Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Roermond. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Roermond. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie"

Transcriptie

1 Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) Fax (026) Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Roermond Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Arnhem, 22 november 2010

2 Inhoud 1 Projectbeschrijving 1 2 Voor de start van het project Betrokkenheid Draagvlak en beleid Samenwerking met externe partijen 3 3 Start en opzet van het project Start en aanleiding Doelgroep en doelstellingen Risico's Organisatie en communicatie Verantwoording 6 4 Uitkomsten van het project Realisatie producten/activiteiten Realisatie versus budget Monitoring, bijsturing en zelfevaluatie 8 5 Doeltreffendheid Doelbereik en reikwijdte Maatschappelijk effect 9 6 Leerpunten Succes- en risicofactoren Samenwerking Best practice 10 7 Borging van het project 11 Bijlagen 1 Relevante definities

3 1 Projectbeschrijving De aanleiding voor het project is dat het college van burgemeester en wethouders door onderzoek en signalen van partners erop is geattendeerd dat er in Roermond sprake is van salafisme. Andere vormen van extremisme leken een minder grote rol te spelen in Roermond. Op 7 juni 2007 heeft de gemeente Roermond in dit kader een themabijeenkomst georganiseerd voor professionals in de keten van jeugd- en jongerenbeleid, welzijnswerk en veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst is door Forum (instituut voor multiculturele ontwikkelingen) en het bureau COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement aangegeven dat het van essentieel belang is om aandacht te hebben voor diegene die dreigen uit de maatschappij te vallen of reeds uitgevallen zijn. Roermond concludeerde met betrekking tot de problematiek dat: De 'harde' informatiepositie van de gemeente gedeeltelijk in beeld was. De ingang hiervoor met name vanuit Openbare Orde en Veiligheid was. Er is een telefonisch meldpunt (bij het Veiligheidshuis Midden-Limburg) radicalisering en extremisme. De portefeuillehouder heeft in dit kader regelmatig contact met de AlVD en RCID (Regionale Criminele Inlichtingendienst). Daarnaast is ook de 'zachte' informatie van groot belang, in veel gevallen gaat het om informatie die niet in systemen vastgelegd is of kan worden. Deze informatie was niet in beeld. Het jeugd- en jongerenbeleid zich richt op het voorkomen van uitval c.q. het optimaliseren van kansen voor jongeren, maar dat er in toenemende mate signalen waren dat individuele jongeren 'buiten de boot dreigden te vallen'. Een indicatie hiervoor was onder andere dat de gemeente Roermond met enige regelmaat geconfronteerd werd met jongeren die onaangepast gedrag vertonen in de openbare ruimte. Daarnaast werd door professionals aangegeven dat zij in toenemende mate worden geconfronteerd met jongeren waarbij sprake is van een (vaak complexe) individuele problematiek. Er nog geen dialoog met de doelgroep gevoerd werd over dit onderwerp. De incidentele (bestuurlijke) gesprekken die gevoerd werden met bijvoorbeeld het bestuur van de moskee hadden geen structureel karakter. De vraag 'heeft Roermond in dit kader een probleem?' kon de gemeente niet afdoende beantwoorden. De beschikbare informatie gaf aan dat alertheid op zijn plaats is, maar een duidelijk beeld ontbrak. Daarop is aan COT en Forum verzocht een offerte uit te brengen voor ondersteuning. De projectaanpak bestond uit drie onderdelen: 1. trainen van eerstelijnswerkers (jongerenwerkers, docenten, wijkagenten) gericht op het herkennen, signaleren van en omgaan met radicaliserende jongeren; 2. het structureren van de informatiehuishouding zodat de gemeente kan reageren op zorgen, vragen of angsten die de gemeente als signaal bereiken; 3. het versterken van het netwerk en de contacten met minderhedenorganisaties. Voor de bekostiging van de projectaanpak door COT/Forum is een bedrag van aan decentralisatie-uitkering aangevraagd en toegekend. Dit project heeft gelopen in Pagina 1

4 2 Voor de start van het project De volgende vragen gaan over de situatie voorafgaand aan de start van het project. We kijken hierbij in het bijzonder naar de bekendheid van de organisatie met het vraagstuk van polarisatie en radicalisering, het bestaande beleid en de samenwerking met externe partijen. 2.1 Betrokkenheid Bij betrokkenheid gaat het om de mate waarin de organisatie voor de start van het project al betrokken was bij het vraagstuk van polarisatie en radicalisering. De gemeente Roermond had vanaf eind 2006 aandacht voor het vraagstuk, met name voor radicalisering en dan specifiek moslimradicalisering (salafisme). Via wijkcoördinatoren en politie ontving de gemeente hierover signalen, onder meer de volgende: een toename van moskeebezoek op vrijdag door jongeren; jongeren die niet meer in het buurtcentrum kwamen, waarschijnlijk doordat zij zich vanuit hun (geloofs)overtuiging niet meer thuis voelden in een sociale omgeving waar alcohol wordt geschonken; een specifieke rapgroep hield op te bestaan, waarschijnlijk als gevolg van een toegenomen geloofsovertuiging; signalen van verontruste ouders dat meisjes het contact met thuis verbraken; meldingen van schooluitval; meldingen van potentieel radicaliserende lezingen in de moskee. Dit was aanleiding voor het stadsbestuur om deze ontwikkelingen te gaan volgen, beleidsstukken te gaan lezen, zich te verdiepen in achtergronden en in 2007 een plan van aanpak op te stellen. Dit gebeurde door het college van B&W vanuit het OOV-spoor. Binnen de ambtelijke organisatie is vanaf het begin nauw samengewerkt door het hoofd welzijn en het hoofd van de afdeling kabinet en communicatie. In eerste aanzet ging het om het beantwoorden van de vraag 'hebben we in Roermond een probleem als het gaat om radicalisering?'. De gemeente was al op de hoogte van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering via het eigen netwerk. De gemeente is bekend geraakt met de decentralisatie-uitkering via een aankondiging van het ministerie van VenJ. 2.2 Draagvlak en beleid In deze evaluatie is gevraagd naar het draagvlak binnen de organisatie voor het gestructureerd tegengaan van polarisatie en radicalisering. Het gaat om de aandacht op management en/of bestuurlijk niveau in de organisatie. Dit kan onder meer tot uiting komen in beleid en concrete doelstellingen. Voor de start van het project was er op bestuurlijk/managementniveau aandacht voor het vraagstuk van polarisatie en radicalisering. Er was geen expliciet beleid gericht op het tegengaan daarvan. Pagina 2

5 2.3 Samenwerking met externe partijen In de regel wordt voorafgaand aan de projecten al samengewerkt met diverse partijen. In de evaluatie is gevraagd naar de samenwerking en het succes van de samenwerking. Voorafgaand aan het project werd er al samengewerkt met andere organisaties, onder meer met welzijnswerk (bijvoorbeeld buurthuizen en jeugdcentra) en met politie. Deze samenwerking was met name gericht op informatie-uitwisseling, kennisontwikkeling en samen beleid ontwikkelen. Deze samenwerking was succesvol. Dit kwam onder meer door wederzijds vertrouwen (zie ook paragraaf 6.1). Zeker welzijnsorganisatie Wel.kom heeft een belangrijke functie vervult in het traject. Zij zijn vanaf het begin betrokken geweest en waren ook vertegenwoordigd bij de sessie van COT/Forum in de zomer van Voor Wel.kom was het, net als voor de gemeente, nieuwe materie. Pagina 3

6 3 Start en opzet van het project Dit hoofdstuk gaat in op de start en opzet van het project. Het gaat hierbij om de aanleiding van het project, de initiatiefnemers en de beoogde doelen en doelgroepen bij de start van het project. Ook wordt ingegaan op de succes- en risicofactoren, de organisatie, de communicatie en de verantwoording. 3.1 Start en aanleiding Het initiatief tot de start van het project is genomen door de projectleider binnen de gemeente. De aanleiding was behoefte aan inzicht in de omvang van de problematiek. Daarbij was er een eigen ambitie vanuit het bestuur/management. De ondersteuning vanuit het ministerie is daarop in de eerste plaats gebruikt om moslimradicalisering aan te pakken. 3.2 Doelgroep en doelstellingen De doelgroep van potentieel geradicaliseerde jongeren was voorafgaand aan het project in beeld. Het ging met betrekking tot moslimradicalisering over ongeveer 15 personen. Ook de omvang van de overige doelgroepen (minderheden) had de gemeente in beeld. Doel 1. Opzetten informatiehuishouding polarisatie en radicalisering De doelgroep omvat interne medewerkers (gemeente), politie, scholen, welzijnsorganisaties en burgers. Voor de activiteiten bij deze en de andere doelstellingen heeft de gemeente Roermond COT en Forum ingeschakeld. De activiteiten beslaan onder meer: het in kaart brengen van de huidige werkwijze; het opstellen van een discussienotitie over positionering en organisatie van de informatiehuishouding; het begeleiden van contacten/afspraken met de politie; het voorbereiden/begeleiden van een interne discussiebijeenkomst over informatiehuishouding; het ondersteunen bij het opstellen van een informatie protocol; het ondersteunen bij een bijeenkomst met externe partners over signalering, verwachtingen en randvoorwaarden; het ondersteunen bij het omgaan met eventuele signalen, inclusief het raadplegen van deskundigen het oefenen van het omgaan met eventuele signalen door betrokken sleutelfunctionarissen; het begeleiden van de pilotfase en het actief adviseren over dagelijkse vraagstukken. Het concreet beoogde resultaat bij deze doelstelling zoals dat aan het ministerie van VenJ was gecommuniceerd was 'Het opstellen van een projectplan dat leidt tot het verankeren/inbedden van de informatiehuishouding binnen de gemeente Roermond.' Doel 2. Kennisoverdracht eerstelijns professionals De doelgroep is dezelfde als bij doelstelling, met uitzondering van burgers. De activiteiten (met name uitgevoerd door COT/Forum) bestonden uit: de selectie van sleutelpersonen voor verkennende gesprekken; het voeren van gesprekken om de huidige situatie in kaart te brengen: hoe kijken zij aan tegen eigen rol als het gaat om radicalisering en welke behoefte aan kennis leeft er?; Pagina 4

7 het vertalen van het gespreksresultaat naar training en het vaststellen van de doelen voor de training; het uitvoeren van de training inclusief de selectie van deelnemers voor training en tenslotte het evalueren van de training met de deelnemers. Het concreet beoogde resultaat bij deze doelstelling zoals dat aan het ministerie van VenJ was gecommuniceerd was 'een training, gericht op het herkennen van radicalisering. Doelgroep van de training is een geselecteerde groep personen uit de verschillende leefcirkels van jongeren, zoals docenten, jongerenwerkers en wijkagenten. Ze worden geleerd om radicalisering te herkennen.' Doel 3. Versterken netwerken met (culturele - religieuze) minderheden De derde doelgroep betreft de inwoners van Roermond. De activiteiten bestonden uit: het in kaart brengen van bestaande contacten op basis van ondermeer bestaande informatie over netwerken; verkennende gesprekken met partners over tevredenheid van bestaande contacten en gesprekken met beleidsambtenaren over contacten; het vastleggen van doelen en aard van toekomstige contacten tussen gemeente en minderhedenorganisaties; het faciliteren van een eerste netwerkbijeenkomst; een-op-een-gesprekken met diverse minderhedenorganisaties. Het concreet beoogde resultaat bij deze doelstelling zoals dat aan het ministerie van VenJ was gecommuniceerd was 'Het opstellen van een meerjarig projectplan dat leidt tot een werkstramien waarlangs de permanente dialoog, specifiek gericht op de doelgroep, vorm en inhoud kan worden gegeven.' en 'Het nemen van (beleids)maatregelen om voedingsbodems voor radicalisering tegen te gaan (zowel preventief, vergroten weerbaarheid en de-radicalisering).' 3.3 Risico's Kritieke succes- en risicofactoren zijn de factoren die een grote impact kunnen hebben op het welslagen van het project. Voorafgaand aan het project is geen expliciete analyse gemaakt van eventuele kritische succes- en risicofactoren. Vooraf is overwogen of er een probleem is en of door dit project niet een bevolkingsgroep 'in de hoek' wordt gezet. De gevaren van negatieve publiciteit zijn onderkend. 3.4 Organisatie en communicatie Organisatie Voor de aansturing van de activiteiten is geen projectorganisatie ingesteld. Het project is uitgevoerd vanuit de lijnorganisatie. Daarbij is het zo dat de diverse direct betrokkenen (wijkcoördinatoren, medewerkers veiligheid, medewerkers communicatie) binnen de gemeente op een afdeling zitten, de afdeling Kabinet en Communicatie. Ook is er een goed contact met de beleidsmedewerkers van de afdeling Welzijn. De organisatiestructuur, de beperkte omvang van de organisatie en de goede persoonlijke contacten zorgen voor goede randvoorwaarden voor de interne communicatie. Pagina 5

8 Communicatie Er is contact met meerdere organisaties waaronder de politie en welzijnsorganisatie Wel.kom. De communicatielijnen tussen de gemeente en de politie zijn kort en is er regelmatig contact voor het monitoren vanuit OOV-perspectief. Voor de interne communicatie over de activiteiten is geen specifiek plan opgesteld. Deze communicatie verliep goed door de korte communicatielijnen binnen de afdeling Kabinet en Communicatie en de betrokkenheid van de afdeling Welzijn. Het is binnen de gemeente duidelijk dat de publiciteit over radicalisering gevoelig ligt. Negatieve geluiden worden snel door de media opgepikt. Dit wordt geïllustreerd met een voorbeeld van een uitspraak van de burgemeester in een interview in een regionaal dagblad. Voor de externe communicatie over het onderwerp radicalisering en polarisatie is geen plan opgesteld. De communicatie is nog niet pro-actief; dit is nog een ontwikkelpunt. 3.5 Verantwoording Er is intern verantwoording afgelegd over de voortgang en besteding van de middelen. Dit gebeurt jaarlijks via de reguliere cyclus. De projectleider legde verantwoording af aan het bestuur. Het project is in de lijn geplaatst en er is geen aparte verantwoordingscyclus opgetuigd voor dit project. Pagina 6

9 4 Uitkomsten van het project Dit hoofdstuk belicht datgene wat het project heeft opgeleverd aan producten of activiteiten. Ook wordt ingegaan op het budget en het proces van monitoring en zelfevaluatie. 4.1 Realisatie producten/activiteiten Het eerste doel 'Opzetten informatiehuishouding polarisatie en radicalisering' is gerealiseerd. Er is een meldpunt radicalisering ingericht. Dit wordt aangestuurd/gefaciliteerd door de gemeente en bemenst door mensen met specifieke kennis en ervaring. Het tweede doel 'Kennisoverdracht eerstelijns professionals' is eveneens gerealiseerd. Enerzijds door de informatiebijeenkomst, georganiseerd door COT/Forum. Anderzijds heeft de gemeente ook zelf een intern traject geïnitieerd richting Publiekszaken en Sociale Zaken. Dit is gericht op vergroting van kennis over culturele verschillen en de omgang daarmee. Ook wordt in dit traject ingestoken op het ontwikkelen van een professionele omgangsvorm. Een gemeentelijke werkgroep heeft een begin gemaakt met de voorbereiding van een leidraad hoe in Roermond bij klantcontacten op een professionele wijze met onder meer culturele verschillen wordt omgegaan. Het derde doel 'Versterken netwerken met (culturele - religieuze) minderheden' is nog niet afgerond. Het beoogde resultaat is niet behaald: er is (nog) geen meerjarig projectplan dat leidt tot een werkstramien waarlangs de permanente dialoog, specifiek gericht op de doelgroep, vorm en inhoud kan worden gegeven. Er zijn voor zover nodig (beleids)maatregelen genomen om voedingbodems voor radicalisering tegen te gaan (zowel preventief, vergroten weerbaarheid en de-radicalisering). Voorbeelden van deze maatregelen zijn het organiseren van een-op-eengesprekken en netwerkbijeenkomsten met minderhedenorganisaties. Het gestructureerd realiseren van een sterkere band met minderhedenorganisaties blijkt lastig te zijn. De contacten met bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap in Roermond worden gekenschetst als broos. De gemeente streeft naar een natuurlijker binding met organisaties vanuit deze bevolkingsgroep. Het is ingebed in de nieuwe Integratienota van de gemeente Roermond die in mei 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit deel van het project is eigenlijk nooit klaar. Het wordt voortgezet door de uitvoering van acties vanuit de integratienota. Er vinden bijvoorbeeld nu diverse 'burgergesprekken' plaats. Aan de hand van een korte inventarisatieronde onder de deelnemers aan de eerdere consultatieronde ten behoeve van de Kadernota Integratie zijn de thema s sport en zorg gekozen. Rondom elk thema is een groepje van 10 à 15 personen geformeerd (een mix van professionals, vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties en van belangen-/zelforganisaties). Doel van deze burgergesprekken was het gericht oplossen van enkele hanteerbare vraagstukken, leidend tot snel en zichtbaar resultaat (quick wins). De opkomst bij deze burgergesprekken was goed. Dit beleid valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Welzijn. Het projectonderwerp is gaandeweg verschoven van radicalisering naar polarisatie en daarmee van OOV naar welzijn. Pagina 7

10 4.2 Realisatie versus budget Voor het project is een budget opgesteld. In dit budget is een verdeling opgenomen tussen een bijdrage door VenJ en de bijdrage door de gemeente (in uren en in een bijdrage aan de 'out of pocket'-costs). Het project is niet geheel afgerond. De gemeente geeft aan dat het begrote budget voldoende is gebleken voor de uitvoering van het onderzoek. 4.3 Monitoring, bijsturing en zelfevaluatie Een onderdeel van projectmanagement is monitoring en vervolgens bijsturing. De realisatie van de projectdoelstelling en het bereik bij de doelgroep wordt niet expliciet gemonitord. Er is geen aparte monitoringscyclus voor dit specifieke project opgetuigd. Dit heeft ook te maken met de aard van relatief beperkte omvang van het project. Er heeft geen zelfevaluatie plaatsgevonden. Pagina 8

11 5 Doeltreffendheid De doeltreffendheid komt aan bod aan de hand van het doelbereik, de reikwijdte en de maatschappelijke effecten van het project. 5.1 Doelbereik en reikwijdte Bij doelbereik gaat het om de realisatie van de doelstellingen. Reikwijdte betreft de mate waarin in het project de beoogde doelgroepen zijn bereikt. Zoals vermeld in 4.1 zijn de eerste twee doelstellingen 'Opzetten informatiehuishouding polarisatie en radicalisering' en 'Kennisoverdracht eerstelijns professionals' gerealiseerd. De informatieoverdracht is naar tevredenheid verlopen en vanuit wijkteams worden nu signalen doorgegeven over polarisatie en eventuele risico s van radicalisering. De gemeente geeft aan dat de informatie-uitwisseling met scholen en met jeugdzorg is gestart, maar nog verder kan worden uitgebreid. Voor scholen betekent dit dat zij (initiatief bij school) een paragraaf in het Convenant Veilige School kunnen opnemen met betrekking tot polarisatie/radicalisering. Het derde doel is nog niet gerealiseerd: het netwerk met minderhedenorganisaties is nog niet versterkt. De activiteiten van de gemeente gericht op dit derde doel blijven doorlopen. Het actieplan heeft er voor gezorgd dat een en ander sneller tot besluitvorming heeft geleid. Terugkijkend kan de gemeente niet aangeven in hoeverre de doelgroepen bereikt zijn met het jongerenwerk. Er is geen raming vooraf gedaan en er vindt achteraf geen meting plaats. 5.2 Maatschappelijk effect Uiteindelijk moeten de projecten bijdragen aan het verder tegengaan van polarisatie en radicalisering in de maatschappij. Dit is het beoogd maatschappelijk effect van de door het ministerie ondersteunde projecten. De gemeente geeft aan dat het project enigszins heeft bijgedragen aan een daadwerkelijke vermindering van processen van polarisatie en radicalisering in de samenleving. De signaalfunctie is versterkt en de informatiepositie is verbeterd. De gemeente heeft daarmee beter in beeld wat er leeft in Roermond hetgeen bijdraagt aan alertheid op processen van polarisatie en radicalisering. Pagina 9

12 6 Leerpunten Dit hoofdstuk belicht de geconstateerde succes- en risicofactoren, de samenwerking en elementen in het project die eventueel kunnen dienen als goede voorbeelden. 6.1 Succes- en risicofactoren Een succesfactor is het vertrouwen van de partners (gemeente, welzijn, politie) in elkaar. De gemeente illustreert dit met een voorbeeld: vanuit de eigen professionele ethiek zou de welzijnsorganisatie bijvoorbeeld bepaalde waarnemingen rond personen niet melden, waar dit wenselijk is om processen van radicalisering en polarisatie te signaleren. In de gemeente zijn de afspraken gemaakt om dergelijke signalen vertrouwelijk te delen. Een leerpunt is dat het vraagstuk niet te groot moet worden gemaakt. Het moet niet gebagatelliseerd worden, maar reëel ingeschat en op basis van deze reële inschatting worden aangepakt. Een gerelateerde risicofactor is dat het vraagstuk veel aandacht krijgt in de media en daardoor een eigen dynamiek krijgt. 6.2 Samenwerking Bij het onderzoek waren naast de gemeente, ook welzijn en de politie betrokken. De samenwerking met andere partijen verliep naar wens (zie ook 6.1). 6.3 Best practice Er is sprake van een 'best practice' als het afgeronde project of elementen ervan geschikt zijn als positief voorbeeld voor andere organisaties die een dergelijk project willen starten. De gemeente is zeer te spreken over de informatiesessie begeleid door COT/Forum voor de ketenpartners en interne afdelingen, zoals Burgerzaken en Sociale Zaken. Deze zijn in vele opzichten nuttig gebleken. Bijvoorbeeld in praktische zin dat er inzicht is gegroeid in culturele achtergronden en uitingen van minderheden. Pagina 10

13 7 Borging van het project De borging heeft betrekking op de wijze waarop de uitkomsten en leerpunten van het project een structurele plaats hebben gekregen in het beleid van de gemeente/organisatie. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat de kennis, contacten en producten die zijn ontstaan in het project, nu structureel worden toegepast door de initiatiefnemende organisatie en door andere betrokken organisaties. Er is meer aandacht voor processen van polarisatie en radicalisering dan voorheen. Er is binnen de organisatie een persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor de borging van het project in structureel beleid. De resultaten van het project zijn ingebed in het beleid van de gemeente, met name in de nieuwe Integratienota. Een belangrijke borging komt door de organisatorische inrichting in Roermond. Het is een relatief platte organisatie met korte lijnen. De beleidsmedewerkers veiligheid, de wijkcoördinatoren en de communicatiemedewerkers zitten op één afdeling. De lijnen met de beleidsmedewerkers van de afdeling Welzijn zijn kort. In het reguliere periodieke werkoverleg komt radicalisering/polarisatie aan de orde. De resultaten van het project zijn ingebed in het beleid van de betrokken externe organisaties: bij Welzijnsorganisatie Wel.Kom, politie en diverse middelbare scholen en kennis over polarisatie en radicalisering, met name specifieke kennis over moslimradicalisering is overdragen aan externe organisaties via informatiebijeenkomst(en) over dit thema. Een punt van aandacht blijft het versterken van het netwerk met minderheden. Dit heeft de aandacht binnen de gemeente, maar is nog niet structureel geborgd door bijvoorbeeld een gemonitord plan van aanpak met concrete doelen/mijlpalen, een projectgroep of een regulier overleg met deze minderhedenorganisaties. Pagina 11

14 Bijlage 1 Relevante definities Onderstaande toelichting is gebaseerd op de definities zoals die door de AIVD en het ministerie van VenJ worden gehanteerd: Activisme is de benaming voor het fenomeen waarbij personen of groepen op buitenparlementaire wijze maar binnen de grenzen van de wet, streven naar bepaalde idealen. Borging van projecten: de verankering van het beleid ontwikkeld in het project, de kennis opgedaan in het project en de resultaten van projecten in de dagelijkse uitvoering door betrokken organisaties. Borging blijkt onder anderen uit de wijze waarop het beleidsonderwerp aandacht krijgt in nieuw beleid, verantwoordelijkheden voor het beleidsonderwerp zijn toegewezen in de organisatie en middelen zijn toegekend om het beleidsonderwerp uit te werken en uit te voeren. Decentralisatie-uitkering: een uitkering die via het Gemeentefonds ter ondersteuning en stimulering van de aanpak op lokaal niveau door het Rijk wordt verstrekt aan gemeenten. Extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen, bij het streven naar bepaalde idealen, bewust over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen. Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie langs etnische en religieuze lijnen. Radicalisering is het proces van toenemende bereidheid om diep ingrijpende veranderingen in de samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven, te ondersteunen of anderen daartoe aan te zetten. Ingrijpende veranderingen zijn ontwikkelingen die een gevaar kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde (doel), vaak met ondemocratische methoden (middel), die afbreuk doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde (effect). Subsidie: een financiële bijdrage op grond van een tijdelijke subsidieregeling die door het Rijk wordt verstrekt aan zelfstandige rechtspersonen met als doel de ondersteuning van bovenlokale activiteiten ten behoeve van het voorkomen of tegengaan van polarisatie en radicalisering onder jongeren. Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. De aan polarisatie en radicalisering verbonden fenomenen en processen kunnen zich manifesteren vanuit rechtse of linkse politieke overtuiging, vanuit islamitische geloofsovertuiging, of vanuit verbondenheid met dierenrechten. Pagina 1

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Zaanstad. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Zaanstad. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente De Bilt: Programma preventie polarisatie en radicalisering

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente De Bilt: Programma preventie polarisatie en radicalisering Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Verwey-Jonker Instituut: PREPARE. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Verwey-Jonker Instituut: PREPARE. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Rotterdam: Onderzoek links- en dierenrechtenextremisme

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Rotterdam: Onderzoek links- en dierenrechtenextremisme Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering CMO: Aanpak polarisatie en radicalisering in de provincie Groningen

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering CMO: Aanpak polarisatie en radicalisering in de provincie Groningen Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Rotterdam: Een efficiënte basis. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Rotterdam: Een efficiënte basis. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Brede in samenwerking met Halt Midden- en West-Brabant: Afslag Centrum

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Brede in samenwerking met Halt Midden- en West-Brabant: Afslag Centrum Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Stadsdeel Oud-Zuid: Democratische ontwikkeling risicojongeren

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Stadsdeel Oud-Zuid: Democratische ontwikkeling risicojongeren Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Rotterdam: Professionalisering onderwijskundige medewerkers

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Rotterdam: Professionalisering onderwijskundige medewerkers Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Programmabureau Intergrale Veiligheid NHN: P&R-inventarisatie in de Noord-Holland Noord (26 gemeenten)

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Programmabureau Intergrale Veiligheid NHN: P&R-inventarisatie in de Noord-Holland Noord (26 gemeenten) Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering Stichting Kantara-Brug: 'Marokkaanse Mannen Bezoeken het Anne Frankhuis'

Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering Stichting Kantara-Brug: 'Marokkaanse Mannen Bezoeken het Anne Frankhuis' Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Arnhem: 'Arnhem weerbaar' Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Arnhem: 'Arnhem weerbaar' Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Instituut voor Publiek en Politiek: Proeftuin De Haagse Tribune: samen in actie!

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Instituut voor Publiek en Politiek: Proeftuin De Haagse Tribune: samen in actie! Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Waalwijk: 'Training (deskundigheidsbevordering) polarisatie en radicalisering'

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Waalwijk: 'Training (deskundigheidsbevordering) polarisatie en radicalisering' Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Weert: Actieplan Weert weert polarisatie en radicalisering

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Weert: Actieplan Weert weert polarisatie en radicalisering Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Elan: Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale aanpak

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Elan: Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale aanpak Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Stadskanaal: Plan van aanpak polarisatie en radicalisering

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Stadskanaal: Plan van aanpak polarisatie en radicalisering Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering Gemeente Nijmegen: 'Meer zicht op polarisatie in Nijmegen'

Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering Gemeente Nijmegen: 'Meer zicht op polarisatie in Nijmegen' Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering

Nadere informatie

Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering Stichting Op Touw: 'Tweede Wereldoorlog in Perspectief'

Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering Stichting Op Touw: 'Tweede Wereldoorlog in Perspectief' Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Amersfoort: 'Onderzoek Polarisatie' Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Amersfoort: 'Onderzoek Polarisatie' Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

24 oktober 2011 Ons kenmerk 1011477-047/eze/aht. Inhoud

24 oktober 2011 Ons kenmerk 1011477-047/eze/aht. Inhoud Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie polarisatie en radicalisering

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Utrecht: 'Preventie Polarisatie en Radicalisering'

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Utrecht: 'Preventie Polarisatie en Radicalisering' Referentie Projectvoorstel Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Amsterdam: 'Doorontwikkeling actieplan radicalisering'

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Amsterdam: 'Doorontwikkeling actieplan radicalisering' Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Critical Mass: Projecten INBOX 2009 en INBOX 2010. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Critical Mass: Projecten INBOX 2009 en INBOX 2010. Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Actieplan radicalisering en polarisatie

Actieplan radicalisering en polarisatie Actieplan radicalisering en polarisatie gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Sociaal Domein Support, Programmering, Ontwikkeling & Kwaliteit mei 2015 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Amsterdam: Aanpak Amsterdam tegen radicalisering

Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering Gemeente Amsterdam: Aanpak Amsterdam tegen radicalisering Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Evaluatierapport Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Preventie van radicalisering. Aanbod en expertise

Preventie van radicalisering. Aanbod en expertise Preventie van radicalisering Aanbod en expertise Inleiding RadarAdvies is al ruim 10 jaar expert op het gebied van radicalisering en de preventie daarvan. Inleiding Wij geloven dat radicalisering een proces

Nadere informatie

Gemeentelijke aanpak Polarisatie en Radicalisering

Gemeentelijke aanpak Polarisatie en Radicalisering Fase III borging in staand beleid Fase II kogel is door de kerk Fase I bezinning op problematiek Gemeentelijke aanpak Polarisatie en Radicalisering In de visie van KplusV volgt de gemeentelijke aanpak

Nadere informatie

Versterking veiligheidsketen bij de aanpak van radicalisering en jihadisme

Versterking veiligheidsketen bij de aanpak van radicalisering en jihadisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versterking veiligheidsketen bij de aanpak van radicalisering en jihadisme Programma Veiligheid BW-nummer BW-01577 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Voor het

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 9 754 Terrorismebestrijding Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200)

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 92157 6 oktober 2015 Subsidieregeling Amsterdam Dialoog 2015-2016(3B, 2015, 200) Afdeling 3B Nummer 200 Publicatiedatum 2 oktober 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering SIPI: 'Diamant, training Identiteit&Weerbaarheid'

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering SIPI: 'Diamant, training Identiteit&Weerbaarheid' Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Conclusies Inspectie De Inspectie heeft zich in haar onafhankelijke onderzoek gefocust op de lokale

Conclusies Inspectie De Inspectie heeft zich in haar onafhankelijke onderzoek gefocust op de lokale 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1a. Is de centrale doelstelling van het hele programma zorgacademie voor u duidelijk? Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen?

1a. Is de centrale doelstelling van het hele programma zorgacademie voor u duidelijk? Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen? Appendix 1 chapter 4 Interview schema Zorgacademie Voorafgaand aan het interview graag achterhalen of de geïnterviewde toestemming geeft voor het opnemen van het gesprek. Kort uitleggen dat het interview

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Culemborg: 'Aansprekend Terweijde' Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Culemborg: 'Aansprekend Terweijde' Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De rol van de school. bij polarisatie en radicalisering van jongeren

De rol van de school. bij polarisatie en radicalisering van jongeren De rol van de school bij polarisatie en radicalisering van jongeren Haagse Hogeschool 11 november 2015 Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

Nadere informatie

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland MJD biedt rond dit thema de volgende diensten: 1 Training Signalering radicalisering en polarisatie 2 Workshop Jeugd en extremisme 3 Training Train de Trainer

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

Polarisatie en radicalisering in gemeenten

Polarisatie en radicalisering in gemeenten Polarisatie en radicalisering in gemeenten Ministerie van Veiligheid en Justitie December 2010 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. 0229-282555 Rapportnummer 2011-1742

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Datum 12 december 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de bouwplaats moskee in Enschede is besmeurd met varkensbloed

Datum 12 december 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de bouwplaats moskee in Enschede is besmeurd met varkensbloed 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Wat is borging? Definitie Borging of verankering is: Structurele inbedding van lokale initiatieven Interventie of aanpak

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Waaraan denken bij trainingen en deskundigheidsbevordering? (18 december 2009)

Waaraan denken bij trainingen en deskundigheidsbevordering? (18 december 2009) Nuansa WegWijzer Nuansa wijst u met deze fact sheet de weg naar goede voorbeelden, inzichten en ervaringen van anderen Waaraan denken bij trainingen en deskundigheidsbevordering? (18 december 2009) Waarom

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Welzijn & Zorgstructuren 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Project: Welzijn & Zorgstructuren Bestuurlijkopdrachtgever: Sultan Günal Opdrachtnemer Opdrachtgever Juanita van Hoek Regionale samenwerking

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Stichting Breaking Human Barriers: 'Radicaliseringsproject jongeren N.O.

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Stichting Breaking Human Barriers: 'Radicaliseringsproject jongeren N.O. Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie

De rol van de school

De rol van de school De rol van de school Bij het omgaan met polarisatie en radicalisering van jongeren Maatschappelijke opdracht van de school De school staat midden in de samenleving Leidt op tot burgers met een startkwalificatie

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN Projectgroep Patiëntenparticipatie September 2011 Patiëntenparticipatie op de Intensive Care van Tergooiziekenhuizen Steeds meer leeft

Nadere informatie

Handreiking besluitvorming over opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Handreiking besluitvorming over opvang asielzoekers en huisvesting statushouders Handreiking besluitvorming over opvang asielzoekers en huisvesting statushouders Laurens van der Varst, 22 februari 2016 Doel themasessie vandaag Doelen 1. Toelichten van handreiking besluitvorming 2.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-066 Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Implementatie en borging Social Return On Investment

Plan van Aanpak Implementatie en borging Social Return On Investment Plan van Aanpak Implementatie en borging Social Return On Investment Titel PvA SROI Status Concept Versie en datum 02, 18-04-2012 Opgesteld door Dries Arbon Datum vaststelling 1 1. Inleiding en achtergrond

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie