Convenant Sociale veiligheid stads- en streekvervoer Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Sociale veiligheid stads- en streekvervoer Breda 2012-2016"

Transcriptie

1 Convenant Sociale veiligheid stads- en streekvervoer Breda

2 Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz VPT Eenduidige Landelijke Afspraken/ ELA blz Overlegstructuur partners blz Escalatiemodel afstemming/ opschaling blz Communicatie en woordvoering blz Informatie uitwisseling blz Ondertekening blz. 12 Bijlage 1 Opschaling bij incidenten Bijlage 2 Definities incidenten Bijlage 3 Overzicht incidenten Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 3

4 1. Inleiding Sociale veiligheid in het stads- en streekvervoer is een actueel maatschappelijk vraagstuk, dat in de media en in de politiek veel aandacht krijgt. Wanneer de veiligheid in het geding is, zijn het met name de reizigers en het personeel van het vervoerbedrijf die hier de directe negatieve gevolgen van ondervinden. Helaas is het zo dat respect niet meer vanzelfsprekend is en is het noodzaak hierop te anticiperen. De vervoerbedrijven kunnen een belangrijke bijdrage c.q. toegevoegde waarde leveren aan het verminderen van een aantal incidenten en aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van reizigers en personeel. Echter, sociale veiligheid in het openbaar vervoer is niet alleen een onderwerp voor de vervoersbedrijven. Een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen is essentieel om de gerealiseerde verbeteringen op het gebied van sociale veiligheid te borgen en op termijn verder uit te bouwen. Dit convenant bevat enkele maatregelen die voortvloeien uit de ELA en is daarnaast toegespitst op de lokale situatie en de korte informatielijnen die er momenteel zijn in de gemeente Breda. In de gemeente Breda vinden in vergelijking met andere grote steden in Nederland relatief minder incidenten plaats. Het is dan ook niet valide een (objectieve) doelstelling te formuleren die aan het aantal incidenten wordt opgehangen. Elk incident is er echter wel één teveel en zorgt in de gemeente Breda direct voor maatschappelijke en politieke onrust. Ook de impact bij chauffeurs en passagiers is enorm. Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 4

5 2. VPT Eenduidige Landelijke Afspraken/ ELA Doel landelijke afspraken Het doel van deze afspraken is een eenduidige, effectieve en snelle afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak door politie en openbaar ministerie. Uitgangspunten De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 1. Hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak door politie en het openbaar ministerie; 2. Er is aandacht voor de kwaliteit van onderzoeken en processen-verbaal; 3. Lik op stuk wordt zo veel mogelijk toegepast, (super)snelrecht of Aanhouden en Uitreiken; 4. Schade wordt zoveel mogelijk verhaald op de dader; 5. Slachtoffers en de werkgever worden optimaal geïnformeerd over hun positie en mogelijkheden in het strafproces en de strafrechtelijke afhandeling van de zaak; 6. Actief communicatiebeleid (uitdragen van successen) is onderdeel van deze aanpak. Ketenafspraken politie en OM.1 Er vindt eenduidige registratie plaats door politie en openbaar ministerie van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak..2 Er wordt bij de politiekorpsen en parketten een contactfunctionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze afspraken (kwaliteit, proces en communicatie)..3 Er vindt monitoring van deze afspraken plaats op lokaal niveau waarbij tweemaal per jaar de voortgang wordt besproken tussen politie en OM..4 De afspraken worden na 2 jaar geëvalueerd, waarbij ook ervaringen van de stakeholders worden meegenomen. Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 5

6 Uitwerking landelijke afspraken De uitgangspunten zijn vertaald in de volgende opsporings- en vervolgingsafspraken. Opsporingsafspraken De politie geeft hoge prioriteit aan de opsporing van verdachten van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak. Dit houdt in: 1. Meldingen van agressie en/of geweld tegen functionarissen met een publieke taak krijgen directe opvolging. 2. Indien een strafbaar feit is gepleegd en de verdachte daarbij direct bekend is, dienen altijd opsporingshandelingen te volgen (aanhouding, opmaken PV) conform de aanwijzing Opsporing. 3. Agressie en geweldszaken tegen functionarissen met een publieke taak zijn geen bagatelzaken. 4. Een aangifte van een strafbaar feit wordt altijd opgenomen. Bij twijfel over strafbaarheid van het feit wordt contact gelegd met het openbaar ministerie. Indien geen sprake is van een strafbaar feit wordt in verband met dossiervorming altijd een mutatie gemaakt. 5. Er wordt in beginsel proces-verbaal opgemaakt en na voorafgaand overleg in het kader van Aanhouden en Uitreiken, ingestuurd naar het openbaar ministerie. 6. De politie zorgt voor eenduidige registratie (landelijke code)7 en maakt afspraken met het openbaar ministerie op welke wijze het proces-verbaal ten behoeve van de herkenbaarheid (oormerken) bij het openbaar ministerie wordt aangeleverd.8 7. Als blijkt dat agressie en/of geweld tegen een functionaris met een publieke taak zich niet alleen beperkt tot de werkomgeving, maar zich ook uitstrekt tot de privésfeer dan wordt de aangever en/of werkgever geadviseerd over te nemen maatregelen. In eerste instantie is de werkgever verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen indien sprake is van werkgerelateerd geweld. In geval van ernstige bedreigingen (met geweld) waardoor een adequate en integere uitvoering van de publieke taak ernstig wordt belemmerd en/of onmogelijk wordt gemaakt, wordt gehandeld conform de aanwijzing beveiliging personen, objecten en diensten. De politie zorgt voor een goede kwaliteit van onderzoek en processen-verbaal. Daarbij hoort een goede informatieanalyse en het muteren van meldingen ten behoeve van dossieropbouw. Door een transparante werkwijze kan deze kwaliteit worden getoetst en worden uitgedragen. Dit houdt in: 8. Geweld tegen functionarissen met een publieke taak maakt deel uit van de structurele informatieanalyse bij de politie. De politie deelt deze analyse met relevante partners indien daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld trends of toename geweld). 9. Werkgevers met een publieke taak kunnen aangifte doen van agressie en geweld tegen hun werknemers. Het slachtoffer wordt in dat geval in beginsel als getuige gehoord Werkgevers die vaker te maken hebben met geweld tegen hun werknemers kunnen hierover (aangifte)afspraken maken met de politie. Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 6

7 7 Hiervoor zullen in het bedrijfsprocessensysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) in 2010 de nodige aanpassingen worden gerealiseerd. 8 In het kader van het geweldsprotocol geweld tegen politieambtenaren hebben de korpsen al afspraken gemaakt over de herkenbaarheid (oormerken) van het procesdossier. 9 Een werkgever die aangifte doet van agressie en geweld tegen zijn werknemer geeft daarmee een krachtig signaal af dat dit gedrag tegen zijn werknemers én de publieke taak niet wordt geaccepteerd. Tevens neemt de werkgever hiermee de (exclusieve) verantwoordelijkheid voor de aangifte weg bij zijn werknemers en daarmee wellicht ook de vrees voor en het risico van represailles, Ministerie van Justitie en BZK, Anonimiteit in het Strafproces, juni 2008, p Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 7

8 11. In beginsel wordt door de aangever of getuige domicilie gekozen op het werkadres. De politie informeert aangevers en/of getuigen over de mogelijkheden hieromtrent. 12. Geweldszaken tegen functionarissen met een publieke taak worden in beginsel door de recherche behandeld. 13. Relevante antecedenten (strafbare feiten en mutaties) worden in het proces-verbaal vermeld. 14. Het proces-verbaal wordt in geval van schade en/of letsel voorzien van beeldmateriaal (kleurenfoto s en/of video opnames) de plaats / context van het delict en/of een medische verklaring. 15. De politie neemt waarnemingen over alcohol en drugsgebruik (facilitators) die mogelijk van invloed zijn geweest op het gedrag van de verdachte op in het procesverbaal. Bij de opsporing en vervolging van deze zaken wordt zoveel mogelijk lik op stuk toegepast. Dit houdt in: 16. Bij ernstige vormen van agressie en geweld wordt de verdachte niet eerder heengezonden dan nadat contact is opgenomen met het openbaar ministerie. 17. Bij minder ernstige vormen van geweld wordt indien mogelijk de Aanhouden en Uitreiken procedure toegepast. Loopzaken worden zoveel mogelijk vermeden. De politie informeert de benadeelde optimaal en ondersteunt het verhalen van de schade op de dader. Dit houdt in: 18. De politie past schadebemiddeling/regeling toe conform de aanwijzing Slachtofferzorg. 19. Indien na overleg met het openbaar ministerie (super)snelrecht wordt toegepast informeert de politie in verband met het korte tijdbestek de benadeelde over de voegingsmogelijkheid in het strafproces. Vervolgingsafspraken Het openbaar ministerie geeft hoge prioriteit aan de vervolging van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak. Daarbij wordt bovendien zoveel mogelijk lik op stuk toegepast. Dit houdt in: 1. Bij agressie en/of geweld tegen functionarissen met een publieke taak vindt vervolging plaats, tenzij het opportuniteitsbeginsel om een ander besluit vraagt. 2. De vervolgingsbeslissing wordt door het openbaar ministerie met voortvarendheid genomen. 3. Bij ernstige vormen van geweld worden bewijsbare zaken door het openbaar ministerie gedagvaard voor de rechter tenzij het opportuniteitsbeginsel tot een andere beslissing noopt. 4. Er wordt indien mogelijk voorlopige hechtenis gevorderd en/of de AU procedure gevolgd. Een en ander conform de menukaart snelrecht. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voegingsmogelijkheid van het slachtoffer. 5. Bij minder ernstige vormen van geweld wordt in beginsel de AU procedure toegepast. Loopzaken worden zoveel mogelijk vermeden. Het openbaar ministerie zorgt voor een goede kwaliteit van de vervolging. Door een transparante werkwijze kan deze kwaliteit worden getoetst en worden uitgedragen. Dit houdt in: 6. Het openbaar ministerie zorgt voor eenduidige registratie van deze zaken. 7. Dossiers betreffende agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak worden ten behoeve van de herkenbaarheid geoormerkt. 8. Het openbaar ministerie vraagt indien nodig bij de Reclassering een adviesrapport aan waarin wordt gerapporteerd over de mogelijkheden tot daderhulpverlening en de Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 8

9 noodzaak van bijzondere voorwaarden, conform de aanwijzing Huiselijk geweld ofwel de aanwijzing Bijzondere voorwaarden. 9. De officier van justitie motiveert in het requisitoir dat conform de BOS Polarisrichtlijnen van het openbaar ministerie een zwaardere straf wordt geëist en motiveert eventuele afwijkingen van deze richtlijnen. 10. Het openbaar ministerie registreert de gevorderde straf in GPS. Het openbaar ministerie informeert de benadeelde optimaal en ondersteunt het verhalen van de schade op de dader. Dit houdt in: 11. Het openbaar ministerie ondersteunt het slachtoffer bij het uitoefenen van zijn rechten, waaronder schadevergoeding. Dit alles conform de aanwijzing Slachtofferzorg. Het slachtoffer wordt desgewenst op de hoogte gehouden van de strafzaak. 12. In geval van een OM-afdoening wordt bij schade in beginsel een voorwaarde opgelegd, te weten betaling van het schadebedrag. Het voeren van een actief communicatiebeleid ten aanzien van deze zaken. Dit houdt in: 13. Het openbaar ministerie brengt in afstemming met de politie persberichten uit over veroordelingen van verdachten van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak. Hierbij worden de beleidsuitgangspunten meegenomen in het persbericht. Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 9

10 3. Overlegstructuur partners De partners zoals hieronder beschreven hebben frequent overleg (4x per jaar) of naar behoefte van één van de partners. 3.1 Veolia Veolia Transport Brabant is een openbaarvervoer bedrijf. In de Provincie Brabant rijdt Veolia het busvervoer in Midden- en West Brabant inclusief de stadsdiensten, Tilburg, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. In Breda bestaat het lijnennet uit 7 stadslijnen, waarbij er op zaterdagnacht nog een Nightliner wordt gereden. Veolia registreert alle incidenten conform de landelijke methodiek die de volgende indeling kent: - A-meldingen - B-meldingen - C-meldingen 3.2 Gemeente De gemeente neemt een duidelijke regierol binnen het sociale veiligheidsbeleid. Regie betekent dat de gemeente, ook zonder dat haar sturingsmogelijkheden en bevoegdheden ter beschikking staan, instrumenten dient te hebben om de diverse actoren in het gefragmenteerde krachtenveld te beïnvloeden. Sturing biedt mogelijkheid invulling te geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid en doet recht aan de inbreng van de actoren in het netwerk. Uitgangspunten van regievoering zijn onder meer politieke prioritering, maatschappelijk draagvlak, respect voor kennis en professionaliteit bij instellingen en een goede informatiepositie. Sinds enkele jaren worden de concessies voor het openbaar vervoer niet meer door de gemeente verleend maar door de provincie. De verhouding tussen het vervoersbedrijf en de gemeente is hierdoor sterk veranderd. Waar vroeger de lokale overheid een sterke invloed had op het vervoer is deze nu minder. 3.3 Politie De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. 3.4 Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie heeft tot taak de handhaving der wetten, de vervolging van alle strafbare feiten en het doen uitvoeren van alle strafvonnissen en middels het Wetboek van strafvordering een vierde taak: de opsporing van strafbare feiten. 3.5 Provincie Noord-Brabant De provincie werkt aan sociale veiligheid, samen met gemeenten en talrijke andere partners. De provincie ondersteunt in heel Brabant projecten die bijdragen aan de sociale veiligheid. Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 10

11 4. Escalatie - afstemming opschaling 4.1 Veolia Veolia is vanuit haar concessie verantwoordelijk voor de (sociale) veiligheid in de bussen. De maatschappij heeft vanuit deze verantwoordelijkheid én verantwoordelijkheid als werkgever de volgende maatregelen getroffen: - Opleiding en training - Voorlichting en communicatie - Incidentenregistratie-systeem - Uniforme reisregels - Calamiteitenprocedure - Opvang na calamiteiten - Directe verbinding met centrale verkeersleiding - Menselijk toezicht (w.o. BOA s) - Camera s in alle bussen - Aanpassingen voertuig en omgeving - Samenwerking en overleg met convenantpartners 4.2 Gemeente Waar het gaat om veiligheid in het Openbaar Vervoer heeft de gemeente een belangrijke taak. Niet alleen in praktische operationele zin (inzet toezichthouders, camerabeveiliging e.d.) ook waar het gaat om het verbinden van de verschillende partners en het wijzen op ieders verantwoordelijkheid. De gemeente is verantwoordelijk voor: - (sociale) Veiligheid rond de opstapplaatsen - Verlichting en onderhoud van opstapplaatsen - Inzet van stadstoezicht Naast de maatregelen die in de scenario s zijn opgenomen heeft de gemeente verschillende (bestuurlijke) maatregelen die de burgemeester of het college kan treffen. Hierbij kunnen we denken aan: - Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast - Preventief fouilleren - Genotsmiddelenverbod - Gebiedsontzeggingen Deze maatregelen worden incidenteel ingezet en getoetst aan proportionaliteit (is het middel niet te zwaar) en subsidiariteit (is er geen ander middel voor handen). De lokale driehoek speelt bij deze maatregelen een belangrijke rol. De burgemeester laat zich adviseren door de politie en het Openbaar Ministerie. 4.3 Politie De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van openbare orde en veiligheid en voor de bestrijding van criminaliteit. Als het gaat om sociale veiligheid in het openbaar vervoer heeft de politie de volgende maatregelen getroffen: - Contactpersoon politie neemt deel aan het veiligheidsoverleg; - De politie heeft een aangifteprotocol voor buschauffeurs (bijlage 2), zie ELA; - De (geüniformeerde) politie stapt af en toe tijdens de reguliere dienst op bij een bus en rijdt een paar haltes mee (niet informatie gestuurd); Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 11

12 - De politie neemt risicolijnen mee in haar surveillance tijdens de reguliere dienst (niet informatie gestuurd); - De politie treedt consequent op tegen overlast en strafbare feiten, dit is ELA - De politie behandelt aangifte met opsporingsindicatie volgens ELA - Wanneer er de bevoegdheid is om een verdachte aan te houden gebeurt dit volgens ELA met het OM. 4.4 Opschalen (volgens Veolia) In bijlage 1 is het opschalingschema opgenomen. Opschaling van groen naar oranje of rood (zie hoofdstuk 4) vindt plaats na een goede analyse van de gebeurtenissen. Dit houdt in dat het registratiesysteem (zie beschrijving onder 2.1) van Veolia goed moet worden gebruikt. Daarnaast vindt er een belangenafweging plaats op basis van 3 P s: - Politiek Hebben de incidenten een politieke gevoeligheid? - Pers Is er landelijke of lokale pers betrokken? - Personeel Is bij de incidenten personeel betrokken? Wanneer er sprake is van één van deze belangen dient opschaling overwogen te worden. Daarna wordt voor opschaling gekozen naar behoefte of impact van het incident. Stelregel is dat er alléén opschaling naar een ander niveau plaatsvindt na overleg tussen de districtleiding van politie, vestigingsmanager van Veolia en de Adviseur Openbare Orde van de gemeente en na akkoord van de lokale driehoek. De partners wisselen de registratiegegevens frequent uit (met inachtneming van de privacy) en houden zo de situatie nauwkeurig in de gaten. Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 12

13 5. Communicatie en woordvoering De Gemeente Btreda is in eerste instantie verantwoordelijk voor alle communicatie naar de pers toe. Iedere partner verzorgt, voor zover bevoegd en verantwoordelijk zijn eigen communicatie. Bij elk communicatiemoment is er overleg conform de afspraken rond opschalen om zodoende: - Afstemming te laten plaatsvinden op communicatiegebied; - Gezamenlijk, als volwaardige partners in veiligheid, naar buiten te treden over incidenten; - Met een gemeenschappelijke boodschap naar buiten treden. Communicatie is een terugkerend item in de structurele overleggen. 6. Informatie-uitwisseling Dit convenant heeft niet tot doel het uitwisselen van gegevens te bewerkstelligen tussen de genoemde partijen anders dan de reeds vigerende convenanten. De informatie uitwisseling tussen de convenantpartners onderling zal geschieden met inachtneming van de regelgeving op het gebied van privacybescherming waaronder de vigerende convenanten, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet politieregisters, Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvordelijke gegevens. 7. Ondertekening De genoemde partijen komen overeen zich te houden aan bovengenoemde afspraken en deze structureel te evalueren. De Burgemeester van Breda Veolia Transport Brabant Breda P.A.C.M. van der Velden B.H. Dwars Districtschef politie Breda Openbaar Ministerie Breda P.P.J.M. Martens Mr. H.M.P. Hillenaar Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 13

14 Bijlage 1. 1 Incidentele overlast op bepaalde lijnen 2 Scenario oranje Structureel overlast op bepaalde lijnen Opvolging bij incidenten 1a 1b VEOLIA POLITIE GEMEENTE preventieve controles stewards at random Stad en Streek alertheid intensivering aanwezigheid BOA VEOLIA POLITIE GEMEENTE Het informeren van het De politie surveilleert dagelijks gericht Gericht inzetten toezichthouders/boa rijdend personeel over op risicolijnen (IGP 1 ) gemeente de opschaling. intensivering aanwezigheid BOA - doelgericht. Informatiepositie omtrent doelgroep versterken in overleg met veiligheidshuis De politie stapt tijdens de reguliere dienst op bij een bus binnen de risicolijnen en rijdt een paar haltes mee (IGP) Informeren en positioneren burgemeester; persberichten. Veiligheidshuis brengt doelgroep in kaart en adviseert in plan van aanpak Inzetten jongerenwerk 3 Scenario rood Structureel ernstige incidenten op bepaalde lijnen, grote onrust in en rond deze lijnen 3a VEOLIA POLITIE GEMEENTE Het informeren van het De politie gaat preventief fouilleren Inzetten bestuurlijke maatregelen zoals: rijdend personeel over rondom haltes die vallen binnen de Preventief fouilleren, gebiedsverboden, de opschaling. risicolijnen (burgemeester wijst i.o.m. genotsmiddelenverboden. (onder voorwaarden OM en politie haltes/ gebieden aan) besluit driehoeksoverleg) Structureel BOA op bepaalde lijn - fysieke begeleiding chauffeur De politie gaat preventief fouilleren in de binnenstad van Breda (burgemeester wijst gebied aan) Indien spoedeisend belang kan de burgemeester aanvullende aanwijzingen geven aan personen en/of diensten. Veolia stelt instapregime in op specifieke lijnen. 1 IGP: Informatie Gestuurde Politie Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 14

15 3b Veolia stopt met of wijzigt de route van risicolijnen, tot de situatie is hersteld. Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 15

16 Bijlage 2. Definities incidenten vervoerbedrijven (landelijk) Categorie A (strafrecht en APV) A1. Mishandeling. Mishandeling: fysiek geweld, waarbij opzettelijk pijn of letsel toegebracht werd aan personeel/reiziger. A2. Bedreiging met wapen Bedreiging met fysiek geweld van personeel/reiziger, met (slag/schiet/steek-) wapen, maar zonder dat het daadwerkelijk tot fysiek geweld komt. A3. Bedreiging zonder wapen Bedreiging met fysiek geweld van personeel/reiziger, zonder wapen, maar zonder dat het daadwerkelijk tot fysiek geweld komt. A4. Diefstal/beroving Diefstal, beroving of zakkenrollerij, waarvan personeel/reiziger slachtoffer werd zonder gebruik van geweld, het kan zowel betrekking hebben op werkmateriaal als op persoonlijke bezittingen. A5. Optreden bij drugsoverlast Repressief optreden tegen overlast door (vermoedelijke) handel in en/of gebruik van verdovende middelen, bijvoorbeeld indien assistentie politie ingeroepen moet worden. A6. Vandalisme, brandstichting,graffiti Repressief optreden tegen opzettelijk vernielen, bekladden (graffiti), bekrassen of onbruikbaar maken, brandstichting et cetera. Meldingen betreffende niet constateren schade. A7. Overige overtredingen: duwen, trekken, spugen, et cetera Onder andere: agressief duwen/trekken, spugen, wederrechtelijk aanraken van persoon, lijf en goed, vechtende passagiers, geweld in het verkeer (zoals moedwillig aanrijden). Categorie B (overtredingen Wet personenvervoer 2000) B1. Schelden Verbale agressie tegen personeel/reiziger, inclusief schelden, beledigen, provocatie. B2. Lastigvallen Hinderlijk aanraken, aanspreken of aankijken van personeel/reiziger, zonder dat daarbij sprake is van agressie, geweld of bedreiging (NIET duwen/trekken of aanranding: zie A7) B3. Optreden bij betalingsproblemen Reiziger die niet wil (bij)betalen of (bij)stempelen en waarvoor assistentie moet worden ingeroepen. B4. Overige verstoringen: misbruik voorzieningen/noodrem, et cetera Waaronder: misbruik voorziening, misbruik noodrem, bedelen/muzikanten, baldadigheid, hinderlijk gedrag, onzedelijk gedrag, wildplassers, slapers, aanwijzing personeel niet opvolgen, onenigheid. Categorie C (overtredingen Besluit personenvervoer en huisregels) C1. Overtredingen huisregels: voeten op de bank, roken, et cetera Voeten op de bank, roken, geluidsoverlast, gevaarlijk gedrag (surfen), verstoring exploitatie, openhouden/trekken/trappen deuren C2. Overige overlast: verontreiniging in- en exterieur Overtreden huisregels (voorzover niet genoemd onder C1), verontreiniging interieur, verontreiniging exterieur. Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 16

17 Bijlage 3. Overzicht Veolia Brabant- Breda Aantal incidenten Stads- en streekvervoer Veolia Breda 2011: Aantal van code abc-2 code abc-2 code ABC A Totaal A B Totaal B Eindtotaal Vestging maand A1. A3 A3. A3.b A6. A7.b B1. B2. B2.b B3. B4. Breda stad januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Breda stad Breda streekjanuari februari maart april mei november december Totaal Breda streek Eindtotaal Convenant sociale veiligheid openbaar stad- en streekvervoer Breda 17

Eenduidige Landelijke afspraken Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak

Eenduidige Landelijke afspraken Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak Eenduidige Landelijke afspraken Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak Inleiding In het programma Veilige Publieke Taak van 18 oktober 2007 1 hebben de ministers van Binnenlandse

Nadere informatie

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland Convenant sociale veiligheid Arriva Personenvervoer Nederland Partijen Arriva Personenvervoer Nederland BV, vertegenwoordigd in de persoon van: Dhr. A.B. Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Vakbonden,

Nadere informatie

Nummer: ī20160 nis. Ontvangstdatum: lij oldobea Zũlé

Nummer: ī20160 nis. Ontvangstdatum: lij oldobea Zũlé Ministerie van Veiligheid en Justitie ŕ Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Veiligheid en Bestuur Integrale Veiligheid Nummer: ī20160

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Zie verzendlijst Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Veiligheid en Bestuur Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

Aangifte doen binnen het onderwijs

Aangifte doen binnen het onderwijs Aangifte doen binnen het onderwijs Hoe een duidelijk aangiftebeleid bijdraagt aan schoolveiligheid Iedereen die werkt binnen het onderwijs weet dat een veilige omgeving voor leerlingen en personeel van

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

STATEN. Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Provinciale Staten

STATEN. Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Provinciale Staten STATEN Lid Gedeputeerde Staten I.G.M. de Bondt Contact 070 441 71 12 igm.de.bondt@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum

Nadere informatie

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden θ Datum: 17 september 2012 Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden Inhoudsopgave 1 Partijen 3 2 Algemeen 4 3 Probleemstelling 4 4 Doelstelling 4 5 Gebiedsafbakening 4 6 Overwegingen 5 7 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Nummer: 220130/3/3. Ontvangstdatum: 2013

Nummer: 220130/3/3. Ontvangstdatum: 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Zie verzendlijst Nummer: 220130/3/3 Ontvangstdatum: 2013 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Convenant Veilige Publieke Taak

Convenant Veilige Publieke Taak Convenant Veilige Publieke Taak Onder agressie en geweld wordt verstaan lichamelijke en verbale geweldpleging, belaging intimidatie en bedreiging gepleegd in of door omstandigheden die verband houden met

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Aanwijzing relationeel geweld ( )

Aanwijzing relationeel geweld ( ) Aanwijzing relationeel geweld (2017.01) Rechtskarakter Aanwijzing i.d.z.v. artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministerie Afzender Procureur-generaal van Curaçao, van Sint-Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 7 november Inleiding.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 7 november Inleiding. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2012 Publicatiedatum 14 november 2012 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer A.H. van Drooge van 18 juli 2012 inzake veiligheid in

Nadere informatie

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak* Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding * Publieke taak Onder de publieke taak vallen medewerkers van diverse organisaties

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 314 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2.

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2. Doel: Het creëren van een veilige werkomgeving. Onder agressie verstaan wij elke vorm van ongewenst gedrag zowel verbaal als ook fysiek. Zie bijlage 1. Handelwijze bij telefonisch ongewenst gedrag: 1.

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006

63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006 63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006 De ambtenaar van de Regiopolitie Brabant Zuidoost, aangewezen als Hulp Officier van Justitie, de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 329 Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning Incidenten Protocol A. Inleiding Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de acties die genomen moeten worden als er een incident plaatsvindt. Dit protocol is verdeeld in de hierna

Nadere informatie

Convenant Veilige School. tussen

Convenant Veilige School. tussen Convenant Veilige School tussen School : Gemeente : Politie Noord-Holland Noord, Afdeling Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar : HALT Bureau Noord-Holland Noord : Convenant Veilige School Blz.1 1.1

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE, EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers Wat is het doel van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers? Met de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers wil het kabinet het geweld onder invloed van

Nadere informatie

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen)

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Aanvulling op convenant SRZ / het Openbaar Ministerie / de Politie Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid d.d. 19 februari

Nadere informatie

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT.

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. mei 2006 1 De convenantpartners: De gemeente Woensdrecht, vertegenwoordigd door burgemeester M.A. Fränzel, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder kind en iedere

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 907 Voorkoming en bestrijding van geweld op straat Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 266 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68%

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% walificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013 De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van team Openbare Orde en Veiligheid van 7 februari 2013 en na beraadslaging in de driehoek

Nadere informatie

Geregistreerde meldingen en incidenten op- en rondom COA-opvanglocaties periode januari juni Datum 3 oktober 2016

Geregistreerde meldingen en incidenten op- en rondom COA-opvanglocaties periode januari juni Datum 3 oktober 2016 Geregistreerde meldingen en incidenten op- en rondom COA-opvanglocaties periode januari juni 2016 Datum 3 oktober 2016 1. Inleiding In dit overzicht zijn voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2016

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

Convenant integrale overheidshandhaving

Convenant integrale overheidshandhaving Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Versie: LOKAAL ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID GEMEENTE, BVO

Versie: LOKAAL ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID GEMEENTE, BVO Versie: LOKL TIEPLN VOETL EN VEILIGHEID GEMEENTE, VO Het Lokaal actieplan Voetbal en Veiligheid is onderdeel van het lokaal convenant en is een doorvertaling van de acties uit het Landelijk actieplan Voetbal

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Protocol beveiliging bestuurders gemeente Heeze-Leende

Protocol beveiliging bestuurders gemeente Heeze-Leende Protocol beveiliging bestuurders gemeente Heeze-Leende Toelichting Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2010 blijkt dat de helft van alle bestuurders wel eens te maken heeft gehad

Nadere informatie

INTERVENTIE-ARRANGEMENT WILDCROSSEN NOORD-BRABANT (concept 28 maart 2017)

INTERVENTIE-ARRANGEMENT WILDCROSSEN NOORD-BRABANT (concept 28 maart 2017) INTERVENTIE-ARRANGEMENT WILDCROSSEN NOORD-BRABANT (concept 28 maart 2017) Inleiding Wildcrossen veroorzaakt langjarig overlast en leidt tot irritatie bij de burgers Noord-Brabant. Het gaat dan met name

Nadere informatie

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD s-hertogenbosch november 2008 Voorwoord Werknemers met een publieke taak lijken steeds meer weerstand te ontmoeten bij het uitoefenen van hun beroep. Geweld

Nadere informatie

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing 3.2 De bevoegdheid van de officier van justitie tot het geven van een gedragsaanwijzing 3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing Zoals in het voorgaande aan de orde kwam, kunnen bepaalde tot ernstige

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en penbaar Ministerie 05 Folder_DAG_A5.indd 1 12-05-10 16:34 Twee Gouden regels Regel 1 Doe geen onnodig werk. Bepaal vooraf gezamenlijk met de politie welke

Nadere informatie

Instructie Verblijfsverbod Uitgaansgebieden 15 juli 2009

Instructie Verblijfsverbod Uitgaansgebieden 15 juli 2009 Instructie Verblijfsverbod Uitgaansgebieden 15 juli 2009 Versie 2.01 Inleiding Al enige tijd is er sprake van een verslechtering van de objectieve veiligheidsindex voor de uitgaanspleinen Leidseplein en

Nadere informatie

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen; de teelt van nederwiet is omvangrijk en zorgt voor veel overlast, verloedering en gevaarszetting in woonwijken.

Nadere informatie

Annet Kramer en Jacqueline Hirsch. 19 februari symposium Hulp en herstel na een ramp of aanslag de vijf pijlers van de nafase

Annet Kramer en Jacqueline Hirsch. 19 februari symposium Hulp en herstel na een ramp of aanslag de vijf pijlers van de nafase Annet Kramer en Jacqueline Hirsch 19 februari 2016 symposium Hulp en herstel na een ramp of aanslag de vijf pijlers van de nafase Wie zijn wij en waarom staan wij hier? Annet Kramer Officier van Justitie

Nadere informatie

Handboek PROCES VERBAAL 2018

Handboek PROCES VERBAAL 2018 Handboek PROCES VERBAAL 2018 Domein 1 Openbare Ruimte Met voorbeeld processen verbaal, uitleg en tips over diverse formuleringen aangaande overtredingen van de APV, Wetboek van Strafrecht en bijzondere

Nadere informatie

Protocol Incidentenregistratie

Protocol Incidentenregistratie Protocol Incidentenregistratie Internetversie Vastgesteld 14 juni 2012 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 4 UITVOERING... 3 4.1 Doorgeven en melden incidenten decentraal...

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Beantwoording Kamervragen

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

Agressieprotocol. Veilig en respectvol werken, met klanten en met elkaar

Agressieprotocol. Veilig en respectvol werken, met klanten en met elkaar Agressieprotocol Veilig en respectvol werken, met klanten en met elkaar Publieksversie, April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De norm: agressie wordt niet geaccepteerd... 3 3 Het voorkomen van agressie...

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding

Samenvatting. Aanleiding Samenvatting Aanleiding Het strafrecht kent het strafverzwarende element voor verdachten van delicten ten opzichte van ambtenaren in de rechtmatige uitoefening van hun bediening (de naar de hoedanigheid

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. K. Roos Telefoon 5113017 E-mail: kroos@haarlem.nl CS/BO Reg.nr. csbo/2006/1250 Te

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

Voorbeeld. Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente

Voorbeeld. Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente Voorbeeld Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente 1 maart 2007 Voorbeeld Blz.1 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Hofstede Praktijkschool Landelijke Politie,

Nadere informatie

Meldingsformulier agressie en geweld

Meldingsformulier agressie en geweld Meldingsformulier agressie en geweld Naam melder: G. Vogelaar, leerlingbegeleider Naam slachtoffer: Naam dader: Datum melding: 30 november 2010 School:Hanze College Klas: School:Hanze College Datum voorval:

Nadere informatie