Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid"

Transcriptie

1 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23 februari 2009

2

3 ECORYS Nederland BV Postbus AD Rotterdam Watermanweg GG Rotterdam T F E W K.v.K. nr ECORYS Regio, Strategie & Ondernemerschap T F BW/PK/II18599

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting & Conclusies 1 Probleemstelling 1 Analyse van het categoriseringsplan in beleidsfasen 3 Conclusies 5 1 Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Probleemstelling & Scope onderzoek Hoofdvragen onderzoek & Normenkader Aanpak & Scope feitenonderzoek Leeswijzer 14 2 Het categoriseringsplan Programma Duurzaam Veilig Uitwerking Duurzaam Veilig in Haarlemmermeer Wegcategorisering binnen het gemeentelijke verkeersbeleid Meningen dorps- en wijkraden over categorisering en verkeersbeleid 24 3 Beleidsvoorbereiding Inzicht huidig gebruik infrastructuur Kwaliteit van gemeentelijke verkeersprognoses Berekeningsmethodiek verkeersprognoses Samenvatting 34 4 Beleidsontwikkeling Visie op categorisering Wensbeelden voor categorisering Doorwerking van verkeersanalyses in categoriseringsplan Draagvlak verkeersanalyses Onderbouwing & Integraliteit van het categoriseringsplan Reflectie op Onderbouwing & Integraliteit van het categoriseringsplan Afstemming, draagvlak en communicatie Samenvatting 51 5 Beleidsuitvoering Functie van categoriseringsplan Consistentie van aanpassingen Tempo van uitvoering Rol van raad bij uitvoering 56 BW/PK/II18599

6 5.5 Communicatie over uitvoering Samenvatting 57 6 Beleidsevaluatie Monitoring bereikbaarheid en verkeersveiligheid Monitoring functie en gebruik van het wegennet Bijstelling van het categoriseringsplan Categoriseringsplan en de Nota Mobiliteit Samenvatting 64 Bijlage 1: Normenkader 67 Bijlage 2: Overzicht bestudeerde dossiers 73 Bijlage 3: Overzicht geïnterviewde personen 75 Bijlage 4: Sociaal-economische gegevens 77 Bijlage 5 VCP Hoofddorp: van dorp naar stad Verkeerscirculatieplan Verkeerscirculatieplan Analyse en beoordeling 82

7 BW/PK/II18599

8

9 Samenvatting & Conclusies Probleemstelling Verkeersveiligheid is eind jaren negentig als thema op de agenda gekomen. Landelijk is het programma Duurzaam Veilig gestart en de gemeente Haarlemmermeer heeft dit beleid ingevoerd. Verreweg de meeste ongelukken gebeuren door menselijk falen. De gedachte achter een Duurzaam Veilige infrastructuur is dat de weg op zo'n manier wordt ingericht dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht en fouten worden voorkomen. Een belangrijk basisprincipe van Duurzaam Veilig is functionaliteit van de wegen. Dat houdt in dat wegen moeten worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer: De deelnemer is in staat zijn eigen bekwaamheid voor deelname in het verkeer goed in te schatten. Het uitgangspunt van functionaliteit van wegen is in de Duurzaam Veilig visie vertaald in een eenduidige categorisering van wegtypen. Er worden drie categorieën wegen onderscheiden met een verschillende functie: Stroomwegen zijn bedoeld voor een betrouwbare afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Gebiedsontsluitingswegen zijn wegen die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel hebben. Gebiedsontsluitingswegen zorgen ervoor dat woonwijken, bedrijventerreinen, winkelcentra etc. bereikbaar blijven. Erftoegangswegen zijn bedoeld voor het veilig toegankelijk maken van percelen en staan beter bekend als de 30km/uur en 60km/uur-zones. Op erftoegangswegen moeten alle verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en automobilisten) van dezelfde rijbaan gebruik kunnen maken. Alle wegen in de gemeente Haarlemmermeer zijn ingedeeld in deze drie typen. Echter, deze zogenaamde categorisering heeft bij de dorps-en wijkraden in de gemeente tot veel discussie geleid. Samengevat is het vermoeden dat bij verschillende gemeentelijke wegen functie en gebruik niet met elkaar overeenkomen waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Over sommige erftoegangswegen rijdt bijvoorbeeld meer autoverkeer dan op grond van de wegcategorie wenselijk is waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers op de weg gevaar loopt. Tegen deze achtergrond heeft de RKC (Rekenkamercommissie Haarlemmermeer) besloten om een evaluatie uit te voeren van het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De RKC heeft ECORYS gevraagd hierbij te ondersteunen door middel van het opstellen van een feitenrapport. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 1

10 De RKC onderzoekt het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer op basis van de volgende centrale vraagstelling: Maakt het huidige verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, zowel nu als in de toekomst, een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk? Op basis van deze centrale vraag wil de RKC inzicht krijgen in: Doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente Haarlemmermeer gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of het beleid van de gemeente effectief is, bij doelmatigheid of het beleid economisch zo gunstig mogelijk wordt uitgevoerd. Consistentie en realiteitsgehalte van het categoriseringsplan. Wordt het gemeentelijk wegennet conform de uitgangspunten van dit plan ingericht en is het plan goed onderbouwd? Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is niet alleen om te oordelen over het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer in de afgelopen jaren maar ook om verbeterpunten te vinden die kunnen worden gebruikt in het toekomstig gemeentelijk verkeersbeleid. Daarbij gaat het om het trekken van lessen uit het geformuleerde en uitgevoerde beleid. Aandacht wordt gegeven aan het benoemen van oorzaken van bestaande knelpunten en probleemlocaties. Met het oog op de toekomst wordt ook aandacht besteed aan de lessen, die kunnen worden getrokken ten behoeve van nieuwe woonwijken, die bijvoorbeeld in de Westflank worden ontwikkeld. Deze nieuwe wijken moeten goed bereikbaar zijn en optimaal worden ingericht met het oog op verkeersveiligheid. Vijf deelvragen Op basis van de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) is de centrale vraag door ECORYS, in nauw overleg met de RKC, uitgesplitst in vijf hoofdvragen: Ligt aan het categoriseringsplan uit 2004 een goede verkeersanalyse ten grondslag? Zijn de verkeersanalyses op een goede en gedragen wijze in het categoriseringsplan verwerkt? Hoe is het categoriseringsplan buiten de verkeersanalyses tot stand gekomen? Zijn aanpassingen aan het wegennet conform het categoriseringsplan en consistent uitgevoerd? Wordt de werking van het categoriseringsplan geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld? 2 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

11 Aanpak van het feitenonderzoek Bij het feitenonderzoek is een twee-sporen-aanpak -gevolgd: 1. Startpunt van het onderzoek vormde een dossieronderzoek van relevante stukken van de gemeente Haarlemmermeer over het gevoerde verkeersbeleid in het algemeen en over het categoriseringsplan in het bijzonder. 2. Vervolgens zijn zeven interviews afgenomen en is een sessie met dorps- en wijkraden gehouden met als doel de resultaten uit de dossierstudie te toetsen en witte vlekken in het onderzoek in te vullen. Analyse van het categoriseringsplan in beleidsfasen Perspectief: veiligheid versus bereikbaarheid Discussies over het verkeersbeleid ten aanzien van het spanningsveld tussen veiligheid en bereikbaarheid vinden in veel gemeenten plaats. Dat is logisch omdat de inrichting van wegen conform Duurzaam Veilig vaak leidt tot onaangenaam ervaren verkeersremmende maatregelen, zoals drempels. Een verbodsbord helpt niet om het verkeer 60 in plaats van 80 km/uur te laten rijden. De drempels dwingen de gewenste gedragsverandering in het verkeer af. Maar dit roept bij veel burgers weerstand op. Een gevoelsmatig verworven recht op een ongehinderde en snelle doorstroming op wegen buiten de bebouwde kom wordt in het kader van Duurzaam Veilig opgeofferd aan absurde doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid. Een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en veiligheid, tussen individuele en collectieve belangen, blijkt in veel gemeenten vaak moeilijk te vinden. Verkeer en mobiliteit brengen heftige emoties met zich mee. Enerzijds is dit direct verbonden aan een gevoel van vrijheid (overal heen kunnen gaan) en anderzijds is het verkeer één van de belangrijkste doodsoorzaken met bijna doden per jaar. En als een naaste overlijdt door een verkeersongeval dan wordt verkeersveiligheid daarna als topprioriteit gezien. Beleidvoorbereiding Een goed onderbouwd verkeersbeleid is niet mogelijk zonder een goed beeld van het huidig en toekomstig verkeer. De dossierstudie en de interviews tonen aan dat de gemeente niet over voldoende informatie beschikt over de huidige verkeerssituatie in de gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van een goed verkeersmodel, maar het ontbreekt aan systematische monitoring over de hele breedte van het beleid t.a.v. bereikbaarheid. Uiteraard is de toekomstige omvang van het verkeer in de gemeente met onzekerheden omgeven. Dit geldt voor de gemeente Haarlemmermeer nog in sterkere mate als gevolg van een snelle ruimtelijke en economische ontwikkeling van de gemeente, de groei van Schiphol en de grote omvang van doorgaand verkeer door de gemeente waar de gemeente nauwelijks invloed op heeft. De gemeente maakt echter neutrale en plausibele verkeersprognoses op basis van algemeen aanvaarde en state-of-the-art berekeningsmethodieken. Echter, er wordt onvoldoende getoetst of reissnelheden in de praktijk voldoen aan de uitgangspunten, zoals die in de Nota Bereikbaarheid zijn gesteld. Beleidsontwikkeling Het categoriseringsplan is in hoofdlijnen een goed onderbouwd en uitgewerkt plan. Actuele verkeersprognoses zijn voor de categoriseringskaart benut. Het plan is de resultante van verschillende wensbeelden, zoals fietsroutes en uitrukroutes van de Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 3

12 brandweer. Het is niet helder hoe de keuzes ambtelijk zijn gemaakt tussen strijdige wensbeelden. Het is opmerkelijk dat het bestuur niet op de hoogte is gesteld van wegvakken waar verkeersprognoses en gewenste wegcategorisering duidelijk niet met elkaar in overeenstemming waren. Het categoriseringsplan is daardoor wellicht als een technisch document beschouwd in plaats van een beleidsrelevante nota. In dit feitenonderzoek is afgemeten aan een ideaaltypisch normenkader een aantal grote tekortkomingen geconstateerd. Het plan mist daarnaast SMART-doelstellingen voor planning, financiële onderbouwing en uitvoeringscapaciteit. Dit terwijl in de voorloper uit 1999 er wel een planning en een financieel plan stonden. Tenslotte is opmerkelijk dat het plan niet met wijk- en dorpsraden is gecommuniceerd, wat formeel juridisch correct is, maar in de praktijk tot veel onnodige weerstand heeft geleid. Beleidsuitvoering Het categoriseringsplan fungeert als toetsingskader bij aanpassingen aan het gemeentelijke wegennet. Tenzij de specifieke situatie het niet toelaat vinden aanpassingen op een consistente wijze conform het categoriseringsplan plaats, met uitzondering van het verkeerscirculatieplan Hoofddorp. Het is opmerkelijk dat onduidelijk is welk deel van het gemeentelijk wegennet conform het categoriseringsplan is ingericht en dat de uitvoering van het plan niet wordt gemonitord. Daarbij vindt communicatie met de burger en de dorps- en wijkraden vooral plaats op het moment dat een weg op de schop gaat. Het verdient aanbeveling om betrokken partijen standaard tijdig vooraf te informeren. Beleidsevaluatie De gemeente heeft niet voldoende een systematisch beeld van de ontwikkeling van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (output) in de gemeente Haarlemmermeer. In de Nota Bereikbaarheid van 2002 is een bereikbaarheidsmonitor aangekondigd. In 2005 is de bereikbaarheidsmonitor opgezet. Deze is in een nota aan BenW begin 2006 voorgelegd. De monitor voldoet in de ogen van ECORYS aan de kwaliteitseisen, die hier aan gesteld mogen worden. Echter de bereikbaarheidsmonitor is nooit uitgevoerd, waardoor de resultaten van het verkeersbeleid moeilijk zijn te bepalen en er geen systematisch inzicht is welke problemen zich waar voordoen. De effectiviteit van het beleid is moeilijk te bepalen, mede omdat inzicht over de voortgang van de uitvoering van het eigen beleid (input) tekort schiet. In het categoriseringsplan was een tweejaarlijkse actualisatie voorzien. Echter het categoriseringsplan is na vaststelling in 2004 niet meer geactualiseerd. Het verdient aanbeveling dat de Nota Mobiliteit ingaat op de omslag van karakter, die de gemeente doormaakt. De gemeente Haarlemmermeer en in het bijzonder Hoofddorp veranderen van karakter door de groei van inwoners en werkgelegenheid. In deze groei van dorp naar stad zijn structurele oplossingen gewenst, zoals bijvoorbeeld de vorming van een gesloten binnenring, waarover het autoverkeer wordt afgewikkeld. Er is een uitdaging voor de Nota Mobiliteit om te werken aan toekomstvaste oplossingen, waarbij bereikbaarheid en verkeersveiligheid hand in hand gaan. 4 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

13 Conclusies De centrale vraag is of het huidige verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, zowel nu als in de toekomst, een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk maakt. Geconcludeerd kan worden dat het huidige verkeersbeleid gepoogd heeft de doelstellingen van bereikbaarheid, waaronder de doorstroming van het autoverkeer en de verkeersveiligheid gecombineerd te halen. Het totaaloordeel is gemengd. Het beleid is geslaagd als het gaat om het inrichten van de woonwijken in 30 km-zones. Bij de nieuwe woonwijken, zoals Vijfhuizen, Getsewoud en Floriande zijn binnen de wijken veilige erftoegangswegen aangelegd. Automobilisten en fietsers maken samen op veilige wijze gebruik van dezelfde wegen. De wegen van de provincie en het rijk (A4, N201 en N207) zorgen, zeker na de voorziene uitbreidingen in het kader van het project N201+ voor goede bereikbaarheid van de gemeente en tussen een aantal kernen in de gemeente. Ook de gekozen gebiedsontsluitingswegen vervullen hun functie, zodat inwoners hun wijk in en uit kunnen komen. Figuur 0.1 Aanpassingen wegennet N201+ project. Bron: Provincie Noord-Holland De problematiek concentreert zich op de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom in combinatie met gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen. De gemeente Haarlemmermeer wordt gekenmerkt door 26 kernen, een ringdijk en de oude polderwegen in een dynamische omgeving in het hart van de Randstad. Het gevolg is dat veel niet-bestemmingsverkeer gebruik maakt van de polderwegen en de ringdijk. Het leidt tot lastige afwegingen tussen bereikbaarheid en veiligheid om deze wegen als 60 km wegen in te richten met een groot aantal drempels. Er ontstaat een waterbedeffect. Waar wegen veilig worden ingericht, bijvoorbeeld met tientallen drempels, neemt de bereikbaarheid af en kiest het verkeer alternatieve wegen. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 5

14 Echter een aantal van deze alternatieve wegen is ook een erftoegangsweg. Deze wegen zijn niet in staat de verkeersstromen adequaat te verwerken. Daarmee is de huidige situatie niet optimaal. Met het oog op de toekomst en de Nota Mobiliteit, die daarvoor wordt opgesteld zijn er vier randvoorwaarden: De bereikbaarheidsmonitor moet worden uitgevoerd. Om nieuwe beleid (Nota Mobiliteit) op onderbouwde wijze te kunnen formuleren, is het noodzakelijk dat er systematisch inzicht is in de bereikbaarheid van de gemeente. Zo kan worden getoetst waar het vorige beleid effectief is geweest en waar tekortkomingen lagen. De voorgestelde aanpak van de monitor (2006) is hiervoor adequaat. Het categoriseringsplan uit 2004 moet worden geactualiseerd. Met behulp van recente verkeersmodellen moet onderzocht worden of, ook na de aanleg van de nieuwe woonwijken op de Westflank, er voldoende capaciteit is op de stroom- en ontsluitingswegen om het verkeer vlot af te wikkelen. Dan kan vervolgens een scherpere keuze worden gemaakt om de overige wegen verkeersluw in te richten als erftoegangswegen. Er is planning nodig van de uitvoering van dit geactualiseerde categoriseringsplan, zodat helder wordt wanneer de uitvoering gereed is. 1 De huidige mismatches op een aantal erftoegangswegen moet worden opgelost. De verkeersdruk op de erftoegangswegen tussen de kernen in de Haarlemmermeer moet worden verminderd door de stroomwegen beter te gebruiken. Het is de kunst om het verkeer, dat nu op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom rijdt (de kortste route) te verleiden gebruik te laten maken van een langere, maar snellere route. Daarbij kan beter gebruik worden gemaakt van stroomwegen, zoals de provinciale wegen (Nwegen) en de snelweg (A4). Deze mogelijkheden nemen toe als de extra aansluiting op de A4 wordt gerealiseerd en de parallelstructuur verder wordt ontwikkeld. Doeltreffendheid en doelmatigheid Het beleid t.a.v. de verkeersveiligheid door wegen te categoriseren en de inrichting aan te passen, is doeltreffend. De verkeersveiligheid is verbeterd. Het is aannemelijk dat de inrichting conform de ontwerpeisen van Duurzaam Veilig hieraan heeft bijgedragen. De aanpak in de woonwijken met de 30 km/uur-zones lijkt beter geslaagd dan de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. Ook landelijk is op dit punt meer discussie over wat de wenselijke inrichting is. De bereikbaarheid is door de wegcategorisering niet sterk verbeterd ten opzichte van de situatie voor de invoering ervan. Maar door de aanwijzing van stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen is wel duidelijker gemaakt hoe de grote verkeersvolumes in de gemeente moeten worden afgewikkeld. Het niet (regelmatig) uitvoeren van de bereikbaarheidsmonitor maakt het onmogelijk uitspraken te doen of de bereikbaarheid in de afgelopen jaren is verbeterd. 1 De gemeente geeft aan dat zij verwachten dat het nog ca. 25 jaar zal duren. 6 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

15 Op het punt van doeltreffendheid moet worden opgemerkt dat onduidelijk blijft wanneer de uitvoering van de wegcategorisering in de praktijk gereed is. Het ontbreekt momenteel aan een planning, zowel wat betreft de uitvoering als financieel. Daar waar begin 2000 wel een planning bestond, was er meer duidelijkheid over de financiering, mede door de noodzaak om subsidies te verkrijgen en de besteding ervan te verantwoorden. In de afgelopen jaren is de grip op de uitvoering verwaterd. Ten aanzien van doelmatigheid kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan. Er is geen extra geld voor de wegcategorisering ingezet, maar lift de uitvoering volledig mee met het onderhoud van wegen of inrichtingsplannen van wijken (bijvoorbeeld bij vervanging van riolering). Consistentie en realiteitsgehalte Het beleid lijkt vrij consistent te worden uitgevoerd, maar een aantal structurele mismatches op een aantal erftoegangswegen blijven zo bestaan. Bij verkeer kan al snel een waterbedeffect kan ontstaan. Een ingreep op een bepaald wegvak kan ertoe leiden dat verkeer uitwijkt naar een andere weg. Denk daarbij aan sluipverkeer. De dorps- en wijkraden gaven duidelijk aan dat zij door ingrepen op een aantal polderwegen om de snelheid te verminderen, als neveneffect zien dat bijvoorbeeld de Ringdijk zwaarder wordt belast, dan conform de categorisering van erftoegangsweg zou mogen. Ook de gemeente geeft in interviews zelf aan dat op een aantal wegen de verkeersvolumes hoger zijn, dan gewenst vanuit het categoriseringsplan en dus mismatches blijven bestaan. Met het oog op het nieuw te formuleren beleid in de Nota Mobiliteit is het wenselijk om voor deze mismatches oplossingen te vinden. Algemene conclusie t.a.v. de beleidscyclus De gemeente heeft veel energie gestoken in het ontwikkelen van beleid. Zo zijn de Nota Bereikbaarheid, het Categoriseringsplan en de Bereikbaarheidsmonitor professioneel opgesteld. Het beleid is voorzien van middelen en wordt uitgevoerd (alhoewel een planning ontbreekt). De beleidscyclus wordt echter niet gesloten. Voorgenomen monitoring en actualisering van het beleid blijft achterwege. Daardoor wordt het lerend vermogen van de organisatie onvoldoende benut. Dit levert risico s op voor de op te stellen Nota Mobiliteit. Deze moet goed onderbouwd worden op basis van de situatie in de praktijk en de ramingen voor de toekomst. De vraag rijst waarom de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) nagelaten heeft monitoring en actualisatie uit te voeren. Mogelijk dat hier een rol speelt dat door de reorganisatie beleidsformulering en uitvoering gescheiden zijn. Monitoring en terugkoppeling vergt juist de combinatie van beide. Ook is het denkbaar dat de ambtelijke capaciteit tekort schiet en de prioriteit bij andere onderwerpen ligt, waaronder verkeersstudies voor bepaalde gebieden en locaties. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 7

16 8 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

17 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek De gemeente Haarlemmermeer is afgelopen decennia sterk gegroeid. Met name als gevolg van de sterke groei van het inwonertal in de kernen Hoofddorp en Nieuw-Vennep heeft de gemeente momenteel meer dan inwoners. De sterke groei van Schiphol en hieraan gerelateerde bedrijvigheid heeft erin geresulteerd dat de gemeente een voorname economische positie in de Randstad inneemt. De grote toename van inwoners en arbeidsplaatsen heeft geresulteerd in een grote vraag naar mobiliteit en daarmee in een grote druk op de aanwezige infrastructuur in de gemeente. Deze druk wordt nog versterkt door de centrale ligging van de gemeente in het noordelijk deel van de Randstad (Noordvleugel) waardoor de infrastructuur in de gemeente veelvuldig gebruikt wordt door verkeer met een herkomst en bestemming buiten de gemeente. In de jaren 90 is op nationaal niveau het programma Duurzaam Veilig ontwikkeld. Kenmerkend voor Duurzaam Veilig is dat gestreefd wordt naar een uniforme wegcategorisering met bijbehorende vormgeving met als doel een veilige afwikkeling te realiseren. Centraal hierin staat een driedeling van wegen in stroom-, gebiedsontsluitingsen erftoegangswegen. Het programma Duurzaam Veilig is de afgelopen jaren tot uiting gekomen in gemeentelijk verkeerbeleid, zo ook in de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente heeft in 1999 via een categoriseringskaart een eerste uitwerking gegeven aan Duurzaam Veilig. In 2004 is vervolgens een categoriseringsplan is opgesteld waarin de genoemde driedeling centraal staat. De gemeente heeft als streven om de komende jaren het gemeentelijke wegennet volledig conform deze driedeling in te richten. Het categoriseringsplan en de uitvoering hiervan roepen bij de dorps- en wijkraden in de gemeente Haarlemmermeer veel discussie op. Voorbeelden van kritiek van dorps- en wijkraden 2 De IJweg wordt veel intensiever gebruikt dan wat op een erftoegangsweg wenselijk is. De huidige verkeersdrempels leiden niet tot lager gebruik omdat er geen goed alternatief aangeboden wordt. 2 De voorbeelden zijn genoemd op 5 september 2008 in een sessie met de dorps- en wijkraden over het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 9

18 De Ringdijk is volledig een erftoegangsweg maar zowel de omvang als de rijsnelheid van het autoverkeer liggen beduidend hoger dan wat voor een erftoegangsweg acceptabel is. Deels wordt dit toegeschreven aan de genomen verkeersmaatregelen (drempels) op de Aalsmeerderweg,. deels aan de inrichting van de Ringdijk. De Ringdijk is ingericht als een racebaan en het weghalen van flitspalen heeft dit alleen maar bevorderd. Samengevat leeft het vermoeden dat bij verschillende gemeentelijke wegen functie en gebruik niet met elkaar overeenkomen waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Over sommige erftoegangswegen rijdt bijvoorbeeld meer autoverkeer dan op grond van de wegcategorie wenselijk is waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers op de weg gevaar loopt. Daarnaast is opgemerkt dat bepaalde kernen en locaties niet goed bereikbaar zijn als gevolg van een beperkte wegcapaciteit en / of als gevolg van onvoldoende stroom- en gebiedsontsluitingswegen. De gemeente wordt verweten niet of onvoldoende aanpassingen aan het wegennet te hebben gemaakt ondanks de sterke groei van het autoverkeer de afgelopen jaren. Tegen deze achtergrond in combinatie met de belangstelling van de raad voor dit onderwerp heeft de Rekenkamercommissie (RKC) Haarlemmermeer besloten om een evaluatie uit te voeren van het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De RKC heeft ECORYS gevraagd haar hierbij te ondersteunen door middel van het opstellen van een feitenrapport. Dit rapport vormt hiervan de weerslag. 1.2 Probleemstelling & Scope onderzoek Evaluatie van het gemeentelijke verkeersbeleid De RKC onderzoekt het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer op basis van de volgende centrale vraagstelling: Maakt het huidige verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, zowel nu als in de toekomst, een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk? Op basis van deze centrale vraag wil de RKC inzicht krijgen in: Doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente Haarlemmermeer gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of het beleid van de gemeente effectief is, bij doelmatigheid of het beleid economisch zo gunstig mogelijk wordt uitgevoerd. Consistentie en realiteitsgehalte van het uitgevoerde verkeersbeleid. Uitgangspunt van het onderzoek is het categoriseringsplan uit Wordt het gemeentelijk wegennet conform de uitgangspunten van dit plan ingericht en is het plan goed onderbouwd? Het doel van dit onderzoek is niet alleen om te oordelen over het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer in de afgelopen jaren maar ook om verbeterpunten te vinden die kunnen worden gebruikt in het toekomstig gemeentelijk verkeersbeleid. 10 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

19 met als uitgangspunt het categoriseringsplan uit 2004 Gemeentelijk verkeersbeleid is een erg breed onderwerp dat bovendien uit verschillende invalshoeken benaderd kan worden. De centrale vraagstelling laat zien dat het onderzoek zich concentreert op bereikbaarheid (goede doorstroming) en verkeersveiligheid (veilige afwikkeling); een aspect als verkeersleefbaarheid (emissies en geluidshinder) blijft buiten beschouwing. De achtergrond voor dit onderzoek wordt gevormd door gevoelens van onvrede bij dorpsen wijkraden over de wegcategorisering in de gemeente Haarlemmermeer. In dit feitenrapport vindt de evaluatie van het gemeentelijk verkeersbeleid primair plaats aan de hand van het categoriseringsplan uit 2004 inclusief voorlopers hiervan (zoals de eerdergenoemde categoriseringskaart uit 1999) en verdere uitwerkingen van dit plan. In aanvulling hierop is besloten om dit feitenonderzoek de wegen die de gemeente beheert centraal te stellen en provinciale en rijkswegen waar mogelijk buiten beschouwing gelaten. Achtergrond hierbij is dat deze wegen niet in eigendom zijn van de gemeente en de gemeente hier in beperkte mate invloed op kan uitoefenen. Daarbij concentreert dit feitenrapport zich op het categoriseringsplan in het algemeen, en worden ter illustratie een aantal specifieke casussen / probleemlocaties behandeld. Dit feitenrapport concentreert zich derhalve op autoinfrastructuur. Uitsluitend daar waar relevant wordt ingegaan op andere infrastructuur, zoals voor fiets en openbaar vervoer. Dit geldt ook voor beleid op aanpalende beleidsvelden die van invloed kunnen zijn op het autoverkeer in de gemeente Haarlemmermeer. Welke conclusies kunnen op basis van dit feitenrapport worden getrokken? Bovenstaande keuzes en onderzoeksmatige inperkingen van het gemeentelijk verkeersbeleid hebben consequenties voor de aard van de conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken: Het categoriseringsplan is een uitwerking van het principe Duurzaam Veilig (zie hoofdstuk 2). In het plan staat een veilige afwikkeling van het verkeer voorop. De indeling van het wegennet in stroom-, gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen in het categoriseringsplan betekent dat een goede doorstroming van verkeer hierbij automatisch een belangrijk punt van aandacht is, maar dit betreft niet de centrale doelstelling van het plan. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is het hoofddoel. Tegelijkertijd biedt het categoriseringsplan aanknopingspunten voor een evaluatie van de (auto)bereikbaarheid van een gemeente. Het categoriseringsplan levert door de gehanteerde driedeling van wegen inzichten in de bereikbaarheid van de gemeentelijke wegen. Als functie en gebruik van een weg niet overheen komen (er rijdt bijvoorbeeld meer verkeer dan gewenst over erftoegangswegen) kan dit bijvoorbeeld duiden op een tekort aan wegcapaciteit of aan gewoontes van de weggebruiker (ik rij altijd zo). Indien de oorzaak bij de wegcapaciteit ligt, dan zijn er onvoldoende stroom- en gebiedsontsluitingswegen. De congestie die hierdoor ontstaat kan aanleiding zijn voor verkeersdeelnemers om een andere route te kiezen. De kwaliteit en het gebruik van deze wegen bepaalt in grote mate de bereikbaarheid van de gemeente. Het is ook vanuit dit perspectief waarmee bereikbaarheid in deze studie primair geanalyseerd is. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 11

20 Beleidsstukken op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (zoals de Nota Bereikbaarheid) zijn in dit onderzoek geëvalueerd. Specifiek beleid zoals het verkeersveiligheidsbeleid rondom scholen (het Programma VerkeersVeilige School) in de gemeente is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Resumerend kunnen op basis van dit rapport conclusies worden getrokken over het beleid van de gemeente t.a.v. de combinatie van (auto)bereikbaarheid en verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen. Op basis van deze rapportage kan worden geconcludeerd of de gemeente Haarlemmermeer met de voorgestelde inrichting van het wegennet conform de categoriseringsplan een vlotte en verkeersveilige afwikkeling van het autoverkeer mogelijk maakt. 1.3 Hoofdvragen onderzoek & Normenkader Op basis van de vier fasen in de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, - uitvoering en -evaluatie) is de centrale vraag door ECORYS uitgewerkt in vijf hoofdvragen: Beleidsvoorbereiding Ligt aan het categoriseringsplan uit 2004 een goede verkeersanalyse ten grondslag? Beleidslevenscyclus Beleidsformulering Doelen en rollen Agendasetting probleemdefinitie Monitoring, evaluatie en bijsturing Vertaling in maatregelen en instrumenten Uitvoering door en met anderen Startpunt voor een robuust categoriseringsplan betreft de beschikbaarheid over goede verkeercijfers. Anders geformuleerd; heeft de gemeente een goed inzicht in het huidige en toekomstige gebruik van het wegennet in de Haarlemmermeer zodat hiervoor een onderbouwde categorisering kan worden opgesteld? Centraal bij deze hoofdvraag staat de plausibiliteit van de verkeersprognoses die de gemeente de afgelopen jaren heeft gemaakt en waarop bij het opstellen van het categoriseringsplan is voortgebouwd. Het gaat hierbij onder meer om vragen als welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de gemaakte prognoses en of er gebruik is gemaakt van algemeen aanvaarde berekeningsmethoden. Beleidsontwikkeling Zijn de verkeersanalyses op een goede en gedragen wijze in het categoriseringsplan verwerkt? In aansluiting op bovenstaande vragen is vervolgens de vraag hoe de beschikbare verkeerscijfers gebruikt zijn bij het opstellen van het plan.. Hoe is het categoriseringsplan buiten de verkeersanalyses tot stand gekomen? Naast een goede verkeerskundige onderbouwing is van belang of bij de totstandkoming van het categoriseringsplan inhoudelijk en bestuurlijk veel of weinig compromissen zijn gesloten. Dit kan naar verwachting in grote mate bepalen of functie en gebruik op specifieke wegvakken niet met elkaar in evenwicht zijn. Het gaat hierbij om vragen of aan het verkeersbeeld een visie ten grondslag ligt, wat de invloed is geweest van wensbeelden, hoe keuzes zijn onderbouwd en hoe de gemeenteraad en de dorps- en wijkraden over het beleid zijn geïnformeerd. 12 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren

Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en advies www.meldpuntveiligverkeer.nl Datum: 12 juni 2013 Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren Rol Veilig Verkeer

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Gemeente Helmond. Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Team Verkeer en Vervoer. Datum: 21-4-2005.

Verkeersveiligheidsplan. Gemeente Helmond. Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Team Verkeer en Vervoer. Datum: 21-4-2005. Verkeersveiligheidsplan Gemeente Helmond Opgesteld door: In opdracht van: Via Verkeersadvies bv Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Team Verkeer en Vervoer Datum: 21-4-2005 Versie Definitief Verkeersveiligheidsplan

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Over eisen, principes en maatregelen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Voor het juiste perspectief Al grote veiligheidswinst

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg op de maatregel Bromfiets op de rijbaan

Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg op de maatregel Bromfiets op de rijbaan Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg op de maatregel Bromfiets op de rijbaan Ing. C.C. Schoon D-2002-7 Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Presentatie handboek 'Categorisering wegen'

Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Ir. S.T.M.C. Janssen D-'d7-25 Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Verslag van het onderdeel 'duurzaam-veilig' van de PAO-cursus 'De bakens verzetten

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Vastgesteld door de raad op 29 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding 1 2 Beleidskader Duurzaam Veilig 2 2.1 Ontwerprichtlijnen 3 2.1.1 gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Duurzaam Veilig. 3. Categorisering gemeente Doetinchem. 4. Uitgangspunten Categoriseringsplan.

Nadere informatie

EuroRAP Road Protection Score

EuroRAP Road Protection Score EuroRAP Road Protection Score Samenvatting Verkeersveiligheid staat hoog op de Europese en de Nederlandse agenda. Het European Road Assessment Programme (EuroRAP) wil eraan bijdragen om de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL"

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES NIEUWE STIJL POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL" Een beknopte toelichting op en evaluatie van het rapport "Positie en voorrangsregeling van fietsers en bromfietsers

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer'

Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' R-98-29 Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het' Startprogramma Duurzaam Veilig

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen met een dringende opdracht Enkele aspecten van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Prioritaire voertuigen met een dringende opdracht Enkele aspecten van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid Prioritaire voertuigen met een dringende opdracht Enkele aspecten van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid Marc Broeckaert, Verkeersplanoloog bij het BIVV 21 april 2015 overzicht Probleemstelling

Nadere informatie

Handreiking landbouwverkeer. Een korte impressie

Handreiking landbouwverkeer. Een korte impressie Handreiking landbouwverkeer Een korte impressie Handreiking landbouwverkeer Een korte impressie Groot landbouwvoertuig 2 Handreiking landbouwverkeer, een impressie Wegbeheerders moeten iets met landbouwverkeer

Nadere informatie

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond d Heule 25 4306 EA NIEUWERKERK 06 15020662 / 0111-643192 robvermeer@zeelandnet.nl IBAN: NL04INGB0002222412 KvK Middelburg 220 47708 Btw nr. NL1143.64.734.B01 www.verkeerskundigadvies.nl Herstructurering

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving Leidraad veilige schoolomgeving Jan Vissers Royal Haskoning DHV Geertje Hegeman Royal Haskoning DHV Maarten Bakker Stadsregio Amsterdam Samenvatting De leidraad veilige schoolomgeving beschrijft aan de

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo,

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, *2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (art.

Nadere informatie

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom (Bijdragenr. 25) Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom J.A.G. de Leur M.Sc. Gemeente Heerhugowaard F.J.Wildenburg Gemeente Heerhugowaard 1.

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. "0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,!" Definitieve versie. Augustus 2004

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. 0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,! Definitieve versie. Augustus 2004 ø ~ " ".' Apeldoorn ; ~J \~2a-2 T Actualisatie Verkeerskaart l s: eõ. e: o s: Q: "' ~ 10 :: o "0 ro cr :: Ol ed :r e: 3-ro,, L I' i: - - ~ i.. \l '., \,!" t Definitieve versie Augustus 2004 i i Inhoud

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan. Geacht College van B&W, Geachte leden van de Gemeenteraad,

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan. Geacht College van B&W, Geachte leden van de Gemeenteraad, Page 1 of2 Riet, Arno den GESCAND OP Van: Desiree van Boxtel [desireevanboxtel@chello.nl] ^ ' " " 2015 Verzonden: dinsdag 21 april 2015 22:15 o«i r«^ ^ * ^ ^ Aan: 1 Postbus BV SEC OZ; 1 Postbus Griffie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer a > Retouradres: Postbus 2090, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg -6 2597 JG Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 6

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

GEMEENTE VALKE NS WAARD

GEMEENTE VALKE NS WAARD \ \ Dhr, E. Talpe, Fractie H&G Afschrift: GEMEENTE VALKE NS WAARD Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard \ de Hofnar 15 Postbus iqioo 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 F (040) 204 58 '90 aetneente(5>vall

Nadere informatie

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg!

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! Lotte van den Munckhof ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Erik Geerdes ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Charlotte van Sluis

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

E K 0 N 3 J. betreft ons kenmerk datum Beleidsimpuls Verkeersveiligheid FLO/U201201067 12 juli 2012 Lbr. 12/065

E K 0 N 3 J. betreft ons kenmerk datum Beleidsimpuls Verkeersveiligheid FLO/U201201067 12 juli 2012 Lbr. 12/065 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3 Info Den Helder - Lbr. 12/065 - Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Van: VNG Aan: '"info@denhelder.nt" Datum: 12-7-2012 13:58

Nadere informatie

BIJLAGE / blad 1. bijlage 1a, plantekening. bijlage 1b, doorsnede. bijlage 1c, 3D impressies. Deelgebied A

BIJLAGE / blad 1. bijlage 1a, plantekening. bijlage 1b, doorsnede. bijlage 1c, 3D impressies. Deelgebied A BIJLAGE / blad 1 bijlage 1a, plantekening bijlage 1b, doorsnede bijlage 1c, 3D impressies Deelgebied A BIJLAGE / blad 2 bijlage 2a, plantekening bijlage 2b, doorsnede bijlage 2c, 3D impressies Deelgebied

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 GEMEENTE Lansingerland Afdeling Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk/Peter Nederlof Telefoon 14 010 E-mail

Nadere informatie

Quick-scan duurzaam veilig

Quick-scan duurzaam veilig Quick-scan duurzaam veilig Kaspar Koolstra Hogeschool van Amsterdam k.koolstra@hva.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 19 en 20 november 2009, Antwerpen Samenvatting Quick-scan

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit.

Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit. Utrechtseweg Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) http://www.utrecht.nl/verkeersbeleid/maatregelen-verkeersveiligheid rapport van de afdeling augustus 2015 1/17 Milieu en Mobiliteit

Nadere informatie

Mevrouw X. Zwolle. DATUM BETREFT KENMERK 15 juni 2015 uw klacht 2015 036. Geachte mevrouw X.,

Mevrouw X. Zwolle. DATUM BETREFT KENMERK 15 juni 2015 uw klacht 2015 036. Geachte mevrouw X., Mevrouw X Zwolle DATUM BETREFT KENMERK 15 juni 2015 uw klacht 2015 036 Geachte mevrouw X., De Overijsselse Ombudsman ontving op 20 april 2015 uw brief van 14 april 2015 met bijlagen. Daarin schrijft u

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg 18 juni 2015 Bewonersbijeenkomst Victoriberg Programma 19:30 uur 20:00 uur: Inlopen 20:00 uur 20:15 uur: Welkomswoord wethouder Knapp 20:15 uur 20:30 uur: Presentatie Marcel Luijnenburg 20:30 uur 21:00

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Uitgangspunten voor een duurzaam-veilige wegenstructuur in de regio Den Haag

Uitgangspunten voor een duurzaam-veilige wegenstructuur in de regio Den Haag Uitgangspunten voor een duurzaam-veilige wegenstructuur in de regio Den Haag Lezing voor de Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Den Haag in het Verkeersplanologisch Overleg op

Nadere informatie

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Met onderstaande handreiking wil OPF aangesloten ondernemingspensioenfondsen helpen bij het organiseren van de zelfevaluatie van het functioneren

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in de slimme stad

Verkeersveiligheid in de slimme stad Verkeersveiligheid in de slimme stad Stiefkind of troetelkind Utrecht, 2 mei 205 Verkeersveiligheid in de slimme stad, Henk Stipdonk, SWOV Slimme stad een pleonasme? Bijna altijd, maar niet in Phnom Penh

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande wegverbinding Middenweg

Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande wegverbinding Middenweg Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording van zienswijzen Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

BereikbaarheidsEffect Quick-Scan BleiZo (2008)

BereikbaarheidsEffect Quick-Scan BleiZo (2008) BereikbaarheidsEffect Quick-Scan BleiZo (2008) Projectbureau BleiZo Bereikbaarheidseffecten ontwikkeling BleiZo Verkeerskundig adviseur, model BEQS Het gebied tussen de kernen Zoetermeer en Bleiswijk wordt

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Eurlings, Susanne PO S1 RAD: RAD151216 woensdag 16 december 2015 BW: BW151103 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie