Interim Management Rijk. Tijdelijkheid die blijft! resultaat. dienstverlening. kracht. ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interim Management Rijk. Tijdelijkheid die blijft! resultaat. dienstverlening. kracht. ondernemen"

Transcriptie

1 Interim Management Rijk Tijdelijkheid die blijft! resultaat ondernemen dienstverlening kracht

2 verbinden dienstverlening resultaat ondernemen kracht

3 Interim Management Rijk Tijdelijkheid die blijft! De samenleving verandert razendsnel. Dat vergt een slagvaardige Rijksoverheid die haar expertise flexibel inzet in projecten, programma s, veranderprocessen en uitvoeringstrajecten. Interim Management Rijk (IMR) ondersteunt u hierbij met professionele interim-managers die het Rijk van binnenuit kennen. Interim Management Rijk is onderdeel van de business unit Interim Rijk van De Werkmaatschappij van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn als rijksbrede pool van interimmanagers (schaalniveau 12 tot en met 16) actief binnen de hele Rijksoverheid. Denk aan departementen die zelf geen interim-managers in huis hebben, interdepartementale organisaties en de Hoge Colleges van Staat. In nauwe samenwerking met I-Interim Rijk en de andere interim-pools binnen de zogenoemde rijkspoolcirkel (zie leveren wij u voor elke plek de beste kandidaat. Interim Management Rijk richt zich op algemeen management, I-Interim Rijk focust op ICT-opdrachten. Onze mensen zijn actief binnen beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering uitvoering en inspectie. Mensen en organisaties die functioneren Wij zijn slagvaardig, concreet, ontkokerd, prikkelend, ontbureaucratiserend en werken met een minimum aan papier. Onze kernwaarden: vertrouwen, samenwerken, mensen laten doen waar ze goed in zijn, flexibiliteit, vernieuwing en blijvend resultaat voor de samenleving. Bij het laatste hoort dat we onze resultaten borgen. Pas daarna vertrekken we naar de volgende opdracht binnen de rijksorganisatie. Interim Management Rijk: - helpt maatschappelijke vraagstukken op te lossen door uw flexibiliteit te verhogen en nieuwe werkvormen toe te passen; - verbetert het functioneren van mensen en groepen binnen uw organisatie; - helpt de inzet van externe managers binnen de overheid terug te dringen; - is een platform voor managementontwikkeling en organiseert professionalisering en uitwisseling. De beste match Opdrachtgever, opdracht en interim-manager moeten bij elkaar passen. Daarom besteden wij veel aandacht aan de intake van uw opdrachten. Wij maken heldere afspraken over resultaten, deadlines, beschikbare middelen, kosten en evaluatiemomenten. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Interim Management Rijk is: Onafhankelijk & Betrokken: wij combineren een professionele, externe blik met interne Rijkskennis en praktijkervaring. Wij hebben visie en overtuigingskracht. We zijn begaan met mensen en de publieke zaak. Klantgericht & Authentiek: mensen zijn ons aangrijpingspunt. Wij doorgronden uw vraag zonder onszelf te verliezen. Wij werken vanuit kracht en overtuiging. Zakelijk & Persoonlijk: wij maken heldere afspraken met u over opdracht en resultaat. Goede relaties en persoonlijke contacten zijn daarbij belangrijk. Interim-management is en blijft mensenwerk. 3 Interim Management Rijk

4 Kwaliteitsborging en klanttevredenheid Interim Management Rijk staat voor kwaliteit. Mensen kunnen pas na selectie en een assessment toetreden tot de pool. Alle IMR-managers hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of -ambitiedocument, dat aan de basis ligt van een opleidingsplan. Jaarlijks worden persoonlijke resultaatsafspraken vastgelegd (personal commitment statements). Om deze afspraken na te komen, reserveert iedereen tijd voor zaken als (collectieve) opleidingen, intervisie, schaduwmanagement, coaching, en training van onszelf en van andere managers. Zo borgen we onze kwaliteit en houden we het IMR-palet veelkleurig. De uitvoering van de opdracht wordt beoordeeld door de opdrachtgever. Op basis van de afgesproken criteria beoordeelt hij tussentijds en na afloop van de opdracht het geleverde resultaat. De klanttevredenheid van onze opdrachten wordt gewaardeerd op ruim een 8. Wij brengen: Flexibiliteit & Resultaat: wij leveren op maat, met aandacht voor proces en inhoud. De inzet is tijdelijk, het resultaat is blijvend. Zo wordt u écht geholpen. Creativiteit & Discipline: wij combineren creativiteit met een strakke planning, hard werken en volharding. Afspraak is afspraak. Professionaliteit & Ontwikkeling: wij houden onze kennis en ervaring actueel en zijn op veel terreinen gecertificeerd. Wij optimaliseren het lerend vermogen van uw en onze organisatie. Dat doen we via empowerment, door goed te communiceren en met aandacht voor ons zelfbewustzijn. Bij Interim Management Rijk kunt u terecht voor: implementatie- en verandermanagement; programma- en projectmanagement; interim management; en procesbegeleiding en -interventie. Wij besteden ongeveer 85 procent van onze capaciteit aan managementopdrachten, de overige 15 procent gaat naar procesbegeleiding en -interventie. Onze opdrachten zijn vrij gelijkmatig verdeeld over de verschillende domeinen: beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering, uitvoering en inspectie. Kosten De tarieven van Interim Management Rijk zijn gebaseerd op de integrale kostprijs in het baten-lastenstelsel en de overheidstarieven (Hafir). Voor lange opdrachten op het gebied van implementatie- en verandermanagement, programma- en projectmanagement, en interim management hanteren wij maandtarieven. Deze hangen af van de grootte van de opdracht en factoren als deeltijd en verlof. Voor korte opdrachten (vooral op het terrein van procesbegeleiding en -interventie) hanteren wij uurtarieven. Nadere afspraken over tarieven en betaling worden gemaakt bij de intake. 4 Interim Management Rijk

5 Agnes van der Aa - Projectleider één (administratieve) werkgever Rijksdienst, programma Compacte Overheid - Kwartiermaker/hoofd afdeling Geschilbeslechting Huurcommissie - Hoofd Bedrijfsvoering Huursubsidie - Projectleider afbouw Huursubsidie Kapitaal van de organisatie: medewerkers. Maak van een complexe opdracht een behapbaar geheel. Faseer. Els Broekhuijzen - Projectleider nationale crisisoefening 2011 bij het Nationaal Crisiscentrum - Projectleider Toekomstverkenning ministerie VROM - Adviseur dgobr met betrekking tot aansturing Baten-lastendiensten - Projectleider lokale en regionale klimaatinitiatieven - Coach van een managementteam Structureert en brengt rust. Houdt overzicht en zorgt voor resultaat. Betrokken bij mensen en inhoud. Wil van Delft - Programmamanager programma uitvoering met ambitie (PUmA, omgevingsdiensten) - Kwartiermaker nieuwe Rijksorganisatie BES-eilanden - Kwartiermaker programma Schoon en Zuinig - Kwartiermaler programma Huisvesting statushouders Is in staat om snel problematiek te doorgronden en de juiste aanpak, op maat, te realiseren. Hilde Dijkema - Deelprojectleider implementatie functiehuis bij ministerie van VWS - Hoofd Traineebureau ministerie van VROM - Reorganisatietraject VROM, ZEUS Mensgericht en betrouwbaar. 5 Interim Management Rijk

6 Karin Disselen - Waarnemend directeur Management Development Beleid ABD - Reorganisatie Algemene Inspectiedienst - Hoofd afdeling Werkgelegenheidsprojecten en Arbeidsmarktbeleid Sector Werken, Gemeente Den Haag. - Mede initiatiefnemer Internationale HRD Conferentie The learning Society for sustainable development Van woorden naar daden. Jacques Handelé en - Beroepstrots Rijksambtenaar - Procesadviseur en -begeleider onder andere voor Missie en Visietraject ministerie I&M, Klimaat Roadmap Tientallen dag-, proces- en teambegeleidingsopdrachten - Directeur directie Strategie en Beleid VROM Inspectie Het juiste en het goede gesprek. Betrokken, creatieve, originele en ervaren reisgenoot. Karen Hauber en - Programmamanager kwaliteit en organisatie DG WWI, BZK - Projectleider Flexibele arbeidsvormen - Roadmap 2050, procesadviseur en begeleider - Coach en mediator arbeidsconflicten - Programmaleider Maatschappelijke Stage, Ministerie OCW - Voorzitter beheergroep Gemeente Utrecht/24u dak- en thuislozen Doen wat nodig is om hetgeen er daadwerkelijk speelt helder te krijgen en verder te brengen. Jos van Iersel - Trekker Financiële Administratie EC O&P in oprichting - Adviseur cultuurtraject Dienst Automatisering van de Tweede Kamer - Programmamanager aansluiting SZW op P-Direkt - Directeur a.i. Verbond Sectorwerkgevers Overheid - Programmamanager Strategie van een faculteit van Universiteit Leiden Met overzicht en lef analyseren, structureren, betrekken en doorvoeren. 6 Interim Management Rijk

7 Robert Jansen - Transitiemanager bij VijfkeerBlauw - Programmadirecteur Antwoord voor burgers. BZK,Ictu - Programmadirecteur Contact Center Overheid, AZ,BZK - Programmamanager Samenwerking Uitvoering Rijksbrede Communicatie, VoRa, AZ RVD Verandermanagement. Gewoon beginnen. Annelieke Kwak - Programmamanager inrichting centrale eenheid Experticecentrum Organisatie en Personeel Rijk (EC O&P) - Manager Flexchange - Manager Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD) - Verandermanager directie P&O (VROM) Rustbrenger in stressvolle periodes. Vlottrekken van complexe (beleids- en uitvoerings)processen. Brede interesse, in mensen, thema s, beleid, uitvoering en ondersteuning. Liane Lankreijer - Projectleider vorming unit algemeen beleid DGM - Diverse procesbegeleidingsopdrachten - Verandermanager in VROM kleiner en beter - Projectleider verkenning en borging duurzame bedrijfsvoering VROM - Teambegeleiding Veelzijdig en verbindend, Enthousiast en betrokken, Open en mensgericht. Jantien Lievense - Teamleider bij de Nationale Ombudsman - Hoofd Cluster secretariaten CIBG, Ministerie van VWS - Directiesecretaris Bestuursondersteuning ministerie van VROM - Faciliteren training Politieke Dimensie Verbinden, mensgericht, gemotiveerd en motiverend, pragmatisch en veel plezier! 7 Interim Management Rijk

8 Wally van Maanen en - Verandermanager 4 FM - Procesbegeleider missie/visie traject ministerie van I&M - Hoofd Uitvoering Huurcommissie, VROM/DG Wonen - Plv. directeur De Werkmaatschappij BZK - Teamcoach en sparringpartner 4 FM/BZK Iemand met veel invloed, geen meeloper, goed in tegendenken, vertrouwenwekkend, kan goed luisteren en confronteren, gericht op resultaat met prag matische aanpak. Margreet Neefjes en - Verandermanager Accountmanagement provincie Zuid-Holland - Procesbegeleiding, teambegeleiding - Projectleider Cultuurveranderings-estafette VROM - Programmacoördinator Integriteit VROM - Verandertraject beleidsteam Bodem & Water Open, analytisch, onconventioneel. Rogier Oet en - Projectleider (o.a. voor de kinderrechtenmonitor) bij De Kinderombudsman - Diverse bemiddelingen als NMI registermediator - Programmamanager schoon & veilig (drink)water, VROM-Inspectie - Clustermanager programmadirectie Wijken, ministerie voor WWI - Hoofd Beleid & Strategie van de Rijksgebouwendienst Mens- en resultaatgericht, onafhankelijk en betrokken. Voor échte verandering! Jip Op den Kamp - Projectleider Aansturingsrelatie Groenservice Provincie Zuid-Holland - Directeur Huurcommissie, DG WWI - Directeur Noordzee bij Rijkswaterstaat - Verankeringsmanager Programmadirectie Mooi Nederland bij DG Ruimte Snelle strategische analyse, meestal op een provocatief coachende manier gebracht. Optimistisch enthousiasme. 8 Interim Management Rijk

9 Ton Oudenhuijsen en - Projectleider kwaliteit programma PUmA (vorming RUD s) - Gateway-review e-mjv - Programmatisch werken - Programmamanager P-direkt voor VROM - Coördinator Verwijs Index Risicojongeren (VIR) - Programmamanager BES voor VROM Betrouwbaar. Annemiek Scholten - Programmamanager Compacte Rijksdienst 2: Shared Service Centra P&O - Programmamanager vorming directie Informatievoorziening VROM - Programmamanager Vitaliteit - Programmamanager implementatie directie P&O VROM/interimmanager Talentontwikkeling - Interimmanager PM Algemene Rekenkamer Gedreven door groei van mens en organisatie. Sanne Slegtenhorst en - Projectleider bij de Rijksacademie voor Bedrijfsvoering - Coördinatie IMV procesbegeleidingsopdrachten - Teamcoaching case-managers Huurcommissie - Faciliteren functiehuis Defensie - Door feedback sessies in (diverse) teams weer openheid creëren in onderlinge communicatie Procesbegeleiding door vertragen en verdiepen. Olaf Stoel - Projectleider financiën programma PUmA (vorming RUD s) - Hoofd afdeling projecten (stedenbouw), gemeente Den Haag - Projectleider NEC rapportage 2008 t.b.v. de Europese Commissie - Hoofd dienstbureau VROM-Inspectie Resultaatgerichte doener met managementvaardigheden. 9 Interim Management Rijk

10 Rick Stuyling de Lange en - Programmamanager organisatiegericht huisvesten ministerie van Veiligheid & Justitie - Coaching en teamontwikkeling - Risicomanagement transitie van de huursubsidie naar Belastingdienst - Reorganisatie staf en bedrijfsvoeringsfuncties VROM, Vernieuwing Rijksdienst - Plv. directeur Onderzoeksdirectie Algemene Rekenkamer Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan. Jaap Verhoeven en - Manager bij het integratieteam ministerie van IenM - Project- en Programmamatig werken onderdeel havenmeesterschap - Ontwerp en realisatie van De Werkmaatschappij - Programma Wendbaarheid (thema professionalisering project- en programmamanagement) Resultaatgericht, met oog voor mensen en proces. Teamspeler. Silvia van Buuren en - Ondersteuner Intercoach - Ondersteuner Interim Management Rijk Opdrachten uit verleden - Ondersteuner VROM-traineeprogramma Loyaal, rechtvaardig en betrouwbaar. Petra van Harpen en - Ondersteuner Interim Management Rijk - Projectondersteuner Management Drives Opdrachten uit het verleden - Ondersteuner Interim Management VROM Vrolijk, flexibel, klantgericht. 10 Interim Management Rijk

11 Annelien Wisselink - Hoofd Interim Management Rijk - Hoofd Interim Management VROM - Hoofd Beleid en Communicatie Huurcommissie - Hoofd Personeels- en Management Ontwikkeling - Programmamanager Transitie Huursubsidie naar Belastingdienst Verbinder met ziel en zakelijkheid. Meer weten of Interim Management Rijk inhuren? Hoofd Interim Management Rijk Annelien Wisselink. Tel: , mail: Ondersteuning Interim Management Rijk Petra van Harpen. Tel: , , mail: Adres Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Werkmaatschappij, Interim Management Rijk Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN Den Haag Postbus 20011, 2500 EA Den Haag Website U vindt ons op intranet in het Rijksportaal Op internet via (onder de rijkspools) Of via verbinden dienstverlening resultaat ondernemen kracht 11 Interim Management Rijk

12 Slagvaardig, concreet, ontkokerd, prikkelend, ontbureaucratiserend en werken met een minimum aan papier. Vertrouwen, samenwerken, mensen laten doen waar ze goed in zijn, flexibiliteit, vernieuwing en blijvend resultaat voor de samenleving. Interim Management Rijk Tijdelijkheid die blijft! Meer informatie? Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Werkmaatschappij, Interim Management Rijk Postbus EA Den Haag t U vindt ons op intranet in het Rijksportaal Op internet via (onder de rijkspools) Of via Folder 2012

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Veilig en Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën Defensie Infrastructuur en Milieu Economi Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Samenvatting Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 3 1 Organisatie 6 1.1 Het Rijk in cijfers 7 1.2 Topformatie afgenomen 8 1.3 Organisatieontwikkeling 8 2 Personeelsbeleid 9 2.1 Personeelsontwikkeling

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders Model Architectuur Rijksdienst MARIJ samengevat en toegelicht voor bestuurders 'de architectuurfamilie' MARIJ 1.0 Pagina 2 van 28 Voorwoord Het is al langer een trend dat maatschappelijke problemen steeds

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Professioneel. klantgericht. betrouwbaar. Jaarverslag. professioneel. P-Direkt. Jaarverslag 2013 P-Direkt 1

Professioneel. klantgericht. betrouwbaar. Jaarverslag. professioneel. P-Direkt. Jaarverslag 2013 P-Direkt 1 klantgericht Jaarverslag professioneel betrouwbaar 2013 P-Direkt Jaarverslag 2013 P-Direkt 1 Klantgericht 2013 Voorwoord Eén concern bedrijfsvoering Rijk Eén concern bedrijfsvoering Rijk, dienstverlenend,

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek

Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek WIE ZIJN WE Meer rendement uit mens en organisatie De planningsschijf van zes Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek ontwikkeld om de processen

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Langenberg advies in verandering 23-02-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Langenberg advies in verandering vanuit verschillende

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk lgemene Zaken Buitenlandse Zaken Veiligh n Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk nderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën efensie Infrastructuur en Milieu Economis Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 Zaken

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Datum: 12 september 2013 Opdrachtgever: College Opdrachtnemer: GMT Inhoud: Aanleiding organisatieontwikkeling

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid Onder redactie van Jan Prij pagina 2 Inhoud pagina 3 Inhoud Colofon Waar sta ik voor op? -

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk I N C L U S I E F Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk Instroom van mensen met een arbeidsbeperking; anders én leuk! Inspirerende verhalen van collega s Handige checklist Zo creëer je duurzame,

Nadere informatie