Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid"

Transcriptie

1 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23 februari 2009

2

3 ECORYS Nederland BV Postbus AD Rotterdam Watermanweg GG Rotterdam T F E W K.v.K. nr ECORYS Regio, Strategie & Ondernemerschap T F BW/PK/II18599

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting & Conclusies 1 Probleemstelling 1 Analyse van het categoriseringsplan in beleidsfasen 3 Conclusies 5 1 Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Probleemstelling & Scope onderzoek Hoofdvragen onderzoek & Normenkader Aanpak & Scope feitenonderzoek Leeswijzer 14 2 Het categoriseringsplan Programma Duurzaam Veilig Uitwerking Duurzaam Veilig in Haarlemmermeer Wegcategorisering binnen het gemeentelijke verkeersbeleid Meningen dorps- en wijkraden over categorisering en verkeersbeleid 24 3 Beleidsvoorbereiding Inzicht huidig gebruik infrastructuur Kwaliteit van gemeentelijke verkeersprognoses Berekeningsmethodiek verkeersprognoses Samenvatting 34 4 Beleidsontwikkeling Visie op categorisering Wensbeelden voor categorisering Doorwerking van verkeersanalyses in categoriseringsplan Draagvlak verkeersanalyses Onderbouwing & Integraliteit van het categoriseringsplan Reflectie op Onderbouwing & Integraliteit van het categoriseringsplan Afstemming, draagvlak en communicatie Samenvatting 51 5 Beleidsuitvoering Functie van categoriseringsplan Consistentie van aanpassingen Tempo van uitvoering Rol van raad bij uitvoering 56 BW/PK/II18599

6 5.5 Communicatie over uitvoering Samenvatting 57 6 Beleidsevaluatie Monitoring bereikbaarheid en verkeersveiligheid Monitoring functie en gebruik van het wegennet Bijstelling van het categoriseringsplan Categoriseringsplan en de Nota Mobiliteit Samenvatting 64 Bijlage 1: Normenkader 67 Bijlage 2: Overzicht bestudeerde dossiers 73 Bijlage 3: Overzicht geïnterviewde personen 75 Bijlage 4: Sociaal-economische gegevens 77 Bijlage 5 VCP Hoofddorp: van dorp naar stad Verkeerscirculatieplan Verkeerscirculatieplan Analyse en beoordeling 82

7 BW/PK/II18599

8

9 Samenvatting & Conclusies Probleemstelling Verkeersveiligheid is eind jaren negentig als thema op de agenda gekomen. Landelijk is het programma Duurzaam Veilig gestart en de gemeente Haarlemmermeer heeft dit beleid ingevoerd. Verreweg de meeste ongelukken gebeuren door menselijk falen. De gedachte achter een Duurzaam Veilige infrastructuur is dat de weg op zo'n manier wordt ingericht dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht en fouten worden voorkomen. Een belangrijk basisprincipe van Duurzaam Veilig is functionaliteit van de wegen. Dat houdt in dat wegen moeten worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer: De deelnemer is in staat zijn eigen bekwaamheid voor deelname in het verkeer goed in te schatten. Het uitgangspunt van functionaliteit van wegen is in de Duurzaam Veilig visie vertaald in een eenduidige categorisering van wegtypen. Er worden drie categorieën wegen onderscheiden met een verschillende functie: Stroomwegen zijn bedoeld voor een betrouwbare afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Gebiedsontsluitingswegen zijn wegen die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel hebben. Gebiedsontsluitingswegen zorgen ervoor dat woonwijken, bedrijventerreinen, winkelcentra etc. bereikbaar blijven. Erftoegangswegen zijn bedoeld voor het veilig toegankelijk maken van percelen en staan beter bekend als de 30km/uur en 60km/uur-zones. Op erftoegangswegen moeten alle verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en automobilisten) van dezelfde rijbaan gebruik kunnen maken. Alle wegen in de gemeente Haarlemmermeer zijn ingedeeld in deze drie typen. Echter, deze zogenaamde categorisering heeft bij de dorps-en wijkraden in de gemeente tot veel discussie geleid. Samengevat is het vermoeden dat bij verschillende gemeentelijke wegen functie en gebruik niet met elkaar overeenkomen waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Over sommige erftoegangswegen rijdt bijvoorbeeld meer autoverkeer dan op grond van de wegcategorie wenselijk is waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers op de weg gevaar loopt. Tegen deze achtergrond heeft de RKC (Rekenkamercommissie Haarlemmermeer) besloten om een evaluatie uit te voeren van het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De RKC heeft ECORYS gevraagd hierbij te ondersteunen door middel van het opstellen van een feitenrapport. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 1

10 De RKC onderzoekt het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer op basis van de volgende centrale vraagstelling: Maakt het huidige verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, zowel nu als in de toekomst, een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk? Op basis van deze centrale vraag wil de RKC inzicht krijgen in: Doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente Haarlemmermeer gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of het beleid van de gemeente effectief is, bij doelmatigheid of het beleid economisch zo gunstig mogelijk wordt uitgevoerd. Consistentie en realiteitsgehalte van het categoriseringsplan. Wordt het gemeentelijk wegennet conform de uitgangspunten van dit plan ingericht en is het plan goed onderbouwd? Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is niet alleen om te oordelen over het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer in de afgelopen jaren maar ook om verbeterpunten te vinden die kunnen worden gebruikt in het toekomstig gemeentelijk verkeersbeleid. Daarbij gaat het om het trekken van lessen uit het geformuleerde en uitgevoerde beleid. Aandacht wordt gegeven aan het benoemen van oorzaken van bestaande knelpunten en probleemlocaties. Met het oog op de toekomst wordt ook aandacht besteed aan de lessen, die kunnen worden getrokken ten behoeve van nieuwe woonwijken, die bijvoorbeeld in de Westflank worden ontwikkeld. Deze nieuwe wijken moeten goed bereikbaar zijn en optimaal worden ingericht met het oog op verkeersveiligheid. Vijf deelvragen Op basis van de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) is de centrale vraag door ECORYS, in nauw overleg met de RKC, uitgesplitst in vijf hoofdvragen: Ligt aan het categoriseringsplan uit 2004 een goede verkeersanalyse ten grondslag? Zijn de verkeersanalyses op een goede en gedragen wijze in het categoriseringsplan verwerkt? Hoe is het categoriseringsplan buiten de verkeersanalyses tot stand gekomen? Zijn aanpassingen aan het wegennet conform het categoriseringsplan en consistent uitgevoerd? Wordt de werking van het categoriseringsplan geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld? 2 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

11 Aanpak van het feitenonderzoek Bij het feitenonderzoek is een twee-sporen-aanpak -gevolgd: 1. Startpunt van het onderzoek vormde een dossieronderzoek van relevante stukken van de gemeente Haarlemmermeer over het gevoerde verkeersbeleid in het algemeen en over het categoriseringsplan in het bijzonder. 2. Vervolgens zijn zeven interviews afgenomen en is een sessie met dorps- en wijkraden gehouden met als doel de resultaten uit de dossierstudie te toetsen en witte vlekken in het onderzoek in te vullen. Analyse van het categoriseringsplan in beleidsfasen Perspectief: veiligheid versus bereikbaarheid Discussies over het verkeersbeleid ten aanzien van het spanningsveld tussen veiligheid en bereikbaarheid vinden in veel gemeenten plaats. Dat is logisch omdat de inrichting van wegen conform Duurzaam Veilig vaak leidt tot onaangenaam ervaren verkeersremmende maatregelen, zoals drempels. Een verbodsbord helpt niet om het verkeer 60 in plaats van 80 km/uur te laten rijden. De drempels dwingen de gewenste gedragsverandering in het verkeer af. Maar dit roept bij veel burgers weerstand op. Een gevoelsmatig verworven recht op een ongehinderde en snelle doorstroming op wegen buiten de bebouwde kom wordt in het kader van Duurzaam Veilig opgeofferd aan absurde doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid. Een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en veiligheid, tussen individuele en collectieve belangen, blijkt in veel gemeenten vaak moeilijk te vinden. Verkeer en mobiliteit brengen heftige emoties met zich mee. Enerzijds is dit direct verbonden aan een gevoel van vrijheid (overal heen kunnen gaan) en anderzijds is het verkeer één van de belangrijkste doodsoorzaken met bijna doden per jaar. En als een naaste overlijdt door een verkeersongeval dan wordt verkeersveiligheid daarna als topprioriteit gezien. Beleidvoorbereiding Een goed onderbouwd verkeersbeleid is niet mogelijk zonder een goed beeld van het huidig en toekomstig verkeer. De dossierstudie en de interviews tonen aan dat de gemeente niet over voldoende informatie beschikt over de huidige verkeerssituatie in de gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van een goed verkeersmodel, maar het ontbreekt aan systematische monitoring over de hele breedte van het beleid t.a.v. bereikbaarheid. Uiteraard is de toekomstige omvang van het verkeer in de gemeente met onzekerheden omgeven. Dit geldt voor de gemeente Haarlemmermeer nog in sterkere mate als gevolg van een snelle ruimtelijke en economische ontwikkeling van de gemeente, de groei van Schiphol en de grote omvang van doorgaand verkeer door de gemeente waar de gemeente nauwelijks invloed op heeft. De gemeente maakt echter neutrale en plausibele verkeersprognoses op basis van algemeen aanvaarde en state-of-the-art berekeningsmethodieken. Echter, er wordt onvoldoende getoetst of reissnelheden in de praktijk voldoen aan de uitgangspunten, zoals die in de Nota Bereikbaarheid zijn gesteld. Beleidsontwikkeling Het categoriseringsplan is in hoofdlijnen een goed onderbouwd en uitgewerkt plan. Actuele verkeersprognoses zijn voor de categoriseringskaart benut. Het plan is de resultante van verschillende wensbeelden, zoals fietsroutes en uitrukroutes van de Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 3

12 brandweer. Het is niet helder hoe de keuzes ambtelijk zijn gemaakt tussen strijdige wensbeelden. Het is opmerkelijk dat het bestuur niet op de hoogte is gesteld van wegvakken waar verkeersprognoses en gewenste wegcategorisering duidelijk niet met elkaar in overeenstemming waren. Het categoriseringsplan is daardoor wellicht als een technisch document beschouwd in plaats van een beleidsrelevante nota. In dit feitenonderzoek is afgemeten aan een ideaaltypisch normenkader een aantal grote tekortkomingen geconstateerd. Het plan mist daarnaast SMART-doelstellingen voor planning, financiële onderbouwing en uitvoeringscapaciteit. Dit terwijl in de voorloper uit 1999 er wel een planning en een financieel plan stonden. Tenslotte is opmerkelijk dat het plan niet met wijk- en dorpsraden is gecommuniceerd, wat formeel juridisch correct is, maar in de praktijk tot veel onnodige weerstand heeft geleid. Beleidsuitvoering Het categoriseringsplan fungeert als toetsingskader bij aanpassingen aan het gemeentelijke wegennet. Tenzij de specifieke situatie het niet toelaat vinden aanpassingen op een consistente wijze conform het categoriseringsplan plaats, met uitzondering van het verkeerscirculatieplan Hoofddorp. Het is opmerkelijk dat onduidelijk is welk deel van het gemeentelijk wegennet conform het categoriseringsplan is ingericht en dat de uitvoering van het plan niet wordt gemonitord. Daarbij vindt communicatie met de burger en de dorps- en wijkraden vooral plaats op het moment dat een weg op de schop gaat. Het verdient aanbeveling om betrokken partijen standaard tijdig vooraf te informeren. Beleidsevaluatie De gemeente heeft niet voldoende een systematisch beeld van de ontwikkeling van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (output) in de gemeente Haarlemmermeer. In de Nota Bereikbaarheid van 2002 is een bereikbaarheidsmonitor aangekondigd. In 2005 is de bereikbaarheidsmonitor opgezet. Deze is in een nota aan BenW begin 2006 voorgelegd. De monitor voldoet in de ogen van ECORYS aan de kwaliteitseisen, die hier aan gesteld mogen worden. Echter de bereikbaarheidsmonitor is nooit uitgevoerd, waardoor de resultaten van het verkeersbeleid moeilijk zijn te bepalen en er geen systematisch inzicht is welke problemen zich waar voordoen. De effectiviteit van het beleid is moeilijk te bepalen, mede omdat inzicht over de voortgang van de uitvoering van het eigen beleid (input) tekort schiet. In het categoriseringsplan was een tweejaarlijkse actualisatie voorzien. Echter het categoriseringsplan is na vaststelling in 2004 niet meer geactualiseerd. Het verdient aanbeveling dat de Nota Mobiliteit ingaat op de omslag van karakter, die de gemeente doormaakt. De gemeente Haarlemmermeer en in het bijzonder Hoofddorp veranderen van karakter door de groei van inwoners en werkgelegenheid. In deze groei van dorp naar stad zijn structurele oplossingen gewenst, zoals bijvoorbeeld de vorming van een gesloten binnenring, waarover het autoverkeer wordt afgewikkeld. Er is een uitdaging voor de Nota Mobiliteit om te werken aan toekomstvaste oplossingen, waarbij bereikbaarheid en verkeersveiligheid hand in hand gaan. 4 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

13 Conclusies De centrale vraag is of het huidige verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, zowel nu als in de toekomst, een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk maakt. Geconcludeerd kan worden dat het huidige verkeersbeleid gepoogd heeft de doelstellingen van bereikbaarheid, waaronder de doorstroming van het autoverkeer en de verkeersveiligheid gecombineerd te halen. Het totaaloordeel is gemengd. Het beleid is geslaagd als het gaat om het inrichten van de woonwijken in 30 km-zones. Bij de nieuwe woonwijken, zoals Vijfhuizen, Getsewoud en Floriande zijn binnen de wijken veilige erftoegangswegen aangelegd. Automobilisten en fietsers maken samen op veilige wijze gebruik van dezelfde wegen. De wegen van de provincie en het rijk (A4, N201 en N207) zorgen, zeker na de voorziene uitbreidingen in het kader van het project N201+ voor goede bereikbaarheid van de gemeente en tussen een aantal kernen in de gemeente. Ook de gekozen gebiedsontsluitingswegen vervullen hun functie, zodat inwoners hun wijk in en uit kunnen komen. Figuur 0.1 Aanpassingen wegennet N201+ project. Bron: Provincie Noord-Holland De problematiek concentreert zich op de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom in combinatie met gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen. De gemeente Haarlemmermeer wordt gekenmerkt door 26 kernen, een ringdijk en de oude polderwegen in een dynamische omgeving in het hart van de Randstad. Het gevolg is dat veel niet-bestemmingsverkeer gebruik maakt van de polderwegen en de ringdijk. Het leidt tot lastige afwegingen tussen bereikbaarheid en veiligheid om deze wegen als 60 km wegen in te richten met een groot aantal drempels. Er ontstaat een waterbedeffect. Waar wegen veilig worden ingericht, bijvoorbeeld met tientallen drempels, neemt de bereikbaarheid af en kiest het verkeer alternatieve wegen. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 5

14 Echter een aantal van deze alternatieve wegen is ook een erftoegangsweg. Deze wegen zijn niet in staat de verkeersstromen adequaat te verwerken. Daarmee is de huidige situatie niet optimaal. Met het oog op de toekomst en de Nota Mobiliteit, die daarvoor wordt opgesteld zijn er vier randvoorwaarden: De bereikbaarheidsmonitor moet worden uitgevoerd. Om nieuwe beleid (Nota Mobiliteit) op onderbouwde wijze te kunnen formuleren, is het noodzakelijk dat er systematisch inzicht is in de bereikbaarheid van de gemeente. Zo kan worden getoetst waar het vorige beleid effectief is geweest en waar tekortkomingen lagen. De voorgestelde aanpak van de monitor (2006) is hiervoor adequaat. Het categoriseringsplan uit 2004 moet worden geactualiseerd. Met behulp van recente verkeersmodellen moet onderzocht worden of, ook na de aanleg van de nieuwe woonwijken op de Westflank, er voldoende capaciteit is op de stroom- en ontsluitingswegen om het verkeer vlot af te wikkelen. Dan kan vervolgens een scherpere keuze worden gemaakt om de overige wegen verkeersluw in te richten als erftoegangswegen. Er is planning nodig van de uitvoering van dit geactualiseerde categoriseringsplan, zodat helder wordt wanneer de uitvoering gereed is. 1 De huidige mismatches op een aantal erftoegangswegen moet worden opgelost. De verkeersdruk op de erftoegangswegen tussen de kernen in de Haarlemmermeer moet worden verminderd door de stroomwegen beter te gebruiken. Het is de kunst om het verkeer, dat nu op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom rijdt (de kortste route) te verleiden gebruik te laten maken van een langere, maar snellere route. Daarbij kan beter gebruik worden gemaakt van stroomwegen, zoals de provinciale wegen (Nwegen) en de snelweg (A4). Deze mogelijkheden nemen toe als de extra aansluiting op de A4 wordt gerealiseerd en de parallelstructuur verder wordt ontwikkeld. Doeltreffendheid en doelmatigheid Het beleid t.a.v. de verkeersveiligheid door wegen te categoriseren en de inrichting aan te passen, is doeltreffend. De verkeersveiligheid is verbeterd. Het is aannemelijk dat de inrichting conform de ontwerpeisen van Duurzaam Veilig hieraan heeft bijgedragen. De aanpak in de woonwijken met de 30 km/uur-zones lijkt beter geslaagd dan de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. Ook landelijk is op dit punt meer discussie over wat de wenselijke inrichting is. De bereikbaarheid is door de wegcategorisering niet sterk verbeterd ten opzichte van de situatie voor de invoering ervan. Maar door de aanwijzing van stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen is wel duidelijker gemaakt hoe de grote verkeersvolumes in de gemeente moeten worden afgewikkeld. Het niet (regelmatig) uitvoeren van de bereikbaarheidsmonitor maakt het onmogelijk uitspraken te doen of de bereikbaarheid in de afgelopen jaren is verbeterd. 1 De gemeente geeft aan dat zij verwachten dat het nog ca. 25 jaar zal duren. 6 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

15 Op het punt van doeltreffendheid moet worden opgemerkt dat onduidelijk blijft wanneer de uitvoering van de wegcategorisering in de praktijk gereed is. Het ontbreekt momenteel aan een planning, zowel wat betreft de uitvoering als financieel. Daar waar begin 2000 wel een planning bestond, was er meer duidelijkheid over de financiering, mede door de noodzaak om subsidies te verkrijgen en de besteding ervan te verantwoorden. In de afgelopen jaren is de grip op de uitvoering verwaterd. Ten aanzien van doelmatigheid kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan. Er is geen extra geld voor de wegcategorisering ingezet, maar lift de uitvoering volledig mee met het onderhoud van wegen of inrichtingsplannen van wijken (bijvoorbeeld bij vervanging van riolering). Consistentie en realiteitsgehalte Het beleid lijkt vrij consistent te worden uitgevoerd, maar een aantal structurele mismatches op een aantal erftoegangswegen blijven zo bestaan. Bij verkeer kan al snel een waterbedeffect kan ontstaan. Een ingreep op een bepaald wegvak kan ertoe leiden dat verkeer uitwijkt naar een andere weg. Denk daarbij aan sluipverkeer. De dorps- en wijkraden gaven duidelijk aan dat zij door ingrepen op een aantal polderwegen om de snelheid te verminderen, als neveneffect zien dat bijvoorbeeld de Ringdijk zwaarder wordt belast, dan conform de categorisering van erftoegangsweg zou mogen. Ook de gemeente geeft in interviews zelf aan dat op een aantal wegen de verkeersvolumes hoger zijn, dan gewenst vanuit het categoriseringsplan en dus mismatches blijven bestaan. Met het oog op het nieuw te formuleren beleid in de Nota Mobiliteit is het wenselijk om voor deze mismatches oplossingen te vinden. Algemene conclusie t.a.v. de beleidscyclus De gemeente heeft veel energie gestoken in het ontwikkelen van beleid. Zo zijn de Nota Bereikbaarheid, het Categoriseringsplan en de Bereikbaarheidsmonitor professioneel opgesteld. Het beleid is voorzien van middelen en wordt uitgevoerd (alhoewel een planning ontbreekt). De beleidscyclus wordt echter niet gesloten. Voorgenomen monitoring en actualisering van het beleid blijft achterwege. Daardoor wordt het lerend vermogen van de organisatie onvoldoende benut. Dit levert risico s op voor de op te stellen Nota Mobiliteit. Deze moet goed onderbouwd worden op basis van de situatie in de praktijk en de ramingen voor de toekomst. De vraag rijst waarom de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) nagelaten heeft monitoring en actualisatie uit te voeren. Mogelijk dat hier een rol speelt dat door de reorganisatie beleidsformulering en uitvoering gescheiden zijn. Monitoring en terugkoppeling vergt juist de combinatie van beide. Ook is het denkbaar dat de ambtelijke capaciteit tekort schiet en de prioriteit bij andere onderwerpen ligt, waaronder verkeersstudies voor bepaalde gebieden en locaties. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 7

16 8 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

17 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek De gemeente Haarlemmermeer is afgelopen decennia sterk gegroeid. Met name als gevolg van de sterke groei van het inwonertal in de kernen Hoofddorp en Nieuw-Vennep heeft de gemeente momenteel meer dan inwoners. De sterke groei van Schiphol en hieraan gerelateerde bedrijvigheid heeft erin geresulteerd dat de gemeente een voorname economische positie in de Randstad inneemt. De grote toename van inwoners en arbeidsplaatsen heeft geresulteerd in een grote vraag naar mobiliteit en daarmee in een grote druk op de aanwezige infrastructuur in de gemeente. Deze druk wordt nog versterkt door de centrale ligging van de gemeente in het noordelijk deel van de Randstad (Noordvleugel) waardoor de infrastructuur in de gemeente veelvuldig gebruikt wordt door verkeer met een herkomst en bestemming buiten de gemeente. In de jaren 90 is op nationaal niveau het programma Duurzaam Veilig ontwikkeld. Kenmerkend voor Duurzaam Veilig is dat gestreefd wordt naar een uniforme wegcategorisering met bijbehorende vormgeving met als doel een veilige afwikkeling te realiseren. Centraal hierin staat een driedeling van wegen in stroom-, gebiedsontsluitingsen erftoegangswegen. Het programma Duurzaam Veilig is de afgelopen jaren tot uiting gekomen in gemeentelijk verkeerbeleid, zo ook in de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente heeft in 1999 via een categoriseringskaart een eerste uitwerking gegeven aan Duurzaam Veilig. In 2004 is vervolgens een categoriseringsplan is opgesteld waarin de genoemde driedeling centraal staat. De gemeente heeft als streven om de komende jaren het gemeentelijke wegennet volledig conform deze driedeling in te richten. Het categoriseringsplan en de uitvoering hiervan roepen bij de dorps- en wijkraden in de gemeente Haarlemmermeer veel discussie op. Voorbeelden van kritiek van dorps- en wijkraden 2 De IJweg wordt veel intensiever gebruikt dan wat op een erftoegangsweg wenselijk is. De huidige verkeersdrempels leiden niet tot lager gebruik omdat er geen goed alternatief aangeboden wordt. 2 De voorbeelden zijn genoemd op 5 september 2008 in een sessie met de dorps- en wijkraden over het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 9

18 De Ringdijk is volledig een erftoegangsweg maar zowel de omvang als de rijsnelheid van het autoverkeer liggen beduidend hoger dan wat voor een erftoegangsweg acceptabel is. Deels wordt dit toegeschreven aan de genomen verkeersmaatregelen (drempels) op de Aalsmeerderweg,. deels aan de inrichting van de Ringdijk. De Ringdijk is ingericht als een racebaan en het weghalen van flitspalen heeft dit alleen maar bevorderd. Samengevat leeft het vermoeden dat bij verschillende gemeentelijke wegen functie en gebruik niet met elkaar overeenkomen waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Over sommige erftoegangswegen rijdt bijvoorbeeld meer autoverkeer dan op grond van de wegcategorie wenselijk is waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers op de weg gevaar loopt. Daarnaast is opgemerkt dat bepaalde kernen en locaties niet goed bereikbaar zijn als gevolg van een beperkte wegcapaciteit en / of als gevolg van onvoldoende stroom- en gebiedsontsluitingswegen. De gemeente wordt verweten niet of onvoldoende aanpassingen aan het wegennet te hebben gemaakt ondanks de sterke groei van het autoverkeer de afgelopen jaren. Tegen deze achtergrond in combinatie met de belangstelling van de raad voor dit onderwerp heeft de Rekenkamercommissie (RKC) Haarlemmermeer besloten om een evaluatie uit te voeren van het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De RKC heeft ECORYS gevraagd haar hierbij te ondersteunen door middel van het opstellen van een feitenrapport. Dit rapport vormt hiervan de weerslag. 1.2 Probleemstelling & Scope onderzoek Evaluatie van het gemeentelijke verkeersbeleid De RKC onderzoekt het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer op basis van de volgende centrale vraagstelling: Maakt het huidige verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, zowel nu als in de toekomst, een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk? Op basis van deze centrale vraag wil de RKC inzicht krijgen in: Doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente Haarlemmermeer gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of het beleid van de gemeente effectief is, bij doelmatigheid of het beleid economisch zo gunstig mogelijk wordt uitgevoerd. Consistentie en realiteitsgehalte van het uitgevoerde verkeersbeleid. Uitgangspunt van het onderzoek is het categoriseringsplan uit Wordt het gemeentelijk wegennet conform de uitgangspunten van dit plan ingericht en is het plan goed onderbouwd? Het doel van dit onderzoek is niet alleen om te oordelen over het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer in de afgelopen jaren maar ook om verbeterpunten te vinden die kunnen worden gebruikt in het toekomstig gemeentelijk verkeersbeleid. 10 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

19 met als uitgangspunt het categoriseringsplan uit 2004 Gemeentelijk verkeersbeleid is een erg breed onderwerp dat bovendien uit verschillende invalshoeken benaderd kan worden. De centrale vraagstelling laat zien dat het onderzoek zich concentreert op bereikbaarheid (goede doorstroming) en verkeersveiligheid (veilige afwikkeling); een aspect als verkeersleefbaarheid (emissies en geluidshinder) blijft buiten beschouwing. De achtergrond voor dit onderzoek wordt gevormd door gevoelens van onvrede bij dorpsen wijkraden over de wegcategorisering in de gemeente Haarlemmermeer. In dit feitenrapport vindt de evaluatie van het gemeentelijk verkeersbeleid primair plaats aan de hand van het categoriseringsplan uit 2004 inclusief voorlopers hiervan (zoals de eerdergenoemde categoriseringskaart uit 1999) en verdere uitwerkingen van dit plan. In aanvulling hierop is besloten om dit feitenonderzoek de wegen die de gemeente beheert centraal te stellen en provinciale en rijkswegen waar mogelijk buiten beschouwing gelaten. Achtergrond hierbij is dat deze wegen niet in eigendom zijn van de gemeente en de gemeente hier in beperkte mate invloed op kan uitoefenen. Daarbij concentreert dit feitenrapport zich op het categoriseringsplan in het algemeen, en worden ter illustratie een aantal specifieke casussen / probleemlocaties behandeld. Dit feitenrapport concentreert zich derhalve op autoinfrastructuur. Uitsluitend daar waar relevant wordt ingegaan op andere infrastructuur, zoals voor fiets en openbaar vervoer. Dit geldt ook voor beleid op aanpalende beleidsvelden die van invloed kunnen zijn op het autoverkeer in de gemeente Haarlemmermeer. Welke conclusies kunnen op basis van dit feitenrapport worden getrokken? Bovenstaande keuzes en onderzoeksmatige inperkingen van het gemeentelijk verkeersbeleid hebben consequenties voor de aard van de conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken: Het categoriseringsplan is een uitwerking van het principe Duurzaam Veilig (zie hoofdstuk 2). In het plan staat een veilige afwikkeling van het verkeer voorop. De indeling van het wegennet in stroom-, gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen in het categoriseringsplan betekent dat een goede doorstroming van verkeer hierbij automatisch een belangrijk punt van aandacht is, maar dit betreft niet de centrale doelstelling van het plan. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is het hoofddoel. Tegelijkertijd biedt het categoriseringsplan aanknopingspunten voor een evaluatie van de (auto)bereikbaarheid van een gemeente. Het categoriseringsplan levert door de gehanteerde driedeling van wegen inzichten in de bereikbaarheid van de gemeentelijke wegen. Als functie en gebruik van een weg niet overheen komen (er rijdt bijvoorbeeld meer verkeer dan gewenst over erftoegangswegen) kan dit bijvoorbeeld duiden op een tekort aan wegcapaciteit of aan gewoontes van de weggebruiker (ik rij altijd zo). Indien de oorzaak bij de wegcapaciteit ligt, dan zijn er onvoldoende stroom- en gebiedsontsluitingswegen. De congestie die hierdoor ontstaat kan aanleiding zijn voor verkeersdeelnemers om een andere route te kiezen. De kwaliteit en het gebruik van deze wegen bepaalt in grote mate de bereikbaarheid van de gemeente. Het is ook vanuit dit perspectief waarmee bereikbaarheid in deze studie primair geanalyseerd is. Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport 11

20 Beleidsstukken op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid (zoals de Nota Bereikbaarheid) zijn in dit onderzoek geëvalueerd. Specifiek beleid zoals het verkeersveiligheidsbeleid rondom scholen (het Programma VerkeersVeilige School) in de gemeente is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Resumerend kunnen op basis van dit rapport conclusies worden getrokken over het beleid van de gemeente t.a.v. de combinatie van (auto)bereikbaarheid en verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen. Op basis van deze rapportage kan worden geconcludeerd of de gemeente Haarlemmermeer met de voorgestelde inrichting van het wegennet conform de categoriseringsplan een vlotte en verkeersveilige afwikkeling van het autoverkeer mogelijk maakt. 1.3 Hoofdvragen onderzoek & Normenkader Op basis van de vier fasen in de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, - uitvoering en -evaluatie) is de centrale vraag door ECORYS uitgewerkt in vijf hoofdvragen: Beleidsvoorbereiding Ligt aan het categoriseringsplan uit 2004 een goede verkeersanalyse ten grondslag? Beleidslevenscyclus Beleidsformulering Doelen en rollen Agendasetting probleemdefinitie Monitoring, evaluatie en bijsturing Vertaling in maatregelen en instrumenten Uitvoering door en met anderen Startpunt voor een robuust categoriseringsplan betreft de beschikbaarheid over goede verkeercijfers. Anders geformuleerd; heeft de gemeente een goed inzicht in het huidige en toekomstige gebruik van het wegennet in de Haarlemmermeer zodat hiervoor een onderbouwde categorisering kan worden opgesteld? Centraal bij deze hoofdvraag staat de plausibiliteit van de verkeersprognoses die de gemeente de afgelopen jaren heeft gemaakt en waarop bij het opstellen van het categoriseringsplan is voortgebouwd. Het gaat hierbij onder meer om vragen als welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de gemaakte prognoses en of er gebruik is gemaakt van algemeen aanvaarde berekeningsmethoden. Beleidsontwikkeling Zijn de verkeersanalyses op een goede en gedragen wijze in het categoriseringsplan verwerkt? In aansluiting op bovenstaande vragen is vervolgens de vraag hoe de beschikbare verkeerscijfers gebruikt zijn bij het opstellen van het plan.. Hoe is het categoriseringsplan buiten de verkeersanalyses tot stand gekomen? Naast een goede verkeerskundige onderbouwing is van belang of bij de totstandkoming van het categoriseringsplan inhoudelijk en bestuurlijk veel of weinig compromissen zijn gesloten. Dit kan naar verwachting in grote mate bepalen of functie en gebruik op specifieke wegvakken niet met elkaar in evenwicht zijn. Het gaat hierbij om vragen of aan het verkeersbeeld een visie ten grondslag ligt, wat de invloed is geweest van wensbeelden, hoe keuzes zijn onderbouwd en hoe de gemeenteraad en de dorps- en wijkraden over het beleid zijn geïnformeerd. 12 Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid; Feitenrapport

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 NHL HOGESCHOOL IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE GRONINGEN AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 VANAF DE SCHEIDING (FRIESE GRENS T/M KORNHORN) September 2009 t/m maart 2010 Rapportage Provincialeweg

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

De prijs van water bij de wijn

De prijs van water bij de wijn prof.ir. Fred Wegman De prijs van water bij de wijn Intreerede 27 januari 2010 Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen De prijs van water bij de wijn Intreerede prof. ir. Fred Wegman In verkorte

Nadere informatie

Verkeersstudie Koningsven De Diepen

Verkeersstudie Koningsven De Diepen Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven De Diepen Definitief onderzoeksrapport Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven - De Diepen Datum 13 februari 2013 Kenmerk TZG001/Wrd/0005

Nadere informatie

Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet. Monitoring fietsveiligheid

Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet. Monitoring fietsveiligheid Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet Monitoring fietsveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2014-1 Titel: Monitoring fietsveiligheid Ondertitel:

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse werkdocument 1 februari 2012 Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Gido van der Linde Jan van Donkelaar ECORYS Nederland Bart Witmond Eline

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Een praktisch handvat voor de opzet en uitvoering van evaluatieonderzoek ex post If you don t know how things went, how will

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel

Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel Rekenkamercommissie de Groene Rand Maart 2010 Voorwoord Voor u ligt het rapport naar aanleiding van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie uitvoerde

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Oorzaken en oplossingen Utrecht, 20 maart 2013 GV216/rapport def. Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Peter Kroeze Dirk Ligtermoet In opdracht van en in samenwerking met : Adviesdienst Verkeer en Vervoer Carmen

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie