Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid"

Transcriptie

1 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23 februari 2009

2

3 ECORYS Nederland BV Postbus AD Rotterdam Watermanweg GG Rotterdam T F E W K.v.K. nr ECORYS Regio, Strategie & Ondernemerschap T F BW/PK/II18599

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting & Conclusies 1 Probleemstelling 1 Analyse van het categoriseringsplan in beleidsfasen 3 Conclusies 5 1 Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Probleemstelling & Scope onderzoek Hoofdvragen onderzoek & Normenkader Aanpak & Scope feitenonderzoek Leeswijzer 14 2 Het categoriseringsplan Programma Duurzaam Veilig Uitwerking Duurzaam Veilig in Haarlemmermeer Wegcategorisering binnen het gemeentelijke verkeersbeleid Meningen dorps- en wijkraden over categorisering en verkeersbeleid 24 3 Beleidsvoorbereiding Inzicht huidig gebruik infrastructuur Kwaliteit van gemeentelijke verkeersprognoses Berekeningsmethodiek verkeersprognoses Samenvatting 34 4 Beleidsontwikkeling Visie op categorisering Wensbeelden voor categorisering Doorwerking van verkeersanalyses in categoriseringsplan Draagvlak verkeersanalyses Onderbouwing & Integraliteit van het categoriseringsplan Reflectie op Onderbouwing & Integraliteit van het categoriseringsplan Afstemming, draagvlak en communicatie Samenvatting 51 5 Beleidsuitvoering Functie van categoriseringsplan Consistentie van aanpassingen Tempo van uitvoering Rol van raad bij uitvoering 56 BW/PK/II18599

6 5.5 Communicatie over uitvoering Samenvatting 57 6 Beleidsevaluatie Monitoring bereikbaarheid en verkeersveiligheid Monitoring functie en gebruik van het wegennet Bijstelling van het categoriseringsplan Categoriseringsplan en de Nota Mobiliteit Samenvatting 64 Bijlage 1: Normenkader 67 Bijlage 2: Overzicht bestudeerde dossiers 73 Bijlage 3: Overzicht geïnterviewde personen 75 Bijlage 4: Sociaal-economische gegevens 77 Bijlage 5 VCP Hoofddorp: van dorp naar stad Verkeerscirculatieplan Verkeerscirculatieplan Analyse en beoordeling 82

7 BW/PK/II18599

8

9 Samenvatting & Conclusies Probleemstelling Verkeersveiligheid is eind jaren negentig als thema op de agenda gekomen. Landelijk is het programma Duurzaam Veilig gestart en de gemeente Haarlemmermeer heeft dit beleid ingevoerd. Verreweg de meeste ongelukken gebeuren door menselijk falen. De gedachte achter een Duurzaam Veilige infrastructuur is dat de weg op zo'n manier wordt ingericht dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht en fouten worden voorkomen. Een belangrijk basisprincipe van Duurzaam Veilig is functionaliteit van de wegen. Dat houdt in dat wegen moeten worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer: De deelnemer is in staat zijn eigen bekwaamheid voor deelname in het verkeer goed in te schatten. Het uitgangspunt van functionaliteit van wegen is in de Duurzaam Veilig visie vertaald in een eenduidige categorisering van wegtypen. Er worden drie categorieën wegen onderscheiden met een verschillende functie: Stroomwegen zijn bedoeld voor een betrouwbare afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Gebiedsontsluitingswegen zijn wegen die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel hebben. Gebiedsontsluitingswegen zorgen ervoor dat woonwijken, bedrijventerreinen, winkelcentra etc. bereikbaar blijven. Erftoegangswegen zijn bedoeld voor het veilig toegankelijk maken van percelen en staan beter bekend als de 30km/uur en 60km/uur-zones. Op erftoegangswegen moeten alle verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en automobilisten) van dezelfde rijbaan gebruik kunnen maken. Alle wegen in de gemeente Haarlemmermeer zijn ingedeeld in deze drie typen. Echter, deze zogenaamde categorisering heeft bij de dorps-en wijkraden in de gemeente tot veel discussie geleid. Samengevat is het vermoeden dat bij verschillende gemeentelijke wegen functie en gebruik niet met elkaar overeenkomen waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Over sommige erftoegangswegen rijdt bijvoorbeeld meer autoverkeer dan op grond van de wegcategorie wenselijk is waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers op de weg gevaar loopt. Tegen deze achtergrond heeft de RKC (Rekenkamercommissie Haarlemmermeer) besloten om een evaluatie uit te voeren van het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De RKC heeft ECORYS gevraagd hierbij te ondersteunen door middel van het opstellen van een feitenrapport. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 1

10 De RKC onderzoekt het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer op basis van de volgende centrale vraagstelling: Maakt het huidige verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, zowel nu als in de toekomst, een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk? Op basis van deze centrale vraag wil de RKC inzicht krijgen in: Doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente Haarlemmermeer gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of het beleid van de gemeente effectief is, bij doelmatigheid of het beleid economisch zo gunstig mogelijk wordt uitgevoerd. Consistentie en realiteitsgehalte van het categoriseringsplan. Wordt het gemeentelijk wegennet conform de uitgangspunten van dit plan ingericht en is het plan goed onderbouwd? Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is niet alleen om te oordelen over het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer in de afgelopen jaren maar ook om verbeterpunten te vinden die kunnen worden gebruikt in het toekomstig gemeentelijk verkeersbeleid. Daarbij gaat het om het trekken van lessen uit het geformuleerde en uitgevoerde beleid. Aandacht wordt gegeven aan het benoemen van oorzaken van bestaande knelpunten en probleemlocaties. Met het oog op de toekomst wordt ook aandacht besteed aan de lessen, die kunnen worden getrokken ten behoeve van nieuwe woonwijken, die bijvoorbeeld in de Westflank worden ontwikkeld. Deze nieuwe wijken moeten goed bereikbaar zijn en optimaal worden ingericht met het oog op verkeersveiligheid. Vijf deelvragen Op basis van de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) is de centrale vraag door ECORYS, in nauw overleg met de RKC, uitgesplitst in vijf hoofdvragen: Ligt aan het categoriseringsplan uit 2004 een goede verkeersanalyse ten grondslag? Zijn de verkeersanalyses op een goede en gedragen wijze in het categoriseringsplan verwerkt? Hoe is het categoriseringsplan buiten de verkeersanalyses tot stand gekomen? Zijn aanpassingen aan het wegennet conform het categoriseringsplan en consistent uitgevoerd? Wordt de werking van het categoriseringsplan geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld? 2 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

11 Aanpak van het feitenonderzoek Bij het feitenonderzoek is een twee-sporen-aanpak -gevolgd: 1. Startpunt van het onderzoek vormde een dossieronderzoek van relevante stukken van de gemeente Haarlemmermeer over het gevoerde verkeersbeleid in het algemeen en over het categoriseringsplan in het bijzonder. 2. Vervolgens zijn zeven interviews afgenomen en is een sessie met dorps- en wijkraden gehouden met als doel de resultaten uit de dossierstudie te toetsen en witte vlekken in het onderzoek in te vullen. Analyse van het categoriseringsplan in beleidsfasen Perspectief: veiligheid versus bereikbaarheid Discussies over het verkeersbeleid ten aanzien van het spanningsveld tussen veiligheid en bereikbaarheid vinden in veel gemeenten plaats. Dat is logisch omdat de inrichting van wegen conform Duurzaam Veilig vaak leidt tot onaangenaam ervaren verkeersremmende maatregelen, zoals drempels. Een verbodsbord helpt niet om het verkeer 60 in plaats van 80 km/uur te laten rijden. De drempels dwingen de gewenste gedragsverandering in het verkeer af. Maar dit roept bij veel burgers weerstand op. Een gevoelsmatig verworven recht op een ongehinderde en snelle doorstroming op wegen buiten de bebouwde kom wordt in het kader van Duurzaam Veilig opgeofferd aan absurde doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid. Een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en veiligheid, tussen individuele en collectieve belangen, blijkt in veel gemeenten vaak moeilijk te vinden. Verkeer en mobiliteit brengen heftige emoties met zich mee. Enerzijds is dit direct verbonden aan een gevoel van vrijheid (overal heen kunnen gaan) en anderzijds is het verkeer één van de belangrijkste doodsoorzaken met bijna doden per jaar. En als een naaste overlijdt door een verkeersongeval dan wordt verkeersveiligheid daarna als topprioriteit gezien. Beleidvoorbereiding Een goed onderbouwd verkeersbeleid is niet mogelijk zonder een goed beeld van het huidig en toekomstig verkeer. De dossierstudie en de interviews tonen aan dat de gemeente niet over voldoende informatie beschikt over de huidige verkeerssituatie in de gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van een goed verkeersmodel, maar het ontbreekt aan systematische monitoring over de hele breedte van het beleid t.a.v. bereikbaarheid. Uiteraard is de toekomstige omvang van het verkeer in de gemeente met onzekerheden omgeven. Dit geldt voor de gemeente Haarlemmermeer nog in sterkere mate als gevolg van een snelle ruimtelijke en economische ontwikkeling van de gemeente, de groei van Schiphol en de grote omvang van doorgaand verkeer door de gemeente waar de gemeente nauwelijks invloed op heeft. De gemeente maakt echter neutrale en plausibele verkeersprognoses op basis van algemeen aanvaarde en state-of-the-art berekeningsmethodieken. Echter, er wordt onvoldoende getoetst of reissnelheden in de praktijk voldoen aan de uitgangspunten, zoals die in de Nota Bereikbaarheid zijn gesteld. Beleidsontwikkeling Het categoriseringsplan is in hoofdlijnen een goed onderbouwd en uitgewerkt plan. Actuele verkeersprognoses zijn voor de categoriseringskaart benut. Het plan is de resultante van verschillende wensbeelden, zoals fietsroutes en uitrukroutes van de Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 3

12 brandweer. Het is niet helder hoe de keuzes ambtelijk zijn gemaakt tussen strijdige wensbeelden. Het is opmerkelijk dat het bestuur niet op de hoogte is gesteld van wegvakken waar verkeersprognoses en gewenste wegcategorisering duidelijk niet met elkaar in overeenstemming waren. Het categoriseringsplan is daardoor wellicht als een technisch document beschouwd in plaats van een beleidsrelevante nota. In dit feitenonderzoek is afgemeten aan een ideaaltypisch normenkader een aantal grote tekortkomingen geconstateerd. Het plan mist daarnaast SMART-doelstellingen voor planning, financiële onderbouwing en uitvoeringscapaciteit. Dit terwijl in de voorloper uit 1999 er wel een planning en een financieel plan stonden. Tenslotte is opmerkelijk dat het plan niet met wijk- en dorpsraden is gecommuniceerd, wat formeel juridisch correct is, maar in de praktijk tot veel onnodige weerstand heeft geleid. Beleidsuitvoering Het categoriseringsplan fungeert als toetsingskader bij aanpassingen aan het gemeentelijke wegennet. Tenzij de specifieke situatie het niet toelaat vinden aanpassingen op een consistente wijze conform het categoriseringsplan plaats, met uitzondering van het verkeerscirculatieplan Hoofddorp. Het is opmerkelijk dat onduidelijk is welk deel van het gemeentelijk wegennet conform het categoriseringsplan is ingericht en dat de uitvoering van het plan niet wordt gemonitord. Daarbij vindt communicatie met de burger en de dorps- en wijkraden vooral plaats op het moment dat een weg op de schop gaat. Het verdient aanbeveling om betrokken partijen standaard tijdig vooraf te informeren. Beleidsevaluatie De gemeente heeft niet voldoende een systematisch beeld van de ontwikkeling van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (output) in de gemeente Haarlemmermeer. In de Nota Bereikbaarheid van 2002 is een bereikbaarheidsmonitor aangekondigd. In 2005 is de bereikbaarheidsmonitor opgezet. Deze is in een nota aan BenW begin 2006 voorgelegd. De monitor voldoet in de ogen van ECORYS aan de kwaliteitseisen, die hier aan gesteld mogen worden. Echter de bereikbaarheidsmonitor is nooit uitgevoerd, waardoor de resultaten van het verkeersbeleid moeilijk zijn te bepalen en er geen systematisch inzicht is welke problemen zich waar voordoen. De effectiviteit van het beleid is moeilijk te bepalen, mede omdat inzicht over de voortgang van de uitvoering van het eigen beleid (input) tekort schiet. In het categoriseringsplan was een tweejaarlijkse actualisatie voorzien. Echter het categoriseringsplan is na vaststelling in 2004 niet meer geactualiseerd. Het verdient aanbeveling dat de Nota Mobiliteit ingaat op de omslag van karakter, die de gemeente doormaakt. De gemeente Haarlemmermeer en in het bijzonder Hoofddorp veranderen van karakter door de groei van inwoners en werkgelegenheid. In deze groei van dorp naar stad zijn structurele oplossingen gewenst, zoals bijvoorbeeld de vorming van een gesloten binnenring, waarover het autoverkeer wordt afgewikkeld. Er is een uitdaging voor de Nota Mobiliteit om te werken aan toekomstvaste oplossingen, waarbij bereikbaarheid en verkeersveiligheid hand in hand gaan. 4 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

13 Conclusies De centrale vraag is of het huidige verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, zowel nu als in de toekomst, een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk maakt. Geconcludeerd kan worden dat het huidige verkeersbeleid gepoogd heeft de doelstellingen van bereikbaarheid, waaronder de doorstroming van het autoverkeer en de verkeersveiligheid gecombineerd te halen. Het totaaloordeel is gemengd. Het beleid is geslaagd als het gaat om het inrichten van de woonwijken in 30 km-zones. Bij de nieuwe woonwijken, zoals Vijfhuizen, Getsewoud en Floriande zijn binnen de wijken veilige erftoegangswegen aangelegd. Automobilisten en fietsers maken samen op veilige wijze gebruik van dezelfde wegen. De wegen van de provincie en het rijk (A4, N201 en N207) zorgen, zeker na de voorziene uitbreidingen in het kader van het project N201+ voor goede bereikbaarheid van de gemeente en tussen een aantal kernen in de gemeente. Ook de gekozen gebiedsontsluitingswegen vervullen hun functie, zodat inwoners hun wijk in en uit kunnen komen. Figuur 0.1 Aanpassingen wegennet N201+ project. Bron: Provincie Noord-Holland De problematiek concentreert zich op de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom in combinatie met gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen. De gemeente Haarlemmermeer wordt gekenmerkt door 26 kernen, een ringdijk en de oude polderwegen in een dynamische omgeving in het hart van de Randstad. Het gevolg is dat veel niet-bestemmingsverkeer gebruik maakt van de polderwegen en de ringdijk. Het leidt tot lastige afwegingen tussen bereikbaarheid en veiligheid om deze wegen als 60 km wegen in te richten met een groot aantal drempels. Er ontstaat een waterbedeffect. Waar wegen veilig worden ingericht, bijvoorbeeld met tientallen drempels, neemt de bereikbaarheid af en kiest het verkeer alternatieve wegen. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 5

14 Echter een aantal van deze alternatieve wegen is ook een erftoegangsweg. Deze wegen zijn niet in staat de verkeersstromen adequaat te verwerken. Daarmee is de huidige situatie niet optimaal. Met het oog op de toekomst en de Nota Mobiliteit, die daarvoor wordt opgesteld zijn er vier randvoorwaarden: De bereikbaarheidsmonitor moet worden uitgevoerd. Om nieuwe beleid (Nota Mobiliteit) op onderbouwde wijze te kunnen formuleren, is het noodzakelijk dat er systematisch inzicht is in de bereikbaarheid van de gemeente. Zo kan worden getoetst waar het vorige beleid effectief is geweest en waar tekortkomingen lagen. De voorgestelde aanpak van de monitor (2006) is hiervoor adequaat. Het categoriseringsplan uit 2004 moet worden geactualiseerd. Met behulp van recente verkeersmodellen moet onderzocht worden of, ook na de aanleg van de nieuwe woonwijken op de Westflank, er voldoende capaciteit is op de stroom- en ontsluitingswegen om het verkeer vlot af te wikkelen. Dan kan vervolgens een scherpere keuze worden gemaakt om de overige wegen verkeersluw in te richten als erftoegangswegen. Er is planning nodig van de uitvoering van dit geactualiseerde categoriseringsplan, zodat helder wordt wanneer de uitvoering gereed is. 1 De huidige mismatches op een aantal erftoegangswegen moet worden opgelost. De verkeersdruk op de erftoegangswegen tussen de kernen in de Haarlemmermeer moet worden verminderd door de stroomwegen beter te gebruiken. Het is de kunst om het verkeer, dat nu op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom rijdt (de kortste route) te verleiden gebruik te laten maken van een langere, maar snellere route. Daarbij kan beter gebruik worden gemaakt van stroomwegen, zoals de provinciale wegen (Nwegen) en de snelweg (A4). Deze mogelijkheden nemen toe als de extra aansluiting op de A4 wordt gerealiseerd en de parallelstructuur verder wordt ontwikkeld. Doeltreffendheid en doelmatigheid Het beleid t.a.v. de verkeersveiligheid door wegen te categoriseren en de inrichting aan te passen, is doeltreffend. De verkeersveiligheid is verbeterd. Het is aannemelijk dat de inrichting conform de ontwerpeisen van Duurzaam Veilig hieraan heeft bijgedragen. De aanpak in de woonwijken met de 30 km/uur-zones lijkt beter geslaagd dan de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. Ook landelijk is op dit punt meer discussie over wat de wenselijke inrichting is. De bereikbaarheid is door de wegcategorisering niet sterk verbeterd ten opzichte van de situatie voor de invoering ervan. Maar door de aanwijzing van stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen is wel duidelijker gemaakt hoe de grote verkeersvolumes in de gemeente moeten worden afgewikkeld. Het niet (regelmatig) uitvoeren van de bereikbaarheidsmonitor maakt het onmogelijk uitspraken te doen of de bereikbaarheid in de afgelopen jaren is verbeterd. 1 De gemeente geeft aan dat zij verwachten dat het nog ca. 25 jaar zal duren. 6 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

15 Op het punt van doeltreffendheid moet worden opgemerkt dat onduidelijk blijft wanneer de uitvoering van de wegcategorisering in de praktijk gereed is. Het ontbreekt momenteel aan een planning, zowel wat betreft de uitvoering als financieel. Daar waar begin 2000 wel een planning bestond, was er meer duidelijkheid over de financiering, mede door de noodzaak om subsidies te verkrijgen en de besteding ervan te verantwoorden. In de afgelopen jaren is de grip op de uitvoering verwaterd. Ten aanzien van doelmatigheid kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan. Er is geen extra geld voor de wegcategorisering ingezet, maar lift de uitvoering volledig mee met het onderhoud van wegen of inrichtingsplannen van wijken (bijvoorbeeld bij vervanging van riolering). Consistentie en realiteitsgehalte Het beleid lijkt vrij consistent te worden uitgevoerd, maar een aantal structurele mismatches op een aantal erftoegangswegen blijven zo bestaan. Bij verkeer kan al snel een waterbedeffect kan ontstaan. Een ingreep op een bepaald wegvak kan ertoe leiden dat verkeer uitwijkt naar een andere weg. Denk daarbij aan sluipverkeer. De dorps- en wijkraden gaven duidelijk aan dat zij door ingrepen op een aantal polderwegen om de snelheid te verminderen, als neveneffect zien dat bijvoorbeeld de Ringdijk zwaarder wordt belast, dan conform de categorisering van erftoegangsweg zou mogen. Ook de gemeente geeft in interviews zelf aan dat op een aantal wegen de verkeersvolumes hoger zijn, dan gewenst vanuit het categoriseringsplan en dus mismatches blijven bestaan. Met het oog op het nieuw te formuleren beleid in de Nota Mobiliteit is het wenselijk om voor deze mismatches oplossingen te vinden. Algemene conclusie t.a.v. de beleidscyclus De gemeente heeft veel energie gestoken in het ontwikkelen van beleid. Zo zijn de Nota Bereikbaarheid, het Categoriseringsplan en de Bereikbaarheidsmonitor professioneel opgesteld. Het beleid is voorzien van middelen en wordt uitgevoerd (alhoewel een planning ontbreekt). De beleidscyclus wordt echter niet gesloten. Voorgenomen monitoring en actualisering van het beleid blijft achterwege. Daardoor wordt het lerend vermogen van de organisatie onvoldoende benut. Dit levert risico s op voor de op te stellen Nota Mobiliteit. Deze moet goed onderbouwd worden op basis van de situatie in de praktijk en de ramingen voor de toekomst. De vraag rijst waarom de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) nagelaten heeft monitoring en actualisatie uit te voeren. Mogelijk dat hier een rol speelt dat door de reorganisatie beleidsformulering en uitvoering gescheiden zijn. Monitoring en terugkoppeling vergt juist de combinatie van beide. Ook is het denkbaar dat de ambtelijke capaciteit tekort schiet en de prioriteit bij andere onderwerpen ligt, waaronder verkeersstudies voor bepaalde gebieden en locaties. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 7

16 8 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

17 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek De gemeente Haarlemmermeer is afgelopen decennia sterk gegroeid. Met name als gevolg van de sterke groei van het inwonertal in de kernen Hoofddorp en Nieuw-Vennep heeft de gemeente momenteel meer dan inwoners. De sterke groei van Schiphol en hieraan gerelateerde bedrijvigheid heeft erin geresulteerd dat de gemeente een voorname economische positie in de Randstad inneemt. De grote toename van inwoners en arbeidsplaatsen heeft geresulteerd in een grote vraag naar mobiliteit en daarmee in een grote druk op de aanwezige infrastructuur in de gemeente. Deze druk wordt nog versterkt door de centrale ligging van de gemeente in het noordelijk deel van de Randstad (Noordvleugel) waardoor de infrastructuur in de gemeente veelvuldig gebruikt wordt door verkeer met een herkomst en bestemming buiten de gemeente. In de jaren 90 is op nationaal niveau het programma Duurzaam Veilig ontwikkeld. Kenmerkend voor Duurzaam Veilig is dat gestreefd wordt naar een uniforme wegcategorisering met bijbehorende vormgeving met als doel een veilige afwikkeling te realiseren. Centraal hierin staat een driedeling van wegen in stroom-, gebiedsontsluitingsen erftoegangswegen. Het programma Duurzaam Veilig is de afgelopen jaren tot uiting gekomen in gemeentelijk verkeerbeleid, zo ook in de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente heeft in 1999 via een categoriseringskaart een eerste uitwerking gegeven aan Duurzaam Veilig. In 2004 is vervolgens een categoriseringsplan is opgesteld waarin de genoemde driedeling centraal staat. De gemeente heeft als streven om de komende jaren het gemeentelijke wegennet volledig conform deze driedeling in te richten. Het categoriseringsplan en de uitvoering hiervan roepen bij de dorps- en wijkraden in de gemeente Haarlemmermeer veel discussie op. Voorbeelden van kritiek van dorps- en wijkraden 2 De IJweg wordt veel intensiever gebruikt dan wat op een erftoegangsweg wenselijk is. De huidige verkeersdrempels leiden niet tot lager gebruik omdat er geen goed alternatief aangeboden wordt. 2 De voorbeelden zijn genoemd op 5 september 2008 in een sessie met de dorps- en wijkraden over het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 9

18 De Ringdijk is volledig een erftoegangsweg maar zowel de omvang als de rijsnelheid van het autoverkeer liggen beduidend hoger dan wat voor een erftoegangsweg acceptabel is. Deels wordt dit toegeschreven aan de genomen verkeersmaatregelen (drempels) op de Aalsmeerderweg,. deels aan de inrichting van de Ringdijk. De Ringdijk is ingericht als een racebaan en het weghalen van flitspalen heeft dit alleen maar bevorderd. Samengevat leeft het vermoeden dat bij verschillende gemeentelijke wegen functie en gebruik niet met elkaar overeenkomen waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Over sommige erftoegangswegen rijdt bijvoorbeeld meer autoverkeer dan op grond van de wegcategorie wenselijk is waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers op de weg gevaar loopt. Daarnaast is opgemerkt dat bepaalde kernen en locaties niet goed bereikbaar zijn als gevolg van een beperkte wegcapaciteit en / of als gevolg van onvoldoende stroom- en gebiedsontsluitingswegen. De gemeente wordt verweten niet of onvoldoende aanpassingen aan het wegennet te hebben gemaakt ondanks de sterke groei van het autoverkeer de afgelopen jaren. Tegen deze achtergrond in combinatie met de belangstelling van de raad voor dit onderwerp heeft de Rekenkamercommissie (RKC) Haarlemmermeer besloten om een evaluatie uit te voeren van het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De RKC heeft ECORYS gevraagd haar hierbij te ondersteunen door middel van het opstellen van een feitenrapport. Dit rapport vormt hiervan de weerslag. 1.2 Probleemstelling & Scope onderzoek Evaluatie van het gemeentelijke verkeersbeleid De RKC onderzoekt het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer op basis van de volgende centrale vraagstelling: Maakt het huidige verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, zowel nu als in de toekomst, een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk? Op basis van deze centrale vraag wil de RKC inzicht krijgen in: Doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente Haarlemmermeer gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of het beleid van de gemeente effectief is, bij doelmatigheid of het beleid economisch zo gunstig mogelijk wordt uitgevoerd. Consistentie en realiteitsgehalte van het uitgevoerde verkeersbeleid. Uitgangspunt van het onderzoek is het categoriseringsplan uit Wordt het gemeentelijk wegennet conform de uitgangspunten van dit plan ingericht en is het plan goed onderbouwd? Het doel van dit onderzoek is niet alleen om te oordelen over het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer in de afgelopen jaren maar ook om verbeterpunten te vinden die kunnen worden gebruikt in het toekomstig gemeentelijk verkeersbeleid. 10 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

19 met als uitgangspunt het categoriseringsplan uit 2004 Gemeentelijk verkeersbeleid is een erg breed onderwerp dat bovendien uit verschillende invalshoeken benaderd kan worden. De centrale vraagstelling laat zien dat het onderzoek zich concentreert op bereikbaarheid (goede doorstroming) en verkeersveiligheid (veilige afwikkeling); een aspect als verkeersleefbaarheid (emissies en geluidshinder) blijft buiten beschouwing. De achtergrond voor dit onderzoek wordt gevormd door gevoelens van onvrede bij dorpsen wijkraden over de wegcategorisering in de gemeente Haarlemmermeer. In dit feitenrapport vindt de evaluatie van het gemeentelijk verkeersbeleid primair plaats aan de hand van het categoriseringsplan uit 2004 inclusief voorlopers hiervan (zoals de eerdergenoemde categoriseringskaart uit 1999) en verdere uitwerkingen van dit plan. In aanvulling hierop is besloten om dit feitenonderzoek de wegen die de gemeente beheert centraal te stellen en provinciale en rijkswegen waar mogelijk buiten beschouwing gelaten. Achtergrond hierbij is dat deze wegen niet in eigendom zijn van de gemeente en de gemeente hier in beperkte mate invloed op kan uitoefenen. Daarbij concentreert dit feitenrapport zich op het categoriseringsplan in het algemeen, en worden ter illustratie een aantal specifieke casussen / probleemlocaties behandeld. Dit feitenrapport concentreert zich derhalve op autoinfrastructuur. Uitsluitend daar waar relevant wordt ingegaan op andere infrastructuur, zoals voor fiets en openbaar vervoer. Dit geldt ook voor beleid op aanpalende beleidsvelden die van invloed kunnen zijn op het autoverkeer in de gemeente Haarlemmermeer. Welke conclusies kunnen op basis van dit feitenrapport worden getrokken? Bovenstaande keuzes en onderzoeksmatige inperkingen van het gemeentelijk verkeersbeleid hebben consequenties voor de aard van de conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken: Het categoriseringsplan is een uitwerking van het principe Duurzaam Veilig (zie hoofdstuk 2). In het plan staat een veilige afwikkeling van het verkeer voorop. De indeling van het wegennet in stroom-, gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen in het categoriseringsplan betekent dat een goede doorstroming van verkeer hierbij automatisch een belangrijk punt van aandacht is, maar dit betreft niet de centrale doelstelling van het plan. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is het hoofddoel. Tegelijkertijd biedt het categoriseringsplan aanknopingspunten voor een evaluatie van de (auto)bereikbaarheid van een gemeente. Het categoriseringsplan levert door de gehanteerde driedeling van wegen inzichten in de bereikbaarheid van de gemeentelijke wegen. Als functie en gebruik van een weg niet overheen komen (er rijdt bijvoorbeeld meer verkeer dan gewenst over erftoegangswegen) kan dit bijvoorbeeld duiden op een tekort aan wegcapaciteit of aan gewoontes van de weggebruiker (ik rij altijd zo). Indien de oorzaak bij de wegcapaciteit ligt, dan zijn er onvoldoende stroom- en gebiedsontsluitingswegen. De congestie die hierdoor ontstaat kan aanleiding zijn voor verkeersdeelnemers om een andere route te kiezen. De kwaliteit en het gebruik van deze wegen bepaalt in grote mate de bereikbaarheid van de gemeente. Het is ook vanuit dit perspectief waarmee bereikbaarheid in deze studie primair geanalyseerd is. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 11

20 Beleidsstukken op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (zoals de Nota Bereikbaarheid) zijn in dit onderzoek geëvalueerd. Specifiek beleid zoals het verkeersveiligheidsbeleid rondom scholen (het Programma VerkeersVeilige School) in de gemeente is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Resumerend kunnen op basis van dit rapport conclusies worden getrokken over het beleid van de gemeente t.a.v. de combinatie van (auto)bereikbaarheid en verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen. Op basis van deze rapportage kan worden geconcludeerd of de gemeente Haarlemmermeer met de voorgestelde inrichting van het wegennet conform de categoriseringsplan een vlotte en verkeersveilige afwikkeling van het autoverkeer mogelijk maakt. 1.3 Hoofdvragen onderzoek & Normenkader Op basis van de vier fasen in de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, - uitvoering en -evaluatie) is de centrale vraag door ECORYS uitgewerkt in vijf hoofdvragen: Beleidsvoorbereiding Ligt aan het categoriseringsplan uit 2004 een goede verkeersanalyse ten grondslag? Beleidslevenscyclus Beleidsformulering Doelen en rollen Agendasetting probleemdefinitie Monitoring, evaluatie en bijsturing Vertaling in maatregelen en instrumenten Uitvoering door en met anderen Startpunt voor een robuust categoriseringsplan betreft de beschikbaarheid over goede verkeercijfers. Anders geformuleerd; heeft de gemeente een goed inzicht in het huidige en toekomstige gebruik van het wegennet in de Haarlemmermeer zodat hiervoor een onderbouwde categorisering kan worden opgesteld? Centraal bij deze hoofdvraag staat de plausibiliteit van de verkeersprognoses die de gemeente de afgelopen jaren heeft gemaakt en waarop bij het opstellen van het categoriseringsplan is voortgebouwd. Het gaat hierbij onder meer om vragen als welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de gemaakte prognoses en of er gebruik is gemaakt van algemeen aanvaarde berekeningsmethoden. Beleidsontwikkeling Zijn de verkeersanalyses op een goede en gedragen wijze in het categoriseringsplan verwerkt? In aansluiting op bovenstaande vragen is vervolgens de vraag hoe de beschikbare verkeerscijfers gebruikt zijn bij het opstellen van het plan.. Hoe is het categoriseringsplan buiten de verkeersanalyses tot stand gekomen? Naast een goede verkeerskundige onderbouwing is van belang of bij de totstandkoming van het categoriseringsplan inhoudelijk en bestuurlijk veel of weinig compromissen zijn gesloten. Dit kan naar verwachting in grote mate bepalen of functie en gebruik op specifieke wegvakken niet met elkaar in evenwicht zijn. Het gaat hierbij om vragen of aan het verkeersbeeld een visie ten grondslag ligt, wat de invloed is geweest van wensbeelden, hoe keuzes zijn onderbouwd en hoe de gemeenteraad en de dorps- en wijkraden over het beleid zijn geïnformeerd. 12 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

1. Inleiding. 2. Doel- en vraagstelling

1. Inleiding. 2. Doel- en vraagstelling Resultaten vervolgonderzoek Veilig en vlot op weg, een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Rekenkamernotitie, april 2012 1. Inleiding In maart 2009 publiceerde de

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg?

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Doel van vandaag Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Wat is een leefbare woonstraat? En misschien: Wat is een leefbare

Nadere informatie

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl (Bijdragenr. 90) Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl Auteur: Dirk de Baan (Royal Haskoning) Co-auteurs: John Boender (CROW) Nicole van der Velden (Royal Haskoning) Samenvatting Op

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997 Startprogramma Duurzaam Veilig Nr. I&V - 451 Vergadering 26 september 1997 Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: commissie: Algemeen Bestuur

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering Memo Aan: Gemeenteraad CC: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 19-9-2007 Betreft: uitvoering amendement evaluatie 60/80 km/uur wegen Bijlage: Consequenties wijziging weg categorisering Samenvatting

Nadere informatie

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl

Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl Categorisering en Basiskenmerken Wegontwerp nieuwe stijl Dirk de Baan, Royal Haskoning John Boender, CROW Samenvatting Op verzoek van het Nationaal MobiliteitsBeraad (NMB) zijn door CROW de Basiskenmerken

Nadere informatie

Verkeersveiligheid. Hans Godefrooij

Verkeersveiligheid. Hans Godefrooij Verkeersveiligheid Hans Godefrooij fietsen en lopen innovatie internationaal milieu mobiliteits- openbaar openbare ruimte parkeren procesbegeleiding verkeerslichten verkeers- verkeersmanagement vervoer

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Gemeente Helmond. Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Team Verkeer en Vervoer. Datum: 21-4-2005.

Verkeersveiligheidsplan. Gemeente Helmond. Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Team Verkeer en Vervoer. Datum: 21-4-2005. Verkeersveiligheidsplan Gemeente Helmond Opgesteld door: In opdracht van: Via Verkeersadvies bv Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Team Verkeer en Vervoer Datum: 21-4-2005 Versie Definitief Verkeersveiligheidsplan

Nadere informatie

Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen. De Nederlandse aanpak

Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen. De Nederlandse aanpak Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen De Nederlandse aanpak Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen De Nederlandse aanpak Robert Louwerse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Dilemma s over provinciale wegen Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Wegennetvisie = nieuwe functionele indeling van de provinciale wegen Indeling in: Stroomwegen Gebiedsontsuitingswegen Erftoegangswegen

Nadere informatie

Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren

Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en advies www.meldpuntveiligverkeer.nl Datum: 12 juni 2013 Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren Rol Veilig Verkeer

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Over eisen, principes en maatregelen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Voor het juiste perspectief Al grote veiligheidswinst

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID in de Gemeente Niedorp

VERKEERSVEILIGHEID in de Gemeente Niedorp VERKEERSVEILIGHEID in de Gemeente Niedorp Onderwerpen Duurzaam veilig (geschiedenis) 30 km/u zones N241 (Verlaat - Schagen) N241 (rotonde Langereis/A.C.de Graafweg) N242 (Smuigelweg - Verlaat (incl. turbo-rotonde))

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan (WGP) 1. Wethouder Verheij doet onterecht voorkomen dat 1. Uitsluitend aantal auto s/etmaal bepalend is voor categorisering

Nadere informatie

Beleidsplan wegcategorisering voor de periode voor de gemeente Laarbeek

Beleidsplan wegcategorisering voor de periode voor de gemeente Laarbeek 1 Beleidsplan wegcategorisering voor de periode 2010-2015 voor de gemeente Laarbeek Datum: 14 juli 2009 Afdeling: Bestandsnaam: Openbare Werken Beleidsplan wegcategorisering 2010-2015.doc 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

Over de verkeersmaatregelen heeft ambtelijk overleg plaats gehad met de heer T. Lubbers van uw gemeente.

Over de verkeersmaatregelen heeft ambtelijk overleg plaats gehad met de heer T. Lubbers van uw gemeente. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zutphen Postbus 41 7200 AA ZUTPHEN telefoonnummer (026) 359

Nadere informatie

Vademecum Fietspaden

Vademecum Fietspaden Vademecum Fietspaden afgescheiden fietsvoorzieningen langs wegvakken Brussels Fietscolloquium 16 januari 2014 Marc Broeckaert Philip Temmerman Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Team Mobiliteit

Nadere informatie

Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg op de maatregel Bromfiets op de rijbaan

Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg op de maatregel Bromfiets op de rijbaan Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg op de maatregel Bromfiets op de rijbaan Ing. C.C. Schoon D-2002-7 Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp

Aan de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp Aan de gemeenteraad Postbus 250 21 30 AG Hoofddorp ~~ag/itc~ i 9 Contactpersoon H.C.M. Koning Doorkiesnummer 023-5674903- uw brief 5 maart 2009 Ons kenmerk 09.0395019 Bijlage(n) Geen Onderwerp Bestuurlijke

Nadere informatie

U kunt een verzoek doen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt een verzoek doen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Handleiding Zienswijze N337 De VVD fractie in de gemeenteraad van Olst-Wijhe maakt zich grote zorgen over de effecten van de voorgenomen afwaardering van de N337 (o.a. snelheidsverlaging van 80 naar 60

Nadere informatie

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) 54 58 553 Raadsleden datum : 5 december 2008 kenmerk : GWe/2008U02990/HSF betreft : Inrichting 30 km/uur gebieden Geachte Raadsleden, In de raadsvergadering

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013)

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Fietsstraten getest aan Duurzaam Veilig-principes maandag 9 december 2013 12 reacties 676x gelezen Erik Mansvelder, Grontmij Rick Delbressine, TU Delft

Nadere informatie

EuroRAP Road Protection Score

EuroRAP Road Protection Score EuroRAP Road Protection Score Samenvatting Verkeersveiligheid staat hoog op de Europese en de Nederlandse agenda. Het European Road Assessment Programme (EuroRAP) wil eraan bijdragen om de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Vastgesteld door de raad op 29 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding 1 2 Beleidskader Duurzaam Veilig 2 2.1 Ontwerprichtlijnen 3 2.1.1 gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Voorstel: Het categoriseringsplan Doetinchem 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' vaststellen.

Voorstel: Het categoriseringsplan Doetinchem 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 7 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' Voorstel: Het categoriseringsplan Doetinchem 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' vaststellen. In juli 2007 hebt

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare.

VERKEERSBESLUIT. instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare. VERKEERSBESLUIT instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente súdwest-fryslân: Overwegingen van het besluit

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Duurzaam Veilig. 3. Categorisering gemeente Doetinchem. 4. Uitgangspunten Categoriseringsplan.

Nadere informatie

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL"

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES NIEUWE STIJL POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL" Een beknopte toelichting op en evaluatie van het rapport "Positie en voorrangsregeling van fietsers en bromfietsers

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

Presentatie handboek 'Categorisering wegen'

Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Ir. S.T.M.C. Janssen D-'d7-25 Presentatie handboek 'Categorisering wegen' Verslag van het onderdeel 'duurzaam-veilig' van de PAO-cursus 'De bakens verzetten

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

Basiskenmerken Wegontwerp

Basiskenmerken Wegontwerp Basiskenmerken Wegontwerp Dirk de Baan (Royal Haskoning) John Boender (CROW) NVVC luisterbijdrage 1.8 Donderdag 19 april 2012 Vraagstelling BKO (voorheen: NMB) 1. Welke CROW-richtlijnen verdienen aanscherping

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

Bevindingen ongevallengegevens

Bevindingen ongevallengegevens Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Bevindingen ongevallengegevens 2005-2009 Datum 5 november 2010 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Auteur E.

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Aanbeveling voor de verduidelijking van snelheidslimieten langs provinciale wegen. Samenvatting Een te hoge snelheid vormt in veel

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN Artikel Mensen op straat (1980) (Voorjaar): 27 R-80-13 Voorburg, 1980 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2- Inleiding Zal een verlaging van de maximumsnelheid

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen met een dringende opdracht Enkele aspecten van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Prioritaire voertuigen met een dringende opdracht Enkele aspecten van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid Prioritaire voertuigen met een dringende opdracht Enkele aspecten van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid Marc Broeckaert, Verkeersplanoloog bij het BIVV 21 april 2015 overzicht Probleemstelling

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

Kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat

Kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat Hier komt tekst Maliebaan Klankbordgroep Hier komt ook tekst 12 januari 2016 Kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat Klankbordgroep 12 januari 2016 1 Doel van het project. Een kwaliteitsslag

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Agendapunt: 12 Sliedrecht, 28 april 2009

Agendapunt: 12 Sliedrecht, 28 april 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 28 april 2009 Onderwerp: Voorrangsregeling fietsers op rotondes Samenvatting: Door de openstelling van de Ouverture per 1

Nadere informatie

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k Verkeersveiligheidspla n Harderwij k Verkeersveiligheidsplan Harderwijk aanleiding insteek route input analyseren strategie acties per thema programma actiepunten en verder Aanleiding Mobiliteitsvisie

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Secretariaat: Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel. (055) 527 24 01 secretariaat.smo@veluwe.nl Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Datum 17 augustus 2010 Opgemaakt door Waterschap Veluwe Beheers- en

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving Leidraad veilige schoolomgeving Jan Vissers Royal Haskoning DHV Geertje Hegeman Royal Haskoning DHV Maarten Bakker Stadsregio Amsterdam Samenvatting De leidraad veilige schoolomgeving beschrijft aan de

Nadere informatie