Memorandum 2014 Federaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorandum 2014 Federaal"

Transcriptie

1 Memorandum 2014 Federaal Ref versie september

2 Inhoudstafel MEMORANDUM A. COHERENTIE 5 B. HET CREËREN VAN EEN LEVEL PLAYING FIELD VOOR ALLE PRIVATE ACTOREN OP DE ARBEIDSMARKT 6 1. T.o.v. overheden T.o.v. niet-commerciële actoren (VZW s)... 6 A. Statuut... 6 B. Belastingen... 6 C. BTW... 7 D. Subsidies... 7 C. BETERE SAMENWERKING MET DE PUBLIEKE SECTOR 8 1. Uitzendarbeid in de publieke sector Werving, selectie en search in de publieke sector Interim management in de publieke sector... 9 D. UITZENDARBEID Uitzendarbeid in de publieke sector (zie hierboven) Daadwerkelijk en onmiddellijk afschaffen van alle beperkingen op uitzendarbeid Exit de werkgeversgroeperingen, maar er moet een systeem van pooling binnen uitzendarbeid worden uitgewerkt E. ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING BLIJFT EEN AANDACHTSPUNT Databank werknemers van vreemde origine Verminderen van het aantal plannen/rapporten dat werkgevers moeten opstellen Elektronische handtekening Afschaffen van verplichte enquêtes F. EEN RECHTSZEKER KADER VOOR ECONOMISCHE MIGRATIE 14 G. MULTIPLICATOR FISCALE AFTREK VAN OPLEIDINGSINSPANNINGEN OF BELASTINGVERMINDERING 15 H. ZELFSTANDIGENSTATUUT 16 2

3 Memorandum 2014 Jaarlijks worden zo n personen door private arbeidsmarktintermediairs begeleid, opgeleid of bemiddeld. De leden van Federgon vervullen dan ook een cruciale rol voor het functioneren van die arbeidsmarkt. Op basis van expertise en grondige kennis van de arbeidsmarkt willen we dan ook onze verantwoordelijkheid opnemen en onze bijdrage leveren aan een moderne en flexibele arbeidsmarkt. Wij willen die arbeidsmarkt verder mee kleuren als Labour Market Makers. De sector van de private intermediairs is dus uitgegroeid tot een belangrijke economische sector en een cruciale speler voor de werking van onze arbeidsmarkt. Er is vandaag echt sprake van een gemengd beheer van onze arbeidsmarkt. Private en publieke diensten die in een geest van partenariaat werkzoekenden aan het werk helpen, vacatures van werkgevers invullen, werknemers bijscholen en begeleiden in hun loopbaan, werken aan competentie-ontwikkeling, werknemers die hun job hebben verloren of dreigen te verliezen herinschakelen, Naast het economische belang is ook de sociale dimensie belangrijk. Alle inspanningen om de competenties van mensen te ontwikkelen, hen aan het werk te zetten en hen te begeleiden zijn op zich sociaal uiterst relevant. Daarbovenop komt dat onze sectoren bij uitstek een bijdrage leveren aan sociale inclusie. In de dienstenchequesector bijvoorbeeld is 97% van de werknemers van het vrouwelijke geslacht, is 18,9% ouder dan 50 jaar, en 56% laaggeschoold 1. In de uitzendsector heeft 14% van de uitzendkrachten de niet-belgische nationaliteit, en is 25% laaggeschoold 2. Maar ook voor hooggeschoolde profielen maakt de sector het verschil via professionele recruitment-, search- en selectieactiviteiten, projectsourcing en interim management. De private intermediairs leveren aldus een essentiële positieve bijdrage tot het noodzakelijk verhogen van de werkzaamheidsgraad, in het bijzonder van doelgroepen die relatief weinig participeren, het invullen van knelpuntberoepen, de strijd tegen jeugdwerkloosheid, Kortom, een sector die oplossingen aanreikt om de structurele zwaktes op onze arbeidsmarkt te verhelpen. Zo stelde Prof. Luc Sels m.b.t. uitzendarbeid: De uitzendsector oliet de arbeidsmarkt waar ze kraakt, piept en knelt. 3 Bovendien dienen wij ons de vraag te stellen in welke mate de huidige wet- en regelgeving voldoende kan inspelen op de behoefte aan een meer dynamische relatie tussen werkgever en werknemer. De arbeidsrelaties en verhoudingen worden immers steeds hybrider. Is binnen het huidige kader voldoende sociale innovatie mogelijk? 1 Idea Consult : Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen in Idea Consult : Profiel van de uitzendkrachten, Trends, 19 juli

4 Met het oog op de verkiezingen van 25 mei 2014 wil Federgon via dit memorandum een dialoog op gang brengen met alle stakeholders, in eerste instantie de politieke partijen van dit land, en hen inspiratie bieden om het potentieel van de private intermediairs verder te ontsluiten en aldus een rechtstreekse bijdrage te leveren aan een verbeterde werking van onze arbeidsmarkt. Belangrijke ontwikkelingen Het werk dat voor de komende federale en regionale regeringen in dit land op de plank ligt kan niet worden onderschat. Na 5 jaar van economische laagconjunctuur is op alle banken meer dan ooit de sense of urgency doorgedrongen en de nood aan ingrijpende hervormingen wordt vrij algemeen gedeeld. Vooraleer de voorstellen in detail te bespreken, willen wij in deze inleiding speciale aandacht vestigen op een aantal belangrijke dossiers. Ons land heeft nood aan ondernemerschap. Ook inzake arbeidsmarkt en HR-services kan ondernemerschap verder worden ondersteund. Dit kan vanuit de overheid het best door een level playing field te creëren zodat alle actoren, private en publieke, commerciële en non-profit, hun diensten kunnen aanbieden op voet van gelijkheid. Een discussie die hiermee samenhangt is de noodzaak om een vernieuwd kerntakendebat te voeren. Federgon ziet een gelijktijdige versterking van de regisseurstaken en een afbouw van sommige actortaken. Een permanente bezorgdheid betreft het beperken van de administratieve overload, de toegang tot financieringsbronnen, het inperken van betalingstermijnen, en het voeren van een economisch ondersteuningsbeleid. De invoering van het eenheidsstatuut, en voor Federgon zeer specifiek het luik activering binnen de opzegtermijn en vergoeding, biedt mogelijkheden om een nieuwe impuls te geven aan het verder ontwikkelen van een actief arbeidsmarktbeleid. De regionalisering biedt de mogelijkheid om een meer homogeen arbeidsmarktbeleid te voeren in de regio s. Dit is zonder twijfel een goeie zaak. Het is evenwel noodzakelijk om in het belang van werkgevers, werkzoekenden en werknemers, binnen dit nieuw bevoegdheidskader te streven naar coherentie en continuïteit. Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Federgon vertegenwoordigt de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord. Wij tellen 450 leden actief in werving, search & selectie, outplacement, uitzendarbeid, projectsourcing, interim management, opleiding en dienstencheques. Federgon en haar leden willen zich engageren t.a.v. de volgende regering om de volgende uitdagingen aan te gaan. 4

5 A. Coherentie Federgon beseft ten volle dat de 6e Staatshervorming een belangrijke impact zal hebben op tal van materies en organisaties, niet in het minst met betrekking tot de arbeidsmarkt. Ze heeft zich voor wat de bevoegdheidsverdeling betreft steeds onthouden van enige positie-inname. Desalniettemin voelt Federgon zich geroepen om àlle beleidsmakers op te roepen om maximaal te streven naar coherentie op alle niveaus. De meeste Federgon-leden werken immers in de verschillende regio s en zelfs internationaal. Het zou dan ook moeilijk te verantwoorden zijn te moeten werken in een kader van tegenstrijdige regelingen. Dergelijk kader zou immers niet alleen de Federgon-leden maar de Belgische, Vlaamse, Waalse en Brusselse economie aanzienlijk benadelen. Federgon is ervan overtuigd dat een grondig overleg op alle niveaus primordiaal is. Federgon vraagt aan àlle beleidsmakers op alle niveaus om maximaal te streven naar coherentie in hun respectievelijk beleid. 5

6 B. Het creëren van een level playing field voor alle private actoren op de arbeidsmarkt 1. T.O.V. OVERHEDEN De laatste jaren is de verhouding tussen overheden en actoren grondig gewijzigd. Waar het vroeger nog geaccepteerd werd dat overheden een aantal actortaken uitoefenden, ligt dit nu veel moeilijker. Bovendien hebben actoren zich steeds verder geprofessionaliseerd en gespecialiseerd in bepaalde markten, zoals de arbeidsmarkt. Het wordt niet meer zomaar aanvaard dat de overheden allerlei markttaken op zich nemen. Maar het laatste decennium is er een explosie gekomen van het aantal VZW s, en velen daarvan streven wel degelijk naar het verwerven van opbrengsten. Een groot aantal gaat zelfs rechtstreeks in concurrentie met de private actoren via vergelijkende reclame. De juridische VZW-vorm wordt m.a.w. misbruikt om dezelfde diensten goedkoper te kunnen aanbieden. Hoewel Federgon een absolute voorstander is van vrije concurrentie, dringt ze wel aan op concurrentie met gelijke wapens. Een level playing field Naast de kanttekeningen die gemaakt worden rond het opnemen van bepaalde markttaken, worden op vandaag ook steeds meer vragen gesteld bij de ongelijke omstandigheden waarin publieke en private actoren met elkaar moeten concurreren. Er kunnen verschillende domeinen van ongelijke behandeling aangehaald worden: A. STATUUT De keuze van de rechtsvorm (NV/BVBA of VZW) heeft meteen grote gevolgen op het gebied van de belastingen (zie hierna). 2. T.O.V. NIET-COMMERCIËLE ACTOREN (VZW S) > Er zou veel meer controle moeten zijn op de werkelijke toedracht van de activiteiten van VZW s. De ongelijke behandeling is niet alleen te vinden t.o.v. overheidsactoren, maar evenzeer t.o.v. niet-commerciële actoren, doorgaans opgericht onder de rechtspersoonlijkheid van een VZW. In een ver verleden waren VZW s over het algemeen filantropische verenigingen die op geen enkele manier winsten of opbrengsten nastreefden en zich zuiver ten dienste stelden van de maatschappij. Federgon heeft uiteraard geen enkel bezwaar tegen dergelijke verenigingen. B. BELASTINGEN Een NV/BVBA valt uiteraard onder de vennootschapsbelasting. Een VZW daarentegen valt onder de rechtspersonenbelasting. De bedrijfswinsten worden er niet belast, en de uiteindelijk te betalen belasting zal dus een stuk lager zijn. > Uit een intensievere controle op VZW s, zou blijken dat heel wat VZW s aan de vennootschapsbelasting onderworpen moeten worden. 6

7 C. BTW D. SUBSIDIES Hoewel het logisch zou zijn eerst te kijken naar de aard van de activiteiten vooraleer te oordelen of een activiteit al dan niet BTWplichtig is, wordt er met dit gezonde principe te weinig rekening gehouden waardoor heel wat VZW s menen dat zij zonder BTW mogen factureren, welke ook hun activiteit is. Op diverse plaatsen in het BTW-wetboek wordt deze verwarring nog gevoed doordat bepaalde artikelen een expliciet onderscheid maken tussen activiteiten zonder winstoogmerk (vrijgesteld van BTW) en dezelfde activiteiten met winstoogmerk (onderworpen aan BTW). Dit heeft tot gevolg dat VZW s, ten nadele van hun rechtstreekse concurrenten, offertes kunnen maken die 21% goedkoper zijn. Dit leidt uiteraard tot ongelijke behandeling en marktverstoring. Voorbeeld: de taalopleidingssector is traditioneel een sector waar zowel publieke overheden, als niet-commerciële organisaties (VZW s) en private bedrijven met elkaar concurreren. Ten gevolge van een wijziging van het BTW-wetboek werd er vanaf 01/09/2014 een ongelijke behandeling ingevoerd: commerciële actoren dienen voortaan BTW aan te rekenen, nietcommerciële actoren/vzw s niet. Dergelijke willekeurige regels kunnen zeer nadelig zijn voor de private bedrijven en zelfs hun voortbestaan bedreigen. Ook op het domein van de subsidies, pleit Federgon voor een gelijke behandeling van de private actoren. Voorbeeld: het inmiddels geregionaliseerde Betaald Educatief Verlof: de lijst van opleidingsinstellingen die in aanmerking komen voor terugbetaling door het Fonds BEV zou volgens Federgon dringend in vraag gesteld moeten worden. Het is immers onaanvaardbaar dat sommige publieke en semipublieke instellingen automatisch op de lijst komen voor alle mogelijke opleidingen die ze aanbieden voor elk mogelijk doelpubliek, terwijl private opleidingsbedrijven en hun opleidingen systematisch geweigerd worden. Bovenstaande problematiek geldt eveneens voor de opleidingen die private opleidingsbedrijven organiseren voor mentoren die bij de werkgever in aanmerking kunnen komen voor een RSZdoelgroepvermindering. Federgon stelt ook hier vast dat private opleidingsbedrijven en hun opleidingen, in tegenstelling tot de publieke en semi-publieke opleidingsbedrijven systematisch worden geweigerd. Federgon vraagt de realisatie van een kader van gelijke behandeling van alle actoren, m.a.w. een level playing field. Op basis van dezelfde Europese Richtlijn komen buurlanden zoals Frankrijk en Nederland nochtans wél tot systemen die een gelijke behandeling van concurrenten garanderen. 7

8 C. Betere samenwerking met de publieke sector Federgon stelt vast dat er vandaag de dag eigenlijk twee door beschotten gescheiden arbeidsmarkten bestaan: de publieke en de private. Dit valt te betreuren want veel knowhow gaat op die manier verloren. De publieke en de private arbeidsmarkten hebben zelfs hun eigen actoren. Is de basisdoelstelling van een perfecte matching tussen een kandidaat en een vacature geen algemene bekommernis? niet kunnen gedacht worden aan een eenheidsstatuut werknemers ambtenaren? Ook dit zou de transities op de arbeidsmarkt en de transparantie een heel stuk verbeteren. Federgon is zich er terdege van bewust dat de arbeidsmarkt inmiddels is geregionaliseerd. Daarom roept ze ook de regionale overheden op om mee na te denken over het bovenstaande. Federgon roept daarom iedereen op om de hand aan de ploeg te slaan en één arbeidsmarkt te creëren! 1. UITZENDARBEID IN DE PUBLIEKE SECTOR Hoe zal die ene arbeidsmarkt er dan uit zien? een kandidaat die op zoek is naar een nieuwe uitdaging zal op een makkelijke manier toegang kunnen krijgen tot de vacatures voor alle mogelijke functies, zowel in de publieke als in de private sector; de procedures voor de publieke en de private arbeidsmarkt worden meer op elkaar afgestemd; Federgon blijft aandringen op het openstellen van de publieke sector voor de formule van uitzendarbeid. Onderzoek van Federgon heeft immers aangetoond dat uitzendarbeid vandaag reeds wordt ingezet op alle beleidsniveaus, voor alle soorten motieven, voor alle functieniveaus en voor korte en langere opdrachten. Federgon vraagt vandaag een regularisatie van een praktijk die vrijwel algemeen wordt toegepast. op die manier zullen de kandidaten die nu ofwel in het publieke ofwel in het private circuit zitten (zelden beide tegelijk), makkelijker zicht krijgen op wat er van hen verwacht wordt en welke procedures gevolgd moeten worden om hun kandidatuur te stellen; de arbeidsreserves van de publieke sector worden gedeeld met de private sector en vice versa; daarbij worden de vastgestelde competenties alsook de resultaten van de screenings afgenomen door de publieke overheden, van kandidaten die niet onmiddellijk in aanmerking komen voor de bedoelde overheidsfunctie, via een databank vrij ter beschikking gesteld van de private actoren, zodat de kandidaat niet opnieuw alle testen dient te doorlopen; momenteel werkt de private sector aan de 2e fase van een eenheidsstatuut arbeiders - bedienden. Waarom zou er ook In het kader van een modern HR-beleid is het niet meer dan normaal ook aan de overheden de nodige tools te geven om een dergelijk beleid te kunnen voeren en een optimale personeelsallocatie te kunnen nastreven. Bovendien is België één van de enige landen in Europa waar de publieke sector verstoken blijft van de mogelijkheid om een beroep te doen op uitzendarbeid. Legistiek dienen er niet eens veel aanpassingen te gebeuren. Uitzendarbeid is immers reeds mogelijk in alle meest diverse sectoren. Het kader van de wet van 24/07/1987 kan perfect als basis dienen. In de wet staat overigens een artikel 48 dat aan de Koning de mogelijkheid geeft om bij KB eventuele specifieke regels voor uitzendarbeid bij de overheid uit te vaardigen. In dat kader vraagt Federgon als expert betrokken te worden bij de uitrol. Bovendien pleit Federgon ervoor om de bestaande en reeds bekende regels van de privésector zoveel mogelijk als basis te gebruiken voor uitzendarbeid in de publieke sector. 8

9 2. WERVING, SELECTIE EN SEARCH IN DE PUBLIEKE SECTOR 3. INTERIM MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR Federgon doet een oproep naar zowel de federale als de regionale en de lokale overheden om, in de geest van het bovenstaande, de selectie van overheidsmedewerkers door private bedrijven te dynamiseren. Wat Selor betreft heeft Federgon de volgende evolutie voor ogen: Regisseur: Selor plooit zich terug als expertise - en kenniscentrum en treedt dus niet meer op als actor. Processen: de private sector erkent de rol van Selor als expertisecentrum en kan zich baseren op bepaalde door Selor uitgeschreven procedures m.b.t. selecties voor de publieke sector. Dit zal zeker ook de selecties voor de private sector beïnvloeden. Dankzij die kruisbestuiving kan gezamenlijk gewerkt worden aan de processen voor het ideale selectie- en assessmentproces. Quality Label: private selectiebedrijven die willen werken voor de overheid zijn bereid zich te onderwerpen aan een vorm van accreditering. Dit quality label moet echter transparant en eenvoudig zijn, mét een gelijkwaardigheidsprocedure t.o.v. andere bestaande quality labels. Meerdere studies hebben aangetoond dat interim management een goede oplossing is voor allerlei tijdelijke managementproblemen, zowel in de private als in de publieke sector. Het is dan ook niet te verantwoorden dat publieke overheden geen beroep kunnen doen op interim management als belangrijke management-tool. Daarenboven kunnen overheden wel een beroep doen op externe consultancy-bedrijven maar als het om het management gaat wordt de deur gesloten. Nochtans zitten vele overheden op diverse niveaus in een transitieperiode waardoor de expertise van interim managementbedrijven juist bijzonder goed van pas zou komen. Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn deze weg reeds ingeslagen. Dit veronderstelt dat de verschillende regelgevingen binnen de organisaties in de publieke sector het gebruik van interim management toestaan zodat dit daarna niet gecounterd wordt via procedures bij de Raad van State. Federgon vraagt een betere samenwerking met de publieke sector en voornamelijk de mogelijkheid voor haar leden om hun diensten aan te bieden aan de openbare sector op alle niveaus. Opleiding: Selor kan opleidingen aanbieden over onder meer de werkwijzen die de toetsing door de Raad van State doorstaan, diversiteit, gelijke behandeling, processen,... 9

10 D. Uitzendarbeid De economische crisis heeft een vrij grote impact gehad. Alle arbeidsmarktexperten zijn het eens over de belangrijke rol van uitzendarbeid als smeerolie van de arbeidsmarkt. Wat uitzendarbeid betreft wil Federgon volgende zaken gerealiseerd zien: 1. UITZENDARBEID IN DE PUBLIEKE SECTOR (ZIE HIERBOVEN) 2. DAADWERKELIJK EN ONMIDDELLIJK AFSCHAFFEN VAN ALLE BEPERKINGEN OP UITZENDARBEID De bewoordingen van artikel 4 van de Richtlijn Uitzendarbeid zijn duidelijk: alle verboden en beperkingen op uitzendarbeid moeten opnieuw geëvalueerd worden en desgevallend afgeschaft. De inhoud van dit artikel zou moeten worden opgenomen in de wet van 24/07/1987 die onder meer de uitzendarbeid regelt. Bovendien zouden de artikelen 22 en 23 van diezelfde wet moeten worden geschrapt of minstens worden geherformuleerd. Naast de wijzigingen aan de wet van 24/07/1987 dient ook een reeks andere federale en regionale regelgevingen onder de loep genomen te worden. Tenslotte moeten ook de vele beperkingen op uitzendarbeid die verwoord zijn in sectorale cao s worden herzien. Federgon verwacht van de overheid dat ze streng en kordaat zal optreden indien er toch nieuwe teksten worden gemaakt met beperkingen op uitzendarbeid of indien bestaande teksten met beperkingen niet zouden worden herzien. 3. NOOD AAN EEN SYSTEEM VAN UITZENDARBEID MET CONTRACTEN ONBEPAALDE DUUR, ALSOOK EEN ROL VOOR UITZENDBEDRIJVEN -SPECIALISTEN IN DE OP DIT SYSTEEM GEBASEERDE WERKGEVERSGROEPERINGEN Federgon pleit voor het invoeren van een pooling-systeem binnen uitzendarbeid, waarbij de mogelijkheid bestaat om gespecialiseerde of vaak gevraagde uitzendkrachten arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur aan te bieden. In een krappe arbeidsmarkt wil een deel van die gespecialiseerde uitzendkrachten immers bij voorkeur werken met een contract onbepaalde duur. Anderzijds waarderen ze de formule van uitzendarbeid omdat deze hen de kans biedt achtereenvolgens verschillende opdrachten uit te voeren en diverse ervaringen op te doen. Omdat het gaat om een doelpubliek van specialisten, is er ook nood aan opleiding. Wegens het duurzamer engagement van een contract onbepaalde duur, zullen de betrokken uitzendkrachten ook geregeld extra vorming kunnen genieten. Dit systeem kadert perfect in het flexicurity-model, en er wordt een WIN-WIN-WIN gecreëerd: WIN voor de uitzendkracht: hij/zij krijgt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur die hem/haar meer zekerheid en stabiliteit biedt. Bovendien hebben deze uitzendkrachten makkelijker toegang tot opleiding en bijscholing en kunnen ze zich aldus perfect ontplooien binnen hun specialisme. WIN voor de klant-gebruiker: de gebruiker krijgt gespecialiseerde en goed opgeleide profielen om de opdrachten uit te voeren. Wegens het duurzamer engagement, wordt er ook meer stabiliteit gecreëerd. WIN voor het uitzendbedrijf: het uitzendbedrijf kan uiteraard een betere oplossing bieden aan zijn klanten-gebruikers, met beter opgeleide uitzendkrachten. 10

11 Noot: uitzendbedrijven verbieden om een contract van onbepaalde duur aan te bieden aan hun uitzendkrachten gaat overigens ook in tegen de Europese richtlijn 2008/104/EG, artikel 4. Er kan in het kader van het algemeen belang geen motivatie gevonden worden waarom men aan bepaalde uitzendkrachten geen beter statuut zou mogen geven. Bovendien leidt dit op het terrein vaak tot eigenaardige situaties aangezien Nederlandse uitzendbedrijven de Belgische markt overspoelen met hun uitzendkrachten die vaak wel werken met contracten onbepaalde duur. Anderzijds roept Federgon op tot voorzichtigheid bij het opzetten van parallelle systemen van terbeschikkingstelling van personeel met andere spelregels dan uitzendarbeid, zoals bijvoorbeeld de werkgeversgroeperingen. Voorzichtigheid in het kader van de potentieel oneerlijke concurrentie. Zowel op het gebied van lonen, arbeidsvoorwaarden, soorten contracten, verantwoordelijkheden, als van formaliteiten (motieven, sociaal overleg enz.) dient gezorgd te worden voor een gezond evenwicht tussen de verschillende systemen van terbeschikkingstelling. Voorzichtigheid ook in het kader van de rechten en plichten van alle betrokken partijen en de bescherming van de poolwerknemers. Federgon weet uit ervaring dat driepartijenrelaties complex zijn. Er is dan ook al bijna 40 jaar gebouwd aan een evenwichtig wetgevend kader voor uitzendarbeid Het succesvol opzetten van een werkgeversgroepering met enkele bedrijven is bijzonder complex. Er moeten, met de instemming van elk bedrijf, immers sluitende afspraken gemaakt worden over onder meer de werving van de pool-werknemers, de selectie, de screening, de testing, maar vooral ook over de planning (wie werkt waar en wanneer), de uurroosters, de opmaak van de arbeidscontracten, de eventuele opleidingen (tijdens de werkuren van welk bedrijf?), de schorsingen (ziekte, vakantie tijdens welke periodes?) en tenslotte de loonberekening (met verschillende fracties), alsook het doorstorten van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Een dergelijk project op een correcte manier aansturen kan bijna alleen maar door een beroep te doen op een specialist ter zake. De uitzendbedrijven werpen zich dan ook op als externe organisatoren van de werkgeversgroeperingen. Zij kunnen als gemandateerde van de werkgeversgroepering alle taken, van A tot Z, op zich nemen. Om zicht te hebben op een correct verloop en om potentiële situaties van koppelbazerij tegen te gaan, kan Federgon zich vinden in het opzetten van een specifiek erkenningssysteem voor deze externe organisatoren. Federgon denkt daarvoor aan een inbedding in de huidige regionale erkenningen waarbij kan voorzien worden in een extra aanvinkmogelijkheid externe organisator werkgeversgroepering. Samenwerking met de gewesten is in deze administratief het eenvoudigste, vermits zij reeds beschikken over erkenningsprocedures, paritair samengestelde erkenningscommissies enz. Het spreekt echter voor zich dat de nieuwe wetgeving omtrent de werkgeversgroeperingen niet van start kan gaan zolang de erkenning en de rol van de externe organisatoren niet volledig is uitgeklaard. Desgevallend dient er via de Nationale Arbeidsraad een tussentijdse/tijdelijke erkenningsregeling voor de externe organisatoren te worden opgezet. 11

12 E. Administratieve vereenvoudiging blijft een aandachtspunt Hoewel er reeds mooie inspanningen geleverd zijn in het dossier van de administratieve vereenvoudiging (bijvoorbeeld het actieplan van het VBO), meent Federgon dat dit een permanent aandachtspunt moet blijven. Er wordt immers voortdurend nieuwe (te) complexe regelgeving bijgemaakt, zonder rekening te houden met de implicaties voor de ondernemingen, en meer in het bijzonder de Federgon-leden. 1. DATABANK WERKNEMERS VAN VREEMDE ORIGINE Federgon klaagt reeds geruime tijd aan dat de regelgeving omtrent de tewerkstelling van vreemdelingen veel te complex is. Door deze uitzonderlijke complexiteit maken veel werkgevers fouten. Deze worden uitermate zwaar bestraft. Uitzend- en dienstenchequebedrijven in het bijzonder stellen zeer veel werknemers van vreemde origine te werk. Zij gelden in de ondernemerswereld als specialisten ter zake. Federgon pleit voor de oprichting van een databank vreemde werknemers waarin alle verblijfs-en arbeidskaartgegevens zouden te consulteren zijn. Zij beschouwt het immers als een evidente taak van de overheid om correcte en coherente gegevens hieromtrent ter beschikking te stellen van de potentiële werkgevers. In afwachting van de oprichting van dergelijke databank zou er minstens reeds een uniek contactpunt moeten komen waar er schriftelijke bevestiging zou kunnen bekomen worden van de mogelijkheid een vreemde werknemer al dan niet te werk te stellen. 2. VERMINDEREN VAN HET AANTAL PLANNEN/ RAPPORTEN DAT WERKGEVERS MOETEN OPSTELLEN Voorbeeld: loonkloofrapport mannen en vrouwen. Overeenkomstig de nieuwe wetgeving ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen dient de werkgever van iedere onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt iedere 2 jaar een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur op te maken. Dit zorgt uiteraard voor een grote toename van de administratieve lasten van bedrijven in het algemeen en voor de uitzendbedrijven in het bijzonder. Zo stelt Federgon zich de vraag of uitzendbedrijven in het tweejaarlijks analyseverslag ook de gegevens van de uitzendkrachten dienen op te nemen. Dit roept immers belangrijke praktische maar ook juridische bezwaren op. De uitzendwet voorziet immers dat het loon van de uitzendkracht wordt bepaald in functie van de lonen van toepassing bij de klant-gebruiker. Bijgevolg passen uitzendbedrijven voor hun uitzendkrachten steeds de loon- en weddeschalen toe zoals deze van toepassing zijn bij de klant. Indien uitzendbedrijven net zoals andere bedrijven verplicht zouden worden tweejaarlijks een analyseverslag op te stellen over de bezoldigingsstructuur, zou het derhalve strijdig zijn met de uitzendwetgeving om uitzendbedrijven te verplichten eveneens de bezoldigingsstructuur van uitzendkrachten mee in rekening te brengen. Uitzendbedrijven hebben immers geen enkele invloed op de bezoldigingsstructuur van de uitzendkrachten. 12

13 Federgon pleit dan ook voor het afschaffen van deze maatregel voor alle werkgevers of vraagt minstens te voorzien in een oplossing voor de problematiek van de uitzendbedrijven hieromtrent. 3. ELEKTRONISCHE HANDTEKENING De uitzendsector is reeds lang pionier in allerlei E-toepassingen. Zo werd reeds jaren geleden overgeschakeld op E-facturatie en is er het gebruik van de E-loonfiches. 4. AFSCHAFFEN VAN VERPLICHTE ENQUÊTES De verschillende overheden sturen naar de bedrijven met de regelmaat van de klok uitgebreide enquêteformulieren die verplicht dienen te worden ingevuld. Dit vergt telkens zware inspanningen van de bedrijven. Bovendien is een deel van de gevraagde informatie vaak reeds elders terug te vinden, bv. in de sociale balans. Daarom vraagt Federgon aan de overheid/ overheden om altijd en overal eerst zelf na te gaan of de gevraagde informatie elders reeds ter beschikking is van haar/ hun diensten en bovendien, mocht dit niet het geval zijn, om eerst goed te analyseren of de vragen aan de werkgevers wel strikt noodzakelijk zijn om hun beleid te kunnen voeren. Vanaf 2013 schakelde de hele uitzendsector over van papieren naar elektronische maaltijdcheques. Dit is een succesvolle operatie gebleken waarbij elke uitzendkracht een elektronische Federgon-kaart ontvangen heeft, waarop de waarde van de maaltijdcheques van eender welk uitzendbureau wordt gestort. Intussen lanceert de uitzendsector alweer een nieuw E-project: de elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Met een dergelijk systeem zou de communicatie naar de uitzendkrachten een stuk sneller en efficiënter kunnen verlopen en zouden de uitzendbedrijven kunnen komen tot een vereenvoudiging van hun processen.. Tot op heden is de enige manier om een E-handtekening te plaatsen een methode via de elektronische identiteitskaart en een speciale lezer. Intussen zijn er echter tal van andere technieken ontwikkeld die een groter gebruiksgemak, rechtszekerheid én meer efficiëntie kunnen genereren. Federgon pleit er dan ook voor de wetgeving op de elektronische handtekening te evalueren en aan te passen aan de technieken van vandaag. 13

14 F. Een rechtszeker kader voor economische migratie Federgon is van oordeel dat de overheden geen struisvogelpolitiek mogen voeren wat economische migratie betreft. Economische migratie vraagt een evenwichtig kader maar kan onze economie en arbeidsmarkt extra zuurstof bieden. Op vandaag stelt Federgon echter vast dat dit thema stiefmoederlijk behandeld wordt en dat de bevoegdheden verspreid zitten over verschillende federale en regionale overheden, zodat het voor bedrijven en zelfs voor specialisten een hachelijke en onzekere onderneming is om projecten rond economische migratie op te zetten. Daarom pleit Federgon voor een transparant, rechtszeker en eenvormig kader. 14

15 G. Multiplicator fiscale aftrek van opleidingsinspanningen of belastingvermindering Opleiding en levenslang leren zijn de absolute voorwaarden om onze arbeidsmarkt op peil te houden. Voor België en de regio s is het beschikken over een goed opgeleide human capital workforce immers de belangrijkste troef. Daarom pleit Federgon voor fiscale maatregelen om opleidingsinspanningen nog extra te stimuleren. In eerste instantie zou het aangewezen zijn te voorzien in een multiplicator op de fiscale aftrek van opleidingsinspanningen. Ook pistes van belastingvermindering voor opleiding zijn wat Federgon betreft zeker aangewezen. 15

16 H. Zelfstandigenstatuut Federgon pleit voor het stopzetten van de veralgemeende heksenjacht op zelfstandigen. Het klopt dat er in (een beperkte aantal) sectoren misbruiken voorkomen en dat deze moeten aangepakt worden. Anderzijds merkt Federgon dat er heel veel mensen meer autonomie in hun arbeidsrelatie willen en dat zij bijgevolg bewust kiezen voor het statuut van zelfstandige. Sommige politieke partijen moeten ophouden de boodschap te verspreiden dat elke zelfstandige dit statuut onder druk aangenomen heeft en eigenlijk liever werknemer was geweest. Dit klopt al even niet meer met de werkelijkheid. Daarom vraagt Federgon om de wetgeving rond schijnzelfstandigen terug te draaien, de lijst van indicatoren van werknemerschap af te schaffen en opnieuw absolute voorrang te geven aan de wil van de contracterende partijen. 16

17 Contact FEDERGON Havenlaan 86c bus Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Herwig Muyldermans Algemeen Directeur Ann Cattelain Directeur Juridische Dienst

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

14/04/2016. Persconferentie Dienstencheques. Conférence de presse Titres-services

14/04/2016. Persconferentie Dienstencheques. Conférence de presse Titres-services 14/04/2016 Persconferentie Dienstencheques Conférence de presse Titres-services Cijfers - Chiffres De sector groeide met 4% in 2015 20,6% 19,6% Groei Markt Federgon-leden +4,2% in 2014 +4,3% in 2015 11,0%

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Federatie van partners voor werk

Federatie van partners voor werk Federgon Federatie van partners voor werk 28 november 2008 Naar een federatie van partners voor werk De voorgeschiedenis Oprichting van Upedi (Union professionnelle des entreprises de dépannage par l Intérimat

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

nr. 674 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 30 augustus 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Vacatures paardenverzorger

nr. 674 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 30 augustus 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Vacatures paardenverzorger SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 30 augustus 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Vacatures paardenverzorger In de paardensector

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Anderstaligheid bij uitzendkrachten

Anderstaligheid bij uitzendkrachten Anderstaligheid bij uitzendkrachten 9 oktober 2013 ir. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim Inhoud Preventie en Interim Principe uitzendarbeid in België Uitzendsector en anderstaligheid Rol

Nadere informatie

De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt

De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt Memorandum van Federgon wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 Federgon vertegenwoordigt de ondernemingen die actief zijn inzake

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht Stuk 367 (1992-1993) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITITNG 1992-1993 15 JUNI 1993 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer E. Schuermans C.S. - houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren!

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Persbericht 2012 Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Op het moment dat de jeugdwerkloosheid de voornaamste bekommernis is, zorgt Exaris Interim ervoor

Nadere informatie

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK De ministerraad heeft vrijdag 28 oktober het plan Werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. De regering wil zo flexibiliteit voor ondernemers en werknemers versterken. De eerste stappen naar een Belgisch

Nadere informatie

Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord

Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord 1. Koopkracht 1.1. Financiële situatie Sociaal Fonds De totale bijdrageverhoging vanaf 01/10/2011 zal 0,15% bedragen (0,09% zie volgende paragraaf inclusief).

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Inleiding De sociale partners van de uitzendsector zijn van oordeel dat de instroom van migrerende

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012.

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Nr. 989 Brussel, 3 oktober 2011 BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Zoals reeds aangekondigd in een vorige informatienota 1, moeten de sociale verkiezingen om de vier jaar

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 486 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.456 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Dienstencheques - Ontwerp van programmawet x x x 2.052-1

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013

Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013 Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013 1. Koopkracht A/ Financiële situatie Sociaal Fonds - Gezien het financieel evenwicht van het Sociaal Fonds intussen volledig is

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 februari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 februari A D V I E S Nr. 1.925 Zitting van dinsdag 24 februari 2015 ------------------ Het systeem van de werkgeversgroepering - Gevolggeving aan advies nr. 1.890 en aan advies nr. 1.905 - Problematiek BTW-plicht

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016 Advies Uitzendarbeid Brussel, 21 maart 2016 SERV_20160321_Uitzendarbeid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be . Adviesvraag:

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend.

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. In België zijn zo'n 50.000 tot 60.000 mensen, waaronder veel senioren, tewerkgesteld als uitzendkracht in verantwoordelijke

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.425 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven x x x 1.958-1

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN GEWIJZIGD BIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 SEXIES VAN 18 DECEMBER 1990 ---------------------------------

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

Q4 14 HEROPLEVING VAN DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING ONDANKS MATIGE CONJUNCTUUR DE BELGISCHE ECONOMIE KENT EEN BESCHEIDEN GROEI

Q4 14 HEROPLEVING VAN DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING ONDANKS MATIGE CONJUNCTUUR DE BELGISCHE ECONOMIE KENT EEN BESCHEIDEN GROEI HEROPLEVING VAN DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING ONDANKS MATIGE CONJUNCTUUR DE BELGISCHE ECONOMIE KENT EEN BESCHEIDEN GROEI UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +7,16% 1,81% DIENSTENCHEQUES (gepresteerde uren)

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

VVSG-memorandum kermissen

VVSG-memorandum kermissen VVSG-memorandum kermissen VVSG, september 2014 1 Inleiding De organisatie van de kermissen is geregeld in de wet van 25 juni 1993 en in het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 20 februari

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 20 februari A D V I E S Nr. 1.675 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode

Nadere informatie

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 1 30 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde betreffende sensibilisering,

Nadere informatie

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013)

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Directie statistieken, begroting en studies Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Inleiding In juli 2013 werd de studie Activering en opleiding van

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING A AN B E V E L I N G Nr. 24 ---------------------------------------- SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET VAN 12 APRIL 2011

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie