseerde diensten van cmputerservicebureaus, niet-gespecialiseerde adviezen (ze meten gepersnaliseerd zijn, p maat van de nderneming); diensten met betrekking tt subsidies (subsidiecnsulenten); buwen van websites, schrijven van sftware; diensten in verband met het vervullen van frmaliteiten betreffende registratie en instandhuding van intellectuele eigendmsrechten; diensten van expertisebureaus betreffende schadegevallen en waardebepalingen; ksten betaald aan een certificatiebureau vr een audit vr het behalen f het behuden van een kwaliteitscertificaat 3. PROCEDURE TOT HET BEKOMEN VAN STEUN 3.1. ALGEMENE PROCEDURE 6

7 3.2. RICHTLIJNEN STRATEGISCH ADVIES Dit betreft de nieuwe pijler Strategisch Advies. Vr deze pijler is per peride een maximumsteunbedrag vrzien van 50% van het prjectbedrag met een plafnd Dit plafnd staat bvendien ls van de ander steunmaatregelen. Vr de verige pijlers samen is een plafnd van per jaar vrzien. Ondernemer tnt strategisch karakter aan van het prject tijdens de aanvraag van het prject. Naast de bevestiging van de dienstverlener dient k het Agentschap Ondernemen haar akkrd te verlenen met de subsidieaanvraag en dit binnen de 30 kalenderdagen na ntvangst van de vereenkmst De definitie van strategisch advies is pgenmen in artikel 1, 11 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19 december 2008 tt tekenning van steun aan kleine en middelgrte ndernemingen vr ndernemerschapsbevrderende diensten: 7

8 Art.1,11 : strategisch advies: een haalbaarheidsstudie f een studie die de ecnmische en financiële haalbaarheid van een prject bewijst. Hierbij met cumulatief aan vlgende vrwaarden vldaan zijn: de haalbaarheidsstudie mvat een schriftelijk rapprt waarbij na een systematisch pgezette en afgernde analyse, een inschatting van de financiële f ecnmische mgelijkheden van het prject wrdt nderzcht; het advies is p maat van de nderneming, fundamenteel nderbuwd en laat te m een beslissing te nemen ver de haalbaarheid van het prject; het advies heeft betrekking p een kantelmment binnen de nderneming; het advies leidt tt beslissingen waarvan de gevlgen meilijk mkeerbaar zijn wat betekent dat het advies een lange termijn plssing biedt die invled heeft f kan hebben p de ganse rganisatie. In de vereenkmst / cntract strategisch advies met minstens staan: (a) de nderneming Krte beschrijving van de nderneming (bestaande activiteiten); Beschrijving van de sectr waarin nderneming actief is; (b) Het prject Wat is het prject, waarvan de haalbaarheid dient nderzcht? Gedetailleerde prjectmschrijving. Kaderen van het prject in de gehele nderneming met behulp van het ndernemingsplan/ jaarrekening; Wat is het strategisch belang van het prject? Waaruit bestaat het kantelmment vr de nderneming? Beschrijving van het kantelmment. (vername, nieuwe markt, ) "het gaat slecht" is geen kantelmment. Wat is het te bereiken einddel van het prject f wat is het begde eindresultaat? Op welke beslissing binnen de nderneming met het advies een antwrd kunnen bieden? Verwacht effect p de missie van de nderneming (c) Het advies Srt dienstverlening (m.b.t. fiscaliteit / financiering / recht/?) welke knwhw, expertise f specialisatie van het adviesbureau is ndig?; Gedetailleerd stappenplan / beschrijving van de werkwijze; Ttaal aantal adviesdagen; 8

9 Welke ksten per fase wrden vrzien: gesplitst in uur- f dagtarief. Aanraders: neem het wrd "haalbaarheidsstudie" expliciet in het cntract p (Een haalbaarheidstudie is een specifiek bedrijfsadvies, gericht p het evalueren van een geplande ndernemersactiviteit f een nieuw prject met een vldende grte bedrijfsecnmische impact dr middel van het pstellen van een ndernemingsplan en een marktevaluatie). neem een ntbindende vrwaarde p in het cntract. Het cntract is dan nder vrbehud. In geval van een negatieve berdeling dr de cmmissie strategisch advies, zal het cntract dan vervallen. DE COMMISSIE KAN VOOR BEPAALDE PROJECTEN OORDELEN, DAT HET GEEN STRATEGISCH ADVIES IS, MAAR WEL ADVIES. IN DAT GEVAL VERKRIJGT U VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN EEN MACHTIGINGSBRIEF DIE U TOELAAT EEN NIEUWE AANVRAAG IN TE DIENEN IN DE PIJLER ADVIES. In het uiteindelijke geschreven advies (resultaat) met minstens staan: de uitwerking van de hierbven beschreven inhudelijke elementen van de vereenkmst/cntract; (a) Het is een schriftelijk rapprt waarbij na een systematisch pgezette en afgernde analyse, een inschatting van de financiële f ecnmische mgelijkheden van het prject wrdt nderzcht (wat niet in cijfers kan wrden weergegeven, past niet in de pijler "strategisch advies"). (b) De haalbaarheidsstudie dient uitgewerkt te zijn. Vr elk alternatief dient uitgewerkt te wrden heveel de investering bedraagt, wat de verwachte ksten zijn en welke pbrengsten men denkt te genereren. zveel mgelijk verduidelijking van de vr- en nadelen van de aangegeven plssingen; (c) Eventueel businessplan met betrekking tt nieuwe activiteit/ afdeling/ (m.a.w. cncrete becijfering van de financiële impact); (d) het advies leidt tt beslissingen waarvan de gevlgen meilijk mkeerbaar zijn wat betekent dat het advies een lange termijn plssing biedt die invled heeft f kan hebben p de ganse rganisatie. => Wat zijn deze beslissingen? De implementatie zelf maakt GEEN deel uit van Strategisch Advies en is ALTIJD uitgeslten van steun in het kader van de KMO-prtefeuille!!! 4. FAQ BEDRIJF KLANT / DIENSTVERLENER 9

10 4.1. KAN IK EEN TERUGBETALING VAN EEN INGEDIEND PROJECT KRIJGEN? Ja, maar enkel als u vldet aan één van deze vrwaarden (cf. art. 28 van het ministerieel besluit van 1/1/2009 mbt. de subsidieverlening) IN GEVAL VAN DE STOPZETTING VAN DE ACTIVITEIT VAN DE ONDERNEMING MITS EEN VAN DE VOLGENDE TWEE DOCUMENTEN VOORGELEGD WORDT: een kpie van de verklaring van stpzetting, ingediend bij de Sciale Verzekeringskas vr Zelfstandigen; een kpie van de akte van ntbinding bij venntschappen; IN GEVAL VAN DE STOPZETTING VAN DE ACTIVITEIT VAN DE DIENSTVERLENER MITS EEN VAN DE VOLGENDE TWEE DOCUMENTEN VOORGELEGD WORDT: een kpie van de verklaring van stpzetting, ingediend bij een Sciale Verzekeringskas vr Zelfstandigen; een kpie van de akte van ntbinding f van vereffening bij venntschappen; IN GEVAL VAN ANNULERING VAN EEN INSCHRIJVING DOOR DE DIENSTVERLENER MITS EEN GESCHREVEN ANNULERINGSBEWIJS VOORGELEGD WORDT; Welke annuleringen kmen in aanmerking? Enkel de diensten die geannuleerd wrden dr de dienstverlener. Wat met het annuleringsbewijs vermelden? De dienstverlener levert het annuleringsbewijs dat vlgende gegevens bevat : - reden annulatie - prjectnummer waarnder het geannuleerde prject werd ingediend - de naam van de klant IN GEVAL VAN EEN OVERLIJDEN OF ONGEVAL MET EEN VOLLEDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID TOT GEVOLG MITS EEN OVERLIJDENSAKTE OF EEN DOKTERSATTEST VOORGELEGD WORDT, VAN de bedrijfsleider f eigenaar van een eenmanszaak f zijn meewerkende echtgent f echtgente de hfdaandeelhuder van een venntschap die de dagelijkse leiding waarneemt van de nderneming de werkende die ingeschreven was vr het vlgen van de pleiding IN GEVAL OP HET EINDE VAN DE CYCLUS NOG NIET AAN DE DIENSTVERLENER WERD DOORGESTORT. HET EIGEN AANDEEL WORDT DAN AUTOMATISCH TERUGGESTORT HOE LANG MOET HET ADVIES, ADVIES INTERNATIONAAL ONDERNEMEN, STRATEGISCH ADVIES OF DE TECHNOLOGIEVERKENNING BEWAARD WORDEN? 10

11 De nderneming met het advies, advies internatinaal ndernemen, strategisch advies f de technlgieverkenning 5 jaar na datum van de subsidieaanvraag bewaren en bij eventuele cntrle kunnen vrleggen IS ER CONTROLE OP DE PROCEDURE? Het Agentschap Ondernemen in de pijler pleiding, advies en strategisch advies, het Vlaams Agentschap vr Internatinaal Ondernemen in de pijler advies vr internatinaal ndernemen en het Instituut vr de Aanmediging van Innvatie dr Wetenschap en Technlgie in Vlaanderen in de pijler technlgieverkenning kunnen, vanaf de indiening van de subsidieaanvraag, cntrleren f het decreet, het besluit van de Vlaamse Regering en de uitveringsbesluiten wrden nageleefd dr de nderneming en de dienstverlener. De vrnemde agentschappen kunnen vr deze cntrletaak een berep den p derden. Die cntrle kan het vlgende tt gevlg hebben: de gevraagde subsidie wrdt niet tegekend; de tegekende subsidie wrdt teruggevrderd; de tegekende subsidie wrdt geblkkeerd; de nderneming krijgt een waarschuwing f een uitndiging m een infsessie te vlgen WELKE KOSTEN MOGEN WEL BETAALD WORDEN MET DE KMO-PORTEFEUILLE? de ksten, exclusief btw en de bedragen van de vrschtfacturen, die gefactureerd wrden dr een dienstverlener erkend in de pijlers advies vr het advies - strategisch advies; de ksten, exclusief btw en de bedragen van de vrschtfacturen, die gefactureerd wrden dr een dienstverlener aanvaard in de pijler advies vr internatinaal ndernemen vr het advies vr internatinaal ndernemen; de ksten, exclusief btw en de bedragen van de vrschtfacturen, die gefactureerd wrden dr een dienstverlener erkend in de pijler technlgieverkenning vr de kennis WELKE KOSTEN MOGEN NIET BETAALD WORDEN MET DE KMO-PORTEFEUILLE? BTW Vrschtfacturen Ksten met betrekking tt gestandaardiseerde fysische f chemische analyses 5. OVERGANGSMAATREGELEN 5.1. PORTEFEUILLE GESTART IN 2006 OF 2007: lpende prjecten afwerken uiterlijk 31/12/2009 januari starten met een nieuwe prtefeuille 11

12 5.2. PORTEFEUILLE GESTART IN 2008: lpende prjecten afwerken uiterlijk 31/12/2009 in 2009 geen prjecten meer aanvragen in lpende prtefeuille januari 2009 starten met een nieuwe prtefeuille 6. CONTACT Via het nummert 1700 kan u telefnisch inlichtingen krijgen, elke werkdag van 9u tt 19u. Vlaamse Overheid Agentschap Ondernemen Afdeling Ecnmisch Ondersteuningsbeleid - cel KMO-prtefeuille Ellipsgebuw - 14e verd. Kning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL 12

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie