Beleidslijn Gemeente Rotterdam toepassing Wet Bibob in het kader van subsidies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidslijn Gemeente Rotterdam toepassing Wet Bibob in het kader van subsidies"

Transcriptie

1 Beleidslijn Gemeente Rotterdam toepassing Wet Bibob in het kader van subsidies 1. Inleiding en wettelijk kader Waarom Bibob in Rotterdam en waarom een beleidslijn? In Rotterdam vragen natuurlijke- en rechtspersonen subsidie aan bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (hierna: ObR). Om te voorkomen dat deze subsidies terecht komen in het criminele circuit moet de gemeente Rotterdam een middel in handen hebben. Onder meer met behulp van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) kan de gemeente Rotterdam zich hiertegen wapenen. In principe kan iedereen die een OKR-, Laagjes- of SHD-subsidie (zie hierna) van meer dan ,= aanvraagt geconfronteerd worden met een integriteitsonderzoek, indien de subsidiegever daar aanleiding toe ziet. Het subsidieverstrekkende bestuursorgaan (officieel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam) beslist op basis van feiten en omstandigheden zelf of een dergelijk onderzoek noodzakelijk is. Vanwege het ingrijpende karakter van het Bibob-instrument moet het voor subsidieaanvragers duidelijk zijn op welke wijze en wanneer dit instrument door de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam c.q. het ObR aangewend wordt. In het navolgende wordt dit uiteengezet. Wet Bibob Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob in werking getreden. Deze wet stelt bestuursorganen (zoals de gemeente of de provincie) in staat zich te beschermen tegen het risico dat (ongewild) criminele activiteiten door het openbaar bestuur worden gefaciliteerd door het verlenen of verlengen van: 1. vergunningen; 2. het verstrekken van subsidies; 3. het gunnen van (overheids-)aanbestedingen. Artikel 3 Wet Bibob Op grond van de Wet Bibob is het mogelijk bij beschikking deze vergunningen, subsidies of aanbestedingen in te trekken, te weigeren of te verlenen met daaraan verbonden voorschriften. In artikel 3 van de wet staat beschreven wanneer het vorenstaande mogelijk is nl. indien: 1. sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten (bijvoorbeeld het witwassen van geld); 2. sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het plegen van strafbare feiten (bijvoorbeeld als dekmantel voor criminele activiteiten); 3. feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld afpersing of valsheid in geschrifte). Op dit moment is artikel 3 van de Wet Bibob van toepassing op een drietal Rotterdamse subsidies: a. subsidies inzake ondernemers in kansenzones (hierna: de OKRsubsidie);

2 b. subsidies inzake Stimulering Herstructurering Detailhandel (hierna: de SHD-subsidie); en c. subsidies inzake ondernemers en vastgoedeigenaren in bedrijventerrein De Laagjes in IJsselmonde en Feijenoord (hierna: de Laagjes-subsidie). De voorwaarden voor subsidieverlening zijn in Rotterdam in de navolgende drie regelingen - op basis van de SVR afzonderlijk geregeld: a. Nadere regels inzake de subsidieverlening aan ondernemers in kansenzones in Rotterdam 2007; b. Nadere regels inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007 behorende bij de SvR 2005 of SHD 2007; en c. Nadere regels inzake de subsidieverlening voor ondernemers en vastgoedeigenaren in bedrijventerrein De Laagjes in IJsselmonde en Feijenoord. Deze regelingen geven de gemeente Rotterdam op zichzelf al (niet-bibobgerelateerde) weigerings- en intrekkingsgronden voor de subsidies. De in artikel 3 van de Wet Bibob genoemde weigerings- en intrekkingsgronden kunnen worden ingeroepen nu dit vastgelegd is in: a. artikel 10 van de Nadere regels inzake de subsidieverlening aan ondernemers in kansenzones in Rotterdam 2007 ; b. artikel 8 van de Nadere regels inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007 behorende bij de SvR 2005 of SHD 2007 ; en c. artikel 8 van de Nadere regels inzake de subsidieverlening aan ondernemers en vastgoedeigenaren in bedrijventerrein De Laagjes in IJsselmonde en Feijenoord. Uiteindelijk beslist het subsidieverstrekkende bestuursorgaan (het college van burgemeester en wethouders) met inachtneming van de resultaten van de levensvatbaarheidstoets, het eigen integriteitsonderzoek en - indien van toepassing - het advies van het Landelijk Bureau Bibob (zie hieronder) of de subsidie wordt verleend (eventueel met daaraan verbonden voorschriften), geweigerd of vastgesteld wordt op nihil. Bovendien is het op grond van het vorenstaande proces mogelijk dat de beschikking die ten grondslag lag aan de eerder verleende subsidie wordt ingetrokken. Mocht deze beschikking ingetrokken worden, dan is het voorts mogelijk de (reeds door de ondernemer ontvangen) subsidie terug te vorderen. 2. Het Bibob-onderzoek De Directie Veiligheid en het ObR doen zelf onderzoek naar de integriteit van de aanvragers van subsidies, maar kunnen ook het Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB) - dat onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Justitie - vragen advies uit te brengen over de ernst van het gevaar dat er sprake is van criminele banden. Het LBB voert hiertoe een diepgaand onderzoek uit (screening van open en gesloten bronnen) om tot een weloverwogen advies te komen. Subsidiariteit- en proportionaliteit Uiteraard zijn de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit belangrijke uitgangspunten binnen het openbaar bestuur en tevens in de Wet Bibob, dit staat ook in de Memorie van Toelichting van de wet. Hiermee wordt enerzijds bedoeld dat de Directie Veiligheid en het ObR eerst - voordat overgegaan wordt tot adviesaanvraag bij het LBB - dienen te bekijken of er gronden aanwezig zijn om deze subsidie te weigeren of in te trekken (denk aan alle

3 voorwaarden waaraan men moet voldoen voordat men recht krijgt op een subsidie of aan de levensvatbaarheidstoets). Anderzijds dienen de Directie Veiligheid en het ObR zorgvuldig af te wegen of zij direct, zonder advisering van het LBB de Wet Bibob kunnen toepassen. In vergelijking met een integriteitsonderzoek van de Directie Veiligheid en het ObR is het onderzoek van het LBB verstrekkender en diepgaander en daardoor ingrijpender. Het behelst niet alleen de informatie die door de Directie Veiligheid en het ObR is aangeleverd, maar voornamelijk informatie voortgekomen uit gesloten (privacygevoelige/geheime) bronnen. Het - minder ingrijpende - eigen-onderzoek van de Directie Veiligheid c.q. het ObR vindt plaats met behulp van de gegevens die aangeleverd zijn door de aanvrager (ondernemer of eigenaar) bij indiening van het verzoek tot de aanvraag van subsidie, de daarbij door de aanvrager aangeleverde informatie en de raadpleging van de voor het bestuursorgaan beschikbare bronnen. Voorts kan het voorkomen dat de Directie Veiligheid c.q. het ObR aanvrager verzoeken om aanvullende informatie te leveren ten behoeve van het eigen-onderzoek. Op basis van enerzijds alle door de subsidieaanvrager aangeleverde gegevens of anderzijds de uit het vorengenoemde eigen-onderzoek gebleken informatie heeft het bestuursorgaan drie mogelijkheden: 1. de subsidieaanvraag toewijzen (eventueel met voorschriften). De wet geeft de mogelijkheid ter beperking c.q. voorkoming van het vermeende gevaar voor misbruik van de subsidie aanvullende voorschriften te verbinden aan de subsidie; 2. een advies aanvragen bij het LBB; 3. zelfstandig (zonder advies van het LBB) de aanvraag weigeren, de beschikking op basis waarvan de subsidie verleend is intrekken (en later de vastgestelde en uitbetaalde subsidie eventueel terugvorderen) of voorschriften verbinden aan de subsidie op basis van de Wet Bibob. Het Bibob-onderzoek - voorafgaand aan de conclusie een subsidie te weigeren, de verleningsbeschikking in te trekken of de subsidie te verlenen met voorschriften - is op te splitsen in de volgende fasen. a) Werkwijze verschillende subsidie-regelingen Bij subsidieaanvragen en naar aanleiding van handhavingsinformatie worden verschillende toetsen verricht om te kijken of de aanvrager in aanmerking komt voor de desbetreffende subsidie(s). Afhankelijk van de uitkomsten van deze verschillende toetsen wordt uiteindelijk indien er nog onduidelijkheden bestaan over de wijze van financiering ofwel de zeggenschap binnen de instelling een Bibob-advies aangevraagd bij het LBB door de Directie Veiligheid. Voordat er echter overgegaan wordt tot adviesaanvraag (bij het LBB) worden in het kader van de OKR- en de Laagjes-subsidie door externe adviseurs de volgende toetsingen verricht: Nulmeting: situatie op het moment van de aanvraag; Levensvatbaarheidstoets: onderzoek naar de levensvatbaarheid en kredietwaardigheid van de onderneming of eigenaar (van commercieel vastgoed) op basis van jaarcijfers, prognoses, een interview met de ondernemer en een onderzoek naar de rechtmatigheid van de investering; Eindcontrole: situatie op het moment na de investering;

4 Monitor: ondernemers worden tot drie jaar na de subsidievaststelling tweemaal per jaar bezocht om te bekijken of de investeringen nog aanwezig zijn, ze er zelf nog gevestigd zijn, hoe de onderneming zich ontwikkeld etc. Voor eigenaren is die termijn vijf jaar. Voorts worden bij vaststelling van de subsidie om facturen, betaalbewijzen en een accountantsverklaring gevraagd. Bij subsidiebedragen van ,= en hoger dient de verklaring te worden afgegeven door een RA of AA (accountant). Bij lagere subsidiebedragen is de verklaring van een boekhouder voldoende. De werkwijze bij de SHD-subsidie is als volgt: Nulmeting: na de ontvangst van het aanvraagformulier en de aanvullende gegevens, wordt de situatie op het moment van de aanvraag vastgesteld door een accountmedewerker van het ObR; Levensvatbaarheidstoets: onderzoek naar de levensvatbaarheid en kredietwaardigheid van de onderneming (van commercieel vastgoed) op basis van jaarcijfers, prognoses, een interview met de ondernemer en een onderzoek naar de rechtmatigheid van de investering. Bij eigenaren vindt in het geval van de SHD-subsidie geen levensvatbaarheidstoets plaats; Versturen van de verleningbeschikking (of weigeringbeschikking en dan zodoende geen voortzetting van het traject); Ontvangst verzoek tot subsidievaststelling met daarbij gevoegd kopieën van de facturen; Eindcontrole door accountmedewerker ObR; Versturen vaststellingbeschikking; Uitbetalen subsidiebedrag. De subsidieontvanger dient na subsidievaststelling drie jaar de onderneming te blijven uitoefenen c.q. eigenaar van het pand blijven. Tweemaal per jaar wordt hierop gecontroleerd (in het handelsregister van de Kamer van Koophandel) door de projectleider SHD. b) Het eigen onderzoek Bij omstandigheden die hieronder als prioriteiten worden genoemd wordt (voorafgaand aan een eventueel aan te vragen advies bij het LBB) eerst het vorengenoemde eigen-onderzoek gedaan door de Directie Veiligheid. Dit onderzoek staat los van de vorenstaande toetsingen die in het kader van de OKR-, de SHD- en de Laagjes-subsidie plaatsvinden; Mochten uit deze toetsingen weigerings- of intrekkingsgronden voor de subsidie blijken, dan wordt het gehele Bibob-traject niet meer in gang gezet. Het eigen-onderzoek wordt slechts uitgevoerd indien het een aanvraag van een subsidie van meer dan ,= betreft. Uit het eigen-onderzoek moet naar voren komen of de subsidie zonder Bibobadvies van het LBB wordt verleend (al dan niet met daaraan verbonden voorschriften), geweigerd, ingetrokken of dat het nodig is om een advies aan te vragen aan het LBB. c) Adviesaanvraag bij het LBB Zoals reeds naar voren gekomen is, wordt geen advies aangevraagd bij het LBB, indien de Directie Veiligheid of het ObR zonder diepgaand onderzoek (met gebruikmaking van de beschikbare bronnen) komt tot de conclusie van ernstig gevaar in de zin van artikel 3 van de Wet Bibob.

5 De Directie Veiligheid vraagt wel advies aan bij het LBB, indien er na het eigen-onderzoek en op basis van de door aanvrager ingevulde en aangeleverde informatie nog onduidelijkheden of twijfels blijven bestaan over onder andere: de bedrijfsstructuur; de financiering van het bedrijf; de aanvrager, eventuele financiers van de inrichting of de eigenaar van het bedrijfsterrein en/of bedrijfspand waarop c.q. waarin de inrichting is gevestigd. d) De vaststelling van het gevaar Na het eigen onderzoek van de Directie Veiligheid en het ObR wordt zonder of met gebruikmaking van het advies van het LBB vastgesteld òf en zo ja, in welke mate sprake is van een bestaand of toekomstig gevaar dat een te verlenen subsidie zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen, dat daarmee uit strafbare feiten verkregen geld zal worden benut of dat ter verkrijging van de aangevraagde c.q. verleende subsidie strafbare feiten zijn gepleegd. 3. Prioriteiten Indien het (gecumuleerde) subsidiebedrag ,= of hoger is, kunnen de navolgende omstandigheden een aanleiding zijn om in onderling overleg met de Directie Veiligheid en het ObR een eigen-onderzoek te starten: De onderneming waarvoor een subsidie aangevraagd wordt opereert in een kwetsbare branche (coffeeshops, seksinrichtingen, growshop, vastgoed); De aanvrager van de subsidie bekend is bij het kenniscentrum Bibob van de Directie Veiligheid van de Gemeente Rotterdam; Met betrekking tot de onderneming waarvoor een subsidie wordt aangevraagd ontbreekt een deugdelijke (financiële) administratie: de administratie is ondoorzichtig, de financiële gegevens bevatten innerlijke tegenstrijdigheden, er is sprake van een verdachte of onduidelijke financiering etc.; Met betrekking tot de onderneming waarvoor een subsidie wordt aangevraagd de accountantsverklaring ontbreekt; Gedurende de zogenaamde monitorfase de benodigde financiële gegevens (zoals jaarcijfers) niet overlegd zijn; Er een melding binnengekomen is van medewerkers van de gemeente Rotterdam (inclusief externe adviseurs) met betrekking tot de onderneming waarvoor een subsidie wordt aangevraagd. Dit betreft onder andere (maar beperkt zich niet tot) meldingen over het staken van de bedrijfsvoering, contacten met dubieuze partijen, verdachte financieringen etc.; Ten slotte is het uitgangspunt van de gemeente Rotterdam dat overgegaan wordt tot het vragen van advies bij het LBB indien een Officier van Justitie op grond van artikel 26 van de Wet Bibob adviseert (door een tip geven) advies aan te vragen bij het LBB. De Officier van Justitie kan immers over informatie beschikken die bij een bestuursorgaan onbekend is.

6 Overige omstandigheden De bovengenoemde omstandigheden sluiten overigens uitdrukkelijk niet uit dat in overige gevallen op basis van informatie van handhaving of indicaties die de subsidieverlener krijgt bij de aanvraag, besloten wordt om het Bibob-instrumentarium in te zetten. 4. Bevoegd gezag Op grond van de Nadere regels inzake de subsidieverlening aan ondernemers in kansenzones in Rotterdam 2007, de Nadere regels inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007 behorende bij de SvR 2005 of SHD 2007 en de Nadere regels inzake de subsidieverlening aan ondernemers en vastgoedeigenaren in bedrijventerrein De Laagjes in IJsselmonde en Feijenoord is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam het bevoegde gezag. Het college heeft in de gemeente Rotterdam de bevoegdheden ter uitvoering van de subsidieregelingen gemandateerd aan de Directeur van het ObR. Zodoende kan het ObR uiteindelijk beslissen een subsidiebeschikking in te trekken (en uiteindelijk eventueel terug te vorderen) of te weigeren. 5. Voorlichting Intern is aan de medewerkers van de Directie Veiligheid en van het ObR voorlichting gegeven over de achtergronden en de uitvoering van de Wet Bibob. Van belang is dat medewerkers zich realiseren dat het toepassen van het Bibob-instrumentarium voor betrokkenen verstrekkende gevolgen heeft en dat dit instrument slechts als ultimum remedium ingezet dient te worden. Voorts is van belang dat de Wet Bibob een geheimhoudingsplicht bevat en overtreding van deze verplichting kan leiden tot strafvervolging. Alle medewerkers die te maken hebben met Bibob-werkzaamheden binnen de Gemeente Rotterdam en het ObR hebben een Verklaring Omtrent Gedrag af moeten geven. Extern is de voorlichting gericht op de ondernemers die te maken krijgen met de inzet van het Bibob-instrumentarium en te voorkomen dat ondernemers zich gecriminaliseerd voelen doordat zij eventueel aanvullende informatie moeten aanleveren. 6. Kennisgeving aanvrager De aanvrager wordt door de gemeente schriftelijk bericht dat de gemeente voornemens is een Bibob-advies bij het LBB aan te vragen. De adviesaanvraag bij het LBB is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is het de aanvrager van een subsidie te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken.

7 7. Termijn De procedure voor het verlenen van de OKR-, de SHD- en de Laagjes-subsidie duurt in principe 8 weken, gerekend vanaf het moment van indienen van de ontvankelijke aanvraag (zie hiervoor artikel 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2005). In theorie kan deze termijn nog met 12 weken verlengd worden, alhoewel van deze bevoegdheid in de praktijk over het algemeen geen gebruik wordt gemaakt. Op het moment dat er door de Directie Veiligheid een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het LBB wordt de termijn waarbinnen het college van burgemeester en wethouders moet beslissen over de subsidieverlening, opgeschort. Het LBB moet binnen vier weken een advies uitbrengen de Directie Veiligheid. Het onderzoek van het LBB kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het college van burgemeester en wethouders kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien LBB extra informatie verlangt van de aanvrager c.q. de Directie Veiligheid. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken. 8. Bevoegdheid De bevoegdheid om de Wet Bibob toe te passen ligt bij de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger voorzover het gaat om het weigeren en intrekken van OKR-subsidies, SHDsubsidies en de Laagjes-subsidie. Voorts is de directeur Veiligheid van de bestuursdienst (of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger) bevoegd een Bibobadvies aan te vragen bij het LBB (op grond van de bovengenoemde subsidieregelingen).

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn vergunningen

Bibob-beleidslijn vergunningen Bibob-beleidslijn vergunningen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen I Toepassing Wet BIBOB in Vaals De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een preventief instrument in handen om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen. Bij misbruik moet met name gedacht worden aan

Nadere informatie

Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen.

Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Wat betekent Bibob? Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Wat

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies Gemeente Breda Bibob-Beleidslijn Subsidies Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wet Bibob 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Beleidsuitgangspunten 3 3. Begripsomschrijving 4 3.1 Risico analyse 4 3.2 Start onderzoek 4 3.3 Onderzoek

Nadere informatie

BELEIDREGEL WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR HELMOND 2006

BELEIDREGEL WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR HELMOND 2006 60 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 3 oktober 2006 Gemeenteblad BELEIDREGEL WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR HELMOND 2006 De burgemeester van Helmond Het college van

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid?

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen

Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen 2013 T13.03889 Bibob-beleid gemeente Lansingerland In deze beleidslijn beschrijven we welk doel de gemeente Lansingerland voor ogen heeft bij de inzet van het

Nadere informatie

Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak

Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak Inleiding Het Landelijk Bureau Bibob (verder: het Bureau) hecht aan een goede samenwerking

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Verkort vragenformulier

Verkort vragenformulier Verkort vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Toelichting bij dit formulier Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Beleidslijn BIBOB. 1 januari 2006

Beleidslijn BIBOB. 1 januari 2006 Beleidslijn BIBOB 1 januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Inzet van het BIBOB-instrumentarium 7 3 Het toepassen van het BIBOB-instrumentarium 9 4 Te plegen inspanningen 15 Bijlage BIBOB horeca, speelautomatenhallen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. INTEGRITEITBELEID BIJ AANBESTEDINGEN OP HET TERREIN VAN BOUW, ICT EN MILIEU (versie 2007)

Gemeente Den Haag. INTEGRITEITBELEID BIJ AANBESTEDINGEN OP HET TERREIN VAN BOUW, ICT EN MILIEU (versie 2007) Gemeente Den Haag INTEGRITEITBELEID BIJ AANBESTEDINGEN OP HET TERREIN VAN BOUW, ICT EN MILIEU (versie 2007) Inleiding Op 1 juni 2003 is de Wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het

Nadere informatie

Algemene procedure horeca-aanvragen

Algemene procedure horeca-aanvragen Algemene procedure horeca-aanvragen Hoe aanvragen Voor de aanvraag van een exploitatievergunnning en drank- en horecavergunning en overige vergunningen heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg standaardformulieren

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Nadere informatie

Beleidslijn gemeente Zwartewaterland. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)

Beleidslijn gemeente Zwartewaterland. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) Beleidslijn gemeente Zwartewaterland Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel beleidslijn... 3 3. Bevoegdheden...

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4-11-2014; gezien het advies van de Commissie Samenleving d.d.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4-11-2014; gezien het advies van de Commissie Samenleving d.d. De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 9 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4-11-2014; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Toelichting I. Algemene toelichting De gemeente verleent op vele terreinen subsidies aan instellingen en bewoners van Veenendaal. In de in 2007 vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Eigen huiswerk binnen het BIBOB-instrumentarium

Eigen huiswerk binnen het BIBOB-instrumentarium Eigen huiswerk binnen het BIBOB-instrumentarium Huidige regeling om vergunning Wet BIBOB benutten om Beleidslijn met Advies van Beslissing te weigeren/ in te trekken vergunning te weigeren indicatoren

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon.

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Nadere regels inzake het verstrekken van investeringssubsidie aan ondernemers in kansenzones, Amsterdam 2009(3B, 2014, 146)

Nadere regels inzake het verstrekken van investeringssubsidie aan ondernemers in kansenzones, Amsterdam 2009(3B, 2014, 146) GEMEENTEBLAD Nr. 52089 19 september Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Nadere regels inzake het verstrekken van investeringssubsidie aan ondernemers in kansenzones, Amsterdam 2009(3B, 2014,

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

provinciaal blad 2007) RECTIFICATIE Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 37 11 december 2007

provinciaal blad 2007) RECTIFICATIE Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 37 11 december 2007 provinciaal blad nr. 37 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 11 december 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 11 december 2007, nr. 2007-69402, afd.

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

BIBOB beleid Gemeente Waalwijk

BIBOB beleid Gemeente Waalwijk BIBOB beleid Gemeente Waalwijk Versie behorend bij collegebesluit van 30 januari 2007 BIBOB beleid Gemeente Waalwijk 1 INHOUD 1. Algemeen... 3 1.1 De wet BIBOB... 3 1.2 Toepassingsbereik van de wet BIBOB...

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Jaar: 2009 Nummer: 62 Besluit: B&W 27 januari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL WET BIBOB MILIEU EN BOUWEN HELMOND 2009

Jaar: 2009 Nummer: 62 Besluit: B&W 27 januari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL WET BIBOB MILIEU EN BOUWEN HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 62 Besluit: B&W 27 januari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL WET BIBOB MILIEU EN BOUWEN HELMOND 2009 Burgemeester en wethouders van Helmond; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën 1 juli 2004 DV 505 1Z*1ED Convenant BIBOB 1.00.00 Convenant BIBOB, 01-07-04, Versie 1 1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Justitie

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 De Subsidieverordening zonneboilers gemeente Opsterland 2009 is aangepast aan de nieuwe Algemene Subsidieverordening Opsterland 2012

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18190 4 juli 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2013, nr. 398136, tot vaststelling van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

- een nader onderzoek door de Bibob-contactpersoon gemeente Veldhoven.

- een nader onderzoek door de Bibob-contactpersoon gemeente Veldhoven. Bibob De wet Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Overheden (zoals gemeenten) kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN, SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS

BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN, SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN, SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS besluit d.d. 22 februari 2005 in werking getreden d.d. 1 maart 2005 wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 123263

Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 123263 Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 123263 Zoals die komt te luiden na de raadsvergadering van 30 mei 2013 (betreft toevoeging lid 4 aan art. 8). HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

Bibob en subsidies. Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij subsidies. 1 Bibob en subsidies

Bibob en subsidies. Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij subsidies. 1 Bibob en subsidies Bibob en subsidies Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij subsidies 1 Bibob en subsidies Voorwoord Sinds de inwerkingtreding van de Wet Bibob in 2003 zijn vergunningverleners

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 09-11-2010) Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten

Nadere informatie

Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Rijssen-Holten 2015

Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 108787 18 november 2015 Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Rijssen-Holten 2015 De burgemeester en het college van burgemeester en

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Algemene Subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Algemene Subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 3 Artikel 3. Nadere regels...

Nadere informatie

BIJLAGE 1. SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE'VOORONDERZOEK WET BIBOB'

BIJLAGE 1. SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE'VOORONDERZOEK WET BIBOB' BIJLAE 1. SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE'VOORONDERZOEK WET BIBOB' Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Organisatie Naam Functie Adres Plaats Bezoekadres Koninginnegracht 19 2514 AB Den Haag Telefoon (070)

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 4.20 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: (026)

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Beleidslijn Bibob Horeca

Beleidslijn Bibob Horeca Beleidslijn Bibob Horeca Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Bibob-beleid. Gemeente Langedijk

Bibob-beleid. Gemeente Langedijk Bibob-beleid Gemeente Langedijk Bibob-beleid Gemeente Langedijk Vastgesteld door het college van B&W gemeente Langedijk d.d. 20 december 2011 0. Inhoudsopgave Bibob-beleid... 1 0. Inhoudsopgave... 3 1.

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 1 VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering van 7 oktober 2009, houdende regels terzake van het verstrekken van subsidies (Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering) No. Ho 06/2009

Nadere informatie

De Wet Bibob: wat is er gewijzigd?

De Wet Bibob: wat is er gewijzigd? De Wet Bibob: wat is er gewijzigd? 2 De Wet Bibob Inhoud 1. Inleiding 4 2. Wijziging Wet Bibob 5 3. Terminologie 6 4. Uitbreiding toepassingsbereik 7 4.1 Vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22944 20 december 2011 Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Subsidieregeling stimuleren wonen boven en in winkels voor eigenaar/verhuurders in stadscentrum Sittard 2016

Subsidieregeling stimuleren wonen boven en in winkels voor eigenaar/verhuurders in stadscentrum Sittard 2016 Sittard-Geleen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; Overwegende dat het gewenst is het wonen boven winkels en plaatselijk ook het wonen in winkels te stimuleren in het stadscentrum

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

! O P ECHT. Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoor delingen door het openbaar bestuur 2013

! O P ECHT. Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoor delingen door het openbaar bestuur 2013 ! O P ECHT Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoor delingen Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente

Nadere informatie

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer..

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. De ondergetekenden: 1. Stichting IT Projecten, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6536 CG) Nijmegen, aan de Weezenhof

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13497 4 juli 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/107338, tot

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Deze nadere regels subsidies zijn de nadere regels zoals genoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Goes 2010 (hierna subsidieverordening).

Deze nadere regels subsidies zijn de nadere regels zoals genoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Goes 2010 (hierna subsidieverordening). 1. Inleiding In deze nadere regels subsidies gemeente Goes zijn de regels opgenomen die het college van burgemeester en wethouders van Goes (hierna college) hanteert bij het verlenen van subsidie. Deze

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 4 september 2015 ons kenmerk : 2015/8590/SS Naar aanleiding van uw brief van 4 augustus 2015 met kenmerk mjm.15.20 waarin u vraagt om een bijdrage in de kosten van het Beter

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te:

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te: (Versie 3.1, 15-10-2009) Model-aanvraagformulier subsidievaststelling Behorend bij hoofdstuk 3, paragraaf 3 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering. U kunt dit formulier geheel ingevuld en

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen en de burgemeester van Tubbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen en de burgemeester van Tubbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 13 Uitgifte: 13 februari 2015 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester d.d. 10 februari

Nadere informatie