Registratienummer: GF Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11"

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid 2011 t/m 2014 Vrstel: de kadernta Op Maat, integraal veiligheidsbeleid 2011 t/m 2014 gemeente Heerenveen vaststellen met als pririteiten: 1. (huiselijk) geweld in de buurt 2. GHB en andere middelen 3. (Vetbal)geweld p straat 4. Overlast jeugd 5. Fysieke veiligheid 1. Inleiding Het huidige Integrale Veiligheidsbeleid is na een intensieve vrbereidingsperide uiteindelijk vastgesteld p 17 maart 2008 dr de raad in de nta Op Schaal, Nta integrale veiligheid gemeente Heerenveen. De nta behelst een beleidskader tt Naast het feit dat de nta een bepaalde lptijd had, is er een aantal ntwikkelingen geweest die aanleiding geven m het huidige integrale veiligheidsbeleid te actualiseren: Behalen van een aantal inhudelijke delstellingen uit de nta (zie bijlagenbek bij kadernta, bijlage 1). Ontwikkelingen waardr het stellen van pririteiten meer dan it ndig is: ndzakelijke bezuinigingen zwel bij gemeente, plitie en OM als verige ketenpartners; daarmee samenhangende takendiscussie bij alle bij veiligheid betrkken partners, waarbij een terugtrekkende beweging is te zien naar de kerntaken; daaruit vrtvleiende veranderende gemeentelijke bestuursstijl: terugtrekken, dereguleren, sturen p zelfredzaamheid en participatie en meer gericht p preventie binnen allerlei flankerende beleidsterreinen (b.v. jeugd- en nderwijsbeleid); verharding en vergrving samenleving en daarmee veranderende rl van de burgemeester: naast burgervader sms k beman. De burgemeester heeft een tenemend aantal bevegdheden k die welke in de eerste plaats niet alleen meer zien p de handhaving van de penbare rde- (zie hierna) en is gendzaakt deze steeds vaker in te zetten, als sluitstuk in de ketenaanpak. Hierbij is integrale planvrming en afstemming in de uitvering mede gelet p vrgaande ntwikkelingen- ndzakelijk;

2 gewijzigde pririteiten minister die gevlgen hebben vr plitie en OM (zwel landelijk als reginaal) en die p lkaal niveau vertaald meten wrden en daarmee van invled zijn p de inzet van plitie en OM en daarmee k de verige partners. Wijzigingen in regelgeving die recent hebben plaats gevnden en zullen plaats vinden met betrekking tt taken en bevegdheden van de raad, het cllege en de burgemeester vr wat betreft veiligheid in zijn algemeenheid en specifieke veiligheidsthema s, waarvan de belangrijkste zijn: Wet regie rl gemeente: de (verplichte) regie ver het lkaal veiligheidsbeleid ligt p grnd van de Gemeentewet bij het lkale bestuur. Gelet p artikel 172, lid 1 is met name de burgemeester belast met de handhaving van de penbare rde en veiligheid. Er is in 2010 een wetsvrstel ingediend m tt versteviging van de regierl te kmen middels het inveren van twee maatregelen: de gemeenteraad is verplicht ten minste één maal per 4 jaar een integraal veiligheidsplan vast te stellen en de burgemeester heeft een zrgplicht m te te zien p het lkaal veiligheidsbeleid. Gemeentewet: deze kent enkele specifieke (aanwijzings)bevegdheden vr de raad en een steeds grter wrdend aantal taken en bevegdheden vr de burgemeester ten beheve van de handhaving van de penbare rde. De afgelpen jaren zijn naast de klassieke een aantal nieuwe bevegdheden pgenmen met betrekking tt: aanwijzing veiligheidsrisicgebied in verband met preventief fuilleren p wapens, cameratezicht p penbare plaatsen, sluiten van panden, bestuurlijke phuding, tijdelijk uit huis plaatsen plegers huiselijk geweld en meest recent gebieds- en grepsverbd en meldingsplicht bij ernstig (vetbal) vandalisme en verlast. Op een aantal terreinen heeft de minister van Veiligheid en Justitie het vrnemen aanvullende wetgeving te laten vaststellen: uitbreiding mgelijkheden preventief fuilleren en verantwrdelijkheid burgemeester vr klachtenafhandeling; Bijzndere wetten: k in een aantal bijzndere wetten zijn aan de burgemeester bevegdheden tegekend m.b.t. de penbare rde: Opiumwet, Wet penbare manifestaties en Drank- en hrecawet. In een aantal bijzndere wetten zijn wetswijzigingen aanstaande die gevlgen hebben vr de taken van de gemeente c.q. burgemeester: Drank- en hrecawet (.a vergunningverlening dr burgemeester i.p.v. cllege en integrale handhaving dr gemeente i.p.v. deels nu ng Vedsel en Waren Autriteit) en de Wet p de jeugdzrg (aanwijzing dr burgemeester van instantie die cördinatie van de zrg p zich met nemen). Met name deze laatste bevegdheid strekt zich heel direct uit tt de persnlijke levenssfeer en raakt slechts subsidiair de penbare rde; een ntwikkeling die met het Tijdelijk huisverbd in gang is gezet; Plitiewet 20..: er is in juni 2011 een wetsvrstel tt het wijziging van de Plitiewet 1993 ingediend bij de Tweede Kamer die de invering van een natinale plitie begd. Daarbij wrden de huidige 26 reginale krpsen teruggebracht tt 10. Friesland gaat dan p in een nieuwe nrdelijke regi Friesland, Grningen en Drenthe. Uitgangspunt is dat het lkale gezag niet veranderd: de burgemeester en de fficier van justitie maken samen afspraken ver de inzet van de plitie. Aansturing dr de burgemeester gebeurt p grnd van een veiligheidsplan. De nieuwe schaal waarp de plitie en k het OM wrden gerganiseerd, is ngetwijfeld van invled p de aansturingsmgelijkheden van de burgemeester. Wet veiligheidsregi s: p 1 ktber 2010 is de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WZRO) vervangen dr de Wet Veiligheidsregi s. Op grnd van deze nieuwe wet meten gemeenten ter vrbereiding p, tijdens en na een ramp f crisis als vlwaardige vierde klm naast brandweer, plitie en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) hun bijdrage leveren vr wat betreft het nderdeel bevlkingszrg. De gemeentelijke rampenplannen dienen vervangen te wrden dr een reginaal crisisplan, in Friesland naar verwachting najaar 2011; Wet OM-afdening (bestuurlijke strafbeschikking): sinds 2009 is deze wet k van tepassing p gemeenten. Daarbij wrdt de gemeente in staat gesteld zelf (in plaats van de plitie) tegen kleine vertredingen in de penbare ruimte p te

3 treden en de vertreders als sanctie een bestuurlijke strafbeschikking p te leggen; hiermee is een directe relatie gelegd met de (kern)takendiscussies bij de betrkken partners. Aanpassing landelijke methdiek Kernbeleid Veiligheid. Optimalisering reginale afstemming gemeenten, plitie en penbaar ministerie van het integraal veiligheidsbeleid in Fryslân. Uitkmsten uitgeverde evaluatie (p prces) als stagepdracht van de huidige nta (zie bijlagenbek bij kadernta, bijlage 3). 2. Prcesbeschrijving Het vaststellen van een gemeentelijk Veiligheidsplan (= kadernta) één keer per 4 jaar is binnen afzienbare tijd met de invering van de Wet regierl een wettelijke verplichting vr de gemeenteraad (wijziging Gemeentewet). Er bestaat een landelijke methdiek m dit integrale veiligheidsbeleidsplan vrm te geven, het Kernbeleid Veiligheid. Deze methdiek wrdt dr alle ketenpartners in Nederland gevlgd en is nlangs geptimaliseerd; het biedt de bendigde structuur m integraal veiligheidsbeleid te ntwikkelen, uit te veren, te evalueren en bij te stellen. Daarm is bij het actualiseren van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Heerenveen deze methdiek pnieuw gevlgd binnen een prjectstructuur waaraan de plitie (team Heerenveen) heeft deelgenmen. startntitie Als eerste stap in deze methdiek werd dr de raad p 7 maart 2011 een startntitie vastgesteld (zie hiervr de ter inzage liggende stukken), waarin de prjectpdracht en het eindresultaat zijn mschreven: het evalueren van de delen en maatregelen uit de huidige visie, waarbij p grnd van deze evaluatie en in verband met de geschetste nieuwe ntwikkelingen/knelpunten het beleid ge(her)frmuleerd mest wrden, nder afstemming met delstellingen cllegeprgramma, flankerend beleid en met de externe partners. veiligheidsanalyse Vervlgens werd in fase twee de veiligheidsanalyse c.q de evaluatie van het vigerende beleid uitgeverd. Deze is gebaseerd p infrmatie verkregen via: - bestudering van interne en externe dcumenten en gegevensregistraties - interviews met interne en externe veiligheidspartners - anderszins geraadpleegde externe veiligheidspartners - het verleg van de ad hc werkgrep/prjectgrep Integrale Veiligheid. priritering De veiligheidsanalyse c.q. evaluatie heeft een viertal terreinen in het bijznder nder de aandacht gebracht waarbinnen de pririteiten/beleidsversterkingen vr het de peride gezcht meten wrden (zie vr cnclusies en aanbevelingen het bijlagenbek bij de kadernta, bijlage 1: samenvatting veiligheidsanalyse/evaluatie): - veilig wnen en leven in de eigen buurt - zrg vr jeugd en jngeren - veilig ndernemen en uitgaan - brging fysieke veiligheid. Van grt belang is te nderkennen dat in bijgaande kadernta pririteiten wrden gesteld, waarbij binnen de pririteit in de aanpak alleen bepaalde extra accenten zullen wrden gelegd. Daarnaast wrdt ng een aantal thema s benemd waarbij de inzet gericht blijft p het handhaven van een bepaalde basisniveau. Dit betekent dat er k ng een aantal veiligheidsthema s geen aandacht zullen krijgen de kmende beleidsperide. Dit gaat dan met name m thema s/nderwerpen waarbij sprake is van een laag veiligheidsrisic en waarbij de inwners en ndernemers in tenemende mate meten wrden aangesprken p de eigen verantwrdelijkheid. Een en ander betekent dat wij bij de uitvering ns gaan fcussen p maatregelen die

4 betrekking hebben p de genemde priiritaire thema s. Uiteraard zullen wij daarver helder cmmuniceren. cnsultatie Op 16 juni 2011 is de raad gecnsulteerd ver deze terreinen waarbinnen de mgelijke pririteiten gezcht mesten wrden; de cmmissie Algemene zaken sprak zijn steun hiervr uit. De algemene pmerkingen van de leden zijn verwerkt in deze kadernta. kadernta De vast te stellen kadernta is zals gezegd tevens een weerslag van de uitgeverde evaluatie van de delstellingen uit de vigerende nta. Dit betekent dat naast de inhudelijke delstellingen, k de visie en uitgangspunten zijn geëvalueerd en daar waar ndzakelijk, aangepast. Deze kadernta wrdt jaarlijks uitgewerkt dr het cllege in een uitveringsplan. Het uitveringsplan wrdt jaarlijks geëvalueerd; p grnd van de uitkmsten wrdt het uitveringsplan z ndig bijgesteld en pnieuw vastgesteld, steeds binnen de kaders van deze nta. Dit is een vrtzetting van de huidige werkwijze sinds Daarnaast vindt 3 maal per jaar een integrale veiligheidsrapprtage plaats met betrekking tt alle veiligheidsdmeinen, k die waarp het primaat ligt bij de plitie en het penbaar ministerie en die m die reden k niet zijn pgenmen in de kadernta. Tt slt is in dit verband belangrijk te vermelden dat binnen de regi Fryslân gewerkt wrdt aan een ng verdere harmnisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeenten met als basis het Kernbeleid Veiligheid. Dit is mede ingegeven dr het feit dat zwel het OM als de plitie reginaal zijn gerganiseerd, nu ng p het niveau van Fryslân, met de invering van de natinale plitie naar verwachting per 1 januari met Grningen en Drenthe. Del van de harmnisatie is het p elkaar afstemmen van de lkale pririteiten, de aanpak en het mnitren van het beleid. Daarbij is een belangrijke rl weggelegd vr het IVZ-platfrm Fryslân (alle ambtenaren IVZ van de gemeenten, de plitie en het OM) waar de harmnisatie cncreet wrdt vrbereid (pstellen van frmats); nu ng alleen ten beheve van de rapprtage, straks k ten beheve van de beleidsvrming. 3. Burgerparticipatie De burgers zijn cnfrm de startntitie betrkken bij de beleidsntwikkeling. De mate waarin en de manier waarp dit is gedaan, is bepaald aan de hand zgn. burgerparticipatieladder. Daarmee is bepaald welke delgrepen benaderd meten wrden, welke infrmatie ndig is, he we die infrmatie krijgen en vral k wat we kunnen/meten/willen met de infrmatie (zie bijlage 1 Burgerparticipatie bij de ter inzage liggende veiligheidsrapprtage/evaluatie). De partners inclusief inwners zijn p diverse manieren benaderd: enquêtes vr alle Plaatselijke Belangen/wijkbelangen en schlbesturen ver mgelijke pririteiten en de Participatieraad is gevraagd advies uit te brengen. De uitkmsten van de enquêtes nder de bewners ver specifieke prblemen in hun wijk zijn met name bruikbaar ten beheve van het ntwikkelen van wijk(veiligheids)plannen; hetzelfde geldt grtendeels k vr de inbreng van de schlen. Meest genemde thema s dr hen zijn (jeugd)verlast en verkeersveiligheid/parkeren. Naar aanleiding het advies en de pmerkingen van de Participatieraad d.d 26 september 2011 (zie bijlagenbek bij de kadernta, bijlage 4) wrdt het vlgende pgemerkt: aanpak huiselijk geweld: is expliciet pgenmen als pririteit in de kadernta; kwantificering: de meeste indicatren die wrden gebruikt in de kadernta zijn afkmstig uit de methdiek Kernbeleid Veiligheid en hebben daarmee een zrgvuldig tt stand gekmen basis. De indicatren zijn hier en daar aangevuld dr de lkale prfessinals met andere vr Heerenveen ged werkbare indicatren. Er is in de kadernta een z klein mgelijke selectie gemaakt uit de in

5 de analyse pgenmen indicatren m tt een efficiënte mnitring en rapprtage te kunnen kmen; ntbreken scres bij smmige indicatren deze zijn daar waar mgelijk aangevuld (betreft indicatren uit het ude veiligheidsbeleid); betrkkenheid burgers bij beleidsvrming: zals gezegd is in de veiligheidsrapprtage/evaluatie in bijlage 1 (Burgerparticipatie) aangegeven wanneer, he en waarm de burgers zijn betrkken bij de ttstandkming van de kadernta: gezien de vrafgaande grndige analyse van alle betrkken partners van de veiligheid in Heerenveen mede p grnd van bjectieve gegevens en geraadpleegde uitkmsten van bewnersenquêtes m.b.t. subjectieve veiligheid, werd er geen tegevegde waarde verwacht van het bevragen van inwners in zijn algemeenheid ver veiligheid. Om ervr te zrgen dat er niets werd gemist aan de vrkant, werd afgesprken m de cnclusies van de werkgrep uit de Veiligheidsanalyse schriftelijk vr te leggen aan genemde verenigingen/ besturen. Daarbij werden niet alleen de mgelijke pririteiten vrgelegd, maar is k gevraagd naar aanvullingen daarp; betrkkenheid burgers bij uitvering: zals in de kadernta is aangegeven, wrden de burgers en ndernemers (pnieuw) betrkken bij het signaleren, vrkmen en plssen van nveiligheid in hun wijk, bij de vrbereiding p het pstellen van wijk(veiligheids)plannen. Daarnaast is zrgen vr draagvlak (b.v. dr middel van cmmunicatie) één van de uitgangspunten bij het bereiken van de delstelling van het integraal veiligheidsbeleid en dit is dan k als zdanig benemd in de kadernta (zie kadernta nder punt draagvlak ). 4. Financiën Vr de uitvering van het veiligheidsbeleid zijn vldende middelen ndzakelijk. Onderscheid met daarbij wrden gemaakt tussen de ksten van de aanpak van pririteiten en verige thema s, de ksten van vrzieningen vr algemene sturing en cördinatie en bendigde flexibele financiële ruimte. Een deel van deze middelen is binnen andere beleidsvelden beschikbaar binnen bestaande budgetten f is/wrdt aangevraagd (zals jeugdbeleid, verkeersbeleid, externe veiligheidbeleid, brandweerzrg, tezicht- en handhavingsbeleid, BIBOB-beleid). Binnen de kaders van dit integrale veiligheidsbeleid wrdt jaarlijks dr het cllege bepaald welke activiteiten wrden uitgeverd. Vr de financiering van (nieuwe) activiteiten dient jaarlijkse afstemming te wrden gezcht binnen de bestaande budgetten. Vr wat betreft de extra inzet bven de bestaande maatregelen m.b.t. de pririteiten vr kmende beleidsperide kan het vlgende wrden pgemerkt (zie vr de extra inzet per pririteit de kadernta, vanaf blz. 7): 1. (huiselijk) geweld in de buurt: de middelen hiervr meten kmen uit de bestaande budgetten; vr buurtbemiddeling zijn in de V&P nta 2011 middelen gereserveerd vr 2012 en 2013 uit het budget Integrale Veiligheid (financiën) en uit Handhaving; deze zijn aangemeld vr de begrting 2012; 2. GHB en andere middelen: zie nder punt (vetbal) geweld p straat: deze kan uit bestaand budget wrden gefinancierd. Ten aanzien van het middelengebruik geldt dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn vanaf 2013 (zie verder hierna nder punt 4). De integrale aanpak van vetbalgerelateerd geweld vraagt tijdelijk- extra (juridische) capaciteit (intensieve aanpak harde kern). Dit is pgenmen in de V&P nta 2011 als beleidsmatige ntwikkeling. Hiervr zullen bij de begrting 2012 tijdelijke financiële middelen wrden gevraagd. 4. verlast jeugd: vr wat betreft dit thema is het belangrijk aansluiting te zeken

6 bij de ntwikkeling van het gemeentelijk Jeugd- en Onderwijsbeleid. Daarin zijn verscheidene beleidsntwikkelingen gaande die een sterke relatie hebben met jeugd en veiligheid. De tekmstige transitie van de prvinciale jeugdzrg naar de gemeentelijke jeugdzrg is waarschijnlijk de belangrijkste daarvan. Daarnaast heeft dit betrekking p nder meer de vlgende beleidsthema s: a. Jeugd-, alchl en drugsbeleid b. Centrum vr Jeugd- en Gezin (CJG) c. Gemeentelijk Jngerenwerk & jngerencentrum Casa d. Centercurt e. Sciaal team Ten aanzien van de financiën van deze thema s kan het vlgende wrden gezegd: Ad a. Financiering lpt af per , Ad b. Vr het CJG wrden k de kmende jaren structureel middelen ntvangen van het Rijk. Ng nduidelijk is wat de gevlgen zijn van de transitie van de jeugdzrg vr deze middelen. Ad c. De financiering van het jngerencentrum, waarnder een deel jngerenwerk, lpt af per Ad d. Betreft een samenwerkingsverband waarin gemeente, welzijn en plitie samenwerken. Daarvr zijn geen structurele middelen beschikbaar. Ad e. De versterking van het sciaal team kan wrden gefinancierd vanuit de bestaande middelen. Genemde thema s bevrderen mede de integrale veiligheid in de gemeente Heerenveen. Om deze nderdelen te brgen, is het van belang deze structuur te handhaven en waar ndig uit te breiden. 5. fysieke veiligheid: de middelen hiervr kmen uit bestaande budgetten. In het kader van tekmstig verkeersmanagement bij evenementen wrdt gekerst p financiering uit het RSP pakket gebiedntwikkeling Heerenveen (met mgelijke cfinanciering dr andere partners). De andere thema s wrden uit bestaande budgetten gefinancierd. Ksten van vrzieningen vr algemene sturing en cördinatie: de bestaande middelen vr wat betreft capaciteit met betrekking tt het cördineren van de huidige integrale veiligheidstaken lijken p dit mment vldende (specialisten veiligheid). Vr wat betreft de algemene sturing geldt, dat er geen middelen beschikbaar zijn vr het mnitren van de subjectieve veiligheid (integrale veiligheidsmnitr p wijkniveau, zie paragraaf 3.2.8). Dit is wel pgenmen in de V&P nta 2011 als beleidsmatige ntwikkeling. Op meer plaatsen in de rganisatie is behefte aan het mnitren van beleid. In samenhang daarmee zullen middelen gevnden meten wrden binnen de bestaande budgetten. Flexibele financiële ruimte: er is vr integrale veiligheid een beperkt budget beschikbaar, waaruit jaarlijkse een aantal structurele en een aantal tijdelijke maatregelen betaald wrden welke zijn pgenmen in het jaarlijks uitveringsplan. Ter inzage liggende stukken: - Op Schaal, nta integrale veiligheid Gemeente Heerenveen Startntitie actualisatie integraal veiligheidsbeleid veiligheidsrapprtage/evaluatie d.d. 17 mei advies Participatieraad d.d. 26 september 2011 Het cllege van burgemeester en wethuders van Heerenveen, de secretaris, de burgemeester, de heer F.H. Perdk de heer T.J. van der Zwan

7 Gemeenteraad Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid 2011 t/m 2014 Registratienummer: GF De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het vrstel van het cllege van burgemeester en wethuders van 25 ktber 2011; BESLUIT: de kadernta Op Maat, integraal veiligheidsbeleid 2011 t/m 2014 gemeente Heerenveen vast te stellen. Aldus vastgesteld in de penbare raadsvergadering van 8 december De griffier, De vrzitter, mevruw W.J.M.A. Jansen de heer T.J. van der Zwan

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie