KADERS INTEGRALE VEILIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADERS INTEGRALE VEILIGHEID"

Transcriptie

1 KADERS INTEGRALE VEILIGHEID

2 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Gemeente als regisseur 1.3 Inventarisatie als startpunt 1.4 Vierjarenplan 1.5 Terugblik 2 Prioriteiten 2.1 Geweld 2.2 Woninginbraken 2.3 Jeugdoverlast 2.4 Drugs 2.5 Fietsendiefstal 2.6 Verkeer 3. Organisatie 3.1 Bestuurlijke verantwoordelijkheid 3.2 Integriteit en veiligheid 3.3 Veiligheidsoverleg 3.4 Communicatie 3.5 Financiën Bijlage A (Samenvatting info bronnen) 1 1 Alle bijlagen (criminaliteitscijfers 2011, criminaliteitscijfers 2010, gebiedsscan politie, veiligheidsmonitor lokaal, resultaten kadernota integrale veiligheid, integrale veiligheidsmonitor rijk (persbericht), factsheet IVM2011 Regio Noord- en Oost-Gelderland, IVM2011 factsheet Regio NOG) en de eindrapportage Lemonenquête 2011 zijn digitaal beschikbaar 2

4 3

5 Voorwoord Voor u ligt een nota die de basis kan is voor het integraal veiligheidsbeleid. Bij de totstandkoming van het integraal veiligheidsbeleid hecht ik als burgemeester zeer veel waarde aan de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taak van de raad. Als geen ander onderwerp is veiligheid een thema dat iedereen in zijn of haar dagelijks leven raakt. Bij incidenten ontstaat er publieke ophef. Het directe welbevinden van mensen wordt direct en indirect geraakt. Het is logisch dat veiligheid hoog op het prioriteiten lijstje van lokale bestuurders en politici staat. Veiligheid is niet een product. Veiligheid is een toestand van kunnen leven in vrijheid en geborgenheid. Zonder angst of vrees. Al in de klassieke nachtwakersstaat had de overheid een belangrijke rol in de handhaving van openbare orde en veiligheid. Zeker in onze moderne en complexe samenleving zal de overheid op het gebied van veiligheid een cruciale rol moeten spelen. Maar de hoofdrol wordt gespeeld door de burgers zelf. De bedreiging van de veiligheid vloeit bijna altijd voort uit het gedrag van mensen. Wie zich roekeloos en ontverantwoord gedraagt in de omgang met andere mensen moet daarop aangesproken worden. De gemeente en de politie hebben daar een belangrijke rol in. Je moet er als burger op aankunnen dat de spelregels, die wij met elkaar democratisch hebben afgesproken, ook gehandhaafd worden. Maar als door het massaal overtreden van beschermende regels de veiligheid in gedrang komt staat de overheid voor een onmogelijke opgave. De overheid mag zich niet laten manoeuvreren in een klempositie waardoor zij machteloosheid uitstraalt in plaats van doortastendheid en kordaatheid. Een machteloos lijkende overheid straalt geen gezag en vertrouwen uit waardoor mensen met slechte bedoelingen en verkeerd gedrag nog meer vrij spel krijgen. Een sterke en gezagvolle overheid wordt gedragen door burgers die respect uitstralen naar medeburgers. Veiligheid is geen product dat je naar believen kunt kopen van de gemeente. Veiligheid koop je ook niet bij een particuliere beveiliger en leverancier van camera s en hekwerken, Veiligheid bied je aan elkaar. Het is een resultaat van samen goed en verantwoord met elkaar leven en omgaan, Wie veiligheid wel als een product wil definiëren zal op zijn minst moeten erkennen dat burgers coproducenten zijn, met elkaar en met de overheid. De essentie van de voorliggende nota ligt in de vraag: Wat voor stad willen wij zijn? Doetinchem wil sterke wijken en dorpen hebben waarin mensen elkaar de ruimte geven. Wij willen investeren in sterke gemeenschappen waarin mensen om zien naar elkaar en elkaar durven aan te spreken op wat goed en niet goed gaat. Het uitgangspunt dat de samenleving aan de basis ligt van een veilige en dynamische stad heeft een doorwerking op vele beleidsterreinen. Het veiligheidsbeleid is gefundeerd op de vitaliserende krachten in een vrije samenleving door burgerparticipatie, menselijke maat, persoonlijke verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit. Het spreekt vanzelf dat het integraal veiligheidsbeleid in onze gemeente nadrukkelijk verbonden is met alle andere beleidsvelden waarin mensen worden opgeroepen om zich persoonlijk en in gezamenlijkheid sociaal en verantwoordelijk op te stellen. Door budgettaire druk wordt de overheid gedwongen om naar nieuwe typen van oplossingen voor problemen te zoeken. Misschien heeft die druk ook voordelen. Wij worden gedwongen om terug te gaan naar enkele basisvragen van inwoners voor een kwalitatief goed bestaan. Wij komen er steeds meer achter dat het automatisme om problemen bij een ander, de overheid, neer te leggen niet werkt. 4

6 Door wegduiken, een sturen of een extra vergadering wordt geen problemen opgelost en neemt de veiligheid niet toe. Ingewikkelde procedures en bureaucratische belasting remmen slagvaardig en effectief optreden af. Daarom moeten wij durven zoeken naar nieuwe oplossingen die snel en zichtbaar voor de mensen die het direct aan gaat. Daarom hanteren wij in het Doetinchems veiligheidsbeleid een aantal richtlijnen die ten grond slag kunnen liggen aan de vast te stellen beleidskaders. Dit zijn de zeven contouren van het Doetinchems veiligheidsbeleid: 1) De burger is, naast de overheid, zelf de belangrijkste regisseur van zijn of haar veiligheid. 2) De overheid moet regels stellen die werken en die dan ook handhaven. Er moeten scherpe lijnen getrokken worden welk gedrag absoluut niet aanvaardbaar is. Daarover moet binnen de samenleving een debat gevoerd worden. Niet op papier, maar op alle relevante plaatsen in de samenleving. 3) Ketens tussen netwerken raken vaak verstoord. In Doetinchem hebben wij daarom de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in slimme verbindingen tussen de justitiële en andere veiligheidspartners enerzijds, maar anderzijds ook met de zorg, jeugdzorg en het onderwijsveld. Er valt binnen die ketens nog meer samenwerkingswinst te behalen. 4) Het beleid moet ruimte geven aan een meer praktische aanpak. Er is minder behoefte aan deftige formuleringen op papier, en juist meer aan slimme praktische oplossingen. De postcode benadering in het handhavingsbeleid blijkt te werken. Die gaan wij ook toepassen in de uitwerking van het integrale veiligheidsbeleid. Er zal een top tien worden opgesteld: a. Wat zijn de tien hotspots? b. Wat zijn de tien personen die de meeste last veroorzaken? (vertrouwelijk); c. Wat zijn de meest urgente tijdstippen. 5) De nieuwe sociale media kunnen een nuttige rol vervullen in het nieuwe veiligheidsbeleid: a. Zij helpen de samenleving zich snel en effectief te organiseren; b. Zij zijn een belangrijk middel in de communicatie tussen overheid en burger, net name ook op buurt en wijkniveau. 6) Waakzaamheid is een voorwaarde voor veiligheid. Wij willen alertheid bevorderen door mensen actiever te betrekken bij het zichtbaar maken van prioriteiten en vooral ook terugmelden wat de resultaten zijn van de inspanningen van alle betrokkenen. 7) Bij het bevorderen van die alertheid is ook een sleutelrol voor de raad weggelegd. Samen met de griffie willen wij bevorderen dat de raad beter in positie komt om zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol waar te maken. De voorliggende nota lijkt misschien op het eerste oog nog een traditioneel beleidsstuk. Toch is dat niet het geval. Het stuk is bedoeld om vanuit de hierboven genoemde richtlijnen aan een modern en effectief veiligheidsbeleid te komen dat gedragen wordt door de samenleving. Herman Kaiser, burgemeester en portefeuillehouder integrale veiligheid 5

7 Uitgangspunten veiligheidsbeleid 1.1 Inleiding Doetinchem is als middelgrote gemeente een overwegend veilige gemeente. Dit is niet alleen gebaseerd op harde politiecijfers, maar ook de veiligheidsmonitor, de gebiedsscan van de politie en de Lemonenquête ondersteunen dit beeld. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat Doetinchem echte stadse trekken heeft met de daarbij behorende problematiek. Dit betekent dat er dus zeker aandachtpunten, prioriteiten zijn, waar wij alert op moeten blijven en nog een en ander te winnen hebben. Het (sociale) veiligheidsbeleid is de afgelopen jaren verstevigd door een goede samenwerking met de partners in de veiligheidsketen, maar ook door intensivering van de samenwerking met diverse partners uit de zorgketen door de komst van het lokaal zorgnetwerk en de jeugdketen. Elke keten is zo sterk als de zwakste schakel en het is dan ook aan de gemeente als regisseur in deze aanpak om de keten in tact en sterk te houden. Als we naar de veiligheidsproblematiek kijken dan zien we dat we dat we als gemeente en politie een aantal gezamenlijke prioriteiten hebben. Prioriteiten die we moeten benoemen en waar wij gezamenlijk mee aan de slag willen en waar wij de afgelopen jaren al gezamenlijk in opgetrokken zijn. De komende jaren willen we naast investeren op de prioriteiten, ook investeren op het betrekken van de samenleving bij het veiligheidsbeleid en de kracht die de samenleving heeft om preventief iets te doen aan veiligheid en dus ook leefbaarheid. Heldere kaders en prioriteiten voor het beleid zijn van belang om de samenwerking verder te verstevigen. Doetinchem zal verder gaan op de reeds ingeslagen weg. Een kadernota Integrale Veiligheid benoemt de belangrijkste prioriteiten en stelt hiervoor werkbare en flexibele kaders om op ontwikkelingen in te kunnen springen. Het geeft aan welke actoren er zijn en waar gezamenlijk in opgetrokken wordt. De raad kan hiermee de prioriteiten aangeven binnen de vele veiligheidstaken, tussen veiligheidstaken en andere gemeentelijke taken. Het vaststellen van de kaders is een bevoegdheid van de raad, de uitwerking is aan de burgemeester en het college. De integraliteit ziet niet alleen op een intensieve samenwerking met de partners in de veiligheidsketen, maar ook op bijvoorbeeld de samenwerking met de zorg- en jeugdketen. Als we kijken naar de jeugdketen in verbinding met de veiligheidsketen dan zien we dat we veel inzetten op preventie en zorg. Met de zorgketen wordt al langere tijd intensief samengewerkt en er voor te zorgen dat handhaving het sluitstuk is en dat de bron van de problematiek daar waar dat kan aangepakt wordt. Ook is de laatste jaren de samenwerking met de wijkregisseur en het wijkwerk geïntensiveerd. Dit zal een vervolg krijgen met de verdere ontwikkeling van het wijkwerk nieuwe stijl. Als we tot slot even kort kijken naar het onderdeel verkeer dan is het van belang om aan te geven dat er in het fysieke domein vele investeringen zijn in het verhogen van de fysieke verkeersveiligheid. In deze nota ligt de focus niet op dit fysieke, maar op de sociale component. Bij deze sociale component gaat het met name over de veiligheidsbeleving ofwel de subjectieve veiligheid. De situatie van nu in relatie tot de samenwerking met de politie is de afgelopen jaren flink veranderd door veel in de samenwerking te investeren en de lijnen zo kort mogelijk te houden. Er was in het verleden een zeer grote afstand tussen de gemeente en de politie, zeker als het ging om gezamenlijk doelen stellen en resultaten behalen. Er werd natuurlijk al gewerkt aan het verkleinen van de afstand en de afgelopen 5 jaar is deze afstand verdwenen. Politie en gemeente hebben nu gezamenlijke doelen, willen samen optreden en resultaten behalen. Dit betekent ook dat gemeente en politie elkaar te allen tijde moeten kunnen vinden, ook na uur en ook in het weekend. Op dit moment zijn wij zeer tevreden over de samenwerking en dat willen wij de 6

8 komende periode zo houden en zullen wij samen aan blijven werken. Waar de overheid heeft geïnvesteerd in het nauwer samenwerken moet ook de wijk actiever worden in de samenwerking om de wijk veiliger te maken. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag is, fatsoensregels naleven en je verantwoordelijk voelen voor je omgeving zijn daarbij enkele uitgangspunten. De toekomst ziet er met de komst van de Nationale Politie (NP) anders uit. Er komt één robuust politieteam voor 4 gemeenten dat is staat is om meer slagvaardig en projectmatig te kunnen werken. Het is daarom ook van belang dat politie en gemeente zo veel mogelijk dezelfde focus hebben, zelfde prioriteiten stellen. De op dit moment verwachte realisatie van de NP is 1 januari 2013 en op dat moment zal het politieteam (Politie Achterhoek West = PAW) werkzaam zijn voor en in de gemeente Doetinchem, Oude-IJsselstreek, Montferland en Bronckhorst. Dit zal ook gevolgen hebben voor het opstellen van nieuw veiligheidsbeleid in de toekomst. Niet uitgesloten wordt dat er dan ook nieuwe veiligheidsbeleid met de bijbehorende prioriteiten opgesteld zal worden door de vier gemeenten gezamenlijk. Dit zal nodig zijn om tot een optimale verdeling en inzet van de politiecapaciteit te komen. 1.2 Gemeente als regisseur De regierol in het lokaal veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente. Het wetsvoorstel waarin dit ook vastgelegd wordt ligt voor behandeling bij de Tweede Kamer. Het creëren van draagvlak en het stimuleren van zoveel mogelijk partners in veiligheid is een essentieel onderdeel van die regierol. De gemeente bevordert in nauwe samenspraak met de politie - dat samenwerkingsverbanden en netwerken zo goed mogelijk functioneren. De gemeente kan een onderwerp onder de aandacht brengen en op de politieke agenda plaatsen en vervolgens besluiten thema s te prioriteren. Doetinchem gaat bij het veiligheidsbeleid uit van een bepaald organisatieprincipe. Om de structuur en samenhang binnen het programma veiligheid verder te versterken en het beleid succesvol voort te zetten, wordt een probleemgerichte ketenaanpak aangehangen. Veiligheid is in Doetinchem ingebed in de keten. Dat betekent dat we inzetten op en regievoeren op het investeren aan de voorkant (preventie, informeren en communiceren) en aan de achterkant handhaven (repressie). Het door de raad vastgestelde handhavingbeleid laat goed zien hoe wij dat doen. Wij zullen altijd in gesprek blijven met de burger, maar zullen handhavend optreden wanneer dit nodig is. Regie ziet echter niet alleen op de veiligheidsketen, maar ook op de zorgketen en de jeugdketen. Je kunt het in de veiligheidsketen nog zo goed georganiseerd hebben, maar zonder de horizontale verbinding met de zorg- en jeugdketen bereik je te weinig. De afgelopen jaren hebben wij in Doetinchem laten zien dat wij horizontaal binnen de verschillende ketens kunnen samenwerken. Daarnaast moeten we als regisseur slim en slagvaardig te werk gaan, waarbij we de postcodeaanpak en de persoongebonden aanpak centraal regisseren. Daarbij zijn de Veiligheidskamer Achterhoek en het Lokaal Zorg Netwerk steeds betrokken wanneer dit nodig is. De regierol omvat het bepalen van de richting en het aangeven van de kaders met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Het integraal veiligheidsbeleid is daarvoor het richtinggevende kader. Niet alleen de ketenpartners veiligheid, zorg en jeugd hebben een verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat, maar ook onze burgers, de samenleving. Het is onze samenleving die de kracht om er mede voor te zorgen dat de objectieve veiligheid en subjectieve veiligheidsbeleving versterkt wordt. De gemeente kan regie voeren op veiligheid, maar versterking van gemeenschapszin, tolerantie en een veilige leefomgeving moet van onderaf komen, van de samenleving. 7

9 Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid (ketenpartners en samenleving) leidt tot effectiever beleid en wanneer er vanuit de samenleving veiligheidsinitiatieven komen zal de gemeente bijdrage dit proces daar waar mogelijk ondersteunen. 1.3 Inventarisatie Een van de belangrijkste uitgangspunten van het veiligheidsbeleid is kijken welke bronnen je allemaal tot je beschikking hebt om te komen tot goede kaders en prioriteiten. De gemeente beschikt over allerlei informatiebronnen, variërend van criminaliteitscijfers tot veiligheidsmonitoren, gebiedsscans en Lemonenquête, maar ook de signalen die rechtstreeks bij de gemeente zijn binnengekomen. Afgelopen jaar is de raad tijdens de beeldvormende raad van 11 mei 2012 en de beeldvormende raad van 11 mei 2012 van dit jaar geïnformeerd om alvast een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en waar de focus ligt. Met andere woorden waar moeten wij als gemeente en als politie alert op zijn en moeten zijn. 1.4 Vierjarenplan De kadernota wordt voor de duur van vier jaar vastgesteld. Er zullen in de loop van de tijd echter zaken veranderen. Veiligheid is geen statisch begrip. Vandaar dat de kaders en prioriteiten dusdanig geformuleerd zijn dat het altijd mogelijk is om in te springen op trends en ontwikkelingen. Per kwartaal zal de burgemeester de raad informeren over het onderwerpen uit het veiligheidsbeleid (dat is meer dan alleen deze kaders en omvat tevens het handhavingsbeleid) en indien noodzakelijk zal de burgemeester de raad informeren over ontwikkelingen of voorstellen om de prioriteiten of kaders bij te stellen. 1.5 Terugblik Bij een nieuwe kadernota hoort ook een terugblik. Wat is er de afgelopen jaren goed gegaan en wat niet. In de bijlage is een overzicht te vinden van de activiteiten. Helder is dat de destijds gestelde prioriteiten de juiste waren en dat er mede door een veranderende maatschappij, door trends en ontwikkelingen voor een deel nieuwe prioriteiten gesteld moeten worden. 2. Veiligheidsthema's (prioriteiten) We willen prioriteit geven aan delicten die de inwoners van de gemeente Doetinchem raken en de die de leefbaarheid aantasten. Wat voor de een geldt, geldt voor de ander niet, maar een ieder kan het er over eens zijn dat er aandacht wordt gevraagd voor de high impact delicten. De volgende onderwerpen kunnen als prioriteit aangemerkt worden op basis van de informatie vanuit de criminaliteitscijfers 2010 en 2011 aangevuld met de gebiedsscan van de politie, de Lemonenquête, de integrale veiligheidsmonitor en het teamjaarplan van de politie (er is geen specifieke volgorde aangebracht in onderstaande lijst): 1 Geweld 2 Woninginbraken 3 Jeugdoverlast 4 Drugs 5 Fietsendiefstal 6 Verkeer Per prioriteit zal een korte schets worden gegeven, en wordt waar mogelijk aangegeven welke activiteiten de komende periode zullen worden ontplooid. De basis van de prioriteiten ligt in de harde criminaliteitscijfers. Het overzicht laat de trend zien en bij de prioritering is zoals eerder is aangegeven gekeken is naar de overige zachte informatie. Het overzicht van de criminaliteitscijfers is te vinden op de laatste pagina. 8

10 Prioriteit 1 Geweld - Criminaliteit met grote impact op het slachtoffer. Gemeentelijk veiligheidsbeleid Beleid politie Aanpak De ontwikkelingen op het gebied van misdrijven met een grote impact op de slachtoffers, de zogenaamde High Impact misdrijven, worden door de gemeente Doetinchem samen met de politie nauwlettend gevolgd. Wanneer er sprake is van (forse) stijgingen op dit gebied, worden er - in overleg met de teamleiding van de politie - afspraken gemaakt omtrent acties door en samen met de gemeente. Ook het onderwerp huiselijk geweld is er zo een. Deze zaken worden opgepakt door het lokaal zorgnetwerk als coördinatiepunt, maar indien nodig ook door de veiligheidskamer Achterhoek wanneer er een justitiële stok achter de deur in de aanpak nodig is. De coördinator van het lokaal zorgnetwerk draagt bij aan een goede begeleiding en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Ander specifiek aandachtspunt betreft de woninginbraken. Gezamenlijk wordt met de politie met name in de preventiesfeer gewerkt aan het bewustzijn van bewoners. Communicatie tussen gemeente en politie is belangrijk en wordt vanuit beide partijen sterk bevorderd. Hiernaast werken gemeente en politie nauw samen als het gaat om het op juiste wijze uitvoering geven aan het horecaconvenant. Aanpak van delicten met een grote impact op het slachtoffer: overvallen, straatroof en (huiselijk) geweld. Actief toezicht en controle in centrum en woonwijken door wijkwachten Handhaving door politie Postcodeaanpak Gezamenlijke communicatie met gemeente naar de media over resultaten en meer aandacht geven aan positief verlopen onderzoeken. Voorlichtingscampagnes in huis-aan-huis bladen. Prioriteit 2 Woninginbraken Gemeentelijk veiligheidsbeleid Beleid politie Aanpak Ook de woninginbraken behoren tot de High Impact misdrijven. Het aantal aangiftes inbraak ligt redelijk hoog. En dit cijfer zorgt ervoor dat dit een tweede prioriteit is om de komende jaren samen met de politie op te pakken en terug te dringen. In overleg met de teamleiding van de politie worden afspraken gemaakt omtrent acties door en samen met de gemeente, zoals voorlichting en preventieve acties door het bewustzijn van de burger op dit onderwerp te vergroten. Dit valt ook bij de politie onder de aanpak van delicten met een grote impact op het slachtoffer en de politie zal daar capaciteit aan labelen. Voetjesproject en actief toezicht door controle in de wijken door de wijkwachten in nauwe samenwerking en onderleiding van de politie. Uitvoering geven aan het project Donkere Dagen Offensief, door verscherpt zichtbaar (inzet wijkwachten) en niet-zichtbaar toezicht te houden op de hotspots in de gemeente. Gezamenlijke communicatie 9

11 Prioriteit 3 Jeugdoverlast (inclusief criminele jeugdgroepen). Gemeentelijk veiligheidsbeleid beleid politie Aanpak De gemeente Doetinchem heeft een goede aanpak als het gaat om de prioriteit jeugd. Er wordt vooral ingezet op de preventie om daar waar mogelijk problemen in relatie tot jeugd te voorkomen. In samenwerking met de ketenpartners waaronder politie, Lindenhout en IJsselkring is de aanpak van de jeugdproblematiek ondergebracht in het wijkveiligheidsteam (per is dit verder gegaan onder de naam Jeugdinterventieteam). De afgelopen jaren is er een vangnet gecreëerd voor jongeren die in de problemen (dreigen te) raken. De ketens zijn gezamenlijk verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het juiste traject voor de betreffende jongere(n) ingezet wordt. Er zal sterk ingezet worden op voorkoming van overlast door maatwerkaanpak op hinderlijke- en overlastgevende jeugdgroepen om het niet te laten verworden tot criminele jeugdgroepen. Aanpak van alle (criminele) jeugdgroepen. Jaarlijks worden de jeugdgroepen door de wijkagenten door middel van de Beke shortlist methode in beeld gebracht c.q. een geüpdatet. Via de veiligheidskamer wordt risicojeugd besproken en worden er individuele plannen van aanpak opgesteld (topaanpak). De overlast van criminele, overlastgevende of hinderlijke jeugdgroepen wordt, samen met het jeugdinterventieteam, de wijkwachten en de politie door middel van gerichte interventies aangepakt en beperkt. Bij de politie is sinds oktober 2011 een wijkagent met taakaccent Jeugd aangesteld die vooral in de integrale samenwerking de jeugdoverlast op zich neemt. Dit is een zeer goede ontwikkeling en de eerste resultaten zijn er, Zo mogelijk worden minderjarige verdachten naar Bureau Halt verwezen of wordt gebruikt gemaakt van het Boete- of Kanskaartproject (project geïnitieerd door het NOG-Veiligerhuis) Top 10 van Hotspots eventueel aangevuld met de 10 meest overlastgevende personen (Jeugdinterventieteam) In 2012 zijn de beleidsregels van de Wet Mbveo (beter bekend als de Voetbalwet) vastgesteld en zal deze wet ingezet worden wanneer er sprake is van ernstige overlast. Vanwege de nut en noodzaak van een goed afstemming tussen politie en de wijkwachtenorganisatie coördineert de politie de inzet van de wijkwachten zodat zij op de juiste plaatsen, de plaatsen waar het nodig is ingezet worden. Prioriteit 4 Drugs (overlast en criminele samenwerkingsverbanden). Gemeentelijk veiligheidsbeleid Drugsoverlast en de daaraan gerelateerde criminaliteit is altijd een prioriteit. De gemeente Doetinchem heeft een coffeeshopbeleid dat momenteel nader uitgewerkt en aangescherpt wordt in verband met de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Doetinchem volgt deze landelijke ontwikkelingen. Het terugdringen van drugsmisbruik, vooral onder jongeren is een echt onderdeel van deze prioriteit. Daarbij is er de nodige aandacht voor illegale straathandel (zeker in de nabijheid van scholen) en het actief opsporen van illegale hennepkwekerijen. De gemeente was en blijft aangesloten bij de RIEC Oost-Nederland, waardoor het mogelijk wordt om criminele samenwerkingsverbanden ook bestuurlijk aan te pakken (BIBOB) 10

12 beleid politie Aanpak Het gemeentelijk hennepconvenant wordt binnenkort geactualiseerd. De politie zal bij deze prioriteit inzetten op Intensievere opsporing en hardere aanpak van criminele samenwerkingsverbanden (CSV s) op vooral de thema s mensenhandel, productie/in- en uitvoer van drugs en witwassen. Ketensamenwerking bij de ontmanteling van hennepkwekerijen. Handhavend optreden door politie bij druggerelateerde overlast en illegale handel, postcode aanpak. Handhavend optreden door de politie in geval er sprake is van mensenhandel of prostitutie in bepaalde gelegenheden. In de gemeente Doetinchem vraagt een seksinrichting hiervoor speciale aandacht. Prioriteit 5 Diefstal van fiets- snor- en bromfietsen. Gemeentelijk veiligheidsbeleid Gezamenlijk doel gemeente en politie Aanpak Vanuit het Veiligheidsarrangement Arnhem Winterswijk is en blijft het toezicht noodzakelijk. De cijfers van fietsendiefstal zijn de afgelopen jaren alleen maar gestegen en dit zijn alleen maar de cijfers van de aangiftes. Niet alleen bij de stations worden vele fietsen gestolen maar ook in het centrum en de wijken. Er wordt onderzocht hoe cameratoezicht in het stationsgebeid ter voorkoming van fietsendiefstal geregeld kan worden. Per 1 januari 2012 is het onderwerp gevonden/verloren voorwerpen een taak van de gemeente. Het is dan ook een taak van de gemeente in samenwerking met de politie om er voor te zorgen dat onbeheerde fietsen verwijderd worden en toetsing of hiervan aangifte van diefstal of vermissing is gedaan. Doel: Terugdringen aantal fiets, snor- en bromfietsdiefstallen, Ophalen zwerf- weesfietsen op risicolocaties laten uitvoeren door wijkwachten en koppelen aan gevonden/verloren voorwerpen. Inzet lokfiets door de politie en extra toezicht op de hotspots, in samenwerking met wijkwachten. Cameratoezicht op stations Prioriteit 6 Verkeersveiligheid Gezamenlijk doel gemeente en politie Bevorderen van de verkeersveiligheid en het terugdringen van asociaal rijgedrag in het verkeer. De gemeente wil dat er door de politie ook op de subjectieve verkeersonveiligheid wordt ingezet. Dat betekent dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft in het aanleveren van locaties waar volgens de ons handhaving door de politie gewenst is. Maar ook de wijkagenten van team Doetinchem kunnen aangeven waar eventuele verkeersonveilige situaties zijn. Om effectiever te handhaven zal de gemeente inspanning leveren in het plaatsen van gecombineerde roodlicht/snelheidscamera s welke een indicatie geven van: wie rijdt er te hard of rood, wanneer en waar wordt er het meest door rood gereden. Met deze gegevens in de hand kan de politie effectiever en efficiënter handhaven. Het politieteam levert een bijdrage aan handhaving door het houden van controles op de zogenaamde Helmgrasfeiten (helm, autogordel, roodlicht, alcohol, snelheidscontroles o.a. met lasergun). Omdat het voor de politie lastig is om specifieke capaciteit te labelen aan de gemeentelijke prioriteit verkeersveiligheid zal de politie controles, naast geplande inzet, tevens uitvoeren tijdens afbreekbare tijd in de noodhulp. 11

13 Bij de meeste prioriteiten is er een element dat er uitspringt en dat is de verharding van de samenleving. Het asociale gedrag zie je niet alleen in het verkeer, maar je ziet het op diverse terreinen toenemen. In een aantal gevallen wil je dit gedrag voorkomen zeker als het gaat om de jeugd. In andere gevallen moet er gewoon gehandhaafd worden. Dat handhaven ziet dan niet alleen op de hiergenoemde prioriteiten, het ziet ook op het niet naleven van wet- en regelgeving. 3 Organisatie 3.1 De bestuurlijke verantwoordelijkheid De gemeenteraad stelt de kaders en de inhoudelijke prioriteiten vast bij het opstellen van integraal veiligheidsbeleid, controleert of het college de ambities in de uitvoering waarmaakt en zo nodig stuurt de raad bij. De primaire verantwoordelijkheid voor het opstellen van een Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid ligt bij het college. De burgemeester heeft vanuit zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid hier een essentiële rol in. De burgemeester heeft de bestuurlijke regierol om tot een succesvolle integrale veiligheidsaanpak te komen, waarin ieder zijn verantwoordelijkheid heeft. De raad moet vanuit een goede informatiepositie haar rol als kaderstellend orgaan uitvoeren en is daarmee een onmisbare schakel in de integrale veiligheidsaanpak. 3.2 Integriteit en veiligheid Het openbaar bestuur dient vanuit zijn voorbeeldfunctie integer te zijn, ook in relatie tot het onderwerp veiligheid. Het gaat daarbij om het beschermen van de eigen integriteit door het goed beleid te formuleren, maar ook om het voorkomen van ongewilde facilitering van criminele activiteiten bij de uitvoering van overheidstaken. Een adequaat handhavingsbeleid speelt daarbij een belangrijke rol. Afgelopen jaar heeft de raad ook het handhavingplan voor de komende jaren vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de Wet BIBOB in 2003 hebben de gemeenten nieuwe mogelijkheden gekregen bij vergunningverlening en aanbestedingen. Zoals reeds eerder aangegeven gaat de gemeente door met het inzetten van de mogelijkheden die de wet BIBOB de burgemeester biedt. 3.3 Veiligheidsoverleg In het politiedistrict Achterhoek vindt er geregeld overleg plaats tussen de burgemeester Doetinchem, de andere burgemeesters in het politiedistrict Achterhoek, de hoofdofficier van justitie, de districtschef (de zogenaamde Driehoek) en heeft de burgemeester op zeer regelmatige basis overleg en telefonisch contact met teamchef van politieteam Doetinchem. Ook buiten het veld van sociale veiligheid heeft de burgemeester overleggen met voornoemde bestuurders en functionarissen zoals met de brandweercommandant of de Regionaal geneeskundig Functionaris. Bij veel van deze overleggen is ook de adviseur veiligheid of de adviseur crisisbeheersing ook aanwezig. Daarnaast zijn er op ambtelijk niveau diverse overleggen zoals een regionaal overleg openbare orde, regiekameroverleg NOG-Veiliger en voorts de lokale veiligheidsoverleggen zoals daar zijn het Voetbalveiligheidsoverleg en regelmatige overleggen waarbij jeugd en zorg aanschuiven bij veiligheid en visa versa. De adviseur heeft mede tot taak om het lokale veiligheidsbeleid te verbinden met de andere beleidsvelden zowel in- als extern. 3.4 Communicatie Communicatie is van cruciaal belang waar het gaat om een beleidsterrein waarbij zo veel (verschillende) afdelingen partners zijn betrokken en dat hoog op de maatschappelijke agenda staat. Door middel van communicatie kan er ingespeeld worden op de verschillen tussen objectieve en subjectieve veiligheid in bepaalde gebieden. Als burgers 12

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Nationaal investeren Verkorte versie in lokaal veiligheidsbeleid Februari 2010 Bijdrage aan de strategische agenda voor lokale veiligheid Rob

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak Landelijk programma bestrijding autokraak Woord vooraf Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Auto-inbraken geven

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij Jaarverslag 2012 Extract Boxtel Politieregio Brabant-Noord District Meierij Definitieve versie 1 15-03-2013 2 Voorwoord Voor u ligt het laatste jaarverslag van de politie district Meierij. Met de komst

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: opstoppingen en ongelukken voorkomen 4 1.1 Kinderen ongehinderd laten

Nadere informatie