AIKI];l# Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AIKI];l# 2@{3. Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013"

Transcriptie

1 + AIKI];l# s# Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013

2 AIKIO KAMI 2e kwartaal 2013 april-mei-juni Kwert eldldrch.lfr van Vl.am!ê Akldo vo niglng \zw Advlêz n voor potendële med wêrkora: De l ksten mogen worden opgestuuíd in 6n Word-bestand of in pdí Indien je sch.oom zou hebben om iets te 6chíiven omwille van een minder goede kennb ven het Nededands, weel dat w jê arlikel, in vooíkomend gêval, zullen zuiveren van laslfo!íjes. Indien mog lík mag je Íoto's (lieíst in jpg) oíandêrê illustrati s me aluren met jouw adikel. Hou a kening met venluelê copyíight wanneer je bepaalde it ms v/il k nbaaí makên vie dit blad. Degenen die over geen e{ail boschikkên kunnên hun bijdrage tot het bon&blad welliót w l via hun trainer oí ên clublid laten dooblurcn. T kíen kunnen rvord n opgestuud naar erik W Íkl n m ê aan dit nummer: Maíio Billemon K nny Bogaêd Jan Chdstigens Ulrich DHaese Rudy De Klerck Steven DekeysêÍ Ni6b Dê Nutt Alain Dujardin Rudy Ebeviêr Rlgó Lêurs Maxim Ven dê Cotie ChÍis Van San Rony Van Wvnsberge WOORD VOORAF Beste lezer(es), De Aiki O Kami die je momenteel bekijkt, is een bondsbladat in een overgangsfase zit. Gezien de dringende oproep van de beheerraad om op korte termijn te voorzien in de vooítzetting ervan, nam ik deze taak op mij. Het is mijn bedoeling om op termijn jullie bondbladje van een lay-out te voorzien waardoor het iets vlotter zal lezen. Voor het overige vind ik de structuur die Alain hanteerdeen basis om op verder te werken. lk denk hierbij aan stageverslagen, een hoekje voor de jeugd, een medisch getinte rubriek, stages, promoties, kortom alles wat met de werking van onze clubs te maken heeft en met aikido in het bijzonder. lk weet uit vroegerervaringen dat een 'boekje" maken zéér arbeidsintensief is wanneer dêze taak door één persoon wordt gedragen. Vandaar dat ik een warme oproep doe: help mij om van jullie "blad" iets te maken waar iedereen zich in kan vinden. Mensen die willen meewerken, maar die niet goed weten hoe ze eraan moeten beginnen, kunnen de adviezen hiernaast lezen of kunnen mij contacteren. Erik Van Lierde 2 Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging \zw 2d" kwartaal 2013

3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf VAV en de Vlaamse Trainingsschool Stageverslag Brugge Krantenknipsels ln memoriam Prosper Hiel Sensei ln memoriam Masamichi Noro Sensei Kennismaken met enkele cursisten initiator Portret van een sempai Frans Jacobs Sensei Stagekalender 2o" kwartaal Onbekend = onbemind? Panathlon Vlaanderen Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport Aandachtspunten bij betalingen aan de VAV 3 Àiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging vzw '--""-;;t; t

4 VAV en de Vlaamse Trainersschool door UlÍich d'haese In 2011 weíd ik opgenomen in de denkcel Akido van de Vlaamse TraineÍsschool om er, ala lweede man van de VAV, Alain Dujadin tê veívo gên. Omdat eí in 2012 êên cuísus Instructêuí I op stapel íond, werd mij gêvaaagd om mee te wer*en aan de opmaak van de teksten dle vooi diê cursus zouden gebruikt woíden; sam n mêtalain gíng ikean dê slag. Mtn aenstêlling als docênt voor die cursus lael ook niet op zió w chlen, máár er wsren onvoldo ndê inscrríiivingen en de curcus kon reglementair niet doorgaan. Alain vond dat ea nu zo snel mogelijk een VTs-cursus Initiator moest geoígánis erd word nt semên ging n wij lêrug aan dè slag; Alain boog zich over de cursustekslen, ik leverde daaóí mijn bijdège, en zettê vèídêr dê cr.iísus lnitiator m1 3 v rsnold oo ooten, Ea w rd gepolst naar dê nood ean die cuísus, er werden g$óikte en competenie docenleí gê:ochl, êr rv rdên loceties gezoctí voor zov/el de lheoretisóe als de prakthóe l6sen, er werd een cureusvergntwoordelijke gezocht, enz. Eind 2012 hed dê VAV mijn kandidatuur els Ohect ur Sport Kader Opleiding Aikido voorgedíagen bij de ws, en in 20í3 werd ik aangesteld als DSKO Aikido i 6ên hêle opdíachl die ik mêl olezieí aannam voor de hele Vlaamse aikidoí milie. Een oindeloze stroom aan leksten volgde; wij laten u wal meê geniot n. Aleln was al lang als docent bij de cuísus Initiator Aikido b trokkeni dal was nu niet andeís. Maar er lraden deze keer ook nieuwe aikidoke's ean, L6ês maar : Goêiê namidclag allen, lír/vestie van iedereên op de hoogíê te houden: Hen&tk is de VTS amgeduid a/s Cursus VennMoodelijke; tuík VÊn Uerdê is dooí da VTS aangeduid als docent Veilig sp ften; Jene Synons is door de WS aangeduid als docent Didactiak. MvG 4 Hondrlk Íuyl.oÉ beoefent al enkele jaren eikido, 6em n mel zín zoon, HendÍik stond vroeger in het ondeíwijs en is nu we*zaam als traj6clbêgelêidêri ht is ook eên verdienslelijk bêeldhouweri hij nam zonder &t ik het hem vroeg de vselomvatiende taak van CulÈus VêranlwoordelÍke op zicii dil a9 van hem : Hallo, in bijlagê vínden julie de accomnodatíe fomulieên en de less t íoosleís. Si//[e, in pèncipe client ar nog êen gebrul'{soverêenko/'st $sloten te woden voor de acígmnodatê theuielokeel' (BijtaSe $ ). Goeienoryan, hot mateiaal ( laptop ) is intusaen teleíonisch óesí ld Er i$ ih dê lokelen vên Oorclegpm clíeacllaos inbmet. Er dient wêl een cgde woden; Kistof heeft Íte die gigeven. Hendíik is geefl man van woorden, maaí van daden; goed dat hii meêdo t I Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging vzw 2d. kwartaal 2013

5 Sllkc is, voor wi h6t ách 6tvÍaá01, de ft ialligê vt+ 3 cíetrar ase die on8 tijatêal met Ê9d n dsad, en dlê mêt om 'medê ff : Dag Ulrich, 06 inífiatorziet goêd tril al11 inschíiivingpn! Met 9portiew grceten, sirke iroés Vleunse T',iíreètd1opl (v7s) Hot t rden víij oíw6ív.á<rlt uitêiírdolijk í5 InsatlÍljvrng n! HaIo iedeíe3,n, lk zd de le59en didacfiêk wízoryan voor de cuísus lniliaw Aikkto'. Het k Mxtutflk vlel handig om eên lêplop teí beschii,dng tê het hon. Moesl hêt em niet luk*an, neen lk rítiln elgên laptop 'r9l neê. lk heb wrdor nog $on cooc'ete inwíling & lo&*n, nat in jehuaíi zol ik sa.'rê'' zilbn mêt TênnÍm den neerwoten. :-),tet wiondewe g[ét n, Jalb Syrí'Fns Wlo Jalle djd íls dê Í!t La ontno t h6en in hct l63lokaal in Oordegem w et dát het enthou3iasm van h6m afttrsafi. E.lk Vrn Li rdo i! Shodan Áikido, en hij bl66k En zmb g zegd he fr Aldn Oul dln zió ook \Neer 'geamêtên'; bovondien de gead hltc pebooír oín zijn bído to fl ik eb volgl pobto naer de stand ven ênaring aan tê wênd n eb do ÍÍ ïêilig spoíl6n'. HÍ :akan : 3chíaof: Dag main, Oag Ulrktt deg iêabíean, Wb líotten inde daad seieus el lk leg noígên de laalsd had aan miin lesvooíbot l,c///1,gên en Rljk uíl naer deze - voor nii als Ui e - nielrfi uifuaging. lk hèb in iadorgêval zh in en k hq dd ít, indien ndig, k,/, tênryvalen q nonsan db rce<k ed&t tungédên als Ws&ant. Voor th têsl.,kan k op hêt onlhousias/ne van da cutsisi3,n on op finjn evadng ars,esg ver 'l ars bêoê/b.naer ven mjgs//,unstên dn ef - saítan Íl/,t dê - eên gaslaagde qleiding van b lk bn eí in iecl t govel klaot lk',rens / on alb suc'?'s be! Veder hoop k clat we oí sêmon ln zullen d,gén om I'iênl'n de Juislè 'dtíw' nae tè gpwn opdat zij op hun bêun 'embassacleuís van het AlPUo" zouclen wo don. PoW vêeked Etik Onmogelijk oín zijn othou3ie3r nid le lal6n Hetselíde mag g 26!d woíd n ven Jellc Symo t!; ook hij b Shoden Àkido n ook hí h fr ong twií ld de juiste compêt ndêa om hêt vak 'Didadie c te docel6n. Hij meilde ons o.e. dh: Nnndlaft beêlkon wíj in & de3dlit' voor het idienen vm ate ctefrniliêw cursustblsíbír. Kan jtr laten vêten ho v /,le emeê staá/? ïw antwoordde Alain, fu$ n het h íyíorken van enkêl q allíéa s dooí, korl ên go d nq wet ttu plalogtk uobeêr ik dêze vêek in oíde te h'r''ryen en dai hí zín vrooíd hiêld... Ên dan la 6l ultêíaaíd Koon Tannont van de ws dl altii, pareai vooí on3 staat: Da* u frl Ulíid do insponnin$" die je Koon GIJ zií bêdahk Koên. 66m n m l dg aírdêí n. voor uw inzel ellêíneel I Aan do cuísetên 269 ik h Eolíde, 6n ik w n6 hen all n v6n heíle t0. Ul.ió Oo v síít3e TraineB8drool u, Íkt áan sen uodab van haar oplêidií! n I Dg ÀkidolêÍaí norlêidingon arlloír deea vast en zeker ook bí botrol(keo vroídcn. In eí achting dat opniouw o n sjnus Instruciêul B Alkldo k6n geoíoanb eíd worden, wil ik hiêèij nog en6 h6l volgende m g vên : Besi Aikidoka, Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging!,"2w 2d. kwartaal 2013 I

6 \Me êên VT$cuBus ln trucbu. B Arkido wl volgen ken vooef reeds de module AlgtaÍÍegn g deelb volg n; de hêle cuísus volgen wordt zo mesí gesprêé. Vanaf InrbuctèuÍ B k6n dat Algem en G d elta ook door middêl van zelbtrdle eengepakt worden. Oat gaat dan als volgt: log mêt jouw g bruikersnaem en \raótwoord in op VOÍASi zoek in 'CursGgen" naareen opleiding 'lnstrucleur B'; ki s module 1 'Algemeen gedeelld; jo zal zien waar en wanneer ie allema9l re ds ean de slag kunt; kies een examendalum in hêt eanbod Inslrucleur B - Algemeên gedeeltei schíijf je minstens een mêend voor de gêkozen examendatum In; b taal (goedkoper) opda[ de curcustekstên je zoudên loegesluurd woíden; je krijgt 1 kan6 om examen af lê lêggên; hêrêxamon afeggen kan den wsl niêt je mo t opnieuw inschrijven om opnieuw examen af te leggen. Jê zal ook zien dat deze module eveneens vra E- lê.ming kan gevolgd worden. Voor verdere iníoímalie ne m je best conlact op met maer neêm loch eeíal een kíkj op de website van de Vlaám5e TÉinerssdrool. Mag ik vragen om dez iníormalie tê delen met al wie r volgens iru in geïntere$eerd zou kunnen zijn? VdendelÍke groeten, dê DSKO Aikido, UITJch D,HAESE 6 Dit zijn alê aan ah!r'rs-cutsus iniliator Tohias, Dana, Steven, Rudy, Jên, Rony, Cainne, Rigo Diík, Patick, Maxime, Kenny, Mario, Mels en Miíeille Aiki O Kami- Kwartaaltijdschrift van de Maamse Aikido vêrenigingvzw

7 Stageverslag Brugge 17 maarl2013 door Rudy De Klerc* De 6liagê in Bruggê o.l.v. Jecques Homy op zondag 17 maaíl was on waer AikÍrto-g not, Hot êerstê gedeelto bêstond uit dê basbtêchnl k n uit de Nage Waza en het tweede gedeelte uit de basistêchnieken uil do katamá waza, dilaángepast aan h t sa í zig publlék. Na do stego kí êg Jecques Homy n applag, ê n Shihan rvaardig! 7 Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging vzw 2d. kwartaal 2013

8 VARIA RECIONAAL Drie Shihans deínonstreren aikido in Moorseelse Soorthal SPORTWESï EI Krijgskunst, maar ook magie a MOORS I - De sporthalvan Moorsêle was voftgê zondag het decoa voor een dêmonstrattê In êikrdo. DÍre landgenoten. die de titel shlhan dragen, kwamen langs om deze lapanse krijgskunst voof te stellen. Deze hefen staan al sinds laaf en dag in het vak en zijn in hêt bêz t van een 6!. dan.'aikldo mag men nlêt beschouwen als een sport. maat als een lapanse kunst-' Tras riany rl d tàr,td je lltdo Íqj b d., rliijdr h.d t vrlir le bêlolln %'n Errdr ju iêl-.in lo.! il G Èri,4. nl a. bur u.&d rbd dí d a inirir- È Ys v\ Lnq jd. È :jl'jè. & brdool d..d! h r. ra 6 bt ('9 v.!d.., dó. il L.r F, rb..l.en s.:r Àildè is,n3ón hs( ). blt d.r v& ón rdoí rrla ll.r rb.rr i.e íilosfe! ml ácl ro lt L>r Ls eà È!rn!Èr Ë.B a eokd. E -h&ró.t t6. Dui! èrd il.fm vardan'! od Arilio it i.rt uti.\. huvt 6rIÁ 6lolF,! n\ni. J. t.]èn dil ài u rhodàr. irle J. hht Ii.r.ir Étditd tu1è nbsih!{ D!.,.r hn! ot tut À!t! 3Frbn dl ]l c? r.fiè I J.ar!..-h h-l d b.]i{ m è n I ve SNÀa 6 ájà gr:d 6r a5.t{rr i3 dtbt 2ld6 dàr È h drl b..í.iad ftd.& á i.tt$ M. D.trt rb StÀÀ bnj. h.t t6t dn$\ijvá.ls á FÀtoild, Etdla n lqr d m&l Br s.ln vd!.ie!d DrrE& r.b j. rct iil-ls ó.!èlljk8.rd tjn.à sèb tlab, o Lrt.ri!', lrjt JÍqa Co d*ê rlrt Dr trà $Oa à b!,bobli ó,ulnèà k lds và ]\ir!.d l{l d.rll d 6}}tÉ ÉÉ! jd àh odrs in è.i rè.rér4 & F! *ni! de; ru rca hh lèrt '11 lddè rad,n*a mr Jldó yi.!éj! e.ój I! d. J.M vijí& qs lij Ín vs à ct d{n to!è& injuè ri.{ l{.lq (L lnd ót il cr h dè rdr iíjà Ls li Mo0Êbke.íÉn díb thlh.nr.$ómonnrrtie.ikido qèwn:f hêènm hetdèt.lbuijv.nthle9. lem, íicnêr Vd Cbn be i..i le qu.r Ho rnt (foto Rgy) dr ràld IL lidr 6 tar i! E- rlr6 tàà! h.llut Ë i! è ló.r ve.l j.d a rloí!.èàn 6 d.t M à lnjtri6l n dà it TÈ Louis SËIe v.d, ya lij ira 6,6.róD. Dl riu Er.n r reràèn h Iàre In h.r Ê E!È.ntu voa ÀIirb i! Tolb mêr dr :eà.r!!d mtt r Éi r{,rr.! ór j.l. rdsdr bt rdla à [È À!b udi H.l c.ni!à.r nà.l w!.hreh.it 6 LlDwbulrld", )'lbh Cën lgr sslê ML,ltl va D- arth i b.t Lar vàd. Ài -riii n' ht:ili.b!t.r E& \ij i è q'in ghi À.À ór.là rt uladlln is uj (L Me. ÀÈ.b VuliÍilr. 'Í^ 159 i' dls E!d h.!g nn. VE E rl.d il u erl er at. aflliía euët ODhrd.sá6ètbscD vtu &t À o 6i,nDj. op v{ d. goèlga.lt dulà! wa.1} alir v.'rl! Lee bt -r ldlrldlr Er.lÈ rsril. LhÈ h ràt [.r.à ii ru t rr!à 6 in I Yi4 sibhtb il èif á c-l$ ir Èi Blsd:. & hb r.lrijl..w a.à.! d - léo! mtdijl(! rurl.n v.dj 5r ÀÀ M! (. À$!- na odè]6 d J..L rcdtr!ê èr 6 til& lcbt LldI! IL È.r!htncv('drv6ttu E,rFÀ & vln!h Mb! kt it dà md w-lrn ul *rn '!!ri.lijl &.4è têstl Àlidé lrl. b.lvirr Éd! J. Ir tbê d.l rr. J Iu Èt rijd ià q.l rr lo.l b!ij! nrih', bl}r M..h.l vs Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging \"zw 2d" kwartaal 2013

9 destreekkíant.be Aikidogrootmeester te gast voor stage MECHELEN - Nu zaterdag 9 maan van l4 tot i 7 urrr v indt er in de IFIAMsporcaal aan cle Bautcrsemstraat in Mechelen een Aikidosege plaats. Aikido is een Japanse krijgskunst met sterk íiltxoff sche inslag. Dc vooízitrcr er tevens tíainer van de Mechelse Budosporten Aikido, FÍans Jacr-rbs (6 Dan Aikikai), heeít'shihan' Danny Leclerre uitgenodigd om gedr'- rende 3 uren een stage tc ger.en in dc dojo van rle ll{am-sponzaal. Danny Leclene is een Relg en één van de 20 n iet J apanners op de t'ereld die de titel varr'shih:ur' gekregenhebbenvan de hq:,fd:etel van het'aikikai A&ido' in Tokio. 'Shihan' staat voor modelleraar en is de hoogste titel in het Aikido. "Voor onze club is het een hele eer een grootmeesteí van dit formaat in oíve dojo te mogen verwelkomen", zegt NaárjêaÍltkse gewoonte was Danny Lecleííe Shihan uitgenodigdooí Sensei Frens Jácobs om een 3 uuí durende stage te geven bijde Mechelse BudospoÍten Aikido. Mel 35 ingeschrevenen en komende uit alle windrichtingen van Vláanderen, mag men met líols en vrêugde spíeken van een geslaagde Íegionale slage. Mooiwas ook, dat in hel zo9 van Shihan LeclerÍe, vier mensen van AFA de vere vêíplaalsing naaí Mechelen gedaan hebben, waaronder algemeen secrelaris odette Gillet. Aan allen hartelijk dánk Dal ditweerom Aikido van een zeer hoog niveau was, hoef ik nietle bênadíukken.aansluitend had Chanlal, de echtgenote van FÍans Sensei nog voor lekker eten en díank gezorgd bí haar lhuis. De uilgenodigde Yudansha konden genieten van een ongedwongen babbel mel Danny LecleÍe Shihán. ledeíeen kijkl al uit naaí volgend jaarl 9 Danny LecleÍre weíd geboren op 6 januai Hij ving aan met Aikido in januan en hij begon les le geven in 1972 Hijgeeft heden ten dage nog sleeds les in zijn dojo in Herstal. Hij heeft de diplona s ontvangen van Fukushicloin, Shicloin en Shihan AikikaiSo Hombu Tokyo Hij is f dan en hijkreeg onclenichl van cle meesl vooraanstaande Japanse meesters. Hij maakt deel uil van de Opleidingscomnissie als afgevaardigde voot lechnische aangelegenheclen. Hij is eveneens lic van de Raad van Bestuur en van de Feclenle Gradencomnissie van AFA Hij is ook supenisor voot Adeps Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Verenigingvzw 2d. kwartaal 2013

10 tn memoflam PROSPER HIEL 10 Geboren le Sint Gllis bij Dendermonde op 5 mei 1938 Over eden if Resident e ÍU lsenhoíle lleche en op T7 maaít 2013 ^iki O Xami K$/artaaltijdschfitt varr dc Vlaanlsc Aikido Vefcniging vzw 2' l{$/nffa:rl 2013

11 rn memonam PROSPER HIEL Koí woof4l. v.n d. Yoorzltt? Op í7 rnsert 2013 nam 'de PÍos' oí 'oiz6 Proc' aêdreid van hol hv6n. Dlt dad oír! alkrn t *ácht n nraer marki haí deerom ni t e nvoudlg r l eanveardên. Dê Pro heít mij i.ëenijd (1989) o n grolo dirml b w zon dooí mí te motiv r n dooí b gaon Ín l Aikirío to n ik op 6en drek nom ot zal in mín Aikilo b bung o êr d brui ean wou gaven.. Er weran to n drie p laoo n di6 hi Noor gêzored hobb n 6n Do Pro3 wa8 I ven onzê Sèmpai in de VAV, vondaar ondobtaánd kort wooídje. Toon dê locnmaligê gdgbóe Áikido FédeÍátio (SCVA) dlondo op t6 splilsen in een Vlaama on Wed!6 vlougd wa8 onze Pma 'l v n de toonmallgo lalding evand fgutrn in Vleerdsan'B r,ikido{êbóuísn. Er diondé dur éên VAV lé word n opgoíldlt. PÍo! rva! hiêóij J van do fiedêopíiótoís, zo abot hg ook in do rmrieír.- En h.6il 6n grole voídiercte in ê VAV hasr o6età leaên. En zaker in h t g b uí n det "zon on zeê' Maar 6llê8 wa8 to n v l lo5sêr ên onov tz l(rrl l llêr dan nu on veóalen \Nlran moeilijk t wg rloggan of le boíijzên. D6z6 zljn nu ook ni6l b lengíilk, wal ik me ven Prcg hoíinnd 18 dat op dê zoo en z ê sbg a d6 hook ÍrafiÈ vooíaen 'd6o AntvíeeÍoeê no k' ma en dal het daar drtan geblazoar w 3. Ab oo6meminfk6 modí lk &aí ook komen 3o len mar ik mdc 'uimenide hosss éó' n 'nle 2le\rgí í106í ga! geovg'... PÍoo wa8 ook do mgn diê fungeeíde alr zaahívea*íer o.a. UjdoÈ dr Áiklhi den exárn6ns 6n $aoa maar zêk6l dal ja a n zocr go dè uid g mo 3l h bb n el8 jê abn blnnon oí buiten wildo gêrak6n... lk leát v íders gotulgenl$en en anêcdote! mêl vê61 pl zlêr over aan 'do groep van dê Píosi 6n hoop dat zo or sommlg nol ons delon vi deze AOK.. lk b n dgn ook ze r bllj dal lk h b kunnon zoíg n voor onzo PÍo8 zijn dan Alklkrl on zl dll al8 ê n w dídlend... lk maakto het do3sier op, v Íd diode dll rr088lor vsn 'd. Pí6' bij Hombu dojo ên de aoírvíaag vord áenvaerd ho $d dit oigenlijk 3tÍih gezicn nkí kotr op dgt molnqll. Hot 3 avenel lo leát o.n nog in zijn e.írvê Aildlo caííkrg dlaíral b do í, meáí lk b9n $ 2êk$ ven del hij oí ooluld(h oín w66 d z êifênnin b l'iiít o.. Ook al bíioatê de PÍo6 w l a nt tegen 'el daaje iove,, ijn hílje rws Ailido bíd g g ír6g n... Pro6 h i zich si.é3 no\r mbo.2(x)o at.ko..d ven de VAV, têl ilí! stê d.. zijn vobt rod netuuíijk. Korl daame w ad hí zi k waeídoor hlj nog mêer g l8olo Íd g raakle n zljn 2 duba sdlaan zag vorómjn n In hal niets. lk hó Pros nog gewêlên al8 voorzittor VAV, haar dat wáa koíbtoídig n ik w98 toên noo o n órouke dle ni t3 efrvbt ven dê lbs.ah ryê.king. Oaercan kan ik oo* niêt octrt n ta*bt opmekan dlê de io ta deí g 8aài ( êob ken w Íltran êo wana mo t0 b pedcn bt ral ik zo.r t géaarríovon h b. St rkta ean dê dieóaren n de lo ítingtoo ven do Pro3, lk hoop &l z h m aêr aando n, niêl ellaen nu mear ook In d Alkido toêkom3l di6 hen nog wachl.. À.in LL Aild O Kami - Kwartaaltiidschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging yzw 2d. kwaftaal 2013

12 In memonam PROSPER HIEL Om Pro3per HÍêl iê b rchdjv n, 6chietên wgorden te koíi. D meealen kenden hem als 'Dê Pros' oí'píoake pour lea Émm6a, lk heb Prosld n kennên ongeveer 30 jaar geleden toên ik op zo k w a neer e6n krij$kumt, Na en indrukwoklgíldê d monsíëtk v6n Píoske mel tjn toam, 6loot ik mij hebben we demofttratie3 gagevèn on ac$t9rát bkkere pinton gêdronken. Hlj vond het belgngíijk om m de lrainiírg clê aan ie halen een cb ber. lêd6r n moesl eóí en nika $ra6 hêm tevê. Mensên dlê mse de tálamts l6gden en w g d dên, líakte rdê hí op e n vefti$ing. 'Voor wet hoort vref zei hlj altjd. In m6l mijn probl m n. Hlj was als êen tweede vader vooí mij. Hii heefr mê dooí mónig Íno ilijke peíiode in mijn l6v6n géholpen. En ook dat w93 hem niet bv6el. Het h elt fie dgn ook pl zior gedaan dat ik hem h b kunnon help n ljn droom tê í alisê n: Rokudan Aillkal!ll dir6d ean bí do dub. Mljn i3l stappen wel n g zêl n ondór hêl vraakzame oog van PÍoskê léindc.n \oe inieb went wij wimên ook zo go6d worden als hi. R eds ne 6nkelê Ínaanden wa8 ik zijn uke ón bên dst gedurênè velo jeren g6blovên. Wo vo ldêi elkaar zo aen dat ff g n woorden nodig werên oír uiíê! te geven. Bij hot zien vgn zijn blik wèt ik wet êí ging koínen. Dit zorgde eívoor dat er êen blindêling8 veílíouden res. Hij trainde en coadíê mí tot en Ín l Nid6n. Zeffb toen ik e n oig n club begon kon ik n allijd íekenên op zijn 6t9 ln, ook voor mijn Sandan ên Yondgn exaínens, Vele jerên b n lk má Píoê op stag s g weêat in gans B6lgië, zijn idealisíne blecf hi zeggen dal het niêl belangíijk wa8 om hetaeld lg woft, n voor dêmonslrali 3 of Bliag s. Ais eí iêb w93 om te êlen en tê díink n, was dil al íne r dan gênoeg voor tl(,m. Prcs was ov ÍÉl gráag gêzjen. Zijn ílijkheid zorgde rvooí del hij v 61 g deen kía g vooí de Aikido. Zjn spedale maniel van omgaan met dê Ínon6ên, rmake d t iedereen h6m kende n Íe+ p d Íd6. Bawust 6n oobewust pasle hij dê píindpes van Aikido lo zowel op de mat ab orbuilon. Aikido was zín pessi6, zijn víorm Loa, zljn grota ligfde en gesn vi6s n om le bezinn n. VooÍ mij he i Pro6kê ve l b t9k írd. 8i hom kon ik terecht BedenK Píosk6 vooí all65 wat ie godeen hetrt voor de Alkirro in Befsië en de vav. Bêdankt PíGke voor allêê wet je voor mlj h bl gêd6an h de 30 jaar dal rve elka* kennen, B dankt Le6 voor ds sbun die tè iedeíeen gí. Wo zullen je miss n. lk zê9 niart vaeírv l Ínaar lol rvêêrrioís en hou êên oogi6 in há zêll eclï$ de scheím n. L2 Aiki O lkmi - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging vzw 2d" kwartaal 2013

13 tn memonam Masamichi Noro Sensei Op vdjdag í5 maaít 2Oí3 om '12:42 uur is overleden Sensei Noro bígestaan door zijn naaste familie. Pionier van het Aikido in EuÍopa ên stlchter van skinomichi' In gedachten zijn we bij hem en zijn familie. 13 Masamichi NoÍo werd geboren 21 janue 1935 in In 1955, tijdens zijn univeísilaire studies, slelde zijn oom hem voor aan een beíoemde meêsteí van hel Ju Jitsu, líoíehei Ueshiba, de grondlêgger van hêt Hii werd ucha deshi, een inlerne leeíling van deze meesteí. Zijn opleiding in de maíial arls vond dag en nacht plaals, aen de zijde van de meesteí. Zo volgde ÀIasamichi NoÍo zijn meesler À,'loÍehei Ueshiba van 1955lot 1961, van Tokyo naaí lwama. waaí ht een píivédojo had. In die periode had Ueshiba 5 uchi deshi (waarondeí Yásuo Kobayashi en Nobuyoshi Tamuía) Zij om- Íingden de grondlegger van Aikido, en uit deze voedingsbodem onlstond een generalie die een grool deel van Aikido-beoeÍenaaÍs oveí de hele In 1961 wou lvorehei Ueshiba een expert naaí Europa en AfÍika sturen.. Hij vertrouwde deze opdíacit toe aan zin leeíling Masamichi NoÍo, die loen zijn 66 dan had onlvangen. NoÍo werd de.omcièle afgevaaídigde vooí EuÍopa en AÍrika". Het begin was ínoeilík. 0e kunsl was nieuw en de manieí ván lesgeven was heel andeís dan de manieí waaíop het weíd onderwezen in dojo van zin meester. Alles moest woíden onderbouwd, begrepen en toegankeliik gemaakt voor de weslerse lichamen en geesten. Dit was een tijd van pionieís. MutsuÍo Nakazono en Nobuvoshi TamuÍa voegden zich bij hem in 1963 en 1964 respeclievelík. De opdrachl was enoím, hel In 1964 vesligde Masamichi Noro zín basis in PaÍijs ên opende talvan van dojo's. Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Verenigingvzw 2d" kwartaal 2013

14 Hot onltaan van Klnomlchl In í979, na 6 n gesprck met KbshomEru Uoshiba, de zoon ven d grondloggeí van Aikido, stichtle Masamidri NoÍo 'Krnoínidll' om zijn opdrachl in Europa verder uit tê breiden. Er volgd ên niêuw r êks van Pedjse dojo8 gervijd Ean de 6tudl6 van Kinomidri. lls êen onv ÍmÍd6lÍkê p6riodè van aanpassing n ên Intanalef oncl rroêk, w Íd het verband tu&s n Kinomidri ên Alkrdo ontwikkald 6n verdiêot. Kinomichi ( t2l' ) is e n kíijg6kunst in dê fedlío van budo, oniwikkeld op ba8è van de Japanaê kunat Aikido dooí Masemichi Noro. Eon GomoomcheD van Budoc í985, op hot momênl van de 208b ve(faídag van het Aikido in Duí land 6n op uitnodiging van zijn víiend Kgt6uaki As, 8ê den Àkikei 6n Íionieí van het Aikido in Duitslsnd, pí êênl êídê hij Kinomichi voot êen bï 6nkom3l van de groobta meegl rs v6n Aikido, met inbêgrip van dê DoBhu. Vanef í996 b zocht hij rêg lmalig de Aikikai Foundaton in Tokyo ên, netuudík, Kbhomaru Ue3hiba, de zoon van de 6li(*riff van Aikiclo. In 2mí rverd Kinomidri ík nl als ofroiël Bporliak doóí hêt mini3iêíie van j ugd en sport (Ministèrê de la Jeun ss l d 5 Sports). In 2004 nam Noío de l 6en clê tê3tivitoiteo tèr gelogenheid van de 20e vêíj69rdag van d FédéÍation Francabê d'alkido, Alkibudo el AffnitàiÍ s (FFAAA) Hij vêíwêlkomd Moritoru uoshiba, v at g6nwoordiget vsn het WêrêldcóntÍum van Aikiclo in Tokyo. Masamichi NorD, Nooyoshi Tamuía en Chíi6tian ïssi6r weren mêrkbaer aanwezig om de dêlegatie van Hoínbu Oojo van Tokyo tê onlvangon. zij maekten cl6 l uit van 3000 beo funaaía uit heel Fránkijk, abmk uit taldjkê Euíop s lánden. 8 ápíil 2005, werd hrj uilg nodigd mol Mester Chaistian ïssi6r om deel te nemen aan een work3hop gaoíganibê Írl door d v reniging Hakki lên b hoevê van de ladrloffe6 van dê tsumíni vsn 20 decemb r 20Oí. In 2007, op initi tiêí ven de FFAAÀ, vemelkomde hí in zijn PaÍij6ê dojo Japans mêest6rs, waaronder lsoyaíná aen6ei. Een ata d3 avoluafndo cmetlo Slnds zín opdchting kende Kinoíhiahi 3 fas n. Me6emlcrÍ Noro hi ld zín leeíing n seê& voor dat d zê kunst bliri ovoluerên. D jerên 1980 w rdên g kenmaíkl door d tocus cliê g richt wes op gevoeligheid, op ê n cofi dê ên ontêpgnn n houcling, en op het lichaam als iblrument ván de waamêmlng van zichzelí, anderen en dê wereld, Oe jar n '90 accêntueèídên do oíiàniatg van de ki en om d bs/veging tê b ginnen vanaf de oíond oo ndo e6n o íiod6 $/eeíin de t8dlnische Íijkdom moost m.den b studeeíd in vèbdlillênde gêden van snêlheit, rnoellíkhèi&graad en víijheid. Geên enk l nlv au wordt g6zien ala inêíieur an h lg n dat volgt, maar dla êen ped dat l idt near hal volg nd6, els een opro p oín vooruitgang tê bo ken. Maaomidri Norc accênfueerde hel '-_ L+ meor b6peald shin,è'. Hij cíeëeda d to gang iot zín kunst door l weíken op de adeín, ki í. Hlj el6l, op het hoogsb niveáu, &t de kl g odënte Íd wordl door het 6che nbe n, d adêrn doot hd han ên det hêt nau$lettend moêt yvoídeo veèonden gan tedrnlache ê)9ortise, Maêarnid NoÍo onlplooido zín ènergiê om êen discipline te cíeëren dle paaig bi hêt vooóeêld van zín oigen m estêr. Morihei U6hlba pasl ztn kumt voortdurcnd aan. Zo gai hí zijn kunst 7 versóillends nam n, zoab êv nvo l mljlpel n op de \0 9, zo nam Masamichi Noro è etymologie têr hane van de doi) iëtt, hst huis waaíln m n de W6g b6tud6ert, Do Ë in h6t JaDám en Tao in het Chineê.. Sin& 2001 oíganis Ít dê Kinomichi InstÍudors IntêmstioÍrgl Assoclation (KllA), Kinomichi op een iírt6malionaal niveeu. (Bron: Wkipedla) EÍik VL Aiki o Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging vzw 2d. kwartaal 2013

15 Kennismaken met enkele cursisten initiator Wat bezielt hen? Hoe kwamen ze ertoe om aikido te beoefenen? Hoelang beoefenen ze hun geliefkoosdê spoít? Wat willen ze beíeikên? J.n Gh.l.tl.ên., 1êc Kyu Aikido bijna 17 jeeí, In 2006 (ik was toen pas í0 jaaí) schreef mij pepa me in, an een Aikido-club in TervuÍen (Aikido Senko TeÍvuren) ondeí leiding ván Dhí. Rudy Leirs (3"' Dan). Aikido Senko TeÍvuÍen was op dat momenl aangeslolên brj de lntomalional School of Írsdilional Aikido (ISTA) doch veranderde an Waafom volgen ze april 20í0 ven f deíatiê en sloot de cu6us inítiator? zich aldus aan bt de Vlaamse Aikido Veíeniging (VAV). Vermits ik meeí líainingsur n wou op weekbasis, ben ik vanaf januaí 2012, na overleg met mijn trainer uit Íervuren, ook geen tíainen an de Aikído Club Mechelen, ofider leiding ven Fíens Jacob (6e Dan). Het $/as me onmiddellijk duidelijk ln maarl 2013 sloot Aakido Senko TervuÍen jemmer genoeg de deuíen waardoor ak nu enkel nog veíder train in de Aikido Club l\íechelen. lk heb steêds - met bijzondêr veel plezier - actrêf in Aikido Senko TeNuren getraind. Het is ongetu/ííeld zo dat ik, jn Aikido Senko TeívuÉn, mijn tundamonlele Aikidclbasiskennis definilief velworven heb. lk wens, via deze weg, Dhr. Rudy Lêirs nogmaab van hane lê bedanken voor het ondeíicht dat hij mij gedurende 7 jaar gegeven h êff. De reden, waaíom ik mij ingesch ven heb om de inilialororrsus Àkido bij de Vlaamse TÍainersschool, is vooral p rsoonlijke intêíesse, lk wens zoveel Ífiog lík kennis te voígeíen mêt betíekking tol Aikido. zowelop spoíï chnisch áls didactisch niveau. ook dè his- loriek omtrcnt Aikido boeit me. lk dat er in de Aikido club Mec*1elen heb misschiên wel eên latenle inle. en záél amicale sfeer heerste en resse om later zelf les te geven, ik werd eí dan ook, ven in het maár dit is nael mijn voomaamste begin, warm onlhaald. drífoeer vooí het volgen van deze cuasus. EeÍst moet ik mezelí - zow6l menlaal als technisch - op een hogêí nivêau zien te bíengen. Dus, nog vele uren léinên en dan Jan Christiaens I ë I J Aiki O Kami- Kwartaaltijdschrift van de vlaamse Aikido Verenigingvzw 2d" kwartaal 2013

16 lk ben X.nry BOGAERT ik tíain nu reêds 7 jaar bí Ronald Van Vwnsbêrg n 3dê Den Aikikai, DaaNoor heb ik een aantal jaer Judo gestude rd n daar had ik contact met Ronald zijn zonen. Na een afscheid van de Budo gêdurênde 7 jaar kwam ik tê wêl n dat iemand een nierme club had gevesligd en na wat zoekweík ben ik uitgêkoíí n bij Roneld (Rony voor dè víiêndên en kênnissên). Ondertussen ben ik lste kyu geworden dankzij mijn sêns i en Rudi Oe Klerck en uiteraard hel hele VAV team. mede-aikidoka's, Shihans. Zoals velên ben ik aan aikído veíslaefd ge akt bij mí door Íake-sensei bezig te zien in zijn Í1m9, nadien op de mat te gaan slaan en mijn eeígte les in Waólebeke wss e n lopp r Rudisensei gaf les efl ik stond gewoon paí wat een têchniek 6n rêaliteit, ik had hêt gêvonden dit wtss mijn d ng. Na dê aíg6lop n 7 jeet bfi. de eikido-bgcted nog meer den ooit en vooral het respecl en eerbied voor hen die al zoveel jaren meer op de mat staan, Na een gesprek met Rony-sensei gef hij te k nnên dat hij intercs6 had in de cursus inilialor maaí zocht nog iemand van de club om ev ntu êlook mê tê trokkên en zo ben ik oveígehaald om deze te volgen ergens had ik al interesse maar omdal d L6 cutsus ên aenvulling is op mijn aikido en profêssionele bezigheid h b ik dez kans g gr p n. Er zijn misschien plannen binnen onze club mgar dat iaaan mijn s ngei om deze kenbaar tê mak6n, ÀIijn volgende stap is de graad shodan behalen en mí blijven inzêtten voor de club en lalêl misschien voor de vereniging. Mijn droom is om miss{hien ooit de kwalit itên te h bben die onzê shihans bêzitten dus ik ken zêggên dst mijn droom ooit een yudansha graad houder te zijn is. lk kík alwst uit naar mijn medeaikidoka's en s ns i en zie jullie nog wel eens op dê mal, Onegaishimasl!! Mijn naam is f.xlm. V/l de cotte en in b n lste KYU sinds dêcêmbeí lk beoeíende van, ik denk 1990 lot 1991 Aikído. Na een ondêóreking van 15 jaar, heívatiè ik in novembêr 20Og dê lrainingên. lk ontdekte Aikido door mín zus, diê êên spreekbeuít maelde ovêr sport. ZÍ hed Aikido geziefl en ze vertelde fiij hi rover. lk ben een kijkje gaan nemen en schreeí me dezelfdê dag nog in. lk startte met Aikido in Évergem en ging daama in Wondelgem teinen in de dub "Tenchi no dojo" bij sensei Alain DujsÍdin. lk volg de cursus initietor omdat ik hel een mooie aanwlling vind op het pad dat men bewandeft in het bêl v n van Aikido. Graag wil ik 9ndere mensen helpen in hêt bewandelen van dit pad enetzijds, maar end ízijds wil ik ook voor mezêlf kritisch r woden. Op ieímín wil ik Aikido op een zeker niv au kunnen uilvoêrên (binnen 20 jaar), mai, balansvep stoíírg, zachtheid, er zijn en toó niet zín... Een mooi vooèeeld vind ik shihan Osawe, tantaslisch... zoals le zien is in het flmpie op YouTube íhtto //vvw voutube com/watch?v= CWRmfmzTOXk). 1a I O Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de VlaamseAikido Vereniging yzw 2d" kwartaal2013

17 Mijn naem b [.do BILLEIOI{. lk h êt Rlgo LEURS en ik hêb als De dub u.aer In mom ntaol ÍEin i8 MomelÍêel ben ik 3Ó dan Aikido bij de EPA (Europe Promotion Aikido). lk sta 25 jaar op de mat en ik b n begonnen mêt Aikido lijdens mijn legerdiênst. Mijn peícouís in Aikido b ginl in 1987 bí de Cercle Naessens le Brussel. In 1988 ging in meí AakikaiGent. lk volgdê stages bij Japanse s nsei, zoals onder andere: Sugano, Tamura. Yamada, Shimizu, Kanelln 1996 ric'ltte ik mijn êêrstê dojo op in Oo8tênde, diê laler vêíhui6de naar Brdene- In 2004 opêndê ik 6ên tweede dojo in KÍuishoutem. In 2008 wordt mijn dojo in Eredênê oveígenomen door een leeíling en opende ik een nier we dojo in Nazarêth, Op dit momeít g 6f ik les in Naza- Íeth en in Kruishoutom, De cr]lsus ge jl me de kans om me bij lê schaven, mijn kennb op te friss n en êívaíingên uil tê wisselen met andero aikido-lêraarë. Daamaa6t vind ik de lessen v6ili9 sporten (preventieí en dlfaliêo heelnuitig. gíaacl Shohan ên ik Íng een met hel bêoêíênên v6n Aikido in maart 2N2. Na onkelg jaí n oéen lport noeí gêdaan te hêbb n was ik op zook gpgean om 6í!dra sporbn, l kunneo MÍn vooík uí glng uit n ar êen budolpoít daar ik víoegor.l Judo had g daan. Weta lk wooír h6d ik dê kêuze lu88cn KarEic, Ju Jibu, Judo en eikíto. KaÍata vlíld ik poíbooírlijk ta v6 l 'Full Conbct (zodor K ret. aí tè br6k6n). gí Ju Jil8u d don zê niots aírdê6 dan maar in klêinê gro pj6a hun kofr le lozen 6n uit to vo Íln (hi r oo* zoid6í Ju Jlb! aíb bí9tcí). Blj Ju(b kon lk boginnoa n6t de gordol die ik h6t leatele gotudd had, meer do holdlngen!,an de lè cl n dlo ik lo ír zag stond mc niêt agn. Dua or 3óool nbl d m*r ovêí ab ik In mên doíp wllda Bponoo. Op naár de Aikirol. E6rat om tê íon, g lík bí al.l and íg bud' sporlen. D6 tsiar í vro g nr z lê m rmelên om m o l do n, omdat je dan p 3 Aikilo loort kon'leo. Alkido Samoerai Koor8êl Oii B6íingen in dc proviírcio Ljmbu ). Mlrn Ítolivatg Iníiato. ia voloon? oín do orr8u5 Hl. ájn. ver3chill ndê r dênen (ni t noodzd( $jk in di6 volgoíí ) : on b loltê tdr m zglí oín na hot bêhelên van Shoden 6 n alep vsídor tê do o; $ d6.rrr!l,3 ala hulpmldd l / ba8l6 In!Íumont lc g bruikon om leg le kunno l c6ven; C om eí! na op têrug ia lunn n vall n, daar lk mo lto h b om voor ê n cíot8 gr! p 163Paekon + dooí bs i6 g von in Alkldo an encleren ta ondeíióten kun je in jê ê6 n Akldo vêídar Oroeiên / bloeién c door zon cuísus l volo n - kom l nog Ír er In coniad Íi l and íe Állddo Btijlên ên lo3gorbr8 diê ie som8 6n andcre blik / kík kunn n gê{ n op h6t bllê bêeh van Akido in el zijn a3p cten, Wal ik nog wil lralwezonlijkon? P66oonlljk 6éí bredê maár voorál 3lovigeF bed3 cí ëgríl in mijn Aikido. Op dub / E bond niv eu bat ik hêt míloí$g nog zo ên $ódll ik nog aí mên w el nooil wat d6 toókomsl t bl dên h ei. 1 t-r tf Mlj glng hét op dat mome nlcl om eixl(b zêlí, Ínaar oéídeí léc 6r l g 06gav n n ond ílaan w Ítl. Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging t'rw 2d. kwartaal2013

18 lk ben Rudy EL3lvlER b n Nidan. en ik lk beoeíen ree$ 35 jear Aikido ên ik ontd6ke dezê sport via eên affiche. Zo kwem ik t rêctlt bij wijlen Sensei Pro6per Hiêl in zijn club'ac cia' te Edegêm. Op aanddngên van Sonsea Chris Verhaeren sáre f ik mí in voor de Het is mín betíàchfng om êên club uit te boowên om zodoende zoveel mogêlijk Aikido door le geven en om aan mêz lt te wefien als Aikidoka n als mens. lk luister naar de naem van 3t v.n DEIEYSER en mín aikidovêíhaal b ganl ergens in Student in het vooílaatst jaar Sint-Lukas was ik zoekende naar een gezondê maniea om wal beweging in mijn leven l bí6fi9ên. Als slachtoffer van zinloos gêwêld leêk hêl m6 gunstig om iets msítiagls te doen. maer gezien mín totale aíke r ven compêtitivitêit ên luie aard was mín keuze víij sn l gemaak. Vie êen goede víiendin diê ka tê volgclê aan hel GUSB in Gent ben ik daar bij hêt eikido torochlgekoínen. ln het GUSB onlmo6tt6 ik Gaétan Franc*en, die to n pas ti gon met dê initiaiielessen aikido. Het klikte meleên, zo!íel met Geétan als met het aikido. Kort na de paasvakantie heb ik me ingeachí vên in dê club van Gaétan; Aikikai Genl mèt als l sg v r Dirk Eeckhoul en Johan VandêÍsijpt. Vrij snel groeide de zoekocht neeí gezonde b weging uil tol een war passie ên hêt duurdo niet lang of we trokken door binn n- 6n buitenland van de ene stage naaí de and6rêi Wostende, Kokside, Wégimonl, Brussê, Bruggê. Áólst, Halle, je kent zê w, en dan Lesnevên, Papendal, Oxford, Duisburg, PaÍijs, Leid n, Delfi... Oveíel kwam je ons, de kliek vgn Aikikei G nt. wel l6gen. Vele grote Japansê shihens hebben ons aan hun handen gehad of on8 todl licht gevoold; Tamu, Kanetsuka, O6Ewa, Kobayashi, Yasuno, FujÍta, Shimizu,Yamada, Sugano, en ook onze Europese n AmeÍikaanse m estels hêbben ons allê hoeken van de tatami laten zien; Ïssier, PelleÍin, Stevens, Van Marcke, en velen die ik nu verg êt, 6n weaívoor ik mezelf zal vervloekên ala ik ze me heíinnêí was een hooglepunt. want toen haalde ik verkrampt van de zenuwgn mín shodan{raad in Westende bii Sugano Sensei daarenlegen was een laaglepunt, want door PrcÍêssionêle, familiale en geográfsde omslandigh den wêrd ik gedwongen om mrjn obi aan de haek t6 hangen, Hakame ên dogi gingen de w smac*íne in en kwámên lroosteloos in d6 kleê*ast terecht. GladgestÍeken gerugen van êen p no- de waarin we dachtên dal de w rêld tê klein voor on6 was. Door avondw rk. viêl kleine kindeí n en ergens plompveílolsn in dê Vlaam' se Ardennen, ging de magie vêê lorcn. De combinafie met aikido werke niet meer, de 6Í ss om op lijd in de dojo te gerakên w rd te gíool, maar ooit zou ik terugkomên dat was zeker. De bend was geln 2m7 kwamon w6 terug in Gent wonen, we*te ik paíllime, was ons gezín compleel en waíen we uit dê parhp rs. Eeídêr in 2006 had ik al mijn hakama uit de kast gohaald, bokên 6n jo opgeblonken en vol enlho$èsmê de mal opnieuw opgezocht, eêísl vooíz k$tig aan d6 GIJSB en daama in 2007 met volle oveagevo in de dojo van Gaétan. I ó Aiki O l(ami - KwartaaltijdschÍift van de Vlaamse Aikido Vereniging vzw 2d. kwartaal 2013

19 In 2000 healde ik mijn nidan-gread en in 2011 w6íd ik volwaardig losgever in onza jeuqdafdoling; Aikidoe. Na vele jaí n asaistent 6n intedmi sgèv6l was dit een niêurve e*enning van mijn waardê In hèl aikido wn onze club. Een vol gende logisóe sliap w s het Initiálor-diploma bi de BLOSO. De lêden wáaíom ik d6ze qjraus volg is, dat het frjn b om te weten dat je, als lil! n een eikidoclub, op eon g zonde en aang ngme manier les kíijgl. Ab lbgevêr i6 het êen lêenijke ênaíing om lê ziên hoê andorên het do n, ên lê bén wal jg zo allemêal moel en kunt doen. Zaken weaívan je zegt, ach ja dat kan je ook zo do n. Mijn eindeloo3 íêspect ook voor hen die deze cursus volgên 6n diê twe6 uren in de wegen ziltèn om tot hiêr le komen. Ook al w et jê dát je al6 lesgêvêr hêt allomaal vriiwillig en onbezoldigd doet. Ho djê et voor mijn mod cursigtên. Het lol is me nu niet eót guníig gezind, want Binds koít zit ik met een, wat ze noemen, e n i1cizen shouldêr ên wod daaóí lwe maal Per week onder handen gênomên door e n têam van allerchamaíístê kines síslos, maaí dat is een andêr vêlhaal. lk hoop d6t dil, de ííozen shoulder, niel de kinêsisl6s, de Initieior-( lr3us niêt in hêt gê drang bíêngl, maer tol nog toê lukt het me a rdig alzil de schdk om lo Íalen er wsl in zou ook het,aar van mijn sandan moelen woídên, mêa. g zi n min sdloud í stop ik die plannon voorbpig in dê koolkasl. Al ínoêt ik toegeven dat h6t n jagen van greden me niet zo ligl. Het plezjea om Bamên l lr6inen, het lêsgêv n 6n dg genêuglen ven de pint na dê leg belekenen zo veel Mag ik m zelt ven vooistellen? lk b n lllcl. DE UTTE. n ik behaeldê mijn shodan aikikel tijdêns een xamen atelegd bij ShiÍngmoto Shihan, in Zevenborgen, NodoÍlend. lk ben acht jaar bezig en ik ontdektê Aikido in mijn lag rê school via Alb íl Mêrcl(I. Deama b n ik gestopl en uíeindc lík op mijn 14o têrug begonn o. lk fáin goí gold In dê club Musha Shugyo Aikdo, onderdeel van Aikikai Flanders, in Mêcholên. Mijn motjvalie om de qrrsus te volgén is, om toob aangeíeikt te kijg n, om do lêssen die lk aan dê jêugd gêeí nagr e n hogeí niveau têtillen. Hêt is milin ambllie om mens n warm tê íngken voor Aikido en hen hêl lêukê ên uttdagsnde bij te brengên, ên n9tuuílijk mijn eigen pa63ie voor Aikido volgên. Rontr VAL WYIEIEiG! is mijn naam On ik bêoefen een '1 7-tial jaar Aikido en heb 3inds december m12 d greed ven Sandan (aikikai êftênning). Er weíden, ongêveea 17 jaar gels den in Wacàtebeke óen áental inltiatlêle6s n Aikido gêgeven en daar ben ik op aígegaan. lk heb het grootste d6êl van mín l6s3 n gêvolgd bij Rudy D6 Klerck (Aikldo Bruggo). In 200 h b ik mijn igên club of g ridll.aikido Vereniging Wachtsbeke. Aangezien ik in íeite g6en eík nd lê69êve6diploíía heb, ben ik ingegaan op het aanbod ven dê cursus inílialor. Ook í b ti m t d gêdachl om êvt. in de loekomst met een ieugdafdeling te 6t rlen. Hel laabte zal een beete aftangen van mijn w rkgever...hêb 4/5 aangevraagd om iets meer vdje tíd te hebben,., l\ ly Aiki O Kami - Kwartaaltiidschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging vzw 2d" kwartaal 2013

20 ffi i.r$n' VAN do COÍÍÉ '#-w (onoy BOGAER, 5##* "'ffir::x Jao CHR SÍIAEI S De carsus geeft me de kans om me bii,e schawn, mijn kcnnis op teírlssen en eryuingen ait de vitselen mcl andere aikido-leroa$. Er zijn verschlllende redenen om de cunus iniliator le rotgen., Rlgo LEURa De rcden 'aarom ik detp ca'f,us wlg is, dst hettijn is om le weten dat je, sk lu tan een aihidoclub, op een gemnde et oangenane monier lcs krtjgí t erlo BILLEI'IOI St v.n DEKEYSER 20 r - -nrí^í I I I - b./lrachliag o"r een ctub u tebotwe't zoveel mogeliik Aikitlo door P gevel en oll!4'r firezelf'e werke't als Aikidoks en als 'nefis' -.8$1ffl5t-- I I r W í-'g"h:[";^ -'w#h,: RonYVÀtlWY abérgê Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging vzw 2d. kwartaal 2013

21 2T Sensei Frans JAGOBS ' lvlechelen. 24 december 1937 Ail(i 0 l{anri Kwnrtaaltijdschfift!,an de Vlaamse Aikido Vefcniging vz\{, 2 " l{waffaal 2013

22 Tijdens de Kagami Birahi in Tokyo, januarí 2013, verleende Doshu Moriíeru Ueshiba de 6 Dan Aihikai aan Sensei Frans Jacobs. Naar aanleiding hiervan dit portret van één van onze Sempai. Na 3 jaar gebokst te hebben begon Frans in 1959 oa zijn legeídi nst met Aikido. Hij volgde les in Mech len bii Mr De Bruyn, êen leerling van Mt Na ssens. Intussen stopt hij, toen hij bíuine gordel was mí judo en ging hij karate volg n in Mechelen bij Hubst EerdekeDs. Gust De wit, die later de jiujilsu weg zou inslaa! en Frans warcn de enige leeíling n, Ns ééí jaar besloot Mr Naessens de club in Mechelen te sluiten, vooí 2 leeílingen wilde hij niet lêngeí een leraaí naar Mechel n sturen. Frans en cust gingen les volgen in AndeÍl cht, in de club van Mr. De Bnryn, examens mocsten afgelegd woíden in de hoofddojo bij Mi. Naess ns in de Koninklijke stíaat in Brussel. Deze rcgel wls geldig vanafhet examen geel, 22 ljl die periode begon Frans ook terug judo te trainen bij Mr. De Bruyn. Net voor zijn militairc dieíst héd hij een halfjaarjudo getnind in Mechelen. In 1967 deed Frans examen l'dan aikidq vanafdan volgde hij les in de hoofdojo bij MÍ. Naessens. In 1967 begon FÍans met een eigen club in Mechelen, sàmen met Gust De Wit, Gust werd tainer van jiu jitsrr Frans traindê aikido. Hij gaf 3x per week les in de club in Mechelen, en trainde z lf lx peí week in BÍussel, daar reed hij dan mêt de trein naaíto. Dit was de oprichting van de eerst vlaamse Aikidoclub. Op \faag van Mr, Naess ns is hij dan les gaan geven aan de cipien van de gevangenis van Mechelen, L uven centraal en AntweÍpen. MÍ. Naess ns \ro g FÍans van aikido zijn b Íoep te maken, maar dat wilde hij niet. Jaarlijk ging FÍÊns met vakanlie daár ltalië aan het Carda-meer en ging stage volgen bij de shihans. DaaÍ keeg hij een heel ande. zicht op aikido, r weíd getraind in suwari waza en met j6 en bokon, l'at hij bij Mr. Naesse$ nooit gezien had en wat hem toch wel eíg interessê rde.asai Sens i leerde hem daar de eeíste bew gingen in suwad waza n zijn eeíste iotroductie in Jo en bokkcn líeeg hij van Chiba Sensei die in ontbloot bovenliif allen buiten les gaf. cercle Naesseís was een privé afdeling en Frans wilde aangesloten zijn bij de aikikai so hombu. Hij nam contact met de Fmnstalige club in België uit BrBsel omdat eí nog geen Nederlandstalige club was in België. Daar weíd hij met op n almen onwangeq omdat men eikido in het Vlaamse gebied wilde verspr iden. In 1972 deed hij examen 2' dan bij Mr. Naessem. Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging r"zw 2d" kwartaal 2013

23 In een gesprek met Mr. Naessens legde ht uil wal zijn doel was. aansluitin-q bij aikikai so hombu. Mer legenzin liet Mr. Naessens hem gaan. ln 1973 zocht Frans aansluiling bij de Franstalige club 'n Brussel, d eerste Nederlandstalige club in België w rd gesticht. De Mechclsc Budosporten, aíileli s aikido. In 1973 ontmoette Frans. TamuÍa Sênsei op een slàge in Brussel. hij werd aan henr voorgesteld als 2" dan aikido. Frans toonde hem ztn behaalde diploma's. Tamura Sensei bekeek ze e ns. lachte en legde ze opzij met de mededeling: "Je bent terug l" kyu. bruine gofdel. Frcns werd lid van alle connissies: beheenaad. gradencomm;ssie. lechnische conmissie... en op l2 augustus werd Frans 4'dan. Rond 1990 kreeg Frans problemen met zín rug en Inieën. sar voor hem een belemmenne orn zin 5" dan te aanvaaíden. De beperkingen omwille "d\ van zijn knieproblemen speelden wel war jaíen in ziin hoofd. Op l5 juli2006 werd Frans 5" dan aikikai en 6" dan Hel.iaar 200o $ds ccn.irar lrn feesren roor Sen.ci ln oktober 2009 vierden w het 50.iarig Aikidojubileum van Sensei Frans Jacobs. Mcl gaíleraren Danny Leclerfe. Jacques Horny. Michel Van Den Berghe n Alain Duiardin. Tevens dc Hecr Ambassadeur van Japan. wiilen Tamura Shihan cn lal van ^ikido en politieke gasten.,i Tevens stuuíd n Z.M- De Koning en H-M. de Koningin hun gelukwense naar Fmns mer ceí mooie foto erbij van de Koninkliike familiè. In 2009 kreeg Sens i Frans de Trofèe loof SponverdienÍe van de stad Mechelen en in 2010 kreeg Frans bij Koninkliik Besluit 'De Goudcn Palmen in de Kroonordc vooí zijn nationalc crl intemationale verdiensle vooí het Aikido. op 75 jarise leeftijd sreekt hij nog sreeds al zun en rgie in de wekeliikse trainingen t,oof ziin leerling n en dit 3 maal in dc week. Jaaflijks v rt genwoordigl Sensei Frans de Vlaamse Aikido Vereniging op de Doe aan Spoíbeurs in de Nekker. voor duizcndcí kinderen uit de Provnrcre 23 Op 24 januar' 1974 krees hij beíichi uit FÍankÍijk van Tamura Sens i dat hij l' dan was. Op 4 lèbruari 1977 krees hii berichl uil Frankrijk van Tamura Sensei dat hij 2" dan was. Op 12 Íèbruari 1980 kreeg hii beíichl dal hij 3'dan Zijn demo's en initiatie s op de Asia beu s. de Japan Expo en met een prachtige wapendem op het cvenement'! Antwerpcn Spor1" getuigen van ziin grote sedrevenheid...ziirr lieíde voor het Aikido. Zoals hijzelfzegt a'aikido is mijn leven' 'revens is Sensei Frans ahíd aanwezis op grore stage's, weliswaar niet me r actief op de latami. maar des le meer aclief met zijn ogen on dit rc kunnen overbrengen in ziin wekeli.jkse lessen. Op een sublieme wiize kan S nsei Frans als geen and r tecbnieken voordoen van de verschillendc grote meesters van hei ^ikido. Aiki 0 Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging vzw 2& kwartaal 2013

24 rl Li Ziln peínnncflc bckonr]rerlrls ori riirr lefiris o\cí re brergen op rljn lc.rli lgc]l. riln chlflsfr.r. ziirr Kl.!erLLlgcrr lall cen sr'(n nrcjrs irchler l'rirrs Op 1l ap.il!ar dn laaf froel Scrr\ei Iirns ccn hc.lkufidige in-lfcef ofder Wc \cnscjr hcrn ccn lpocd g hcr:(rcl cn een!hrg\ecrticn ot) (lf t lunl C.V.S. 24.\ Aiki 0 Kami Kwartnaltijdschfift van de Vlaamse ^ikido Vefeniging vzw 2 k\\ drtjjl 2013

25 \- ^".,, Zai.dag apí{ van í$17 uur Zoodeg 7 ep.il van 1G12uur Maendeg I epíil ven 2G22 uur Wbeíadag í0 rtí{ van2g2.un Woenadeg 10 apdl kurl.bel Zrlcídag Í3 apítl Yen 1Gí2en 1$17 uur Zái.dag 13.p.ll van 9.3( uuí Zonda! 1,í apíil 1Gl2 n í,4.3g18 uur Zoodag 1,í apdl van I tot 13 wr Wo Gdeg 17 ÊpÍll 2G2.uur Vdideg í9 ap.il 19.3G21.30 uur ZdêftfEg 20 apíil 1G12en 1,4.3&í7.30 u. Zon& 2í epíil 1GÍ3 uur Zonde 2í epdl È13 uur VÍij&g 26 ap.f 20,jluur R R ws R R F F ws F ws R Rurty Oa l&íd( Huboít E íd *éè Yaluno Shihan Jallc Symoírg Hêndk fruylaeíl Shlhan Louis 8 n! i Yaluno Shihan lmm Vaa Gab DlmÍrl CÍ nl r Yaluno Shih n Alg ín n l &nveílsdêíiag VAV Àein Shidoin H ndíik MuÍa Íl H. &niv Shihen L. Van Thiogh íí Shlh n H. J.dv Shlh8n L. Van Thl gh íí Stlhen H. Jenlv Shihan L. Van Thi oh m Shlhen Ulridr Shi&Ín Honddt Muy'aóít Tata o Toyode sonaêl Siooieo Rehteud! n! l V.ij&g 26 eprfl lnb zi6 websito VAV s Hubo Eedêk n8 Vrij&g 26 apíl 10.3Gí2.30 uur Zatêídag 27 apíil s.3gí2.3(yí4.3&17.30 R Ar.n Shirdr Ïdtauo Toyoda!6o!6i S'taDhan Rohreu a 8 o8gi PÍoltncbal lpoílc íríun PuyanboGdq Puklordd.roí l. 9í85 Weóbbd Spoód lct nbío k, K,tbírbío k 1,1, 2850 ErrrgÉÍn Centro namutols d 6 6poÍt Awnuo d6 Tebo.e, 5m0 Namur Contum, GÍob Staóítf,og 3O4, Lêd6 ( nk6l vooí ing edrèvon bndldíen) Spo al Koata, Spoítaai I 3502 Ko.r! l Wa.qu h.l DoF RéÍtooel Í5, ruo d. tlollnel. 5029) Walqu hal WB a0odcoíítdo(, gobouw L, TÍbrníaan, io g Írg I, v.d. WB C mfl3, 1050 Ela ír Waquohd Doio Régional í5, rus dê Molln, Wa.quêhál EuÍovolloyc6nler (EVC), B6nclux 22, l8m Vihr6.rb Blo6o C nlrurn, Grote Stóoftvlg 3O4, L d (enk6l voor Ingê3dlÍêl/gn kandidalon) Complor apoílií de l(ook6lbor!, Rue L6on Mriq{l9 4, í800 KogtolbêÍg CotÍpbx lpoítï de Kocfdb A, Rnê L d Aut{ue,í, í 800 Koak b Í! Coínplox lporiif d6 lgd( lbê, Ruo L on Autique 4, í800 Ko6k6lb Íg Bloso Cêntunr GeÍ, Zlrodean 14 (eokd vooí ing 6arlí!/ íl kandldatgn) SpoÍfsl - ÀtíCo Sang o Z.Lm, líui$èad 35, 35.í5 Z lêm SDolÍlel Hcl Rooi 3 initat6l al n vooí 3 nioíon (zie vrêbite) Schoo 3port,8g 12-1&Frigen Zott6g6ín Spo.thel - Àkldo S6ngén Z.Ín, Kluisltaat 35, 3515 Zdêm 25 Aiki O lcmi - Kwartaaltiidschrift van de Vlaamse Aikido VereniSing vzw 2d. kwartaal 2013

26 Zalerdl 2l àpnl í5.3sí7.45 rd Zon&g 28.píil 9.3$12.30uur Zondag 28 apíil $13 uuí TEbuo Toyoda sgnl l SbDh n Rohrauer sengai TenChho Dojo, SpoÍlhd N plunu8, Boteslraat 100, 9032 WondelgEm SpoÍthal - Aikido Sang6n z.e m, r.íul$uaet 35, 3í5 Zdem Blo3o Cenlrum G nt Zulcl íi en 14 (ênk l vooring6dréven kandidaton) Zond g 5 mêi lgí2 uut HubêÍl EeÍd6keng Spoíhal lctbnbo k, í\atlanbto k 14, 26$ Ed Fm Zondeg 5 Ínêi Sí3 uur ws Alain Shiddn Handrik Muylaort Blo6o CenbuÍn GêíÍ, arrdêílaan 14 ( nkd voor ing63drcven kandidalen) Vrijdag 10 mêltot zondag í2 m i Toiy Smib ít Shíhen Oostduinkefte Woêmdag 22 mel Woensdag 22 m6l 8.3G12.30 uur zondeg 26 mei Èí3 uuí Vrijdag 3í mêi 2È22UlJi J F VTS I Shihan Louis S rc i Aran Shidoin Aleln Shidoin HêndÍik Muylaort S. Endo Shlhen Spodhal l(oo!el, Spoítlaan í, 3582 Ko.! J Sdtoo{spoÍtdag, 3* en 4* jear BSO/TSO G nt Blo3o Cont um Gent, ZuldêÍlaan 14 (enkd voor Ing rór ven kandidaten) Sporihal FSM, Wêg op L.nnik 8m, Campus VUB, gobolm O, 1070 Brussêl 26 tfl \.-,u*t Zeiêrdag I juni 1&12 uur/1$17 uur SpoÍlhal FSM, w g op Lennik 808, Campus VUB, geborm O Bruasal Zondrag '1Gi2 2 iuni uur/1+18 uur sponhal FSM, w g op Lonnik 808, Campus Vt g. gêborm O, 1070 Bru$d Zondag 2 Junl 1È12uuí SpoÍthal f ttênbío k, f bab.o k í4, 2050 Edogem Zondag 2 juni 913 uur Cenhum GêIÍ, Zuldaílaen 14 ( nkêl voor ingêsóreven kandidatên) Zat deg 8 Junl ísl8 uur Op n $agê (= pfivé6tagê) Ze rn9b6ltd VAV Zondag I Juni 9'1í.30 uur KedêNoming (= VAV-atBgo) Z u,ebsitê VAV Aiki O Kami - Kwartaaltijdichrift van de Vlaamse Aikido Veredging vzw 2d" kwartaal2013

27 Zondag í6juni +13 uur Wo mdag lgjuni k Z terdag 22 juni í3.3+í7./í5 uur Bloso Cênlrum Gent, ZuideÍ196n Í4 (enkel voor inga6r*[ v n kandidaten) SpoÍlhel KoeÍsel, Spodaan I, 3582 Koe6el Tenchino Dojo, SporlhEl Nêplunus, gol$leat 100, (X)2 wond lgêm (zie websitè VAV) Onbekend is onbemind2 Panathlon Vlaanderen Graag breng ik de mogelijkheid om de Panathlonverklaring te ondeftekenen onder de aandacht. Het verwondeft mij dat er slechts twee aikidoclubs zijn die deze, toch wel belangrijke verklaring, tot nog toe ondeftekenden. ln andere sporfen ls het ondeftekenen enan bl kbaar al langer ingeburgerd. lk laat deze organisatie zichzelf voorstellen en ik bied jullie de mogelijkheid om de verklaring te onderschrijven. (evl). 27 Vind iij het no.maal dat een sporteí middelen geb.uikt om zijn píêstaties te verbeterên en zodoende zrin gezondheid op het spel zet? Vind jii het leuk naar een match te kïken die op vooíhand verkocht is? ls het aanvaardbaar dat supporters bananenschillen gooiên naar zwarte voetbalspelers? Vind jii het normaal dat sommige begeleidende oudêrs hun "spruitên" aanzetlen om de medespelet van dê tegenpartij "in de gíond tê stampen"? Neen? Wel, wij ook niei en daarom píoberen wij, als Panathlon club, op onze eigen manieí iels te doen aan deze negatieve aspeclen van de sporl Voor ons zrjn víiendschap en fair-play geen holle woorden maaí begrippen die onmiskenbaar de basis voímen van spoít in al ztn facetlen. SpoÍt moet weer hand in hand gaan mel spodivileitl Om dit te bereiken hebben wij als missie hel opzetten van activiteiten zoals sludiedagen het ondeísleunen van spod evenemenlen en hel sensibiliseíen van alle acloíen in de spoítwereld evenals hel gíote publiek.

28 Kan jij je leíugvinden in onze missiê en deze doelstellingên? Wiljijhier ook aan meeweíken? Op be vindt u de g gevens in vèóand mèt de samenslêlling van het bestuu( de leden van cle orgeni3atie ên de evêntuele comml$iê3 die ollflel opgericht werden of in opíichting zijn. Vsrder kan u de statuten ván de \rzw consul!êren. 7. Sleunen van de Olympische Aeweging in de acties die coníorm ziin met onze beweging en doelslellingen. L Vezekeren van de veíspíeiding van de Panalhlonbeweging de ganse wereld, dooí de oprichling van nieuwe clubs, Vetuolgens zal Panalhlon vlaandeíen vzw standpunlen innemen om deze aan le kaaíen bí de bevoegde inslanties maaí ook bi andeíe oíganisalies die in machte ziin om ons te helpen onze doelstellingen íealiseíen, Doelstellingen van Panathlon Panathlon Vlaandoren vzw 13 een club van oudbestuurders ván 3portf deéties, sporteb en sportvrienden diê als doêl hebben normen en waaíden evenals de ÍaiÍplay in dê spoé t verdedigen, te beschormen n te píomoten. 1. De víiendschap aanwakkeíen ondeí de Panalhlonleden en alle sporlbeoefenaaís. 2 De promolie van de íaí-play in de spo.l, systematisch en voortduénd accenlueren, als elemenl van onze menselike cultuur. 3. De íealisatie aanmoedigen van studies en ondezoeken in veóánd mel de sporl en zijn bindingen met de gemeenschap, om ze te ver spíeide naar de openbare opinie, via de scholen, universileilen en andeíe cullurele instellingen 4. Deelname aan de beweíking van de spoítieve noímen, met lussenkomst brj eventuele voorslellen, raadplegingen en píogrammatie in de seclor van de spori volgens de voorziene modaliteiten ván de bindende w tgeving. 5. Zich inzelten vooí een gezonde spoílieve opvoeding vooí iedereen, zonder ondeíscheid ven ras, geslacht of leeffijd, vooral via píomotie van cultu- Íele- en sportactivatealen vooí jongeíen. 6 Aanmoedigen en ondersteunen ván alle aclies ter vooíkoming van veíslevingen en het bijslaan van de slachtofíeís, de initiatieven van solidaíileit nêaí oud-sporleís, alsook de promoli en rcalisatiê ven opvoedingsprografima s tegen geweld in de spori en hel aííaden van doping. Historiek Panalhlon is een in Veneliè in 1951 opgeíichte organisatie die zich inlaat met de ethische waaíden in de spoít. De vereniging lell een 300ial clubs, verspíeid oveí een 30'lal landen en woídl eíkend dooí hel t.o.c. Hel devies luidt 'Ludis lungit' wal belekent dat 'men verbonden wordt dooí het spel. Men beoogt O. wedeztdse waaídering te bevordeíen en de eígste uilwassen in de spoít le beteugelen. Panathlon Vlaend6ren weíd opgeíichl op 2 mei Vieí clubs - Antweípen, BÍussel, Genl en LimbuÍg - werklen lol op heden om hel waaídebesef in de sportweíeld levendjg le houden. Een vijíde club, in Wesl vlaa.deíen. Panathlon West is nu in opíichting. Panathlon lnternátiona I VlaandeÍen vzw coórdineerl nu sinds i0 mei 2006 de activileilen van deze Vlaamslalige clubs. IVet de hulp van de,váíronaíe Loteflj heell Panathlon VlaandeÍen tol negenmaal loe een Stipêndium kunnen loekennen aan initiatieven die de Panathlon gedachlê in dê praktijk uitweíkten. Op 24 septembeí 2004 in Gent trjdens een consensusconíerentie weíd de Panalhlon VerklaÍing over Êlhiek in de Jeugdsport voorgelegd en goedgekeuíd. Deze Ve*laring wordl nu weíeldwijd uilgedragen 28 Aiki O Kami - Kwartaaltijdschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging yzw 2d. kwartaal 2013

29 door Panalhlon lntemalional met hel vezoek tol onderlekêning concíete inv'rlling. Op 12 juni 2007 lauweíde Panathion lnternaiional VlaandeÍen, mel steun van de Nationale LoteÍÍ, vrjf klassen!it het secundaií ondemijs die een org,reel fysjek actief spelhadden ontrvikkeld wêaíin de meest essenuèlê doelslellingen van Panalhlon tol uiting Dê vijf lauíeaten van het slipendium 2008 weíden gelauwerd tijdens de apotheosedag van de StichUng Vaamse Schoolsport te Antwerpen op 12 tuni De opdracht was op een originele en cíeatieve manieí êen oryanàal,e een initiatief of een activiteil uit te werken waardoor de diversileil in dejeugdsporl gepíomool, bevorderd en gewaaíborgd wordt Panalhion ntemational orcaniseerde op 22 er 23 november 2007 een corgrcs over de ethiek in cte jeugdsporr op de UniveÍsrteit AnlweÍpen Panaihlon InleÍnalional hield eí levens een builengewone aigemene veígadeíing op 24 en 25 noveínber 2007 Op 5 6 en 7 novembeí 2008 organiseerde Panalhlon lniernalional een wereldconfercntie over de implementatie van de veíklaring over elhiek in de jeugdsport. ' Aanvraagprocedure voor het ondertekenen van de Panathlonverklaring De Vlaamse Panathlonclubs hebben inleresse n a le inillatieven aangêa.de de ondeítekêning en imple mêntalie van de de Panathlon veíklaíing en willen 'l gíaag btstaan bt uw InilatieÍ Neem contêcl op ínet de vooízilteí van de club u[ uw Regio DÊ.lublÊden Tulen L birsladl Í de píocêdlrre en waar mogel lk aanwezig ztn b[ een plechlige ondeíekening. ProvincieAntweípen: PanathlonAnlwefpen Píovincie LimbuÍg: Panalhlon Limburg ProvincieOosfvlaanderen PanathlonGenl ProvincleWeslvlaanderen: PanathlonGenl Píovincie Vlaams Bíabanl : Panathlon Leuven B.usselHoofdsredelíkgewest: PanalhlonBrussel 29 In deze verklaíing worden ondeí andeé Dositi ve waad6n od h t vlak van training en compeítie nagestreefd- Hieóij wordt gedacht áen Íer hooíddoelen: de onlwik' keling van de motoíische (lechnischê en tácliscie) vaardigheid, een gezonde en veilige compe- Er woíden inspanningen gedaan om alle voímen van discriminatie uil de jougdsport te bannen. Dit heeff le maken met het fundamenlele êthische principe van gelijk- doen en zullen dezelídó píofessionele begeleiding kíijgen die ter beschikking staet van woêgílletué, validê ên mêêr gêlelêírteerde kinderên zonder ondersóeid van geslacht, íes of culluur Ved í is hel de betíachting om de psychisdle en tsieke gezondheid van kindeíon maximaal te bevor- litiêve stí, een posatief zelbeeld en goede sociale vaardighedên. deren door inspanningen le doen Er wordt speciele aandecht gescionkên ean de lêiding ên oplei- buiting leg6n le gaan en de kinde- om b6díog, doping, misbruik en ui! ding van kinderen aan de hand van Íen te helpen negatieve effêclen modellên die de ethisch en humanitische principes in hel algemeen erván rc ovêrwmnen, en de fair play in d6 spoí in hel IVen aanvaardt in de verklaring dat bijzonder naar waarde schatten. het bêl6ng van de sociêle omgeving van het kind en het moliverende klimaat nog steêds ondeíschat wordên, Daarom stelt men eíin voor om e n gedragscode le ontwikkelen, te aenvaerden en toe le passen mel klaar vaslgelegde heid, dal sociale ÍechtvaardigheidveÉntwoordelijkheden voor all6n en gelijke veídelang van de mogelijkheden veíeisl. LaatmaluÍen, ge- rond de jeugdspoít sportorgenisá- die betíokken zín bij het nêlwe* handicaplên n mindeí geliàlonteerde kinderen zullen dezelfde ders, lrainers, sporlmanagers, artliês, spodleideé, oudêfs, opvoe- kaflsen krijgen om áan sport te sen, sporlbesturên, kinesisten, dietisien. psychologen, topalleten, cle kinderen zelf... - Er wgrdl sterk aangêraden det ernslige woíclt ovenogên om oeanen t creéren op de gepaste niveaus om d6ze cod op te volgen, Verder h6efr m6n aendacht voor de rechlen van hel kind in de sport. Alle kind6ren h6bb n het recht: om sporl le beoefenen; zich le vermaken en tê spelen; in een gezondê omgeving te leveni waardig behandeld te worden; getíaind ên begelêid tê worden door competenie mensen; deel tê nemen áen training die aangepast ís aan hun leeffijd, individueel Íitme en mogelíkheden; zich te melen met kinderen van he?elfde niveau in een aangepasle compet te; in veilige omslandigheden aan sporl le doen; te rusten; de kans te kijgen eldan niet kampioen te worden. Dit kan elleen worden befeikl, wanneer het eerder genoemde nelwerk rond de jeugdspon en d6 kinderên, zelí de veíklaíing ondegchrijven. ii rl Aiki O Kami - Kwartaaltiidschrift van de Vlaamse Aikido Vereniging v"zw 2d" kwartaal 2013

30 Aandachtspunten bij betalingen aan de VAV VerzekeÍing (25,q) euío) Clubbiidrags (37,00 uío) Z gsl(12,00 euro) Eramenbijd agê (25.00 suro) 'wízeksf + naatn (aansluifngfvsrrsteíing) 'clubbídraga' + club lummêr 'z gel' + ranial + club oí naam ' x8m6n' + naam BEO (GEBABEBB) 30 Voodnlarríljvltr!Én l(agoml oíl al,egês Onft.ángen inkomg ldên atag 8 -Kageml' oí'riaga!...' 'lnkorngêld.i rtágêa...' TE STORTEN OP REKENINGNUMMER 8Ê ígebabebb} Een kleine moeite voor u... Veel opzoekwerk gespaard voor ons Bedankt! Namens de beheerders Áild O l(aml - Kwartaaltiidschrift van de Vlaamse Allddo VereniSing vzw 2d. kwartaal 2013

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Korte biografie van onze Sensei

Korte biografie van onze Sensei Korte biografie van onze Sensei Door Chris Van San In dit interview waren we te gast bij Aran Shidoin op zaterdag 16 november 2013 te Wondelgem. Sensei, hartelijk dank voor dit interview in de rij Korte

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q"^a.2 s\q sv!a.!-"a-!-oe \-t 5vj

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q^a.2 s\q sv!a.!-a-!-oe \-t 5vj De reflectie. Reflecteer geheel vrij en open op deze training en beargumenteerje mening. Geef dus duideliik aan waarom je een bepaald waardeoordeel uitspreek. Gebruik bij deze reflectie geen woorden, zoals

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag.

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag. ORIINLONOOY ak maar min Hand ag elcanto 02 Fll score combo instrment 10 Fll score combo b instrment 18 Fll score combo Eb instrment 26 Fll score combo extra staves 37 Fll score small combo 8 Fll score

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà GHB 0zrne GflB0{lla dztne Europeês sanensp l Bii dê foto op de voorpagihà Face in Gent {inr ^d ftnendq h àeè) h eedg4 nhí nd nijr d4&rffii i.l :& [o6dhd 'j4d* 'Het ir goed om tê zien hoe veííhillênd sommige

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Interview met Sugano sensei

Interview met Sugano sensei Interview met Sugano sensei 14 mei 2010 Op 26 november 1993 had de Belgische aikidoka Peter van Marcke onderstaand gesprek met Sugano sensei in zijn hotelkamer. Sugano- sensei tijdens zomerschool in Wégimont,

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast.

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. Montage Montage DC RTS Receiver A. Muur montage: Verwtder deksel door aan beide kanten knijpen. B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. B. Vastplakken: Verwijder aan de

Nadere informatie

Karate. 空 手. Een werkstuk gemaakt door Chuck Beekhuizen.

Karate. 空 手. Een werkstuk gemaakt door Chuck Beekhuizen. Karate. 空 手 Een werkstuk gemaakt door Chuck Beekhuizen. 1 Inhoud: 1 Wat is karate. 2 Karateles. 3 Examen. 4 Hollywood. 5 Japanse vertalingen. 6 Dojo etiketten 2 Karate. Ik houd mijn spreekbeurt over karate,

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011

Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011 Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011 André de Waal Telefoon Mobiel Email nternet Msn Mobiel Lidie Mobiel Frank Mobiel Mieke 078 6816836 06 22953456 andre@bramengaarde126.nl http://blog.bramengaarde126.nl

Nadere informatie

training voor kinderen

training voor kinderen training voor kinderen met hardnekkige spellingproblemen informatiefolder voor ouders inlding Op school en thuis heeft uw kind al vaak extra geoefend met spelling. Er zijn woorden herhaald, speciale werkbladen

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Over deze "Verklaring" is op bedoelde vergadering

Over deze Verklaring is op bedoelde vergadering 2CLI TMLC INLICI! T IIIG SD IC11ST 's-gllivx"hgz,s5 Juni 1927. i! toekomen van een llverklaringll, aangenomen op Bene huis- houdeli jke algemeene beaturen-vargadering van de bij hot Beder1.Arbei.de Seoretarlaat

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

JU-JITSU EXAMENPROGRAMMA VOLWASSENEN (+14) VOOR HET BEHALEN VAN EEN GRAAD (van 6 de KYU tot en met 10 de DAN) (volgens boek stijl Tomonokai)

JU-JITSU EXAMENPROGRAMMA VOLWASSENEN (+14) VOOR HET BEHALEN VAN EEN GRAAD (van 6 de KYU tot en met 10 de DAN) (volgens boek stijl Tomonokai) JU-JITSU EXAMENPROGRAMMA VOLWASSENEN (+14) VOOR HET BEHALEN VAN EEN GRAAD (van 6 de KYU tot en met 10 de DAN) (volgens boek stijl Tomonokai) JU-JITSU STIJL TOMONOKAI Toelating : o Mits regelmatige training.

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08 Planning projectweek 7-11 oktober 2013 versie 4-10-2013 Maandag 7 okt Organisator: FN docenten > volgens rooster MO + RM gaan de klassen langs SAQI onderzoeken Etten-Leur klassen > eb1a eb1b ek1a ek1b

Nadere informatie

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

Dojo. Aikido lifestyle Informatieboekje voor leden

Dojo. Aikido lifestyle Informatieboekje voor leden Dojo Aikido lifestyle Informatieboekje voor leden 0 Welkom! Ik heet je van harte welkom als lid van KIWORKX dojo. Je hebt hiermee gekozen voor een bijzondere krijgskunst: aikido. Wat aikido bijzonder maakt,

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende

Bardelenbos. Venepebos. Sint-Sixtushoek. Dozinghem. Canadabos. Eversambos. De Lovie. Eikhoek. Couthof. Wippehoek. Legende V Bl C Dzih Si-Sixuh L AB vici -Vl iv Bcu Luc Billi D Li Buy Michl/Cvl l Ki A-Mi/ 'U 'Acz Hl Mi B 'U 'Acz Ki A-Mi/ H Kilij Mji i Mhil C Mi D Bc R/Cu Di D Lvi D li/ryci Chii Dl i/cll l Jch Ji/i J Li B L

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Hoe kan functiedifferentiatie kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen daarmee (toekomstige) personeelstekorten

Nadere informatie