Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet"

Transcriptie

1 Roerende voorheffing Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet u door de bomen nog het bos? Fisca le actua I ite it nr. 2O13-34, pag. 7 -I2, Het belastingregime voor kapitaliserende beleggingsfondsen die (ook) in vastrentende effecten beleggen, is op minder dan een jaar tweemaal gewijzigd. Zo is er nu een nieuwe uitzondering op de algemene regel in ons belastingstelsel dat meerwaarden op aandelen belastingvrij zijn. En het toepassingsgebied van artikel l9bis van het WIB 92 is voor in de EER gevestigde fondsen uitgebreid tot fondsen zonder Europees paspoort. Voor fondsen zonder Europees paspoort ís er een nieuwe forfaitaire methode om de belastbare rentecomponent te berekenen in de periode vooraleer artikel 19bis op hen van toepassing was. Zodoende bestaan er voor in de EER gevestigde fondsen zonder Europees paspoort maar liefst drie methoden om de belastbare grondslag inzake artikel 19bis te bepalen. Deze bijdrage probeert een antwoord te bieden op de vraag hoe deze drie methoden zich tot elkaar verhouden. ln algemene regel zijn inkoop- en liquidatieboni die uitgekeerd worden door een beleggingsvennootschap, niet belastbaar als roerend inkomen - en zodoende ook niet onderhevig aan roerende voorheffing - op voorwaarde dat de beleggingsvennootschap in het land van haar fiscale woonplaats een fiscale regeling geniet die afwijkt van het gemeen recht [N.v.d.r. : de zin van die laatste voorwaarde is dat een beleggingsvennootschap een tussenschakel is. Precies omdat het om een tussenschakel gaat wil men díe niet extra gaan belasten. Zonder gunstregime kan het fonds die rol van tussenschakel niet spelen, want dan kan de belegger beter rechtstreeks beleggen. En dan heeft een RV-vrijstelling ook geen zin.] (art. 2L2" WIB 92). Een beleggingsvennootschap wordt gedefinieerd als een (vennootschap die het gemeenschappelijk beleggen van kapitaal tot doel heeft> (art.2s15"fwlb92). Op de vrijstelling van artikel 21,2" van het WIB 92 bestaat vooreerst een algemene uitzondering, namel'rjk de zogeheten fixfondsen (art. 19 S 14" WIB 92). Er bestaat ook een uitzondering die enkel geldt voor Belgische rijksinwoners (belastingplichtigen in de Belgische personenbelasting), met name voor de obligatiefondsen die onder artikel 19bis van het WIB 92 vallen (zie Fisc. Act.2OO5,4L/4, 2006,3I/6 en 2010, 2Llgl.lnkoop- en liquidatiebonivan die fondsen zijn belastbaar, en welten belope van de 'rentecomponent'. Over de toepassing van dat artikel 19bis heeft de fiscus op 30 juni 2009 een circulaire uitgevaardigd. Nu ook belasting bij gewone overdracht Artikel 19bis is eind vorig jaar op enkele punten bijgestuurd (wet van 13 december 2Ot2, met inwerkingtreding op 20 december 20t2l. De drempelvoor in schuldvorderingen belegde activa is van 40 % op 25 % gebracht. En naast ínkoop- en liquidatieboni is de <overdracht onder bezwarende titel> als níeuw belastbaar feit ingevoerd. Als een obligatiefonds onder artikel 19bis valt leiden dus niet alleen inkopen van aandelen door het fonds, of uitkeringen n.a.v. een verdeling van het eigen vermogen, maar ook 'gewone' overdrachten onder bezwarende titel (zoals verkopen en ruilverrichtingen m.b.t. aandelen aan een 'derde')tot belastbaarheid tegen 25o/oin hoofde van natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België ten belope van de 'rentecomponent'. Bijgevolg is artikel 19bis voortaan niet enkel een uitzondering op de regel dat inkoop- en liquidatieboni die worden uitbetaald door een beleggingsvennootschap met een bijzonder fiscaal regime vrijgesteld zijn van personenbelasting, maar ook een uitzondering op het gegeven dat meerwaarden op aandelen in de regel niet belastbaar

2 zijn in de personenbelasting indien zij gerealiseerd worden in het kader van het normaal beheer van een privévermogen (art. 90 9" WIB 92). Het gaat mmers om fondsen die geen periodieke inkomsten uitkeren maar hun winst kapitaliseren. De belegger ontvangt dus gewoon een meerwaarde op het moment dat hij zijn aandelen van de hand doet. Die meerwaarde zou normaal gezien niet belastbaar zijn. Maar op basis van artikel 19bis wordt nu toch belasting geheven (25 % RV), weliswaar niet op de volledige meenrraarde maar op de 'rentecomponent' in de meerwaarde, dus het deelvan de meerwaarde dat tot stand gekomen is door rente en meer- en mindenivaarden inzake schuldvorderingen die het fonds ontvangen heeft. Merk overigens op dat artikel 19bis van het WIB 92 (voor zover de relevante voorwaarden in zake het drempelbedrag enz. vervuld zijn) niet alleen van toepassing is op beleggingsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, maar ook op fondsen zonder rechtspersoonlijkheid. Voor fondsen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of een Frans fonds commun de placement) geldt in principe 'absolute fiscale transparantie'. Dat impliceert dat de investeerder belast wordt op zijn of haar aandeel in de inkomsten van het fonds op het moment dat het fonds de inkomsten ontvangt. Eigen aan de fiscale transparantie is ook dat de inkomsten die het fonds ontvanct. hun fiscale kenmerken behouden met het oos oo de belastinsheffine bir de investeerder (bv. een dividend of een meerwaarde op aandelen ontvangen door het fonds blijft een dividend c.q. meerwaarde op aandelen ten name van de investeerder). Toepassing van de regels van de fiscale transparantie veronderstelt dat voldaan wordt aan de ventilatie-verplichting. ln dat verband kan ook verwezen worden naar artikelen 19ter en 321bis van het WIB 92 (zie Ch. Coudron, <<Over fiscaal transparante fondsen en het doorbreken van fiscale transparantie door de wet>r, T.Fin.R. 2OLI.3, 94-98). ln de mate dat fondsen zonder rechtspersoonlijkheid onder artikel 19bis vallen (zie ruling nr , 16 mei 2006 en nr ,24 juni 2OLO; zie ook circ. van 10 januari 2OL2l, wordt de fiscale transparantie 'doorbroken'. Voor wat inkomsten inzake schuldvorderingen betreft (dat is de zogeheten rentecomponent) treedt er pas belastbaarheid op bij uitkering door het fonds, en sinds 20 december 2012 wellicht ook ingeval van overdracht van deelbewijzen in het fonds ten bezwarende títel. Nu ook belasting zonder Europees paspoort Tot voor kort was artikel 19bis van het WIB 92 niet van toepassing op in de EU gevestigde obligatiefondsen zonder Europees paspoort. lnkoop- en liquidatieboni uitgekeerd door in de EU gevestigde obligatiefondsen zonder Europees paspoort waren onder de voonvaarden van artikel 21, 2o van het WIB 92 dus vrijgesteld. Sinds de wet van 13 december 2O12 gold die speciale vrijstelling voor fondsen zonder Europees paspoort overigens niet enkel voor obligatiefondsen in een EU-land, maar ook voor fondsen die gevestigd z'rjn in een van de andere EER-staten. Voorheen bepaalde artikel 19bis, lid 6 dat naast de collectieve beleggingsinstellingen in effecten met EU-paspoort (middels een verwijzing naar art " KB van 27 september 2009) ook de <collectieve belegginginstellingen gevestigd buiten het grondgebied waarop het Verdrag tot opricht ng van de Europese Gemeenschap krachtens zijn artikel 299 van toepassing isr onder artikel 19bis vielen. Die tweede verwijzing werd door de wet van 13 december 2012 vervangen door <collectieve beleggingsinstellingen gevestigd buiten het grondgebied waarop de Associatieovereenkomst tot oprichting van de Europese Economische Ruimte krachtens zijn artikel 126 van toepassing is>r. Zodoende werd sinds 20 december 2Ot2bv. een in ljsland of Noonruegen gevestígd obligatiefonds niet bedoeld als het niet was erkend overeenkomstig ríchtlijn 2OO9/65/EG, m.a.w. als het geen Europees paspoort had. Op 30 juni 2013 om 23.30u heeft de Belgische regering bij w'rjze van begrotingsmaatregel echter beslist dat ook ICBE's zonder Europees paspoort onder het toepassingsgebied van artikel 19bis van het WIB 92 moeten worden gebracht. Daaraan is uitvoering gegeven met de wet van 30 juli 2013 (BS 1 augustus 2013, Fisc. Act. 2013, 26lLO en26/l2l,. Artikel 19bis, S 1, l d 6 werd opgeheven. ln de EER

3 gevest gde fondsen zonder Europees paspoort vallen slechts voor verrichtingen sinds l juli 2013 onder artikel 19bis. Specifiek voor de belastbaarheid van die nieuwe categorie van fondsen geldt dat, om de belastbare rentecomponent te bepalen, enkel rekening wordt gehouden met de nkomsten van het fonds vanaf l juli Dat geldt ongeacht de wijze waarop de belastbare grondslag wordt bepaald. Dat neemt echter niet weg dat er zich een praktisch probleem stelde voor de fondsen die - omdat het niet nodig was - tot dan toe nooit berekend hadden hoe groot de rentecomponent is in het inkomen. Daarom heeft de wetgever specifiek voor die fondsen een methode geintroduceerd om de belastbare basis te bepalen. Hoe belastbare basis berekenen? Tot vóór de wet van 30 juli 2013 waren er twee manieren om voor fondsen die onder artikel 19bis vallen, de belastbare rentecomponent te bepalen. De algemene regel is dat de belastbare basis gelijk is aan <het geheel van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen> (art. 19bis 5 1 l d 4). ln de praktijk gebeurt dat doordat de fondsbehccrdcr op gcregelde tijdstippen per aandeel de belastbare rentecomponent bepaalt (Taxable lncome per Share, afgekort TIS). Dat concept is ontleend aan de toepassing van de Spaarrichtlijn. Omdat artikel 19bis sinds l januari 2008, in tegenstell ng tot de rentecomponent onder de Spaarrichtlijn, ook de meer- en minderwaarden op schuldvorderingen omvat, spreekt men van de 'Belgische TIS'. Op het moment dat de belastbare verrichting zich voordoet, wordt de belastbare basis dan bepaald aan de hand van het (positieve) verschil tussen de Belgische TIS bij het uitstappen en de Belgische TIS bij het instappen. Voor in de EER gevestígde fondsen zonder Europees paspoort, moet inzake de Belgische TIS 'b j het instappen' ten vroegste de Tl5 per l juli 2008 in aanmerking worden genomen alsde belegger de deelbew'rjzen in het fonds al langer in zijn bezit heeft. De belastbare rentecomponent bedraagt maximaal de door de belegger gerealiseerde meerwaarde. Als de belastbare grondslag niet als dusdanig kan worden bepaald (d.w.z. als de rentecomponent niet afgezonderd kan worden van de andere inkomsten van het fonds, zoals dividenden of meerwaarden op aandelen), dan kan men terugvallen op een 'subsidiaire methode'. Het belastbare bedrag is dan gelijk aan het verschil tussen het bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen of bewijzen van deelneming (desgevallend de waarde per l juli 2008) vermenigvuldigd met het percentage van het vermogen dat belegd is in schuldvorderingen (art. 19bis 5 2). Alle beleggingen van het fonds worden dus geacht evenveel op te brengen en de rentecomponent stemt dan evenredig overeen met het aandeel van de schuldvorderingen in het totaal van de activa aangehouden door het fonds. Dus als het fonds voor 60 % belegt ín schuldvorderingen, wordt 60Yovan de door de belegger gerealiseerde meerwaarde geacht uit rente te bestaan. Specifiek voor in de EER gevestigde fondsen zonder EU-paspoort, die slechts sinds de wet van 30 juli 2013 onder de toepassing van artikel 19bis vallen, is er nog een derde mogelijkheid om de belastbare grondslag te bepalen, met name aan de hand van een fictief jaarlijks rendement van 3 Yo (nieuwe 5 3 in art. 19bis 5 3 WIB 92). Combinatie van methodes De vraag rijst hoe die drie methodes om de belastbare basis te bepalen, zich tot elkaar verhouden in de praktijk. Noteer in dat verband dat er enkel sprake is van drie methodes met betrekking tot de in de EER gevestigde fondsen zonder EU-paspoort. Wij proberen de onderlinge verhouding tussen de drie methodes toe te lichten aan de hand van de drie volgende hypothesen :

4 - de fondsbeheerder verkeert in de mogelijkheid om (bv. aan de hand van de 'Belgische TIS') te bepalen hoe groot het bedrag aan inkomsten is die (rechtstreeks of onrechtstreeks) onder de vorm van interesten, meerwaarden of minderu aarden voortkomen uit beleggingen in schuldvorderingen voor de volledige periode, dus zowel de periode vóór l juli 2013 als de periode erna (eerste hypothese); - de fondsbeheerder verkeert in de mogelijkheid om te bepalen hoe groot het bedrag aan inkomsten uit beleggingen in schuldvorderingen is voor de periode ná 1 juli 2O!3, maar niet voor de volledige periode ervóór (tweede hypothese); - de fondsbeheerder verkeert niet in de mogelijkheid om te bepalen hoe groot het bedrag aan inkomsten uit beleggingen in schuldvorderingen is, noch voor de volledige periode vóór l juli 20L3, noch voor de volledige periode vanaf l juli 20L3 (wat voor de kleinere fondsen die nu ook onder art. 19bis vallen, vaak het geval zal zijn) (derde hypothese). a) Eerste hypothese ln de eerste hypothese wordt de belastbare grondslag bepaald overeenkomstig artikel 19bis 5 1, lid 4. We zitten dan in de veronderstelling dat de beheerder van de collectieve beleggingsinstell ng in staat is de rentecomponent af te zonderen ín het bedrag dat voortvloeit uit het verschil tussen het bij de verrichting verkregen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen. Er moet dan zowel rekening worden gehouden met de gerealiseerde als met de niet-gerealiseerde meerwaarden (cfr. 'Belgische TIS'). [Zie O. Hermand, P. Delacroix en M. Protin, <rla taxe belge sur l'épargne : Partie 3. La circulaire 19bis est publiée!d, RGF , 101 ln de prakt'ljk betekent dat dat men zowel kennis heeft van de 'Belgische TIS' bij het instappen in het fonds (dan wel per l juli 2008 indien de investeerder vroeger in het fonds is gestapt) als van de Belgische TIS op de datum van uitstappen. b) Tweede hypothese ln de tweede hypothese verkeert de fondsbeheerder in de mogelijkheid om te bepalen hoe groot het bedrag aan inkomsten uit beleggingen in schuldvorderingen is voor de periode ná l juli 2013, maar niet voor de volledíge periode vóór l juli ln die hypothese wordt de belastbare grondslag voor de periode vanaf l juli 2013 bepaald op grond van de effectíeve interesten, meerwaarden en minderwaarden op de schuldvorderingen en/of obligaties waarin het fonds belegt. De belastbare grondslag voor de periode vóór l juli 2013 moet daarentegen worden bepaald overeenkomstig artikel 19bis, 5 3, l d 2 (de nieuwe methode). <5 3. ln añarijking van $ 1, eerste lid, worden, wat de collectieve beleggingsinstellingen in effecten zonder Europees paspoort betreft en waarvoor 5 1 slechts vanaf 1 juli 2013 van toepassing is, de interesten begrepen in het bedrag dat overeenstemt met de verkregen inkomsten, berekend vanaf 1 juli 2008.Wanneer de beheerder van een collectieve beleggingsinstelling in effecten die zijn zetel heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en niet beschikt over een Europees paspoort, niet in de mogelijkheid is om het belastbaar bedrag te bepalen zoals bedoeld in 5 1, vierde lid, worden de interesten die begrepen z'ljn in het verkregen bedrag, in afirijking van de 5 1, eerste en vierde lid, berekend op basis van een fictief tarief voor het jaarlijks rendement vastgelegd op 3 pct. en toe te passen op de investeringswaarde van de schuldvorderingen zoals bedoeld in 5 1, v'rjfde lid, voor de periode begrepen tussen l juli 2008 en 1 juli 2013 en waarin deze werden behouden. Het op deze wijze bepaalde bedrag wordt verminderd met het gedeelte van de interesten die reeds in het voorkomend geval zijn uitgekeerd.> Dus moet men voor de periode vóór 1 juli 2013 uitgaan van een fictief jaarlijks rendement van 3 o/o op de schuldvorderingen waarin het fonds belegt. Het fictieve tarief van 3 % moet worden toegepast op

5 de investeringswaarde van de schuldvorderingen, voor de periode dat het fonds ze aanhoudt. Bij die forfaitaire berekening kan men het gedeelte van de interesten dat al is uitgekeerd, in mindering brengen. Het is niet helemaal duidelijk of het jaarlijkse rendement van 3 To ook moet worden 'gekapitaliseerd'. Tijdens de parlementaire voorbereiding is wel een limiet gesteld : <het belastbaar bedrag kan nooit meer bedragen dan het verschil tussen het bij de verrichting verkregen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen of bewijzen van deelneming> (doc /7, over art. 51). Als de belastbare grondslag m.b.t. één van beide periodes (vóór of ná l juli 2013) negatief is, dan moet dat o.i. gecompenseerd kunnen worden met het andere bedrag, vermits het om één en hetzelfde inkomen gaat, dat met het oog op het bepalen van de belastbare grondslag wordt uiteengerafeld in de periode vóór l juli 2013 en de periode vanaf l juli c) Derde hypothese Als de beheerder niet in staat is om de rentecomponent te bepalen voor de volledige periode tussen instappen en uitstappen - ook niet voor de periode vanaf l juli dan moet o.i. toepassing gemaakt worden van de forfaitaire berekening volgens de 'subsidiaire methode' (art. 19bis 5 2 WIB 92) voor de volledige periode tussen instappen (of vanaf l juli 2008 indien eerder ingestapt werd) en uitstappen. Wij verwijzen ter verduidel'rjking naar de relevante wettelijke bepalingen (art. 19bis 5 2 WIB 921, zoals van toepassíng op EER-fondsen zonder EU-paspoort : 5 2. Wanneer de beheerder niet in de mogelijkheid is om dat gedeelte [de rentecomponent] te bepalen, is het belastbaar bedrag van de inkomsten gelijk aan het verschil tussen het bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen of bew'rjzen van deelneming vermenigvuldigd met het percentage van het vermogen van de collectieve beleggingsinstelling in effecten dat belegd is in schuldvorderingen bedoeld in artikel 2,51-,3", a) van het voormeld koninklijk besluit van 27 september Wanneer het gaat om rechten van deelneming verworven vóór l juli 2008, of indien de datum van verwerving niet wordt aangetoond, geldt de inventariswaarde op l juli 2008 als aanschaffings- of beleggingswaarde voor de toepassing van deze paragraaf. Wanneer de aanschaffings- of beleggingswaarde niet gekend is, is het belastbaar bedrag van de inkomsten het ontvangen bedrag tijdens de verrichting vermenigvuldigd met het percentage bedoeld in het eerste lid. Dat de berekening overeenkomstig artikel 19bis, 5 2 alsdan betrekking heeft op de volledige periode (zowel de opbouw van de rentecomponent vóór als vanaf l juli 2013) volgt o.i. uit de structuur van de berekening, die u tgaat van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen of deefbewijzen in de ICB ten name van de genieter van het inkomen. Gelet op de huidige tekst van de wet lijkt het ons niet mogel'rjk om een gecombineerde toepassing te maken van de <forfaitaíre> belastbare grondslag van artikel 19, 5 3 (fictief rendement van 3 %l m.b.t. de periode vóór l juli 2013 en de forfaitaire grondslag van artikel L9, S 2 (volgens aandeel schuldvorderingen in beleggingen) voor de periode ná l juli- Christophe Coudron

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort:

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: PATRIMONIALE ACTUALITEIT Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: ook de fondsen met kapitaalgarantie op eindvervaldag geviseerd Wij ontvingen al een aantal vragen over de nieuwe belasting

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd maar niet volledig

RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd maar niet volledig RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd maar niet volledig Auteurs: Christophe Coudron en Matthias Vekeman Editie: Fiscale Actualiteit nr. 2016-04 p. 3-7 Publicatiedatum: 21 januari

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Heffing op het sparen: artikel 19bis WIB 92

Heffing op het sparen: artikel 19bis WIB 92 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2014 2015 Heffing op het sparen: artikel 19bis WIB 92 Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

De Kerstman en de Kaaimantaks

De Kerstman en de Kaaimantaks De Kerstman en de Kaaimantaks Wanneer zijn Luxemburgse Sicavs in scope, en wanneer zijn ze out of scope? Christophe COUDRON 1 Gerd D. GOYVAERTS 2 1. Kaaimantaks of doorkijkbelasting De artikelen 38 tot

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 euro 5 Eenvoudig 5 Voor u

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar 13 september 2016 Brussels London - www.liedekerke.com Laurence Pinte Pierre Desenfans Het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) Wat? Voor

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis)

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Auteur(s): Bart De Cock/Koen Van Duyse Editie: Fiscoloog 137I p. I Publicatiedatum: 29 januari 2014 Rechtbank/Hof: G rondwettelijk Hof

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend>

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Spaarrichtlijn: voorstel tot wíjziging en uitbreiding goedgekeurd

Spaarrichtlijn: voorstel tot wíjziging en uitbreiding goedgekeurd Spaarrichtlijn: voorstel tot wíjziging en uitbreiding goedgekeurd Auteur: Gertjan Verachtert Edítie: Fiscoloog 1381 p.4 Publicatiedatum: 09 april 2014 Na lange onderhandelingen keurde de Europese Raad

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

De kaaimantaks. Uitgekleed. Mr. Vincent Vercauteren Mr. Christophe Dillen

De kaaimantaks. Uitgekleed. Mr. Vincent Vercauteren Mr. Christophe Dillen De kaaimantaks Uitgekleed. Mr. Vincent Vercauteren Mr. Christophe Dillen Inleiding - Situering - Begrotingswondermiddel? - Memorie van Toelichting: Het is niet de bedoeling om juridische constructies te

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie

AANSLAG OP OBLIGATIEFONDSEN KAN NOG WORDEN BETWIST

AANSLAG OP OBLIGATIEFONDSEN KAN NOG WORDEN BETWIST AANSLAG OP OBLIGATIEFONDSEN KAN NOG WORDEN BETWIST (Juli 2014) VFB vroeg aan het advokatenkantoor Monard D Hulst of er via een gerechtelijke procedure nog mogelijkheid bestaat om de nieuwe fiscale heffingen

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)

Imprimer le(s) document(s) Page 1 of 5 Home > FISCALITÉ > IMPÔTS SUR LES REVENUS > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des sociétés > Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie