Algemene informatie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie:"

Transcriptie

1 Algemene informatie: Drs. J.P.M. Rek, (roepnaam: Anneke) Schoolstraat 87, 3451 AC Vleuten. E. W. Profiel van drs Anneke Rek Ik ben managementcoach, supervisor en begeleider. Raadgever in klantgericht en ondernemend werken. Opgeleid als bedrijfskundige, afgestudeerd op intern ondernemerschap en veel jaren ervaring opgedaan in het management van de non-profit-/zorgorganisaties. Ik wil graag mijn ervaring in management en veranderprocessen gebruiken bij de coaching, begeleiding en leidinggeven van managers, medewerkers en teams in organisaties in de nonprofit sector. Belangrijk vind ik hierbij dat er een goede balans is tussen belangen van de organisatie en die van de medewerkers. Ik bied ondersteuning aan organisaties die het klantgericht en ondernemend werken verder willen ontwikkelen. Hiervoor wordt een programma afgesproken dat afgestemd is op de vraag van de klant. Dat kan zijn een coachingstraject waarbij managers en/of medewerkers worden gecoacht en/of in combinatie met onderzoek en advies m.b.t. het klantgericht inrichten van de organisatie. De vorm waarmee met medewerkers wordt gewerkt is begeleide intervisie met als doel deze begeleiding over te dragen aan de groep zelf. (train de trainer) Er is ook een workshop beschikbaar waarbij in spelvorm ervaringen uitgewisseld worden over klantgericht en ondernemend werken. Ik heb ervaring opgedaan in Interim-management, Coaching, Werkprocessen en Beleidsontwikkeling, Implementatie, Kwaliteit, Organisatieonderzoek, Marketing en Communicatie. Intervisie en Supervisie. Mijn drijfveren en expertise in het organisatieadvieswerk zijn gebaseerd op klantgerichtheid en kwaliteit. Ik ben als coach een persoon die snel analyseert, mentaal en praktisch kan ondersteunen bij veranderingen, mensen op een pad kan zetten waar zelf doen en ontdekken op de voorgrond is, maar soms ook mensen bij de hand kan nemen om zaken voor elkaar te krijgen. Ik kan scherp observeren, enthousiastmeren, analyseren en structureren en mensen confronteren met hoe zij bezig zijn en hen helpen te veranderen. Sinds 1998 ben ik gestart als zelfstandig ondernemer met Rek Management Ondersteuning. Ondersteuning op de interne organisatie is mijn werkterrein met de focus op de structuur en cultuur, het ontwikkelen van intern ondernemerschap, managementprocessen en gereedschappen. Als ik leiding geef is dat op strategisch/tactisch en operationeel niveau. Praktisch, resultaat en oplossingsgericht. Hierna een lijst met alle opdrachten die ik in de afgelopen jaren heb uitgevoerd. Kijk verder op pagina 9 voor een beschrijving van mijn loopbaan in vast dienstverband. Voor meer informatie over mijn bureau:kijk op website: 1

2 De non-profit sector is mijn werkgebied. Ik heb gewerkt in de thuiszorg, woonzorg- en verpleeghuiscentra, 1 e lijngezondheidszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, GG&GD wijkgezondheidswerk, GG&GD jeugdgezondheidszorg, residentiële jeugdzorg, welzijnsorganisatie. Profiel Specifieke ervaring: Personalia: Opleidingen: (laatst gevolgde opleiding eerst) Bijzonderheden Januari 1998 Bedrijfskundige, coach, adviseur, manager, raadgever bij klantgericht en ondernemend werken. Organisatie en beleidsadvisering, interim en verandermanagement. Opdrachten op strategisch en tactisch niveau, leiding en implementatie van projecten en reorganisaties. Overbruggingsmanagement. Ook sparring, adviesgesprekken en supervisie op maat. 15 jaar ervaring in begeleiding, interim en verandermanagement, beleid en organisatieadvies. Langdurig dienstverband op tactisch en MT-niveau in een thuiszorgorganisatie in ontwikkeling. (13 jaar) Ontwikkeling en implementatie van nieuwe structuren ten gevolge van fusies en reorganisaties. Schrijven van notities, regelingen en instructies, o.a. kwaliteitsverbetering van organisaties Invoering kwaliteit en het maken van kwaliteitshandboeken Organiseren van evenementen Geboren: drs Bedrijfskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) Afgestudeerd in okt Afstudeeronderwerp: Diagnosemodel infrastructuur voor ondernemerschap in zorgorganisaties. Hoger management voor non-profit organisaties (2 jarige opleiding ISW: ) Voortgezette opleiding: Onderwijs, Supervisie, Beleid (2 jarige opleiding IVABO: ) HBO maatschappelijk werk ( ) MBO maatschappelijke dienstverlening ( ) Gecertificeerd voor Prince2 projectmanagement Lid van de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg Secretaris van Wijk Bewoners Organisatie Vleuten Voorzitter van de cliëntenraad t.b.v. 5 organisaties voor 1 e lijnsgezondheidszorg tot Voorzitter van de cliëntenraad voor een thuiszorgorganisatie vanaf september 2011 Eigen Bureau voor Management Ondersteuning gestart. 2

3 Resultaatbeschrijving van alle opdrachten. Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Raadgever en begeleider van intervisie voor klantgericht en ondernemend werken. Begeleiding van een intervisie traject voor 5 managers in een ziekenhuis m.b.t. klantgericht en ondernemend werken Coach t.b.v. een transitieproces bij een thuiszorgorganisatie Coaching van thuiszorgteams met hun manager bij de overgang naar wijkteams. Coördinator loket voor aanmelding, advies, informatie en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Resultaten: Adequate aansturing van de Loket medewerkers. Loketmedewerkers zijn meer toegerust tot klantgericht en ondernemend werken. Werkprocessen zijn in kaart gebracht en beschreven dmv het tot stand brengen van een Kwaliteitshandboek en Productenboek. Projectleider inrichting kwaliteitsmanagementsysteem voor een ontmoeting en activiteitencentrum voor dementerenden. Opzetten van een klantgerichte en ondernemende organisatie zodanig, dat het primaire proces en de ondersteunende diensten efficiënt op elkaar aansluiten. Het centrum gaat maximaal 5 dagen open met dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie en hun partners, c.q. mantelzorgers. Resultaat: handboek organisatie tot jan 2010 GG & GD, afdeling Gezondheidsbevordering & Epidemiologie. 2 x een jaar projectleider: 4 wijkgezondheidsdagen. Projectleiding. Bij elkaar brengen van partijen t.b.v. de organisatie van een Wijkgezondheidsdag, begroting en budgetbeheer, PR en communicatie. Draaiboek voor de organisatie van een dergelijk evenement gemaakt /2009 Mei-nov. Woonzorg Centrum, Marketing en communicatieadviseur. Het maken van een marketing en communicatieplan. Het begeleiden op afstand van de uitvoering en implementatie Sept-febr. Jeugdzorginstelling. Projectleider kwaliteit. Deze opdracht omvatte het projectleiderschap, de regievoering over het project. Zorg dragen voor het certificeringtraject. De functie van centrale kwaliteitsfunctionaris gestalte geven binnen de organisatie. 3

4 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Dec jan. 1 e lijnorganisatie, Onderzoek naar het functioneren van een team. Resultaat: rapportage analyse en organisatieadvies. Onderzoek naar de belastbaarheid van het team. Kernpunten van het onderzoek: Capaciteit, Deskundigheid, Aansturing, Werkdruk in relatie tot werktempo Juni-sept Jeugdzorginstelling Teamcoördinator jeugdzorg. In een residentiële jeugdzorg instelling leiding geven aan 2 teams die een nieuwe hulpverleningsmethode aan het implementeren zijn. Daarnaast het adviseren in organisatievraagstukken, zoals onder andere de bereikbaarheidsdienst en de betekenis van de operationele en middenmanagementfunctie in het kader van komende ontwikkelingen (door de overheid in gang gezet). Signaleren en analyseren hoe zaken in de organisatie lopen en verbeterd zouden kunnen worden Thuiszorg Manager V&V met een reorganisatieopdracht. Een kleine thuiszorgorganisatie die onderdeel uitmaakt van een grote organisatie verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze thuiszorgorganisatie is doorgelicht op financiële prestaties. De werkwijze van de organisatie moet efficiënter met gevolgen voor de inrichting en werkprocessen. De opdracht luidde: Dagelijkse aansturing van de Verpleging en Verzorging; lid van het MT Projectleiding van de reorganisatie: de V&V organisatie voorbereiden op het gaan werken in kleinere zelfsturende teams en het implementeren van een nieuwe verdeling van het werkgebied, personeel, planning decentraal, nieuwe werkprocessen. Capaciteitsplanning, voldoende en juiste deskundigheid en omvang van verzorging/verpleging, verlaging ziekteverzuim, bijdrage leveren aan de modernisering van de softwareondersteuning voor zorgregistratie en planning Algemeen Maatschappelijk Werk, Teamcoaching. Een team maatschappelijk werkers leren effectief te communiceren, besluiten te nemen en samen te werken. Teamleden helpen ambassadeur te worden voor hun organisatie, zelfsturend te worden binnen de kaders van de organisatie. Ondernemerschap van teamleden vergroten. 4

5 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Nov-jan. Jeugdgezondheidszorg Rayonmanager a.i. Interim-management en organisatieadvies. JGZ 4-19 jaar in een gemeentelijke setting. De gemeente was verdeeld in 2 rayons. Leiding aan professionals, jeugdartsen, verpleegkundigen en assistenten. Organisatieadviezen gegeven m.b.t.: Mede opzetten en implementeren van een systeem voor de werkverdeling, planning controle en managementinformatie. Opzet van Opvoedingsondersteuning, Opvoedbureau opgericht en gedeeltelijk ingericht. Verbeter advies voor de overleg en communicatiestructuur met bijbehorende procedures. Nieuwe structuur beleidscyclus en bijbehorende procedures t.b.v. de ontwikkeling van nieuw beleid, o.a. vanuit de uitvoering. Advies over verbetering en wijziging van de afdelingsstructuur. Participatie in het project ten behoeve van de oprichting van een jeugd adviesloket voor hulpverleners Sept - nov Thuiszorg Projectleider Huishoudelijk Werk. Herinrichten na een reorganisatie van een afdeling huishoudelijk werk in het kader van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning Jan sept Thuiszorg Voorzitter bezwarencommissie FWG bij een Thuiszorgorganisatie Voorzitter van de bezwarencommissie t.b.v. de functieomschrijving volgens FWG. Het in ontvangst nemen en beoordelen, het horen van bezwaarden en het management adviseren over FWG-indelingen Febr-mei Thuiszorg. Organisatieonderzoek en advies. Rapport: Strategische beleidsadvisering gespecialiseerde verzorging in het kader van de modernisering AWBZ Febr-mrt Thuiszorg Onderzoek en advies functioneren zorgteam Analyse, advies en stappenplan m.b.t. het verbeteren van het functioneren van dit team. 5

6 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Aug-aug Algemeen Maatschappelijk Werk. Adviseur ontwikkelen van een ondernemingsplan Coaching van een manager bij het maken van een bedrijfsplan voor commerciële activiteiten Algemeen Maatschappelijk Werk Juli mei 2004 Thuiszorg Rayonmanager Thuiszorg a.i. Integrale leiding aan een thuiszorgrayon en implementatie zelfsturing. Herindeling in kleine teams en wijkgericht werken Mei-dec Thuiszorg Gespecialiseerde verzorging, Teamcoaching. Analyse, advies en coaching m.b.t. het functioneren van een team en ondersteuning zorgmanager Feb-dec Beroepsorganisatie Coaching persoonlijk functioneren van een staffunctionaris bij een landelijke beroepsvereniging Dec jan2003 Woonzorgcentrum Zorgmanager. Interim management zorgmanager, sparringpartner directeur, lid van het managementteam. Initiëren en begeleiden van organisatieveranderingen, ontwikkeling extramuralisering en groepsverzorging voor verpleeghuisgeïndiceerde ouderen. Nota herontwerp organisatiestructuur i.v.m komende marktwerking in de zorg en schaalvergroting van de organisatie Algemeen Maatschappelijk Werk, Adviseur/interim-manager. 1 e Opdracht: organisatieadvies Ontwikkeling van bevoegdhedenstructuur voor de divisie Maatschappelijk Werk n.a.v fusies. Invoering van een deel van het kwaliteitsbeleid. Crisismanagement. 2 e Opdracht: interim management Leiding geven aan maatschappelijk werkers en het implementeren van een nieuwe managementcultuur. (w.o. voorbeeldfunctie vervullen) 3e Opdracht: coaching manager 4 e Opdracht: beleidsontwikkeling en organisatieadvies Harmonisatie van beleid ten gevolge van een fusie. (o.a. kwaliteitshandboek en deskundigh.bev.) Nota beleid jeugdhulpverlening/samenwerking bureau jeugdzorg Thuiszorg. Adviseur bezwarencommissie Lid van de plaatsing en bezwarencommissie plaatsingsbesluit in Thuiszorgorganisatie. 6

7 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Mei-sept Thuiszorg Kwaliteitscoördinator thuiszorginstelling Kwaliteitscoördinator a.i.: opstarten, begeleiden en bewaken van de voorbereiding op de LVT toetsing. Het opnieuw op orde brengen van het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Het auditteam aanvullen en opnieuw motiveren, verbeterpunten voorstellen en invoeren. 10 Thuiszorg Dagvoorzitter en organisator werkconferentie. Het organiseren, programmeren en voorzitten van een kleine werkconferentie t.b.v. 2 afdelingen: personeelszaken en opleiding t.b.v. verbetering in de samenwerking. 9 Woonzorgcentrum adviseur van de directeur in een woon zorgcentrum voor ouderen. Voorbereiding op een fusie. Lid van het managementteam. Advies en implementatie organisatieverbeteringen van primaire processen in de zorgorganisatie. Kwaliteitsmanagementsysteem en handboek organisatie ontwikkeld. 8 Thuiszorg, Coach. Coaching van een rayonmanager thuiszorg. 7 Thuiszorg Trainer en adviseur. Cursus productiemanagement voor operationele managers. Sturing van productiviteit op cijfers. Levering van een model voor capaciteitsplanning. Advisering managementinformatie m.b.t. nadere invulling van het model Cursuscoördinator - interim management bij een beroepsorganisatie landelijke ondersteuningsorganisatie 1e lijngezondheidszorg. Doorlichting van het operationele werkproces. Uitvoering van de cursusorganisatie. Voorstellen doen en doorvoeren van verbeteringen. Ontwikkeling en levering van een handboek voor de cursusorganisatie. 7

8 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Thuiszorg Projectleider - Verpleging en Verzorging Herijking capaciteit verpleging en verzorging. Leiding aan projectgroep. Eindtermvergelijking nieuw opleidingsstelsel V&V. Het ontwikkelen, uittesten en leveren van een model voor zorgtoewijzing + implementatieplan. Voorstellen ter verbetering van functies verpleging en verzorging Adviseur organisatie voor gecoördineerd Ouderenwerk. Ontwikkelen van een aanbod van welzijnsdiensten voor ouderen. Advisering in de organisatievorm. Het maken van productomschrijvingen en diverse andere adviesopdrachten Thuiszorg Interim manager en projectleider - Ouder en Kindzorg Reorganisatie en herinrichting uitvoering ouder en kindzorg en administratieve ondersteuning Inrichting en vormgeving aan een nieuwe operationele managementfunctie e Lijnsgezondheidszorg Adviseur. Ontwikkelen van een regeling en plan van aanpak voor de oprichting van een cliëntenraad voor 4 organisaties van gezondheidscentra Thuiszorg Adviseur/Coach Thuiszorg Werkconferentie t.b.v het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze rond intake en indicatiestellen. 8

9 Korte toelichting op vast dienstverband De start van mijn loopbaan: na een aantal jaren in administratieve banen gewerkt te hebben, ben ik op zoek gegaan naar een carrière in de psychosociale hulpverlening. Ook meteen gestart met een opleiding voor maatschappelijke dienstverlening en daarna de HBO maatschappelijk werk. Parallel daaraan heb ik gewerkt in de toenmalige gezinsverzorging als operationeel manager. (Ik was toen ongeveer 24 jaar) Later, aan het eind van de HBO ben ik als hulpverlener gaan werken in het algemeen maatschappelijk werk. Na een jaar of 7 wilde ik weer terug het management in en ben toen in de Thuiszorg in Maarssen terecht gekomen. In de periode dat ik daar werkte heb ik 2, 2-jarige opleidingen gevolgd, gericht op organisatie en onderwijs (supervisor). In de tabel hieronder kunt u zien welke banen ik in de periode dat ik in vaste dienst was, heb uitgevoerd. De laatste langdurige vaste baan was die als regiomanager in de Thuiszorg. Vlak voor een reorganisatie heb ik het plan opgevat om een eigen bureau te beginnen, dat was een lang gekoesterde wens en omdat ik inmiddels veel ervaring in het management had opgedaan en ik dat graag wilde aanbieden aan andere organisaties, heb ik de stap gewaagd. In die periode heb ik, in de instelling waar ik wilde vertrekken, nog een aantal tijdelijke opdrachten uitgevoerd zodat ik tegelijkertijd de oprichting van mijn eigen bureau kon combineren met tijdelijk werk. In die hoedanigheid heb ik een intakebureau opgericht bij de oude werkgever en in Leidsche Rijn heb ik ondersteuning gegeven aan een samenwerkingsproces in de functie van projectsecretaris. Daarna ben ik gestart met mijn eigen bureau voor managementondersteuning. Toen ik ongeveer 3 jaar als zelfstandig ondernemer werkte kreeg ik behoefte aan theoretische verdieping. In 2001 ben ik gestart met een universitaire opleiding Bedrijfskunde. Deze opleiding heb ik in 2004 afgesloten in het vak Ondernemerschap. Mijn eind werkstuk bestond uit een literatuurstudie naar de elementen in organisaties die te maken hebben met het ontwikkelen en in stand houden van intern ondernemerschap (het klantgericht en ondernemend werken), vertaald naar de zorgsector met als resultaat een diagnosemodel om een organisatie te kunnen toetsen op de mate van verankering van intern ondernemerschap. In mijn eigen onderneming heb ik daarna een intervisiemethode ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van klantgericht en ondernemend werken in combinatie met het gebruik van het diagnosemodel. 9

10 Loopbaan: Maart 97 jan Implementatie Beleid Laatste setting eerst Projectsecretaris 1 e lijnsgezondheidszorg Leidsche Rijn, gedetacheerd. Ondersteuning bij het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel van de 1 e lijnsgezondheidszorg in een nieuw te bouwen stadsdeel t.b.v. 6 taakgroepen. Schrijven van de tussen en eindrapportage. Hoofd intake bureau a.i binnen de thuiszorgorganisatie WeideSticht Het vormgeven van een nieuw opgericht intake en indicatiebureau. Implementeren en aanpassen van een geautomatiseerd systeem van intake en indicatiestellen. Maken van een handboek organisatie. Regiomanager thuiszorg, Thuiszorgorganisatie WeideSticht Leiding aan 10 operationele managers en 200 thuiszorgmedewerksters. Lid van het managementteam. Budget: ca 6 miljoen. Na de fusie verantwoordelijk voor het samenvoegen van 3 verschillende instellingen, het op orde brengen van de interne organisatie en het managen van de regio. Het implementeren van fusieplannen, overbruggen van de cultuurverschillen en het creëren van een sfeer van saamhorigheid. Profiel van de functie: bedrijfsleider in de regio. Beleidsontwikkeling: kerntaken van de wijkverpleegkundige, een bureau voor intake- en indicatiestelling, strategisch beleid, automatisering en afdeling gespecialiseerde verzorging. Hoofd afd. gezinsverzorging, vanaf 1994: thuiszorgorganisatie Vecht en Venen Leiding aan 10 operationele managers en 150 thuiszorgmedewerksters. Lid van het managementteam. Budget: ca 4 miljoen. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid. Belangrijke resultaten: teamvorming, interne budgettering, GGV en videohome training samenwerking met vrijwilligersorganisaties, project personeelsvoorziening in probleemgebieden, scholing en bijscholing, dagverzorging, wijkgezinsverzorging. Staffunctionaris werkbegeleiding, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening AMW in Flevoland Algemeen maatschappelijk werker Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Zuid-Hollandse eilanden. Leidinggevende gezinsverzorging, operationeel management sticht. Katholieke Gezinsverzorging in Rotterdam 10

Vera van den Beemt. Interim management en projectleiding in welzijn en zorg. Pagina 1 van 5 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Vera van den Beemt. Interim management en projectleiding in welzijn en zorg. Pagina 1 van 5 PERSOONLIJKE GEGEVENS Vera van den Beemt Interim management en projectleiding in welzijn en zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS Adres Florijnstraat 64 5237 NH s-hertogenbosch Mobiel 06-29 01 54 67 Email Website Twitter info@gastvrijzijn.nl

Nadere informatie

JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER

JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER Santpoort-Noord December 2004 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. De visie geëxpliciteerd 2 3. Een nieuwe organisatiestructuur 4 4. Jaarplan, algemeen deel 7 4.1 Beleidsprioriteiten

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013. Concernjaarplan 2013

Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013. Concernjaarplan 2013 Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013 Concernjaarplan 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Korte terugblik op 2012 3 Doelstellingen 2013 4 Overige thema's voor de bestuurlijke agenda 2013 Bijlage: samenvatting

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Curriculum Vitae Maudy Hylkema

Curriculum Vitae Maudy Hylkema Curriculum Vitae Maudy Hylkema Persoonlijke gegevens Naam: Maudy (M.C.) Hylkema - Boon Adres: Ereprijs 29 2871 MZ Schoonhoven Geboortedatum: 17 januari 1961 te Rijswijk Burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen NIEUWSBRIEF Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie Rotterdam, 31 maart 2014 Dr. R.J.J. Gobbens, Kenniscentrum Zorginnovatie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie