Deelbestrijdingsplan dijkbewaking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelbestrijdingsplan dijkbewaking"

Transcriptie

1 Deelbestrijdingsplan dijkbewaking Doc. nummer : 12IT Case nummer : 12.ZK09438 Versie oktober 2013, versie Status definitief Versie vastgesteld Algemeen Bestuur in mei 2011 Opgesteld door afd. Bediening en Beheer: L. Nooteboom B.v.Zutven Eindredactie C. Verheijen Handboek Calamiteitenzorg deel 2

2 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN INLEIDING DIJKBEWAKING DOEL TAKEN WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GEBIEDSINDELING Werkgebied dijken BETROKKEN NETWERKPARTNERS Afspraken met netwerkpartners MAATGEVENDE SITUATIES UITWERKING VAN DE AANPAK PER COÖRDINATIEFASE ALARMERING FASE COÖRDINATIEFASE 1 (VERHOOGDE WAAKZAAMHEID) COÖRDINATIEFASE 2 (VOORZORGSMAATREGELEN) COÖRDINATIEFASE 3 (DIJKBEWAKING) COÖRDINATIEFASE NAZORG EN EVALUATIE BIJZONDERE RISICO S, GEVOLGEN EN TE NEMEN MAATREGELEN DIVERSE FAALMECHANISMEN ALGEMEEN UIT TE VOEREN HANDELINGEN NA HET FALEN VAN EEN WATERKERING TE NEMEN VERBETERINGSMAATREGELEN 3DE RONDE VEILIGHEIDSTOETSING TE NEMEN BEHEERSMAATREGELEN 2DE RONDE VEILIGHEIDSTOETSING WATERKERENDE KUNSTWERKEN DIJKBEWAKINGSGEBIED TUSSEN WILLEMSTAD EN MOERDIJK Kaart van beheerobjecten tussen Willemstad en Moerdijk Risicolocaties (kunstwerken, leidingen, e.d.) in primaire waterkering tussen Willemstad en Moerdijk Risicolocaties (kunstwerken, leidingen, e.d.) in compartimenterings-keringen tussen Willemstad en Moerdijk DIJKBEWAKINGSGEBIED TUSSEN MOERDIJK EN WAALWIJK Kaart van beheerobjecten traject Moerdijk tot Geertruidenberg Kaart van beheerobjecten traject Geertruidenberg tot Waalwijk Risicolocaties (kunstwerken, leidingen, e.d.) in primaire waterkering tussen Moerdijk en Waalwijk Kunstwerken in compartimenteringskeringen tussen Moerdijk en Waalwijk SPECIFIEKE LOKALE RISICO S, GEVOLGEN EN MAATREGELEN BIJLAGEN BIJLAGE: WINDKLASSEN BIJLAGE: SCHADEREGISTRATIEFORMULIER DIJKEN Handboek Calamiteitenzorg deel 2 2

3 1. Uitgangspunten 1.1. Inleiding dijkbewaking Dit Deelbestrijdingsplan Dijkbewaking is onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta. Naast dit bestrijdingsplan zijn er nog andere Deelbestrijdingsplannen: Zuiveringstechnische werken, waterkwaliteit, waterschaarste, wateroverlast binnendijks en scheepvaart. Dit Deelbestrijdingsplan is een handleiding voor de waterbeheerder hoe te handelen bij gebeurtenissen die zijn onderverdeeld naar de mate van ernst: incidenten, calamiteiten en rampen. In dit Deelbestrijdingsplan zijn algemene informatie, voorbereidingsaspecten, fasering, informatievoorziening en dergelijke met betrekking tot dijkbewaking opgenomen. Geen enkele calamiteit is gelijk, zodat bij de bestrijding ruimte moet zijn voor een flexibele aanpak. Het Deelbestrijdingsplan is daarom nadrukkelijk geen draaiboek dat de medewerkers van het begin tot het einde van de calamiteit bij de hand neemt. Het geeft vooral richtlijnen voor handelen. Dit Deelbestrijdingsplan Dijkbewaking draagt bij aan een beter inzicht in de opschaling, coördinatie, bestrijding, methode en organisatie van personeel en middelen bij een calamiteit of ramp als gevolg van gebeurtenissen met betrekking op hoogwater. Essentieel verschil met de processen uit het Regionaal Basisplan Rampenbestrijding en het Gemeentelijke Rampenplan is de wijze van alarmeren: het waterschap is hierin leidend en het proces van waarnemen en meten behoort tot het domein van het waterschap. De opbouw van het Deelbestrijdingsplan is als volgt: Uitgangspunten; Uitwerking per coördinatiefase; Bijzondere risico s, gevolgen en te nemen maatregelen; Uitgewerkte bijlagen. Het adequaat op gang komen van de bestrijdingsmaatregelen en de wens tot optimaal samenwerken door de betrokken waterbeheerders, gemeenten, brandweer, politie en provincie doet de kans op succes snel toenemen. Dit geeft tevens het belang aan van een parate organisatie en beschikbaarheid van personeel, materieel en materiaal. De wettelijke plicht tot het opstellen van een calamiteitenplan en het houden van oefeningen is vastgelegd in artikel 5.29 van de Waterwet. In het Handboek Calamiteitenzorg zijn behalve de Deelbestrijdingsplannen ook enkele Supplementen opgenomen zoals een overzichtskaart van het beheergebied, contactgegevens en sjablonen Doel Het doel van dit Deelbestrijdingsplan is om aan te geven op welke wijze de bestrijding van binnendijkse wateroverlast als gevolg van hoog buitenwater zoals (dreigende) overstromingen, (dreigende) dijkdoorbraak en de daarmee samenhangende problemen, bestuurlijk en operationeel moeten worden gecoördineerd. Een Deelbestrijdingsplan biedt uitvoerende en coördinerende medewerkers van het waterschap ondersteuning bij de bestrijding van een calamiteit. Het geeft zowel het Waterschap Beleidsteam en het Waterschap Operationeel Team als het Waterschap Actie Team inzicht op hoofdlijnen in de mogelijkheden tot bestrijding van een calamiteit, en in hun eigen aandeel daarin. Het biedt tevens inzicht in de wijze waarop bij de bestrijding van een calamiteit met externe partijen wordt samengewerkt en de wijze waarop afstemming met deze partijen plaats heeft. Voornaamste doelgroep van een Deelbestrijdingsplan zijn de medewerkers van het waterschap die de bestrijding uitvoeren en coördineren. Externe partners van het waterschap in de calamiteitenbestrijding zijn eveneens doelgroep van een Deelbestrijdingsplan. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 3

4 1.3. Taken waterschap Brabantse Delta Het waterschap heeft vier taken op het gebied van het waterbeheer te weten: 1. de zorg voor waterkeringen; 2. de zorg voor de waterkwantiteit van oppervlaktewaterlichamen en voor het grondwater; 3. de zorg voor de waterkwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; 4. de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen (rivieren). De uitvoering van deze taak is op grond van de Verordening water Noord-Brabant (in medebewind) opgedragen aan ons waterschap, maar de eindverantwoordelijkheid berust bij de provincie. Ad 1 Waterkering De zorg voor de waterkering houdt in dat de waterkeringen inclusief de daarin gelegen kunstwerken voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. De risico s die aan het uitvoeren van deze taak verbonden zijn, betreffen het optreden van een hogere waterstand dan waarvoor de dijken berekend zijn of het bezwijken van de waterkering of een daarin gelegen kunstwerk, waardoor in het te beschermen gebied overstromingen ontstaan. Ad 2 Waterkwantiteit De zorg voor de waterkwantiteit betreft het regelen en beheersen van het waterpeil in oppervlaktewaterlichamen, op een zodanige manier dat er geen wateroverlast optreedt op plaatsen waar dat niet gewenst is en dat er voldoende water beschikbaar is ten behoeve van de zoetwatervoorziening. De risico s die aan het uitvoeren van deze taak verbonden zijn, betreffen het optreden van wateroverlast bijvoorbeeld ten gevolge van hevige neerslag of watertekort ten gevolge van langdurige droogte. Tevens zijn waterschappen verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer inclusief de vergunningverlening voor alle grondwateronttrekkingen voor zover de provincie hier niet verantwoordelijk voor is. Voor de beregening vanuit het grondwater is een beleidsregel vastgelegd. Risico's verbonden aan deze taak is het waarborgen van voldoende grondwater voor alle gebruiksdoeleinden en het waarborgen van voldoende en schoon grondwater in de diepe ondergrond van de bodem ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Ad 3 Waterkwaliteit De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam behelst het transport en het zuiveren van het afvalwater van gemeentelijke rioleringen en bedrijven, het reguleren van lozingen en het nemen van andere maatregelen in het oppervlaktewaterlichaam. De risico s die aan het uitvoeren van deze taak verbonden zijn, betreffen verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bijvoorbeeld door lozing van afvalstoffen óf door een natuurlijke oorzaak of door uitval of ontregeling van een zuiveringstechnisch werk. Ad 4 Vaarwegen De uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen houdt in dat schepen veilig, vlot en betrouwbaar de aangewezen vaarwegen kunnen bevaren binnen de daar geldende scheepvaartklasse. De risico s die aan het uitvoeren van deze taak verbonden zijn, betreffen aanvaringen met grote materiële gevolgen, schade aan sluizen, bruggen, oevers of andere kunstwerken of aanvaringen met grote gevolgen voor mens en milieu Gebiedsindeling heeft ervoor gekozen om voor dijkbeheer (kwantiteitsbeheer) één werkgebied aan te houden omdat dit een specifieke taak is. De primaire en regionale keringen die bij het waterschap Brabantse Delta in beheer zijn liggen dus in één werkgebied. In het supplement Beschikbare kaarten is een overzicht opgenomen van het beheergebied Werkgebied dijken Volgens het provinciale reglement is het waterschap onder meer belast met de bescherming van het gebied tegen buitenwater. Ingevolge deze taak is waterschap Brabantse Delta verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen, gelegen tussen de Zeeuwse grens en het afwateringskanaal Den Bosch - Drongelen bij Waalwijk. Het werkgebied wordt begrensd: - in het noorden door het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas; - in het oosten door het Drongelens kanaal, de waterscheidingen in de rest van het gebied richting Tilburg, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog; - in het zuiden door de Belgische grens; Handboek Calamiteitenzorg deel 2 4

5 - in het westen door het Volkerak/Zoommeer, de Schelde-Rijnverbinding en de grens met de provincie Zeeland Betrokken netwerkpartners In alle gevallen is bij de bestrijding van calamiteiten een goede samenwerking met andere overheden en instanties onontbeerlijk. Deze organisaties vormen samen een netwerk. Het verschilt per calamiteit welke netwerkpartners betrokken zijn of moeten worden. De volgende instanties hebben veelal een rol bij dijkbewaking in West-Brabant: Rijkswaterstaat / Water Management Centrum Nederland (voor kennis en informatie over het watersysteem) Rijkswaterstaat / Waterkamer (v/h infocentrum binnenwateren: landelijk informatiecentrum voor Nederlandse binnenwateren) Rijkswaterstaat, Waterdienst te Lelystad (i.v.m. hoogwaterberichtgevingen) Rijkswaterstaat, regionale dienst Noord-Brabant Rijkswaterstaat, waterdistrict Noord-Brabant te Tilburg (i.v.m. primaire waterkering afwateringskanaal Den Bosch Drongelen en Marksluis te Oosterhout) Rijkswaterstaat, regionale dienst Zeeland (i.v.m. hoogwater Volkerak-Zoommeer) Rijkswaterstaat, regionale dienst Zuid-Holland (i.v.m. hoogwater Hollandsch Diep, Amer en Bergsche Maas) Rijkswaterstaat, regionale dienst Limburg (i.v.m. waarschuwingen hoogwater St. Pieter en Lobith); Rijkswaterstaat, Hydro Meteo Centrum Zeeland (HMCZ) (peil Volkerak Zoommeer) Rijkswaterstaat Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) (onderdeel van Water Management Centrum Nederland) Rijkswaterstaat, Landelijk Coördinatiecommissie Overstromingen (LCO) (zie par ) MeteoConsult (i.v.m. weersverwachtingen en alarmeringen neerslag) KNMI De Bilt (i.v.m. weerberichten) Ministerie van Defensie (extra inzet van mensen en middelen); Gemeente(n) in bron- en/of effectgebied (bediening keersluizen, AOV er, burgemeester); Waterschap Aa en Maas (Drongelens kanaal) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Veiligheidsregio Brabant Noord Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ProRail meld/schakelcentrum Eindhoven (i.v.m. dichten van coupures in spoorlijnen) (zie par , 3.7, 3.8) Onderhoudsplichtigen van kunstwerken en leidingen in primaire waterkeringen bijv. Buisleidingenstraat, nutsbedrijven, gemeenten (zie par. 3.6 en 3.7) Aannemers/loonbedrijven, o.a. met waakvlamovereenkomst (extra mensen en middelen) Een overzicht van alle netwerkpartners met hun contactgegevens is opgenomen in Supplement Afspraken met netwerkpartners Schutsluis Waalwijkse Haven De schutsluis te Waalwijk is in beheer bij de gemeente Waalwijk. Met de gemeente is overleg gevoerd over de handelwijze bij dijkbewaking. Voor de risico s, gevolgen en maatregelen zie paragraaf 3.7. en 3.8. Waterkering Afwateringskanaal 's-hertogenbosch - Drongelen De nog bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde primaire waterkering van het Afwateringskanaal 's-hertogenbosch - Drongelen (westelijke dijk) is in de organisatie van de dijkbewaking opgenomen. Dit houdt in dat deze dijk in de inspectieronden van het waterschap meegenomen wordt. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat, als er ongewenste situaties geconstateerd worden, dit wordt doorgegeven aan Rijkswaterstaat Tilburg. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid blijft bij Rijkswaterstaat. Coupure spoorlijn Oosterhout Lage Zwaluwe Met de NS is afgesproken dat wanneer de primaire kering doorbreekt de coupure (S64-13a) ter hoogte van de dijkkruising van de spoorlijn Oosterhout Lage Zwaluwe binnen 12 uur gesloten moet zijn. Melden bij: het schakel-meldcentrum Eindhoven van ProRail. Voor contactgegevens zie Supplement 3. Voor de risico s, gevolgen en maatregelen zie paragraaf 3.7. en 3.8. Coupure spoorlijn Breda - Rotterdam De spoorlijn Breda Rotterdam kruist ter hoogte van Zevenbergschen Hoek de Bredasedijk. In deze dijk is een coupure (S55-27). Met de NS is afgesproken dat bij een eventuele wateroverlastsituatie de coupure binnen 24 uur gesloten dient te zijn. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 5

6 Melden bij: het schakel-meldcentrum Eindhoven van Prorail. Voor contactgegevens zie Supplement 3. Voor de risico s, gevolgen en maatregelen zie paragraaf 3.7. en 3.8. Hoogwaterberichtgeving van Rijkswaterstaat Bij hoge waterstanden op de Maas en Rijn ontvangt het waterschap automatisch berichten van Rijkswaterstaat. In fase 0 ontvangt het waterschap en voorwaarschuwing. Als peilen bereikt worden die horen bij coördinatiefasen 1, 2 of 3 en 4 ontvangt het waterschap een alarmering. Voor een overzicht zie paragraaf 2.1. Rijkswaterstaat, Landelijk Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) Als er situaties zijn met extreem hoge waterstanden die mogelijk leiden tot overstromingsdreiging is er een noodzaak tot landelijke coördinatie van de crisisbeheersing. Het adviesorgaan LCO, met daarin deskundigen van het KNMI, Rijkswaterstaat en de waterschappen, komt dan in beeld. De LCO is verantwoordelijk voor een uniforme, landelijke informatievoorziening en advisering met betrekking tot (de gevolgen van) tot hoogwater of stormvloed. De LCO neemt zelf geen besluiten. De LCO ontvangt haar informatie over afvoeren, waterstanden, de toestand van de waterkeringen etc. van waterschappen en regionale diensten van RWS. De volgende afspraken zijn daarover gemaakt: - zodra het LCO actief is (regionaal of landelijk) stuurt de wachtdienst Kwantiteit situatierapporten naar het LCO; - problemen met keringen die tot crisissituaties kunnen leiden worden direct aan het LCO gemeld; - zodra het LCO actief is zorgt het LCO voor een direct contactpersoon voor het waterschap; - zodra het LCO actief is zorgt het waterschap voor een direct contactpersoon voor het LCO; De LCO vormt een landelijk beeld en verspreidt berichten daarover naar de waterschappen en regionale diensten van RWS die in het bedreigde gebied liggen. De regionale waterbeheerders informeren vervolgens de Veiligheidsregio( s) in hun beheersgebied. Het waterschap helpt de veiligheidsregio bij de interpretatie van het landelijk waterbeeld. Zie ook het landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen in de calamiteitenruimte. Voor contactgegevens van het LCO: zie Supplement Maatgevende situaties Bij dreigend gevaar voor overstroming is het waterschap verplicht de waterkeringen te bewaken. Als gevolg van het Volkerak/Zoommeer is de kans op hoge waterstanden (gedeelte tussen de Zeeuwse grens en Willemstad) zeer klein. Hier wordt geen dijkbewaking ingesteld. Tussen Willemstad en Waalwijk kunnen wel sterk verhoogde waterstanden voorkomen; enerzijds door invloed van waterstanden op zee met de bijbehorende getijdenbeweging, anderzijds door grote rivierafvoeren van Maas en Rijn of een combinatie van beide. Door de recent uitgevoerde dijkversterkingen is de kans op overstroming aanmerkelijk kleiner geworden. In het gebied van de benedenrivieren kunnen hoge waterstanden optreden door: hoge rivierafvoeren van de Maas en/of de Rijn; verhoogde waterstanden op zee ten gevolge van storm; in combinatie van hoge afvoer en storm. Beide situaties kunnen zowel afzonderlijk als gelijktijdig optreden. De invloed van de zee is op de Bergsche Maas tot voorbij Waalwijk merkbaar. Hoogwatersituaties op het buitenwater kunnen gevolgen hebben voor de waterbeheersing binnendijks. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 6

7 2. Uitwerking van de aanpak per coördinatiefase Binnen het calamiteitenzorgsysteem van waterschap Brabantse Delta worden de volgende coördinatiefasen onderscheiden: Fase 0 dagelijkse werksituatie Coördinatiefase 1 coördinatie op operationeel niveau Coördinatiefase 2 coördinatie op tactisch niveau Coördinatiefase 3 coördinatie op strategisch niveau (één gemeente) Coördinatiefase 4 coördinatie op strategisch niveau (meerdere gemeenten) De bevoegdheid tot opschaling naar coördinatiefase 1 ligt bij de voorzitter van het WAT in samenspraak met de Operationeel Leider. De bevoegdheid tot opschaling naar coördinatiefase 2 ligt bij de voorzitter van het WOT (de OL) in samenspraak met de voorzitter van het WBT (de dijkgraaf). De bevoegdheid tot opschaling naar coördinatiefase 3 ligt bij de voorzitter van het WBT in samenspraak met de Operationeel Leider. De bevoegdheid tot opschaling naar coördinatiefase 4 ligt bij de voorzitter van het WBT (de dijkgraaf) in samenspraak met de burgemeester. De calamiteitenorganisatie wordt niet verder opgeschaald of afgeschaald dan nodig is. Ook al wordt volgens een protocol een bepaalde coördinatiefase bereikt dan is het niet per se noodzakelijk om het bij die coördinatiefase behorende coördinatieteam (WAT/WOT/WBT) te activeren. (Bijvoorbeeld als een alarmeringsfase wordt bereikt maar er zijn geen extra bestrijdingsmaatregelen nodig of als de calamiteit van zeer korte duur is) Alarmering Het opstarten van de daadwerkelijke bestrijding van een incident of calamiteit begint met een melding. Waterstanden Meldingen over hoge waterstanden die tot calamiteiten kunnen leiden worden op verschillende manieren ontvangen: 1) Via RWS: a) De Waterdienst te Lelystad geeft een hoogwaterbericht/alarmering af als er bij een of meerdere telemetrie meetpunten op de Maas en/of Rijn een waterstandoverschrijding heeft plaatsgevonden. b) RWS dienst Limburg geeft een voorwaarschuwing of een alarmering af als bepaalde waterstanden worden bereikt bij de meetpunten St. Pieter en Lobith. c) De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) van RWS geeft een voorwaarschuwing of een alarmering af als een verhoogde waterstand op de Noordzee verwacht wordt en als bepaalde waterstanden worden bereikt bij de meetpunten Hoek van Holland en Keizersveer. d) Het is mogelijk via Actuele Waterdata van Rijkswaterstaat ( informatie in te winnen over het waterstandverloop van de rijkswateren. e) Daarnaast kan bij de Dienst Zuid-Holland informatie opgevraagd worden over de te verwachten waterstanden langs het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. De voorwaarschuwingen en alarmeringen komen via een telemetriesysteem binnen bij de pikettelefoons en de adressen van Contactcentrum/Coördinatiewacht en de Wachtdienst Waterkwantiteit. 2) Via telemetriesysteem TMX van waterschap Brabantse Delta: Op drie locaties die langs de grote rivieren gelegen zijn, zijn door het waterschap waterstandmeetpunten ingericht ten behoeve van dijkbewaking. Het betreft de locaties Moerdijk (Sluis Roode Vaart), Lage Zwaluwe en Keizersveer (Schipdiep). Als een alarmgrens overschreden wordt, ontvangen de pikettelefoons van de wachtdienstmedewerkers peilbeheer in Noordoost en Zuidwest een melding. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 7

8 In onderstaande tabel staan per meetpunten de (verwachte) waterpeilen vermeld die horen bij de coördinatiefasen 1, 2, 3 en 4 en de toetspeilen die gelden in 2011 Waterstanden in m + N.A.P Naam meetpunt Voorwaarschuwing Coördinatie fase 1 Coördinatie fase 2 Coördinatie Fase 3 en 4 Toetspeilen 2011 Lobith St. Pieter Hoek van Holland 2.20 waarschuwingspeil 2.80 alarmeringspeil Dordrecht 2.50 Rak noord (Willemstad) Moerdijk Lage Zwaluwe Keizersveer Waalwijk * Heesbeen * Er is momenteel geen meetpunt Waalwijk op de Maas en die moet er wel komen. Bovenstaand meetpunt wordt voorlopig herleid (niet rekenkundig) vanuit meetpunt Heesbeen. Taakgroep Hydrometrie gaat onderzoeken wat hydrologisch en praktisch gezien de beste locatie is voor dit nieuwe meetpunt Waalwijk en gaat daarover een advies geven. Ook wordt bekeken wat er al aan meetlocaties aanwezig is. Vanaf het hoogwaterseizoen 2009 vindt de regionale hoogwaterberichtgeving (via RWS dienst Limburg) als volgt plaats op basis van afvoer te St. Pieter: - Attendering 1000 m3/s - Voorwaarschuwing 1 bij 1250 m3/s - Voorwaarschuwing 2 bij 1500 m3/s. Weersomstandigheden Het waterschap betrekt zijn informatie over weersomstandigheden die tot calamiteiten kunnen leiden, op verschillende manieren: de landelijke weerberichten die worden uitgegeven door het KNMI te De Bilt. Alarmering Meteo Consult ( Dagelijks ontvangt de Wachtdienst Kwantiteit per overzichten van de weersomstandigheden en de neerslagverwachting voor de regio s Tilburg, Breda en Bergen op Zoom. Het weerbedrijf Meteoconsult geeft daarnaast een alarmering bij een kans van minimaal 30% op: a) neerslag van 20 mm binnen 6 uur of b) neerslag van 40 mm binnen 24 uur. De alarmeringen van Meteo Consult komen binnen bij de pikettelefoon en het adres van: 1) de Coördinatiewacht en 2) de wachtdienstmedewerkers peilbeheer Noordoost en Zuidwest. Het Contactcentrum/de Coördinatiewacht licht hierna telefonisch in: * 3) de Operationele Wacht en 4) de Wachtdienst Waterkwantiteit die vervolgens de internen en externen informeert, zoals vermeld in de adreslijsten van de Wachtdienst Kwantiteit. * Indien de alarmering in de nacht binnenkomt maakt de Coördinatiewacht een inschatting of het noodzakelijk is om de melding direct door te geven of dat het kan wachten tot de volgende ochtend. De ontvanger van de melding dient onmiddellijk het Contactcentrum/de Coördinatiewacht te verwittigen, die 24 uur bereikbaar is. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en omvang van het incident of calamiteit. Hij alarmeert op basis daarvan onmiddellijk de interne medewerkers en eventuele externe instanties die de gebeurtenis zo adequaat mogelijk kunnen bestrijden. Als hij de situatie inschat op coördinatiefase 1, 2, 3 of 4 dan dient de calamiteitenorganisatie te worden opgestart. Hij alarmeert dan de voorzitter van het WAT en brengt hem op de hoogte van de locatie, aard en omvang van het incident of calamiteit. In het supplement Procedure Melding, Alarmering en Opschaling is de procedure uitgebreid beschreven. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 8

9 2.2. Fase 0 In fase 0 is geen bijzondere coördinatiestructuur nodig. Het incident betreft een gebeurtenis die in de normale operationele werkzaamheden van het waterschap kan en zal worden opgelost. De wachtdienstmedewerkers handelen het incident af. Bij iedere gebeurtenis of calamiteit draagt het waterschap zorg voor VEILIGE werkomstandigheden. Dit geldt voor de eigen medewerkers, maar ook bij opdrachtverstrekking aan externe partijen. Hiervoor gelden de van toepassing zijnde instructiekaarten uit het Handboek Veilig Werken op Waterweb. In onderstaande tabel staan de waterstanden vermeld, waarop de hoogwaterberichtgeving door Rijkswaterstaat opgestart wordt. Deze voorwaarschuwingen komen via een telemetriesysteem binnen bij de pikettelefoons en de adressen van Contactcentrum/Coördinatiewacht en de Wachtdienst Waterkwantiteit. Als één van deze meldingen is ontvangen, is er in het beheergebied van het waterschap nog geen alarmerende situatie aanwezig. In deze fase hoeven nog geen specifieke bestrijdingsmaatregelen genomen te worden. Waterstanden in m + N.A.P Naam meetpunt Waarschuwings-peil in (fase 0) St. Pieter 45,90 m + NAP Lobith 15,00 m +NAP Hoek van Holland 2,20 m +NAP Van fase 0 is sprake wanneer waterpeilen worden verwacht zoals hiernaast is aangegeven. Voor het totaal overzicht van de peilen per coördinatiefase zie tabel in paragraaf 2.1. Alarmering Coördinatiefase 1 (verhoogde waakzaamheid) In deze coördinatiefase van verhoogde waakzaamheid is sprake van een beheersbaar incident dat leidt tot een mogelijke verslechtering van de situatie maar waarvan de gevolgen overzienbaar zijn. Deze situatie kan zich voordoen als gevolg van: - verhoogde waterafvoer van de grote rivieren Rijn en/of Maas a.g.v. hevige neerslag of smeltwater; - noordwester storm (bijlage 4.1); - verhoogde waterstand op zee. Waterstanden in m +N.A.P Naam meetpunt Coördinatiefase 1 Hoek van Holland 2.80 alarmeringspeil Dordrecht 2.50 Rak noord 1.75 (Willemstad) Moerdijk 1.85 Lage Zwaluwe 1.95 Keizersveer 2.10 Waalwijk 3.90 Heesbeen 4.10 Van deze coördinatiefase is sprake wanneer waterpeilen worden verwacht zoals hiernaast is aangegeven. Voor het totaal overzicht van de peilen per coördinatiefase zie tabel in paragraaf 2.1. Alarmering. Indien bij Hoek van Holland een peil wordt verwacht van 2.80 m + N.A.P., dan wel bij Dordrecht een peil van 2.50 m + N.A.P., dan wordt dit 12 uur voordat het betreffende hoogwater optreedt door de S.V.S.D. gemeld met daarbij het advies "Dijkbewaking". De waterstand bij Hoek van Holland van 2.80 m + N.A.P. geldt voor het westelijk gedeelte van Nederland en leidt niet automatisch tot hoge waterstanden op het Hollandsch Diep en de Amer. De waterstand van 2.50 m + N.A.P. bij Dordrecht kan wel tot hoge waterstanden leiden en aanleiding zijn om de dijken te gaan bewaken. Of tot daadwerkelijke dijkbewaking wordt overgegaan hangt af van de waterstanden op de grote rivieren. De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de toestand en de bestrijding ligt bij het afdelingshoofd Bediening en Beheer. De beoordeling geschiedt aan de hand van opgetreden en verwachte waterstanden. Deze situatie blijft bestaan tot het kantoor berichten uitbrengt, waarin is aangegeven of waaruit kan worden afgeleid dat het W(aarschuwings)-peil is bereikt of dat de normale situatie weer is bereikt. In deze coördinatiefase wordt het WAT geactiveerd door de voorzitter van het WAT. Het WOT en WBT zijn niet actief in deze coördinatiefase 1 maar worden wel geïnformeerd: de voorzitter van het WOT (Operationeel Leider) en de calamiteitencoördinator worden informatief door de WAT- Handboek Calamiteitenzorg deel 2 9

10 voorzitter op de hoogte gehouden. De voorzitter van het WBT (dijkgraaf) wordt altijd geïnformeerd door de operationeel leider zodat deze altijd weet wat er in het gebied aan de hand is. Samenstelling WAT Het WAT bestaat uit: - Voorzitter - Plotter (statusbordschrijver). Deze rol kan ook door een van de andere deelnemers vervuld worden. - Notulist / administratieve en secretariële ondersteuning - Vakinhoudelijke deskundigen waaronder een dijkenspecialist en de Wachtdienst Waterkwantiteit. In hoeverre andere vakinhoudelijke deskundigen (tijdelijk) zitting hebben in het WAT wordt bepaald door de WAT-voorzitter. Taken WAT in coördinatiefase 1 Het Waterschap Actie Team houdt zich bezig met de operationele aspecten die bij de bestrijding van een calamiteit een rol spelen. Het WAT stuurt de daadwerkelijke uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen door de buitendienstmedewerkers en de door het WAT ingeschakelde aannemers, loonwerkers e.d. in het veld aan. Taken voorzitter WAT: De voorzitter van het WAT heeft tot taak het coördineren van de daadwerkelijke uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen in het veld en de aansturing ervan zoals: - het op- en afschalen van een calamiteit, in samenspraak met de Operationeel Leider; - het (indien nodig) instellen van een zgn. denktank die technische, juridische en/of financiële scenario s kan schetsen en voorleggen aan het WAT - het vaststellen van overlegmomenten en wie daaraan moeten deelnemen; - het vaststellen van het WAT-verslag waarin o.a. de genomen besluiten zijn vastgelegd; - het periodiek informeren van de Operationeel Leider over de stand van zaken d.m.v. het verslag; - het leggen van contact met het WOT als van de bestaande tactiek moet worden afgeweken (bijv. door beperkte beschikbaarheid personeel of middelen, knelpunten, de prognose van grote gevolgen door bestrijdingsmaatregelen, etc.); - het ondersteunen van het WOT bij het bepalen van mogelijke oplossingen; - het coördineren van de bestrijdingsmaatregelen in het veld; - het raadplegen van de Preventiemedewerker voor veilige arbeidsomstandigheden; - het zonodig aanvragen van extra personele en materiële bijstand bij het sectorhoofd; - het zonodig (bij overbelasting van het Contactcentrum/de Coördinatiewacht) inrichten van een callcenter, via de wachtdienst Facilitaire Zaken en in overleg met de Operationeel Leider. (De wachtdienst FZ belt een telefoniste die vervolgens zorgt voor bemensing van het telefoonteam); - het zonodig regelen van catering, via de wachtdienst Facilitaire Zaken; - overleg/communicatie met netwerkpartijen op uitvoerend niveau. Taken vakinhoudelijke deskundigen: Het Waterschap Actie Team houdt zich bezig met de operationele aspecten die bij de bestrijding van een calamiteit een rol spelen zoals: - het contact en aansturing (eventueel via de teamcoördinator en zijn ondersteuners) van de veldmedewerkers ten behoeve van de uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen; - samenwerking en afstemming met externe uitvoerende organisaties; - het initiëren en interpreteren van onderzoek; - het (laten) uitvoeren en interpreteren van metingen; - het vastleggen en inschatten van geleden of veroorzaakte schade; - het informeren van de contactpersoon verzekeringen bij de afd. FEZ over schade en ongevallen; - het verzamelen van relevante gegevens en feiten en het zo nodig instellen van een onderzoek hiernaar (BOA) i.v.m. kostenverhaal en het zonodig voorbereiden en uitvoeren van de bestuursrechtelijke handhaving (spoedeisende bestuursdwang). De BOA beoordeelt of er procesverbaal moet worden opgemaakt in verband met overtredingen; - het adviseren van de WAT-voorzitter over (verwachte) feiten, maatregelen, knelpunten en alle mogelijke oplossingen. - het verzorgen van de nodige documentatie (WAT-verslag, kaartmateriaal etc.); - het bijhouden van een activiteitenlogboek door de afzonderlijke WAT-leden. Daarnaast de specifieke taken met betrekking tot dijkbewaking zoals: - situatierapporten mailen naar het LCO en zorgen voor een contactpersonen voor het LCO (zie par ) - het bijhouden en verstrekken van weervoorspellingen, waterstandsgegevens, neerslaggegevens, waterstandvoorspellingen; Handboek Calamiteitenzorg deel 2 10

11 - het opstellen en verzenden van hoogwaterberichten door de wachtdienst kwantiteit. Vanaf coördinatiefase 1 worden de betrokkenen, die in de adreslijsten binnenwater en buitenwater van de Wachtdienst Kwantiteit staan vermeld, per en per brief ingelicht, waaronder de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, - het ontvangen van hoogwaterberichten van RWS en de Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD); - het verzoek aan RWS om scheepvaartbericht te publiceren als keersluis Schipdiep gesloten moet worden (door Contactcentrum); - het (laten) uitvoeren van inspecties aan waterkeringen (zie bijlage 4.2); - het (laten) uitvoeren van inspecties van keermiddelen; - het monitoren watersystemen; - het informeren van aannemers waarmee een waakvlamovereenkomst afgesloten is; - het doormelden van ontvangen meldingen aan peilbeheerders en - afhankelijk van de te verwachten coördinatiefase - ook aan de WAT-voorzitter; - het leggen van een link met het Deelbestrijdingsplan Wateroverlast binnendijks en mogelijk ook andere Deelbestrijdingsplannen; - het raadplegen van hoofdstuk 3 (Bijzondere risico s, gevolgen en maatregelen); 2.4. Coördinatiefase 2 (voorzorgsmaatregelen) Coördinatiefase 2 treedt in werking als een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die moeilijk onder controle is te krijgen en waarbij de situatie dreigt te verslechteren. Vaak heeft de gebeurtenis gevolgen voor het gehele waterschap of een groot deel daarvan. Hierdoor is aanvullende coördinatie nodig op tactisch c.q. sectorniveau. Waterstanden in m +N.A.P Naam meetpunt Coördinatiefase 2 Rak noord 2.00 (Willemstad) Moerdijk 2.10 Lage Zwaluwe 2.20 Keizersveer 2.35 Waalwijk 4.15 Heesbeen 4.35 Van deze coördinatiefase is sprake wanneer waterpeilen worden verwacht zoals hiernaast is aangegeven. Voor het totaal overzicht van de peilen per coördinatiefase zie tabel in paragraaf 2.1. Alarmering. In deze coördinatiefase wordt het WOT geactiveerd door de voorzitter van het WOT (de Operationeel Leider) op advies van de voorzitter van het WAT. Het WBT is niet actief in coördinatiefase 2 maar de voorzitter van het WBT (dijkgraaf) wordt wel op de hoogte gehouden door de Operationeel Leider. Samenstelling WOT Het WOT bestaat uit: 1. Sectorhoofd Watersystemen = Operationeel Leider, tevens voorzitter van het WOT 2. Communicatieadviseur 3. Calamiteitencoördinator in de rol van procesbewaker en plotter 4. Notulist / administratieve en secretariële ondersteuning 5. Eventuele andere afdelingshoofden of vakspecialisten. De Operationeel Leider bepaalt, in overleg met de calamiteitencoördinator, in hoeverre afdelingshoofden of vakspecialisten als adviseur zitting hebben in het WOT. Te denken valt aan afdelingshoofden Handhaving, Advies en Ondersteuning, Bediening en Beheer, Onderhoud of Kennis en Advies. Taken WOT in coördinatiefase 2 Het WOT heeft de volgende algemene taken: - De operationele leiding van de calamiteitenbestrijding en het regelen van alles voor zover dat valt binnen het bestaande beleid en de beschikbare bevoegdheden. - Het formuleren van tactische maatregelen dat wil zeggen de vertaling van strategie naar richtlijnen voor de uitvoering; - Het inschakelen van het WAT en het coördineren van de inbreng vanuit het veld bij de bestrijdingsactiviteiten. - Het nemen van besluiten die op managementniveau genomen moeten worden en die niet gedelegeerd kunnen worden aan de voorzitter van het WAT. - Het toetsen van de door het WAT aangedragen beslispunten aan de doelstellingen die vanuit het bestaande beleid of de strategie van het WBT zijn vastgesteld. - Het toevoegen van de juridische en communicatieve context, aan het technisch-inhoudelijk voorstel van het WAT. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 11

12 - Het inlichten van het Openbaar Ministerie gebeurt op advies van Juridische Zaken en wordt besloten in het WOT na overleg met de dijkgraaf. Het beoordelen van de effectiviteit van de genomen maatregelen en het maken van prognoses over de ontwikkeling van de calamiteit. - Het bijhouden van een activiteitenlogboek door de afzonderlijke leden van het WOT. - Het adviseren van het WBT c.q. voorstellen doen voor de door het WBT te nemen besluiten (bijv. over het aanvragen van personele en materiële bijstand van elders). - Het eventueel opschalen naar coördinatiefase 3 (advies aan WBT) of afschalen naar coördinatiefase 1 (besluit). Als de Veiligheidsregio eveneens is opgeschaald dan gebeurt de op- en afschaling in afstemming met de Veiligheidsregio. - Het (laten) uitvoeren van de nazorg, eventueel door het instellen van een projectteam nazorg). - Het (laten) uitvoeren van de evaluatie in opdracht van de werkgroep Calamiteiten Zorgsysteem (CZS). Het WOT heeft de volgende communicatietaken: - coördineren van interne en externe communicatie: o periodiek informeren van het WBT; o contact onderhouden met het veld via het WAT; o onderhouden van contacten en afstemmingsoverleg met externe betrokken organisaties op tactisch coördinerend niveau (bijv. ROT); o informeren van de Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van een betrokken gemeente door de calamiteitencoördinator; o contact onderhouden met betrokken waterschapsafdelingen; - opstellen van een communicatiestrategie en kernboodschap; - beoordelen van het verslag van de operationele leiding op communicatieaspecten; - adviseren rondom communicatieve implicaties van de gekozen tactiek in het WOT en voorstellen aandragen om hiermee om te gaan; - afstemmen met één of meerdere ondersteunende communicatiemedewerkers die de uitvoerende werkzaamheden op voorlichtingsgebied uitvoeren (opstellen persberichten, kernboodschap, te woord staan burgers, opstellen van informatie die via Internet en Intranet verspreid worden, media watching, afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerde voorlichters. Specifieke taken van het WOT m.b.t. dijkbewaking: - het treffen van voorbereidingen voor een in te stellen dijkbewaking; - eventueel verhogen van de frequentie waarmee hoogwaterberichten worden verspreid (min. 1x/dag). Specifieke taken van het WAT m.b.t. dijkbewaking in coördinatiefase 2: Idem als coördinatiefase 1 met de volgende aanvullingen: - het informeren en het uitbrengen van adviezen aan het WOT; - het uitvoeren van opdrachten en besluiten vanuit het WOT; - het controleren of alle keermiddelen in de primaire waterkering gesloten zijn; - inspectie primaire keringen (waar hoge waterstanden zijn); - inspectie primaire kering langs Drongelens kanaal; - gereed zetten en controleren van calamiteitenmiddelen; - mogelijk drukloos zetten van alle hoge drukleidingen in de primaire kering; - hoogwaterberichtgeving: wanneer coördinatiefase 2 op meerdere meetpunten wordt bereikt, worden minimaal 1x per dag hoogwaterberichten uitgegeven van de actuele situatie én van de verwachtingen Coördinatiefase 3 (dijkbewaking) Coördinatiefase 3 treedt in werking als een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die dreigt te escaleren en/of waarbij maatregelen gewenst zijn waarin het vastgestelde beleid niet voorziet of die strijdig zijn met dit beleid. De belangen van het waterschap en die van de directe omgeving (binnen één gemeente) kunnen of zullen worden geschaad. Hierdoor is nadrukkelijke coördinatie nodig tussen het waterschap en de algemeen bestuurlijke omgeving (gemeente en provincie). Vooral afstemming op bestuurlijk niveau (burgemeester en dijkgraaf) is nodig. Waterstanden in m +N.A.P Naam meetpunt Coördinatiefase 3+4 Rak noord 2.25 (Willemstad) Moerdijk 2.35 Lage Zwaluwe 2.45 Keizersveer 2.60 Waalwijk 4.20 Heesbeen 4.60 Van deze coördinatiefase is sprake wanneer waterpeilen worden verwacht zoals hiernaast is aangegeven. (dijkgraaf) op advies van de voorzitter van het WOT (Operationeel Leider). Voor het totaal overzicht van de peilen per coördinatiefase zie tabel in paragraaf 2.1. Alarmering. In deze coördinatiefase wordt het WBT geactiveerd. Of daadwerkelijk deze coördinatiefase ingesteld wordt, wordt besloten door de voorzitter van het WBT Handboek Calamiteitenzorg deel 2 12

13 Ramp In artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio s wordt een ramp aangemerkt als een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. Als de betrokken burgemeester de situatie beoordeelt als een (dreigende) ramp of een niet beheersbare situatie kan hij beslissen tot opschaling naar GRIP 3 (dreigende) ramp. Dat betekent dat de betrokken burgemeester het opperbevel heeft. Het waterschap behoudt dan wel zijn eigen verantwoordelijkheid voor de hem toegewezen taken. Het invullen van deze taken verloopt altijd in overleg met de betrokken burgemeester. Samenstelling WBT Het WBT bestaat uit: 1. Dijkgraaf, tevens voorzitter van WBT en eindverantwoordelijke; 2. Secretaris-Directeur (secretaris/adviseur) 3. Operationeel Leider (OL) 4. Hoofd van de afdeling Communicatie = voorlichter 5. Calamiteitencoördinator = procesbewaker + plotter (statusbordschrijver). 6. Notulist / administratieve en secretariële ondersteuning 7. Eventuele andere sector- of afdelingshoofden. In hoeverre anderen (tijdelijk) zitting hebben in het WBT wordt bepaald door de voorzitter van het WBT. 8. In geval van permanente dijkbewaking: - vertegenwoordiger van de provincie, afdeling water van bureau waterschappen; - vertegenwoordiger van de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant via GMK; Taken WBT in coördinatiefase 3 Algemene taken van het WBT: - het in bestuurlijke zin leiding geven aan de calamiteitenorganisatie; - het formuleren van nieuw beleid en strategieën met betrekking tot de bestrijding van een calamiteit(zonodig in samenspraak met andere organisaties), zoals het stellen van doelen, benaderingswijzen in grote lijnen, het beschikbaar stellen van (bijbehorende) middelen; - het bewaken van de juiste gang van zaken tijdens de calamiteitenbestrijding (kwaliteitszorg); - het initiëren van de nazorg en de evaluatie; - het aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor zover dit niet geschiedt op operationeel niveau. - de bestuurlijke afstemming met externe bestuurders; eventueel zorgen voor een liaison (verbinding) naar de crisisstaf van de burgemeester of van de Commissaris van de Koning; - de dijkgraaf stemt indien nodig af met de HID van de regionale dienst Rijkswaterstaat en via de HID met de DG-Rijkswaterstaat; - het informeren van de burgemeester (gemeentebesturen), de regionale brandweer en overige betrokken instanties; - het inbrengen van het waterschapsbeleid en -deskundigheid indien wordt samengewerkt met andere bestrijdingsorganisaties. - het bewaken van het imago van de calamiteitenorganisatie en het waterschap; - het bijhouden van een logboek door de afzonderlijke leden van het WBT; - het terugschalen van de calamiteitenorganisatie naar coördinatiefase 2 of lager. - het instellen van gebiedsbewaking als er sprake is van mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid; - het op de hoogte stellen van de veiligheidsregio van een besluit tot gebiedsbewaking; - bij GRIP 3: deelnemen aan het Gemeentelijk Beleidsteam door de dijkgraaf als de burgemeester daartoe verzoekt. Communicatietaken van het WBT: - De communicatieadviseur / afdelingshoofd communicatie adviseert het WBT over de communicatiestrategie en de daaraan verbonden consequenties; - het vaststellen van de communicatiestrategie voor zover deze niet is gegeven in het communicatieplan en waar nodig bijstellen; - de woordvoering; - het geven van voorlichting aan bevolking en media; - afstemming met andere organisaties t.b.v. eenduidige berichtgeving; - bij GRIP 3: de communicatieadviseur levert samen met de voorlichter van de gemeente een bijdrage aan de voorlichting. Voor meer informatie over de communicatie wordt verwezen naar het Supplement Communicatieplan. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 13

14 Specifieke taken van het WBT m.b.t. dijkbewaking in coördinatiefase 3: - de burgemeester verzoeken om wegen af te sluiten voor doorgaand verkeer; - het alarmeren van de voorzitter van de Veiligheidsregio MWB door de dijkgraaf van het waterschap. Bij dergelijke waterstanden is er sprake van een ernstige dreiging en dienen de Veiligheidsregio s maatregelen te nemen met het oog op de veiligheid van mensen en dieren; - het alarmeren van overige betrokken bestuurders van externe instanties door de dijkgraaf; - het alarmeren van de Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid van de betrokken gemeente(n) door de calamiteitencoördinator. Algemene taken van het WOT in coördinatiefase 3: Idem als coördinatiefase 2 met de volgende aanvullingen: - het geven van een briefing door de OL in het WBT zodat het WBT een goed beeld kan schetsen van de operationele context, de juridische en communicatie-implicaties; - de voorbereiding van besluitvorming op bestuurlijk niveau met een goede onderbouwing tbv de briefing van OL aan het WBT; - het informeren en het uitbrengen van adviezen aan het WBT voor de door het WBT te nemen besluiten (bijv. over het aanvragen van personele en materiële bijstand van elders); - het vertalen van de besluiten van het WBT in instructies voor de uitvoerende organisatie; - zonodig een overleg initiëren met de Veiligheidsregio (brandweer, gemeente, politie). Specifieke taken van het WAT m.b.t. dijkbewaking in coördinatiefase 3: Idem als coördinatiefase 1 en 2 met de volgende aanvullingen: - in het geval er overgegaan wordt tot daadwerkelijke dijkbewaking worden de Veiligheidsregio en de regionale brandweren onmiddellijk op de hoogte gesteld Coördinatiefase 4 Coördinatiefase 4 treedt in werking als de gebeurtenis voldoet aan een of meerdere criteria die horen bij de definitie van een ramp (zie paragraaf 2.5) en waarvan het effectgebied in meerdere gemeenten valt. Als niet beheersbare situaties ontstaan kan op beslissing van de voorzitter van de Veiligheidsregio opschaling plaatsvinden naar GRIP 4 (dreigende) ramp. Dat betekent dat binnen de bestuurlijke kolom een Regionaal Beleidsteam (RBT) actief kan zijn. De dijkgraaf is adviseur van de RBT-voorzitter (= voorzitter van Veiligheidsregio). Het waterschap behoudt bij een ramp wel zijn eigen verantwoordelijkheid voor de hem toegewezen taken met betrekking tot de technische zorg voor de waterstaatswerken. Het invullen van deze taken verloopt altijd in overleg met de betrokken burgemeesters. Taken WBT in coördinatiefase 4 - Idem als coördinatiefase 3. - Bij GRIP 4: deelnemen aan het Regionaal Beleidsteam (RBT) door de dijkgraaf als de voorzitter van de Veiligheidsregio daartoe verzoekt. Taken WOT in coördinatiefase 4 Idem als coördinatiefase 3. Taken WAT in coördinatiefase 4 Idem als coördinatiefase Nazorg en evaluatie Nazorg Onderdelen van de nazorg zijn: a) personele aspecten zoals zorg voor het personeel dat bij de calamiteitenbestrijding betrokken is geweest. Te denken valt hierbij aan regeling overuren en toepassen slaapurenregeling maar ook bijv. psychosociale hulp door gespecialiseerde hulpverleners in situaties waarbij medewerkers zijn geconfronteerd met traumatiserende ervaringen, oververmoeidheid, stress etc.; b) juridische aspecten zoals het verhalen van kosten, de afhandeling van (schade)claims, behandelen van bezwaar en beroep en het rechtvaardigen van het gevoerde beleid; c) financiële aspecten zoals betaling van facturen en schadevergoedingen; d) waterstaatkundige aspecten zoals herstel van schade, bewaking en inspecties in het veld; e) afronding van voorlichting over de calamiteit. De coördinatie van de diverse activiteiten vindt plaats door de Werkgroep Calamiteitenzorg in het kader van de integrale calamiteitenzorg. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 14

15 Evaluatie Na gehele afschaling van een calamiteit wordt zo spoedig mogelijk door de calamiteitencoördinator een schriftelijke evaluatie opgesteld met als doel na te gaan welke zaken goed gaan en welke leerpunten getrokken kunnen worden voor de calamiteitenorganisatie. Indien wenselijk wordt ook geëvalueerd met betrokken externe partijen om te komen tot een gezamenlijke, integrale evaluatie van de calamiteit. De evaluatierapporten worden voorgelegd aan de werkgroep CZS die nagaat op welke wijze de leerpunten kunnen worden omgezet in positieve resultaten. De verbeterpunten worden zo nodig verwerkt in het Calamiteitenplan, Deelbestrijdingsplannen en Supplementen. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 15

16 3. Bijzondere risico s, gevolgen en te nemen maatregelen 3.1. Diverse faalmechanismen Hoewel de primaire waterkeringen een hoge mate van veiligheid bezitten kunnen bepaalde omstandigheden ertoe leiden dat een waterkering faalt met als gevolg dat er schade optreedt. De omstandigheid dat er een schade optreedt kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. Doordat er tijdens een stormvloed een intensieve controle op de primaire waterkeringen plaatsvindt kan een aantal vormen van schade en falen vroegtijdig worden gesignaleerd. Kennis over de verschillende vormen van falen van een waterkering(en) is van belang. Vooral medewerkers in de dijkbewakingsorganisatie moeten deze kennis bezitten. Vroegtijdige signalering van de voorkomende faalmechanismen kan erger voorkomen omdat er dan snel een gerichte herstelactie kan worden ingezet en optredende schade kan worden beperkt. Men moet zich er echter van vergewissen dat niet alle vormen van falen voorspelbaar zijn en dat dit ook kan voorkomen op onverwachte momenten als er geen dijkbewakingsorganisatie actief is. Overigens kunnen ook andere waterkeringen zoals regionale waterkeringen, boezemkaden en waterscheidingen falen in hun doelstelling. Hier vindt echter geen intensieve bewaking plaats tijdens hoogwater. Een korte opsomming van de verschillende vormen van een falende waterkering zijn: - overstroming van een waterkering; - stabiliteitverstoring; - piping; - zettingvloeiing; - erosie dijkbekleding; - graverijen door schadelijk wild; - aanvaringsschade; - verkeersschade; - disfunctioneren van vreemde elementen in de waterkering; - moedwillige vernielingen. Deze faalmechanismen worden in aanvullende hoofdstukken nader uitgewerkt, waarbij tevens oplossingen worden aangegeven die kunnen leiden tot herstel of stabilisatie van het probleem Algemeen uit te voeren handelingen na het falen van een waterkering - Zodra een primaire waterkering dreigt te bezwijken, door welke oorzaak dan ook, moet worden vastgesteld binnen welk compartiment van het dijkringgebied een inundatie zal plaatsvinden. - Er moet vervolgens een inschatting worden gemaakt van het bergend watervolume in het compartiment en de mogelijke op te treden waterhoogte in dat gebied. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de inundatiekaarten, die per compartiment beschikbaar zijn. - De aanwezige kunstwerken in de regionale waterkeringen die het compartiment omsluiten moeten worden gesloten. - De burgemeester(s) van het betreffende gebied moet(en) worden gewaarschuwd, waarbij een advies kan worden verstrekt van de mogelijk snelheid waarbinnen inundatie plaats zal vinden en de verwachte inundatiehoogte. - Er moet een inschatting worden gemaakt of de hoogte van de regionale waterkering om het bedreigde compartiment, voldoende hoog is. Zonodig moeten op de lage gedeelten van de regionale waterkering verhogingen worden aangebracht. - Zodra een waterkering dreigt te overstromen of overstroomt, moet worden vastgesteld welk dijkringgebied wordt bedreigd. - Getracht moet worden het hoge waterpeil voor de waterkeringen te verlagen. - Verhoog de waterkering ter plaatse van het overstromende deel. - Het binnentalud van de overstromende waterkering moet worden verdedigd tegen erosie; het aanbrengen van een kunststof filterdoek is een hiervoor geschikt middel. - Beperk het inundatiegebied door het afsluiten van duikers, verhogen van waterscheidingen enz. Er moet echter altijd een belangenafweging plaatsvinden of dit gewenst is. - Zoveel als mogelijk moet worden getracht de energietoevoer via kabels, trafo s enz. naar de poldergemalen in bedrijf te houden zodat de wateroverlast kan worden beperkt. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 16

17 3.3. Te nemen verbeteringsmaatregelen 3de ronde Veiligheidstoetsing Nog te nemen verbeteringsmaatregelen uit 3 de ronde Veiligheidstoetsing waterkeringen Traject Opmerking/probleem Lengte (m) Dijkring 34 Tussen Willemstad Noordschans (Bovensluis- Binnenwaartse stabiliteit en 3500 gemaal Nierveart) piping Amertak Westzijde Bekleding (opsluitconstructie) 3250 Gemaal Tonnekreek Kwel / piping - Gemaal Moerdijk Kwel / piping - Schutsluis Roodevaart Waaierdeur slecht (hoogwaterkering sluiten bij hogere buitenwaterstand dan toetspeil RWK) - Dijkring 34a Bekleding (incl.uitstroom gemaal) 2820 Amertak Oost en noordelijk deel ook hoogte Haven Amercentrale + Scheepswerf Dongemond Hoogte en bekleding 685 Oude inlaat EPZ Stabiliteit en constructie - Dijkring 35 Domboschdijk West P39 Hoogte (bekleding binnendijks) 400 Damwand OBC P35 Stabileit damwand 110 Riooloverstort Gooikensdam Afsluiting - Keerdeuren schutsluis Waalwijk Kwaliteit deuren - Handboek Calamiteitenzorg deel 2 17

18 Handboek Calamiteitenzorg deel 2 18

19 3.4. Te nemen beheersmaatregelen 2de ronde Veiligheidstoetsing Bij de coördinatie fase 1 (punt bij Keizersveer) voorzorgsmaatregelen nemen. Bij de coördinatie fase 2 (punt bij Keizersveer) verscherpte monitoring (dijk tracé => binnendijks/piping probleem) Bij waterstanden hoger dan NAP m de volgende maatregelen nemen: 1. Klei afdamming tussen hm P37007 en P37008, tot 10 cm beneden maaiveld. 2. De stuw ter hoogte van hm P37003 dicht zetten en het slootpeil opzetten tot NAP. Handboek Calamiteitenzorg deel 2 19

20 Handboek Calamiteitenzorg deel 2 20

Deelbestrijdingsplan scheepvaart

Deelbestrijdingsplan scheepvaart Deelbestrijdingsplan scheepvaart Doc. nummer : 12IT029837 Case nummer : 12.ZK09438 Versie 4.5.5. d.d. oktober 2013 Status definitief Versie 4.0.0. vastgesteld Algemeen Bestuur in mei 2011 Opgesteld door

Nadere informatie

Deelbestrijdingsplan waterkwaliteit

Deelbestrijdingsplan waterkwaliteit Deelbestrijdingsplan waterkwaliteit Doc. nummer : 12IT031877 Case nummer : 12.ZK09438 Datum oktober 2013, versie 4.5.5. Status definitief Versie 4.0.0. vastgesteld door Algemeen Bestuur in mei 2011 Opgesteld

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

Deelbestrijdingsplan zuiveringstechnische werken

Deelbestrijdingsplan zuiveringstechnische werken Deelbestrijdingsplan zuiveringstechnische werken Doc. nummer : 12IT031876 Case nummer : 12.ZK09438 Datum oktober 2013, versie 4.5.5 Status Definitief Versie 4.0.0. vastgesteld door AB mei 2011 Opgesteld

Nadere informatie

Crisiscommunicatieplan

Crisiscommunicatieplan Crisiscommunicatieplan Opgesteld door: Afd. Bestuursondersteuning en communicatie, Werkgroep crisiscommunicatieplan Versie: 1.1 september 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Doel... 1 Aanpak... 1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland van Waterschap Rivierenland opgesteld door: dhr. drs. E.F.M. Janssen vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld op: 9 april 2013 status: definitief Inhoud

Nadere informatie

3 Oppervlaktewater en waterkering

3 Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart crisistypen (dreigend) hoogwater (dreigend) laagwater (dreigende) waterverontreiniging en verontreiniging

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

Onderdeel 1, basale vragen

Onderdeel 1, basale vragen Introductietekst De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Zuiderzeeland

Calamiteitenplan Waterschap Zuiderzeeland Calamiteitenplan Waterschap Zuiderzeeland 2014 beheerder: cal. coördinator januari 2014 Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Nadere informatie

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 1 Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 2 waterschap Hollandse Delta is, naast Rijkswaterstaat en de waterbedrijven, één van de mogelijke leveranciers van bluswater op de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Jaarverslag Calamiteitenzorg 2013

Jaarverslag Calamiteitenzorg 2013 Jaarverslag Calamiteitenzorg 2013 Waterschap Brabantse Delta Doc.nr. 13IT001423 Zaak nr. 13.ZK00664 1 Colofon Opdrachtgever Samensteller Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520 4801 DZ Breda T 076 564

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1

Calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Inhoud Bladzijde 1 Inleiding... 3 1.1 Kader, doel en doelgroep... 3 1.2 Uitgangspunten... 3 1.3 Afbakening... 4 2 Risicoanalyse... 4 2.1 Omschrijving... 4 2.2 Overzicht...

Nadere informatie

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 7 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 7 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 7 Sittard, 23 november 2009 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Vaststelling geactualiseerd Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas Het

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Calamiteitenplan 2015 2018

Calamiteitenplan 2015 2018 Calamiteitenplan 2015 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 25 augustus 2015 Hoogheemraadschap de Stichtse RijnlandenPostbus

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 3 - Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart Versie

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Peel en Maasvallei

Calamiteitenplan Waterschap Peel en Maasvallei Calamiteitenplan Waterschap Peel en Maasvallei Opgesteld door: Ron Hendrikx, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: 1.1, september 2012 Vastgesteld door DB d.d.: 2 juni 2010 Vastgesteld door AB d.d. 7 juli

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Activiteiten Bureau Calamiteitenzorg. Breed Management Overleg 11 juni 2008

Activiteiten Bureau Calamiteitenzorg. Breed Management Overleg 11 juni 2008 Activiteiten Bureau Calamiteitenzorg Breed Management Overleg 11 juni 2008 Bureau Calamiteitenzorg Formatie: 2,9 fte (4 medewerkers) 1 leerarbeidsplek Haagse Hogeschool Beleidsprodukten: 3310: Voorbereiding

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Beleidsplan Calamiteitenzorg

Beleidsplan Calamiteitenzorg versie 2.0, 01-09-2011 Versiebeheer Naam Bert de Graaf Functie Coördinator crisismanagement Unit Beheer & Onderhoud Proces Calamiteitenzorg Suggesties voor aanpassingen en wijzigingen kunt u bij de beheerder

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Waterkwaliteit

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Waterkwaliteit Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Waterkwaliteit opgesteld door: Robert Vink vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld op: 9 april

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas

Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas Het geactualiseerde Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 mei 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Calamiteitenplan 2011. Hoogheemraadschap van Rijnland

Calamiteitenplan 2011. Hoogheemraadschap van Rijnland Calamiteitenplan 2011 Hoogheemraadschap van Rijnland 1 2 Documentbeheer Naam document Calamiteitenplan 2011 Versienummer en datum 2.6, 15 december 2010 Corsa-registranummer 10.40959 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

BESTRIJDINGSPLAN AMELAND

BESTRIJDINGSPLAN AMELAND BESTRIJDINGSPLAN AMELAND d.d. 14 oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en doelstelling... 5 2. Risicovolle situaties en scenario... 7 2.1 Risico s... 7 2.2 Risicovolle situaties en objecten... 7 2.3

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten

Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten Movaris Utrecht, 4 november 2013 Eric Adamse Vitens Water Security, Risk & Crisis Management Vitens

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Doel van de notitie: Besluitvorming door AB over een uitvoeringskrediet voor de doorontwikkeling van de verkeerstoren watersystemen van 650.000,-.

Doel van de notitie: Besluitvorming door AB over een uitvoeringskrediet voor de doorontwikkeling van de verkeerstoren watersystemen van 650.000,-. Vergadering algemeen bestuur van 11 december 2013 Behandelend ambtenaar: C.B.M. van den Berg Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: C. Coppens Zaaknr. : 13.ZK06003/13.B0382 Kenmerk : 13IT017666

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.RBEOORDELINGSNOTITIE STROOMLIJN MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/4724 Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN Wetterskip Fryslân

CALAMITEITENPLAN Wetterskip Fryslân CALAMITEITENPLAN Wetterskip Fryslân d.d. 7 juni 2007 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Leeswijzer... 5 3 Wetterskip Fryslân en calamiteiten... 6 3.1 Criteria voor calamiteiten... 6 3.2 Inperking... 7

Nadere informatie

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Droogte iets afgenomen na neerslag Door de recente neerslag in Nederland

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner Ron Bouwman Afdelingshoofd Vergunningverlening & Handhaving Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 06 31654101 r.bouwman@hhsk.nl Inwoners: 700.000

Nadere informatie

Kaarten Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021

Kaarten Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 Kaarten Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 Kaarten deel 1: kaart 1 t/m 6 Kaart 1: Kaart 2: Kaart 3: Kaart 4: Kaart 5: Kaart 6: Risicogebieden Overstromingsrisico s Waterkeringen in beheer bij waterschap

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Calamiteitenplan Onderdeel Handboek Crisisbeheersing Colofon In opdracht van: Samensteller(s): Cluster Crisisbeheersing HHSK Vaststelling: Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden op 17 april 2012 Status:

Nadere informatie

BESTRIJDINGSPLAN WATERZUIVERING Wetterskip Fryslân

BESTRIJDINGSPLAN WATERZUIVERING Wetterskip Fryslân BESTRIJDINGSPLAN WATERZUIVERING Wetterskip Fryslân d.d. 9 september 2013-1 - Inhoudsopgave Lijst met afkortingen:... 4 1 Inleiding en doelstelling... 5 2 Risicovolle situaties en calamiteitenscenario s...

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

Calamiteitenplan 2014 waterschap Hollandse Delta

Calamiteitenplan 2014 waterschap Hollandse Delta Calamiteitenplan 2014 waterschap Hollandse Delta Bezoekadres: Postadres: Handelsweg 100 Postbus 4103 2988 DC Ridderkerk 2980 GC Ridderkerk Telefoonnummer (T) 088 9743000 Fax nummer (T) 088 9743001 E-mail

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Stormvloed vanuit Zee

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Stormvloed vanuit Zee Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Stormvloed vanuit Zee opgesteld door: dhr. Ing. J. Bronsveld vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld

Nadere informatie

De hier bovengenoemde publieke organisaties hierna gezamenlijk genoemd: Partijen.

De hier bovengenoemde publieke organisaties hierna gezamenlijk genoemd: Partijen. Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA Betreft:

Nadere informatie

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open BESTAAND NIEUW DAM MET SLUIS EN/OF DOORLAATMIDDEL SYSTEEMUITBREIDING Systeem Het onderzoeksproject Afsluitbaar Open Rijnmond een eerste integrale ver kenning, onder leiding van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand Vragen nr. 25 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 26 juni 2012 Onderwerp: vragen van de heer J.H. Leever (ONH). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas. Veiligheidsregio Zuid-Limburg Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2012 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Dit plan is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van: Gemeente Eijsden- Margraten Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 2014 / 2015

Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 2014 / 2015 Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 2014 / 2015 Opgesteld door : Waterkering beheer 23-juni 2014 Vrijgegeven door : Vastgesteld door : Versie : 3.0 juni 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving 3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving Droogtebericht Droogtebericht voor waterbeheerders, Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater Nadat begin mei

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN WATERSCHAP DE DOMMEL. Proces Calamiteitenzorg (CZ) Onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorgsysteem

CALAMITEITENPLAN WATERSCHAP DE DOMMEL. Proces Calamiteitenzorg (CZ) Onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorgsysteem CALAMITEITENPLAN WATERSCHAP DE DOMMEL Onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorgsysteem Proces Calamiteitenzorg (CZ) Procesmanager : Jo van de Griend Auteur : Dries van Roosmalen (Adviseur crisisbeheersing)

Nadere informatie

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Wilhelminakade 909 3072 AP Rotterdam evenementendhmr@portofrotterdam.com Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Gebruik van dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Rapportage Visuele Inspectie Regionale Waterkeringen. Beheergebied Waterschap Noorderzijlvest

Rapportage Visuele Inspectie Regionale Waterkeringen. Beheergebied Waterschap Noorderzijlvest 11a. Rapportage Visuele Inspectie Regionale Waterkeringen 2011 Beheergebied Waterschap Noorderzijlvest Groningen, april 2011 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Werkwijze inspectie regionale waterkeringen

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN 2012 2015

CALAMITEITENPLAN 2012 2015 CALAMITEITENPLAN 2012 2015 WATERSCHAP DE DOMMEL Deel 2 van het Handboek Calamiteitenzorgsysteem Zaaknummer : Z8951 Documentnummer : I8677 Versie : 3.0.0 Status : Definitief Formele vaststelling 1 : Algemeen

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen

Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen Informatie-uitwisseling, afstemming over maatregelen en afstemming over pers- en publiekscommunicatie Datum 9 september 2015 Status Definitief Landelijk

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

HoogheemraadschapvanDelfland

HoogheemraadschapvanDelfland -E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Calamiteitenplan Calamiteitenplan Onderdeel Handboek Crisisbeheersing Colofon In opdracht van: Samensteller(s): Cluster crisisbeheersing HHSK Vaststelling: Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden op

Nadere informatie

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 16 maart 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN,

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m.

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m. MEMO Aan : S. Huvenaars (TenneT B.V.) Van : P. van de Rest Controle: L. de Wit Datum : 4 november 2011 ref : 1649/U11229/PvdR/B betreft : Controle gegevens opstellingshoogte 380kV station Breukelen 1 Inleiding

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Why, How, What? Afdeling Beheer en Bediening Milly Wind. What. How. Why

Why, How, What? Afdeling Beheer en Bediening Milly Wind. What. How. Why Verkeerstoren 1 Why, How, What? What How Why Afdeling Beheer en Bediening Milly Wind 2 Verkeerstoren: Opbouw presentatie Why? Proces -> - How -What 3 Verkeerstoren: Why? Waarom een Verkeerstoren omdat:

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend. Dierenpension Disorojo De heer C.J.M. van Nijnatten Stoofdijk 17 4651 SB STEENBERGEN Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 3 april

Nadere informatie

CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN HOOGWATER

CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN HOOGWATER CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN HOOGWATER WATERSCHAP DE DOMMEL Onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorgsysteem Proces Calamiteitenzorg (CZ) Procesmanager : Jo van de Griend Auteur : Dries van Roosmalen

Nadere informatie

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Inleiding Calamiteiten in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zullen zich blijven voordoen. De ene

Nadere informatie

Watercalamiteiten voor communicatieadviseurs. 11 juni 2012

Watercalamiteiten voor communicatieadviseurs. 11 juni 2012 Watercalamiteiten voor communicatieadviseurs 11 juni 2012 Programma Introductie Voorstelronde Water gaat over grenzen: veel partijen Film Hoogwater in Groningen Zeven watercalamiteiten Samenwerking versterken,

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Checklist voor te maken afspraken met de opdrachtnemer Versie 7 juli 2005 Van aandachtspunten naar eisen In de bijeenkomsten van de regionale werkgroepen is geconstateerd

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Zomermonitor 2013. rapport nr. 04. donderdag 01-08-2013. (week 31)

Zomermonitor 2013. rapport nr. 04. donderdag 01-08-2013. (week 31) Zomermonitor 2013 rapport nr. 04 donderdag 01-08-2013 (week 31) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net 071-3063351 1a. Opschaling

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 23 september 2013 Nummer 2013-10 Laatste Droogtebericht 2013. De neerslag in de afgelopen periode heeft

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie