Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar Rapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage"

Transcriptie

1 Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart

2 2

3 INHOUD 1. SAMENVATTING INLEIDING PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK Aantal volwassen inwoners Moerdijk Sekse Leeftijd Opleidingsniveau Inkomensniveau BEELD VAN GEMEENTE MOERDIJK Trots om inwoner van Moerdijk te zijn Typering van gemeente Moerdijk Houding ten opzichte van gemeente Moerdijk naar doelgroep 14 BELEIDSREACTIE WONEN EN WOONOMGEVING Beoordeling eigen woning, woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid Voorzieningenniveau eigen woonkern Prettig wonen in eigen buurt (sociale cohesie) Buurtparticipatie Tevredenheid over ontwikkeling van de woonkern en het beheer en onderhoud Mate van overlast van verschillende aspecten Veiligheid Aanpak leefbaarheid en veiligheid gemeente Politie 24 BELEIDSREACTIE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING Voorkeur wijze contact met de gemeente Alle contacten met de gemeente in Reden laatste contact Beoordeling contacten Bezoek gemeentehuis Telefonisch contact Website contact Schriftelijk contact Melding openbare ruimte 36 BELEIDSREACTIE GEBRUIK EN BEOORDELING GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN Gebruik gemeentelijke voorzieningen Beoordeling gemeentelijke voorzieningen 40 BELEIDSREACTIE BOODSCHAPPEN EN WINKELEN Aankoop dagelijkse boodschappen Aankoop niet-dagelijkse boodschappen Beoordeling winkelcentra in de gemeente Moerdijk 44 BELEIDSREACTIE 44 3

4 8. MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Belang sociale contacten Vrijwilligerswerk Lidmaatschap verenigingen Sportdeelname Cultuurbeoefening Bezoek buurt-, dorps- en gemeenschapshuizen 49 BELEIDSREACTIE BETROKKENHEID BIJ GEMEENTELIJK BESTUUR Vertrouwen in de gemeente Invloed burger via gemeenteraadsverkiezingen Politieke betrokkenheid Mate dat burgers betrokken worden bij gemeentelijke plannen Beoordeling gemeentebestuur Beoordeling gemeentelijke informatie Gemeentelijke regels Krijgt de inwoner waar voor zijn/haar belastinggeld Beoordeling gemeentelijke organisatie 58 BELEIDSREACTIE MILIEU: AFVALSCHEIDING EN ENERGIEBESPARING Openingstijden Milieustraat Klantvriendelijkheid medewerkers afvalverwerking Gebruik en beoordeling mogelijkheden afvalinzameling Scheiden van plastic verpakkingsafval Scheiden van GFT Groene stroom Energiebesparende maatregelen in afgelopen jaar Zonnepanelen Windturbines Elektrische auto Energiecoöperatie Energiek Moerdijk Natuurvriendelijke tuin 68 BELEIDSREACTIE KEUZE VERVOERMIDDEL NAAR REISMOTIEF Gemaakte reizen Keuze vervoermiddel 70 BELEIDSREACTIE WERKENDEN EN WOON-WERK VERKEER Hoofdbezigheid Aard dienstverband en aantal uren van mensen in loondienst Werk en reizen 74 BELEIDSREACTIE 74 BIJLAGEN 75 Bijlage 1: Berekening schaalscores 76 Bijlage 2: Burgerindicatoren op een rij 78 4

5 SAMENVATTING Vanaf 2008 wordt in de gemeente Moerdijk jaarlijks een grootschalige enquête onder bewoners gehouden: de Burgerenquête. De gemeente gebruikt de resultaten van de enquête voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van haar beleid. Daarnaast dienen de uitkomsten ook voor de jaarrekening en de begroting. Onder de naam terugblik op het jaar 2012 hebben in januari en februari 2013 in totaal 1478 inwoners van Moerdijk aan de Burgerenquête deelgenomen. Hier volgt een samenvatting van de resultaten: H2. Profiel volwassen inwoners Moerdijk De gemeente Moerdijk telt op 1 januari 2012 bijna inwoners, waarvan inwoners 18 jaar en ouder zijn en zelfstandig wonen. Van de volwassen inwoners van Moerdijk heeft vier op de tien een lagere opleiding (LBO, VMBO), eenderde een middelbare (MBO, VWO) en een kwart een hogere opleiding (HBO, WO). Eenderde van de huishoudens heeft een netto maandelijks huishoudinkomen van meer dan twee keer modaal ( 3.100, en meer per maand), ruim eenderde zit tussen modaal en tweemaal modaal ( 1800 tot 3100 per maand) en drie op de tien huishoudens heeft inkomen beneden modaal (lager dan 1800,- per maand). Van alle bewoners van 18 tot 65 jaar heeft driekwart werk (63% in loondienst, 11% als zelfstandige). Acht op de tien mannen van 18 tot 65 jaar werkt en bij de vrouwen is dat twee op de drie. Bijna vier op de tien werkenden werkt in Moerdijk, 18% werkt in de regio Dordrecht/Rotterdam en 8% in de omgeving van Breda. Zeven op de tien werkenden gaat met de auto naar hun werk. Vier op de tien is binnen een kwartier op het werk, eenderde doet er 20 tot 30 minuten over en bijna drie op de tien reist drie kwartier of langer. Al deze cijfers over werken komen vrijwel overeen met die van H3 Beeld van gemeente Moerdijk Het overgrote deel van de inwoners van de gemeente Moerdijk is er (enigszins) trots op inwoner van Moerdijk te zijn en 7% van de bevolking is dat niet. De mate van trots op de eigen gemeente is duidelijk hoger dan in de jaren Dat blijkt ook uit de typeringen van bewoners over hun gemeente: meer positieve en minder negatieve typeringen van de gemeente. Zes op de tien typeringen is positief, een kwart negatief en de rest neutraal. Veel genoemde positieve omschrijvingen zijn: goed, gemoedelijk, gezellig, landelijk, rustig en ruimtelijk. Minder positief zijn: weinig te doen, samenraapsel, behoudend. H4. Wonen en woonomgeving Om een algemeen beeld te krijgen over het wonen in de gemeente Moerdijk geven de respondenten sinds 2008 rapportcijfers voor zowel de eigen woning, de woonomgeving, de leefbaarheid als de veiligheid in de eigen woonkern. De beoordeling van de vier onderwerpen is globaal vergelijkbaar met eerdere jaren en ligt tussen de 7 en 8. Voorzieningen De bewoners zijn ook zeer tevreden over het voorzieningenniveau in hun buurt. Over het geheel genomen liggen de scores in lijn met de beoordelingen van De inwoners van Moerdijk zijn het meest positief over de bereikbaarheid van hun buurt met de auto (7,9), de inzameling van het huisvuil (7,7), de straatverlichting (7,5) en het basisonderwijs (7,5). Het minst tevreden zijn de inwoners over de voorzieningen voor jongeren (5,5). Vanaf 2009 is de beoordeling van het Openbaar Vervoer elk jaar met 0,2 punt of meer toegenomen. 5

6 Sociale cohesie en buurtparticipatie Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de sfeer en sociale cohesie in hun buurt. Tweederde van de mensen geeft aan graag in hun buurt te blijven wonen en prettig met elkaar om te gaan. Bijna niemand vindt het vervelend om in hun huidige buurt te wonen. Van de inwoners van de gemeente Moerdijk voelt 85% zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun buurt, eenderde is actief in het lokale verenigingsleven en twee op de tien geeft aan afgelopen jaar zelf actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren. Tevredenheid beheer en onderhoud openbare ruimte Bijna driekwart van de inwoners van Moerdijk is tevreden met het beheer en onderhoud van het openbaar gebied in de eigen woonomgeving en ruim een kwart is hier niet tevreden over. De gemiddelde waardering voor het beheer en onderhoud in de eigen woonbuurt is 6,8. In woonbuurten komt overlast van hondenpoep en/of loslopende honden en zwerfvuil het vaakst voor. Van alle vormen van geluids- en geuroverlast wordt de meeste hinder ondervonden van het geluid van wegverkeer, zoals vrachtauto s, personenauto s en bromfietsen/scooters en de geur van industrie en landbouw. De overlast van het geluid van personenauto s lijkt iets te zijn afgenomen, de overige voorgelegde vormen van overlast liggen op een vergelijkbaar niveau met Veiligheid De inwoners uit Moerdijk geven gemiddeld een 7,2 voor de veiligheid bij hen in de buurt. Van alle Moerdijkers voelt, vergelijkbaar aan eerdere jaren, 20% zich wel eens onveilig. De gemeentelijk aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de woonbuurten scoort net als in de voorgaande jaren 5,9. De bereikbaarheid voor meldingen en klachten wordt het meest gewaardeerd. Het rapportcijfer voor de inzet van de politie is met een 6,2 vergelijkbaar met voorgaande jaren. H5 Gemeentelijke dienstverlening Burgers hebben op veel manieren contact met de gemeente. Net als voorgaande jaren gaat bijna de helft van de inwoners van Moerdijk het liefst naar de balie in het gemeentehuis, drie op de tien regelt het bij voorkeur via internet, een op de zes geeft de voorkeur aan telefonisch contact en 6% kiest voor schriftelijk contact. Vergeleken met voorgaande jaren valt op dat dit jaar de voorkeur voor internet en schriftelijk contact is toegenomen ten koste van het telefonisch contact. Contact met de gemeente Driekwart van de respondenten heeft in het afgelopen jaar het gemeentehuis bezocht, zes op de tien heeft de website bezocht, vier op de tien heeft gebeld met de gemeente, 16% heeft een gestuurd en 9% heeft een brief geschreven. De resultaten liggen in lijn met de voorgaande jaren. Mensen met een hoger inkomen en 45-minners maken vaker gebruik van internet en . Beoordeling contacten Van de vijf onderscheiden soorten contact met de gemeente wordt de behandeling in het gemeentehuis met een 7,7 het hoogst gewaardeerd en de behandeling van de contracten met een 6,0 het laagst. De beoordeling van de persoonlijke en telefonische dienstverlening en de website lijkt over de jaren iets toe te nemen. De beoordeling van de contacten scoren over de jaren nog wisselvallig. H6. Gebruik en beoordeling gemeentelijke voorzieningen Voor elf gemeentelijke voorzieningen is de inwoners gevraagd of ze hier gebruik van maken. De inwoners van Moerdijk maken het meest gebruik van recreatieve wandel- en fietsroutes en het minst van het Centrum voor Kunsten en het Toeristen- en Arrangementenbureau. Er zijn nagenoeg geen verschillen in gebruik met

7 Beoordeling gemeentelijke voorzieningen Vervolgens is de inwoners gevraagd naar de tevredenheid over 18 (andere) gemeentelijke voorzieningen. De sportvoorzieningen worden het hoogst beoordeeld en voorzieningen voor jongeren het laagst. Gemiddeld krijgen de 18 gemeentelijke voorzieningen, evenals in 2011, een 6,5. Bij geen van de 18 voorzieningen is het verschil met vorig jaar groter dan 0,2 punt. H7. Boodschappen en winkelen Dagelijkse boodschappen, zoals levensmiddelen, worden meestal in de eigen woonbuurt / kern gekocht. Ruim de helft van alle dagelijkse boodschappen wordt in Zevenbergen gekocht. De supermarkten en speciaalzaken in de kernen Fijnaart en Klundert trekken elk circa 15% van de inwoners en de winkels in Willemstad ongeveer 4%. Voor niet-dagelijkse boodschappen zijn de Moerdijkers bereid verder te reizen. Drogisterij- en Doehet-zelf-artikelen worden vrijwel altijd in de eigen gemeente gekocht. Voor meubelen en woninginrichting bezoekt men meestal andere gemeenten, ook als men voor de gezelligheid gaat winkelen. Breda en in mindere mate Roosendaal zijn de belangrijkste concurrenten van Moerdijk voor de aankoop van kleding, schoenen en om voor de gezelligheid te winkelen. Opvallend is de toenemende kracht van internet op het gebied van de aankoop van boeken en cd s. Ouderen en inwoners met een lager huishoudinkomen kopen vaker hun winkelartikelen in de eigen gemeente en jongeren en mensen met een hoger huishoudinkomen relatief minder vaak. De gemeente Moerdijk kent drie winkelcentra. Een groter in de kern Zevenbergen en twee kleinere in Fijnaart en Klundert. Zevenbergen, met de meeste winkels, scoort het hoogst op winkelaanbod en aanbod van horecagelegenheden. H8. Maatschappelijke participatie Mensen hebben op allerlei manieren contact met elkaar. Contact met familie en het eigen gezin wordt door (bijna) iedereen belangrijk gevonden, gevolgd door contacten met mensen in de buurt en met collega s op het werk. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is in dit onderzoek gedefinieerd als werk dat bij een vereniging, organisatie of stichting wordt verricht, onverplicht en onbetaald ten behoeve van anderen of de samenleving. Volgens deze definitie doet eenderde (iets minder dan in 2011 toen 37% gemeten is) van de Moerdijkers vrijwilligerswerk, meestal voor een paar uur of minder per week. Jongeren en de lagere inkomens doen relatief minder vaak vrijwilligerswerk. De meeste vrijwilligers zijn werkzaam binnen de sportverenigingen, kerkelijke en levensbeschouwelijke en/of culturele organisaties. Lidmaatschap verenigingen Van alle volwassen Moerdijkers is 60% lid van een vereniging. Vier op de tien is lid van een sportvereniging, ruim een op de tien van een culturele organisatie, 10% van een ouderenorganisatie, 2% van een jongeren- of kinderenorganisatie en 13% van een andere vereniging. Sportparticipatie Voor het landelijk kengetal "sportparticipatie" (Richtlijn Sport Onderzoek) dient men minimaal 12x per jaar een sport te beoefenen. Evenals in 2011 voldoet ruim de helft van de volwassen Moerdijkers aan deze definitie. De meesten sporten één of meer keer per week. Inwoners met een hoger inkomen sporten relatief meer en 65-plussers, lagere inkomens sporten relatief minder. Van alle sporters beoefent negen op de tien hun sport (ook) in Moerdijk. 7

8 Cultuurbeoefening Bij cultuurbeoefening gaat het om kunstzinnige activiteiten zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen, zingen, muziek maken, toneel, dans, fotografie/film/video, dichten en verhalen schrijven. Evenals in 2011 doet een kwart van de volwassen Moerdijkers aan een of meer kunstzinnige activiteiten. Een op de tien doet dit wekelijks of vaker. Van alle cultuurbeoefenaars doet driekwart dit (ook) in Moerdijk. Bezoek buurt-, dorps- en gemeenschapshuizen De gemeente Moerdijk heeft diverse buurt-, dorps- en gemeenschapshuizen. Evenals in 2011 is drie op de tien volwassen Moerdijkers hier in het afgelopen jaar geweest. De meesten komen hier incidenteel. Ouderen bezoeken relatief vaker een buurt-, dorps- of gemeenschapshuis. Meestal gaat men naar het dichtstbijzijnde buurt-, dorps- en gemeenschapshuis. Men gaat vaak naar buurt-, dorps- en gemeenschapshuizen voor vergaderingen en voor verenigingsactiviteiten, sporten en bewegen, cultuurbeoefening en op feestdagen. H9. Betrokkenheid bij gemeentelijk bestuur Tweederde van de inwoners van de gemeente Moerdijk zegt vertrouwen te hebben in de gemeente, waarmee het college, de gemeenteraad en de ambtenaren bedoeld worden. Eenderde van de inwoners heeft weinig of geen vertrouwen. De inwoners van de gemeente Moerdijk geven de gemeentelijke organisatie, waarmee het college en de ambtenaren worden bedoeld, als rapportcijfer een 6,3. Ook hebben de inwoners het gemeentebestuur beoordeeld op vijf onderwerpen. De gemeentelijke informatie scoort net als voorgaande jaren het hoogst. Ruim eenderde van de inwoners van Moerdijk volgt de lokale politieke ontwikkelingen altijd of meestal en vier op de tien soms. Ruim twee op de tien volgt dit (bijna) nooit. Stemmers bij verkiezingen voor de gemeenteraad volgen de lokale politiek vaker dan niet-stemmers. Weekblad de Moerdijkse Bode en dagblad BN/DeStem zijn net als eerdere jaren de belangrijkste informatiebronnen voor de lokale politiek. H10. Milieu: afvalscheiding en energiebesparing De Milieustraat van de gemeente Moerdijk is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot uur. Ruim acht op de tien inwoners van Moerdijk is tevreden over deze openingstijden. De klantvriendelijkheid van de medewerkers van de Milieustraat wordt gemiddeld iets hoger beoordeeld dan in 2011: nu wordt een 7,5 gegeven, in 2011 een 7,3. De klantvriendelijkheid van de vuilnismannen scoort evenals in 2011 gemiddeld een 7,2. Gebruik en waardering mogelijkheden afvalinzameling Bijna alle huishoudens maken gebruik van de afvalinzameling via duobakken/minicontainers en van papiercontainers. Plastic en glas wordt door ruim acht op de tien respondenten (wel eens) apart ingezameld en textiel door ruim zes op de tien. Acht op de tien Moerdijkers is één of meer keer naar de Milieustraat geweest. Van het op afroep ophalen van afval en van de ondergrondse voorzieningen voor restafval wordt minder gebruik gemaakt, met percentages tussen de 8% en 15%. Van de onderscheiden inzamelingsmogelijkheden van afval wordt inzameling via papiercontainers met een 7,8 het hoogst gewaardeerd en het op afroep laten ophalen van snoeihout met een 6,7 het laagst. Scheiden plastic afval en GFT Negen op de tien respondenten geeft aan GFT te scheiden en 84% hun plastic verpakkingsafval. De meesten doen dit meestal tot (vrijwel) altijd. Van het GFT-afval worden planten-, tuin- en bloemenafval het best gescheiden en koffiefilters en theezakjes het minst. Voor het scheiden van plastic afval zijn speciale zakken beschikbaar. De mensen die hun plastic scheiden beoordelen de verkrijgbaarheid van deze zakken gemiddeld met een 7,5. 8

9 Groene stroom, energiebesparende maatregelen en zonnepanelen Van de inwoners van Moerdijk maakt, evenals in 2011, 45% gebruik van groene stroom van het energiebedrijf. Eenderde van de bewoners heeft het afgelopen jaar energiebesparende maatregelen aangebracht aan hun woning, zoals dubbel glas, zonnepanelen, energiezuinige verwarmingsketel of isolatie van muren of dak. Op dit moment geeft ongeveer 2% van de inwoners zonnepanelen op hun dak, gemiddeld gaat het ongeveer om 20m 2. Drie op de tien huishoudens heeft interesse in energiebesparende maatregelen als zonnepanelen, isolatie, HR++/energiezuiniger glas en andere maatregelen. Windturbines Bijna de helft van de respondenten is voorstander van windturbines in de gemeente Moerdijk, een kwart is tegen en ruim een kwart heeft hier geen mening over. De voorstanders van windturbines in de gemeente Moerdijk vinden dat deze het best geplaatst kunnen worden langs de snelwegen, in de polders en op bedrijventerreinen. De tegenstanders van de windturbines vinden met name dat windturbines het landschap aantasten, lelijk zijn, hinder veroorzaken (geluid, slagschaduw, te hoog) en zeggen dat windenergie niet rendabel is. Elektrische auto Veruit de meeste Moerdijkers rijden nog niet in een elektrische auto. Zij vinden een elektrische auto met name te duur, hebben geen interesse voor elektrisch autorijden, noemen de beperkte actieradius van een elektrische auto en het gebrek aan oplaadpunten in de gemeente Moerdijk. Energiecoöperatie Energiek Moerdijk Een op de zes inwoners van Moerdijk heeft wel eens gehoord van Energiecoöperatie Energiek Moerdijk, 1% is hier lid van en 5% overweegt dit. 22% wist niet van het bestaan en zou hier wel meer over willen weten. Natuurvriendelijke tuin Ruim vier op de tien Moerdijkers geeft aan een natuurvriendelijke tuin te hebben. Dit zijn relatief vaker meerpersoonshuishoudens, 50-plussers en de hogere inkomens. Daarnaast geeft ruim eenderde aan geen natuurvriendelijke tuin te hebben en twee op de tien weet het niet. De mensen die geen natuurvriendelijke tuin hebben geven hiervoor voornamelijk als reden dat ze geen tuin hebben, een onderhoudsvrije tuin willen of geen natuurvriendelijke tuin willen. H11. Vervoermiddel binnen Moerdijk Voor een achttal bestemmingen binnen de gemeente Moerdijk is gekeken naar het meest gebruikte vervoermiddel. Vrijwel alle inwoners doen hun dagelijkse en wekelijkse boodschappen in Moerdijk, negen op de tien winkelt en bezoekt wel eens familie/kennissen in de gemeente Moerdijk, acht op de tien doet aan vrijetijdsbesteding, vier op de tien inwoners gaat naar hun werk en drie op de tien brengt kinderen naar de (basis)school in Moerdijk. Voor de wekelijkse boodschappen en om naar hun werk in Moerdijk te gaan, gebruiken inwoners meestal de auto. Kinderen naar school te brengen doet men meestentijds met de fiets of te voet. 9

10 1. INLEIDING Achtergrond Vanaf 2008 wordt in de gemeente Moerdijk jaarlijks een grootschalige enquête onder bewoners gehouden: de Burgerenquête. De gemeente gebruikt de resultaten van de enquête voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van haar beleid. Daarnaast dienen de uitkomsten ook voor de jaarrekening en de begroting. De inhoudelijke doelstellingen van de Burgerenquête zijn: Het verkrijgen van inzicht in meningen, ervaringen, wensen en waardering van Moerdijkse burgers met betrekking tot hun woon- en leefklimaat, gemeentelijke dienstverlening en het imago van de gemeente 1. Het genereren van informatie voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid op het terrein van aantrekkelijkheid winkelaanbod, afvalscheiding, afvalinzameling, energiebesparing, milieu/duurzaamheid, maatschappelijke participatie, vervoermiddelkeuze per reismotief, werken en woon-werkverkeer. Aangezien er dit jaar voor de vijfde keer een enquête onder burgers wordt gehouden, bestaat de mogelijkheid om veranderingen door de jaren heen te meten. Dit geldt voor onderwerpen waarover onderzoeksvragen in eerdere enquêtes zijn gesteld. Naast de vragen uit eerder gehouden burgerenquêtes ( ) hebben afdelingen van Gemeente Moerdijk nieuwe (beleids-) onderwerpen aangedragen voor vragen aan bewoners van Moerdijk: aantrekkelijkheid winkelaanbod, afvalinzameling, milieu/duurzaamheid en vervoermiddelkeuze per reismotief. Onderzoeksverantwoording De Burgerenquête heeft in januari en februari 2013 plaatsgevonden onder de naam terugblik op het jaar De enquête is een gecombineerde internet-schriftelijke enquête onder een representatieve steekproef van zelfstandig wonende inwoners van Moerdijk van 18 jaar en ouder. Aan de geselecteerde inwoners is een vragenlijst gezonden met een brief van het college van burgemeester en wethouders waarin om hun medewerking is gevraagd, waarbij ze zowel de mogelijkheid kregen om de vragenlijst digitaal als schriftelijk in te vullen. Vanwege het groot aantal onderwerpen zijn de vragen opgenomen in 2 delen. Het onderzoek is zodanig opgezet dat betrouwbare resultaten zijn verkregen voor de hele gemeente Moerdijk. Uitgaande van een verwachte respons van 33% zijn vragenlijsten verstuurd. In totaal hebben 1478 inwoners de vragenlijst ingevuld, waarvan bijna tweederde digitaal. De respons is daarmee op 37% uitgekomen. Doordat zoveel inwoners hebben deelgenomen, kunnen de uitkomsten van de Burgerenquête voor de gemeente Moerdijk als nauwkeurig worden omschreven. Om uitspraken voor de hele gemeente te kunnen doen, heeft een weging naar het aantal bewoners geslacht en leeftijd plaatsgevonden. In dit rapport zijn uitsluitend de resultaten na weging opgenomen. Verder worden in dit rapport veelal de resultaten exclusief weet niet/geen antwoord weergegeven, tenzij anders aangegeven. 1 Met een enquête worden de meningen en ervaringen van inwoners in beeld gebracht. Opgemerkt kan worden dat met een burgerenquête informatie wordt verkregen over de subjectieve beleving van bewoners. Die beleving zal vaak overeenkomen met objectieve informatie over een beleidsveld of beleidsaspect, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. 10

11 2. PROFIEL VOLWASSEN INWONERS MOERDIJK In dit hoofdstuk wordt een kort profiel gegeven van de inwoners van de gemeente Moerdijk, gebaseerd op kerncijfers van de gemeente en de Burgerenquête De cijfers uit de Burgerenquête zijn gebaseerd op respondenten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: het aantal volwassen inwoners per woonkern, de bevolking naar sekse en leeftijd, het opleidingsniveau en het huishoudinkomen. 2.1 Aantal volwassen inwoners Moerdijk De gemeente Moerdijk telt op 1 januari 2012 bijna inwoners, waarvan inwoners 18 jaar en ouder zijn en zelfstandig wonen. Het aantal volwassenen van 18 jaar en ouder is het afgelopen jaar met 264 toegenomen. De gemeente Moerdijk bestaat uit elf kernen, waarvan Zevenbergen de grootste is. Grafiek 2.1: Aantal volwassenen inwoners (18+) per woonkern (bron: GBA Moerdijk, stand ) Zevenbergen Klundert Fijnaart Willemstad Standdaarbuiten Zevenbergschen Hoek Moerdijk Noordhoek Heijningen Langeweg Helwijk Sekse Van de volwassen inwoners van Moerdijk is man en vrouw. Zoals te verwachten valt, zijn er hierbij nagenoeg geen verschillen tussen de woonkernen. Grafiek 2.2: Sekse inwoners (18+) per woonkern (bron: GBA Moerdijk, stand Totaal gemeente Moerdijk 50% 50% Zevenbergen Klundert Fijnaart Willemstad Standdaarbuiten Zevenbergschen Hoek Moerdijk Noordhoek Heijningen Langeweg Helwijk 49% 49% 50% 50% 49% 52% 51% 52% 51% 54% 51% 51% 51% 50% 50% 51% 48% 49% 48% 49% 46% 49% 0% 25% 50% 75% 100% man vrouw 11

12 2.3 Leeftijd Onderstaande tabel geeft de leeftijdsverdeling van de bevolking van 18 jaar en ouder. Willemstad heeft relatief de meeste 50-plussers, Langeweg en Standdaarbuiten hebben relatief meer 50-minners. Grafiek 2.3 Leeftijd inwoners per woonkern (bron: GBA Moerdijk, stand ) Totaal gemeente Moerdijk 21% 29% 28% 22% Zevenbergen 21% 28% 27% 24% Klundert 23% 28% 28% 21% Fijnaart 21% 29% 25% 25% Willemstad 18% 29% 30% 24% Standdaarbuiten 20% 31% 31% 18% Zevenbergschen Hoek 21% 29% 30% 21% Moerdijk 20% 30% 27% 23% Noordhoek 22% 28% 32% 18% Heijningen 18% 30% 34% 17% Langeweg 19% 35% 31% 15% Helwijk 20% 30% 31% 19% 0% 25% 50% 75% 100% Opleidingsniveau Van de volwassen inwoners van Moerdijk heeft 41% een lagere opleiding (LBO, VMBO), 34% een middelbare (MBO, VWO) en een kwart een hogere opleiding (HBO, WO). Het gemiddelde opleidingsniveau van de inwoners is redelijk stabiel en verandert jaarlijks slechts beperkt. Tabel 2.4: Opleidingsniveau inwoners (bron: Burgerenquête Moerdijk ) Lager 43% 42% 41% 40% 41% Middelbaar 34% 35% 36% 35% 34% Hoger 23% 23% 23% 25% 25% N= % 100% 100% 100% 100% 2.5 Inkomensniveau Van de ondervraagde huishoudens in de Burgerenquête heeft drie op de tien een netto maandelijks huishoudinkomen van meer dan 3.100, bijna vier op de tien zit tussen de 1800 en 3100 en drie op de tien huishoudens heeft een huishoudinkomen dat lager is dan Tabel 2.5: Netto maandelijks huishoudinkomen (bron: Burgerenquête Moerdijk 2012) Minder dan 1.050, - per maand 6% 5% 1.050, - tot 1.400, - per maand 9% 9% 1.400, - tot 1.800, - per maand 15% 16% 1.800, - tot 3.100, - per maand 37% 38% 3.100, - per maand of meer 33% 31% n= % 100% 12

13 3. BEELD VAN GEMEENTE MOERDIJK In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het beeld dat de inwoners van de gemeente Moerdijk hebben van hun eigen gemeente. Hiervoor is in de Burgerenquête gevraagd in hoeverre inwoners trots zijn om inwoners van de gemeente te zijn en de welke typering men geeft aan hun gemeente. In de derde paragraaf wordt de beoordeling bekeken naar de verschillende doelgroepen binnen Moerdijk. 3.1 Trots om inwoner van Moerdijk te zijn Vier op de tien inwoners van de gemeente Moerdijk zegt trots te zijn om inwoner van Moerdijk te zijn, iets meer dan de helft zegt hier enigszins trots op te zijn. Dit is hoger dan in voorgaande jaren. Op basis van de mate van trots is een schaalscore berekend (zie bijlage 1). Die score bedraagt voor ,3. Dit is hoger dan in de laatste drie jaar toen deze score steeds een 6,8 bedroeg. Grafiek 3.1: Bent u er trots op om inwoner te zijn van gemeente Moerdijk (n=707) 2008 (7,0) 38% 50% 12% 2009 (6,8) 34% 53% 13% 2010 (6,8) 34% 53% 13% 2011 (6,8) 32% 56% 12% 2012 (7,3) 40% 53% 7% 0% 25% 50% 75% 100% Helemaal Enigszins Helemaal niet 3.2 Typering van gemeente Moerdijk Als de inwoners gevraagd wordt hun gemeente met een woord te omschrijven geeft ruim de helft een positieve omschrijving en een kwart een negatieve omschrijving. Vaak genoemde positieve omschrijvingen zijn: goed/zo doorgaan, gemoedelijk, landelijk, ruimtelijk, groot en rustig. De meest genoemde negatieve omschrijvingen zijn: weinig te doen, versnipperd, gemakzuchtig, behoudend, afstandelijk en lastig. Een overzicht van alle omschrijvingen staat in het tabellenboek. Op basis van deze typering is een schaalscore berekend (zie bijlage 1). De score is een 7,3 2. Tabel 3.2: Typering gemeente Moerdijk Woord met positieve lading 52% 58% Woord met neutrale lading 17% 17% Woord met negatieve lading 31% 25% N= Toelichting % 100% Goed, zo doorgaan, geweldig (109x), gemoedelijk, gezellig, vriendelijk, sociaal (52x), plattelandsgemeente, landelijk, dorp(s) (27x), uitgebreid, ruimtelijk, groot (25x), rustig (25x) Voldoende, redelijk (21x), heel gewoon, normaal (17x), industrie (12x), matig (11x), werk/industrie dorp (10x), Zevenbergen (9x) Weinig te doen, saai (27x), warrig, versnipperd, samenraapsel (21x), laks, gemakzuchtig (12x),geen vooruitgang, behoudend (11x), negatief (9x), te afstandelijk, vervreemd van burgers (6x), moeilijk, lastig (6x) 2 Het berust op toeval dat de schaalscores van trots ( 3.1) en typering ( 3.2) zowel in 2011 als 2012 gelijk zijn 13

14 3.3 Houding ten opzichte van gemeente Moerdijk naar doelgroep Het beeld van de gemeente Moerdijk is bij vrouwen, 65-plussers en alleenstaanden vaker positief. Mannen en mensen met kinderen zijn voor wat betreft hun beeld van de gemeente kritischer. Tabel 3.3: Houding t.o.v. gemeente Moerdijk op basis van gemiddelde schaalscores trots en typering Totaal Naar gezinssamenstelling ,8 Alleenstaand 8, ,3 Samenwonend (zonder kind) 7,4 Gezin (met kinderen) 7,1 Naar sekse Man 7,2 Naar opleiding Vrouw 7,4 Lager 7,6 Middelbaar 7,1 Naar leeftijd Hoger 7, , ,1 Naar inkomen , , , ,5 >3100 7,1 N=707 BELEIDSREACTIE Over het beeld dat de inwoners hebben van hun eigen gemeente zijn in de Burgerenquête 2012 vragen gesteld over twee aspecten: 1. trots om inwoner van Moerdijk te zijn; 2. typering van de gemeente Moerdijk. De bevindingen laten over het algemeen een positief beeld zien. Vier jaar lang was de schaalscore voor trots een 6,8. In 2012 is dit een 7,3. Vier op de tien inwoners van de gemeente Moerdijk zegt trots te zijn om inwoner van Moerdijk te zijn, dit is hoger dan in voorgaand jaren. De helft van de burgers heeft een uitgesproken positief beeld van de gemeente. De gemeente Moerdijk wordt gekarakteriseerd als landelijk, ruimtelijk en groot. Het sociale en gemoedelijk karakter wordt bijzonder gewaardeerd. Ook worden classificaties als goed en geweldig met regelmaat genoemd. Een vierde deel van de bevolking beschrijft de gemeente in negatieve zin en noemt termen als saai en versnipperd. Het blijkt dat het beeld van de gemeente Moerdijk bij gezinnen en inwoners met een hoger inkomen wat kritischer wordt benaderd. De beïnvloeding van de beleving van deze aspecten is voor de gemeente gering. 14

15 4. WONEN EN WOONOMGEVING In dit hoofdstuk 4 wordt de gemeente Moerdijk op de verschillende woon- en leefbaarheidsfactoren beoordeeld en met elkaar vergeleken. Achtereenvolgens worden besproken: vier burgerindicatoren, het voorzieningenniveau, de sociale cohesie, de buurtparticipatie, de tevredenheid over de ontwikkeling van de woonkern en het beheer en onderhoud, de overlast van een aantal voorvallen en het veiligheidsgevoel. In de laatste twee paragrafen wordt gekeken naar de beoordeling van de gemeente en de politie als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. 4.1 Beoordeling eigen woning, woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid (4 burgerindicatoren) Om een beeld te krijgen van de tevredenheid over het wonen in de eigen woonkern hebben de respondenten rapportcijfers gegeven voor zowel de eigen woning, de woonomgeving, de leefbaarheid als de veiligheid in de eigen woonkern. Deze vier rapportcijfers zijn burgerindicatoren waarop het beleid wordt getoetst. Van de vier onderwerpen beoordelen de inwoners hun eigen woning het hoogst met een 7,8. Grafiek 4.1a: Rapportcijfer woning, woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid (n= 771) Eigen woning (7,8) 9% 24% 67% Woonomgeving (7,0) 25% 40% 35% Leefbaarheid (7,2) 16% 46% 38% Veiligheid (7,2) 18% 42% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 of lager 7 8 of hoger Onderstaande tabel geeft een vergelijking met eerdere jaren. De beoordeling van de vier onderwerpen is nagenoeg gelijk aan die van eerdere jaren. Tabel 4.1b: Beoordeling woning, woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid naar woonkern Gemiddelde 4 cijfers - 7,3 7,4 7,4 7,3 Woning 7,9 7,8 7,7 7,8 7,8 Woonomgeving 7,0 7,1 7,2 7,1 7,0 Leefbaarheid # 7,2 7,4 7,3 7,2 Veiligheid 7,0 7,2 7,3 7,3 7,2 N= 771; # niet gevraagd 15

16 4.2 Voorzieningenniveau eigen woonkern De tevredenheid over met de eigen buurt wordt onder andere bepaald door het voorzieningenniveau in de eigen buurt. Hierbij kan het gaan om de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen, als ook om het onderhoud van wegen en groen (schoon en heel) en bijvoorbeeld de bereikbaarheid met auto en OV. Het voorzieningenniveau wordt al vier jaar in de Burgerenquête behandeld door middel van de beoordeling van een aantal voorzieningen en stellingen. De resultaten worden hieronder naar tevredenheid / mate van eens zijn gepresenteerd en zijn omgerekend naar scores (zie bijlage 1). De inwoners van Moerdijk zijn het meest positief over de autobereikbaarheid van hun buurt, de inzameling van het huisvuil, het basisonderwijs en de straatverlichting. Het minst tevreden zijn de inwoners over de voorzieningen voor jongeren en het onderhoud van de wegen/paden/pleintjes bij hen in de buurt. Grafiek 4.2a: Tevredenheid over zeven voorzieningen en het eens zijn met negen stellingen in de eigen woonkern (n=771) Buurt met auto goed bereikbaar (7,9) 88% 8% 4% Inzamelen huisvuil (7,8) 86% 10% 4% Basisonderwijs (7,5) 73% 24% 3% Onze straat wordt goed verlicht (7,4) 78% 13% 9% Buurt goed toegankelijk voor mensen met beperking (7,0) 62% 25% 13% Voldoende perken/plantsoenen/parken (6,9) 61% 21% 18% Peuterspeelzaal/BSO (6,8) 45% 47% 8% Winkels voor dagelijkse boodsch (6,8) 64% 12% 24% Riool in buurt kan regenwater goed aan (6,5) 57% 18% 25% Perken/plantsoenen/parken goed onderhouden (6,4) 48% 28% 24% Buurt goed schoongehouden (6,4) 46% 33% 21% Parkeergelegenheid (6,4) 50% 21% 29% OV (6,4) 43% 34% 23% Verkeersveiligheid (6,3) 44% 31% 25% In de buurt goede voorzieningen voor kinderen (6,0) 37% 31% 32% Wegen/paden/pleintjes worden goed onderhouden (5,9) 38% 27% 35% Voorzieningen voor jongeren (5,5) 17% 48% 35% 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) tevreden/mee eens neutraal (zeer) ontevreden/oneens 16

17 Ontwikkeling waardering voorzieningenniveau eigen woonkern In onderstaande tabel zijn de scores van de zeventien aspecten vergeleken met eerdere jaren. Over het geheel genomen liggen de scores in lijn met de beoordelingen van De winkels voor dagelijkse boodschappen worden wat hoger beoordeeld, de peuterspeelzalen/bso iets lager, maar ook daar zijn de verschillen beperkt. Als gekeken wordt naar de trend vanaf 2009 is de beoordeling van het Openbaar Vervoer elk jaar met 0,2 punt of meer toegenomen. Tabel 4.2b: Beoordeling voorzieningenniveau in de eigen buurt naar woonkern (n=771) Burgerindicator Totaal 17 (15) aspecten eigen buurt 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 Bereikbaarheid met auto (v) V 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 Inzamelen huisvuil (v) V 7,6 7,4 7,6 7,7 7,8 Basisonderwijs (v) V 7,7 6,9 7,4 7,5 7,5 Straatverlichting (b&o) B 7,4 7,6 7,4 7,5 7,4 Toegankelijkh. mensen met beperking (b&o) B 6,3 6,1 7,0 7,0 7,0 Hoeveelheid groen (b&o) B 7 7,1 7,1 6,8 6,9 Peuterspeelzaal/BSO (v) V # # # 7,1 6,8 Winkels voor dagelijkse boodschappen (v) V # 6,3 6,3 6,5 6,8 Riolering (b&o) B 6,3 6,8 6,4 6,3 6,5 Onderhoud groen (b&o) B 5,9 6,7 6,5 6,3 6,4 Schoonhouden buurt (b&o) B 6,1 6,6 6,5 6,3 6,4 Parkeergelegenheid (v) V 6,6 6,8 6,5 6,2 6,4 OV (v) V 5,8 5,5 6,0 6,2 6,4 Verkeersveiligheid 6,1 6,6 6,5 6,3 6,3 Voorzieningen voor kinderen (v) V # # # 6,0 6,0 Onderhoud verharding (b&o) B 5,4 6,0 6,0 5,8 5,9 Voorzieningen voor jongeren (v) V 4,8 4,4 5,4 5,4 5,5 N=771, kleuren: d.blauw: > 7; m.blauw: 5,5-7; l.blauw: < 5,5; # t/m 2010: niet of anders gevraagd /gepresenteerd 17

18 4.3 Prettig wonen in eigen buurt (sociale cohesie) Buurtbewoners hebben zelf een belangrijke invloed op de sfeer in hun buurt. Als mensen prettig met elkaar omgaan, dan is het fijner wonen in de buurt en hebben mensen minder de neiging te willen verhuizen. Voor negen sfeerbepalende aspecten is gevraagd of deze van toepassing zijn bij hen in de buurt. Tweederde van de respondenten geeft aan dat mensen graag in hun buurt blijven wonen, 30% reageert neutraal en slechts 4% is het niet met deze stelling eens. Grafiek 4.3a: Prettig wonen in eigen buurt, negen aspecten 3 (n=771) Het is niet vervelend om in deze buurt te wonen (9,1)* 86% 11% 3% Als het even kan, blijf ik in deze buurt wonen (8,7)* 81% 11% 8% Mensen blijven hier graag wonen (8,1) 66% 30% 4% Mensen gaan op een prettige manier met elkaar om (7,7) 62% 30% 8% Iedereen die hier wil wonen, is welkom (7,4) 57% 34% 9% Als in deze buurt woont, goed getroffen (7,2) 52% 40% 8% Ik voel mij thuis bij de mensen in deze buurt (7,2) 53% 39% 8% Mensen kennen elkaar in deze buurt aardig goed (6,8)* 54% 29% 17% Woon in gezellige buurt, met veel saamhorigheid (5,6) 31% 51% 18% 0% 25% 50% 75% 100% mee eens neutraal oneens De resultaten zijn globaal vergelijkbaar met eerdere jaren. Tabel 4.3b: Beoordeling negen aspecten Prettig wonen in eigen buurt naar woonkern 2010 herberek Gemiddelde van de 9 aspecten 7,5 7,5 7,6 Het is niet vervelend om in deze buurt te wonen 9,1 9,1 9,1 Als het even kan, blijf ik in deze buurt wonen 8,8 8,5 8,7 Mensen blijven hier graag wonen 7,9 7,7 8,1 Mensen gaan op een prettige manier met elkaar om 7,7 7,6 7,7 Iedereen die hier wil wonen, is welkom 7,2 7,4 7,4 Ik voel mij thuis bij de mensen in deze buurt 7,4 7,3 7,2 Als in deze buurt woont, goed getroffen 7,4 7,1 7,2 Mensen kennen elkaar in deze buurt aardig goed 6,8 6,8 6,8 Woon in gezellige buurt, met veel saamhorigheid 5,9 5,6 5,6 N=771, kleuren: d.blauw: > 7; m.blauw: 5,5 7; l.blauw: < 5,5 3 Drie aspecten (sterretjes) die in een negatieve stelling zijn voorgelegd, zijn in de grafiek in een positieve stelling weergegeven 4 In 2010 werd de score op een andere manier berekend. De scores zijn in deze tabel herberekend op dezelfde wijze als

19 4.4 Buurtparticipatie Vervolgens wordt gekeken naar de mate waarin mensen zich betrokken voelen bij hun buurt en hier daadwerkelijk actief zijn. Van de inwoners van de gemeente Moerdijk voelt 85% zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun buurt, eenderde is actief in het lokale verenigingsleven en twee op de tien geeft aan afgelopen jaar zelf actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren. Grafiek 4.4a: Buurtparticipatie 5 (n=771) Medeverantwoordelijk voelen voor leefbaarheid buurt 85% 15% Actief in lokale verenigingsleven 33% 67% Betrokken voelen bij de stads/dorpsraad in buurt 20% 80% Zelf actief geweest om buurt te verbeteren 18% 82% 0% 25% 50% 75% 100% ja nee De cijfers van de buurtparticipatie schommelen met de jaren en liggen nu iets lager dan in Tabel 4.4b: Buurtparticipatie naar woonkern Voelt zich medeverantwoordelijk voor buurt 72% 89% 85% Actief in lokale verenigingsleven 37% 38% 33% Voelt zich betrokken bij stads/dorpsraad in buurt 22% 22% 20% Actief geweest om buurt te verbeteren 18% 20% 18% N=771 5 Het % inwoners dat actief is in lokale verenigingsleven is hier net als in eerdere jaren exclusief neutraal gepresenteerd. 19

20 4.5 Tevredenheid over ontwikkeling van de woonkern en het beheer en onderhoud In paragraaf 4.1 was te zien was dat de beoordelingen voor de woonomgeving en de leefbaarheid vergeleken met eerdere jaren nagenoeg onveranderd zijn. Toch blijkt de perceptie van de inwoners van Moerdijk dat ze per saldo jaarlijks een (lichte) achteruitgang zien van het uiterlijk en de sfeer bij hen in de woonkern. Tabel 4.5a: Ontwikkeling uiterlijk en sfeer in de eigen woonkern Uiterlijk Sfeer Verbeterd 19% 17% 13% 12% 11% 14% 7% Niet veranderd 51% 60% 70% 67% 70% 64% 77% Verslechterd 24% 23% 17% 22% 20% 23% 16% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N=771 Zeven op de tien inwoners van Moerdijk is tevreden met het beheer en onderhoud van het openbaar gebied in de eigen woonomgeving en drie op de tien is hier ontevreden over. Voor dit cijfer is ook een schaalscore berekend (zie bijlage 1). Tabel 4.5b: Tevredenheid beheer en onderhoud Schaalscore 7,0 6,8 6,8 Zeer tevreden 2% 3% 2% Tevreden 76% 70% 69% Ontevreden 20% 24% 26% Zeer ontevreden 2% 3% 3% N= % 100% 100% 4.6 Mate van overlast van verschillende aspecten De inwoners van Moerdijk is gevraagd in hoeverre ze vaak, soms of geen overlast hebben van hondenpoep en/of zwerfvuil. Bijna zeven op de tien inwoners heeft soms/vaak overlast van hondenpoep en/of loslopende honden. Zes op de tien inwoners van Moerdijk ervaart vaak/soms overlast van zwerfvuil in de eigen buurt. Beide percentages zijn vergelijkbaar met Tabel 4.6a: Mate van overlast hondenpoep en zwerfvuil (in eigen buurt) naar woonkern Hondenpoep Ja, vaak 31% 30% Ja, soms 38% 38% Nooit/zelden 31% 32% 100% 100% Zwerfvuil Ja, vaak 17% 14% Ja, soms 39% 45% Nooit/zelden 44% 41% 100% 100% N=771 20

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Utrecht Monitor 2015

Utrecht Monitor 2015 Utrecht Monitor 2015 Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving & groen Economie & inkomen Sociale leefomgeving & ondersteuning Utrecht.nl/onderzoek 1 2 Voorwoord Hoe gaat het met Utrecht? Hoe gaat het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie