Integrale Veiligheidsrapportage 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale Veiligheidsrapportage 2010"

Transcriptie

1 Postbus AA Bezoekadres Martinbaan NN Communicatie en Juridische Zaken Integrale Veiligheidsrapportage 2010 Rapportage over het Integraal Veiligheidsplan Raadsnummer Datum 29 april 2010 Auteur N. van der Vlerk, J. de Jong, S. de Groot, F. Wisman Versie 1.0

2

3 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 3 2 Inleiding 5 3 Uitgangspunten 6 4 Veiligheidsanalyse Criminaliteit Veiligheidsscore Kanttekeningen met betrekking tot de toegenomen facetten ( en ) Conclusies politiegegevens Inwonersenquête Politiegegevens en inwonersenquête met elkaar vergeleken Stand van zaken doelstellingen Ontwikkelingen overige beleidsvelden 17 5 Veiligheidsanalyse brandweer Geregistreerde brandonveiligheid Algemene conclusies brand Gebruiksvergunningen Stand van zaken Doelstellingen Crisisbeheersing / risico s Crisisbeheersing / risico s Stand van zaken doelstellingen (Nieuwe) actiepunten Burgernet Diefstal uit/af motorvoertuig Keurmerk Veilig Ondernemen Woninginbraken Actualiseren (nieuw actiepunt) Nazorg ex-gedetineerden (nieuw actiepunt) Informatie management crisisbeheersing (nieuw actiepunt) 35 8 Gegevensverzameling Sociale kaart gemeente Nieuwegein Criminaliteit Nieuwegein totaal 39

4 4 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april % (per facet) Nieuwegein totaal % (per wijk) van totaal meldingen/registraties Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal Criminaliteit totaal % af- en toename (1) % af- en toename (2) Absolute af- en toename (1) Absolute af- en toename (2) Branden Type branden Oorzaak buitenbrand (2009) Functie gebouw binnenbrand (2009) Vermoedelijke oorzaak binnenbrand (2009) Onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens in Nieuwegein, per wijk 59

5 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) 2 Inleiding Om de actievere rol van de gemeenteraad (dualistische stelsel) in het integraal veiligheidsbeleid tot uitdrukking te laten komen is in 2007 de opzet van het veiligheidsplan en de cyclus van het uitbrengen en rapporteren hierover aangepast. Het uitgangspunt is dat de programmabegroting kader stellend is bij het formuleren van de doelstellingen voor het meerjaren veiligheidsplan. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met ontwikkelingen (cijfers en analyses) en expertise van de onderscheidende veiligheidspartners. Door de komst van de Regionale Veiligheidsstrategie zal de beleidscyclus in de toekomst mogelijk veranderen. Hierdoor kunnen de regionale en lokale prioriteiten beter op elkaar afgestemd worden. Cyclus veiligheidsbeleid gemeente Nieuwegein Met het meerjaren veiligheidsplan zijn op basis van de beoogde resultaten en effecten uit de programmabegroting 2007 (programma openbare orde en veiligheid) veiligheidsdoelstellingen / -voornemens geformuleerd tot Over de voortgang wordt tweejaarlijks gerapporteerd d.m.v. een integrale veiligheidsrapportage. In 2008 heeft u hiertoe de veiligheidsrapportage 2008 ontvangen. Deze Integrale Veiligheidsrapportage 2010 rapporteert over de meerjaren doelstellingen uit het Veiligheidsplan , vermeldt relevante beleidsontwikkelingen en stelt (nieuwe) actiepunten voor het jaar 2010.

6 6 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april Uitgangspunten De beoogde resultaten en effecten uit de programmabegroting 2007 en 2008 (programma openbare orde en veiligheid) zijn kaderstellend geweest voor de in het Integraal Veiligheidsplan en de in de Veiligheidsrapportage 2008 opgenomen veiligheidsdoelstellingen tot Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat er een aantal taken wettelijk bepaald zijn, dan wel dat er op districts- of regionaal niveau afspraken over gemaakt zijn. Programmabegroting Mede op basis van een evaluatie van de programmabegroting 2007 is een fundamentele discussie gevoerd over de streefwaarden, de indicatoren en de afbakening en de definiëring van maatschappelijke doelen t.b.v. de programmabegroting 2008 e.v. Daarnaast is ervoor gekozen om de omslag naar een nieuwe opzet van het format voor de programma s te maken. Met deze nieuwe opzet is getracht om de programma s meer leesbaar, transparant en overzichtelijk weer te geven. Daarbij zijn nieuwe onderdelen in het format opgenomen zoals de doelenboom en een strategische agenda. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de voorliggende veiligheidsdoelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan Regionale Veiligheidsstrategie Op regionaal niveau hebben er de laatste jaren veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo ook op het vlak van doelstellingen en prioriteiten. In 2008 heeft het Regionaal College de eerste Regionale Veiligheidsstrategie vastgesteld. Daarmee is voor het eerst gezamenlijk richting en inhoud gegeven aan de integrale aanpak in een meerjaren beleidsplan. In de Regionale Veiligheidstategie staan de doelstellingen van het regionaal college voor de periode van De regionale Veiligheidstrategie richt zich op een vijftal veiligheidsthema s: Overlast; Veel voorkomende criminaliteit; Delicten met een grote impact op slachtoffers; Ondermijning; Ongelijkwaardigheid. De bovenstaande thema s komen voor een deel overeen met de doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan ; daar waar de regionale thema s ook lokaal actueel zijn, zijn deze verwoord in deze Veiligheidsrapportage.

7 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) De komst van de Regionale Veiligheidsstrategie heeft geen invloed op de voorliggende veiligheidsdoelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan Veiligheidsregio Utrecht Veiligheid is bij uitstek een lokale aangelegenheid, maar gemeenten zijn vaak te klein om zich goed voor te bereiden op alle typen branden, rampen en crises. Bovendien beperken rampen en crises zich vaak niet tot één gemeente. Schaalvergroting door regionalisering biedt goede mogelijkheden voor verbetering van de bestuurlijke aansturing en efficiëntere (multidisciplinaire) organisatie van de hulpverleningsdiensten. In de inmiddels aangenomen Wet veiligheidsregio s wordt de bestuurlijke inbedding en de organisatie van de hulpverleningsdiensten geregeld. Ook het instellen en in stand houden van een regionale brandweer is als taak neergelegd bij het bestuur van de veiligheidsregio. Onder deze taak valt ook het oefenen en het zorg dragen voor de mogelijkheid om materieel uit te wisselen binnen en tussen regio s. De Wet veiligheidregio s creëert de voorwaarden om de kwaliteit van de brandweer te verhogen door een wettelijke basis te bieden voor het stellen van landelijke, uniforme kwaliteitseisen waaraan de brandweerzorg ten minste moet voldoen. Veiligheid is in de kern een lokale verantwoordelijkheid. Daarom is de veiligheidsregio een vorm van verlengd lokaal bestuur, gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dat betekent onder meer dat de gemeenten (indirect) het beleid en optreden van de regio bepalen en dat de gemeenten een financiële bijdrage aan de regio leveren. De veiligheidsdoelstellingen met betrekking tot brandweer en crisisbeheersing uit het Integraal Veiligheidsplan passen binnen de beleidsuitgangspunten van de Veiligheidsregio Utrecht. Programmabegroting 2010 Het programma Openbare orde en veiligheid uit de programmabegroting 2010 is erop gericht om onderstaande maatschappelijke doelen te realiseren: Criminaliteit/sociale veiligheid Minder criminaliteit Nieuwegein heeft actieve inwoners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Fysieke veiligheid Nieuwegein heeft een adequate crisisbeheersings- en Brandweerorganisatie.

8 8 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april Veiligheidsanalyse Criminaliteit 4.1 Veiligheidsscore De veiligheidsscore wordt gebaseerd op bij de Politie geregistreerde aantastingen van de veiligheid (vandalisme, overlast, verkeer, woninginbraken, overige inbraken, diefstal en geweld). Deze aantastingen van veiligheid zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen, zie onderstaande tabel. Vandalisme Overlast Verkeer Woninginbraken Overige inbraken Diefstal Geweld - Vernieling auto - Drugs/drank- - Verkeersonge- - Diefstal uit - Vermogens- - Diefstal - Moord, - Graffiti overlast vallen: woning delicten box/garage/ doodslag - Vernieling - Overlast, - materieel - Diefstal af/uit schuur/ - Openlijk (Openbare overige - letsel bedrijf thuinhuis geweld tegen Ruimte) leefbaarheid - dodelijk - Diefstal personen uit/vanaf - Bedreiging (motor)voertuig - Mishandeling -en met/zonder - Diefstal van Letsel motorvoertui- - Specifieke gen mishandeling - Diefstal van - Straatroof/ brom-, snor-, beroving fietsen - Overval - Zakkenrollerij (gewapend) - Winkeldiefstal Bron: Politie district Lekstroom, bewerking team Veiligheid

9 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) Stadscentrum, Merwestein Jutphaas / Wijkersloot Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve Batau Zuid Batau Noord Doorslag Galecop Fokkesteeg (Hoog)Zandveld, Lekboulevard Vreeswijk S15 (655) Overige Nieuwegein totaal vandalisme overlast verkeer woninginbraken overige inbraken In december 2009 is de Politie overgegaan op een nieuw registratiesysteem. Aangezien door deze overgang geen betrouwbare cijfers over de maand december 2009 te leveren zijn, zijn de cijfers voor deze maand geëxtrapoleerd. Dat betekent dat het gemiddelde aantal aangiftes of meldingen per maand over de eerste elf maanden als uitgangspunt is genomen voor de aantallen van de maand december. Deze wijze van extrapoleren levert in sommige gevallen een afrondingsverschil op waardoor het totaal aantal aangiftes of meldingen van alle wijken kan verschillen met het totaal aantal aangiftes of meldingen van Nieuwegein totaal.

10 10 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Stadscentrum, Merwestein Jutphaas / Wijkersloot Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve Batau Zuid Batau Noord Doorslag Galecop Fokkesteeg (Hoog)Zandveld, Lekboulevard Vreeswijk S15 (655) Overige Nieuwegein totaal diefstal geweld totaal Bron: Politie district Lekstroom, bewerking Statistiek & Onderzoek

11 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) 4.2 Kanttekeningen met betrekking tot de toegenomen facetten ( en ) Woninginbraken In 2008 is er een toename zichtbaar van het aantal aangiften van woninginbraken ten opzichte van 2007, van 341 naar 395 aangiften. Deze toename heeft in bijna elke wijk plaatsgevonden. De stijging in 2008 is het grootst in de wijken Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve en Batau Zuid. In 2009 is het aantal woninginbraken echter weer gedaald naar 334 aangiften, het laagste niveau sinds De meeste woninginbraken vonden in 2009 plaats in de wijken Fokkesteeg, Doorslag en Jutphaas/Wijkersloot. Overlast In 2008 is er een sterke daling zichtbaar van het facet overlast ten opzicht van 2007, van 1474 meldingen naar Deze daling heeft zich echter niet 2009 niet doorgezet. In 2009 is het aantal meldingen van overlast gestegen naar 1437 meldingen. Deze stijging heeft plaatsgevonden in meerdere wijken. De stijging is het grootst in de wijken Batau Zuid en Doorslag. De meeste meldingen van overlast kwamen in 2009 uit de wijken Fokkesteeg, Doorslag, Batau Zuid en Jutphaas/Wijkersloot. 4.3 Conclusies politiegegevens Voor het in kaart brengen van de feitelijke onveiligheidsituatie is gebruik gemaakt van de gegevens van de politie. De aangiftes, meldingen en registraties van 2003 tot 2009 zijn per wijk gegroepeerd. De gegevens richten zich op aspecten van geregistreerde aantastingen van de veiligheid (vandalisme, overlast, verkeer, woninginbraken, overige inbraken, diefstal en geweld). De veiligheid in 2009 laat ten opzichte van 2007 een positieve ontwikkeling zien. In 2007 kreeg de politie 6490 aangiften en meldingen binnen, in 2008 daalde dit naar 5786 en in 2009 is dit verder gedaald naar In 2009 zijn dit 987 aangiften en meldingen minder dan in 2007 wat neer komt op een daling van 15,2%. Deze daling heeft vooral plaatsgevonden in In 2009 heeft er maar een kleine daling plaatsgevonden van het aantal aangiften en meldingen. Het aantal aangiften en meldingen is in 2009 is het laagst sinds De absolute afname van het aantal aangiften, meldingen en registraties is vooral toe te schrijven aan de afname van het aantal aangiften van diefstallen en vandalisme. Onderstaande grafiek laat deze afname van aangiften en meldingen zien.

12 12 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april Aantal aangiftes, melding of registraties geweld diefstal overige inbraken woninginbraken verkeer overlast vandalisme Jaar Bron: Politie District Lekstroom, bewerking Team Veiligheid 4.4 Inwonersenquête Naast het meten van 'objectieve' criminaliteitscijfers, in de vorm van registraties door de politie, is het ook van belang om de 'subjectieve' cijfers, de gevoelens van de bevolking in kaart te brengen. In de inwonersenquête Nieuwegein, gehouden in 2009, zijn de bewoners van de tien Nieuwegeinse wijken gevraagd naar hun gevoelens over onveiligheid en ervaringen met criminaliteit. De resultaten hiervan zijn te vinden in een separaat rapport inwonersenquête Nieuwegein, Behalve voor dit integraal veiligheidsplan bieden de uitkomsten van het onderzoek ook belangrijke informatie voor de afdeling wijkgericht samenwerken en politie. De resultaten uit de inwonersenquête op het terrein van leefbaarheid en veiligheid zijn onder andere gebruikt voor het maken van een analyse. 2 Vanaf 2008 is het omnibusonderzoek en het leefbaarheidsonderzoek gekoppeld in één onderzoek: de inwonersenquête.

13 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) In de analyse in de volgende paragraaf, zijn de objectieve cijfers op wijkniveau van de politie vergeleken met de subjectieve cijfers van de inwonersenquête Politiegegevens en inwonersenquête met elkaar vergeleken Om op een goede wijze prioriteiten te stellen in de aanpak op het gebied van veiligheid is een analyse gemaakt. De analyse is gebaseerd op de politiecijfers 2009 en de enquêteresultaten van de inwonersenquête Stadscentrum, Merwestein Jutphaas / Wijkersloot Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve Batau-Zuid Batau-Noord Doorslag Galecop Fokkesteeg (Hoog) Zandveld, Lekboulevard Vreeswijk Overige Vandalisme m m + f f f f f m + f f Overlast m f m + f m m + f f m + f m Verkeer m + f f m f Woninginbraken f m f f m + f Overige inbraken f f Diefstal m + f m f f m f Geweld f f f Bron: Politie district Lekstroom en afdeling Statistiek & Onderzoek Colofon m f m+f in de beleving van de bewoners (mening) scoort wijk op dit facet slechter dan gemiddeld volgens de politiecijfers (feiten) scoort wijk op dit facet slechter dan gemiddeld zowel in de beleving van de bewoners als volgens de politiecijfers scoort wijk op dit facet slechter dan gemiddeld (mening én feiten) Volgens bovenstaande tabel liggen de prioriteiten vooral bij: Stadscentrum, Merwestein: Jutphaas/Wijkersloot: Batau-Zuid: Doorslag: Fokkesteeg: verkeer en diefstal vandalisme overlast overlast vandalisme, overlast en Woninginbraken Uit de tabel blijkt dat zowel in de beleving van de bewoners als uit de politiecijfers dat vandalisme en overlast in bijna alle wijken hoog scoren. Het aantal aangiften van vandalisme is gemeentebreed in 2009 echter wel gedaald met bijna 10% ten opzicht van 2008 naar het laagste punt sinds Het aantal meldingen van overlast is in de gehele gemeente in 2009 gestegen met 11,7% ten opzicht van 2008.

14 14 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Hieronder worden de wijken en facetten waarbij zowel de beleving van bewoners als de politiecijfers (m+f) hoog scoren nader toegelicht. Verkeer Diefstal Stadscentrum, Merwestein Scoort volgens de politiecijfers bovengemiddeld maar het aantal meldingen is wel afgenomen sinds Scoort in de beleving van de inwoners hoog op agressief verkeersgedrag, hoogste score van alle wijken. Hoogste score van alle wijken, volgens politiecijfers, maar laat wel een positieve ontwikkeling zien. De beleving van inwoners van Stadscentrum, Merwestein scoort het hoogst op de facetten beschadiging aan auto s, diefstal uit auto s en fietsendiefstal. Vandalisme Jutphaas / Wijkersloot Scoort in beleving van inwoners hoger dan gemiddeld op rondslingerende winkelwagentjes. Scoort volgens politiecijfers hoger dan gemiddeld door een relatief hoge score op zowel vernieling van auto s als op overige vernielingen in de openbare ruimte. Overlast Batau-Zuid Scoort volgens mening inwoners hoog op parkeeroverlast. Scoort hoger dan gemiddeld volgens de politiecijfers door de hoge score op het facet overige overlast. Overlast Doorslag Scoort volgens de mening van de inwoners hoog op overlast scooters en brommers. Scoort volgens politiecijfers bovengemiddeld door een relatief hoge score op overige overlast. Vandalisme Overlast Woninginbraken Fokkesteeg Scoort bovengemiddeld op bekladding. Scoort volgens de mening van de inwoners bovengemiddeld op parkeeroverlast en overlast jongeren. Scoort volgens de politiecijfers van alle wijken het hoogst op overlast. Dit komt met name door de hoge score op overige overlast. Scoort zowel volgens de mening van de inwoners als de politiecijfers van alle wijken het hoogst op woninginbraken. Maar de scores laten wel een positieve ontwikkeling zien.

15 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) 4.6 Stand van zaken doelstellingen In het Integrale Veiligheidsprogramma Zijn doelstellingen gesteld voor de looptijd van dit plan. In 2008 zijn middels de Integrale Veiligheidsrapportage 2008 wijzigingen aangebracht in deze doelstellingen. Onderstaand overzicht geeft een weergave van deze doelstellingen. Veiligheidsthema Doelstelling Stand van zaken Woninginbraken Het aantal gecertificeerde woningen verhogen en het In 2006 waren er 415 woninginbraken aantal inbraken verminderen. geregistreerd bij de politie. In 2009 is dit aantal terug gebracht naar 334. Diefstal uit / af motorvoertuig Het voorkomen van een verdere stijging van het In 2008 zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van de wijken Batau-Zuid en Fokkesteeg. Tijdens deze bijeenkomsten werden de bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden om woninginbraak te voorkomen. Bovendien kregen alle wijkbewoners het aanbod om met korting inbraakwerende voorzieningen aan te laten brengen. De bijeenkomsten werden goed bezocht, de mensen die ingingen op het aanbod was laag (nog geen 0,5%). Op basis van deze uitkomsten is gekozen voor een andere aanpak. In 2009 zijn er in de wijken Doorslag en Jutphaas / Wijkersloot wijkberichten verspreid. Hierin werden bewoners gewezen op de maatregelen die zijn kunnen nemen om de kans op woninginbraken te verkleinen. De eigen verantwoordelijkheid van de inwoners staat hierbij centraal. In 2009 zijn er 695 diefstallen af/uit auto s

16 16 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Veiligheidsthema Doelstelling Stand van zaken aantal diefstallen af/uit geregistreerd bij de politie. auto s in Nieuwegein vanaf het niveau van 2006 (1185) In 2008 is er in navolging door integraal samen werken van de geslaagde projecten van gemeente, politie, op Blokhoeve en de ondernemers, bezoekers en Liesbosch in 2007 een bewoners. project gestart bij de Poort van Nieuwegein om het aantal auto-inbraken te verminderen. Het aantal auto-inbraken op deze locatie is na het project vrijwel nihil. Eind 2009 is er in samenwerking met de politie, bewoners en bezoekers van de wijk Galecop een project gestart om het aantal autoinbraken in de wijk Galecop terug te dringen. Ook dit deelproject is in januari 2010 na goede resultaten afgesloten. Keurmerk Veilig Ondernemen Opstarten van een Keurmerk Veilig Ondernemen op City Plaza en daarbij de eerste ster van de certificering behalen. Doel is het verbeteren van de veiligheid en het bereiken van een afname van de geregistreerde onveiligheid. Alle partijen werken inmiddels goed samen aan een veiliger en leefbaarder winkelgebied. In april 2008 is de eerste ster aan het winkelcentrum City Plaza uitgereikt. In maart 2009 heeft ook het winkelcentrum de Batau de intentieverklaring voor het Keurmerk Veilig Ondernemen ondertekend. In december 2009 is de audit met succes afgerond waardoor de eerste ster in 2010 zal worden behaald. Veelplegers Het opzetten van een ketenbrede aanpak voor veelplegers en indien mogelijk uitrollen naar de groep mensen die dreigen af te glijden naar veelplegers (overlastplegers). Op 1 januari 2009 is de aansluiting bij het Veiligheidshuis een feit geworden. Sinds die datum werkt er in het Veiligheidshuis een informatiemakelaar namens

17 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) Veiligheidsthema Doelstelling Stand van zaken de vijf gemeenten in het district Lekstroom (Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein) om informatie uit te wisselen tussen deze gemeenten en het Veiligheidshuis. Inmiddels vindt Nieuwegein aansluiting bij de volgende overleggen: Justitieel casusoverleg jeugd Netwerk- en trajectberaad (nazorg 18-) Justitieel casusoverleg veelplegers Jongvolwassenen Bij het opstellen van deze rapportage waren de jaarcijfers van het Veiligheidshuis nog niet beschikbaar. 4.7 Ontwikkelingen overige beleidsvelden Naast de doelstellingen uit het IVP zijn er ook op andere beleidsvelden relevante ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Hieronder een weergave en stand van zaken van deze (veiligheidsgerelateerde) onderwerpen (niet limitatief) Project Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Stand van zaken Op 1 januari 2010 is het bureau Regionale Veiligheidsstrategie van start gegaan. Doel van dit bureau is het professionaliseren van de ketensamenwerking met als doel ketenpartners te mobiliseren, te activeren en te ondersteunen om integraal uitvoering te geven in de aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema s op lokaal en bovenlokaal niveau (scope RVS) Daartoe levert het bureau een bijdrage aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen uit de Regionale Veiligheidsstrategie door: Kennis en informatie te ontwikkelen en te verzamelen op het gebied van (innovatieve) interventiestrategieën en beproefde methoden die helpen om de resultaten van de

18 18 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Project Stand van zaken Veiligheidsstrategie te behalen; Initiatieven op het gebied van integrale samenwerking te bevorderen, uit te werken en te coördineren; Ondersteuning te bieden in het zo effectief laten samenwerken van betrokken partijen. De gemeente Nieuwegein neemt middels financiële ondersteuning deel aan dit bureau. Veiligheidsmonitor Rijk In 2009 heeft de gemeente Nieuwegein deelgenomen aan de Veilgheidsmonitor Rijk (VMR). De VMR is een instrument waarmee bestuur, politie en Openbaar Ministerie de uitwerking van bijvoorbeeld veiligheidsthema s uit de Regionale Veiligheidsstrategie kunnen toetsen. Het doel van de VMR is dat deze in de toekomst de standaard wordt voor bevolkingsonderzoek op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in Nederland. De gemeente Nieuwegein heeft in minimale vorm deelgenomen aan de VMR. Deze minimale vorm levert gegevens op waarmee een vergelijking met andere gemeenten mogelijk is. Voor conclusies op wijkniveau wordt gebruik gemaakt van de al bestaande inwonersenquête. DNA-J In 2007 hebben de politie, Stichting Welzijn Nieuwegein en de gemeente geconstateerd dat een beperkt aantal jongeren onevenredig veel aandacht opeisten, door de overlast die ze veroorzaakten. Deze aandacht ging vaak ten koste van de aandacht voor andere jongeren. Om deze situatie weer in evenwicht te brengen is het project De Nieuwegeinse Aanpak voor de Jeugd (DNA-J) van start gegaan in Dit 2-jarige project streeft naar een vermindering van het aantal overlastklachten, een hogere tevredenheid van de klachtenafhandeling door de bewoners en naar meer vrije tijdsactiviteiten voor alle jeugdigen in Nieuwegein. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is gedaald van 727 in 2007 naar 514 in 2009 (daling van 29%). Deze daling kan grotendeels worden toegeschreven aan de nauwe samenwerking tussen de politie, jongerenwerk, opbouwwerk en de gemeente. De politie was in 2009 (nog) vaker dan in andere jaren te vinden in de wijken op de hotspots waar de overlast het grootst was. Hierdoor kent de politie de jongeren steeds beter en kunnen wijkagenten ze preventief aanspreken op hun gedrag nog voordat er sprake is van escalatie. Het jongerenwerk van de SWN heeft in 2009 een druk programma uitgevoerd voor kinderen en jongeren: elke week konden jongeren terecht in buurtcentra, huiskamerprojecten, trapveldjes en

19 Raadsnummer Versie 1.0 Datum 29 april (61) Project Stand van zaken sportvelden voor allerlei activiteiten op het gebied van sport, ontmoeting en recreatie. Vorig jaar hebben zo n 100 jeugd- en jongeren activiteiten geïnitieerd of helpen organiseren. Bewoners weten de SWN beter te vinden: bewoners met regelmatige overlastklachten nemen steeds vaker contact op met de jongerenwerkers of opbouwwerkers, die dan als intermediairs optreden nog voordat er sprake is van een conflictsituatie. Belangrijke ontwikkeling in 2009 was de regionale invoering van de Shortlistmethodiek. De methodiek van DNA-J is gebaseerd op de shortlistmethodiek, maar de regionale implementatie is aanmerkelijk arbeidsintensiever en hiërarchischer van aard. We gaan de effectieve projectonderdelen uit DNA-J implementeren in We nemen in ieder geval stappen om het project goed te borgen binnen de eigen organisatie en de partnerorganisaties, waaronder ook het Veiligheidshuis en het Centrum Jeugd en Gezin. De shortlistmethodiek biedt goede aanknopingspunten om deze ketensamenwerking tot stand te laten komen. Deze implementatie krijgt zijn beslag in Extreme woonoverlast Zoals elke gemeente kent ook Nieuwegein diverse vormen van woonoverlast. Deze woonoverlast varieert van huis, -tuin en keukenoverlast tot forse structurele woonoverlast voortvloeiend uit psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en/of criminaliteit. Zo werden er in meldingen van burenconflicten gedaan bij de politie. Daarnaast heeft de Utrechtse welzijnsorganisatie Portes in opdracht van de woningcorporaties in 2007 onderzoek gedaan naar extreme vormen van woonoverlast. Conclusie was dat de omvang en aard van deze overlast in Nieuwegein fors was. In het overleg Berichten Uit de Samenleving van 23 juni 2009 werd geconstateerd dat er een breed draagvlak is voor de ontwikkeling van een integrale aanpak woonoverlast onder regievoering van de gemeente. Hiermee wordt bedoeld een gecoördineerde aanpak van zowel de milde (huis-, tuin- en keuken)overlast als ook de forsere woonoverlast door een door de gemeente geregisseerd samenwerkingsverband met alle relevante externe partners. Op 13 oktober 2009 ging het college akkoord met de uitvoering van het plan van aanpak Integrale aanpak woonoverlast. Dit plan richtte zich onder andere op het realiseren van de volgende doelen: Het opzetten van een project Buurtbemiddeling voor de huis-, tuin- en keukenoverlast Het opzetten van een Woonoverlastteam voor de forsere

20 20 (61) Raadsnummer Versie 0.5 Datum 29 april 2010 Project Programma Wisselgeld Stand van zaken vormen van woonoverlast Deze doelen zijn inmiddels bereikt. Nieuwegein heeft naar schatting 400 Roma inwoners. De afgelopen jaren bleken de problemen van en met Roma inwoners van Nieuwegein ernstiger te zijn geworden. Eind 2008 concludeerde de gemeente samen met een groot aantal lokale maatschappelijke organisaties dat: De Roma gemeenschap ten opzichte van andere bevolkingsgroepen in Nieuwegein de grootste afstand tot arbeid, scholing en participatie heeft, Er binnen en rondom de Roma gemeenschap sprake is van toenemende problematiek als woonoverlast, criminaliteit, schuldenopbouw, uitkeringsafhankelijkheid en psychosociale en gezondheidsproblematiek. Het grootste deel van de moeilijk bereikbare multiprobleemgezinnen in Nieuwegein uit gezinnen met een Roma achtergrond bestaat. 30 jaar inspanning van gemeente en maatschappelijk organisaties niet hadden geleid tot een duurzame verbetering in de maatschappelijke positie van de Roma in Nieuwegein. Vanwege de ernst en complexiteit van de problemen rondom de Roma koos de gemeente voor de ontwikkeling van een nieuwe integrale aanpak van deze problematiek. De basis van deze nieuwe aanpak wordt gevormd door de methodiek Wisselgeld. Wisselgeld startte in januari 2009 en richt zich gedurende een pilotperiode van drie jaar op de begeleiding van multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond. Hierbij is sprake van een integrale inzet: van preventie tot en met repressie. Van zorg tot en met handhaving. Invoering Wet Tijdelijk Huisverbod Op 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod (hierna: wet) in werking getreden. Op grond van de wet is de burgemeester bevoegd aan een persoon een huisverbod op te leggen. Dat kan wanneer de aanwezigheid van deze persoon in een woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van andere bewoners van die woning of wanneer een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld terug te dringen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een crisissituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening kan worden geboden. Per 1 juli 2009 is de implementatie van de Wet in de organisatie een feit. Door deze implementatie kan de burgemeester ook daadwerkelijk overgaan tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod. Hiertoe zijn onder andere werkafspraken met de Politie gemaakt en is het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie