Integrale Veiligheidsrapportage 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale Veiligheidsrapportage 2010"

Transcriptie

1 Postbus AA Bezoekadres Martinbaan NN Communicatie en Juridische Zaken Integrale Veiligheidsrapportage 2010 Rapportage over het Integraal Veiligheidsplan Raadsnummer Datum 29 april 2010 Auteur N. van der Vlerk, J. de Jong, S. de Groot, F. Wisman Versie 1.0

2

3 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 3 2 Inleiding 5 3 Uitgangspunten 6 4 Veiligheidsanalyse Criminaliteit Veiligheidsscore Kanttekeningen met betrekking tot de toegenomen facetten ( en ) Conclusies politiegegevens Inwonersenquête Politiegegevens en inwonersenquête met elkaar vergeleken Stand van zaken doelstellingen Ontwikkelingen overige beleidsvelden 17 5 Veiligheidsanalyse brandweer Geregistreerde brandonveiligheid Algemene conclusies brand Gebruiksvergunningen Stand van zaken Doelstellingen Crisisbeheersing / risico s Crisisbeheersing / risico s Stand van zaken doelstellingen (Nieuwe) actiepunten Burgernet Diefstal uit/af motorvoertuig Keurmerk Veilig Ondernemen Woninginbraken Actualiseren (nieuw actiepunt) Nazorg ex-gedetineerden (nieuw actiepunt) Informatie management crisisbeheersing (nieuw actiepunt) 35 8 Gegevensverzameling Sociale kaart gemeente Nieuwegein Criminaliteit Nieuwegein totaal 39

4 4 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april % (per facet) Nieuwegein totaal % (per wijk) van totaal meldingen/registraties Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal % af- en toename (1) % af- en toename (2) Absolute af- en toename (1) Absolute af- en toename (2) Branden Type branden Oorzaak buitenbrand (2009) Functie gebouw binnenbrand (2009) Vermoedelijke oorzaak binnenbrand (2009) Onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens in Nieuwegein, per wijk 59

5 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) 2 Inleiding Om de actievere rol van de gemeenteraad (dualistische stelsel) in het integraal veiligheidsbeleid tot uitdrukking te laten komen is in 2007 de opzet van het veiligheidsplan en de cyclus van het uitbrengen en rapporteren hierover aangepast. Het uitgangspunt is dat de programmabegroting kader stellend is bij het formuleren van de doelstellingen voor het meerjaren veiligheidsplan. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met ontwikkelingen (cijfers en analyses) en expertise van de onderscheidende veiligheidspartners. Door de komst van de Regionale Veiligheidsstrategie zal de beleidscyclus in de toekomst mogelijk veranderen. Hierdoor kunnen de regionale en lokale prioriteiten beter op elkaar afgestemd worden. Cyclus veiligheidsbeleid gemeente Nieuwegein Met het meerjaren veiligheidsplan zijn op basis van de beoogde resultaten en effecten uit de programmabegroting 2007 (programma openbare orde en veiligheid) veiligheidsdoelstellingen / -voornemens geformuleerd tot Over de voortgang wordt tweejaarlijks gerapporteerd d.m.v. een integrale veiligheidsrapportage. In 2008 heeft u hiertoe de veiligheidsrapportage 2008 ontvangen. Deze Integrale Veiligheidsrapportage 2010 rapporteert over de meerjaren doelstellingen uit het Veiligheidsplan , vermeldt relevante beleidsontwikkelingen en stelt (nieuwe) actiepunten voor het jaar 2010.

6 6 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april Uitgangspunten De beoogde resultaten en effecten uit de programmabegroting 2007 en 2008 (programma openbare orde en veiligheid) zijn kaderstellend geweest voor de in het Integraal Veiligheidsplan en de in de Veiligheidsrapportage 2008 opgenomen veiligheidsdoelstellingen tot Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat er een aantal taken wettelijk bepaald zijn, dan wel dat er op districts- of regionaal niveau afspraken over gemaakt zijn. Programmabegroting Mede op basis van een evaluatie van de programmabegroting 2007 is een fundamentele discussie gevoerd over de streefwaarden, de indicatoren en de afbakening en de definiëring van maatschappelijke doelen t.b.v. de programmabegroting 2008 e.v. Daarnaast is ervoor gekozen om de omslag naar een nieuwe opzet van het format voor de programma s te maken. Met deze nieuwe opzet is getracht om de programma s meer leesbaar, transparant en overzichtelijk weer te geven. Daarbij zijn nieuwe onderdelen in het format opgenomen zoals de doelenboom en een strategische agenda. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de voorliggende veiligheidsdoelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan Regionale Veiligheidsstrategie Op regionaal niveau hebben er de laatste jaren veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo ook op het vlak van doelstellingen en prioriteiten. In 2008 heeft het Regionaal College de eerste Regionale Veiligheidsstrategie vastgesteld. Daarmee is voor het eerst gezamenlijk richting en inhoud gegeven aan de integrale aanpak in een meerjaren beleidsplan. In de Regionale Veiligheidstategie staan de doelstellingen van het regionaal college voor de periode van De regionale Veiligheidstrategie richt zich op een vijftal veiligheidsthema s: Overlast; Veel voorkomende criminaliteit; Delicten met een grote impact op slachtoffers; Ondermijning; Ongelijkwaardigheid. De bovenstaande thema s komen voor een deel overeen met de doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan ; daar waar de regionale thema s ook lokaal actueel zijn, zijn deze verwoord in deze Veiligheidsrapportage.

7 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) De komst van de Regionale Veiligheidsstrategie heeft geen invloed op de voorliggende veiligheidsdoelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan Veiligheidsregio Utrecht Veiligheid is bij uitstek een lokale aangelegenheid, maar gemeenten zijn vaak te klein om zich goed voor te bereiden op alle typen branden, rampen en crises. Bovendien beperken rampen en crises zich vaak niet tot één gemeente. Schaalvergroting door regionalisering biedt goede mogelijkheden voor verbetering van de bestuurlijke aansturing en efficiëntere (multidisciplinaire) organisatie van de hulpverleningsdiensten. In de inmiddels aangenomen Wet veiligheidsregio s wordt de bestuurlijke inbedding en de organisatie van de hulpverleningsdiensten geregeld. Ook het instellen en in stand houden van een regionale brandweer is als taak neergelegd bij het bestuur van de veiligheidsregio. Onder deze taak valt ook het oefenen en het zorg dragen voor de mogelijkheid om materieel uit te wisselen binnen en tussen regio s. De Wet veiligheidregio s creëert de voorwaarden om de kwaliteit van de brandweer te verhogen door een wettelijke basis te bieden voor het stellen van landelijke, uniforme kwaliteitseisen waaraan de brandweerzorg ten minste moet voldoen. Veiligheid is in de kern een lokale verantwoordelijkheid. Daarom is de veiligheidsregio een vorm van verlengd lokaal bestuur, gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dat betekent onder meer dat de gemeenten (indirect) het beleid en optreden van de regio bepalen en dat de gemeenten een financiële bijdrage aan de regio leveren. De veiligheidsdoelstellingen met betrekking tot brandweer en crisisbeheersing uit het Integraal Veiligheidsplan passen binnen de beleidsuitgangspunten van de Veiligheidsregio Utrecht. Programmabegroting 2010 Het programma Openbare orde en veiligheid uit de programmabegroting 2010 is erop gericht om onderstaande maatschappelijke doelen te realiseren: Criminaliteit/sociale veiligheid Minder criminaliteit Nieuwegein heeft actieve inwoners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Fysieke veiligheid Nieuwegein heeft een adequate crisisbeheersings- en Brandweerorganisatie.

8 8 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april Veiligheidsanalyse Criminaliteit 4.1 Veiligheidsscore De veiligheidsscore wordt gebaseerd op bij de Politie geregistreerde aantastingen van de veiligheid (vandalisme, overlast, verkeer, woninginbraken, overige inbraken, diefstal en geweld). Deze aantastingen van veiligheid zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen, zie onderstaande tabel. Vandalisme Overlast Verkeer Woninginbraken Overige inbraken Diefstal Geweld - Vernieling auto - Drugs/drank- - Verkeersonge- - Diefstal uit - Vermogens- - Diefstal - Moord, - Graffiti overlast vallen: woning delicten box/garage/ doodslag - Vernieling - Overlast, - materieel - Diefstal af/uit schuur/ - Openlijk (Openbare overige - letsel bedrijf thuinhuis geweld tegen Ruimte) leefbaarheid - dodelijk - Diefstal personen uit/vanaf - Bedreiging (motor)voertuig - Mishandeling -en met/zonder - Diefstal van Letsel motorvoertui- - Specifieke gen mishandeling - Diefstal van - Straatroof/ brom-, snor-, beroving fietsen - Overval - Zakkenrollerij (gewapend) - Winkeldiefstal Bron: Politie district Lekstroom, bewerking team Veiligheid

9 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) Stadscentrum, Merwestein Jutphaas / Wijkersloot Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve Batau Zuid Batau Noord Doorslag Galecop Fokkesteeg (Hoog)Zandveld, Lekboulevard Vreeswijk S15 (655) Overige Nieuwegein totaal vandalisme overlast verkeer woninginbraken overige inbraken In december 2009 is de Politie overgegaan op een nieuw registratiesysteem. Aangezien door deze overgang geen betrouwbare cijfers over de maand december 2009 te leveren zijn, zijn de cijfers voor deze maand geëxtrapoleerd. Dat betekent dat het gemiddelde aantal aangiftes of meldingen per maand over de eerste elf maanden als uitgangspunt is genomen voor de aantallen van de maand december. Deze wijze van extrapoleren levert in sommige gevallen een afrondingsverschil op waardoor het totaal aantal aangiftes of meldingen van alle wijken kan verschillen met het totaal aantal aangiftes of meldingen van Nieuwegein totaal.

10 10 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Stadscentrum, Merwestein Jutphaas / Wijkersloot Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve Batau Zuid Batau Noord Doorslag Galecop Fokkesteeg (Hoog)Zandveld, Lekboulevard Vreeswijk S15 (655) Overige Nieuwegein totaal diefstal geweld totaal Bron: Politie district Lekstroom, bewerking Statistiek & Onderzoek

11 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) 4.2 Kanttekeningen met betrekking tot de toegenomen facetten ( en ) Woninginbraken In 2008 is er een toename zichtbaar van het aantal aangiften van woninginbraken ten opzichte van 2007, van 341 naar 395 aangiften. Deze toename heeft in bijna elke wijk plaatsgevonden. De stijging in 2008 is het grootst in de wijken Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve en Batau Zuid. In 2009 is het aantal woninginbraken echter weer gedaald naar 334 aangiften, het laagste niveau sinds De meeste woninginbraken vonden in 2009 plaats in de wijken Fokkesteeg, Doorslag en Jutphaas/Wijkersloot. Overlast In 2008 is er een sterke daling zichtbaar van het facet overlast ten opzicht van 2007, van 1474 meldingen naar Deze daling heeft zich echter niet 2009 niet doorgezet. In 2009 is het aantal meldingen van overlast gestegen naar 1437 meldingen. Deze stijging heeft plaatsgevonden in meerdere wijken. De stijging is het grootst in de wijken Batau Zuid en Doorslag. De meeste meldingen van overlast kwamen in 2009 uit de wijken Fokkesteeg, Doorslag, Batau Zuid en Jutphaas/Wijkersloot. 4.3 Conclusies politiegegevens Voor het in kaart brengen van de feitelijke onveiligheidsituatie is gebruik gemaakt van de gegevens van de politie. De aangiftes, meldingen en registraties van 2003 tot 2009 zijn per wijk gegroepeerd. De gegevens richten zich op aspecten van geregistreerde aantastingen van de veiligheid (vandalisme, overlast, verkeer, woninginbraken, overige inbraken, diefstal en geweld). De veiligheid in 2009 laat ten opzichte van 2007 een positieve ontwikkeling zien. In 2007 kreeg de politie 6490 aangiften en meldingen binnen, in 2008 daalde dit naar 5786 en in 2009 is dit verder gedaald naar In 2009 zijn dit 987 aangiften en meldingen minder dan in 2007 wat neer komt op een daling van 15,2%. Deze daling heeft vooral plaatsgevonden in In 2009 heeft er maar een kleine daling plaatsgevonden van het aantal aangiften en meldingen. Het aantal aangiften en meldingen is in 2009 is het laagst sinds De absolute afname van het aantal aangiften, meldingen en registraties is vooral toe te schrijven aan de afname van het aantal aangiften van diefstallen en vandalisme. Onderstaande grafiek laat deze afname van aangiften en meldingen zien.

12 12 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april Aantal aangiftes, melding of registraties geweld diefstal overige inbraken woninginbraken verkeer overlast vandalisme Jaar Bron: Politie District Lekstroom, bewerking Team Veiligheid 4.4 Inwonersenquête Naast het meten van 'objectieve' criminaliteitscijfers, in de vorm van registraties door de politie, is het ook van belang om de 'subjectieve' cijfers, de gevoelens van de bevolking in kaart te brengen. In de inwonersenquête Nieuwegein, gehouden in 2009, zijn de bewoners van de tien Nieuwegeinse wijken gevraagd naar hun gevoelens over onveiligheid en ervaringen met criminaliteit. De resultaten hiervan zijn te vinden in een separaat rapport inwonersenquête Nieuwegein, Behalve voor dit integraal veiligheidsplan bieden de uitkomsten van het onderzoek ook belangrijke informatie voor de afdeling wijkgericht samenwerken en politie. De resultaten uit de inwonersenquête op het terrein van leefbaarheid en veiligheid zijn onder andere gebruikt voor het maken van een analyse. 2 Vanaf 2008 is het omnibusonderzoek en het leefbaarheidsonderzoek gekoppeld in één onderzoek: de inwonersenquête.

13 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) In de analyse in de volgende paragraaf, zijn de objectieve cijfers op wijkniveau van de politie vergeleken met de subjectieve cijfers van de inwonersenquête Politiegegevens en inwonersenquête met elkaar vergeleken Om op een goede wijze prioriteiten te stellen in de aanpak op het gebied van veiligheid is een analyse gemaakt. De analyse is gebaseerd op de politiecijfers 2009 en de enquêteresultaten van de inwonersenquête Stadscentrum, Merwestein Jutphaas / Wijkersloot Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve Batau-Zuid Batau-Noord Doorslag Galecop Fokkesteeg (Hoog) Zandveld, Lekboulevard Vreeswijk Overige Vandalisme m m + f f f f f m + f f Overlast m f m + f m m + f f m + f m Verkeer m + f f m f Woninginbraken f m f f m + f Overige inbraken f f Diefstal m + f m f f m f Geweld f f f Bron: Politie district Lekstroom en afdeling Statistiek & Onderzoek Colofon m f m+f in de beleving van de bewoners (mening) scoort wijk op dit facet slechter dan gemiddeld volgens de politiecijfers (feiten) scoort wijk op dit facet slechter dan gemiddeld zowel in de beleving van de bewoners als volgens de politiecijfers scoort wijk op dit facet slechter dan gemiddeld (mening én feiten) Volgens bovenstaande tabel liggen de prioriteiten vooral bij: Stadscentrum, Merwestein: Jutphaas/Wijkersloot: Batau-Zuid: Doorslag: Fokkesteeg: verkeer en diefstal vandalisme overlast overlast vandalisme, overlast en Woninginbraken Uit de tabel blijkt dat zowel in de beleving van de bewoners als uit de politiecijfers dat vandalisme en overlast in bijna alle wijken hoog scoren. Het aantal aangiften van vandalisme is gemeentebreed in 2009 echter wel gedaald met bijna 10% ten opzicht van 2008 naar het laagste punt sinds Het aantal meldingen van overlast is in de gehele gemeente in 2009 gestegen met 11,7% ten opzicht van 2008.

14 14 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Hieronder worden de wijken en facetten waarbij zowel de beleving van bewoners als de politiecijfers (m+f) hoog scoren nader toegelicht. Verkeer Diefstal Stadscentrum, Merwestein Scoort volgens de politiecijfers bovengemiddeld maar het aantal meldingen is wel afgenomen sinds Scoort in de beleving van de inwoners hoog op agressief verkeersgedrag, hoogste score van alle wijken. Hoogste score van alle wijken, volgens politiecijfers, maar laat wel een positieve ontwikkeling zien. De beleving van inwoners van Stadscentrum, Merwestein scoort het hoogst op de facetten beschadiging aan auto s, diefstal uit auto s en fietsendiefstal. Vandalisme Jutphaas / Wijkersloot Scoort in beleving van inwoners hoger dan gemiddeld op rondslingerende winkelwagentjes. Scoort volgens politiecijfers hoger dan gemiddeld door een relatief hoge score op zowel vernieling van auto s als op overige vernielingen in de openbare ruimte. Overlast Batau-Zuid Scoort volgens mening inwoners hoog op parkeeroverlast. Scoort hoger dan gemiddeld volgens de politiecijfers door de hoge score op het facet overige overlast. Overlast Doorslag Scoort volgens de mening van de inwoners hoog op overlast scooters en brommers. Scoort volgens politiecijfers bovengemiddeld door een relatief hoge score op overige overlast. Vandalisme Overlast Woninginbraken Fokkesteeg Scoort bovengemiddeld op bekladding. Scoort volgens de mening van de inwoners bovengemiddeld op parkeeroverlast en overlast jongeren. Scoort volgens de politiecijfers van alle wijken het hoogst op overlast. Dit komt met name door de hoge score op overige overlast. Scoort zowel volgens de mening van de inwoners als de politiecijfers van alle wijken het hoogst op woninginbraken. Maar de scores laten wel een positieve ontwikkeling zien.

15 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) 4.6 Stand van zaken doelstellingen In het Integrale Veiligheidsprogramma Zijn doelstellingen gesteld voor de looptijd van dit plan. In 2008 zijn middels de Integrale Veiligheidsrapportage 2008 wijzigingen aangebracht in deze doelstellingen. Onderstaand overzicht geeft een weergave van deze doelstellingen. Veiligheidsthema Doelstelling Stand van zaken Woninginbraken Het aantal gecertificeerde woningen verhogen en het In 2006 waren er 415 woninginbraken aantal inbraken verminderen. geregistreerd bij de politie. In 2009 is dit aantal terug gebracht naar 334. Diefstal uit / af motorvoertuig Het voorkomen van een verdere stijging van het In 2008 zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van de wijken Batau-Zuid en Fokkesteeg. Tijdens deze bijeenkomsten werden de bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden om woninginbraak te voorkomen. Bovendien kregen alle wijkbewoners het aanbod om met korting inbraakwerende voorzieningen aan te laten brengen. De bijeenkomsten werden goed bezocht, de mensen die ingingen op het aanbod was laag (nog geen 0,5%). Op basis van deze uitkomsten is gekozen voor een andere aanpak. In 2009 zijn er in de wijken Doorslag en Jutphaas / Wijkersloot wijkberichten verspreid. Hierin werden bewoners gewezen op de maatregelen die zijn kunnen nemen om de kans op woninginbraken te verkleinen. De eigen verantwoordelijkheid van de inwoners staat hierbij centraal. In 2009 zijn er 695 diefstallen af/uit auto s

16 16 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Veiligheidsthema Doelstelling Stand van zaken aantal diefstallen af/uit geregistreerd bij de politie. auto s in Nieuwegein vanaf het niveau van 2006 (1185) In 2008 is er in navolging door integraal samen werken van de geslaagde projecten van gemeente, politie, op Blokhoeve en de ondernemers, bezoekers en Liesbosch in 2007 een bewoners. project gestart bij de Poort van Nieuwegein om het aantal auto-inbraken te verminderen. Het aantal auto-inbraken op deze locatie is na het project vrijwel nihil. Eind 2009 is er in samenwerking met de politie, bewoners en bezoekers van de wijk Galecop een project gestart om het aantal autoinbraken in de wijk Galecop terug te dringen. Ook dit deelproject is in januari 2010 na goede resultaten afgesloten. Keurmerk Veilig Ondernemen Opstarten van een Keurmerk Veilig Ondernemen op City Plaza en daarbij de eerste ster van de certificering behalen. Doel is het verbeteren van de veiligheid en het bereiken van een afname van de geregistreerde onveiligheid. Alle partijen werken inmiddels goed samen aan een veiliger en leefbaarder winkelgebied. In april 2008 is de eerste ster aan het winkelcentrum City Plaza uitgereikt. In maart 2009 heeft ook het winkelcentrum de Batau de intentieverklaring voor het Keurmerk Veilig Ondernemen ondertekend. In december 2009 is de audit met succes afgerond waardoor de eerste ster in 2010 zal worden behaald. Veelplegers Het opzetten van een ketenbrede aanpak voor veelplegers en indien mogelijk uitrollen naar de groep mensen die dreigen af te glijden naar veelplegers (overlastplegers). Op 1 januari 2009 is de aansluiting bij het Veiligheidshuis een feit geworden. Sinds die datum werkt er in het Veiligheidshuis een informatiemakelaar namens

17 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) Veiligheidsthema Doelstelling Stand van zaken de vijf gemeenten in het district Lekstroom (Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein) om informatie uit te wisselen tussen deze gemeenten en het Veiligheidshuis. Inmiddels vindt Nieuwegein aansluiting bij de volgende overleggen: Justitieel casusoverleg jeugd Netwerk- en trajectberaad (nazorg 18-) Justitieel casusoverleg veelplegers Jongvolwassenen Bij het opstellen van deze rapportage waren de jaarcijfers van het Veiligheidshuis nog niet beschikbaar. 4.7 Ontwikkelingen overige beleidsvelden Naast de doelstellingen uit het IVP zijn er ook op andere beleidsvelden relevante ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Hieronder een weergave en stand van zaken van deze (veiligheidsgerelateerde) onderwerpen (niet limitatief) Project Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Stand van zaken Op 1 januari 2010 is het bureau Regionale Veiligheidsstrategie van start gegaan. Doel van dit bureau is het professionaliseren van de ketensamenwerking met als doel ketenpartners te mobiliseren, te activeren en te ondersteunen om integraal uitvoering te geven in de aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema s op lokaal en bovenlokaal niveau (scope RVS) Daartoe levert het bureau een bijdrage aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen uit de Regionale Veiligheidsstrategie door: Kennis en informatie te ontwikkelen en te verzamelen op het gebied van (innovatieve) interventiestrategieën en beproefde methoden die helpen om de resultaten van de

18 18 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Project Stand van zaken Veiligheidsstrategie te behalen; Initiatieven op het gebied van integrale samenwerking te bevorderen, uit te werken en te coördineren; Ondersteuning te bieden in het zo effectief laten samenwerken van betrokken partijen. De gemeente Nieuwegein neemt middels financiële ondersteuning deel aan dit bureau. Veiligheidsmonitor Rijk In 2009 heeft de gemeente Nieuwegein deelgenomen aan de Veilgheidsmonitor Rijk (VMR). De VMR is een instrument waarmee bestuur, politie en Openbaar Ministerie de uitwerking van bijvoorbeeld veiligheidsthema s uit de Regionale Veiligheidsstrategie kunnen toetsen. Het doel van de VMR is dat deze in de toekomst de standaard wordt voor bevolkingsonderzoek op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in Nederland. De gemeente Nieuwegein heeft in minimale vorm deelgenomen aan de VMR. Deze minimale vorm levert gegevens op waarmee een vergelijking met andere gemeenten mogelijk is. Voor conclusies op wijkniveau wordt gebruik gemaakt van de al bestaande inwonersenquête. DNA-J In 2007 hebben de politie, Stichting Welzijn Nieuwegein en de gemeente geconstateerd dat een beperkt aantal jongeren onevenredig veel aandacht opeisten, door de overlast die ze veroorzaakten. Deze aandacht ging vaak ten koste van de aandacht voor andere jongeren. Om deze situatie weer in evenwicht te brengen is het project De Nieuwegeinse Aanpak voor de Jeugd (DNA-J) van start gegaan in Dit 2-jarige project streeft naar een vermindering van het aantal overlastklachten, een hogere tevredenheid van de klachtenafhandeling door de bewoners en naar meer vrije tijdsactiviteiten voor alle jeugdigen in Nieuwegein. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is gedaald van 727 in 2007 naar 514 in 2009 (daling van 29%). Deze daling kan grotendeels worden toegeschreven aan de nauwe samenwerking tussen de politie, jongerenwerk, opbouwwerk en de gemeente. De politie was in 2009 (nog) vaker dan in andere jaren te vinden in de wijken op de hotspots waar de overlast het grootst was. Hierdoor kent de politie de jongeren steeds beter en kunnen wijkagenten ze preventief aanspreken op hun gedrag nog voordat er sprake is van escalatie. Het jongerenwerk van de SWN heeft in 2009 een druk programma uitgevoerd voor kinderen en jongeren: elke week konden jongeren terecht in buurtcentra, huiskamerprojecten, trapveldjes en

19 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) Project Stand van zaken sportvelden voor allerlei activiteiten op het gebied van sport, ontmoeting en recreatie. Vorig jaar hebben zo n 100 jeugd- en jongeren activiteiten geïnitieerd of helpen organiseren. Bewoners weten de SWN beter te vinden: bewoners met regelmatige overlastklachten nemen steeds vaker contact op met de jongerenwerkers of opbouwwerkers, die dan als intermediairs optreden nog voordat er sprake is van een conflictsituatie. Belangrijke ontwikkeling in 2009 was de regionale invoering van de Shortlistmethodiek. De methodiek van DNA-J is gebaseerd op de shortlistmethodiek, maar de regionale implementatie is aanmerkelijk arbeidsintensiever en hiërarchischer van aard. We gaan de effectieve projectonderdelen uit DNA-J implementeren in We nemen in ieder geval stappen om het project goed te borgen binnen de eigen organisatie en de partnerorganisaties, waaronder ook het Veiligheidshuis en het Centrum Jeugd en Gezin. De shortlistmethodiek biedt goede aanknopingspunten om deze ketensamenwerking tot stand te laten komen. Deze implementatie krijgt zijn beslag in Extreme woonoverlast Zoals elke gemeente kent ook Nieuwegein diverse vormen van woonoverlast. Deze woonoverlast varieert van huis, -tuin en keukenoverlast tot forse structurele woonoverlast voortvloeiend uit psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en/of criminaliteit. Zo werden er in meldingen van burenconflicten gedaan bij de politie. Daarnaast heeft de Utrechtse welzijnsorganisatie Portes in opdracht van de woningcorporaties in 2007 onderzoek gedaan naar extreme vormen van woonoverlast. Conclusie was dat de omvang en aard van deze overlast in Nieuwegein fors was. In het overleg Berichten Uit de Samenleving van 23 juni 2009 werd geconstateerd dat er een breed draagvlak is voor de ontwikkeling van een integrale aanpak woonoverlast onder regievoering van de gemeente. Hiermee wordt bedoeld een gecoördineerde aanpak van zowel de milde (huis-, tuin- en keuken)overlast als ook de forsere woonoverlast door een door de gemeente geregisseerd samenwerkingsverband met alle relevante externe partners. Op 13 oktober 2009 ging het college akkoord met de uitvoering van het plan van aanpak Integrale aanpak woonoverlast. Dit plan richtte zich onder andere op het realiseren van de volgende doelen: Het opzetten van een project Buurtbemiddeling voor de huis-, tuin- en keukenoverlast Het opzetten van een Woonoverlastteam voor de forsere

20 20 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Project Programma Wisselgeld Stand van zaken vormen van woonoverlast Deze doelen zijn inmiddels bereikt. Nieuwegein heeft naar schatting 400 Roma inwoners. De afgelopen jaren bleken de problemen van en met Roma inwoners van Nieuwegein ernstiger te zijn geworden. Eind 2008 concludeerde de gemeente samen met een groot aantal lokale maatschappelijke organisaties dat: De Roma gemeenschap ten opzichte van andere bevolkingsgroepen in Nieuwegein de grootste afstand tot arbeid, scholing en participatie heeft, Er binnen en rondom de Roma gemeenschap sprake is van toenemende problematiek als woonoverlast, criminaliteit, schuldenopbouw, uitkeringsafhankelijkheid en psychosociale en gezondheidsproblematiek. Het grootste deel van de moeilijk bereikbare multiprobleemgezinnen in Nieuwegein uit gezinnen met een Roma achtergrond bestaat. 30 jaar inspanning van gemeente en maatschappelijk organisaties niet hadden geleid tot een duurzame verbetering in de maatschappelijke positie van de Roma in Nieuwegein. Vanwege de ernst en complexiteit van de problemen rondom de Roma koos de gemeente voor de ontwikkeling van een nieuwe integrale aanpak van deze problematiek. De basis van deze nieuwe aanpak wordt gevormd door de methodiek Wisselgeld. Wisselgeld startte in januari 2009 en richt zich gedurende een pilotperiode van drie jaar op de begeleiding van multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond. Hierbij is sprake van een integrale inzet: van preventie tot en met repressie. Van zorg tot en met handhaving. Invoering Wet Tijdelijk Huisverbod Op 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod (hierna: wet) in werking getreden. Op grond van de wet is de burgemeester bevoegd aan een persoon een huisverbod op te leggen. Dat kan wanneer de aanwezigheid van deze persoon in een woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van andere bewoners van die woning of wanneer een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld terug te dringen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een crisissituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening kan worden geboden. Per 1 juli 2009 is de implementatie van de Wet in de organisatie een feit. Door deze implementatie kan de burgemeester ook daadwerkelijk overgaan tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod. Hiertoe zijn onder andere werkafspraken met de Politie gemaakt en is het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheidsrapportage 2004

Veiligheidsrapportage 2004 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Bezoekadres Martinbaan 2 www.nieuwegein.nl Communicatie en Juridische Zaken Veiligheidsrapportage 2004 Integraal Veiligheidsplan 2003-2008 Raadsnummer 2004- Datum 19 oktober

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage 2002

Integrale Veiligheidsrapportage 2002 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Bezoekadres Martinbaan 2 www.nieuwegein.nl Juridische zaken en veiligheid Integrale Veiligheidsrapportage 2002 Raadsnummer 2002 337 Auteur N. van der Vlerk / D. Lenten / A.J.

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2003-2008

Integraal Veiligheidsplan 2003-2008 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Bezoekadres Martinbaan 2 www.nieuwegein.nl Communicatie en Juridische Zaken Integraal Veiligheidsplan 2003-2008 Raadsnummer 2003-328 Auteur N. van der Vlerk / D. Lenten / C.F.

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Versie definitief Datum 10 april 2008 1 (5) Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Auteur Tineke Brouwers Het zesde onderzoek: deel over winkelcentra Op 12 februari 2008 kregen alle panelleden van dat moment

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding TOELICHTING Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Algemeen In 1985 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een modelverordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid.

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid. RAADSINFORMATIEBRIEF R. ^ -O gemeente WOERDEN Van burgemeester mr. H.W. Schmidt Datum april Portefeuillehouder(s) : burgemeester mr. H.W. Schmidt Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid Contactpersoon

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Hand-out Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014 - Gemeente Prioriteiten IVB Status Uitvoering / X 1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, ter info raad. 2. Inbraken

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie