Het door de Stichting de Bonnen voorgestelde scenario werd toen unaniem verworpen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het door de Stichting de Bonnen voorgestelde scenario werd toen unaniem verworpen:"

Transcriptie

1 Aan: de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte van de gemeente Rotterdam, drs. B.J. Eerdmans, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: competentie projectleider Oranjebonnen Hoek van Holland, 1 september 2014 Geachte heer Eerdmans, Als er een projectleider wordt aangesteld mag worden verwacht dat deze over een zekere competentie beschikt om de afgesproken maatschappelijke resultaten en publieke doelen te behalen. Er mag voorts worden verwacht dat een dergelijke projectleider inventariseert welke bestuurlijke besluiten zijn genomen en waarom deze al dan niet tot uitvoering zijn gekomen. Inzake het integrale gebiedsontwikkelingsproces in de Bonnenpolders is er onder druk van de Erven van Rijckevorsel een bestuurlijk besluit genomen om landgoedontwikkeling in onze polder toe te staan (bijlage 1a): Het belang van de ontwikkeling van landgoederen in dit scenario is dat op deze wijze financiële middelen ter beschikking kunnen komen voor de benodigde herstructurering van de Bonnen. De erven van Rijckevorsel zijn bereid daarin te investeren en de pachtsituatie te optimaliseren voor de resterende agrarische bedrijven en hebben dit ook meermalen uitgesproken. Het door de Stichting de Bonnen voorgestelde scenario werd toen unaniem verworpen: Het scenario van Stichting de Bonnen is voor de meeste andere partijen niet principieel onaanvaardbaar, maar heeft als groot probleem dat geen financiële dekking aanwezig is voor de benodigde herstructurering van de polder wegens het ontbreken van de landgoederen. De financiering voor de realisatie van dit scenario zal of uit publieke middelen moeten komen, of de rentabiliteit van de bedrijven moet zodanig zijn dat benodigde investeringen daaruit kunnen worden betaald. Het scoort iets lager (+ i.p.v. ++) dan op de punten ecologische waarden, draagvlak bij omgeving, recreatieve mogelijkheden, duurzaamheid, financiële dekking en publieke kosten. Bij keuze voor dit scenario zal de verpachter echter niet meewerken aan de benodigde herstructurering van de agrarische situatie omdat tegenover de kosten daarvan geen opbrengsten zullen staan. Daarmee wordt dit scenario feitelijk praktisch en financieel onuitvoerbaar.

2 Met geld van de overheid zijn er een tweetal bedrijfsplannen opgesteld (bijlage 1b). Voorts is er een bestuurlijk besluit genomen een tweetal extra landgoederen toe te staan (bijlage 1c): Voor de 2e Ontsluitingsweg moet grond verworven worden van de heer N.J. van Heijst om de aanleg mogelijk te maken. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam is al enige tijd bezig om deze gronden aan te kopen. Naar het laat aanzien zal dit niet op korte termijn kunnen plaatsvinden zonder een onteigeningsprocedure, met een mogelijke vertraging van 2 jaar voor de verdere aanleg van de 2e Ontsluitingsweg. Gezocht is naar alternatieven om aankoop van de gronden voor de 2e Ontsluitingsweg mogelijk te maken. Aan de zaakwaarnemer van de heer Van Heijst is voorgesteld om bij de uitwerking van de gebiedsvisie De Bonnen een tweetal landgoederen toe te voegen op de percelen in de Korte Bonnen, die eigendom zijn van de heer Van Heijst In de als bijlage toegevoegde brief met kenmerk uit/2006/0420 van 12 april 2006 wordt gevraagd aan de heer Van Heijst om vooruitlopend op het besluit van de deelraad en vooruitlopend op de definitieve overeenstemming over de aankoopvoorwaarden van de grond medewerking te verlenen per 1 mei Bij de uitwerking van het gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen die in juli 2006 ter besluitvorming wordt aangeboden zal de uitbreiding van 5 naar 7 landgoederen worden opgenomen. Uiteindelijk werd het gebiedsontwikkelingsplan pas op 21 september 2006 vastgesteld (bijlage 1d): Conform uw opdracht biedt ik u het Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen aan. Het rapport is als bijlage toegevoegd In dit ontwikkelingsplan is als doelstelling opgenomen het maken van een integraal en uitvoeringsgericht gebiedsontwikkelingsplan voor de Bonnen waarin de functies natuur, waterhuishouding, landbouw, landschappelijke kwaliteit en recreatie optimaal op elkaar zijn afgestemd of zijn gecombineerd. Het gebiedsontwikkelingsplan is een gemeenschappelijke visie gekoppeld aan een uitvoeringsplan. Het vormt en toetsingskader voor andere plannen in het gebied en is de basis voor verdere afspraken over de ontwikkeling van De Bonnen. Aansluitend op het bovengenoemde gebiedsontwikkelingsplan is een intentieverklaring toegevoegd waarin de verschillende betrokkenen zich verbinden aan de uitvoering van het plan. Voor de uitvoering van het plan is een conceptplanning als bijlage toegevoegd die pas na ondertekening met alle betrokken partijen definitief gemaakt kan worden met de in de intentie overeengekomen verklaring. Na de besluitvorming van het Gebiedsontwikkelingsplan wordt de intentieovereenkomst door alle betrokken partijen ondertekend. De ondertekening van de intentieovereenkomst is gepland op 3 oktober Een competent projectleider zal zich moeten verdiepen in deze besluitvormingsprocedure en zal lering moeten trekken uit de mogelijke valkuilen. Een competent projectleider zal inzicht proberen te krijgen in de oorzaak van het stagneren van de integrale gebiedsontwikkeling.

3 Het is immers duidelijk dat het in december 2005 nog unaniem verworpen nulscenario alsnog werkelijkheid is geworden: In dit nulscenario worden geen gecoördineerde acties ondernomen om duurzame ontwikkeling van de Bonnen mogelijk te maken. De huidige situatie met agrarische bedrijven die het hoofd met moeite boven water kunnen houden, onduidelijke onderpachtconstructies en vormen van grondgebruik, die niet altijd passen bij het gebied, blijft in stand. Ook het door de Stichting de Bonnen voorgestelde scenario is geen werkelijkheid geworden: De Lange Bonnen en het zuidelijk deel van de Korte Bonnen worden ingericht als landbouwgebied met graslanden en akkers voor de teelt van ruwvoer en krachtvoer, graan en producten voor de regio. Dit landbouwgebied is complementair aan het natuurgebied in het natuurgebiedplan. Daarnaast wordt voldaan aan de minimale eisen die in het natuurgebiedplan worden gesteld aan natuurontwikkeling. Zo zal er een reservaatgebied komen tegen het Staelduinse bos aan en wordt de Rel ingericht als ecologische verbindingszone. Voorts zijn er voor de recreatieve ontsluiting ruiter- en wandelpaden. Een competent projectleider zal kennis nemen van de geschiedenis van het gebied en de rol die de diverse actoren hebben gespeeld. Een competent projectleider zal zich realiseren dat er al sprake was van biologisch gecertificeerde landbouw en teelt van producten voor de regio. Een competent projectleider zal beseffen dat mensen het verschil kunnen maken en dat er dus een positieve -, constructieve en coöperatieve houding was van de toen aanwezige agrarische ondernemers met een langdurig pachtcontract. De Bonnenweg was al opengesteld voor recreatief verkeer en er was al een wandel- en ruiterpad tussen de Bonnenweg en het Bonnenpad. Er was al sprake van lessen natuur- en milieueducatie, er werden stageplaatsen aangeboden en er was een kleinschalige en anonieme zorgfunctie op het bedrijf in de Korte Bonnen. Tevens was daar ook een paardenpension en een natuurcamping gevestigd. Voorts was er sprake van de organisatie van kleinschalige evenementen welke pasten in het landschap zoals een Historische Oogstdag, een Varende Fanfare en een Proza- en Poëziefestival. Met deze nevenactiviteiten werd voldaan aan een maatschappelijke vraag. Een competent projectleider zal de faalkansen in beeld brengen en zicht proberen te krijgen op de mogelijke succesfactoren. Een competent projectleider zal ook kennis nemen van de SWOT-analyse welke reeds in december 2000 op de website van de Stichting de Bonnen werd geplaatst 1. Een competent projectleider zal überhaupt kennis nemen van het traject dat op de website van de Stichting de Bonnen is beschreven om te komen tot een integrale oplossing voor de problematiek van deze polder en zal ook kennis nemen van het conceptevalutatierapport van de Stichting de Bonnen inzake het integrale gebiedsonwikkelingsproces dat heeft plaatsgevonden in dit deel van het buitengebied van Hoek van Holland

4 Het is dan ook nogal teleurstellend om te constateren dat er in het verslag van de Gebruikersavond Oranjebonnen d.d. 25 september 2013 (bijlage 2) het volgende staat vermeld: In oktober gaat projectleider Maarten de Gaaij met de drie rentmeesters van de Bonnenpolder in gesprek over welke belangen zij voor ogen hebben. Maarten nodigt hen dan ook uit mee te denken over het vergroten van de economische waarde van de rond. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die passen bij de visie in het ambitiedocument zoals agrarische en recreatieve mogelijkheden. Eind 2013 koppelt de projectleider de resultaten van dit gesprek terug aan de pachters en bewoners van de Bonnenpolder. Een competent projectleider Oranjebonnen had immers aan het begin van het traject al met deze belangrijke stakeholders om de tafel moeten gaan zitten om te vernemen of inmiddels hun opstelling was gewijzigd voor wat betreft hun participatie bij de uitvoering van de onder hun invloed genomen bestuurlijke besluiten. Er was immers sprake van een koude sanering. Oplossingen waren niet dichterbij gekomen, maar juist verderweg komen te liggen doordat men de grootgrondbezitters in de Bonnen had laten ontsnappen aan het afsprakenkader dat behoort tot het Gebiedsontwikkelingsplan de Bonnen. Door dit bestuurlijk toe te staan was er impliciet sprake van een autonome ontwikkeling. Bestuurlijk was er dus geen uitvoering gegeven aan het unaniem genomen besluit van de deelgemeenteraad van Hoek van Holland. In het verslag van de Gebruikersavond Oranjebonnen d.d. 7 juli 2014 (bijlage 3) ruim 9 maanden na de vorige gebruikersavond - staat het volgende: Anderzijds hebben we de 3 eigenaren en de betrokken 3 rentmeesters van de Bonnenpolder apart gesproken; zij hebben beperkte interesse om nu de initiatieven voor gemengd agrarische/recreatieve ontwikkelingen te nemen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die passen bij de visie in het Ambitiedocument Bonnenpolder zoals agrarische en recreatieve mogelijkheden. Donderdagavond 3 juli heeft de projectleider, Maarten de Gaaij, de resulaten van deze 3 gesprekken terug aan de 5 pachters en bewoners van de Bonnenpolder. Grondeigenaren hebben toegezegd in september te gaan deelnemen aan een gezamelijke bijeenkomst met de andere grondeigenaren en de gemeente om een gezamenlijke lange termijn visie te ontwikkelen. Wellicht is het behulpzaam als de pachters ook gezamenlijk hun visie laten horen bij de grondeigenaren en/of de rentmeesters. Het is schokkend om te merken dat de projectleider Oranjebonnen 2 jaar verloren laat gaan om een strategie te ontwikkelen in het bereiken van de afgesproken publieke doelen en maatschappelijke resultaten. Het is immers een illusie om te denken dat de eigenaren van de gronden in de Bonnenpolders de warme bestemming zullen opgeven die men heeft verkregen met de toestemming landgoederen te kunnen ontwikkelen. Natuurlijk zal men wachten totdat de vastgoedmarkt daarvoor ruimte biedt en ondertussen zal men van de pachters met een langlopend contract verlost proberen te raken.

5 Het is beledigend om te vernemen dat er een oproep aan de pachters wordt gedaan om hun visie te laten horen bij de grondeigenaren en/of de rentmeesters. Een competent projectleider zal zich niet tot dit niveau verlagen. Deze weet immers dat er 2 bedrijfsplannen liggen te wachten op uitvoering en dat de oorspronkelijke gebruikers van de Bonnen hun visie reeds bij de keuze voor een scenario in 2005 hebben kenbaar gemaakt. Door te kiezen voor deze werkwijze wordt impliciet de strategie van de grootgrondbezitters in de Bonnenpolders ondersteund. Vanzelfsprekend is deze manier van werken in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een competent projectleider behoort hier kennis van te hebben. Een competente projectleider behoort ook te beseffen wie de juiste partners zijn van de overheid om bepaalde publieke doelen te bereiken. Als wethouder Buitenruimte bent u momenteel bestuurlijk verantwoordelijk voor het gedrag van de projectleider Oranjebonnen. Van een wethouder mag worden verwacht dat deze over voldoende intellectueel overzicht beschikt om te overzien of met een bepaalde werkwijze de gestelde publieke doelen en maatschappelijke resultaten zullen worden bereikt. Van een wethouder mag tevens worden verwacht dat deze over voldoende moreel overwicht beschikt om bepaalde bedenkelijke spelletjes te doorzien en daarbij een juiste loyaliteit zal bewaren. Het is onverstandig om bestuurlijk een blind vertrouwen te stellen in de voorgewende ambtelijke deskundigheid en het is naïef om bestuurlijk een blind vertrouwen te hebben in de voorgewende ambtelijke zuiverheid. Er kan ambtelijk sturing worden gegeven aan bestuurlijke besluiten door informatie selectief aan te bieden, d.w.z. niet tijdig, niet volledig en/of niet correct. U behoort te weten dat bestuurlijke besluitvorming in een ambtelijk gewenste richting kan worden gemanoeuvreerd c.q. gemanipuleerd. U dient zich dan ook altijd af te vragen of hier sprake van kan zijn. Waarom wordt het spel van misleiding en bedrog door de Erven van Rijckevorsel getolereerd? Waarom wordt het verouderde bestemmingsplan niet tijdig aangepast om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen? Waarom wordt er een oogje dichtgeknepen t.a.v. de illegale bouwsels op het perceel Bonnenweg 50? Waarom wenst de projectleider Oranjebonnen niet met ondergetekende te praten over de uitvoering van het bedrijfsplan De Hof van Vreugde? Waarop is de ambtelijke keuze gebaseerd op bepaalde gemeentelijke agrarische gronden aan iemand in gebruik te geven of tijdelijk te verpachten? Welk voordeel heeft de gemeente met een ambtelijk voorstel iets toe te staan, iets te gedogen of juist iets te verbieden? De actuele situatie in de Bonnenpolders laat zien wat het resultaat kan zijn van een overheid die wegkijkt en vrij spel biedt aan lieden die zich niet storen aan wetten, regels, bepalingen en voorschriften. De actuele situatie in de Bonnenpolders laat zien hoe cynisch en calculerend gedrag jegens de overheid wordt beloond. Op cruciale momenten bij het integrale gebiedsontwikkelingsproces in de Bonnenpolders ontbrak het niet aan de goede bestuurlijke instrumenten noch aan voldoende financiële middelen, maar aan normbesef en competentie.

6 Ik verzoek u specifiek aandacht te hebben voor de rol die de projectleider Oranjebonnen speelt. Er bestaat niet de indruk dat er veel waarde kan worden toegekend aan de beoordelings- en functioneringsgesprekken welke in het verleden hebben plaatsgevonden. Deze overheidsfunctionaris had immers ook al gefaald bij de uitvoering van het Masterplan Oranjebuitenpolder (bijlage 4). Besturen is ook anticiperen op toekomstige situaties. Het is bestuurlijk verstandig de samenleving te beschermen tegen een overheidsfunctionaris waarbij het ontbreekt aan voldoende competentie om de afgesproken publieke doelen te behalen. Het is bestuurlijk verstandig om de samenleving te beschermen tegen een overheidsfunctionaris waarbij het ontbreekt aan voldoende fatsoen om met een ieder te communiceren. Het totale dossier inzake de Bonnenpolders laat zien dat er onder regie van de overheid al veel maatschappelijke -, zakelijke - en persoonlijke schade is ontstaan in de Bonnenpolders. Het zal op prijs worden gesteld als u bestuurlijk die maatregelen wilt nemen die noodzakelijk zijn om verdere schade te voorkomen. Het zal voorts op prijs worden gesteld als u ruimte laat om uitvoering te geven aan de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek 3 door de Rekenkamer Rotterdam naar de gebeurtenissen in het buitengebied van Hoek van Holland. met vriendelijke groet, ing. L.W. Vreugdenhil Bijlagen: 1a. bestuurlijk besluit scenario Bonnenpolder, 1b. bestuurlijk besluit budget bedrijfsplannen, 1c. bestuurlijk besluit toevoegen 2 landgoederen, 1d. bestuurlijk besluit Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen, 2. verslag gebruikersavond Oranjebonnen september 2013, 3. verslag gebruikersavond Oranjebonnen juli 2014, 4. Uitvoering Masterplan Oranjebuitenpolder, december c.c.: - bestuur Stichting de Bonnen, - gebiedscommissie Hoek van Holland, - raad gemeente Rotterdam, - Provinciale Staten van Zuid-Holland, - Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, - Algemene Vergadering Stadsregio Rotterdam, - directeur Zuidhollands Landschap, - Algemeen Bestuur Hof van Delfland, - bestuur LTO-Noord, - Rekenkamer Rotterdam. 3 %20en%20Oranjebonnen.pdf

de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: Van: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Kendoe & waarden Hoek van Holland, 4 augustus

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Kendoe, Oranjebonnen, participatie & een

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: duurzame landbouw in de Oranjebonnen Hoek

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: vervolgonderzoek Gemodder in de polder Hoek

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Kendoe & strategie Hoek van Holland, 4 april

Nadere informatie

de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft.

de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft. Aan: Van: Betreft: de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. leidend of volgend?

Nadere informatie

de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: Van: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Kendoe, Oranjebonnen & leren van pijnlijke

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Kendoe & winst en verlies in de Oranjebonnen

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: karakteristieke bebouwing Hoek van Holland,

Nadere informatie

Het is wellicht nuttig u (nogmaals) te wijzen op de bestuurlijke besluitvorming van de deelgemeente Hoek van Holland inzake de Bonnenpolders.

Het is wellicht nuttig u (nogmaals) te wijzen op de bestuurlijke besluitvorming van de deelgemeente Hoek van Holland inzake de Bonnenpolders. Aan: Van: het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland Betreft: bestuurlijke besluiten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: Van: Provinciale Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Oranjebonnen & bestuurs- en organisatiecultuur

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J. Bokhove (GroenLinks) over de Groene Maasmond.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J. Bokhove (GroenLinks) over de Groene Maasmond. Rotterdam, 21 mei 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J. Bokhove (GroenLinks) over de Groene Maasmond. Aan de Gemeenteraad. Op 30 november 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

de raad van de deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland.

de raad van de deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland. Aan: Van: de raad van de deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: 2 e lustrum ramp 19 september

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Kendoe & zwartepiet Hoek van Holland, 7 april

Nadere informatie

onderzoeksopzet Bonnenpolder en Oranjebuitenpolder

onderzoeksopzet Bonnenpolder en Oranjebuitenpolder onderzoeksopzet Bonnenpolder en Oranjebuitenpolder 1 inleiding Tussen Hoek van Holland en Maassluis liggen de Korte- en Lange Bonnen (hierna: de Bonnenpolder) en de Oranjebuitenpolder. Gezamenlijk worden

Nadere informatie

het Dagelijks Bestuur van De deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland.

het Dagelijks Bestuur van De deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland. Aan: Van: het Dagelijks Bestuur van De deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betr.: integrale ontwikkeling

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: grootschalige melkveehouderij Bonnenpolders

Nadere informatie

1. Beleidsmatige context: Regionaal Groenstructuurplan

1. Beleidsmatige context: Regionaal Groenstructuurplan Aan: Van: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Bonnenpolders en Oranjebuitenpolder Hoek

Nadere informatie

Page 1 of 1. Geachte griffier,

Page 1 of 1. Geachte griffier, Page 1 of 1 Van: Leen Vreugdenhil [leen.vreugdenhil@gmail.com] Verzonden: maandag 10 oktober 201 1 13:25 Aan: CC: griffier@hoekvanholland.rotterdam.nl info@griffie.rotterdam.nl; Info de Bonnen; info@hhdelfland.nl;

Nadere informatie

de leden van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP Den Haag.

de leden van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP Den Haag. Aan: Van: Betreft: de leden van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP Den Haag. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. transformatie landelijk

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Duurzame Ontwikkeling,

Geachte leden van de commissie Duurzame Ontwikkeling, Geachte leden van de commissie Duurzame Ontwikkeling, Allereerst dank voor uw uitnodiging mijn visie te komen geven op de gebeurtenissen in het landelijk gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis! De

Nadere informatie

het college van B&W van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam.

het college van B&W van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Aan: Van: het college van B&W van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: algemene beginselen van behoorlijk

Nadere informatie

de raad van de deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland.

de raad van de deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland. Aan: Van: de raad van de deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: algemene beginselen van behoorlijk

Nadere informatie

Aan: Provinciale Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Haakweg 33, 3151 XD Hoek van Holland.

Aan: Provinciale Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Haakweg 33, 3151 XD Hoek van Holland. Aan: Provinciale Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Haakweg 33, 3151 XD Hoek van Holland. Betreft: doormodderen in de Bonnenpolder Hoek van Holland, 9

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland.

Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Aan: de raad van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Kendoe, Oranjebonnen & vertrouwen Hoek van

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Aan: Van: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. ing. L.W. Vreugdenhil, Nieuw-Oranjekanaal 20, 3151 XL Hoek van Holland. Betreft: Uitvoering

Nadere informatie

Deel 1 HOEVE RIJCKEVORSEL EEN (BIOLOGISCH) LANDBOUWBEDRIJF MET SPECIALE ZORG VOOR MENSEN, MILIEU, NATUUR, VOEDSEL EN DIEREN.

Deel 1 HOEVE RIJCKEVORSEL EEN (BIOLOGISCH) LANDBOUWBEDRIJF MET SPECIALE ZORG VOOR MENSEN, MILIEU, NATUUR, VOEDSEL EN DIEREN. HOEVE Deel 1 RIJCKEVORSEL EEN (BIOLOGISCH) LANDBOUWBEDRIJF MET SPECIALE ZORG VOOR MENSEN, MILIEU, NATUUR, VOEDSEL EN DIEREN. 1 AUGUSTUS 2006 0 INHOUD MET ZIJN DRIEËN OP DE FIETS. HIER MOEDER EN DOCHTERS

Nadere informatie

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson in Arkel INTENTIEVERKLARING Ondergetekenden: 1. Gemeente Giessenlanden, gevestigd in het gemeentehuis Groeneweg 33, 4223 ME te Hoornaar, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 8 juni 2011 Beantwoording vragen carrousel Binnenland Het college 100467 Controller Directie Paraaf Datum Geachte

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 14 februari 2012 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

Nadere informatie

Betreft: Oranjebonnen, besteding provinciale subsidiegelden en behaalde resultaten

Betreft: Oranjebonnen, besteding provinciale subsidiegelden en behaalde resultaten Aan: Provinciale Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Van: ing. L.W. Vreugdenhil, Haakweg 33, 3151 XD Hoek van Holland. Betreft: Oranjebonnen, besteding provinciale subsidiegelden

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011 AFSCHRIFT Leden van de gemeenteraad van Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 28 oktober 2014 Uw brief van: 19 oktober 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.04952 I! Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 560498 Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

gemodder in de polder

gemodder in de polder gemodder in de polder onderzoek naar gebiedsontwikkeling Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder Rekenkamer Rotterdam gemodder in de polder onderzoek naar gebiedsontwikkeling Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder

Nadere informatie

Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden

Vestiging voorkeursrecht plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden Raad Onderwerp: V200801440 Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Voor het plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Samenvatting Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Maastricht - Noord. Deze ontwikkeling voorziet in de uitbreiding van de bestaande P&R - voorziening,

Nadere informatie

Geachte dame/heer, Mvg, Namens de bewonersgroep Carlo Smits

Geachte dame/heer, Mvg, Namens de bewonersgroep Carlo Smits Van: Carlo Smits [mailto:csmits@nl.aspenpharma.com] Verzonden: 24 april 2017 9:24 Aan: Raadsgriffie CC: Ronald Verhagen; Hildo Offenberg; Jos Geurts; eddy grandia; w.vandenhoogen@home.nl Onderwerp: Reactie

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg Samenvatting: Inleiding: Met fam. Van Oijen is overeenstemming bereikt over de aankoop van hun kassencomplex met woonhuis aan de Tuinbouwweg 31. Afweging: De aankoop van het glastuinbouwbedrijf aan de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 25 februari 2014 B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 25 februari 2014 B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 14.0036 Rv. nr.: 14.0036 B en W-besluit d.d.: 25 februari 2014 B en W-besluit nr.: 14.0198 Naam programma: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Uitvoeringsbesluit 2 e fase aanleg groen en recreatieve

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.868 RIS 260186 WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - door rijksbezuinigingen op EHS

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201740 448860 / 448860 ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

DIT VOORSTEL IS NIET AAN DE ORDE GEWEEST IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JANUARI 2010, VANWEGE INTREKKEN VAN DE AANVRAAG.

DIT VOORSTEL IS NIET AAN DE ORDE GEWEEST IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JANUARI 2010, VANWEGE INTREKKEN VAN DE AANVRAAG. DIT VOORSTEL IS NIET AAN DE ORDE GEWEEST IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JANUARI 2010, VANWEGE INTREKKEN VAN DE AANVRAAG. RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.1* Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: weigering

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 10 APRIL 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer H. van Kooten, wethouder

Nadere informatie

Jadoenath, A. ing. L.W. Vreugdenhil Verzonden: vrijdag 6 juli :33 Aan: Van: CC:

Jadoenath, A. ing. L.W. Vreugdenhil Verzonden: vrijdag 6 juli :33 Aan: Van: CC: Jadoenath, A. Van: ing. L.W. Vreugdenhil [vreug124@planet.nl] Verzonden: vrijdag 6 juli 2012 0:33 Aan: groenagenda@pzh.nl CC: info@debonnen.nl; secretariaat@middendelflandvereniging.nl; info@veelzijdigboerenland.nl;

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland Nota van Inlichtingen Polder Nieuw-Lekkerland Status: Definitief Datum: 27 juli 2017 1. Kunnen er, met het huidige plan, toeslagrechten worden aangevraagd voor deze hectares waar dan nog gras groeit voor

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5523 13bst01580 Beslisdatum B&W 13 september 2013 Dossiernummer 13.37.453 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek Inleiding

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder.

Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder. Onderwerp: Verplaatsing afvalverwerkingsbedrijf Vliko: verkenning mogelijkheden verplaatsing Vliko naar de Munnikenpolder. Over de Munnikenpolder bestaan de nodige afspraken c.q. ligt beleid vast, waarmee

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 24 maart 2009. Nummer: 2009/4/12. Portefeuillehouder: E. Franssen-Muijtjens. Afdeling: Middelen

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 24 maart 2009. Nummer: 2009/4/12. Portefeuillehouder: E. Franssen-Muijtjens. Afdeling: Middelen \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 24 maart 2009 Nummer: 2009/4/12 Portefeuillehouder: E. Franssen-Muijtjens Afdeling: Middelen Programma: De Kunst van het genieten Product: cultuurhistorie Onderwerp: uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0084632* *17-0084632* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0333 Aanvraagnummer (OLO) : 2961503 Aanvrager : E.P.C. Sijbers - Wijnhoven Onderwerp : verbouwen van een bestaande schuur tot kleinschalig

Nadere informatie

Betreft: Beantwoording vragen begeleidingscommissie Buijtenland 22 december 2016

Betreft: Beantwoording vragen begeleidingscommissie Buijtenland 22 december 2016 Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Ons kenmerk: 1172656 Contact: Doorkiesnummer: E-mailadres: p.wunderink@albrandswaard.nl Datum: 10 januari 2017 Betreft: Beantwoording vragen begeleidingscommissie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden, Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1080545 Uw kenmerk: Contact: Ir. P. Wunderink Bijlage(n): Doorkiesnummer: 0105061742 E-mailadres: p.wunderink@albrandswaard.nl

Nadere informatie

Landelijk Gebied - Dalweg 12

Landelijk Gebied - Dalweg 12 Landelijk Gebied - Dalweg 12 blz. 2 blz. 3 Toelichting blz. 4 blz. 5 1. Inleiding Momenteel is aan de Dalweg 12 een kleinschalige kinderopvang, in de vorm van een gastouderopvang, gevestigd. Het perceel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet aankoop gronden en maken bestemmingsplan (Oudleusen). Datum: Portefeuillehouder: dhr. E.

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD. 31 oktober 2012 te Waverveen

HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD. 31 oktober 2012 te Waverveen HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD 31 oktober 2012 te Waverveen Het Pact van Poldertrots Groot Mijdrecht Noord Het Pact van Poldertrots Wij beseffen

Nadere informatie

Procedure POP3-project Kavelruil Werkt!

Procedure POP3-project Kavelruil Werkt! Procedure POP3-project Kavelruil Werkt! Versie: januari 2017 (3) In 2016 heeft de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) binnen de Uitvoeringsregeling POP3 Noord-Holland Verbetering

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag van Ad van de Sande (VVD), ingediend op 7 november 2014.

Beantwoording raadsvraag van Ad van de Sande (VVD), ingediend op 7 november 2014. Beantwoording raadsvraag van Ad van de Sande (VVD), ingediend op 7 november 2014. Onderwerp: Juridische/financiële consequenties voor de gemeente Oirschot van het mogelijk (niet) doorgaan, dan wel het

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Eva Welten - van Gerwen Advies

Eva Welten - van Gerwen Advies Eva Welten - van Gerwen Advies Van: Mol, Raymond van Verzonden: dinsdag 2 september 2014 13:57 Aan: Niezen, Henk Onderwerp: RE: vooroverleg wijzigingsplan Dr. de Quayweg 76 in De

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht,

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Gemeente Dordrecht Zakelijke beschrijving Administratieve onteigening

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 1 Onderwerp: Economische kustontwikkeling Flevoland - Lelystad Rijsberman, M. & Lodders, J. 1. De

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie