Landelijk Steunpunt externe veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk Steunpunt externe veiligheid"

Transcriptie

1 Landelijk Steunpunt externe veiligheid

2 Landelijk Steunpunt externe veiligheid Overheid voor overheid Externe veiligheid is een complex werkveld dat nog steeds sterk in ontwikkeling is. De afgelopen jaren hebben veel overheden met steun van programmafi nanciering de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid een impuls gegeven. Met de bezuinigingen op verschillende fronten waar overheden nu mee te maken hebben, dreigt de externe veiligheidskennis te worden versnipperd. Bovendien zijn de landelijke steunpunten van VROM, het Landelijk Steunpunt BRZO en het Landelijk Steunpunt QRA, vanaf 1 januari 2011 beëindigd. De DCMR Milieudienst Rijnmond speelt in op deze ontwikkelingen met een Landelijk Steunpunt externe veiligheid. Het steunpunt is een voortzetting van het Landelijk Steunpunt BRZO en het Landelijk Steunpunt QRA, zónder de financiële steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM), maar met een breder productenpakket. Het landelijk steunpunt kan een provincie, regionale uitvoeringsdienst, milieudienst of gemeente ondersteunen door middel van: advisering op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, en rampenbestrijding; detachering; een samenwerkingsverband met de DCMR voor een deel of ál het externe veiligheid werk, om zo bijvoorbeeld te voldoen aan de maatlat externe veiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM). Het steunpunt beschikt over ervaren adviseurs met specialistische externe veiligheidskennis en ervaring met bestuurlijke processen. Contact Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Landelijk Steunpunt externe veiligheid via met Marlouce Noest, coördinator, of Landelijk Steunpunt externe veiligheid 1

3 Producten en diensten Het Landelijk Steunpunt externe veiligheid levert een breed pakket van producten en diensten op het gebied van externe veiligheid. Hieronder zijn deze producten benoemd aan de hand van de thema s ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, rampenbestrijding en kennisontwikkeling. 1. Ruimtelijke ordening Risicoanalyses: inrichtingen én transport Inzicht in risico s is een voorwaarde om externe veiligheidstaken uit te kunnen voeren. We kunnen voor de volgende bronnen de risicoberekening uitvoeren of begeleiden: Inrichtingen met gevaarlijke stoffen: de BEVI-plichtige bedrijven zoals BRZO-bedrijven, LPG-tankstations, open overslagbedrijven, ammoniakkoelinstallaties en spoorwegemplacementen (SAFETI.NL). Transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor (RBM II). Buisleidingen (CAROLA). Vliegverkeer van en naar regionale luchthavens en helihavens (GEVERS). Advisering ruimtelijke ordening In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI), de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen zijn normen opgenomen waarmee het bevoegd gezag rekening moet houden bij ruimtelijke ontwikkelingen. We kunnen ondersteuning bieden door voor een plangebied: een risico-inventarisatie uit te voeren. Hierbij worden per risicobron de scenario s en de risico s (plaatsgebonden risico en groepsrisico) in kaart gebracht voor zowel de bestaande als de nieuwe situatie; in samenwerking met de gemeente een groepsrisicoverantwoording op te stellen (hoogte van het groepsrisico, toename ervan, mogelijke maatregelen). Externe veiligheidsvisies In een externe veiligheidsvisie beschrijft het bevoegd gezag op welke wijze in ruimtelijke plannen met externe veiligheidsrisico s zal worden omgegaan. Een externe veiligheidsvisie kan planologen en stedenbouwkundige in een vroeg stadium van een planproces antwoord geven op de volgende vragen: Met welke externe veiligheidszones moet rekening worden gehouden bij nieuwe ontwikkelingen? Wat zijn per zone de eisen en wensen? Welke aspecten moeten worden meegenomen bij een groepsrisicoverantwoording? Welke maatregelen zijn mogelijk om de risicosituatie te verbeteren? We hebben ervaring met het opstellen van externe veiligheidsvisies op verschillende abstractieniveaus en kunnen adviseren over zowel de technische inhoud (risico-inventarisatie en scenarioanalyse) als het beleidsmatige proces om te komen tot een externe veiligheidsvisie. Veiligheidscontour Het BEVI maakt het mogelijk een veiligheidscontour vast te stellen rond een gebied waar risicovolle inrichtingen liggen. Op deze manier kan een gemeente ruimte reserveren voor de groei van risicovolle bedrijven. Voorwaarde is dat in het bestemmingsplan is vastgelegd dat alleen functioneel gebonden inrichtingen zich binnen de contour kunnen vestigen. De DCMR heeft ervaring met de ontwikkeling van een veiligheidscontour en kan gemeenten ondersteunen in het proces om te komen tot een vastgestelde veiligheidscontour. Windenergie Er worden steeds meer windparken ontwikkeld en solitaire windturbines geplaatst. Een windturbine kan invloed hebben op de faalkans van risicobronnen in zijn omgeving. De DCMR heeft ervaring met het toetsen van aanvragen voor de bouw van windturbines. 2 Landelijk Steunpunt externe veiligheid

4 2. Wet milieubeheer Advisering Wet milieubeheer In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zijn criteria opgenomen (plaatsgebonden risico en groepsrisico) waaraan het bevoegd gezag moet toetsen bij milieuvergunningen. De DCMR kan ondersteuning bieden bij: het beoordelen van de risicoanalyse (QRA); het opstellen van de externe veiligheidsparagraaf in de considerans. Brzo-inspecties De DCMR heeft ruime ervaring met het uitvoeren van BRZO-inspecties. Jaarlijks voeren onze medewerkers inspecties uit bij bedrijven in het Rijnmondgebied, en op verzoek van gemeenten zijn BRZO-inspecties uitgevoerd door het hele land vanuit het Landelijk Steunpunt BRZO. Door de gecoördineerde uitvoering van de BRZOuitvoering met de arbeidsinspectie en de veiligheidsregio voldoet het Rijnmondgebied in ruim voldoende mate aan de Maatlat kwaliteitsambitie uitvoering BRZO. Beoordelen veiligheidsrapporten Met meer dan tachtig Brzo-bedrijven met een veiligheidsrapportageplicht in het Rijnmondgebied én als gevolg van de werkzaamheden voor het Landelijk Steunpunt BRZO, heeft de DCMR ruime ervaring met het beoordelen van veiligheidsrapportages en het toetsen van QRA s. Bij de beoordeling van het veiligheidsrapport werkt de DCMR samen met de arbeidsinspectie, de veiligheidsregio, en de waterkwaliteitsbeheerder. Incidentanalyses De DCMR voert met behulp van de Prisma-analysemethode onderzoek uit naar de basisoorzaken van incidenten. Eén van deze onderzoeken heeft bij een raffi naderij in het Rijnmondgebied geleid tot aanpassing in de procestechniek, waardoor het aantal incidenten is teruggelopen. De DCMR beschikt over medewerkers die zijn opgeleid in de Prisma-onderzoeksmethodiek, die in staat zijn basisoorzaken te achterhalen. Het uitvoeren van een Prisma-analyse kan leiden tot een vermindering van het aantal en de ernst van bedrijfsincidenten. HAZOP De DCMR kan de juistheid van een Hazard and operability study (HAZOP) beoordelen. Hierbij beschouwt de DCMR de gevolgde methodiek, zoals de juiste samenstelling van het HAZOP-team, het gebruik van de correcte gidswoorden en parameters, én de rapportage waarin ook de acties zijn beschreven. Wij beoordelen niet of de in de HAZOP beschreven voorzieningen en voorgestelde acties technisch correct en voldoende zijn. Dit blijft een zaak van de deskundigen van het bedrijf die aan het HAZOP-team deelnemen. Deze toetsing kan alleen gedaan worden als deelgenomen wordt aan de HAZOP-sessies. Advisering opslagtanks De DCMR kan adviseren over de technische staat, de benodigde voorzieningen en de wijze van onderhoud van stationaire opslagtanks in het kader van het BRZO en de toepassing van PGS 29. De DCMR adviseert niet over gespecialiseerde metingen, zoals wanddiktemetingen, inspecties en de interpretatie hiervan. RRGS (QRA-berekeningen) De DCMR kan voor het RRGS indicatieve risicoberekeningen (QRA s) uitvoeren. Door afstemming met de inrichting en indiening van de berekening door de inrichting kunnen de berekeningen juridische status krijgen. Landelijk Steunpunt externe veiligheid 3

5 3. Kennisontwikkeling Specifieke informatiebijeenkomsten, technisch inhoudelijke cursussen over onder meer risico- en effectberekeningen en veiligheidscursussen ambtenaren kunnen worden ontwikkeld en gegeven door experts van bureau Veiligheid. Ook specifi eke informatieverstrekking voor bestuurders valt onder de mogelijkheden. 4 Landelijk Steunpunt externe veiligheid

6 De mensen Het Landelijk Steunpunt externe veiligheid bestaat uit een team van ervaren adviseurs en specialisten. Het team wordt grotendeels gevormd door medewerkers van bureau Veiligheid, maar ook medewerkers van andere bureaus binnen de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn betrokken bij de uitvoering van het landelijk steunpunt. Ester van Aalst heeft kennis en ervaring op het gebied van BRZO-inspecties, Wm- én ROadvisering. Op dit moment is zij betrokken bij de ontwikkeling van externe veiligheidsvisies voor een aantal gemeenten in de regio Rijnmond. Rinus de Bruijne adviseert op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke ordening in het kader van externe veiligheidsvisies en Wro-procedures. Hij voert risicoberekeningen uit voor het transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water (RBM-II) en voor inrichtingen (Safeti.nl). Ton Graal voert BRZO-inspecties uit bij bedrijven. Daarnaast adviseert hij in het kader van vergunningverlening en handhaving over QRA s, HAZOP s en PGS-voorschriften. Edwin van der Hoek heeft ervaring met het beoordelen van veiligheidsrapporten en kwantitatieve risicoanalyses (QRA). Verder stelt hij ook QRA s op en voert hij BRZO-inspecties uit bij bedrijven. Daarnaast adviseert hij vergunningverleners en handhavers over het onderwerp externe veiligheid. Ruud Hummel is betrokken bij het uitvoeren van BRZO-inspecties bij bedrijven in én buiten het Rijnmondgebied. Daarnaast adviseert hij vergunningverleners en handhavers over het onderwerp externe veiligheid en voert hij incidentenanalyses uit. Franz Jansen heeft ervaring op het gebied van externe veiligheid in ruimtelijke ordening. Hij is betrokken bij het opstellen van de externe veiligheidsvisies van de gemeenten Spijkenisse en Ridderkerk, waar hij gedetacheerd is. Hij is namens VNG betrokken bij de werkgroep RRGS en bij overleg over uitvoering van het convenant LPG-autogas. Marloes van Kemenade adviseert op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke ordening en is onder meer betrokken bij het opstellen van een externe veiligheidsvisie voor de gemeente Rotterdam en bij de ontwikkeling van veiligheidscontouren voor het havenindustriegebied. Landelijk Steunpunt externe veiligheid 5

7 Wim Kooijman is, als hoofd van het bureau Veiligheid, verantwoordelijk voor de koers van het bureau en voor de uitvoering van de werkzaamheden door de adviseurs. In de Programmaraad Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen vertegenwoordigt hij de belangen vanuit de VNG bij het actualiseren en opstellen van PGS-richtlijnen. Claudia Lambermont is betrokken bij de coördinatie van het Landelijk Steunpunt BRZO en zorgt daar voor het beheer van het BRZO-bedrijvenbestand, de VR-beoordelingsprocedures, de kwaliteitszorg van Brzo en de werkzaamheden van de LAT-werkgroep monitoring. Hans Lemmens is betrokken bij de BEVI-advisering van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). Hij heeft onder meer een rekenmodel ontwikkeld voor het inschatten van effecten bij incidenten én een methodiek voor de inschatting van het aantal slachtoffers bij incidenten. Robert Mout is coördinator van het Landelijk Steunpunt BRZO. Hij is verantwoordelijk voor de afstemming met de Arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio rondom de Brzo-inspecties. Hij is betrokken bij het Global Harmonised System, de begeleidingsgroep PGS en LAT-BRZO Portaalgroep en VNG-BRZO-Coordinatoren overleg. Hij is mede projectleider voor integratie BRZO en VT in de provincie Zuid-Holland en lid van de landelijke werkgroep die dit voorbereidt. Marlouce Noest is werkzaam als projectleider van regionale projecten, waaronder Programmafi nanciering externe veiligheid en Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR). Zij heeft onder meer regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders, wethouders en raadsleden. Leo Noordam adviseert het bestuur van de gemeente Rotterdam op het gebied van externe veiligheid. Hij is trekker van een overkoepelend EV-gremium binnen de gemeente Rotterdam en speelt een actieve rol rondom het externe veiligheidsbeleid van deze gemeente. Hij is betrokken bij Veiligheidscontouren, EV-visies, en de IPO-kennistafel Verantwoording groepsrisico. Sjoerd Post adviseert op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke ordening. Hij voert risicoberekeningen uit voor het transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water (RBM-II), buisleidingen (CAROLA), Bevi-inrichtingen (SAFETI.nl), en vlieg- en helivelden (GEVERS). Jeroen Salet adviseert op het gebied van Wm en beoordeelt QRA s en veiligheidsrapporten. Voor het saneringsprogramma Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) heeft hij QRA s opgesteld voor PGS-15 inrichtingen en stuwadoorsbedrijven. 6 Landelijk Steunpunt externe veiligheid

8 Jacques van Steen was als coördinator nauw betrokken bij de implementatie van het BRZO 99 in het Rijnmondgebied. Hij is voorzitter van de interprovinciale werkgroep externe veiligheid. Vanuit die positie is hij één van de interprovinciale vertegenwoordigers bij regulier overleg met de departementen (het RIVE-overleg). Luc Vijgen is onder andere betrokken geweest bij de invoering van het BRZO 99, bij de ontwikkeling van het BEVI, het REVI, het geünifi ceerd rekenmodel en het nationaal populatiebestand. Hij werkt met name aan nieuwe ontwikkelingen (LNG, CO 2 ) en complexe situaties. Jelle Witmaar was als coördinator nauw betrokken bij de implementatie van het BRZO 99 in het Rijnmondgebied en het bestuurlijk inspectieprogramma voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. Hij voert projecten uit op het gebied van databeheer, het RRGS, RO-advisering (o.a. windturbines) en is betrokken bij het opstellen van externe veiligheidsvisies en bij de werkgroep RRGS. Lex Wagemaker is bekend als coördinator van het landelijk steunpunt QRA. Hij is ervaren Landelijk Steunpunt BRZO-medewerker en toezichthouder, met veel ervaring met transport, stuwadoors, gas en olie. Hij is PGS-15 specialist en projectleider van het project Vernieuwend toezicht, een systeem gericht op toezicht van Wm-inrichtingen. Landelijk Steunpunt externe veiligheid 7

9 Colofon auteur Marlouce Noest bureau veiligheid afdeling Expertisecentrum eindredactie Cluster communicatie distributienummer DCMR 18/010 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 Postbus AV Schiedam T F E W

Polderwetering. Externe veiligheid bestemmingsplan

Polderwetering. Externe veiligheid bestemmingsplan Polderwetering Externe veiligheid bestemmingsplan Polderwetering Externe veiligheid bestemmingsplan Auteur :F.A.A van der Lans Documentnummer :21319975 Afdeling :Gemeenten en MKB Datum :9 januari 2012

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 0 Algemene toelichting op het gebruik van de gevarenkaarten

Gevarenkaart nr. 0 Algemene toelichting op het gebruik van de gevarenkaarten Inleiding Met behulp van de gevarenkaarten 1 tot en met 10 kunnen op een generieke wijze (indicatieve) risico- en effectafstanden worden bepaald ten behoeve van de Risicokaart. Deze afstanden kunnen worden

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Uw Kenmerk. Doorkiesnr

Uw Kenmerk. Doorkiesnr 2 mdcmr milieudienst Rijnmond Provincie Overijssel EMT Team Vergunningverlening T.a.v. mevrouw C. Oordt Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246

Nadere informatie

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Georganiseerde veiligheid contouren voor het borgen van externe veiligheid in beleid en uitvoering van gemeenten in Noord-Brabant Petra de Paauw projectleider

Nadere informatie

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014

Toezicht op Brzo-bedrijven. Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Toezicht op Brzo-bedrijven Algemene Rekenkamer, 18 september 2014 Even voorstellen Boukje van der Lecq Hoofd bureau Staf, beleid en regie van de afdeling Haven en Industrie Saskia Bartel Senior stafjurist

Nadere informatie

Saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen. januari 2008 Provincie Zuid-Holland

Saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen. januari 2008 Provincie Zuid-Holland Saneringsprogramma externe veiligheid inrichtingen januari 2008 Provincie Zuid-Holland 1 Inleiding en aanleiding In het Zuid-Hollandse uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006-2010 wordt saneren van

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Veiligheidscontour Botlek-Vondelingenplaat

Veiligheidscontour Botlek-Vondelingenplaat Veiligheidscontour Botlek-Vondelingenplaat Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen artikel 14 Uitwerking functionele binding Marloes van Kemenade Leo Noordam 17 november 2009 Industriegebied Botlek-Vondelingenplaat

Nadere informatie

Uitvoering Nodig voor Deskundigheid Borging

Uitvoering Nodig voor Deskundigheid Borging Maatlat Externe Veiligheid, versie 3 januari 2008 Uitvoering Nodig voor Deskundigheid Borging A1 Vaststellen EV-situaties op basis van het BEVI Beoordelen risicosituatie (relatie kunnen leggen tussen risicobronnen

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Opdrachtgever : Gemeente Barneveld, mevr. I. Pater Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/502495

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader 1.1 Externe veiligheid 1.1.1 Beoordelingskader Beleid Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s voor de omgeving bij het gebruik, de productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De

Nadere informatie

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014

Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Nazorg Bevi-sanering Industrie 2014 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle bedrijven Koningskade 4, Den Haag Postbus 16191, 2500 BD Den Haag 088 489 00 00 www.ilent.nl

Nadere informatie

Deskundigheidsgebied A1: Vaststellen EV-situaties op basis van het BEVI

Deskundigheidsgebied A1: Vaststellen EV-situaties op basis van het BEVI Voorbeeldscript vragenlijst maatlat Externe Veiligheid (P.M. nog toevoegen openingspagina met toelichting op maatlat en werkwijze vragenlijst) (Invulveld) Basisgegevens organisatie - Naam organisatie:

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: SCM Milieu BV Contactpersoon: mr. I. Vromen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark'

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' projectnr. 219575 revisie 03.1 auteur(s) Tom van der Linde Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Veiligheidscontouren Haven Rotterdam

Veiligheidscontouren Haven Rotterdam Veiligheidscontouren Haven Rotterdam Dilemma s en uitdagingen Alan Dirks - Martijn Huijskes Relevant - 5 november 2013 Externe veiligheid Haven Rotterdam Veel risicobronnen: BRZO, Bevi, PGS.. Zee- en binnenvaart

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding Notitie Aan : J. Jannink (Royal Haskoning) Van : L. Rombouts (Royal Haskoning) Datum : 1 juni 2011 Kopie : - Onze referentie : 9W7876.01/N0001_EV/versie 0/Nijm Betreft : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor

Nadere informatie

risico inventarisatie Felland Haren

risico inventarisatie Felland Haren risico inventarisatie Felland Haren Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico inventarisatie Felland Haren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer S. de Graaff Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/529357 Aantal

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving ADVIES Aan : Carla Beekhuizen Behandeld door : jag / specialist Externe Veiligheid Datum : 31 oktober 2011 Ons kenmerk : 2011u00820 Onderwerp : Advies externe veiligheid plan kom Winterswijk Bijlagen :

Nadere informatie

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK 19 februari 2014 077565769:A - Definitief D01071.000056.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3

Nadere informatie

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman Externe Veiligheid Milieudienst, 2009 1. Inleiding 1.1 Externe Veiligheidsstudie Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het bestemmingsplan Helpman heeft de Milieudienst

Nadere informatie

5 Externe Veiligheid

5 Externe Veiligheid 5 Externe Veiligheid 5.1 Inleiding Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico s: Risico s voor de omgeving bij de productie, het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Maart 2015 Nummer 6773 Onderwerp Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel

Nadere informatie

Verantwoording van het groepsrisico

Verantwoording van het groepsrisico Verantwoording van het groepsrisico B1.1. Beleidskader Op basis van het artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire Risiconormering Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Bijlage 1: Begrippenlijst

Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 1: Begrippenlijst Afstanden Afstanden tussen gevaarlijke activiteiten en objecten buiten de inrichting. Gevarenzones c.q. zoneindeling binnen de inrichting, zoals voor gas- of stofontploffingsgevaar,

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO HEIDELAAN A ERMELO GEMEENTE ERMELO 6 februari 2007 Defintief 141223.000504 Beperkte bijwerking d.d. 28 maart 2008 d.d. 4 augustus 2008. Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Grote brand Chemie-Pack: Leren we van ongevallen? Agenda. Het onderzoek. De casus: Wie is Chemie-Pack (filmpje) Wie was Chemie-Pack (nog een filmpje)

Grote brand Chemie-Pack: Leren we van ongevallen? Agenda. Het onderzoek. De casus: Wie is Chemie-Pack (filmpje) Wie was Chemie-Pack (nog een filmpje) Grote brand : Leren we van ongevallen? NVRB, Agenda De casus: Wie is (filmpje) Wie was (nog een filmpje) Het onderzoek Rol in Onderzoeksraad voor Veiligheid Het onderzoek zelf Beschouwing van: Vergunningverlening

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

4.7 Externe veiligheid

4.7 Externe veiligheid 4.7 Externe veiligheid Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld vuur werk, aardgas of LPG.

Nadere informatie

Informatieavond Marcogas

Informatieavond Marcogas Informatieavond Marcogas Welkom Doel informatiebijeenkomst Introductie aanwezige partijen Ontwikkelingen Marcogas (Gemeente) Veiligheidsaspecten (Veiligheidsregio) Externe Veiligheid (Omgevingsdienst)

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Rapportage Maatlat Externe Veiligheid Adviseur Brandweer

Rapportage Maatlat Externe Veiligheid Adviseur Brandweer Rapportage Maatlat Externe Veiligheid Adviseur Brandweer 20 10 oktober 2010 Vastgesteld door de Raad van Regionale Commandanten 10 0 NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

QRA hogedruk aardgas buisleidingen

QRA hogedruk aardgas buisleidingen Auteur: N. den Haan Collegiale toets: L. Jansen Datum: 20-7-2011 QRA hogedruk aardgas buisleidingen Gemeente Woensdrecht t.b.v. bestemmingsplanwijziging Huijbergseweg 140 (theetuin) 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Externe veiligheid? Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen Externe

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer Externe Veiligheid: de Basis Beginselen Ir. D.J. de Boer d.j.deboer@saxion.nl EV de Basis Beginselen: vooruitblik 1. Gericht op (het voorkomen) van dodelijke slachtoffers (niet zijnde werknemers) als gevolg

Nadere informatie

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer

Nadere informatie

MEMO. : Gemeente Eersel : J. Kooistra Datum : 22 januari 2009 Versie: : 1 : H. Janssen / H. de Groot. Projectnummer : 467542

MEMO. : Gemeente Eersel : J. Kooistra Datum : 22 januari 2009 Versie: : 1 : H. Janssen / H. de Groot. Projectnummer : 467542 MEMO Aan : Gemeente Eersel Van : J. Kooistra Datum : 22 januari 2009 Versie: : 1 Afschrift : H. Janssen / H. de Groot. Projectnummer : 467542 Onderwerp : Toetsing Externe Veiligheid voor een 22-tal RO-locaties

Nadere informatie

Onderstaand advies heeft betrekking op het onderdeel externe veiligheid inzake het bestemmingsplan Tonselseveld Ermelo.

Onderstaand advies heeft betrekking op het onderdeel externe veiligheid inzake het bestemmingsplan Tonselseveld Ermelo. ADVIES EXTERNE VEILIGHEID Betreft : Bestemmingsplan Tonselseveld, Ermelo Ons kenmerk : Z-13-02301 Uw kenmerk : Bestemmingsplan Tonselseveld : 3 februari 2014 Behandelaar : Jan Balkestein, tel: 0341-474315

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer

risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico-inventarisatie

Nadere informatie

Externe veiligheid in de Wm-vergunning Wegwijzer

Externe veiligheid in de Wm-vergunning Wegwijzer Externe veiligheid in de Wm-vergunning Wegwijzer Externe veiligheid in de Wm-vergunning Wegwijzer Voorwoord Externe veiligheid is één van de aspecten die bij vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014

Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014 VAN Sanne Kouwenhoven DATUM 18 september 2014 AAN NVRR BETREFT Verslag workshop RUD s/omgevingsveiligheid Werkbijeenkomst NVRR en AR d.d. 18 september 2014 1 Inleiding Op het complexe handhavingsterrein

Nadere informatie

QRA hogedruk aardgas buisleidingen

QRA hogedruk aardgas buisleidingen Auteur: C. van Gils Collegiale toets: L. Jansen Datum: 24-07-2012 QRA hogedruk aardgas buisleidingen Ten behoeve van bestemmingsplan Fort - Zeekant Gemeente Bergen op zoom Inhoudsopgave 1 Algemene rapportgegevens

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Figuur 1 Bestaande en nieuwe bestemmingsplansituatie Zuider Parallelweg 35

Figuur 1 Bestaande en nieuwe bestemmingsplansituatie Zuider Parallelweg 35 Gemeente Rheden Postbus G.A. Rotteveel 9110 6994 Apeldoornseweg ZJ De Steeg 32 6814 BK ARNHEM Datum : 08-12-2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk : ODRA2013EV007 Zaaknummer : Contactpersoon : D.J. de Boer Doorkiesnr.

Nadere informatie

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport Notitie Contactpersoon Dennis Ruumpol Datum 4 mei 2015 Kenmerk N011-1220869RUD-rlk-V03-NL 1 Inleiding In het kader van de aanvraag veranderingsvergunning voor de ontwikkeling op het voorplein, is het aspect

Nadere informatie

20 juli 2012 21402813 L.C. Luijendijk

20 juli 2012 21402813 L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 20 juli 2012 21402813 L.C. Luijendijk Onderwerp Bestemmingsplan Havens Inleiding De gemeente Schiedam is bezig met de voorbereiding

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit. Beleidsinstrument Mal Groepsrisico

De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit. Beleidsinstrument Mal Groepsrisico De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit Beleidsinstrument Mal Groepsrisico Kennistafel buisleidingen, 1 juni 2010 Wim Brinker, Leo

Nadere informatie

Onderdeel van onderbouwing van de aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan

Onderdeel van onderbouwing van de aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan Datum: 22 april 2010 Rapportnummer: 4037-RT01, revisie: 2 adres telefoon internet kvk btw 053 431 30 00 www.nabr.nl 08085776 NL816028151B01 Risico-inventarisatie Externe Veiligheid nieuwbouw woning Bekenhorst

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN

BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN EXTERNE VEILIGHEIDSPARAGRAAF / VERANTWOORDING GROEPSRISICO BESTEMMINGSPLAN BUSINESS PARK FRIESLAND van de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen Datum: 10 september 2010

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Status: DEFINITIEF Datum: 16 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman Zaaknummer : BB14.00251

Nadere informatie

Bestemmingsplanprocedure

Bestemmingsplanprocedure Bestemmingsplanprocedure 1 Beschrijving van de procedure Deze procedure wordt gevolgd bij het opstellen van bestemmingsplannen of andere ruimtelijke besluiten waarbij een ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

P!! HOLLAND ZUID 1 O FEB A-.rYL. Gedeputeerde Staten. Odfjeli Terminals (Rotterdam) B.V. t.a.v. de directie Postbus XC BOTLEK-RT

P!! HOLLAND ZUID 1 O FEB A-.rYL. Gedeputeerde Staten. Odfjeli Terminals (Rotterdam) B.V. t.a.v. de directie Postbus XC BOTLEK-RT A-.rYL Gedeputeerde Staten P!! HOLLAND ZUID Odfjeli Terminals (Rotterdam) B.V. t.a.v. de directie Postbus 5010 3197 XC BOTLEK-RT DCMR Milieudienst Rijnmond Afdeling Haven en Industrie Contact C. Lambermont

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening MAVOM tbv Wm-vergunningprocedure

Groepsrisicoberekening MAVOM tbv Wm-vergunningprocedure Groepsrisicoberekening MAVOM tbv Wm-vergunningprocedure Paul van Aller Jan Heckman September 2010 Provincie Zuid-Holland 1 INLEIDING MAVOM heeft een vergunning aangevraagd die gevolgen heeft voor de externe

Nadere informatie

Advies wijziging Groepsrisico NXP Nijmegen ivm wijziging bestemmingsplan

Advies wijziging Groepsrisico NXP Nijmegen ivm wijziging bestemmingsplan ADVIESRAPPORT KENNISPUNT EXTERNE VEILIGHEID Aan: Mark Geurts ODRN Advies wijziging Groepsrisico NXP Nijmegen ivm wijziging bestemmingsplan Zwolle, 29-1-2014 AUTEUR: J.C. Broshuis (tel. 038-4997626) Collegiale

Nadere informatie

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen Notitie nummer 150127 - AA49 datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden van Joris Jennen Roel Kouwen Antea Group Antea Group kopie Erwin de Bos SAB project Bestemmingsplan Bredius, gemeente

Nadere informatie

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015 21520204.R01 Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k

Nadere informatie

Externe Veiligheidsbeleid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Externe Veiligheidsbeleid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Externe Veiligheidsbeleid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Externe Veiligheidsbeleid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Het algemeen Bestuur

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Quick scan externe veiligheid na realisatie project Gedempte Zalmhaven te Rotterdam. Onderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging

Quick scan externe veiligheid na realisatie project Gedempte Zalmhaven te Rotterdam. Onderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging Quick scan externe veiligheid na realisatie project Gedempte Zalmhaven te Rotterdam Onderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging Rapportnummer HF 2812-1-RA-003 d.d. 23 september 2015 Quick scan

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Ruimtelijke ontwikkelingen Zijweg Dungen 5 te Schijndel Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140927/D01/RK Datum: 11 augustus

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

Inpassingsplan Opstelplaats De Vork Essen-Haren

Inpassingsplan Opstelplaats De Vork Essen-Haren Inpassingsplan Opstelplaats De Vork Essen-Haren Opdrachtgever: Provincie Groningen, A. Wiechertjes Opgesteld door: A.P. Drenth/K. Probst Omgevingsdienst Groningen Datum: 28 november 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond 1. Inleiding Externe veiligheid In het kader van de stedelijke vernieuwing in de wijk Roermondse

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie