KADERS INTEGRALE VEILIGHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADERS INTEGRALE VEILIGHEID"

Transcriptie

1 KADERS INTEGRALE VEILIGHEID

2 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Gemeente als regisseur 1.3 Inventarisatie als startpunt 1.4 Vierjarenplan 1.5 Terugblik 2 Prioriteiten 2.1 Geweld 2.2 Woninginbraken 2.3 Jeugdoverlast 2.4 Drugs 2.5 Fietsendiefstal 2.6 Verkeer 3. Organisatie 3.1 Bestuurlijke verantwoordelijkheid 3.2 Integriteit en veiligheid 3.3 Veiligheidsoverleg 3.4 Communicatie 3.5 Financiën Bijlage A (Samenvatting info bronnen) 1 1 Alle bijlagen (criminaliteitscijfers 2011, criminaliteitscijfers 2010, gebiedsscan politie, veiligheidsmonitor lokaal, resultaten kadernota integrale veiligheid, integrale veiligheidsmonitor rijk (persbericht), factsheet IVM2011 Regio Noord- en Oost-Gelderland, IVM2011 factsheet Regio NOG) en de eindrapportage Lemonenquête 2011 zijn digitaal beschikbaar 2

4 3

5 Voorwoord Voor u ligt een nota die de basis kan is voor het integraal veiligheidsbeleid. Bij de totstandkoming van het integraal veiligheidsbeleid hecht ik als burgemeester zeer veel waarde aan de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taak van de raad. Als geen ander onderwerp is veiligheid een thema dat iedereen in zijn of haar dagelijks leven raakt. Bij incidenten ontstaat er publieke ophef. Het directe welbevinden van mensen wordt direct en indirect geraakt. Het is logisch dat veiligheid hoog op het prioriteiten lijstje van lokale bestuurders en politici staat. Veiligheid is niet een product. Veiligheid is een toestand van kunnen leven in vrijheid en geborgenheid. Zonder angst of vrees. Al in de klassieke nachtwakersstaat had de overheid een belangrijke rol in de handhaving van openbare orde en veiligheid. Zeker in onze moderne en complexe samenleving zal de overheid op het gebied van veiligheid een cruciale rol moeten spelen. Maar de hoofdrol wordt gespeeld door de burgers zelf. De bedreiging van de veiligheid vloeit bijna altijd voort uit het gedrag van mensen. Wie zich roekeloos en ontverantwoord gedraagt in de omgang met andere mensen moet daarop aangesproken worden. De gemeente en de politie hebben daar een belangrijke rol in. Je moet er als burger op aankunnen dat de spelregels, die wij met elkaar democratisch hebben afgesproken, ook gehandhaafd worden. Maar als door het massaal overtreden van beschermende regels de veiligheid in gedrang komt staat de overheid voor een onmogelijke opgave. De overheid mag zich niet laten manoeuvreren in een klempositie waardoor zij machteloosheid uitstraalt in plaats van doortastendheid en kordaatheid. Een machteloos lijkende overheid straalt geen gezag en vertrouwen uit waardoor mensen met slechte bedoelingen en verkeerd gedrag nog meer vrij spel krijgen. Een sterke en gezagvolle overheid wordt gedragen door burgers die respect uitstralen naar medeburgers. Veiligheid is geen product dat je naar believen kunt kopen van de gemeente. Veiligheid koop je ook niet bij een particuliere beveiliger en leverancier van camera s en hekwerken, Veiligheid bied je aan elkaar. Het is een resultaat van samen goed en verantwoord met elkaar leven en omgaan, Wie veiligheid wel als een product wil definiëren zal op zijn minst moeten erkennen dat burgers coproducenten zijn, met elkaar en met de overheid. De essentie van de voorliggende nota ligt in de vraag: Wat voor stad willen wij zijn? Doetinchem wil sterke wijken en dorpen hebben waarin mensen elkaar de ruimte geven. Wij willen investeren in sterke gemeenschappen waarin mensen om zien naar elkaar en elkaar durven aan te spreken op wat goed en niet goed gaat. Het uitgangspunt dat de samenleving aan de basis ligt van een veilige en dynamische stad heeft een doorwerking op vele beleidsterreinen. Het veiligheidsbeleid is gefundeerd op de vitaliserende krachten in een vrije samenleving door burgerparticipatie, menselijke maat, persoonlijke verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit. Het spreekt vanzelf dat het integraal veiligheidsbeleid in onze gemeente nadrukkelijk verbonden is met alle andere beleidsvelden waarin mensen worden opgeroepen om zich persoonlijk en in gezamenlijkheid sociaal en verantwoordelijk op te stellen. Door budgettaire druk wordt de overheid gedwongen om naar nieuwe typen van oplossingen voor problemen te zoeken. Misschien heeft die druk ook voordelen. Wij worden gedwongen om terug te gaan naar enkele basisvragen van inwoners voor een kwalitatief goed bestaan. Wij komen er steeds meer achter dat het automatisme om problemen bij een ander, de overheid, neer te leggen niet werkt. 4

6 Door wegduiken, een sturen of een extra vergadering wordt geen problemen opgelost en neemt de veiligheid niet toe. Ingewikkelde procedures en bureaucratische belasting remmen slagvaardig en effectief optreden af. Daarom moeten wij durven zoeken naar nieuwe oplossingen die snel en zichtbaar voor de mensen die het direct aan gaat. Daarom hanteren wij in het Doetinchems veiligheidsbeleid een aantal richtlijnen die ten grond slag kunnen liggen aan de vast te stellen beleidskaders. Dit zijn de zeven contouren van het Doetinchems veiligheidsbeleid: 1) De burger is, naast de overheid, zelf de belangrijkste regisseur van zijn of haar veiligheid. 2) De overheid moet regels stellen die werken en die dan ook handhaven. Er moeten scherpe lijnen getrokken worden welk gedrag absoluut niet aanvaardbaar is. Daarover moet binnen de samenleving een debat gevoerd worden. Niet op papier, maar op alle relevante plaatsen in de samenleving. 3) Ketens tussen netwerken raken vaak verstoord. In Doetinchem hebben wij daarom de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in slimme verbindingen tussen de justitiële en andere veiligheidspartners enerzijds, maar anderzijds ook met de zorg, jeugdzorg en het onderwijsveld. Er valt binnen die ketens nog meer samenwerkingswinst te behalen. 4) Het beleid moet ruimte geven aan een meer praktische aanpak. Er is minder behoefte aan deftige formuleringen op papier, en juist meer aan slimme praktische oplossingen. De postcode benadering in het handhavingsbeleid blijkt te werken. Die gaan wij ook toepassen in de uitwerking van het integrale veiligheidsbeleid. Er zal een top tien worden opgesteld: a. Wat zijn de tien hotspots? b. Wat zijn de tien personen die de meeste last veroorzaken? (vertrouwelijk); c. Wat zijn de meest urgente tijdstippen. 5) De nieuwe sociale media kunnen een nuttige rol vervullen in het nieuwe veiligheidsbeleid: a. Zij helpen de samenleving zich snel en effectief te organiseren; b. Zij zijn een belangrijk middel in de communicatie tussen overheid en burger, net name ook op buurt en wijkniveau. 6) Waakzaamheid is een voorwaarde voor veiligheid. Wij willen alertheid bevorderen door mensen actiever te betrekken bij het zichtbaar maken van prioriteiten en vooral ook terugmelden wat de resultaten zijn van de inspanningen van alle betrokkenen. 7) Bij het bevorderen van die alertheid is ook een sleutelrol voor de raad weggelegd. Samen met de griffie willen wij bevorderen dat de raad beter in positie komt om zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol waar te maken. De voorliggende nota lijkt misschien op het eerste oog nog een traditioneel beleidsstuk. Toch is dat niet het geval. Het stuk is bedoeld om vanuit de hierboven genoemde richtlijnen aan een modern en effectief veiligheidsbeleid te komen dat gedragen wordt door de samenleving. Herman Kaiser, burgemeester en portefeuillehouder integrale veiligheid 5

7 Uitgangspunten veiligheidsbeleid 1.1 Inleiding Doetinchem is als middelgrote gemeente een overwegend veilige gemeente. Dit is niet alleen gebaseerd op harde politiecijfers, maar ook de veiligheidsmonitor, de gebiedsscan van de politie en de Lemonenquête ondersteunen dit beeld. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat Doetinchem echte stadse trekken heeft met de daarbij behorende problematiek. Dit betekent dat er dus zeker aandachtpunten, prioriteiten zijn, waar wij alert op moeten blijven en nog een en ander te winnen hebben. Het (sociale) veiligheidsbeleid is de afgelopen jaren verstevigd door een goede samenwerking met de partners in de veiligheidsketen, maar ook door intensivering van de samenwerking met diverse partners uit de zorgketen door de komst van het lokaal zorgnetwerk en de jeugdketen. Elke keten is zo sterk als de zwakste schakel en het is dan ook aan de gemeente als regisseur in deze aanpak om de keten in tact en sterk te houden. Als we naar de veiligheidsproblematiek kijken dan zien we dat we dat we als gemeente en politie een aantal gezamenlijke prioriteiten hebben. Prioriteiten die we moeten benoemen en waar wij gezamenlijk mee aan de slag willen en waar wij de afgelopen jaren al gezamenlijk in opgetrokken zijn. De komende jaren willen we naast investeren op de prioriteiten, ook investeren op het betrekken van de samenleving bij het veiligheidsbeleid en de kracht die de samenleving heeft om preventief iets te doen aan veiligheid en dus ook leefbaarheid. Heldere kaders en prioriteiten voor het beleid zijn van belang om de samenwerking verder te verstevigen. Doetinchem zal verder gaan op de reeds ingeslagen weg. Een kadernota Integrale Veiligheid benoemt de belangrijkste prioriteiten en stelt hiervoor werkbare en flexibele kaders om op ontwikkelingen in te kunnen springen. Het geeft aan welke actoren er zijn en waar gezamenlijk in opgetrokken wordt. De raad kan hiermee de prioriteiten aangeven binnen de vele veiligheidstaken, tussen veiligheidstaken en andere gemeentelijke taken. Het vaststellen van de kaders is een bevoegdheid van de raad, de uitwerking is aan de burgemeester en het college. De integraliteit ziet niet alleen op een intensieve samenwerking met de partners in de veiligheidsketen, maar ook op bijvoorbeeld de samenwerking met de zorg- en jeugdketen. Als we kijken naar de jeugdketen in verbinding met de veiligheidsketen dan zien we dat we veel inzetten op preventie en zorg. Met de zorgketen wordt al langere tijd intensief samengewerkt en er voor te zorgen dat handhaving het sluitstuk is en dat de bron van de problematiek daar waar dat kan aangepakt wordt. Ook is de laatste jaren de samenwerking met de wijkregisseur en het wijkwerk geïntensiveerd. Dit zal een vervolg krijgen met de verdere ontwikkeling van het wijkwerk nieuwe stijl. Als we tot slot even kort kijken naar het onderdeel verkeer dan is het van belang om aan te geven dat er in het fysieke domein vele investeringen zijn in het verhogen van de fysieke verkeersveiligheid. In deze nota ligt de focus niet op dit fysieke, maar op de sociale component. Bij deze sociale component gaat het met name over de veiligheidsbeleving ofwel de subjectieve veiligheid. De situatie van nu in relatie tot de samenwerking met de politie is de afgelopen jaren flink veranderd door veel in de samenwerking te investeren en de lijnen zo kort mogelijk te houden. Er was in het verleden een zeer grote afstand tussen de gemeente en de politie, zeker als het ging om gezamenlijk doelen stellen en resultaten behalen. Er werd natuurlijk al gewerkt aan het verkleinen van de afstand en de afgelopen 5 jaar is deze afstand verdwenen. Politie en gemeente hebben nu gezamenlijke doelen, willen samen optreden en resultaten behalen. Dit betekent ook dat gemeente en politie elkaar te allen tijde moeten kunnen vinden, ook na uur en ook in het weekend. Op dit moment zijn wij zeer tevreden over de samenwerking en dat willen wij de 6

8 komende periode zo houden en zullen wij samen aan blijven werken. Waar de overheid heeft geïnvesteerd in het nauwer samenwerken moet ook de wijk actiever worden in de samenwerking om de wijk veiliger te maken. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag is, fatsoensregels naleven en je verantwoordelijk voelen voor je omgeving zijn daarbij enkele uitgangspunten. De toekomst ziet er met de komst van de Nationale Politie (NP) anders uit. Er komt één robuust politieteam voor 4 gemeenten dat is staat is om meer slagvaardig en projectmatig te kunnen werken. Het is daarom ook van belang dat politie en gemeente zo veel mogelijk dezelfde focus hebben, zelfde prioriteiten stellen. De op dit moment verwachte realisatie van de NP is 1 januari 2013 en op dat moment zal het politieteam (Politie Achterhoek West = PAW) werkzaam zijn voor en in de gemeente Doetinchem, Oude-IJsselstreek, Montferland en Bronckhorst. Dit zal ook gevolgen hebben voor het opstellen van nieuw veiligheidsbeleid in de toekomst. Niet uitgesloten wordt dat er dan ook nieuwe veiligheidsbeleid met de bijbehorende prioriteiten opgesteld zal worden door de vier gemeenten gezamenlijk. Dit zal nodig zijn om tot een optimale verdeling en inzet van de politiecapaciteit te komen. 1.2 Gemeente als regisseur De regierol in het lokaal veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente. Het wetsvoorstel waarin dit ook vastgelegd wordt ligt voor behandeling bij de Tweede Kamer. Het creëren van draagvlak en het stimuleren van zoveel mogelijk partners in veiligheid is een essentieel onderdeel van die regierol. De gemeente bevordert in nauwe samenspraak met de politie - dat samenwerkingsverbanden en netwerken zo goed mogelijk functioneren. De gemeente kan een onderwerp onder de aandacht brengen en op de politieke agenda plaatsen en vervolgens besluiten thema s te prioriteren. Doetinchem gaat bij het veiligheidsbeleid uit van een bepaald organisatieprincipe. Om de structuur en samenhang binnen het programma veiligheid verder te versterken en het beleid succesvol voort te zetten, wordt een probleemgerichte ketenaanpak aangehangen. Veiligheid is in Doetinchem ingebed in de keten. Dat betekent dat we inzetten op en regievoeren op het investeren aan de voorkant (preventie, informeren en communiceren) en aan de achterkant handhaven (repressie). Het door de raad vastgestelde handhavingbeleid laat goed zien hoe wij dat doen. Wij zullen altijd in gesprek blijven met de burger, maar zullen handhavend optreden wanneer dit nodig is. Regie ziet echter niet alleen op de veiligheidsketen, maar ook op de zorgketen en de jeugdketen. Je kunt het in de veiligheidsketen nog zo goed georganiseerd hebben, maar zonder de horizontale verbinding met de zorg- en jeugdketen bereik je te weinig. De afgelopen jaren hebben wij in Doetinchem laten zien dat wij horizontaal binnen de verschillende ketens kunnen samenwerken. Daarnaast moeten we als regisseur slim en slagvaardig te werk gaan, waarbij we de postcodeaanpak en de persoongebonden aanpak centraal regisseren. Daarbij zijn de Veiligheidskamer Achterhoek en het Lokaal Zorg Netwerk steeds betrokken wanneer dit nodig is. De regierol omvat het bepalen van de richting en het aangeven van de kaders met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Het integraal veiligheidsbeleid is daarvoor het richtinggevende kader. Niet alleen de ketenpartners veiligheid, zorg en jeugd hebben een verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat, maar ook onze burgers, de samenleving. Het is onze samenleving die de kracht om er mede voor te zorgen dat de objectieve veiligheid en subjectieve veiligheidsbeleving versterkt wordt. De gemeente kan regie voeren op veiligheid, maar versterking van gemeenschapszin, tolerantie en een veilige leefomgeving moet van onderaf komen, van de samenleving. 7

9 Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid (ketenpartners en samenleving) leidt tot effectiever beleid en wanneer er vanuit de samenleving veiligheidsinitiatieven komen zal de gemeente bijdrage dit proces daar waar mogelijk ondersteunen. 1.3 Inventarisatie Een van de belangrijkste uitgangspunten van het veiligheidsbeleid is kijken welke bronnen je allemaal tot je beschikking hebt om te komen tot goede kaders en prioriteiten. De gemeente beschikt over allerlei informatiebronnen, variërend van criminaliteitscijfers tot veiligheidsmonitoren, gebiedsscans en Lemonenquête, maar ook de signalen die rechtstreeks bij de gemeente zijn binnengekomen. Afgelopen jaar is de raad tijdens de beeldvormende raad van 11 mei 2012 en de beeldvormende raad van 11 mei 2012 van dit jaar geïnformeerd om alvast een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en waar de focus ligt. Met andere woorden waar moeten wij als gemeente en als politie alert op zijn en moeten zijn. 1.4 Vierjarenplan De kadernota wordt voor de duur van vier jaar vastgesteld. Er zullen in de loop van de tijd echter zaken veranderen. Veiligheid is geen statisch begrip. Vandaar dat de kaders en prioriteiten dusdanig geformuleerd zijn dat het altijd mogelijk is om in te springen op trends en ontwikkelingen. Per kwartaal zal de burgemeester de raad informeren over het onderwerpen uit het veiligheidsbeleid (dat is meer dan alleen deze kaders en omvat tevens het handhavingsbeleid) en indien noodzakelijk zal de burgemeester de raad informeren over ontwikkelingen of voorstellen om de prioriteiten of kaders bij te stellen. 1.5 Terugblik Bij een nieuwe kadernota hoort ook een terugblik. Wat is er de afgelopen jaren goed gegaan en wat niet. In de bijlage is een overzicht te vinden van de activiteiten. Helder is dat de destijds gestelde prioriteiten de juiste waren en dat er mede door een veranderende maatschappij, door trends en ontwikkelingen voor een deel nieuwe prioriteiten gesteld moeten worden. 2. Veiligheidsthema's (prioriteiten) We willen prioriteit geven aan delicten die de inwoners van de gemeente Doetinchem raken en de die de leefbaarheid aantasten. Wat voor de een geldt, geldt voor de ander niet, maar een ieder kan het er over eens zijn dat er aandacht wordt gevraagd voor de high impact delicten. De volgende onderwerpen kunnen als prioriteit aangemerkt worden op basis van de informatie vanuit de criminaliteitscijfers 2010 en 2011 aangevuld met de gebiedsscan van de politie, de Lemonenquête, de integrale veiligheidsmonitor en het teamjaarplan van de politie (er is geen specifieke volgorde aangebracht in onderstaande lijst): 1 Geweld 2 Woninginbraken 3 Jeugdoverlast 4 Drugs 5 Fietsendiefstal 6 Verkeer Per prioriteit zal een korte schets worden gegeven, en wordt waar mogelijk aangegeven welke activiteiten de komende periode zullen worden ontplooid. De basis van de prioriteiten ligt in de harde criminaliteitscijfers. Het overzicht laat de trend zien en bij de prioritering is zoals eerder is aangegeven gekeken is naar de overige zachte informatie. Het overzicht van de criminaliteitscijfers is te vinden op de laatste pagina. 8

10 Prioriteit 1 Geweld - Criminaliteit met grote impact op het slachtoffer. Gemeentelijk veiligheidsbeleid Beleid politie Aanpak De ontwikkelingen op het gebied van misdrijven met een grote impact op de slachtoffers, de zogenaamde High Impact misdrijven, worden door de gemeente Doetinchem samen met de politie nauwlettend gevolgd. Wanneer er sprake is van (forse) stijgingen op dit gebied, worden er - in overleg met de teamleiding van de politie - afspraken gemaakt omtrent acties door en samen met de gemeente. Ook het onderwerp huiselijk geweld is er zo een. Deze zaken worden opgepakt door het lokaal zorgnetwerk als coördinatiepunt, maar indien nodig ook door de veiligheidskamer Achterhoek wanneer er een justitiële stok achter de deur in de aanpak nodig is. De coördinator van het lokaal zorgnetwerk draagt bij aan een goede begeleiding en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Ander specifiek aandachtspunt betreft de woninginbraken. Gezamenlijk wordt met de politie met name in de preventiesfeer gewerkt aan het bewustzijn van bewoners. Communicatie tussen gemeente en politie is belangrijk en wordt vanuit beide partijen sterk bevorderd. Hiernaast werken gemeente en politie nauw samen als het gaat om het op juiste wijze uitvoering geven aan het horecaconvenant. Aanpak van delicten met een grote impact op het slachtoffer: overvallen, straatroof en (huiselijk) geweld. Actief toezicht en controle in centrum en woonwijken door wijkwachten Handhaving door politie Postcodeaanpak Gezamenlijke communicatie met gemeente naar de media over resultaten en meer aandacht geven aan positief verlopen onderzoeken. Voorlichtingscampagnes in huis-aan-huis bladen. Prioriteit 2 Woninginbraken Gemeentelijk veiligheidsbeleid Beleid politie Aanpak Ook de woninginbraken behoren tot de High Impact misdrijven. Het aantal aangiftes inbraak ligt redelijk hoog. En dit cijfer zorgt ervoor dat dit een tweede prioriteit is om de komende jaren samen met de politie op te pakken en terug te dringen. In overleg met de teamleiding van de politie worden afspraken gemaakt omtrent acties door en samen met de gemeente, zoals voorlichting en preventieve acties door het bewustzijn van de burger op dit onderwerp te vergroten. Dit valt ook bij de politie onder de aanpak van delicten met een grote impact op het slachtoffer en de politie zal daar capaciteit aan labelen. Voetjesproject en actief toezicht door controle in de wijken door de wijkwachten in nauwe samenwerking en onderleiding van de politie. Uitvoering geven aan het project Donkere Dagen Offensief, door verscherpt zichtbaar (inzet wijkwachten) en niet-zichtbaar toezicht te houden op de hotspots in de gemeente. Gezamenlijke communicatie 9

11 Prioriteit 3 Jeugdoverlast (inclusief criminele jeugdgroepen). Gemeentelijk veiligheidsbeleid beleid politie Aanpak De gemeente Doetinchem heeft een goede aanpak als het gaat om de prioriteit jeugd. Er wordt vooral ingezet op de preventie om daar waar mogelijk problemen in relatie tot jeugd te voorkomen. In samenwerking met de ketenpartners waaronder politie, Lindenhout en IJsselkring is de aanpak van de jeugdproblematiek ondergebracht in het wijkveiligheidsteam (per is dit verder gegaan onder de naam Jeugdinterventieteam). De afgelopen jaren is er een vangnet gecreëerd voor jongeren die in de problemen (dreigen te) raken. De ketens zijn gezamenlijk verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het juiste traject voor de betreffende jongere(n) ingezet wordt. Er zal sterk ingezet worden op voorkoming van overlast door maatwerkaanpak op hinderlijke- en overlastgevende jeugdgroepen om het niet te laten verworden tot criminele jeugdgroepen. Aanpak van alle (criminele) jeugdgroepen. Jaarlijks worden de jeugdgroepen door de wijkagenten door middel van de Beke shortlist methode in beeld gebracht c.q. een geüpdatet. Via de veiligheidskamer wordt risicojeugd besproken en worden er individuele plannen van aanpak opgesteld (topaanpak). De overlast van criminele, overlastgevende of hinderlijke jeugdgroepen wordt, samen met het jeugdinterventieteam, de wijkwachten en de politie door middel van gerichte interventies aangepakt en beperkt. Bij de politie is sinds oktober 2011 een wijkagent met taakaccent Jeugd aangesteld die vooral in de integrale samenwerking de jeugdoverlast op zich neemt. Dit is een zeer goede ontwikkeling en de eerste resultaten zijn er, Zo mogelijk worden minderjarige verdachten naar Bureau Halt verwezen of wordt gebruikt gemaakt van het Boete- of Kanskaartproject (project geïnitieerd door het NOG-Veiligerhuis) Top 10 van Hotspots eventueel aangevuld met de 10 meest overlastgevende personen (Jeugdinterventieteam) In 2012 zijn de beleidsregels van de Wet Mbveo (beter bekend als de Voetbalwet) vastgesteld en zal deze wet ingezet worden wanneer er sprake is van ernstige overlast. Vanwege de nut en noodzaak van een goed afstemming tussen politie en de wijkwachtenorganisatie coördineert de politie de inzet van de wijkwachten zodat zij op de juiste plaatsen, de plaatsen waar het nodig is ingezet worden. Prioriteit 4 Drugs (overlast en criminele samenwerkingsverbanden). Gemeentelijk veiligheidsbeleid Drugsoverlast en de daaraan gerelateerde criminaliteit is altijd een prioriteit. De gemeente Doetinchem heeft een coffeeshopbeleid dat momenteel nader uitgewerkt en aangescherpt wordt in verband met de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Doetinchem volgt deze landelijke ontwikkelingen. Het terugdringen van drugsmisbruik, vooral onder jongeren is een echt onderdeel van deze prioriteit. Daarbij is er de nodige aandacht voor illegale straathandel (zeker in de nabijheid van scholen) en het actief opsporen van illegale hennepkwekerijen. De gemeente was en blijft aangesloten bij de RIEC Oost-Nederland, waardoor het mogelijk wordt om criminele samenwerkingsverbanden ook bestuurlijk aan te pakken (BIBOB) 10

12 beleid politie Aanpak Het gemeentelijk hennepconvenant wordt binnenkort geactualiseerd. De politie zal bij deze prioriteit inzetten op Intensievere opsporing en hardere aanpak van criminele samenwerkingsverbanden (CSV s) op vooral de thema s mensenhandel, productie/in- en uitvoer van drugs en witwassen. Ketensamenwerking bij de ontmanteling van hennepkwekerijen. Handhavend optreden door politie bij druggerelateerde overlast en illegale handel, postcode aanpak. Handhavend optreden door de politie in geval er sprake is van mensenhandel of prostitutie in bepaalde gelegenheden. In de gemeente Doetinchem vraagt een seksinrichting hiervoor speciale aandacht. Prioriteit 5 Diefstal van fiets- snor- en bromfietsen. Gemeentelijk veiligheidsbeleid Gezamenlijk doel gemeente en politie Aanpak Vanuit het Veiligheidsarrangement Arnhem Winterswijk is en blijft het toezicht noodzakelijk. De cijfers van fietsendiefstal zijn de afgelopen jaren alleen maar gestegen en dit zijn alleen maar de cijfers van de aangiftes. Niet alleen bij de stations worden vele fietsen gestolen maar ook in het centrum en de wijken. Er wordt onderzocht hoe cameratoezicht in het stationsgebeid ter voorkoming van fietsendiefstal geregeld kan worden. Per 1 januari 2012 is het onderwerp gevonden/verloren voorwerpen een taak van de gemeente. Het is dan ook een taak van de gemeente in samenwerking met de politie om er voor te zorgen dat onbeheerde fietsen verwijderd worden en toetsing of hiervan aangifte van diefstal of vermissing is gedaan. Doel: Terugdringen aantal fiets, snor- en bromfietsdiefstallen, Ophalen zwerf- weesfietsen op risicolocaties laten uitvoeren door wijkwachten en koppelen aan gevonden/verloren voorwerpen. Inzet lokfiets door de politie en extra toezicht op de hotspots, in samenwerking met wijkwachten. Cameratoezicht op stations Prioriteit 6 Verkeersveiligheid Gezamenlijk doel gemeente en politie Bevorderen van de verkeersveiligheid en het terugdringen van asociaal rijgedrag in het verkeer. De gemeente wil dat er door de politie ook op de subjectieve verkeersonveiligheid wordt ingezet. Dat betekent dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft in het aanleveren van locaties waar volgens de ons handhaving door de politie gewenst is. Maar ook de wijkagenten van team Doetinchem kunnen aangeven waar eventuele verkeersonveilige situaties zijn. Om effectiever te handhaven zal de gemeente inspanning leveren in het plaatsen van gecombineerde roodlicht/snelheidscamera s welke een indicatie geven van: wie rijdt er te hard of rood, wanneer en waar wordt er het meest door rood gereden. Met deze gegevens in de hand kan de politie effectiever en efficiënter handhaven. Het politieteam levert een bijdrage aan handhaving door het houden van controles op de zogenaamde Helmgrasfeiten (helm, autogordel, roodlicht, alcohol, snelheidscontroles o.a. met lasergun). Omdat het voor de politie lastig is om specifieke capaciteit te labelen aan de gemeentelijke prioriteit verkeersveiligheid zal de politie controles, naast geplande inzet, tevens uitvoeren tijdens afbreekbare tijd in de noodhulp. 11

13 Bij de meeste prioriteiten is er een element dat er uitspringt en dat is de verharding van de samenleving. Het asociale gedrag zie je niet alleen in het verkeer, maar je ziet het op diverse terreinen toenemen. In een aantal gevallen wil je dit gedrag voorkomen zeker als het gaat om de jeugd. In andere gevallen moet er gewoon gehandhaafd worden. Dat handhaven ziet dan niet alleen op de hiergenoemde prioriteiten, het ziet ook op het niet naleven van wet- en regelgeving. 3 Organisatie 3.1 De bestuurlijke verantwoordelijkheid De gemeenteraad stelt de kaders en de inhoudelijke prioriteiten vast bij het opstellen van integraal veiligheidsbeleid, controleert of het college de ambities in de uitvoering waarmaakt en zo nodig stuurt de raad bij. De primaire verantwoordelijkheid voor het opstellen van een Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid ligt bij het college. De burgemeester heeft vanuit zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid hier een essentiële rol in. De burgemeester heeft de bestuurlijke regierol om tot een succesvolle integrale veiligheidsaanpak te komen, waarin ieder zijn verantwoordelijkheid heeft. De raad moet vanuit een goede informatiepositie haar rol als kaderstellend orgaan uitvoeren en is daarmee een onmisbare schakel in de integrale veiligheidsaanpak. 3.2 Integriteit en veiligheid Het openbaar bestuur dient vanuit zijn voorbeeldfunctie integer te zijn, ook in relatie tot het onderwerp veiligheid. Het gaat daarbij om het beschermen van de eigen integriteit door het goed beleid te formuleren, maar ook om het voorkomen van ongewilde facilitering van criminele activiteiten bij de uitvoering van overheidstaken. Een adequaat handhavingsbeleid speelt daarbij een belangrijke rol. Afgelopen jaar heeft de raad ook het handhavingplan voor de komende jaren vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de Wet BIBOB in 2003 hebben de gemeenten nieuwe mogelijkheden gekregen bij vergunningverlening en aanbestedingen. Zoals reeds eerder aangegeven gaat de gemeente door met het inzetten van de mogelijkheden die de wet BIBOB de burgemeester biedt. 3.3 Veiligheidsoverleg In het politiedistrict Achterhoek vindt er geregeld overleg plaats tussen de burgemeester Doetinchem, de andere burgemeesters in het politiedistrict Achterhoek, de hoofdofficier van justitie, de districtschef (de zogenaamde Driehoek) en heeft de burgemeester op zeer regelmatige basis overleg en telefonisch contact met teamchef van politieteam Doetinchem. Ook buiten het veld van sociale veiligheid heeft de burgemeester overleggen met voornoemde bestuurders en functionarissen zoals met de brandweercommandant of de Regionaal geneeskundig Functionaris. Bij veel van deze overleggen is ook de adviseur veiligheid of de adviseur crisisbeheersing ook aanwezig. Daarnaast zijn er op ambtelijk niveau diverse overleggen zoals een regionaal overleg openbare orde, regiekameroverleg NOG-Veiliger en voorts de lokale veiligheidsoverleggen zoals daar zijn het Voetbalveiligheidsoverleg en regelmatige overleggen waarbij jeugd en zorg aanschuiven bij veiligheid en visa versa. De adviseur heeft mede tot taak om het lokale veiligheidsbeleid te verbinden met de andere beleidsvelden zowel in- als extern. 3.4 Communicatie Communicatie is van cruciaal belang waar het gaat om een beleidsterrein waarbij zo veel (verschillende) afdelingen partners zijn betrokken en dat hoog op de maatschappelijke agenda staat. Door middel van communicatie kan er ingespeeld worden op de verschillen tussen objectieve en subjectieve veiligheid in bepaalde gebieden. Als burgers 12

14 zich onveilig voelen terwijl gelet op de objectieve veiligheid hier geen reden voor is, is juist communicatie een instrument dat op juiste wijze ingezet moet worden. Bij toekomstige projecten zal per project bekeken worden welk communicatietraject er moet worden gestart zodat duidelijk is wat door wie wordt gedaan, welke resultaten er verwacht worden en welke resultaten zijn geboekt. Je mag namelijk ook communiceren wat er goed gaat (denk bijvoorbeeld aan het wijkveiligheidsteam, nu jeugdinterventieteam). Om burgers en partners te informeren en meer te betrekken bij het veiligheidsbeleid zal er steviger ingezet gaan worden op de communicatiekant. Dat houdt ook in de burgers actiever richting de overheid moeten gaan communiceren. De sociale media biedt deze mogelijkheid. 3.5 Financiën Het budget voor het veiligheidsbeleid bedraagt ,- per jaar. (als we de andere beleidsvelden erbij betrekking gaat het om een veelvoud van dit bedrag natuurlijk wat er in veiligheid in brede zin geïnvesteerd wordt) Veel taken vallen binnen de reguliere capaciteit en werkzaamheden, hoewel door toename in regelgeving, met name de regelgeving vanuit het ministerie van Veiligheid & Justitie, toenemende overdracht van taken van de rijksoverheid naar de gemeente en het krijgen van meer verantwoordelijkheden van burgemeesters, zorgt ervoor dat de ambtelijke capaciteit voor veiligheid en veiligheidsbeleid onder druk komt te staan. Veiligheid staat hoog op de politieke agenda en dat zal de komende jaren naar verwachting niet veranderen. Voor de is projecten geen extra budget noodzakelijk, mocht dit in de komende jaren tot 2015 toch noodzakelijk zijn dan zal er gezocht worden naar additionele financiering en/of een verzoek in het kader van de begroting worden ingediend. 13

15 Criminaliteitscijfers 2011 Gemeente Doetinchem ten opzichte van 2010 * = plaats ten opzichte van de 21 andere gemeenten van de regio Noord- en Oost Gelderland Vermogensdelicten plaats plaats percentage Diefstal van fiets ,6 Diefstal van personenauto personenauto Diefstal (ook braak) uit/vanaf auto ,5 Inbraak woning ,2 Inbraak bedrijf/kantoor ,7 Diefstal af/uit school ,6 Diefstal inbraak box/garage/schuur/tuinhuis ,8 Diefstal af/uit sportcomplexen ,2 Winkeldiefstal ,6 Zakkenrollerij/tassenrollerij ,7 Diefstal overige goederen ,8 Totaal ,9 Geweld Openlijke geweldpl tegen personen Bedreiging ,4 Stalking ,7 Mishandeling ,8 Totaal ,9 Vernielingen Vernieling van/aan auto ,8 Vernieling van/aan openb.verv/abri Vernieling van/aan openb. Gebouw ,9 Vandalisme/baldadigheid ,6 Vernieling overige objecten ,75 Openlijke geweldpl. tegen goederen ,7 Totaal Overlast Brand/brandstichting ,75 Geluidshinder horeca ,4 Geluidshinder evenement Geluidshinder overige ,4 Overlast vuurwerk ,2 Overlast ivm drugs ,9 Overlast van/door verward/oversp.persoon ,9 Melding overlast jeugd ,5 Overige overlast ,8 Totaal ,4 14

16 Verkeer Parkeerproblemen ,8 Alcohol in 't verkeer ,3 Totaal ,8 Overige Softdrugs Harddrugs ,9 Huisvredebreuk Discriminatie Burenruzie (zonder gevolgen) ,3 Huiselijke twist z.g. (relatieprobl.) ,4 Huiselijk geweld (incidenten) ,4 Huiselijk geweld (verdachte) ,5 Totaal ,5 Totaal alle onderwerpen ,7 15

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Hand-out Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014 - Gemeente Prioriteiten IVB Status Uitvoering / X 1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, ter info raad. 2. Inbraken

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Commissienotitie. Bespreekpunten

Commissienotitie. Bespreekpunten Commissienotitie Wageningen, 19-1-2015 Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : 15.0200025 Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid

Samen werken aan veiligheid Samen werken aan veiligheid Uitvoeringsplan 2016 Uitwerking Integraal splan Colofon: Redactie Team BEL Combinatie. In samenwerking met Politie Midden Nederland, Openbaar Ministerie, shuis, collega s BEL

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie