Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid"

Transcriptie

1 Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid Inleiding De kanteling in het denken over de verhouding tussen burger en overheid leidt al snel tot ideologische discussies tussen voorstanders van de zelfredzame burger en tegenstanders van een terugtredende overheid die juist kwetsbare burgers in de kou laat staan. Het is echter hoogst waarschijnlijk dat de mogelijkheden voor het inzetten van burgerkracht vooral zullen verschillen per thema en per doelgroep. JSO zet daarom voor twee veelvoorkomende lokale vraagstukken (informele zorg en de aanpak van overlast en veiligheid) de feiten op een rij. Hierbij zal zo veel mogelijk worden gedifferentieerd zodat gemeenten inzicht krijgen op welk terrein de meeste kansen liggen voor het inzetten van burgerkracht en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Burgers zijn op allerlei terreinen bereid om zelf zorg te dragen voor oplossingen van problemen die zij ervaren. Dit geldt ook voor veiligheid en overlast. Burgers hebben hun eigen redenen om aan hun initiatieven te werken. Een belangrijk motief om actief te worden is de wens om bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren. Hier gaat het dan vooral om situaties in de eigen buurt. Vaak is het een concrete aanleiding of urgentie die de (latente) betrokkenheid van bewoners activeert. Naast deze doelgerichte motieven zijn er ook sociale en plichtsgebonden motieven. Meedoen kan leuk, gezellig en interessant zijn. Ook kunnen mensen het als hun plicht ervaren om een bijdrage aan de buurt of de samenleving te leveren (Denters e.a., 2013). Een ruime meerderheid van de Nederlandse burgers is bereid om iets te doen voor de veiligheid in de buurt. Toch komt maar een minderheid zelf in actie om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Het begeleiden en corrigeren van hangjongeren in de buurt scoort bijvoorbeeld erg laag als activiteit die burgers bereid zijn zelf te doen (Kanne e.a., 2013). Maar de talloze deelnemers aan Burgernet, het stijgend aantal meldingen bij Meld misdaad anoniem en geslaagde voorbeelden van Buurtpreventie laten zien dat het een thema is waar veel burgers graag hun steentje aan bij dragen. In politiek en samenleving groeit de overtuiging dat burgers, bedrijven en overheid samen verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van overlast en criminaliteit. Juist door samen op te trekken kunnen burgers, bedrijven en overheid criminaliteit en overlast signaleren en voorkomen (CCV, 2013). Deze factsheet biedt inzicht in de motiverende factoren van burgers om zich hiervoor in te zetten, hoe de gemeente daar op kan handelen, welke organisatievorm en samenwerking daar passend bij zijn en welke rolverdeling daarbij past. Er wordt aandacht besteed aan informeel toezicht en sociale controle ten behoeve van de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt in het algemeen. Tevens wordt specifieker ingegaan op burgerbetrokkenheid op de deelthema s (1) jeugdoverlast, (2) verloedering openbare ruimte, (3) woonoverlast en (4) verkeersveiligheid. Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 1

2 Het perspectief van burgers op inzet bij aanpak overlast en veiligheid De afweging van burgers om wel of niet actieve betrokkenheid te tonen voor veiligheid en overlast in de eigen woonomgeving hangt af van een combinatie van factoren 1. BELANG Er moet voor burgers een duidelijk belang zijn om een bijdrage te leveren. Er moet sprake zijn van een situatie waarin de burger er een persoonlijk belang bij heeft om zelf een rol te spelen om deze te verbeteren. De voordelen van interveniëren moeten opwegen tegen de mogelijke nadelen, zoals de spanningen en risico s die kunnen optreden wanneer je overlastgevers aanspreekt op hun gedrag. VERTROUWEN Ten tweede is er vertrouwen nodig, in het eigen handelen en in het handelen van professionals. Wanneer een burger een melding doorgeeft, moet deze erop kunnen vertrouwen dat deze wordt opgevolgd. Terugkoppeling van een opvolging is daarom van cruciaal belang. Ook is er het vertrouwen nodig in een betrouwbare overheid die rugdekking biedt wanneer burgers zelf in actie komen. Onzekerheid over steun vanuit de politie is verreweg de belangrijkste reden om terughoudend te zijn, gevolgd door onzekerheid over de inzet van medeburgers. Ook het risico om zelf slachtoffer te worden, speelt een aanzienlijke rol (Van Noije, 2013). URGENTIE Naast een duidelijk belang en voldoende vertrouwen moet er ook voldoende urgentie zijn om zelf een bijdrage te leveren aan een oplossing. Een actieve bijdrage is daarbij afhankelijk van de prioriteit die daarin wordt gegeven en de ruimte die burgers hebben om zich hierover te bekommeren. Zwaarder wegende problemen krijgen natuurlijk voorrang. Hetzelfde geldt voor andere vormen van vrijetijdsbesteding (sport, hobby s, etc.). DRAAGKRACHT Zelfs bij voldoende urgentie moet er bij burgers voldoendes draagkracht zijn om actieve betrokkenheid te tonen. Wanneer de persoonlijke draaglast (schulden, problemen, zorgbehoefte) groter is dan de draagkracht, zullen burgers zich niet actief inzetten voor hun buurt (Mulder, 2009). COMPETENTIES - Verder blijken het meedenken en meedoen met professionals of met andere burgers niet voor alle burgers even gemakkelijk. Van actieve burgers wordt verwacht dat ze zich verbaal kunnen uitdrukken, verstand hebben van wetten en regels, jongeren op de juiste manier weten aan te spreken, en loketvaardig zijn. Van actieve burgers worden nogal wat competenties gevraagd. Dat is althans het gevoel dat bij veel burgers leeft. EMOTIES - Bovendien laten burgers in hun afwegingen niet alleen rationele, maar ook emotionele argumenten meewegen. Een ervaring uit het verleden (oud zeer) kan langdurig kwaad bloed zetten en voorkeuren en afkeuren voor organisaties en personen bepalen. BEWONERS CENTRAAL - Door aandacht te hebben voor en aan te sluiten bij deze motiverende factoren van burgers kan je als gemeente de burgerbetrokkenheid bij veiligheid en overlast versterken. Burgers redeneren vooral vanuit persoonlijke belangen, vermogens en beperkingen. Ze zoeken bijvoorbeeld een oplossing voor een concreet probleem in hun omgeving. Om burgers te betrekken bij veiligheid, is het nodig om het gesprek aan te gaan over wat bewoners in hun dagelijks leven bezighoudt. Erkenning en waardering zijn cruciaal om burgers actief te betrekken. (Van 1 Van Marissing en van der Beijl (2013) noemen vijf verklaringen voor terughoudendheid bij actieve betrokkenheid: belang, vertrouwen, urgentie, competenties en emoties. Deze zijn aangevuld met andere bronnen. Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 2

3 Marissing en Van der Beijl, 2013). Koester daarom de vrijwilligers en vooral de krachttrekkers onder hen. Zij kunnen als geen ander hun eigen omgeving enthousiasmeren en andere bewoners over de streep trekken om mee te doen (Platform 31, 2013). Echter, de voortrekker is belangrijk om buurtbewoners mee te krijgen en te enthousiasmeren, maar als een initiatief afhangt van één zo n persoon, dan is het een recept voor mislukking. Overheden en organisaties zouden daarom de verantwoordelijkheid voor buurtprojecten moeten spreiden (Dubbeld, 2013). Ondersteun de gangmakers, maar steek ook energie in de tweede ring (mensen die normaal niet voorop lopen) (Kleinhans en Bolt, 2010). UITNODIGING - Een uitnodiging of lichte interventie kan het maatschappelijk initiatief activeren (Liebrand e.a., 2012). Mensen willen zich vaak wel vrijwillig inzetten, maar moeten soms even op het idee worden gebracht. Een oproep of project dat aansluit bij de wensen en behoeften van burgers kan een latente betrokkenheid activeren en het duwtje in de rug betekenen waardoor burgers wel actief worden. Veel vrijwilligers worden actief omdat hen dat was gevraagd. Er is dus actieve uitnodiging, toerusting en begeleiding nodig om burgerbetrokkenheid te activeren en te ondersteunen (Ministerie van BZK, 2013). Om de latente betrokkenheid te activeren moet de drempel laag zijn en moet de oproep aansluiten bij de motiverende factoren. BUURTKRACHT VERSCHILT - Niet iedereen is bereid of voldoende toegerust om zich actief in te zetten voor de veiligheid in de buurt. Eigen kracht verschilt onder burgers en buurten. In iedere buurt is actieve betrokkenheid te vinden en te mobiliseren, maar de mate waarin burgers hier tijd, zin en ruimte voor hebben varieert. De sociaaleconomische achtergrond van bewoners en de sociale cohesie in de buurt kunnen tot op zekere hoogte voorspellen of burgerinitiatief en burgerbetrokkenheid kans van slagen heeft (Kanne e.a., 2013). In een buurt waar de persoonlijke en collectieve problemen groter zijn dan de capaciteit van burgers om zich actief in te zetten voor een oplossing, is het moeilijk om actieve betrokkenheid te mobiliseren. Hier is de urgentie hoog, maar de buurtkracht laag, dus blijft een actieve inzet van professionals noodzakelijk (Denters e.a., 2013). In buurten met veel buurtbinding en veel bereidheid tot handelen is de urgentie vaak lager. Er zijn veel succesvolle voorbeelden van samenwerkingsprojecten tussen professionals en burgers 2. De meeste projecten op dat vlak ontstaan vanuit het initiatief van professionals, waarbij burgers worden gevraagd mee te werken in buurtpreventieteams of buurtvaderprojecten. Slechts een klein aantal projecten is echt ontstaan op initiatief van de burger zelf (Van Marissing en Van der Beijl, 2013). Er is wel een groot aantal burgerinitiatieven die op enige wijze een bijdrage (willen) leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Te vaak lopen die initiatieven vast op de institutionele logica van formele gezagsdragers. Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut, is van mening dat burgerinitiatieven pas echt werken zodra een succesvolle relatie is gelegd met professionals 3. Het arrangement tussen burgers en formele gezagsdragers is volgens hem van groot belang in de veiligheidszorg. Tonkens geeft aan dat het voor de overheid beter is om geen voortrekkersrol te nemen. Zij spreekt van liefdevolle verwaarlozing. De overheid is er als burgers je nodig hebben, maar je zit er als overheid niet te hele tijd met je neus bovenop. Wel wijst voor elk burgerinitiatief de overheid meteen een ambtenaar aan die helpt om de bureaucratische hobbels weg te nemen (Dubbeld, 2013). 2 De beschrijvingen van genoemde interventies zijn deels gebaseerd op de database van wijkinterventies van het CCV, beschikbaar op hun website, geraadpleegd oktober Dit zei prof. dr. Boutellier op de bijeenkomst Urban Security: Veiligheid in een improvisatiemaatschappij op 13 november 2013 in Den Haag. Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 3

4 Signaleren en melden Op het terrein van sociale veiligheid wordt een actieve betrokkenheid van burgers zelfs essentieel geacht. Professionele instituties, zoals de politie of de woningcorporatie, zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van meldingen en aangiften bij het aanpakken van hinderlijk, overlastgevend en/of crimineel gedrag (Van Marissing, 2013). Anoniem melden zorgt voor preventie van criminaliteit, stijging van meldingen, meer aanhoudingen van verdachten, verbetering informatiepositie van de politie en de verbetering van de relatie tussen burgers, politie en gemeente (CCV, 2011). Er zijn diverse bekende voorbeelden waarbij burgers een bijdrage leveren aan de veiligheid door het signaleren en melden van veiligheidszaken, zoals Meld misdaad anoniem, Amber Alert en Burgernet, maar ook het televisieprogramma Opsporing verzocht. Burgernet is een landelijk initiatief en heeft tot doel om burgers te betrekken bij de veiligheid in hun eigen woon- en leefomgeving. Het is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Burgernet wordt met name ingezet bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Door de ogen en oren van burgers te gebruiken, kunnen burgers direct helpen de leefomgeving veiliger te maken, bijvoorbeeld door het traceren van een gesloten auto of het opsporen van een vermist persoon. Daarnaast kan Burgernet de betrokkenheid van de samenleving bij het veiligheidsbeleid vergroten. Ook zijn er diverse applicaties waarmee burgers gemakkelijk een melding kunnen maken van problemen in de openbare ruimte, zoals de Verbeterdebuurt-app. Dergelijke applicaties maken het laagdrempelig voor burgers om een steentje bij te dragen. In een trendrapport concludeert Capgemini dat een toenemend gebruik van sociale media in combinatie met interactie met burgers veel nieuwe mogelijkheden biedt (CCV, 2013). Ook het gebruik van internet begint een steeds belangrijker rol spelen te spelen. Voorbeelden zijn de website claimjestraat.nl, waarmee bewoners worden gestimuleerd om van hun straat een prettige en veilige leefomgeving te maken en digitale burgerpanels om misstanden in de wijk of buurt te signaleren. Politiekeurmerk veilig wonen Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) staat voor het voorkomen van criminaliteit en onveiligheid in de woonomgeving en het bevorderen dat bewoners in een veilig huis, een veilige straat en een veilige en leefbare wijk wonen. Het blijkt dat het veiligheidsgevoel door het PKVW toeneemt en het inbraakrisico afneemt. In PKVW woningen ligt de kans op een geslaagde inbraak 87% tot 90% lager dan in een niet-pkvw woning. Collectieve zelfredzaamheid ten behoeve van veiligheid en leefbaarheid Collectieve zelfredzaamheid is een sociale samenhang tussen bewoners in combinatie met de bereidheid om zich in te zetten voor het collectieve belang (Kleinhans en Bolt, 2010) en komt alleen tot stand als er sociale cohesie en/of buurtbinding en publieke familiariteit in een wijk, buurt of dorp aanwezig is. Publieke familiariteit ontstaat wanneer interdependente anonieme mensen elkaar alsmaar tegen het lijf lopen, bijvoorbeeld op school, in de speeltuin, in het park, de speeltuin, sportclubs, etc. (Blokland-Potters, 1998). Als er in een wijk, buurt of dorp weinig publieke familiariteit aanwezig is, dan daalt het onderling vertrouwen en zijn bewoners niet bereid om informele sociale controle toe te passen. Sociale cohesie is aanwezig als mensen zich met elkaar identificeren en/of met elkaar verbonden voelen. Dit kan ontstaan door gedeelde normen en waarden, onderling vertrouwen en solidariteit. Ook bewonersinitiatieven en activiteiten kunnen bijdragen aan publieke familiariteit en het ontstaan van sociale cohesie (Kleinhans en Bolt, 2010). Vasco Lub is van mening dat niet de sociale cohesie, maar buurtbinding de mate waarin bewoners zich identificeren met de woonomgeving bepalender is voor actieve sociale controle in de woonomgeving en het leefbaarheidsniveau dan het aantal relaties dat buurtgenoten met elkaar aanknopen (Lub, 2013). Voorbeelden van collectieve zelfredzaamheid is de informele sociale controle (een oogje in het zeil houden, actief optreden tegen onwenselijke situaties en/of medebewoners aanspreken op ongewenst Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 4

5 gedrag) en georganiseerde sociale controle zoals de diverse vormen van buurtpreventie of wijktoezicht. Helpende factoren voor het ontstaan van collectieve zelfredzaamheid zijn (1) een of meer personen nemen de lead, (2) onderling vertrouwen en (3) bedreigde waarden worden met elkaar gedeeld (gedeelde normen, waarden en welbegrepen eigenbelang) (Kleinhans en Bolt, 2010). Bij buurtpreventie of wijktoezicht organiseren bewoners zich om samen een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Soms komt het initiatief vanuit enkele actieve buurtbewoners en soms wordt het actief vanuit gemeente en politie geïnitieerd. Meestal werken bewoners samen met de politie, gemeente, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Het opstarten van buurtpreventie, waarmee bewoners als extra ogen en oren zelf een bijdrage leveren aan de veiligheid in eigen woonomgeving, gebeurt in elke wijk, buurt of dorp anders. Hoe het ook georganiseerd wordt, het succes valt of staat met de betrokkenheid van burgers en goede coördinatie vanuit gemeente en politie. Die betrokkenheid van burgers ontstaat vaak uit noodzaak, omdat zich veel inbraken of problemen voordoen. Maar uit de vele ervaringen in het land blijkt dat het echt een wezenlijke bijdrage levert aan de veiligheid en dat het aantal incidenten vermindert (Início, 2013). Ook de sociale cohesie verbetert door de actieve betrokkenheid van bewoners (CCV, 2013). Jeugdoverlast Voor de aanpak van jeugdoverlast draaien er op verschillende plekken projecten met buurtvaders, buurtmoeders en/of grote broers, waarbij familieleden met lichte ondersteuning middels informeel toezicht een bijdrage leveren aan het terugdringen van jeugdoverlast in de eigen woonomgeving. Stadsdeel Amsterdam Oost is gestopt met de financiering van buurvaderprojecten omdat ze van mening is dat dergelijke initiatieven vanuit burgers zelf moet komen. Enthousiaste initiatieven ondersteunen zij wel, bijvoorbeeld door materialen te verstrekken 4. Ook de politie in Den Haag is gestopt met het actief organiseren en ondersteunen van het succesvolle buurtvaderproject. In Den Haag hebben moskeeën deze rol nu overgenomen 5. Ook zijn er interventies waarbij ingezet wordt op het vergroten van het normbesef van de jongeren en op het vergroten van de tolerantie van de buurtbewoners. Jongerenbuurtbemiddeling is een variant hierop, waarbij jongeren worden ingezet als bemiddelaar. De jongeren slaan de juiste toon aan tegenover andere jongeren en daarmee is de kans groter dat ze mee willen doen aan een bemiddeling. Een andere interventie gericht op jeugdoverlast is Geld voor geen geweld. In het betreffende jongerencentrum werd middels een geweldmeter aangegeven hoeveel de jongeren hebben verdiend doordat zij geen vernielingen in de openbare ruimte hebben gepleegd. Door jongeren bewust te maken van wat het kost wanneer ze iets vernielen, leren ze om te gaan met hun eigen leefomgeving. Naast de bewustwording, is het belonen van de jongeren erg belangrijk. Het project krijgt steeds meer draagvlak onder jongeren, omdat ze inzien dat ze, als ze niets vernielen, ze daar leuke activiteiten voor kunnen doen. Het project leidde tot een flinke financiële besparing, minder vernielingen, en corrigerend gedrag onder jongeren. Ook zijn er diverse voorbeelden van projecten waarbij overlastgevende jongeren in een leerwerkbedrijf een actieve rol wordt gegeven in de veiligheid in de buurt. Het Jongeren Toezicht Team is een project waarbij jongeren zonder dagbesteding de politie ondersteunen bij surveillance in de wijk. Ze worden hierbij begeleid door een jongerenwerker en agenten. Het project is er op gericht 4 Bron: Interview met Petra Looije, november Bron: Interview Politie Den Haag, november Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 5

6 om de arbeidsperspectieven van de jongeren te verbeteren en de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verhogen. Jongeren leren en werken 32 uur bij het Jongeren Toezicht Team (JTT). 80% van de jongeren die meededen is inmiddels terug naar school of heeft een vaste baan (CCV, 2013). Verloedering openbare ruimte Fysieke verloedering is één van de meest zichtbare problemen in wijken en buurten. Een verloederde leefomgeving vormt een grote bron van ergernis voor bewoners en brengt bovendien overlast met zich mee. Om de leefbaarheid en het sociale klimaat in de wijk te verbeteren zijn er diverse plaatselijke initiatieven die, vaak geïnitieerd en/of gestimuleerd door de gemeente, door burgers worden ondernomen. VOLWASSENEN: Een voorbeeld van een initiatief van volwassen is Opzoomeren in Rotterdam. Doel is dat burgers de handen ineen slaan en met elkaar activiteiten en initiatieven in hun straat of buurt ondernemen, waaronder het netjes en schoon houden van de buurt. Een van de resultaten van Opzoomeren is dat er kleine of grote straatnetwerken zijn ontstaan, die in het dagelijkse sociale verkeer in de straat waardevol zijn. Effecten daarvan zijn dat mensen zich meer vertrouwd en veilig voelen in de straat, er binding en sociale controle is en de straat zo nodig gezamenlijk actie onderneemt. Rotterdam telt in 2013 ongeveer 1750 straatnetwerken. Het initiatief wordt in 2014 uitgebreid met het thema Onderlinge zorg. Wat kun je van de buren verwachten?. 6 KINDEREN - Er zijn ook veel voorbeelden waarbij kinderen door ouders en/of professionals worden gemobiliseerd voor het schoon en netjes houden van hun straat of portiek, in ruil voor een beloning. Bij het project straat- of portiekportiers krijgen kinderen van acht tot dertien jaar een rol in het schoon en netjes houden van hun straat of portiek. Kinderen leren zo zorgvuldig om te gaan met hun omgeving. De straat- en portiekportiers gaan, na het volgen van een officiële training, elke dag in herkenbare tenues de straat op om op te ruimen en vernielingen te signaleren. Ook leren zij hoe je met respect andere kinderen kunt aanspreken op ontoelaatbaar gedrag. De portiers leveren een schonere straat en portiek op. Daarnaast raken de kinderen door hun contact met de officiële toezichthouders, meer bewust van de consequenties van vernieling en vervuiling. Zij gaan hierdoor zelf minder vervuilen/vernielen en in het beste geval ook op hun vrienden die invloed hebben 7. Woonoverlast Voor het oplossen van burenruzies en woonoverlast is buurtbemiddeling een bekende en veelgeprezen methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. Het gaat om situaties die te licht zijn voor formeel optreden door politie en justitie. Buurtbemiddeling is een veelgebruikte methodiek, waarvoor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in 2008 een uitgebreid handboek publiceerde. Buurtbemiddeling is een succesvolle methode: tweederde van de problemen wordt opgelost. De vroegtijdige inzet van buurtbemiddelaars voorkomt escalatie van conflicten. Door buurtbemiddeling leren bewoners beter om te gaan met conflicten en beseffen ze dat ze zelf (mede)verantwoordelijk zijn. Het positieve effect van gedragscodeprojecten in buurten of wijken blijft met regelmaat uit. Er zijn resultaten bekend van projecten zoals bv. Gedragscodes in de buurt in de gemeente Hoorn, waarbij de onderlinge discussie tussen de buurtbewoners over waarden, normen, omgangsvormen en grenzen bijdragen aan het zich meer verantwoordelijk voelen voor probleemsituaties en hun eigen 6 Bron: website Opzoomermee.nl 7 Bron: website CCV, project Straat- en Portiekportiers, stichting de Bakkerij. Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 6

7 handelen in dergelijke situaties (Kan en Tönis, 2005). Uit het onderzoek van Kan en Tönis is echter ook naar voren gekomen dat er onvoldoende bewijs is dat gebiedsgebonden gedragscodeprojecten de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Het onderzoek van Lub in 2013 bracht naar voren dat gedragscodeprojecten vaak maar een beperkt aantal bewoners bereikt. Daarnaast vormt een buurt of straat nauwelijks een collectief, waarin effectief groepsnormen kunnen worden afgedwongen (Lub, 2013). Verkeersveiligheid Van bewonersinitiatieven is een groot percentage gericht op het verbeteren van verkeerssituaties (Mensink e.a., 2013). Focus ligt hierbij op het verbeteren van onveilige situaties in wijk, buurt of dorp of op routes naar scholen. De initiatieven worden soms door een groep verontruste burgers opgestart, maar meestal ligt het initiatief bij de politie, gemeente of school in samenwerking met organisaties als Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ANWB. Een landelijk initiatief van VVN is het Meldpunt Veilig Verkeer. Op dit landelijke platform kunnen burgers onveilige verkeerssituaties melden. Vanuit deze melding word de melder door VVN geholpen om, samen met medestanders, overheden en andere maatschappelijke organisaties, te werken aan de bevordering van de verkeersveiligheid 8. Daarnaast zijn er voor het verbeteren van de verkeersveiligheid verschillende taken die door vrijwilligers worden uit gevoerd. De bekendste hiervan is de verkeersbrigadier ( klaar-over ). De verkeersbrigadier (klaar-over) helpt schoolgaande kinderen oversteken op een onveilige oversteekplaats. Bij evenementen wordt met regelmaat verkeersregelaars ingezet. Dit is een vrijwilliger die tijdens evenementen op verschillende locaties het (rijdende) verkeer regelt. De scholen maken intensief gebruik van verkeersouders. De verkeersouder richt zich op de verkeersveiligheid rondom scholen. Zij betrekken ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid, geven verkeersonderwijs aan kinderen en zorgen voor veilige school-thuisroutes. Ook begeleiden ze met regelmaat het praktisch verkeersexamen, houden fietsverlichtingcontroles op school of zijn actief bij de organisatie van de straatspeeldag (VVN-website). Rolverdeling tussen overheid en burgers bij aanpak overlast en veiligheid Een one-size-fits-all strategie om inwoners te stimuleren om actief te zijn in de buurt zal niet werken. De gemeente moet verschillende wijken verschillend behandelen en ook letten op de al aanwezige onderlinge verbanden en organisatiegraad (Kanne e.a., 2013). Het stimuleren, toerusten of liefdevol verwaarlozen van maatschappelijk initiatief vergt maatwerk. Grofweg zijn er drie benaderingen te onderscheiden (Platform 31, 2013). Bij een stimulerende benadering spelen professionals een actieve rol in het aanjagen en realiseren van bewonersinitiatieven en burgerbetrokkenheid. Professionals gaan daarbij proactief aan de slag met het enthousiasmeren van burgers middels informele contacten of door daarvoor een project op te tuigen waar burgers zich aan kunnen committeren. De faciliterende benadering gaat er vanuit dat initiatieven vanzelf ontstaan en dat professionals daar voor zover nodig, op verzoek wat ondersteuning aan bieden. Wanneer initiatieven spontaan opkomen en initiatiefnemers voldoende gemotiveerd en toegerust zijn om die tot uitvoering te brengen is er geen reden om te ondersteunen. 8 Bron: website VVN, geraadpleegd november Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 7

8 Een coproducerende rol gaat uit van verregaande samenwerking tussen bewoners en instanties, waarbij de instanties de bewoners wel ondersteunen maar zelf ook een belang hebben bij het realiseren van het initiatief. Dat belang ontstaat omdat het past in een beleidsagenda. Gelijkwaardigheid en partnerschap onderscheiden coproductie van stimuleren en faciliteren. Met meer lichte vormen van facilitering kan volstaan worden in het geval van relatief zelfredzame, homogene bewonersgroepen. Een stevige stimulans is nodig daar waar zelforganisatie in handen ligt van kwetsbare bewoners in een bestaansonzekere positie, wonend in delen van wijken waar de sociale cohesie gering is (Denters e.a., 2013). Instellingen die betrokken zijn bij zelforganisatie kunnen zich langs vier sporen verbeteren. Ze kunnen (1) de eigen organisatie meer richten op de logica van burgers en sterker dan nu het geval is de best persons uit de wijk ondersteunen en faciliteren. Instellingen kunnen (2) de voorzieningen waarvoor ze verantwoordelijk zijn veel meer in handen leggen van bewoners en burgers (mits goed gefaciliteerd), denk aan buurthuizen, activiteitencentra, etc. Ze kunnen voorts op punten van hun (3) eigen professionaliteit en de (4) manier van werken (methodieken, instrumenten) ook nog een enorme slag maken (Platform 31, 2013) Burgers kunnen een lokaal veiligheidsprobleem soms sneller en doelgerichter aanpakken, omdat zij weten wat er in hun omgeving speelt. Ook heeft de politie het grootste deel van de opgeloste misdrijven indirect te danken aan informatie van burgers. Maar burgers kunnen ook slachtoffer worden en slachtoffers maken. Zonder de aanwezigheid van een betrouwbare overheid die rugdekking biedt, zullen burgers niet het (zelf)vertrouwen hebben om in actie te komen. Er is dan ook eerder behoefte aan meer dan aan minder overheid. Onzekerheid over steun vanuit de politie is verreweg de belangrijkste reden om terughoudend te zijn, gevolgd door onzekerheid over de inzet van medeburgers. Ook het risico om zelf slachtoffer te worden, speelt een aanzienlijke rol. (Van Noije, 2013) In het algemeen geldt dat bewonersinitiatieven het beste gedijen als men aansluit bij de eigen motivatie van burgers. Denters e.a. hebben een instrument ontwikkeld waarmee professionals kunnen beoordelen welke passende ondersteuning zij bij een concreet initiatief kunnen bieden. Het ontwikkelde ACTIE-instrument biedt een overzichtelijk model, waarin aan de hand van de vijf letters ACTIE de belangrijkste overwegingen aan de orde komen: A: Animo: motivaties en de drijfveren van burgers om hun initiatief gestalte te geven. C: Contact: contacten met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties. T: Toerusting: de mate waarin de groep burgers beschikt over middelen (geld of natura),tijd en vaardigheden I: Inbedding: de manier waarop organisaties zijn ingericht om bewonersinitiatieven te ondersteunen. E. Empathie: het vermogen van de professionals en hun organisaties om zich te verplaatsen in burgers en adequaat in te spelen op hun wensen en verwachtingen. De professional vraagt zich bij elk initiatief en op gezette tijden af of deze elementen bij een initiatief voldoende aanwezig zijn en of er een noodzaak is voor enige ondersteuning. (Denters e.a., 2013) De mate van zelforganisatie en ook de wijze van zelforganisatie hangt af van het type buurt. Per type context is een andere aanpak vereist. Platform31 concludeert in hun evaluatie van bewonersinitiatieven in New Towns dat zelforganisatie relatief gemakkelijk van de grond komt in sociaal sterke en homogene buurten, zeker als daar een elite woont van mondige, hoogopgeleide Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 8

9 burgers die hun weg kennen in overheidsland. In een gemiddelde woonwijk met relatief veel koopwoningen in het middensegment zijn juist relatief veel pragmatische doeners te mobiliseren. Een beperkte financiële prikkel kan in dit type buurt wonderen doen. In kwetsbare wijken met veel huurwoningen komt spontane zelforganisatie weinig voor. Daar is verleiden en uitlokken de kunst (Denters e.a., 2013). Gemeenten dienen oog te hebben voor de continuïteit en de lange termijn waar het de kwaliteit van het publieke domein betreft. De overheid is de enige instantie die deze langetermijnvisie kan garanderen én bewaken. De (gemeentelijke) overheid dient samen met betrokken partijen heldere kaders te definiëren. Binnen deze kaders kan de lokale overheid expliciet bewonersinitiatieven (en ook marktpartijen) een rol geven bij het ontwikkelen en verbeteren van publieke ruimten en initiatieven rond veiligheid (Platform31, 2013). Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 9

10 Bronnen: Bierling, H.J., A. Lucas & P. Tops (2013) Aanpak overlast en verloedering in nieuw perspectief. Advies versterking strategische samenwerking gemeenten, politie en woningcorporaties. Platform31 Blokland-Potters, T. (1998), Sociale relaties in een achterstandswijk. Boer, N. de, Lans, J. van der (2013) Burgerkracht in de wijk, Sociale wijkteams en de lokalisering van de verzorgingsstaat. Cardol, G. (2012) Eerst denken, dan doen. Over het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk CCV (2013) Trendsignalement Ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Utrecht, 2013 CCV (2013) Databank Wijkinterventies. Website geraadpleegd oktober CCV website, geraadpleegd november Informatie op de website over wijkveiligheid en zelfredzaamheid Denters, B., E. Tonkens, I. Verhoeven & J. Bakker (2013) Burgers maken hun buurt. Platform31 Dubbeld, L. (2012) De politie is niet opgericht om boeven te vangen. De samenleving als kern, de politie als sterke arm. Secondant #3/4, juli-augustus 2012 Dubbeld, L. (2013) Ik ben geen ambassadeur van actief burgerschap. INTERVIEW Hoogleraar Evelien Tonkens over burgerparticipatie. Secondant #3/4, juli-augustus 2013 Dubbeld, L. (2013) De sfeer op straat was volstrekt anoniem INTERVIEW Buurtpraktijkteam in de strijd tegen jeugdgroepen. Secondant #1, maart 2013 Eysink Smeets, M. & H. Moors (2013) Zes b s voor betrokken burgers. Rotterdamse ervaringen met Buurt Eysink Smeets, M., H. Moors, M. Jans & K. Schram (2013) De Bijzondere Belofte van Buurt Bestuurt. Maakt Buurt Bestuurt in de Rotterdamse praktijk de verwachtingen waar? En welke uitdagingen zijn er voor de toekomst? Secondant #3/4, juli-augustus 2013 FORUM (2011) Verslag FORUM Expertmeeting Gezag in de multiculturele samenleving 15 december Infopunt Veiligheid (NIFV), Expertisecentrum Zelfredzaamheid (2012) Zelfredzaamheid en crisissituaties Início (2013) Projectbeschrijving Wijktoezicht Pijnacker. Website geraadpleegd oktober Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 10

11 Jansen, M. (2012) Hoe kunnen gemeenten de zelfredzaamheid van burgers bevorderen Rapportage literatuuronderzoek. CCV Jetten, P. (2011) Emergente Groepen. Het belang van een vertrouwensband tussen burgers onderling in een crisis. Kwartaalblad voor Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, aflevering 3, jaargang 8, september 2011 Kan, C.A. van, Tönis, I. (2005) Gedragscodes ontcijferd. Kanne, P., J. van den Berg & H. Albeda (2013) Niet iedereen is toe aan de participatiesamenleving. Handreiking voor een gesegmenteerde doe-democratie-strategie. 18 september TNS NIPO Kleinhans, R. & G. Bolt (201) Vertrouwen houden in de buurt. Verval, opleving en collectieve zelfredzaamheid in stadsbuurten. Nicis Institute Liebrand, F., S. Pauwels & I. Wernsen (2012) Evaluatie SEV-programma Bewoners en invloed. Over bewoners bereiken en het bereik van bewoners Lub, V. (2013) Meer sociale cohesie leidt niet per se tot veilige wijk. Marissing, E. van & I. van der Beijl (2013) Wel verantwoordelijk, niet verplicht. Actieve betrokkenheid van burgers bij veiligheid. Secondant #3/4, juli-augustus 2013 Marissing, E. van & F. de Meere (2013) Op zoek naar actieve burgers. Duurzame betrokkenheid van bewoners bij buurtveiligheid in Transvaal. Verwey-Jonker Instituut Marissing, E. van (2013) Signaleren, corrigeren en activeren. Evaluatie aanpak jongerenoverlast gemeente Rheden. Verwey-Jonker Instituut Mensink, W., Boele, A, Houweling, P. van (2013) Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid en praktijk in vijf gemeenten. Tweede Wmo-evaluatie. Deelrapport vrijwillige inzet en initiatieven. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013) De Doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving MOVISIE (2013) Factsheets Schoon, heel & werkzaam? Online beschikbaar via Mulder, K. (2009) Buurtbewoners in balans. Ministerie van VROM Noije, L. van (2013) Slachtoffer, melder, partner. Overheid en burgers in de veiligheidszorg. Secondant #3/4, juli-augustus 2013 Obbink, H. (2013) Politie met heggenschaar. Artikel in Trouw, dinsdag 5 november 2013 Opzoomermee, website, geraadpleegd december Informatie over activiteiten en initiatieven ter voorkoming van de verloedering van de openbare ruimte. Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 11

12 Platform31 (2013) Zelforganisatie gaat niet vanzelf. Evaluatie Experimenten met bewonersinitiatieven in New Towns. Schuilenburg, M. (2013) De werkelijke wereld achter de drie b s. Effecten en risico s van publiekprivate samenwerking. Secondant #3/4, juli-augustus 2013 Stokkom, B, van & G. van den Brink (????) De heerlijke nieuwe wereld van lokale veiligheid. Scenario s politie en burgerschap Stokkom, B. van, M. Becker & T. Eikenaar (2011) Participatie en vertegenwoordiging. Burgers als trustees. Stokkom, B. van & N. Toenders (2009) De sociale cohesie voorbij. Actieve burgers in achterstandswijken VVN website, geraadpleegd december Informatie op de website over verkeersveiligheid en de inzet van vrijwilligers. Walberg, A. (2013) Eerst vertrouwen, dan pas veiligheid. Collectieve weerbaarheid in probleemwijken. Secondant #1, maart 2013 Wonderen, R. van & J. Broekhuizen (2012) Niet religie naar overlast polariseert. Signaleren en tegengaan van spanningen in buurten. Secondant #6, december 2012 Factsheet Ruimte voor burgerkracht bij aanpak overlast en veiligheid 12

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING Buren helpen buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in uw woonbuurt: u ergert zich aan harde geluiden van buren, pesterijen,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Gemeenschapsopbouw met ouderen

Gemeenschapsopbouw met ouderen Gemeenschapsopbouw met ouderen Een kwestie van professionaliteit De wens om sociale contacten aan te gaan, is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex voor ouderen te gaan wonen. Eenmaal in dat

Nadere informatie

Ruimte voor burgers en een nieuwe overheid. Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente

Ruimte voor burgers en een nieuwe overheid. Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente Ruimte voor burgers en een nieuwe overheid Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente 1 Wij bieden ruimte aan kleinschalige (en eventueel tijdelijke) initiatieven: de spontane stad. In de

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont: u ergert zich aan harde geluiden van

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking GEDRAGSCODES Werken aan binding met de buurt

veiligheid door samenwerking GEDRAGSCODES Werken aan binding met de buurt veiligheid door samenwerking GEDRAGSCODES Werken aan binding met de buurt gedragscodes Steeds meer buurten in Nederland hebben te maken met vervelende situaties als vandalisme, agressie, geluidsoverlast

Nadere informatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie Imrat Verhoeven Uva/AISSR Vormgeven aan overheidsparticipatie In een notendop Activerende verzorgingsstaat leidt tot meer nadruk verhoudingen burgers onderling Hoe democratisch zijn die verhoudingen eigenlijk?

Nadere informatie

Schoon, heel en werkzaam?

Schoon, heel en werkzaam? Schoon, heel en werkzaam? Wetenschap, beleid en lessen voor wijkveiligheid Vasco Lub / EUR Inhoud 1. Uitkomsten studie Schoon, heel en werkzaam? 2. Het belang van kennis gedreven beleid (Exante evaluatie)

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein CCV presentatie dd: 25 juni 2015 Amersfoort Karel Neelis Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein Agenda 1. Doelstelling 2. BTL Organisatie

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

H.L. Drucker: 1898 Het Woningvraagstuk

H.L. Drucker: 1898 Het Woningvraagstuk Betrokken Wijken H.L. Drucker: 1898 Het Woningvraagstuk Krotten trekken mensen; doorgaans migranten Van afbranden naar eigentijdse oplossingen: Krotopruiming Ook in de eigen buurt Aandacht voor de wijk

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Burgerinitiatieven: Alle helpers weg? Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente

Burgerinitiatieven: Alle helpers weg? Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente Burgerinitiatieven: Alle helpers weg? Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente 1 Participatiesamenleving Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

Bewoners gaan het doen...

Bewoners gaan het doen... De complexiteit van de eenvoud De beproefde Vijf Sterrenmethode, gebaseerd op vijf stappen en bijbehorende werktechnieken, inspelend op toeval, emotie en overmacht van het werken aan de sociale ontwikkeling

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING

MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING P5, 30 januari 2014 TU DELFT - BK - RE&H/UAD Wilson Wong INHOUD - Onderwerp en context - Onderzoeksopzet - Theoretisch

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Naar nieuwe verhoudingen in het sociale domein: De facilitering van burgerinitiatieven. Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente

Naar nieuwe verhoudingen in het sociale domein: De facilitering van burgerinitiatieven. Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente Naar nieuwe verhoudingen in het sociale domein: De facilitering van burgerinitiatieven Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente 1 Crisis van sociaal beleid (2008) Tragiek van sociaal beleid:

Nadere informatie

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING WONEN EN SOCIALE VEILIGHEID Elke gemeente wil een veilige gemeente zijn waarin haar inwoners veilig wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK Onderwerpen Niels Hermens en Erik Puyt De Buurtsportvereniging Positief opvoed- en opgroeiklimaat Sport en het sociaal domein: Vier beleidsterreinen met wetenschappelijk effect

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Buurtpreventie Gemeente Schinnen

Buurtpreventie Gemeente Schinnen Buurtpreventie 2015 Bewoners, politie en gemeente kunnen er samen voor zorgen dat de leefomgeving veiliger wordt. Samen met inwoners aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten is ook het

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

Symposium Bedrijvigheid en Leefbaarheid in stedelijke woonwijken 19 april 2010 De Haagse Lobby, Den Haag

Symposium Bedrijvigheid en Leefbaarheid in stedelijke woonwijken 19 april 2010 De Haagse Lobby, Den Haag Otto Raspe Anet Weterings Martijn van den Berge Frank van Oort Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten) Veronique Schutjens (Economische Geografie, UU) Wouter Steenbeek (Sociologie, UU) Symposium Bedrijvigheid

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 juni ECLBR/U Lbr. 17/038 (070) Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 27 juni 2017 Ons kenmerk ECLBR/U201700479 Lbr. 17/038 Telefoon (070) 373 8843 Bijlage(n) 3 Onderwerp Model APV-bepaling aanpak woonoverlast Samenvatting

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

Projectplan buurtbemiddeling Midden-Limburg

Projectplan buurtbemiddeling Midden-Limburg Projectplan buurtbemiddeling Midden-Limburg Midden-Limburg, 27 april 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Besluitvorming 3 1.3 Van start 3 2. HET PROJECT BUURTBEMIDDELING 4 2.1 Wat is

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015).

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

3 december december Aanvang 19:30 uur

3 december december Aanvang 19:30 uur Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder-Strijbeek Aanvang 19:30 uur Onderwerpen Dorpsraad Galder-Strijbeek Servicepunt Buurtpreventie gastspreker Frie van Rijsbergen, wijkagent Galder en Paul Sintnicolaas,

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT BEMIDDELING. Van conflict naar communicatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT BEMIDDELING. Van conflict naar communicatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT BEMIDDELING Van conflict naar communicatie vrede in eigen buurt begint bij goede afspraken Geluidsoverlast, achterstallig tuinonderhoud, pesterijen mensen ondervinden

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals!

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals! Zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden steeds belangrijker in het publieke domein. Deze nieuwe manier van omgaan met burgers stelt nieuwe eisen aan uw professionals. Van hen wordt steeds nadrukkelijker

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN Paul Duijvestijn Erik Puyt Yorun van Kasteel Programma 1. Aanleiding en achtergrond 2. Introductie van de checklist Sport in het sociaal domein 3.

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie De rol van Mercatus bij een overlastsituatie Mercatus heeft een inspanningsverplichting bij overlast. Mercatus vindt het belangrijk dat de bewoners eerst actie ondernemen, dit om de sfeer in de buurt goed

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk aanbesteden?

Wat is maatschappelijk aanbesteden? Wat is maatschappelijk aanbesteden? Bij maatschappelijk aanbesteden gaat het om: Publieke taken (waarvoor de overheid eindverantwoordelijk is) die (deels) worden overgedragen aan (combinaties van) burgers/

Nadere informatie

Is er toekomst voor jeugdwerkers? POP-UP tijdens Innov8 17 mei 2017

Is er toekomst voor jeugdwerkers? POP-UP tijdens Innov8 17 mei 2017 Is er toekomst voor jeugdwerkers? POP-UP tijdens Innov8 17 mei 2017 Wat is je vraag? 1. Jeugdwerker, een onzeker bestaan of echte baan? 2. Cultuur en structuur veranderd. Heeft jeugdwerk toekomst? 3. Na

Nadere informatie

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015 Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo GGD Flevoland 21mei 2015 Inhoud Sociale netwerkversterking/strategie Zelforganisatie van burgers Combinatie met Wmo Sociaal netwerk en strategie

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie