UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR HET GEBRUIK VAN INTERIM MANAGEMENT ALS MANAGEMENTINSTRUMENT: THEORETISCH- EN EMPIRISCH ONDERZOEK Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licenciaat in de toegpaste economische wetenschappen onder leiding van Prof. Dr. Dirk Buyens

2 Permission

3 Woord vooraf Het schrijven van een scriptie is een werk van lange adem. Ik wens dan ook iedereen te bedanken die mij tijdens deze periode heeft bijgestaan. Vooreerst wens ik een woord van dank te richten tot Prof. Dr. Dirk Buyens, die zich bereid vond deze scriptie te promoten en voor het geven van zijn nuttige adviezen. Ook de verantwoordelijken van de IM bureaus - die ik verder in deze scriptie bij naam vernoem - verdienen een uitgebreid woord van dank voor de tijd die zij konden vrijmaken om een gesprek te voeren. Zonder hen was het empirische deel van dit werkstuk nooit tot stand gekomen. Tenslotte bedank ik mijn vader en Kaat voor het grondig nalezen van deze scriptie. Ugent Faculteit Economie en Bedrijfskunde I

4 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 DEEL 1: LITERATUURSTUDIE... 3 Hoofdstuk 1: Begripsomschrijving interim management Algemeen Definitie De functiebenaming interim De voor - en nadelen van interim management Voordelen Nadelen... 9 Hoofdstuk 2: Interim management als vakgebied De vraagzijde van interim management Ontwikkelingen aan de vraagzijde De vraag naar interim management De aanbodzijde van interim management Ontwikkelingen aan de aanbodzijde De aanbieders van interim management De confrontatie van vraag en aanbod Huidige professionaliseringsgraad van het vakgebied Tussenbesluit Hoofdstuk 3: Het profiel van de interim manager De motivering van de interim manager De competenties van een interim manager Kennis en vaardigheden Persoonlijkheidskenmerken en kwaliteiten Vereiste competenties Tussenbesluit Hoofdstuk 4: Succes en falen van een IM opdracht Het interim management proces De betrokkenen bij het proces De fasering van het proces Succes- en faalfactoren in het interim management proces Intakefase Analysefase Uitvoeringsfase Evaluatiefase Voorwaarden voor succes Tussenbesluit Hoofdstuk 5: Visie op de toekomst Groeimogelijkheden voor de markt Groeimogelijkheden aan de vraagzijde Groeimogelijkheden aan de aanbodzijde Ugent Faculteit Economie en Bedrijfskunde II

5 5.2. Verdere professionalisering van het vakgebied Ontwikkelingen in Nederland Ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk Professionalisering in België Tussenbesluit DEEL 2: EMPIRISCH ONDERZOEK Hoofdstuk 6: Empirisch onderzoek bij IM bureaus Inleiding Methodologie Resultaten en besluiten Begripsomschrijving interim management Interim management als vakgebied Profiel van de interim manager Succes en falen van een IM opdracht Visie op de toekomst Beperkingen en suggesties ALGEMEEN BESLUIT BIBLIOGRAFIE...VI BIJLAGEN...XI Ugent Faculteit Economie en Bedrijfskunde III

6 Lijst van figuren Figuur 1: Interim management als een van de managementinstrumenten... 4 Figuur 2: Percentuele spreiding per functioneel domein Figuur 3: Percentuele spreiding van de IM opdrachten over de hiërarchische niveaus Figuur 4: Herkomst van de IM opdrachten Figuur 5: Persoonlijkheidskenmerken volgens Feltham & Hughes Figuur 6: Relatieve competenties voor verschillende managementsituaties Figuur 7: De vereisten van een competente interim manager Figuur 8: De vier hoofdfasen van het interim managementproces in de tijd Lijst van tabellen Tabel 1: Percentuele verdeling per sector Tabel 2: Belangrijkste motivaties om interim manager te worden Tabel 3: Persoonlijkheidskenmerken en kwaliteiten van de interim manager Tabel 4: Geïnterviewde respondenten Ugent Faculteit Economie en Bedrijfskunde IV

7 Lijst van gebruikte afkortingen ATIES BIMA CDP CEO CMI FIM HR ICT IIM IM IM er IMA IMDC IMN OBIM ORM RIM rm UAMS UWE VBO VEV VOB Association of Tempory & Interim Executive Services Belgian Interim Management Association Continuing Professional Development Chief Executive Officer Chartered Management Institute Federgon Interim Management Human Resources Informatie- en communicatietechnologie Institute Of Interim Management Interim management Interim manager Interim Management Association Interim Management Dining Club Interim Managers Network Orde van Belgische Interim Managers Orde van Register Managers Raad voor Interim Management register manager Universiteit Antwerpen Managementschool Union Wallonne des Entreprises Verbond van Belgische Ondernemingen Vlaams Economisch Verbond Verbond van Ondernemingen Ugent Faculteit Economie en Bedrijfskunde V

8 INLEIDING Tijdens de zoektocht naar een onderwerp voor het schrijven van deze scriptie viel mijn oog op een artikel dat wees op het bestaan van interim management als een relatief nieuw fenomeen in ons land, overgewaaid uit Nederland. De auteur van dit artikel omschreef de interim manager als iemand die tijdelijk inspringt als algemeen directeur om brandjes te blussen, een afwezige leidinggevende te vervangen of veranderingen in goede banen te leiden (De Vrieze, 2004). Wat opzoekingwerk leerde mij dat interim management als managementinstrument nog niet zo vaak gebruikt word in België, maar dat dit wel een vakgebied in opmars is. Tot dusver had ik nog nooit van dit begrip gehoord, maar de belangstelling voor dit specifieke managementinstrument was snel gewekt en het leek mij interessant om het onderwerp van mijn scriptie hieraan te wijden. Deze scriptie bestaat uit twee delen en is opgebouwd rond vier onderzoeksvragen. In een eerste theoretisch deel proberen we aan de hand van de bestaande literatuur rond interim management een antwoord te krijgen op elk van onze onderzoeksvragen. Het tweede deel omvat een empirisch onderzoek dat ons in staat moet stellen deze antwoorden verder aan te vullen. Vooraleer we een antwoord bieden op de onderzoeksvragen, dienen we allereerst het begrip interim management te omschrijven. In hoofdstuk 1 trachten we dan ook tot een definiëring te komen van dit begrip, duiden we op een aantal verwarringen en onduidelijkheden met betrekking tot dit begrip en werpen we een blik op de voor- en nadelen die het inzetten van een interim manager met zich kan meebrengen. Zoals gezegd is interim management een relatief nieuw fenomeen bij ons. De aanvang van het interim managementgebeuren in België situeert zich in het begin van de jaren 90. Voorheen werd dit managementinstrument enkel in Nederland en het Verenigd Koningrijk toegepast. Het mag dan ook niet verassend zijn dat onze eerste onderzoeksvraag als volgt luidt: Hoe is de markt voor interim management tot stand gekomen? Hoofdstuk 2 moet een antwoord bieden op deze vraag door een aantal ontwikkelingen aan zowel de vraag- en de aanbodzijde van de markt voor interim management te beschouwen. We werpen ook een blik op de huidige situatie van het marktgebeuren in België. UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 1

9 De spilfiguur van het gehele IM gebeuren is de interim manager zelf. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat niet iedereen geschikt is om een IM opdracht tot een goed einde te volbrengen. Dit bracht ons tot de tweede onderzoeksvraag: Aan welke vereisten dient een competente interim manager te voldoen? In hoofdstuk 3 onderzoeken we de motivering om voor het beroep van interim manager te kiezen en gaan we na welke competenties een goede interim manager moet bezitten. Interim managers worden meestal ingeschakeld op een moment dat de ontvangende organisatie zelf niet in staat is om een bepaald probleem op te lossen. De problematiek van een IM opdracht is dan ook heel vaak complex. Toch zouden interim management opdrachten maar zelden mislukken (Golzen, 1992, blz. 79). Onze derde onderzoeksvraag luidt dan ook: Welke factoren bepalen het succes van een IM opdracht? In hoofdstuk 4 trachten we deze vraag te beantwoorden. We bekijken de manier waarop een IM opdracht wordt aangepakt en doorheen deze aanpak trachten we de kritische succes- en faalfactoren te identificeren. Tenslotte stellen we ons de vraag: Hoe zal de markt voor interim management in de toekomst evolueren? IM is een jong vakgebied in België en zal zich ongetwijfeld nog verder ontwikkelen. We beschouwen de groeimogelijkheden voor het vakgebied en bekijken de situatie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk om na te gaan welke stappen in de richting van een verdere professionalisering op de Belgische markt moeten worden gezet. De literatuur over het fenomeen interim management is niet breed gezaaid en het aantal Belgische publicaties is beperkt. Dit heeft natuurlijk te maken met het jonge karakter van dit vakgebied. Omwille van deze beperkingen, zijn wij vaak zelf op zoek gegaan naar bijkomende informatie op het internet. Om eventuele verdere onduidelijkheden of leemtes uit de literatuur op te vangen, werd gekozen om in het tweede deel van deze scriptie een empirisch onderzoek uit te voeren bij de Belgische IM bureaus. De weerslag hiervan vormt hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van een kwalitatief onderzoek, gevoerd bij deze IM bureaus en moet onze onderzoeksvragen aanvullend beantwoorden. Beperkend aan dit deel is dat er enkel onderzoek werd uitgevoerd naar de aanbodzijde van het IM. UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 2

10 DEEL 1: LITERATUURSTUDIE Hoofdstuk 1: Begripsomschrijving interim management 1.1. Algemeen In de afgelopen jaren zijn voor het topmanagement tal van managementinstrumenten ter beschikking gekomen om allerlei bedrijfsproblematieken op te lossen. Bedrijfsleiders en HR directeuren doen er goed aan kennis te nemen van de mogelijkheden die IM - als een van deze managementinstrumenten - kan bieden. Wanneer het zittend management niet in staat is om een bepaalde verandering teweeg te brengen, kan het nuttig zijn voor de organisatie om een interim manager in te schakelen. Hij is iemand die over de nodige kwalificaties beschikt om deze veranderingen door te voeren en zal daarvoor tijdelijk de organisatie vervoegen. De organisatie - de opdrachtgever of cliënt genoemd - kan beroep doen op een zelfstandige interim manager of een interim managementbureau. Deze laatste biedt een extra toegevoegde waarde aan onder de vorm van schaduwmanagement. De schaduwmanager ondersteunt de interim manager bij de uitvoering van zijn taak en bewaakt de kwaliteit van het IM proces (Fonteyn, 2002; Reijniers, 2002). Ondanks de hoge waardering van het instrument blijft een zekere terughoudendheid bestaan om interim managers in te schakelen. De bedrijfsleiding vreest soms dat dit interne of externe conflicten zal teweegbrengen. Veel organisaties geloven niet dat de interim manager snel genoeg operationeel zal zijn. Bovendien is men niet steeds overtuigd van de gunstige effecten die een IM opdracht op lange termijn met zich zal meebrengen (Daniëls, 2001a). Interim management als managementinstrument wordt dan ook nog al te vaak als bedreigend ervaren. Van de verschillende instrumenten die een organisatie ter beschikking heeft om problemen op te lossen, ziet men in IM de grootste bedreiging. Andere alternatieven, zoals het opleiden en trainen van medewerkers, het inschakelen van adviseurs, het doorvoeren van interne functiewisselingen, het aanstellen van een nieuwe manager of coaching zullen veel vlugger aangewend worden (Reijniers, 2002, blz. 10). UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 3

11 Mate van gepercipieerde bedreiging voor management Managementinstrument ter oplossing problemen Opleiding & Advisering Interne Aanstellen Coaching Aanstellen Training functiewisseling nieuwe manager interim manager Figuur 1: Interim management als een van de managementinstrumenten Bron: Reijniers, 2002, blz Definitie In de vorige paragraaf werd een korte blik op interim management geworpen. In deze paragraaf trachten we het begrip te definiëren. Dit is niet eenvoudig, want een van de tekortkomingen van het nog jonge vakgebied is net dat het begrip niet eenduidig te definiëren valt. Roos (1993, blz. 28) definieert interim management met behulp van Banning en Klep als: Het binnen een organisatie of onderdelen van een organisatie vervullen van tijdelijke leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze definitie specificeert niet op welke niveaus interim managers worden ingezet. Leidinggevende taken kunnen immers op verschillende organisatieniveaus worden uitgevoerd: N+1, N, N-1, N-2, N-3 en eventueel N-4 Reijniers (2003a, blz. 14) schept hierover meer duidelijkheid. Hij ziet IM beperkt tot functies die zich bevinden op de niveaus N en N-1. Zijn definitie luidt als volgt: UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 4

12 Interim management is het op topmanagement (met statutaire verantwoordelijkheden) of het niveau er juist onder en met voldoende invloed op beleidsaanpassingen tijdelijk vervullen van een managementfunctie, met als verantwoordelijkheden het operationeel managen van de dagelijkse gang van zaken én het voorbereiden en verankerd doorvoeren van een strategisch veranderproces. Deze definitie onderscheidt zich van de vorige daar het een dubbele taak toekent aan de interim manager: het waarnemen van de dagelijkse leiding en het doorvoeren van een verandering. Reijniers maakt dan ook een onderscheid tussen de echte interim manager en de manager ad-interim. Deze laatste neemt een managementfunctie op tijdelijke basis waar, zonder het doorvoeren van een verandering. Fonteyn (2002, blz. 20) spreekt over interim management als het inzetten van externe, zelfstandige, ervaren managers voor bedrijfsprojecten met een initieel welbepaalde, maar verlengbare duur. Het inzetten van een manager voor bedrijfsprojecten duidt er eveneens op dat interim management meer is dan het louter tijdelijk waarnemen van een managementfunctie. De aanwezigheid van een project is vereist. We dienen er wel op te wijzen dat het begrip bedrijfsproject ruim geïnterpreteerd kan worden. Federgon Interim Management (FIM) (Federgon, 2006) - de Belgische beroepsorganisatie voor interim managementbureaus - verstaat onder interim management: Het tijdelijk leiding geven en/of besturen op beleidsbepalend niveau in de vorm van veranderings- crisis-, overbruggings- of projectmanagement. Een definitie die duidelijk geïnspireerd is op deze van de Nederlandse belangenvereniging voor interim managementbureaus: de Raad voor Interim Management (RIM) (RIM, 2006). Deze ziet IM als: Alle vormen van tijdelijk management en/of besturen van organisaties in de vorm van lijn-, overbruggings-, veranderings-, crisis-, project-, proces- en programmamanagement. UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 5

13 Ook volgens deze definities verschilt interim management van het louter tijdelijk managen. De manager wordt immers steeds binnengehaald voor een welbepaalde opdracht. Op welke niveaus interim management zich situeert is echter niet eenduidig af te leiden uit deze omschrijvingen. Op basis van voorgaande definities kunnen we besluiten dat een interim manager in huis wordt gehaald om tijdelijk een managementfunctie te vervullen, met de bedoeling een welbepaalde opdracht tot een goed einde te brengen. Over wat tijdelijk is en welke functieniveaus in aanmerking komen, bestaat geen eensgezindheid. Duidelijk is wel dat het uitoefenen van een managementfunctie gepaard moet gaan met het verkrijgen van de nodige bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er dient wel opgemerkt te worden dat het begrip interim management in de Angelsaksische wereld veel meer verwant is met dat van het louter tijdelijk management. Zo gebruikt Golzen (1992, blz. 17) volgende definitie: Interim management is the temporary placement of highly qualified managers with the specific task of ensuring continuity within an organisation. It can also be put in place to augment the skills of an existing management team. Ook Boon (2005, blz. 91) stelt dat het moeilijk is om op te maken is of de in Engeland uitgevoerde opdrachten een vervangend dan wel een veranderkundige context hebben. Vooral in de Verenigde Staten hebben IM opdrachten een vervangend karakter. Het gaat veelal over managers die tussen 2 permanente functies in, tijdelijk een betrekking vervullen. Veel tijdelijke opdrachten worden bovendien omgezet in een permanent dienstverband tussen de IM er en de opdrachtgever. Het is er niet ongewoon dat topmanagers enkele jaren aan het hoofd van een onderneming staan om vervolgens van job te veranderen. Ook het ontslaan van een manager is er niet zo moeilijk en wordt er niet als een schande gezien, zoals bij ons (Boon, 2005, blz. 94; Reijniers, 2002, blz. 14). UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 6

14 1.3. De functiebenaming interim De notie interim verwijst uiteraard naar het tijdelijke karakter van de opdrachten, maar kan toch voor enige verwarring zorgen. Het doet ons in de eerste plaats denken aan het uitzendwerk aangeboden door de traditionele uitzendbureaus (ook wel interim-kantoren genoemd). Ook zij stellen tijdelijke werkkrachten ter beschikking, maar beperken zich vooral tot uitvoerende arbeid. Dit staat in schril contrast met de diensten die interim managers aanbieden. Zo stelt Fonteyn (2002, blz. 21) dat sommige interim managementbureaus er zelfs over nadenken om de component interim uit hun benaming te schrappen. Hiermee willen zij zich differentiëren van de klassieke uitzendbureaus. Niet omdat de IM kantoren een betere dienstverlening aanbieden, maar simpelweg omdat zij een andere dienstverlening aanbieden. Het creëren van enige duidelijkheid tegenover de markt kan het vakgebied enkel ten goede komen. Zo maakt Federgon - de federatie van alle sectoren actief op het vlak van het aanwenden van human capital - wel degelijk een duidelijk onderscheid tussen uitzendarbeid en interim management wanneer zij het over de respectievelijke sectoren heeft (Federgon, 2006). Dit onderscheid is in de ogen van de markt helaas niet altijd even duidelijk te maken. Het is echter van essentieel belang dat voor de helderheid een juiste positionering en profilering van het échte vak interim management in de markt plaatsvindt (Reijniers, 2003a, blz. 15). Bijkomende moeilijkheid ter afbakening van het vakgebied is dat de traditionele uitzendbureaus zich meer en meer als complete allround HR aanbieders profileren en meer gespecialiseerde diensten aanbieden. Sommigen wagen zich zelfs op de markt voor interim management. Vooral het N-3 segment wordt door de uitzendsector als winstgevend gezien (cfr. infra: 2.2.2). Ook het feit dat IM in de Angelsaksische wereld soms op het louter tijdelijk managen slaat, draagt niet echt bij tot het scheppen van duidelijkheid (cfr. supra: 1.2.). UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 7

15 1.4. De voor - en nadelen van interim management Voordelen In deze paragraaf wensen we een blik te werpen op de voornaamste voordelen die het inschakelen van een interim manager, volgens de literatuur, met zich kan meebrengen. Objectiviteit en onafhankelijkheid Doordat de interim manager geen verleden in de organisatie heeft, is hij in staat om op een neutrale en afstandelijke manier oordelen te vellen. Hij zal minder bevooroordeeld naar personen en situaties kijken en zal zich in zijn besluitvorming minder laten beïnvloeden (King, 2004; Reijniers, 2002, blz. 22; Golzen, 1992, blz ). Kennis, ervaring en vaardigheden IM stelt een organisatie in staat specifieke kennis te kopen die niet aanwezig is bij het huidige management. De interim manager is iemand die overqualified is en wordt gezien als een safe pair of hands. Hij beschikt over een enorme ervaring en heel veel kennis in zijn vakgebied waardoor hij zich enorm snel kan inwerken in situaties en problemen oplossen (King, 2004; Roos, 1993, blz ; Golzen, 1992, blz ). Buitenstaander Sommige moeilijke beslissingen zoals afslankingen kunnen beter door mensen buiten de organisatie genomen worden. Indien een interne manager dergelijke beslissingen neemt is het mogelijk dat hij de rest van zijn carrière niet meer geliefd zal zijn bij het personeel. Als buitenstaander zal de IM er ook geen bedreiging vormen voor het zittend management. Hij is er niet op uit om hun positie over te nemen, waardoor ze op een meer open manier met de IM er zullen communiceren (King, 2004; Roos, 1993, blz ; Golzen, 1992, blz ). Tijdelijkheid De onderneming moet geen vaste werknemer in dienst nemen. Vaak is dit te duur. In tijden van reorganisaties of bezuinigingen zou dit ook niet altijd wenselijk zijn. Wordt de interim als overbruggingsmanager ingezet, dan krijgt de onderneming voldoende tijd om naar een UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 8

16 geschikte permanente manager uit te kijken. Bovendien kan de overeenkomst tussen de organisatie en de interim manager zonder bijkomende kosten op een eenvoudige manier beëindigd worden, wanneer deze laatste niet aard in het bedrijf (Roos, 1993, blz ; Golzen, 1992, blz ). Snelheid Vaak wordt een interim manager ingezet in situaties waar geen tijd te verliezen is. Hij moet zich niet inwerken in de organisatie en kan heel vlug van start gaan met de uitvoering van zijn opdracht (Jas, 2004a; Golzen, 1992, blz ). Frisse blik Wanneer problemen diep ingeworteld zijn in de organisatie kan een nieuwe kijk op de zaken voor opheldering zorgen. De interim manager bekijkt oude problemen vanuit een ander perspectief en zal deze op een andere manier oplossen (Jas, 2004a; Inkson, Heising en Rousseau, 2001, blz. 273) Nadelen Er zijn natuurlijk ook een aantal nadelen verbonden aan het gebruik van IM. De belangrijkste worden op een rijtje gezet. Kosten Het inzetten van een interim manager is niet goedkoop en vergt een heuse investering van de onderneming. Veel klanten zien de kostprijs van het instrument, maar niet de toegevoegde waarde. Ze zullen een beroep doen op goedkope IM ers zonder het risico in te zien dat daarmee gepaard gaat. Wanneer ze dan een slechte ervaring opdoen, is hun beeld over IM beschadigd. Een degelijke interim manager kost tussen de 700 en 1500 euro per dag, afhankelijk van het functieniveau waarop hij wordt ingezet. (Reijniers, 2003a, blz. 150; Roos, 1993, blz ; Golzen, 1992, blz ). Tijdsdruk Snelheid is een succesbepalende factor. Er wordt verwacht van de interim manager dat hij snel ingrijpende beslissingen kan nemen, terwijl hij nauwelijks vertrouwd is met de UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 9

17 omgeving, de structuur en de cultuur van de organisatie. Mede daardoor is het mogelijk dat hij foute beslissingen neemt, die fataal kunnen zijn voor het bedrijf (Jas, 2004a; Inkson, Heising en Rousseau, 2001, blz. 275; Roos, 1993, blz ). Tijdelijkheid Vaak wordt tijdens de IM opdracht enkel aandacht besteed aan de interne organisatie. Het externe gedeelte zoals het leggen en onderhouden van contacten wordt dikwijls verwaarloosd, wat op lange termijn nadelig voor de onderneming kan zijn (Roos, 1993, blz ). Weerstand De komst van de interim manager zal niet altijd door iedereen geapprecieerd worden. Managers of andere leden van de organisatie kunnen hem tegenwerken, waardoor hij het echte probleem soms niet zal kunnen oplossen. Ook na het vertrek van de interim manager wensen sommige leden nog altijd hun eigen stempel door te drukken (Jas, 2004; Inkson, Heising en Rousseau, 2001, blz. 275). UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 10

18 Hoofdstuk 2: Interim management als vakgebied Uitgangspunt van dit hoofdstuk is een antwoord te vinden op de vraag hoe de markt voor IM tot stand is gekomen. We beschouwen hierbij de ontwikkelingen aan zowel de vraag- en de aanbodzijde. Daar de Nederlanders traditioneel worden beschouwd als de uitvinders van het begrip interim management in de jaren 70, zullen de ontwikkelingen in dit land vanzelfsprekend een grote rol spelen bij het beschrijven van het ontstaan van het IM. Eind jaren 80 is het fenomeen overgewaaid naar België en Engeland, maar pas in het begin van de jaren 90 kende dit managementinstrument een opmars in België. We zullen ook een schets maken van de huidige situatie aan zowel de vraag- en de aanbodzijde in ons land. Tenslotte werpen we een blik op de huidige professionaliseringsgraad van het vakgebied in België De vraagzijde van interim management Ontwikkelingen aan de vraagzijde Zoals gezegd wordt het ontstaan van IM medio de jaren 70 in Nederland gesitueerd. We beschouwen een aantal ontwikkelingen die mede het ontstaan van dit managementinstrument kunnen verklaren. Vaak wordt het crisismanagement als de oorsprong van het interim management gezien. Tussen de jaren 60 en 70 werd Nederland gekenmerkt door de overgang van een productie-economie naar een markteconomie. Niet alle bedrijven schakelden tijdig over naar de markteconomie. Anderen waren niet in staat om over te schakelen en gingen failliet of kregen moeilijkheden. In die periode werden Westerse bedrijven eveneens geconfronteerd met steeds zwaardere concurrentie uit landen met goedkope arbeidskrachten en met consumenten die steeds meer eisen gingen stellen. De oliecrisis van 1973 was de druppel die de emmer deed overlopen. Heel wat bedrijven kwamen in zware problemen terecht, met de eerste grote saneringen als gevolg. Het zittend management bleek veelal niet in staat om een antwoord te bieden op deze moeilijkheden. Gepensioneerde directeuren uit het bedrijfsleven die op zelfstandige basis begonnen werken - boden zich aan om orde op zaken te stellen. De zittende managers stonden tijdelijk hun positie af aan deze ervaren managers. Het grote verschil met organisatieadviseurs was dat ze niet enkel de situatie analyseerden en een voorstel tot verbetering opstelden, maar de veranderingen ook doorvoerden, terwijl ze de UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 11

19 dagelijkse leiding waarnamen. Zij werden crisismanagers genoemd. (Reijniers 2003a, blz , Reijniers 2002, blz. 3-4; Roos, 1993, blz ). De jaren 80 werden gekenmerkt door een opeenvolging van technologische ontwikkelingen. Dit zorgde ervoor dat de vraag naar IM geleidelijk aan begon te wijzigen. Bedrijven dienden zich steeds sneller aan te passen aan de veranderende eisen van de markt. Voor veel ondernemingen dreigde de concurrentiepositie in gevaar te komen als zij dit niet deden. Zo kwam de nadruk van interim management meer op verandermanagement dan op crisismanagement te liggen (Reijniers, 2002, blz. 4-10). Een andere vaststelling is dat de Nederlandse manager in de praktijk - in overeenstemming met het 'poldermodel' - veel meer naar compromissen zoekt dan zijn buitenlandse collega. Deze consensusmentaliteit en het ontlopen van de eigen verantwoordelijkheden leiden vaak tot symptoombestrijding, terwijl de echte problematiek nauwelijks aan bod komt. Dit kan verklaren waarom het inschakelen van een interim manager om drastische omschakelingen teweeg te brengen zo populair is in Nederland (Boon, 2005, blz. 85; Reijniers, 2002, blz ). Om een evolutie teweeg te brengen zijn interne managers geschikt, maar voor een revolutie is het in Nederland gebruikelijk om iemand van buitenaf in te schakelen (Reijniers, 2002, blz. 13). Vaak wordt ook de strenge arbeidswetgeving die in Nederland tot het einde van de jaren 80 gold, als een reden gezien voor de frequente inzet van interim managers in dit land. Bijna alle managers in Nederland sloten tot voor kort contracten van onbepaalde duur af, wat de ontslagprocedures dan ook tamelijk omslachtig maakte. Bedrijven kenden dus weinig mogelijkheid tot flexibiliteit. Interim management bleek een handige manier om dit te omzeilen (Boon, 2005, blz. 84; Feltham en Hughes, 1999). Vanaf de jaren 90 vond een expansie van IM naar België plaats. In deze jaren werd de mate waarmee organisaties met veranderingen konden omgaan steeds belangrijker. Technologische ontwikkelingen, de mondialisering, kortere levenscycli van producten en diensten, individuele klanten die steeds kritischer worden en de gebruiksmogelijkheden van het internet zorgen voor een steeds scherpere concurrentie. Van groot belang is het tempo waarmee de organisatie zich kan aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen. Flexibiliteit werd steeds belangrijker (Reijniers, 2002, blz. 3 4). UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 12

20 Deze toegenomen complexiteit van de strategische vraagstukken waarmee ondernemingen worden geconfronteerd en de snelheid waarmee strategische veranderingen geïmplementeerd dienen te worden, hebben tot gevolg dat de interne organisatie zich eveneens in een hogere frequentie dient aan te passen aan de nieuwe visie, strategie en doelstellingen (Reijniers, 2003, blz. 15). Veel ondernemingen beschikken echter niet over voldoende capaciteit of kwaliteit om deze veranderingen snel door te voeren. Het inschakelen van een flexibele interim manager die wel over de nodige kwalificaties beschikt kan hiervoor soelaas bieden. Golzen (1992, blz. 14) spreekt over The Age of Uncertainty wanneer hij het over interim management heeft. Sinds de beurscrash van 1987 heerst er een klimaat van onzekerheid en voortdurende veranderingen. Om te overleven moeten ondernemingen zich zo snel mogelijk kunnen aanpassen aan deze nieuwe veranderingen. In praktijk betekent dit dat ze ook hun personeelsbestand moeten aanpassen aan de steeds wisselende eisen die deze veranderingen met zich meebrengen. Aldus werkt men met een zelfde vaste kern van werknemers, werkzaam in functies die moeilijk uit te besteden zijn en een steeds wisselend bestand van flexibele werknemers die ingezet worden overeenkomstig de noden. Deze economische onzekerheid ziet hij dan ook als een goede reden om eerder interim managers en specialisten in te schakelen in plaats van extra vaste werkkrachten aan het personeelsbestand toe te voegen. Ook Inkson, Heising en Rousseau (2001, blz ) delen deze mening: Organisaties anticiperen op externe veranderingen door hun werknemersbestand zo flexibel mogelijk te houden. Men tracht het aandeel van de lange termijn contracten af te bouwen om meer en meer te kunnen werken met tijdelijke contracten en outsourcing. Een veel voorkomende vorm van het werken met tijdelijke contracten op managementniveau is het werken met interim managers. Op die manier is de onderneming in staat om specifieke problemen op te lossen of welomlijnde projecten uit te voeren. Vroeger ging men als werknemer met een werkgever een overeenkomst aan op lange termijn. Deze laatste beloofde werkzekerheid en de mogelijkheid om een carrière uit te bouwen binnen het bedrijf. De trend naar meer flexibiliteit zorgde voor een toename van het aantal tijdelijke verbintenissen tussen werknemers en werkgevers, waarbij de nadruk komt te liggen op het uitvoeren van duidelijk afgebakend projecten. Wanneer het project is uitgevoerd en de UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 13

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Federatie van partners voor werk

Federatie van partners voor werk Federgon Federatie van partners voor werk 28 november 2008 Naar een federatie van partners voor werk De voorgeschiedenis Oprichting van Upedi (Union professionnelle des entreprises de dépannage par l Intérimat

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis;

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis; VENTURN Venturn is actief met mensen in de scheepvaart, transport en logistieke sector. De klanten van Venturn zijn veelal havengebonden bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties met diensten en kennis

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Marktbeschrijving interim management in België

Marktbeschrijving interim management in België Marktbeschrijving interim management in België In opdracht van: a division of September 2008 Market Probe Europe guy.morre@askbmi.com Inhoudstafel 1. Onderzoeksdoelstellingen 2. Methodologie 3. Resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend.

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. In België zijn zo'n 50.000 tot 60.000 mensen, waaronder veel senioren, tewerkgesteld als uitzendkracht in verantwoordelijke

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal Interim Management 2 Jaarverslag 2015 Van de Groep & Olsthoorn 3 Interim Management Bij veel van onze opdrachtgevers in de techniek & industrie staan veranderingen op het programma: een efficiëntere bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Overzicht Stylized Facts Theoretisch kader Sterke en zwakke sectoren in Vlaanderen? De supersterren van de Vlaamse economie

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 april 2012 Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Vaste commissie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Flexibilisering van de arbeidsmarkt September 2016 Flexibilisering van de arbeidsmarkt De wereld om ons heen verandert. Zo ook de arbeidsmarkt. De tijd waarin werknemers louter voor onbepaalde tijd in dienst werden genomen, ligt (heel) ver

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile HCMS N.V. Human Capital Management Solutions HCMS N.V. Company Profile 1 Inhoud Inhoud HCMS N.V. 3 Dienstverlening De Oplossing 4 360 HR Consulz 5 E4K Education For Knowledge 6 Referenties 7 2 HCMS N.V.

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

Gender: de ideale mix

Gender: de ideale mix Inleiding 'Zou de financiële crisis even hard hebben toegeslaan als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest?' The Economist wijdde er vorige maand een artikel aan: de toename van vrouwen in

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Voor een bedrijf in volle expansie als Oiltanking zijn aanwervingen dagelijkse kost. De drie Belgische vestigingen van deze wereldspeler

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Anton Valk Pagina 1. Datum 2 juli 2015 Anton Valk Good Governance: Carolien de Monchy, Cor de Feyter, Casper van den Wall Bake

Anton Valk Pagina 1. Datum 2 juli 2015 Anton Valk Good Governance: Carolien de Monchy, Cor de Feyter, Casper van den Wall Bake De Stichting GoodGovernance.NU wil de positieve kracht van goed bestuur versterken. We brengen de denkkracht van professionals, opiniemakers, bestuurders en praktijkmensen bij elkaar door een platform

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 Welkom Hoe Voorstel ronde Thema s Afsluiting Waarom deze sessies? Kennisdeling versterken tussen IT United leden (Een van de voordelen van lidmaatschap)

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we?

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we? Inhoud Waar vind je ons? Contacteer Ons Wie zijn we? Onze Referenties Hoe werken we? Wie zijn we? Wil de meest GERENOMMEERDE naam zijn in Marketing & Sales Recruitment and Interim Management. Onze klanten

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S)

REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S) REKRUTERING & SELECTIE: TENDENSEN EN UITDAGINGEN (#TRENDSR&S) GOING BEYOND BUSINESS AS USUAL DIRK BUYENS, VERONIEK DE SCHAMPHELAERE, JASMIJN VERBRIGGHE, SARAH VERHAEGHE @VDSCHAM OVERZICHT I. Uitgangspunt

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Passie, kennis en kernwaarden

Passie, kennis en kernwaarden Passie voor werk Passie, kennis en kernwaarden Onze passie Passie voor werk, passie voor mensen. Vanuit die basis denkt Adecco Group Nederland mee over manieren om werk beter te organiseren en mensen beter

Nadere informatie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 1 Publieke versus private audit Gelijkenissen en verschillen een persoonlijke-ervaringsgebaseerde toelichting Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 2 2 1 Context

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Goeloe AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/010888 Uw brief van: 23

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie