Registratienummer: GF Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11"

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid 2011 t/m 2014 Vrstel: de kadernta Op Maat, integraal veiligheidsbeleid 2011 t/m 2014 gemeente Heerenveen vaststellen met als pririteiten: 1. (huiselijk) geweld in de buurt 2. GHB en andere middelen 3. (Vetbal)geweld p straat 4. Overlast jeugd 5. Fysieke veiligheid 1. Inleiding Het huidige Integrale Veiligheidsbeleid is na een intensieve vrbereidingsperide uiteindelijk vastgesteld p 17 maart 2008 dr de raad in de nta Op Schaal, Nta integrale veiligheid gemeente Heerenveen. De nta behelst een beleidskader tt Naast het feit dat de nta een bepaalde lptijd had, is er een aantal ntwikkelingen geweest die aanleiding geven m het huidige integrale veiligheidsbeleid te actualiseren: Behalen van een aantal inhudelijke delstellingen uit de nta (zie bijlagenbek bij kadernta, bijlage 1). Ontwikkelingen waardr het stellen van pririteiten meer dan it ndig is: ndzakelijke bezuinigingen zwel bij gemeente, plitie en OM als verige ketenpartners; daarmee samenhangende takendiscussie bij alle bij veiligheid betrkken partners, waarbij een terugtrekkende beweging is te zien naar de kerntaken; daaruit vrtvleiende veranderende gemeentelijke bestuursstijl: terugtrekken, dereguleren, sturen p zelfredzaamheid en participatie en meer gericht p preventie binnen allerlei flankerende beleidsterreinen (b.v. jeugd- en nderwijsbeleid); verharding en vergrving samenleving en daarmee veranderende rl van de burgemeester: naast burgervader sms k beman. De burgemeester heeft een tenemend aantal bevegdheden k die welke in de eerste plaats niet alleen meer zien p de handhaving van de penbare rde- (zie hierna) en is gendzaakt deze steeds vaker in te zetten, als sluitstuk in de ketenaanpak. Hierbij is integrale planvrming en afstemming in de uitvering mede gelet p vrgaande ntwikkelingen- ndzakelijk;

2 gewijzigde pririteiten minister die gevlgen hebben vr plitie en OM (zwel landelijk als reginaal) en die p lkaal niveau vertaald meten wrden en daarmee van invled zijn p de inzet van plitie en OM en daarmee k de verige partners. Wijzigingen in regelgeving die recent hebben plaats gevnden en zullen plaats vinden met betrekking tt taken en bevegdheden van de raad, het cllege en de burgemeester vr wat betreft veiligheid in zijn algemeenheid en specifieke veiligheidsthema s, waarvan de belangrijkste zijn: Wet regie rl gemeente: de (verplichte) regie ver het lkaal veiligheidsbeleid ligt p grnd van de Gemeentewet bij het lkale bestuur. Gelet p artikel 172, lid 1 is met name de burgemeester belast met de handhaving van de penbare rde en veiligheid. Er is in 2010 een wetsvrstel ingediend m tt versteviging van de regierl te kmen middels het inveren van twee maatregelen: de gemeenteraad is verplicht ten minste één maal per 4 jaar een integraal veiligheidsplan vast te stellen en de burgemeester heeft een zrgplicht m te te zien p het lkaal veiligheidsbeleid. Gemeentewet: deze kent enkele specifieke (aanwijzings)bevegdheden vr de raad en een steeds grter wrdend aantal taken en bevegdheden vr de burgemeester ten beheve van de handhaving van de penbare rde. De afgelpen jaren zijn naast de klassieke een aantal nieuwe bevegdheden pgenmen met betrekking tt: aanwijzing veiligheidsrisicgebied in verband met preventief fuilleren p wapens, cameratezicht p penbare plaatsen, sluiten van panden, bestuurlijke phuding, tijdelijk uit huis plaatsen plegers huiselijk geweld en meest recent gebieds- en grepsverbd en meldingsplicht bij ernstig (vetbal) vandalisme en verlast. Op een aantal terreinen heeft de minister van Veiligheid en Justitie het vrnemen aanvullende wetgeving te laten vaststellen: uitbreiding mgelijkheden preventief fuilleren en verantwrdelijkheid burgemeester vr klachtenafhandeling; Bijzndere wetten: k in een aantal bijzndere wetten zijn aan de burgemeester bevegdheden tegekend m.b.t. de penbare rde: Opiumwet, Wet penbare manifestaties en Drank- en hrecawet. In een aantal bijzndere wetten zijn wetswijzigingen aanstaande die gevlgen hebben vr de taken van de gemeente c.q. burgemeester: Drank- en hrecawet (.a vergunningverlening dr burgemeester i.p.v. cllege en integrale handhaving dr gemeente i.p.v. deels nu ng Vedsel en Waren Autriteit) en de Wet p de jeugdzrg (aanwijzing dr burgemeester van instantie die cördinatie van de zrg p zich met nemen). Met name deze laatste bevegdheid strekt zich heel direct uit tt de persnlijke levenssfeer en raakt slechts subsidiair de penbare rde; een ntwikkeling die met het Tijdelijk huisverbd in gang is gezet; Plitiewet 20..: er is in juni 2011 een wetsvrstel tt het wijziging van de Plitiewet 1993 ingediend bij de Tweede Kamer die de invering van een natinale plitie begd. Daarbij wrden de huidige 26 reginale krpsen teruggebracht tt 10. Friesland gaat dan p in een nieuwe nrdelijke regi Friesland, Grningen en Drenthe. Uitgangspunt is dat het lkale gezag niet veranderd: de burgemeester en de fficier van justitie maken samen afspraken ver de inzet van de plitie. Aansturing dr de burgemeester gebeurt p grnd van een veiligheidsplan. De nieuwe schaal waarp de plitie en k het OM wrden gerganiseerd, is ngetwijfeld van invled p de aansturingsmgelijkheden van de burgemeester. Wet veiligheidsregi s: p 1 ktber 2010 is de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WZRO) vervangen dr de Wet Veiligheidsregi s. Op grnd van deze nieuwe wet meten gemeenten ter vrbereiding p, tijdens en na een ramp f crisis als vlwaardige vierde klm naast brandweer, plitie en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) hun bijdrage leveren vr wat betreft het nderdeel bevlkingszrg. De gemeentelijke rampenplannen dienen vervangen te wrden dr een reginaal crisisplan, in Friesland naar verwachting najaar 2011; Wet OM-afdening (bestuurlijke strafbeschikking): sinds 2009 is deze wet k van tepassing p gemeenten. Daarbij wrdt de gemeente in staat gesteld zelf (in plaats van de plitie) tegen kleine vertredingen in de penbare ruimte p te

3 treden en de vertreders als sanctie een bestuurlijke strafbeschikking p te leggen; hiermee is een directe relatie gelegd met de (kern)takendiscussies bij de betrkken partners. Aanpassing landelijke methdiek Kernbeleid Veiligheid. Optimalisering reginale afstemming gemeenten, plitie en penbaar ministerie van het integraal veiligheidsbeleid in Fryslân. Uitkmsten uitgeverde evaluatie (p prces) als stagepdracht van de huidige nta (zie bijlagenbek bij kadernta, bijlage 3). 2. Prcesbeschrijving Het vaststellen van een gemeentelijk Veiligheidsplan (= kadernta) één keer per 4 jaar is binnen afzienbare tijd met de invering van de Wet regierl een wettelijke verplichting vr de gemeenteraad (wijziging Gemeentewet). Er bestaat een landelijke methdiek m dit integrale veiligheidsbeleidsplan vrm te geven, het Kernbeleid Veiligheid. Deze methdiek wrdt dr alle ketenpartners in Nederland gevlgd en is nlangs geptimaliseerd; het biedt de bendigde structuur m integraal veiligheidsbeleid te ntwikkelen, uit te veren, te evalueren en bij te stellen. Daarm is bij het actualiseren van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Heerenveen deze methdiek pnieuw gevlgd binnen een prjectstructuur waaraan de plitie (team Heerenveen) heeft deelgenmen. startntitie Als eerste stap in deze methdiek werd dr de raad p 7 maart 2011 een startntitie vastgesteld (zie hiervr de ter inzage liggende stukken), waarin de prjectpdracht en het eindresultaat zijn mschreven: het evalueren van de delen en maatregelen uit de huidige visie, waarbij p grnd van deze evaluatie en in verband met de geschetste nieuwe ntwikkelingen/knelpunten het beleid ge(her)frmuleerd mest wrden, nder afstemming met delstellingen cllegeprgramma, flankerend beleid en met de externe partners. veiligheidsanalyse Vervlgens werd in fase twee de veiligheidsanalyse c.q de evaluatie van het vigerende beleid uitgeverd. Deze is gebaseerd p infrmatie verkregen via: - bestudering van interne en externe dcumenten en gegevensregistraties - interviews met interne en externe veiligheidspartners - anderszins geraadpleegde externe veiligheidspartners - het verleg van de ad hc werkgrep/prjectgrep Integrale Veiligheid. priritering De veiligheidsanalyse c.q. evaluatie heeft een viertal terreinen in het bijznder nder de aandacht gebracht waarbinnen de pririteiten/beleidsversterkingen vr het de peride gezcht meten wrden (zie vr cnclusies en aanbevelingen het bijlagenbek bij de kadernta, bijlage 1: samenvatting veiligheidsanalyse/evaluatie): - veilig wnen en leven in de eigen buurt - zrg vr jeugd en jngeren - veilig ndernemen en uitgaan - brging fysieke veiligheid. Van grt belang is te nderkennen dat in bijgaande kadernta pririteiten wrden gesteld, waarbij binnen de pririteit in de aanpak alleen bepaalde extra accenten zullen wrden gelegd. Daarnaast wrdt ng een aantal thema s benemd waarbij de inzet gericht blijft p het handhaven van een bepaalde basisniveau. Dit betekent dat er k ng een aantal veiligheidsthema s geen aandacht zullen krijgen de kmende beleidsperide. Dit gaat dan met name m thema s/nderwerpen waarbij sprake is van een laag veiligheidsrisic en waarbij de inwners en ndernemers in tenemende mate meten wrden aangesprken p de eigen verantwrdelijkheid. Een en ander betekent dat wij bij de uitvering ns gaan fcussen p maatregelen die

4 betrekking hebben p de genemde priiritaire thema s. Uiteraard zullen wij daarver helder cmmuniceren. cnsultatie Op 16 juni 2011 is de raad gecnsulteerd ver deze terreinen waarbinnen de mgelijke pririteiten gezcht mesten wrden; de cmmissie Algemene zaken sprak zijn steun hiervr uit. De algemene pmerkingen van de leden zijn verwerkt in deze kadernta. kadernta De vast te stellen kadernta is zals gezegd tevens een weerslag van de uitgeverde evaluatie van de delstellingen uit de vigerende nta. Dit betekent dat naast de inhudelijke delstellingen, k de visie en uitgangspunten zijn geëvalueerd en daar waar ndzakelijk, aangepast. Deze kadernta wrdt jaarlijks uitgewerkt dr het cllege in een uitveringsplan. Het uitveringsplan wrdt jaarlijks geëvalueerd; p grnd van de uitkmsten wrdt het uitveringsplan z ndig bijgesteld en pnieuw vastgesteld, steeds binnen de kaders van deze nta. Dit is een vrtzetting van de huidige werkwijze sinds Daarnaast vindt 3 maal per jaar een integrale veiligheidsrapprtage plaats met betrekking tt alle veiligheidsdmeinen, k die waarp het primaat ligt bij de plitie en het penbaar ministerie en die m die reden k niet zijn pgenmen in de kadernta. Tt slt is in dit verband belangrijk te vermelden dat binnen de regi Fryslân gewerkt wrdt aan een ng verdere harmnisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeenten met als basis het Kernbeleid Veiligheid. Dit is mede ingegeven dr het feit dat zwel het OM als de plitie reginaal zijn gerganiseerd, nu ng p het niveau van Fryslân, met de invering van de natinale plitie naar verwachting per 1 januari met Grningen en Drenthe. Del van de harmnisatie is het p elkaar afstemmen van de lkale pririteiten, de aanpak en het mnitren van het beleid. Daarbij is een belangrijke rl weggelegd vr het IVZ-platfrm Fryslân (alle ambtenaren IVZ van de gemeenten, de plitie en het OM) waar de harmnisatie cncreet wrdt vrbereid (pstellen van frmats); nu ng alleen ten beheve van de rapprtage, straks k ten beheve van de beleidsvrming. 3. Burgerparticipatie De burgers zijn cnfrm de startntitie betrkken bij de beleidsntwikkeling. De mate waarin en de manier waarp dit is gedaan, is bepaald aan de hand zgn. burgerparticipatieladder. Daarmee is bepaald welke delgrepen benaderd meten wrden, welke infrmatie ndig is, he we die infrmatie krijgen en vral k wat we kunnen/meten/willen met de infrmatie (zie bijlage 1 Burgerparticipatie bij de ter inzage liggende veiligheidsrapprtage/evaluatie). De partners inclusief inwners zijn p diverse manieren benaderd: enquêtes vr alle Plaatselijke Belangen/wijkbelangen en schlbesturen ver mgelijke pririteiten en de Participatieraad is gevraagd advies uit te brengen. De uitkmsten van de enquêtes nder de bewners ver specifieke prblemen in hun wijk zijn met name bruikbaar ten beheve van het ntwikkelen van wijk(veiligheids)plannen; hetzelfde geldt grtendeels k vr de inbreng van de schlen. Meest genemde thema s dr hen zijn (jeugd)verlast en verkeersveiligheid/parkeren. Naar aanleiding het advies en de pmerkingen van de Participatieraad d.d 26 september 2011 (zie bijlagenbek bij de kadernta, bijlage 4) wrdt het vlgende pgemerkt: aanpak huiselijk geweld: is expliciet pgenmen als pririteit in de kadernta; kwantificering: de meeste indicatren die wrden gebruikt in de kadernta zijn afkmstig uit de methdiek Kernbeleid Veiligheid en hebben daarmee een zrgvuldig tt stand gekmen basis. De indicatren zijn hier en daar aangevuld dr de lkale prfessinals met andere vr Heerenveen ged werkbare indicatren. Er is in de kadernta een z klein mgelijke selectie gemaakt uit de in

5 de analyse pgenmen indicatren m tt een efficiënte mnitring en rapprtage te kunnen kmen; ntbreken scres bij smmige indicatren deze zijn daar waar mgelijk aangevuld (betreft indicatren uit het ude veiligheidsbeleid); betrkkenheid burgers bij beleidsvrming: zals gezegd is in de veiligheidsrapprtage/evaluatie in bijlage 1 (Burgerparticipatie) aangegeven wanneer, he en waarm de burgers zijn betrkken bij de ttstandkming van de kadernta: gezien de vrafgaande grndige analyse van alle betrkken partners van de veiligheid in Heerenveen mede p grnd van bjectieve gegevens en geraadpleegde uitkmsten van bewnersenquêtes m.b.t. subjectieve veiligheid, werd er geen tegevegde waarde verwacht van het bevragen van inwners in zijn algemeenheid ver veiligheid. Om ervr te zrgen dat er niets werd gemist aan de vrkant, werd afgesprken m de cnclusies van de werkgrep uit de Veiligheidsanalyse schriftelijk vr te leggen aan genemde verenigingen/ besturen. Daarbij werden niet alleen de mgelijke pririteiten vrgelegd, maar is k gevraagd naar aanvullingen daarp; betrkkenheid burgers bij uitvering: zals in de kadernta is aangegeven, wrden de burgers en ndernemers (pnieuw) betrkken bij het signaleren, vrkmen en plssen van nveiligheid in hun wijk, bij de vrbereiding p het pstellen van wijk(veiligheids)plannen. Daarnaast is zrgen vr draagvlak (b.v. dr middel van cmmunicatie) één van de uitgangspunten bij het bereiken van de delstelling van het integraal veiligheidsbeleid en dit is dan k als zdanig benemd in de kadernta (zie kadernta nder punt draagvlak ). 4. Financiën Vr de uitvering van het veiligheidsbeleid zijn vldende middelen ndzakelijk. Onderscheid met daarbij wrden gemaakt tussen de ksten van de aanpak van pririteiten en verige thema s, de ksten van vrzieningen vr algemene sturing en cördinatie en bendigde flexibele financiële ruimte. Een deel van deze middelen is binnen andere beleidsvelden beschikbaar binnen bestaande budgetten f is/wrdt aangevraagd (zals jeugdbeleid, verkeersbeleid, externe veiligheidbeleid, brandweerzrg, tezicht- en handhavingsbeleid, BIBOB-beleid). Binnen de kaders van dit integrale veiligheidsbeleid wrdt jaarlijks dr het cllege bepaald welke activiteiten wrden uitgeverd. Vr de financiering van (nieuwe) activiteiten dient jaarlijkse afstemming te wrden gezcht binnen de bestaande budgetten. Vr wat betreft de extra inzet bven de bestaande maatregelen m.b.t. de pririteiten vr kmende beleidsperide kan het vlgende wrden pgemerkt (zie vr de extra inzet per pririteit de kadernta, vanaf blz. 7): 1. (huiselijk) geweld in de buurt: de middelen hiervr meten kmen uit de bestaande budgetten; vr buurtbemiddeling zijn in de V&P nta 2011 middelen gereserveerd vr 2012 en 2013 uit het budget Integrale Veiligheid (financiën) en uit Handhaving; deze zijn aangemeld vr de begrting 2012; 2. GHB en andere middelen: zie nder punt (vetbal) geweld p straat: deze kan uit bestaand budget wrden gefinancierd. Ten aanzien van het middelengebruik geldt dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn vanaf 2013 (zie verder hierna nder punt 4). De integrale aanpak van vetbalgerelateerd geweld vraagt tijdelijk- extra (juridische) capaciteit (intensieve aanpak harde kern). Dit is pgenmen in de V&P nta 2011 als beleidsmatige ntwikkeling. Hiervr zullen bij de begrting 2012 tijdelijke financiële middelen wrden gevraagd. 4. verlast jeugd: vr wat betreft dit thema is het belangrijk aansluiting te zeken

6 bij de ntwikkeling van het gemeentelijk Jeugd- en Onderwijsbeleid. Daarin zijn verscheidene beleidsntwikkelingen gaande die een sterke relatie hebben met jeugd en veiligheid. De tekmstige transitie van de prvinciale jeugdzrg naar de gemeentelijke jeugdzrg is waarschijnlijk de belangrijkste daarvan. Daarnaast heeft dit betrekking p nder meer de vlgende beleidsthema s: a. Jeugd-, alchl en drugsbeleid b. Centrum vr Jeugd- en Gezin (CJG) c. Gemeentelijk Jngerenwerk & jngerencentrum Casa d. Centercurt e. Sciaal team Ten aanzien van de financiën van deze thema s kan het vlgende wrden gezegd: Ad a. Financiering lpt af per , Ad b. Vr het CJG wrden k de kmende jaren structureel middelen ntvangen van het Rijk. Ng nduidelijk is wat de gevlgen zijn van de transitie van de jeugdzrg vr deze middelen. Ad c. De financiering van het jngerencentrum, waarnder een deel jngerenwerk, lpt af per Ad d. Betreft een samenwerkingsverband waarin gemeente, welzijn en plitie samenwerken. Daarvr zijn geen structurele middelen beschikbaar. Ad e. De versterking van het sciaal team kan wrden gefinancierd vanuit de bestaande middelen. Genemde thema s bevrderen mede de integrale veiligheid in de gemeente Heerenveen. Om deze nderdelen te brgen, is het van belang deze structuur te handhaven en waar ndig uit te breiden. 5. fysieke veiligheid: de middelen hiervr kmen uit bestaande budgetten. In het kader van tekmstig verkeersmanagement bij evenementen wrdt gekerst p financiering uit het RSP pakket gebiedntwikkeling Heerenveen (met mgelijke cfinanciering dr andere partners). De andere thema s wrden uit bestaande budgetten gefinancierd. Ksten van vrzieningen vr algemene sturing en cördinatie: de bestaande middelen vr wat betreft capaciteit met betrekking tt het cördineren van de huidige integrale veiligheidstaken lijken p dit mment vldende (specialisten veiligheid). Vr wat betreft de algemene sturing geldt, dat er geen middelen beschikbaar zijn vr het mnitren van de subjectieve veiligheid (integrale veiligheidsmnitr p wijkniveau, zie paragraaf 3.2.8). Dit is wel pgenmen in de V&P nta 2011 als beleidsmatige ntwikkeling. Op meer plaatsen in de rganisatie is behefte aan het mnitren van beleid. In samenhang daarmee zullen middelen gevnden meten wrden binnen de bestaande budgetten. Flexibele financiële ruimte: er is vr integrale veiligheid een beperkt budget beschikbaar, waaruit jaarlijkse een aantal structurele en een aantal tijdelijke maatregelen betaald wrden welke zijn pgenmen in het jaarlijks uitveringsplan. Ter inzage liggende stukken: - Op Schaal, nta integrale veiligheid Gemeente Heerenveen Startntitie actualisatie integraal veiligheidsbeleid veiligheidsrapprtage/evaluatie d.d. 17 mei advies Participatieraad d.d. 26 september 2011 Het cllege van burgemeester en wethuders van Heerenveen, de secretaris, de burgemeester, de heer F.H. Perdk de heer T.J. van der Zwan

7 Gemeenteraad Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid 2011 t/m 2014 Registratienummer: GF De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het vrstel van het cllege van burgemeester en wethuders van 25 ktber 2011; BESLUIT: de kadernta Op Maat, integraal veiligheidsbeleid 2011 t/m 2014 gemeente Heerenveen vast te stellen. Aldus vastgesteld in de penbare raadsvergadering van 8 december De griffier, De vrzitter, mevruw W.J.M.A. Jansen de heer T.J. van der Zwan

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

STARTNOTITIE. Project actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Heerenveen

STARTNOTITIE. Project actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Heerenveen STARTNOTITIE Prject actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heerenveen 2011 2014 Anna C. Teuben-Bkma, Specialist veiligheid (penbare rde)/cördinatr Integrale Veiligheid Prjectleider. Vastgesteld

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitveringsprgramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hf van Twente Inhud Inleiding.. p. 3 Hfdstuk 1 Veilige wn- en leefmgeving p. 4 1.1 Buurtprblemen. p.4 1.2 Onveiligheidsgevel..

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

Startnotitie Vrijkomende agrarische gebouwen

Startnotitie Vrijkomende agrarische gebouwen Startntitie Vrijkmende agrarische gebuwen Beren met buren: n 007 1 Inhud 1 Inleiding.... 3 1.1 Aanleiding.... 3 1.2 Functie van de startntitie.... 3 2 Analyse en beleidsmgeving.... 4 2.1 Prbleembeschrijving....

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening Titel Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Nummer 12/57 Datum 9 augustus 2012 Prgramma Fase Onderwerp Bestuur schuldhulpverlening Gemeentehuis BezekadresKerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan PstadresPstbus

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann Titel Drank en hrecaverrdening Ostzaan 2014 Gemeentehuis Bezekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan Pstadres Pstbus 20, 1530 AA Wrmer Telefn 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E mail antwrd@ver gemeenten.nl Internet

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018 Samenwerkingsvereenkmst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbsbeheer en prvincie Zuid-Hlland vr 2017 en 2018 Partijen Cncept versie 14 juni 2016 Het recreatieschap Zuidwestelijke Delta., vertegenwrdigd

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht.

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht. Vrstel aan burgemeester en wethuders Zaaknummer 11181 Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzrg Gelderland en Utrecht. Samenvatting/krte telichting: Gemeenten bereiden zich vr p de invering van de nieuwe

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Lokale gezondheidsnota. Gemeente Bergambacht 2013-2016

Lokale gezondheidsnota. Gemeente Bergambacht 2013-2016 Lkale gezndheidsnta Gemeente Bergambacht 2013-2016 Maart 2013 Inhudspgave 1. Kader 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Wettelijk kader 3 1.2.1. Wet publieke gezndheid 3 1.2.2. Wm 3 1.3. Landelijke nta gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan GGD Hllands Nrden Dr de wind, met een nieuwe kers naar dezelfde bestemming! Zals bekend hebben we de verdere ntwikkeling van de rganisatie van de GGD verbnden aan 3 speerpunten; - Externe riëntatie versterken

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

JGZ en CJG MAASTRICHT PAOG 29 maart 2011. Annemiek van Woudenberg Arts M&G Implementatieteam invoering CJG VNG De JeugdZaak

JGZ en CJG MAASTRICHT PAOG 29 maart 2011. Annemiek van Woudenberg Arts M&G Implementatieteam invoering CJG VNG De JeugdZaak JGZ en CJG MAASTRICHT PAOG 29 maart 2011 Annemiek van Wudenberg Arts M&G Implementatieteam invering CJG VNG De JeugdZaak Nadenken ver het CJG Del Nadenken ver de rl van JGZ in het CJG Nadenken ver je eigen

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Exp-Gelderland 1. Samenvatting Dr Exp Hlding b.v. is p 11 nvember 2011 een (cncept) aanvraag vr een mgevingsvergunning

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacmmissie raadsleden en steunfractieleden Reginale samenwerking vraaggerichte dienstverlening/ict Status: Deelnemers: Del: Telichting: Bespreking ter vrbereiding p besluitvrming

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie