Algemene informatie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie:"

Transcriptie

1 Algemene informatie: Drs. J.P.M. Rek, (roepnaam: Anneke) Schoolstraat 87, 3451 AC Vleuten. E. W. Profiel van drs Anneke Rek Ik ben managementcoach, supervisor en begeleider. Raadgever in klantgericht en ondernemend werken. Opgeleid als bedrijfskundige, afgestudeerd op intern ondernemerschap en veel jaren ervaring opgedaan in het management van de non-profit-/zorgorganisaties. Ik wil graag mijn ervaring in management en veranderprocessen gebruiken bij de coaching, begeleiding en leidinggeven van managers, medewerkers en teams in organisaties in de nonprofit sector. Belangrijk vind ik hierbij dat er een goede balans is tussen belangen van de organisatie en die van de medewerkers. Ik bied ondersteuning aan organisaties die het klantgericht en ondernemend werken verder willen ontwikkelen. Hiervoor wordt een programma afgesproken dat afgestemd is op de vraag van de klant. Dat kan zijn een coachingstraject waarbij managers en/of medewerkers worden gecoacht en/of in combinatie met onderzoek en advies m.b.t. het klantgericht inrichten van de organisatie. De vorm waarmee met medewerkers wordt gewerkt is begeleide intervisie met als doel deze begeleiding over te dragen aan de groep zelf. (train de trainer) Er is ook een workshop beschikbaar waarbij in spelvorm ervaringen uitgewisseld worden over klantgericht en ondernemend werken. Ik heb ervaring opgedaan in Interim-management, Coaching, Werkprocessen en Beleidsontwikkeling, Implementatie, Kwaliteit, Organisatieonderzoek, Marketing en Communicatie. Intervisie en Supervisie. Mijn drijfveren en expertise in het organisatieadvieswerk zijn gebaseerd op klantgerichtheid en kwaliteit. Ik ben als coach een persoon die snel analyseert, mentaal en praktisch kan ondersteunen bij veranderingen, mensen op een pad kan zetten waar zelf doen en ontdekken op de voorgrond is, maar soms ook mensen bij de hand kan nemen om zaken voor elkaar te krijgen. Ik kan scherp observeren, enthousiastmeren, analyseren en structureren en mensen confronteren met hoe zij bezig zijn en hen helpen te veranderen. Sinds 1998 ben ik gestart als zelfstandig ondernemer met Rek Management Ondersteuning. Ondersteuning op de interne organisatie is mijn werkterrein met de focus op de structuur en cultuur, het ontwikkelen van intern ondernemerschap, managementprocessen en gereedschappen. Als ik leiding geef is dat op strategisch/tactisch en operationeel niveau. Praktisch, resultaat en oplossingsgericht. Hierna een lijst met alle opdrachten die ik in de afgelopen jaren heb uitgevoerd. Kijk verder op pagina 9 voor een beschrijving van mijn loopbaan in vast dienstverband. Voor meer informatie over mijn bureau:kijk op website: 1

2 De non-profit sector is mijn werkgebied. Ik heb gewerkt in de thuiszorg, woonzorg- en verpleeghuiscentra, 1 e lijngezondheidszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, GG&GD wijkgezondheidswerk, GG&GD jeugdgezondheidszorg, residentiële jeugdzorg, welzijnsorganisatie. Profiel Specifieke ervaring: Personalia: Opleidingen: (laatst gevolgde opleiding eerst) Bijzonderheden Januari 1998 Bedrijfskundige, coach, adviseur, manager, raadgever bij klantgericht en ondernemend werken. Organisatie en beleidsadvisering, interim en verandermanagement. Opdrachten op strategisch en tactisch niveau, leiding en implementatie van projecten en reorganisaties. Overbruggingsmanagement. Ook sparring, adviesgesprekken en supervisie op maat. 15 jaar ervaring in begeleiding, interim en verandermanagement, beleid en organisatieadvies. Langdurig dienstverband op tactisch en MT-niveau in een thuiszorgorganisatie in ontwikkeling. (13 jaar) Ontwikkeling en implementatie van nieuwe structuren ten gevolge van fusies en reorganisaties. Schrijven van notities, regelingen en instructies, o.a. kwaliteitsverbetering van organisaties Invoering kwaliteit en het maken van kwaliteitshandboeken Organiseren van evenementen Geboren: drs Bedrijfskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) Afgestudeerd in okt Afstudeeronderwerp: Diagnosemodel infrastructuur voor ondernemerschap in zorgorganisaties. Hoger management voor non-profit organisaties (2 jarige opleiding ISW: ) Voortgezette opleiding: Onderwijs, Supervisie, Beleid (2 jarige opleiding IVABO: ) HBO maatschappelijk werk ( ) MBO maatschappelijke dienstverlening ( ) Gecertificeerd voor Prince2 projectmanagement Lid van de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg Secretaris van Wijk Bewoners Organisatie Vleuten Voorzitter van de cliëntenraad t.b.v. 5 organisaties voor 1 e lijnsgezondheidszorg tot Voorzitter van de cliëntenraad voor een thuiszorgorganisatie vanaf september 2011 Eigen Bureau voor Management Ondersteuning gestart. 2

3 Resultaatbeschrijving van alle opdrachten. Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Raadgever en begeleider van intervisie voor klantgericht en ondernemend werken. Begeleiding van een intervisie traject voor 5 managers in een ziekenhuis m.b.t. klantgericht en ondernemend werken Coach t.b.v. een transitieproces bij een thuiszorgorganisatie Coaching van thuiszorgteams met hun manager bij de overgang naar wijkteams. Coördinator loket voor aanmelding, advies, informatie en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Resultaten: Adequate aansturing van de Loket medewerkers. Loketmedewerkers zijn meer toegerust tot klantgericht en ondernemend werken. Werkprocessen zijn in kaart gebracht en beschreven dmv het tot stand brengen van een Kwaliteitshandboek en Productenboek. Projectleider inrichting kwaliteitsmanagementsysteem voor een ontmoeting en activiteitencentrum voor dementerenden. Opzetten van een klantgerichte en ondernemende organisatie zodanig, dat het primaire proces en de ondersteunende diensten efficiënt op elkaar aansluiten. Het centrum gaat maximaal 5 dagen open met dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie en hun partners, c.q. mantelzorgers. Resultaat: handboek organisatie tot jan 2010 GG & GD, afdeling Gezondheidsbevordering & Epidemiologie. 2 x een jaar projectleider: 4 wijkgezondheidsdagen. Projectleiding. Bij elkaar brengen van partijen t.b.v. de organisatie van een Wijkgezondheidsdag, begroting en budgetbeheer, PR en communicatie. Draaiboek voor de organisatie van een dergelijk evenement gemaakt /2009 Mei-nov. Woonzorg Centrum, Marketing en communicatieadviseur. Het maken van een marketing en communicatieplan. Het begeleiden op afstand van de uitvoering en implementatie Sept-febr. Jeugdzorginstelling. Projectleider kwaliteit. Deze opdracht omvatte het projectleiderschap, de regievoering over het project. Zorg dragen voor het certificeringtraject. De functie van centrale kwaliteitsfunctionaris gestalte geven binnen de organisatie. 3

4 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Dec jan. 1 e lijnorganisatie, Onderzoek naar het functioneren van een team. Resultaat: rapportage analyse en organisatieadvies. Onderzoek naar de belastbaarheid van het team. Kernpunten van het onderzoek: Capaciteit, Deskundigheid, Aansturing, Werkdruk in relatie tot werktempo Juni-sept Jeugdzorginstelling Teamcoördinator jeugdzorg. In een residentiële jeugdzorg instelling leiding geven aan 2 teams die een nieuwe hulpverleningsmethode aan het implementeren zijn. Daarnaast het adviseren in organisatievraagstukken, zoals onder andere de bereikbaarheidsdienst en de betekenis van de operationele en middenmanagementfunctie in het kader van komende ontwikkelingen (door de overheid in gang gezet). Signaleren en analyseren hoe zaken in de organisatie lopen en verbeterd zouden kunnen worden Thuiszorg Manager V&V met een reorganisatieopdracht. Een kleine thuiszorgorganisatie die onderdeel uitmaakt van een grote organisatie verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze thuiszorgorganisatie is doorgelicht op financiële prestaties. De werkwijze van de organisatie moet efficiënter met gevolgen voor de inrichting en werkprocessen. De opdracht luidde: Dagelijkse aansturing van de Verpleging en Verzorging; lid van het MT Projectleiding van de reorganisatie: de V&V organisatie voorbereiden op het gaan werken in kleinere zelfsturende teams en het implementeren van een nieuwe verdeling van het werkgebied, personeel, planning decentraal, nieuwe werkprocessen. Capaciteitsplanning, voldoende en juiste deskundigheid en omvang van verzorging/verpleging, verlaging ziekteverzuim, bijdrage leveren aan de modernisering van de softwareondersteuning voor zorgregistratie en planning Algemeen Maatschappelijk Werk, Teamcoaching. Een team maatschappelijk werkers leren effectief te communiceren, besluiten te nemen en samen te werken. Teamleden helpen ambassadeur te worden voor hun organisatie, zelfsturend te worden binnen de kaders van de organisatie. Ondernemerschap van teamleden vergroten. 4

5 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Nov-jan. Jeugdgezondheidszorg Rayonmanager a.i. Interim-management en organisatieadvies. JGZ 4-19 jaar in een gemeentelijke setting. De gemeente was verdeeld in 2 rayons. Leiding aan professionals, jeugdartsen, verpleegkundigen en assistenten. Organisatieadviezen gegeven m.b.t.: Mede opzetten en implementeren van een systeem voor de werkverdeling, planning controle en managementinformatie. Opzet van Opvoedingsondersteuning, Opvoedbureau opgericht en gedeeltelijk ingericht. Verbeter advies voor de overleg en communicatiestructuur met bijbehorende procedures. Nieuwe structuur beleidscyclus en bijbehorende procedures t.b.v. de ontwikkeling van nieuw beleid, o.a. vanuit de uitvoering. Advies over verbetering en wijziging van de afdelingsstructuur. Participatie in het project ten behoeve van de oprichting van een jeugd adviesloket voor hulpverleners Sept - nov Thuiszorg Projectleider Huishoudelijk Werk. Herinrichten na een reorganisatie van een afdeling huishoudelijk werk in het kader van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning Jan sept Thuiszorg Voorzitter bezwarencommissie FWG bij een Thuiszorgorganisatie Voorzitter van de bezwarencommissie t.b.v. de functieomschrijving volgens FWG. Het in ontvangst nemen en beoordelen, het horen van bezwaarden en het management adviseren over FWG-indelingen Febr-mei Thuiszorg. Organisatieonderzoek en advies. Rapport: Strategische beleidsadvisering gespecialiseerde verzorging in het kader van de modernisering AWBZ Febr-mrt Thuiszorg Onderzoek en advies functioneren zorgteam Analyse, advies en stappenplan m.b.t. het verbeteren van het functioneren van dit team. 5

6 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Aug-aug Algemeen Maatschappelijk Werk. Adviseur ontwikkelen van een ondernemingsplan Coaching van een manager bij het maken van een bedrijfsplan voor commerciële activiteiten Algemeen Maatschappelijk Werk Juli mei 2004 Thuiszorg Rayonmanager Thuiszorg a.i. Integrale leiding aan een thuiszorgrayon en implementatie zelfsturing. Herindeling in kleine teams en wijkgericht werken Mei-dec Thuiszorg Gespecialiseerde verzorging, Teamcoaching. Analyse, advies en coaching m.b.t. het functioneren van een team en ondersteuning zorgmanager Feb-dec Beroepsorganisatie Coaching persoonlijk functioneren van een staffunctionaris bij een landelijke beroepsvereniging Dec jan2003 Woonzorgcentrum Zorgmanager. Interim management zorgmanager, sparringpartner directeur, lid van het managementteam. Initiëren en begeleiden van organisatieveranderingen, ontwikkeling extramuralisering en groepsverzorging voor verpleeghuisgeïndiceerde ouderen. Nota herontwerp organisatiestructuur i.v.m komende marktwerking in de zorg en schaalvergroting van de organisatie Algemeen Maatschappelijk Werk, Adviseur/interim-manager. 1 e Opdracht: organisatieadvies Ontwikkeling van bevoegdhedenstructuur voor de divisie Maatschappelijk Werk n.a.v fusies. Invoering van een deel van het kwaliteitsbeleid. Crisismanagement. 2 e Opdracht: interim management Leiding geven aan maatschappelijk werkers en het implementeren van een nieuwe managementcultuur. (w.o. voorbeeldfunctie vervullen) 3e Opdracht: coaching manager 4 e Opdracht: beleidsontwikkeling en organisatieadvies Harmonisatie van beleid ten gevolge van een fusie. (o.a. kwaliteitshandboek en deskundigh.bev.) Nota beleid jeugdhulpverlening/samenwerking bureau jeugdzorg Thuiszorg. Adviseur bezwarencommissie Lid van de plaatsing en bezwarencommissie plaatsingsbesluit in Thuiszorgorganisatie. 6

7 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Mei-sept Thuiszorg Kwaliteitscoördinator thuiszorginstelling Kwaliteitscoördinator a.i.: opstarten, begeleiden en bewaken van de voorbereiding op de LVT toetsing. Het opnieuw op orde brengen van het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Het auditteam aanvullen en opnieuw motiveren, verbeterpunten voorstellen en invoeren. 10 Thuiszorg Dagvoorzitter en organisator werkconferentie. Het organiseren, programmeren en voorzitten van een kleine werkconferentie t.b.v. 2 afdelingen: personeelszaken en opleiding t.b.v. verbetering in de samenwerking. 9 Woonzorgcentrum adviseur van de directeur in een woon zorgcentrum voor ouderen. Voorbereiding op een fusie. Lid van het managementteam. Advies en implementatie organisatieverbeteringen van primaire processen in de zorgorganisatie. Kwaliteitsmanagementsysteem en handboek organisatie ontwikkeld. 8 Thuiszorg, Coach. Coaching van een rayonmanager thuiszorg. 7 Thuiszorg Trainer en adviseur. Cursus productiemanagement voor operationele managers. Sturing van productiviteit op cijfers. Levering van een model voor capaciteitsplanning. Advisering managementinformatie m.b.t. nadere invulling van het model Cursuscoördinator - interim management bij een beroepsorganisatie landelijke ondersteuningsorganisatie 1e lijngezondheidszorg. Doorlichting van het operationele werkproces. Uitvoering van de cursusorganisatie. Voorstellen doen en doorvoeren van verbeteringen. Ontwikkeling en levering van een handboek voor de cursusorganisatie. 7

8 Volgorde van de opdrachten: meest recente eerst. Tabel Thuiszorg Projectleider - Verpleging en Verzorging Herijking capaciteit verpleging en verzorging. Leiding aan projectgroep. Eindtermvergelijking nieuw opleidingsstelsel V&V. Het ontwikkelen, uittesten en leveren van een model voor zorgtoewijzing + implementatieplan. Voorstellen ter verbetering van functies verpleging en verzorging Adviseur organisatie voor gecoördineerd Ouderenwerk. Ontwikkelen van een aanbod van welzijnsdiensten voor ouderen. Advisering in de organisatievorm. Het maken van productomschrijvingen en diverse andere adviesopdrachten Thuiszorg Interim manager en projectleider - Ouder en Kindzorg Reorganisatie en herinrichting uitvoering ouder en kindzorg en administratieve ondersteuning Inrichting en vormgeving aan een nieuwe operationele managementfunctie e Lijnsgezondheidszorg Adviseur. Ontwikkelen van een regeling en plan van aanpak voor de oprichting van een cliëntenraad voor 4 organisaties van gezondheidscentra Thuiszorg Adviseur/Coach Thuiszorg Werkconferentie t.b.v het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze rond intake en indicatiestellen. 8

9 Korte toelichting op vast dienstverband De start van mijn loopbaan: na een aantal jaren in administratieve banen gewerkt te hebben, ben ik op zoek gegaan naar een carrière in de psychosociale hulpverlening. Ook meteen gestart met een opleiding voor maatschappelijke dienstverlening en daarna de HBO maatschappelijk werk. Parallel daaraan heb ik gewerkt in de toenmalige gezinsverzorging als operationeel manager. (Ik was toen ongeveer 24 jaar) Later, aan het eind van de HBO ben ik als hulpverlener gaan werken in het algemeen maatschappelijk werk. Na een jaar of 7 wilde ik weer terug het management in en ben toen in de Thuiszorg in Maarssen terecht gekomen. In de periode dat ik daar werkte heb ik 2, 2-jarige opleidingen gevolgd, gericht op organisatie en onderwijs (supervisor). In de tabel hieronder kunt u zien welke banen ik in de periode dat ik in vaste dienst was, heb uitgevoerd. De laatste langdurige vaste baan was die als regiomanager in de Thuiszorg. Vlak voor een reorganisatie heb ik het plan opgevat om een eigen bureau te beginnen, dat was een lang gekoesterde wens en omdat ik inmiddels veel ervaring in het management had opgedaan en ik dat graag wilde aanbieden aan andere organisaties, heb ik de stap gewaagd. In die periode heb ik, in de instelling waar ik wilde vertrekken, nog een aantal tijdelijke opdrachten uitgevoerd zodat ik tegelijkertijd de oprichting van mijn eigen bureau kon combineren met tijdelijk werk. In die hoedanigheid heb ik een intakebureau opgericht bij de oude werkgever en in Leidsche Rijn heb ik ondersteuning gegeven aan een samenwerkingsproces in de functie van projectsecretaris. Daarna ben ik gestart met mijn eigen bureau voor managementondersteuning. Toen ik ongeveer 3 jaar als zelfstandig ondernemer werkte kreeg ik behoefte aan theoretische verdieping. In 2001 ben ik gestart met een universitaire opleiding Bedrijfskunde. Deze opleiding heb ik in 2004 afgesloten in het vak Ondernemerschap. Mijn eind werkstuk bestond uit een literatuurstudie naar de elementen in organisaties die te maken hebben met het ontwikkelen en in stand houden van intern ondernemerschap (het klantgericht en ondernemend werken), vertaald naar de zorgsector met als resultaat een diagnosemodel om een organisatie te kunnen toetsen op de mate van verankering van intern ondernemerschap. In mijn eigen onderneming heb ik daarna een intervisiemethode ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van klantgericht en ondernemend werken in combinatie met het gebruik van het diagnosemodel. 9

10 Loopbaan: Maart 97 jan Implementatie Beleid Laatste setting eerst Projectsecretaris 1 e lijnsgezondheidszorg Leidsche Rijn, gedetacheerd. Ondersteuning bij het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel van de 1 e lijnsgezondheidszorg in een nieuw te bouwen stadsdeel t.b.v. 6 taakgroepen. Schrijven van de tussen en eindrapportage. Hoofd intake bureau a.i binnen de thuiszorgorganisatie WeideSticht Het vormgeven van een nieuw opgericht intake en indicatiebureau. Implementeren en aanpassen van een geautomatiseerd systeem van intake en indicatiestellen. Maken van een handboek organisatie. Regiomanager thuiszorg, Thuiszorgorganisatie WeideSticht Leiding aan 10 operationele managers en 200 thuiszorgmedewerksters. Lid van het managementteam. Budget: ca 6 miljoen. Na de fusie verantwoordelijk voor het samenvoegen van 3 verschillende instellingen, het op orde brengen van de interne organisatie en het managen van de regio. Het implementeren van fusieplannen, overbruggen van de cultuurverschillen en het creëren van een sfeer van saamhorigheid. Profiel van de functie: bedrijfsleider in de regio. Beleidsontwikkeling: kerntaken van de wijkverpleegkundige, een bureau voor intake- en indicatiestelling, strategisch beleid, automatisering en afdeling gespecialiseerde verzorging. Hoofd afd. gezinsverzorging, vanaf 1994: thuiszorgorganisatie Vecht en Venen Leiding aan 10 operationele managers en 150 thuiszorgmedewerksters. Lid van het managementteam. Budget: ca 4 miljoen. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid. Belangrijke resultaten: teamvorming, interne budgettering, GGV en videohome training samenwerking met vrijwilligersorganisaties, project personeelsvoorziening in probleemgebieden, scholing en bijscholing, dagverzorging, wijkgezinsverzorging. Staffunctionaris werkbegeleiding, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening AMW in Flevoland Algemeen maatschappelijk werker Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Zuid-Hollandse eilanden. Leidinggevende gezinsverzorging, operationeel management sticht. Katholieke Gezinsverzorging in Rotterdam 10

Vera van den Beemt. Interim management en projectleiding in welzijn en zorg. Pagina 1 van 5 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Vera van den Beemt. Interim management en projectleiding in welzijn en zorg. Pagina 1 van 5 PERSOONLIJKE GEGEVENS Vera van den Beemt Interim management en projectleiding in welzijn en zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS Adres Florijnstraat 64 5237 NH s-hertogenbosch Mobiel 06-29 01 54 67 Email Website Twitter info@gastvrijzijn.nl

Nadere informatie

Vera van den Beemt. Interim management en projectleiding in welzijn en zorg. Pagina 1 van 5 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Vera van den Beemt. Interim management en projectleiding in welzijn en zorg. Pagina 1 van 5 PERSOONLIJKE GEGEVENS Vera van den Beemt Interim management en projectleiding in welzijn en zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS Adres Florijnstraat 64 5237 NH s-hertogenbosch Mobiel 06-29 01 54 67 Email Website Twitter info@gastvrijzijn.nl

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Vera van den Beemt. Interim manager en projectleider in Welzijn en Zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS

Vera van den Beemt. Interim manager en projectleider in Welzijn en Zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS Vera van den Beemt Interim manager en projectleider in Welzijn en Zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS Adres Florijnstraat 64 5237 NH s-hertogenbosch Mobiel 06-29 01 54 67 Email Website Twitter info@gastvrijzijn.nl

Nadere informatie

Vera van den Beemt. Manager en Trainer in Welzijn en Zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS. Adres Florijnstraat 64 5237 NH s-hertogenbosch Mobiel 06-29 01 54 67

Vera van den Beemt. Manager en Trainer in Welzijn en Zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS. Adres Florijnstraat 64 5237 NH s-hertogenbosch Mobiel 06-29 01 54 67 Vera van den Beemt Manager en Trainer in Welzijn en Zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS Adres Florijnstraat 64 5237 NH s-hertogenbosch Mobiel 06-29 01 54 67 Email Website Twitter info@gastvrijzijn.nl www.gastvrijzijn.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Ik werk vanuit een sterk dienstverlenend gevoel en ben me zeer bewust van het effect van voorbeeldgedrag.

Ik werk vanuit een sterk dienstverlenend gevoel en ben me zeer bewust van het effect van voorbeeldgedrag. Vera van den Beemt Interim manager en projectleider in de dienstverlenende sector l Gastvrijheidprofessional in de zorgsector PERSOONLIJKE GEGEVENS Adres Florijnstraat 64 5237 NH s-hertogenbosch Mobiel

Nadere informatie

Gastvrijheidprofessional/ interimmanager/ projectleider sector wonen, welzijn en zorg

Gastvrijheidprofessional/ interimmanager/ projectleider sector wonen, welzijn en zorg Vera van den Beemt Gastvrijheidprofessional/ interimmanager/ projectleider sector wonen, welzijn en zorg PERSOONLIJKE GEGEVENS Adres Florijnstraat 64 5237 NH s Hertogenbosch Mobiel 06 29 01 54 67 Email

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Geboortedatum : 28 mei 1957 Telefoon : 071 5137610 : info@cuparius.biz

Persoonlijke gegevens. Geboortedatum : 28 mei 1957 Telefoon : 071 5137610 : info@cuparius.biz Persoonlijke gegevens Naam : Brand Roepnaam : Bas Geboortedatum : 28 mei 1957 Telefoon : 071 5137610 E-mail : info@cuparius.biz Profiel Ondernemende bouwer die met een zakelijke insteek resultaten boekt.

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Martine Geboortedatum: 1 juli 1983

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Martine Geboortedatum: 1 juli 1983 Curriculum Vitae Personalia Naam: Derksen Voornaam: Martine Geboortedatum: 1 juli 1983 Profiel Martine is een zelfstandige, enthousiaste en doortastende manager en beleidsadviseur met kennis op het terrein

Nadere informatie

Ik werk vanuit een sterk dienstverlenend gevoel en ben me zeer bewust van het effect van voorbeeldgedrag.

Ik werk vanuit een sterk dienstverlenend gevoel en ben me zeer bewust van het effect van voorbeeldgedrag. Vera van den Beemt Interim manager en projectleider in de dienstverlenende sector l Gastvrijheidprofessional in de zorgsector PERSOONLIJKE GEGEVENS Adres Florijnstraat 64 5237 NH s-hertogenbosch Mobiel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Rob Kuiper Geboren 20 maart 1956 in Velp (Gld.) Heelsumseweg 61, 6874 BB, Wolfheze 026 785 1191 06 511 06060 info@loco-motion.org

Rob Kuiper Geboren 20 maart 1956 in Velp (Gld.) Heelsumseweg 61, 6874 BB, Wolfheze 026 785 1191 06 511 06060 info@loco-motion.org Curriculum Vitae Rob Kuiper Geboren 20 maart 1956 in Velp (Gld.) Heelsumseweg 61, 6874 BB, Wolfheze 026 785 1191 06 511 06060 info@loco-motion.org Profiel Passie voor spelend groeien van mensen, teams

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Drs. F.M. (Frank) Tromp

Drs. F.M. (Frank) Tromp Drs. F.M. (Frank) Tromp Algemeen Directeur / bestuurder Directeur Advies a.i. 4 april 1966 Nederland 06 263 50 305 frank.tromp@dyade.nl Profiel Sinds 2006 ben ik werkzaam in het onderwijs; de eerste 5

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Adviesopdrachten (2005 ) Care

CURRICULUM VITAE. Adviesopdrachten (2005 ) Care CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Harry Woldendorp Geboren: 9 januari 1955 Getrouwd: Edith Bergman Eén zoon: Thomas Sebastiaan Telefoon: 0654627251/0504095799 Opleiding 1972 HBS- A 1979 doctoraal

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg

Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg C Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg C.1 Totaal overzicht schaalgegevens Voor het berekenen van genormeerde kostprijzen per FWG groep is uitgegaan van het derde kwartiel van de salarisschaal

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Profielschets Rayonmanager Noord (32 40 uur) Stichting Lezen & Schrijven

Profielschets Rayonmanager Noord (32 40 uur) Stichting Lezen & Schrijven Profielschets Rayonmanager Noord (32 40 uur) Stichting Lezen & Schrijven ERLY the consulting company Datum: april 2017 Adviseur: drs. Tristan Vos Stichting Lezen & Schrijven Reizen met het openbaar vervoer.

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

1999: Module Strategisch Beleid en Management ISBW Hoger Management voor de Gezondheidszorg

1999: Module Strategisch Beleid en Management ISBW Hoger Management voor de Gezondheidszorg Curriculum Vitae Dies Schouten Interim manager, procesbegeleider/adviseur, coach Personalia: Naam: H.H. Schouten (roepnaam: Dies) Geslacht: vrouw Geboortedatum: 11 februari 1958 Adres: Telefoonnummers:

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

de mens maakt het Verschil!

de mens maakt het Verschil! De mens maakt het verschil! De organisatie verandert... kunnen mijn medewerkers dat ook? Uw organisatie staat voor veel uitdagingen! Ze worden veelal veroorzaakt door ontwikkelingen waar u middenin zit;

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978 Curriculum Vitae Personalia Naam: Sies Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978 Profiel Brecht is een ervaren interim- en programma manager in het gemeentelijk Sociaal domein. Hij is als programmamanager

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Theo Maarhuis Consultancy

Theo Maarhuis Consultancy Theo Maarhuis Consultancy INTERIM MANAGEMENT ADVIES & COACHING CONTACT 06 445 200 83 info@theomaarhuisconsultancy.nl WEBSITE www.theomaarhuisconsultancy.nl www.interimmanagementenadvies.nl Theo Maarhuis

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

Paul van de Water [1960]

Paul van de Water [1960] Profiel van Wijzijnéén Wij zijn managers Wij leveren management aan organisaties die midden in de samenleving staan. Dikwijls doen wij dit wanneer organisaties kampen met een acute en complexe opgave die

Nadere informatie

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur)

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur) Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. opent 30 november a.s. haar deuren in Best. De voorziening is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om uiteenlopende

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T: Â Â 0573-442646Â M: 06-10519390

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens  Jan Voortman MBA Postbus 23 7240 AA Lochem Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 F: 0573-442582 E: j.voortman@pdunamiq.nl I: www.dunamiq.nlâ

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Guiver Freeman Expertise in Transition Management

Guiver Freeman Expertise in Transition Management : Algemeen Bedrijfsadvies Coaching Strategisch HR Advies Interim Training Projectmanagement Algemeen Bedrijfsadvies Adviseur/projectleider Organisatie doorgelicht op alle belangrijke bedrijfsaspecten,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE INTERIM-MANAGER

CURRICULUM VITAE INTERIM-MANAGER , juni 2014 CURRICULUM VITAE INTERIM-MANAGER PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Adriana Maria Tousain van Beek Burg. Staat : Gehuwd Woonplaats : Telefoon : 070 3542580 Mobiel : 06-55935445 E-mail : jeanne@socorro-tousain.nl

Nadere informatie

Midden in het leven blijven staan

Midden in het leven blijven staan Midden in het leven blijven staan De AWZW is een landelijk werkende academie die innovatieve opleidingen en maatwerktrajecten ontwikkelt en op de markt brengt. Hiermee wil zij de sector een stevige impuls

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager Persoonlijke gegevens Naam Leeftijd Edwin Kalbfleisch 42 Directeur /interimmanager Opleiding 1988 1992 Lerarenopleiding economie 1992-1996 NIVRA eerste fase 1996 1999 Postdoctoraal accountancy 2004-2004

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. La Gordt Dillié Voornaam: Tim Geboortedatum: 20 april 1957

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. La Gordt Dillié Voornaam: Tim Geboortedatum: 20 april 1957 Curriculum Vitae Personalia Naam: La Gordt Dillié Voornaam: Tim Geboortedatum: 20 april 1957 Profiel Tim heeft een sterk analytisch vermogen, overzicht en daadkracht. Hij heeft daarbij een groot gevoel

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel, enkele Utrechtse

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN

LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners en Bureau van Zuylen B.V. Uit privacy overwegingen zijn de opdrachtgevers hier niet met naam vermeld. Desgewenst kan

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

Jacques-Paul van Meel [1966]

Jacques-Paul van Meel [1966] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, organisatieadvies, coaching, procesinrichting, contractonderhandelingen Persoon en

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Supporters op de zijlijn

Supporters op de zijlijn Supporters op de zijlijn Rol van P&O tijdens verandertraject functiedifferentiatie Babette van de Leur, Adviseur P&O Cecile Timmermans, Manager P&O Inhoud workshop Afdeling P&O in ETZ Aanleiding project

Nadere informatie

Vanaf mei 2002 maat in de maatschap van Duuren, van Zuylen & partners

Vanaf mei 2002 maat in de maatschap van Duuren, van Zuylen & partners Curriculum Vitae Personalia Naam: Marianne (Maria Elisabeth) van Duuren (drs.) adres: Trichtsevoetpad 1 4191 LA Geldermalsen telefoon: 0345 549018 / 06 22495894 geboortedatum/plaats: 29 maart 1952 te Amsterdam

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG 7 Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen Achtergrond en inhoudsopgave Achtergrond Binnen de bdko is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen.

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

En nu verder. Ondersteuningsstructuur. Informatisering. Toegang en werkprocessen. Kwaliteit en verantwoording. Regionale Samenwerking.

En nu verder. Ondersteuningsstructuur. Informatisering. Toegang en werkprocessen. Kwaliteit en verantwoording. Regionale Samenwerking. En nu verder. Wat staat ons nog te doen? Ondersteuningsstructuur Informatisering Toegang en werkprocessen Regionale Samenwerking scholing Kwaliteit en verantwoording Vormen van ondersteuning Bekostiging

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Manuel Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Geslacht vrouw Geboortedatum 24 februari 1972

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

TEAMMANAGER voor de afdelingen PG De Blije Borgh en kleinschalig wonen Sophiastaete 32-36 uur per week

TEAMMANAGER voor de afdelingen PG De Blije Borgh en kleinschalig wonen Sophiastaete 32-36 uur per week Vertrouwd, Liefdevol, Ondernemend, Gastvrij! De Blije Borgh organiseert cliëntgericht en herkenbaar in de buurt haar diensten. Cliëntgericht wil zeggen dat de wens van de cliënt centraal staat en zijn

Nadere informatie