KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID"

Transcriptie

1 KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer sluiten aan op de processtappen uit de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEV). 1. de vergunningaanvraag De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) in uw gemeente geeft aan voor welke publieksevenementen een evenementenvergunning nodig is, en wanneer een melding volstaat. Soms zijn (ook) andere vergunningen nodig voor evenementen. Voor evenementen in binnen locaties is een omgevingsvergunning verplicht, volgens de gemeentelijke bouwverordening. Voor evenementen in tijdelijke bouwwerken kan een omgevingsvergunning verplicht zijn op basis van de gemeentelijke brandveiligheidsverordening. De gemeente moet vergunningaanvragen behandelen volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het is belangrijk dat aanvragen op een laagdrempelige manier kunnen worden ingediend en dat de aanvrager weet aan welke legeskosten moet worden voldaan. Ook de regels die uw gemeente stelt aan evenementen(aanvragen) moeten goed kenbaar zijn. Zorg ervoor dat alle nodige informatie en formulieren eenvoudig te raadplegen zijn. Stel een duidelijke, informatieve webpagina op waar deze informatie te vinden is. Informeer de aanvrager van de vergunning over het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Als de behandeling start, gaat de beslistermijn voor een beschikking conform de Awb in. De standaardbeslistermijn is acht weken. Voorziet u dat deze beslistermijn niet gehaald gaat worden? Stel de aanvrager hier dan over in kennis. Vooral voor de behandeling van risico-evenementen is relatief veel tijd nodig. Hanteer voor deze evenementen een aanvraagtermijn die u in staat stelt om het gehele vergunningenproces zorgvuldig te doorlopen. Leg deze termijn vast in het evenementenbeleid. Geef daarin ook aan wat uw gemeente onder een risicovol evenement verstaat. Stel vast of een ontvangen aanvraag compleet is voordat u hem in behandeling neemt. Wees kritisch; een onjuiste of incomplete aanvraag kost later in het proces vaak extra tijd. Ontbreken er nog zaken of is de aanvraag op punten niet correct? Stel de aanvrager hiervan in kennis, zodat de aanvraag kan worden aangevuld of verbeterd. Pas als aan alle voorschriften is voldaan, kan de aanvraag daadwerkelijk in behandeling worden genomen. Na een vooraankondiging, of anders zodra u een vergunningaanvraag in behandeling neemt, plaatst u het evenement op de lokale evenementenkalender. Om ook de regionale kalender actueel en volledig te laten zijn, levert u de basisinformatie over het evenement ook aan de Veiligheidsregio aan. Stuur pas als u een complete aanvraag binnen heeft, adviesverzoeken naar de betrokken adviserende diensten. Mogelijk kan er een automatische koppeling tussen lokale kalenders en de regionale kalender worden gemaakt, zodat het vullen van de regiokalender niet hoeft te zorgen voor extra inspanning vanuit de gemeenten. De aanvrager van een evenementenvergunning is verantwoordelijk voor een complete en tijdige aanvraag. De vergunninghouder draagt de primaire verantwoordelijkheid over de veiligheid van het evenement. Deze partij is uw eerste aanspreekpunt in het hele vergunningenproces.

2 U vraagt de aanvrager tijdens deze stap ten minste om: een compleet ingevulde aanvraag; informatie die nodig is om te kunnen beoordelen of het evenement binnen de grenzen van wetgeving en het lokale evenementenbeleid blijft; gegevens die u informatie geven over de aard en risico s van het evenement; informatie over de veiligheidsmaatregelen die de aanvrager inzet (in de vorm van een veiligheidsplan); eventuele ontheffingsaanvragen. Behandel evenementenvergunningen als projecten, door een projectleider of coördinator aan te wijzen die vanaf de aanvraag het proces begeleidt en de organisator te woord staat. Voer bij aanvragers van nieuwe of grootschalige evenementen ook een intakegesprek. Stel een contactpersoon aan voor potentiële aanvragers, die organisatoren kan helpen om te bepalen wat mogelijkheden en beperkingen zijn. Maak binnen de regio afspraken over informatiedeling en gemeenschappelijk beleid. Dit kan bijvoorbeeld gaan over regionale eenduidigheid in aanvraagtermijnen of het bijhouden van een regionale evenementenkalender. Wees actief in de samenwerking met de Veiligheidsregio. Raadpleeg: Webpagina het CCV: Dossier evenementenvergunningen.

3 2. de behandelaanpak bepalen Doel van deze processtap is om te bepalen welk traject u wilt volgen in de vergunningverlening. De aanpak die u volgt hangt samen met de risicoklasse van het evenement. Gemeenten hanteren uiteenlopende benamingen voor risicoklassen. De Handreiking Evenementenveiligheid categoriseert evenementen als regulier, aandachts- of risicovol evenement. Regulier evenement (categorie A) Het is onwaarschijnlijk dat het evenement leidt tot verhoogde risico s en er is geen inzet nodig van overheidsdiensten om risico s weg te nemen. Aandachtevenement (categorie B) Het is mogelijk dat het evenement leidt tot verhoogde risico s. Risico-evenement (categorie C) Het is waarschijnlijk dat het evenement leidt tot verhoogde risico s en inzet van overheidsdiensten. De HEV maakt onderscheid tussen twee soorten aanpak: De reguliere, aanpak voor reguliere (A-)evenementen; De risico-aanpak, voor risico- (C-)evenementen In de praktijk is er grote diversiteit in aandachtevenementen. De medewerker Vergunningverlening schat in, al dan niet met hulp van adviserende diensten, welke behandelaanpak wordt genomen. De gemeente kiest bij aandacht (B-)evenementen of zij de reguliere aanpak of de risico-aanpak volgt. Dit laatste kan onder meer nodig zijn bij nieuwe of incidentele aandachtevenementen. Reguliere aanpak: dit houdt in dat de gemeente de nodige diensten (primair lokaal) vraagt om advies. De gemeente kan op basis hiervan bepalen welke voorschriften ze stelt aan de vergunning. Risico-aanpak: dit houdt in dat de gemeente de veiligheidsregio vraagt om te zorgen voor een integraal veiligheidsadvies van alle nodige diensten. U vraagt de vergunningaanvrager om een veiligheidsplan. Er volgt een multidisciplinaire voorbereiding. Deze behandelaanpak is intensiever en duurt langer. De risicoscan zoals benoemd in de HEV is een hulpmiddel in deze stap. De risicoscan helpt u om risico s van een evenement op hoofdlijnen in kaart te brengen en het evenement in te delen in een risicoklasse. De risicoscan mag niet in verwarring worden gebracht met de risicoanalyse, die in het adviestraject (de volgende processtap) wordt uitgevoerd. U bent als vergunningverlener verantwoordelijk voor het indelen van het evenement in een risicoklasse. Dit vraagt om een objectieve houding naar het evenement en een inschatting te geven van risico s. Bij iedere evenementenaanvraag voert u een risicoscan uit op basis van de door de organisator aangeleverde informatie. Met behulp van de risicoscan geeft u een (eerste) oordeel over de waarschijnlijkheid dat het evenement leidt tot risico s en of er inzet nodig is van het gezag dat bevoegd is om risico s en dreigingen weg te nemen. Aan de hand van de risicoklasse kiest u voor een manier om de vergunningaanvraag te behandelen. In welke risicoklasse u een evenement indeelt, hangt deels af van de ervaring van de organiserende partij met het organiseren van evenementen, en het verloop van eerdere door die partij georganiseerde evenementen. Vraag bij twijfel evaluaties van eerdere evenementen op om dit te kunnen beoordelen. Het kan nodig zijn een risicoklasse bij te stellen. Bijvoorbeeld als nieuwe informatie ander inzicht geeft in de risico s rond het evenement. Als u hiervoor kiest, ga dan heel bewust met de betrokken diensten terug in het proces en kies de behandelaanpak die bij de nieuwe risicoklasse past. Indien uw gemeente geen vergunningenbeleid heeft waarin is vastgelegd welke adviseurs u om advies vraagt bij een evenement in een bepaalde risicoklasse, raadpleeg dan de HEV en maak afspraken met diensten over bij wie u wanneer een adviesverzoek indient. Wie u om advies vraagt, hangt af van het evenement. In veel gevallen zijn dit gemeentelijke afdelingen, de politie, de brandweer en de GHOR. Indien nodig kunnen dit andere organisaties zijn, zoals een waterschap of een regionale milieudienst.

4 Bij risicovolle evenementen kunnen meer keuzes te maken zijn op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. Maak als vergunningverlener afspraken met de afdeling Veiligheid (OOV) over de mogelijkheid om organisatorisch op te schalen bij dergelijke evenementen. Stel bij risicovolle evenementen altijd een projectleider of coördinator aan, bijvoorbeeld van de afdeling Veiligheid of Vergunningen. Zo kan de regie worden gevoerd bij meerdere betrokken organisaties en personen en multidisciplinaire samenwerking worden gerealiseerd. Voor het categoriseren van het evenement kunt u om ondersteuning vragen van diensten zoals de politie, de brandweer en de GHOR. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd een advies geven over de risicoklasse of de behandelaanpak. Van alle adviserende diensten mag u verwachten dat zij meewerken aan de behandelaanpak die u voorstaat. U bent immers namens de gemeente regisseur van het proces. Van de veiligheidsregio wordt verwacht dat zij bij risico-evenementen zorgen voor een integraal veiligheidsadvies. Een deel van de veiligheidsregio s heeft dit al georganiseerd, maar dit is nog niet in iedere regio het geval. Stel u proactief op naar uw partners, zoals de veiligheidsregio. Maakt u geen gebruik van de risicoscan? Betrek dan alle relevante factoren bij bepalen van de risicoklasse. Dit zijn in ieder geval: het publieksprofiel van het evenement; het ruimtelijk profiel; het activiteitenprofiel; mogelijke externe dreigingen; en de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie van het evenement. Betrek bij grootschalige (of risicovolle) evenementen tijdig de burgemeester in het proces voor mogelijke strategische besluitvorming en informeer de burgemeester doorlopend. Mogelijk moeten er beslissingen worden genomen met consequenties die het mandaat van u en uw adviseurs te boven gaan.

5 3. het adviestraject U heeft advies nodig van verschillende diensten om te bepalen onder welke voorwaarden een evenement veilig kan plaatsvinden. Welke diensten u hierbij betrekt bepaalt u bij het kiezen van een behandelaanpak. Het uitvoeren van een risicoanalyse is van groot belang tijdens deze fase. Zonder risicoanalyse kan een advies niet voldoende worden gefundeerd. Het uitvoeren van de risicoanalyse in gezamenlijkheid kan helpen om een eenduidige kijk te krijgen op het evenement. Het adviestraject voor evenementen kent een plenaire behandeling in één of meerdere bijeenkomsten van een gemeentelijk evenementenoverleg, waarbij u als medewerker Vergunningen voorzit en waarbij verder de betrokken adviserende diensten aan tafel zitten. Wanneer een evenement bijzondere risico s of discussie oplevert, kan voor opschaling worden gekozen. Het houdt voor de gemeente in dat de adviseur veiligheid van de burgemeester direct betrokken raakt. Ook de burgemeester zelf kan in deze omstandigheden betrokken raken in het adviestraject. U heeft als vergunningverlener de primaire verantwoordelijkheid om te bepalen of, en aan welke dienst, u advies vraagt over een evenement. Bij politie, brandweer en GHOR kunt u standaard om advies vragen. Inventariseer ook bij welke overige (gemeentelijke) diensten u om advies kunt vragen bij bepaalde typen risico s, zoals op het gebied van constructieve veiligheid of verkeer. Breng in kaart hoe en wanneer u dergelijke diensten kunt betrekken in het adviestraject en informeer hen hierover. In het adviestraject vormt u de schakel tussen de aanvrager van de vergunning en de adviserende diensten, ook wanneer er vragen zijn om meer informatie of een nadere toelichting op de plannen. Voer regelmatig overleg in multidisciplinair verband over aangevraagde evenementen. Agendeer bij deze overleggen ook evenementen die u niet als risicovol heeft geclassificeerd, al is het maar om te horen of er bijzonderheden zijn. Zorg ervoor dat er van deze overleggen verslag wordt gemaakt. Uw partners adviseren elk vanuit hun eigen expertise over de vergunningaanvraag en de gevolgen hiervan op de openbare orde, publieke veiligheid en volksgezondheid.iedere dienst is zelf verantwoordelijk voor zijn (deel van het) veiligheidsadvies, maar ook voor de kwaliteit van het geheel. U mag van de adviseurs verwachten dat zij ook elkaars adviezen lezen en controleren op wederzijdse consistentie. Het advies dat u krijgt zou gericht moeten zijn op de voorschriften en beperkingen die u in de vergunning stelt, maar ook op de maatregelen die de overheid moet nemen en de overige gevolgen van het evenement. Adviezen dienen consistent met elkaar te zijn en moeten kunnen worden vertaald naar handhaafbare vergunningsvoorwaarden. Bij discrepanties is het van belang met de adviserende diensten om tafel te gaan en te analyseren wat de reden is voor de verschillen in advisering. De veiligheidsregio heeft bij risicovolle evenementen de taak om te zorgen voor het tot stand komen van een integraal, multidisciplinair veiligheidsadvies. Dit gebeurt bij evenementen die volgens de risico-aanpak worden behandeld. Bespreek met de veiligheidsregio wie binnen de organisatie deze taak heeft. In regionaal beleid kan worden vastgesteld hoe de veiligheidsregio haar taak op het gebied van evenementen invult en hoe zij daarin samenwerkt met de gemeenten. U kunt interne adviestermijnen afspreken met adviserende diensten. Dit geeft u als vergunningverlener tijd om adviezen te overwegen en het geeft de aanvrager tijd om eventuele wijzigingen aan het evenement door te voeren. Voor de reguliere aanpak geldt dat u de diensten om advies vraagt en deze bundelt. U voert de regie op de uitvoering. Voor het proces van de risico-aanpak geldt: De veiligheidsregio coördineert het tot stand komen van een integraal veiligheidsadvies. De veiligheidsregio moet er gedurende de voorbereiding voor zorgen dat de juiste expertise bij elkaar wordt gebracht vanuit alle relevante diensten. Wanneer u vraagt om een multidisciplinair veiligheidsadvies, zal de risicoanalyse ook (deels) gezamenlijk moeten worden doorlopen. Dit kan onder regie van de veiligheidsregio, maar nog beter onder regie van de gemeente zelf. Het is raadzaam om ook de organisator van het evenement uit te nodigen voor de risicoanalyse, zodat ook zijn kennis en inzichten over het evenement worden benut.

6 Bedenk om wat voor soort advies u wilt vragen: is dit algemeen advies over het evenement? Of beschrijft u over welk specifiek punt u een advies wil ontvangen? Het kan soms effectief zijn om zaken eruit te lichten waar in de advisering extra aandacht voor nodig is. Verzoek tijdig en schriftelijk om advies en stuur alle voor de adviserende dienst (en) relevante informatie mee. Dit is ten minste: de ingevulde vergunningaanvraag met bijgeleverde tekening; het veiligheidsplan; de ingevulde risicoscan. Raadpleeg: Veiligheidsregio Hollands Midden: Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden: Bijlagen kader

7 4. voorschriften bepalen Nadat u adviezen heeft ontvangen van alle relevante diensten, stelt u een vergunning op. U besluit als vergunningverlener hoe u de ontvangen adviezen vertaalt naar vergunningvoorschriften. Met het vaststellen van de vergunning bepaalt u onder welke voorwaarden u het verantwoord vindt om het evenement plaats te laten vinden. Het afgeven van de vergunning leidt er niet toe dat er geen restrisico s zijn. Restrisico s zijn de risico s die met de komst van het evenement worden geaccepteerd. De burgemeester bepaalt met het vaststellen van de vergunning welke restrisico s de gemeente accepteert. U heeft (namens de burgemeester) de mogelijkheid om op grond van de APV een melding of vergunning te weigeren of in te trekken als het gevaar oplevert voor de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of bescherming van het milieu. In de vergunning staat welke maatregelen moeten worden genomen door de aanvrager, om zorg te dragen voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid tijdens het evenement. Dit wordt gebaseerd op de adviezen, voorgaande ervaringen en op hoe de aanvrager aangeeft wanordelijkheden en incidenten te bestrijden. De vergunning is geen sluitpost: ook na het verlenen van een vergunning kunt u de organisator vragen om de gemaakte afspraken in een veiligheidsplan nader uit te werken. Voordat de definitieve vergunning wordt opgesteld, kan het zijn dat de organisator meermaals een herzien veiligheidsplan moet indienen, waarop betrokken diensten wederom een veiligheidsadvies moeten verlenen. Het is aan u als vergunningverlener om een duidelijke, uitvoerbare en handhaafbare vergunning op te stellen. Vul algemene voorwaarden aan met afspraken die specifiek voor het evenement geldig zijn. Verwijs in uw vergunning naar het veiligheidsplan. Neem in de vergunning duidelijk op dat deze nog kan worden ingetrokken op basis van nieuwe informatie of gewijzigde omstandigheden. Als u vergunningen uiterlijk zes weken voor een evenement verleent, kunnen bezwaren op adviezen en voorschriften tijdig besproken worden. Om dit te halen dient u streng toe te zien op zowel aanvraagtermijnen als interne adviestermijnen. Vraag adviserende diensten om goed mee te denken over de vergunningsvoorwaarden. Laat hen de conceptvergunning lezen en toetsen. Voorkom daarmee verschil in interpretatie en verwachting. De voorbereidingen op het evenement zijn waarschijnlijk nog volop bezig. Spreek met de vergunningaanvrager door hoe hij zijn veiligheidsplan ook na vergunningverlening actueel blijft houden. Zorg dat diensten, mochten zij beschikken over nieuwe informatie die van invloed kan zijn op de vergunning, dit met u delen. Dit stelt u in staat om te beoordelen of de informatie consequenties heeft voor het evenement. De (multidisciplinaire) risicoanalyse vormt vooral bij aandachts- en risicovolle evenementen een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van vergunningvoorschriften. In de adviesfase moet hiervoor een gezamenlijke risicoanalysebijeenkomst voor worden georganiseerd. Richt uw vergunningenproces in op de dynamiek van risico s: als risico s veranderen of wanneer er urgente nieuwe informatie binnenkomt, kan het nodig zijn de vergunning en de voorwaarden te wijzigen. Vraag dan opnieuw om advies en stel een nieuwe vergunning op. Stel bewust vast of u wel of niet afwijkt van een veiligheidsadvies en om welke redenen. Wanneer een gegeven advies niet wordt opgevolgd, hoort dit onderbouwd te worden teruggekoppeld aan de adviseur. Vraag uzelf hierbij wel af welke restrisico s u accepteert bij het niet volgen van advies. Vooral bij evenementen die worden behandeld volgens de risico-aanpak is het raadzaam om de burgemeester vroeg in het proces te betrekken. Dit maakt het makkelijker om samen met hem of haar de nodige strategische afwegingen te maken. Bespreek met adviserende diensten welke kwaliteitseisen u stelt aan de plannen van de aanvrager. Stel vast welke consequenties u verbindt aan veiligheidsplannen die onder het vereiste kwaliteitsniveau liggen. Stel de aanvrager in staat om aan deze eisen te voldoen. Partners delen nieuwe informatie die van invloed kan zijn op de vergunning. Bij regulier overleg met uw partners kan dit een agendapunt zijn, zodat u op tijd op veranderingen kunt inspelen.

8 5. planvorming en afstemming Wanneer duidelijk is onder welke voorwaarden en beperkingen en met welk restrisico een evenement gaat plaatsvinden, begint de operationele voorbereiding. Als het goed is zijn, er in deze fase geen fundamentele wijzigingen meer nodig om een veilig evenement mogelijk te maken. Zowel de organisator en zijn onderaannemers als de overheidsdiensten stellen de benodigde operationele inzet tijdens het evenement vast. Tijdens de operationele voorbereiding dienen deze plannen te worden voorbereid en op elkaar afgestemd. Bij risicovolle evenementen ligt het voor de hand dat de overheidsdiensten zich voorbereiden op hun taak tijdens het evenement door middel van een centraal plan of draaiboek. De Handreiking Evenementenveiligheid benoemt hiervoor het Integraal Operationeel Plan (IOP), wat betekent dat u de plannen van de verschillende diensten samenvoegt. In het operationeel plan wordt de inzet onder normale omstandigheden en bij crises beschreven. Bij complexe evenementen moeten mogelijk aparte plannen worden opgesteld voor bijvoorbeeld de politie-inzet, toezicht en handhaving, mobiliteit en communicatie. U coördineert de onderlinge afstemming tussen de organisator en alle overheidsdiensten die tijdens het evenement een rol gaan spelen. Wanneer u in de voorbereiding vanwege de risico s van het evenement hebt opgeschaald, coördineert een adviseur Veiligheid van de gemeente deze afstemming. Alle overheidsdiensten zijn in eerste aanleg zelf verantwoordelijk voor hun eigen operationele voorbereidingen en de onderlinge afstemming. U moet bepalen welke taken de gemeente ten deel vallen, en wie daarvoor verantwoordelijk wordt gemaakt. U dient een besluit te nemen over de wijze van samenwerking en multidisciplinaire coördinatie tijdens het evenement. Hiervoor zijn verschillende gespreksmodellen mogelijk. Het model dat u kiest moet aansluiten op de functie en het mandaat van het team dat tijdens het evenement actief is. Wees alert op de laatste informatie over het evenement. Zijn er toch nog risico s waar op moet worden geanticipeerd? Dekt de vergunning voldoende de lading of moeten er aanvullende eisen worden opgesteld? De vergunninghouder van het evenement is verantwoordelijk voor het opleveren van een definitief veiligheidsplan, dat is goedgekeurd door de betrokken overheidsdiensten. Dit plan kan tot de dag van het evenement worden aangepast in overleg tussen u en de organisator. Soms besteedt de vergunninghouder het opstellen van het veiligheidsplan (deels) uit aan onderaannemers. De kwaliteit en deugdelijke uitvoering van het plan blijven ook in dat geval de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Aangezien de input van verschillende diensten komt, is er een centrale redactie nodig op het integraal operationeel plan. Deze taak kan door één van de diensten worden vervuld, maar ook de vergunningverlener of de adviseur Veiligheid kan de taak op zich nemen. Het is raadzaam om bij risicovolle evenementen de fase van operationele voorbereiding te laten uitvoeren door het team dat ook tijdens het evenement plaatsneemt in het coördinatieteam. Dit garandeert de betrokkenheid van het team bij het evenement. De organisator van het evenement is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers. Vooral bij evenementen die vallen onder de risico-aanpak is er behoefte aan een proces van planvorming en operationele afstemming. Houd bij ieder van deze evenementen regie op de operationele voorbereiding. Verder geldt voor deze evenementen het volgende: Tijdens de totstandkoming van operationele plannen zijn veel keuzes te maken. Houd in de gaten dat de keuzes die het voorbereidende team neemt in lijn zijn met keuzes die in de fase van vergunningverlening zijn gemaakt. Organiseer multidisciplinaire overleggen ter voorbereiding op het evenement, waarbij ook de organisator kan worden uitgenodigd. Dit biedt de kans om de conceptplannen door spreken en om ontwikkelingen met grote consequenties voor de veiligheid vroegtijdig te signaleren. Wees alert op signalen die erop wijzen dat er (on)voldoende afstemming is tussen de plannen van de overheidsdiensten (ook onderling) en de plannen van de organisator.

9 U kunt aan het einde van deze fase een table top oefening organiseren. Deze vorm van oefenen vormt een test van de plannen en helpt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Medewerkers die nog niet bij de voorbereidingen betrokken waren, kunnen door de oefening op vlieghoogte komen. Organiseer een table top oefening tijdig, maar niet te vroeg. Een goed moment is bijvoorbeeld twee weken voor het evenement. Dan mag verwacht worden dat alle plannen vrijwel compleet zijn. De politie is bij veel evenementen een belangrijke speler. Vraag de politie onder meer om hun inzet op straat, de beleids- en tolerantiegrenzen en de wijze van bejegening van publiek. Stel vast hoe de brandweer en de ambulancediensten omgaan met incidentmeldingen en calamiteitenroutes. Bijvoorbeeld: gaat het werken om hulpdiensten via aangepaste routes te laten aanrijden of moet u uit gaan van standaard aanrijdroutes?

10 6. tijdens het evenement Tijdens de voorbereidende fasen heeft u besloten wat uw rol is tijdens het evenement. In de meeste gevallen is dit het begeleiden van een schouw na de opbouw van een evenement, samen met de betrokken overheidsdiensten. Een schouw is een rondgang over het terrein en heeft als doel om te controleren of de organisator de vergunningsvoorwaarden naleeft. Bij risicovolle evenementen neemt u zitting in het operationele coördinatieteam. Aan een schouw nemen doorgaans de vergunningverlener, organisator, gemeentelijk toezichthouders en de betrokken overheidsdiensten deel. Als gemeentelijk projectleider van het evenement zorgt u voor een uiteenzetting van taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen tijdens het evenement. U zorgt voor de nodige inzet van gemeentelijk toezicht en handhaving. Toezichthouders richten zich op naleving van de vergunningvoorwaarden en op overtredingen die de veiligheid van het evenement in gevaar brengen. Bijvoorbeeld het tegengaan van wildparkeren op calamiteitenroutes. Bij risico-evenementen organiseert u de inzet van een multidisciplinair coördinatieteam en levert u de voorzitter. Dit team monitort de veiligheid en neemt besluiten over zaken rond de veiligheid die verder strekken dan de verantwoordelijkheid van de organisator. Met name bij risico-evenementen geldt een aantal zaken in de uitvoering: De organisator, de politie en andere partijen kunnen ieder een eigen commandoruimte hebben en daarin werken met hun eigen teams. Zij zijn verantwoordelijk voor deugdelijke (terug)koppeling aan het coördinatieteam. De organisator rapporteert periodiek aan het multidisciplinaire coördinatieteam en schuift aan bij overleggen van dit team. Wanneer u dit nodig vindt, levert hij een permanente vertegenwoordiger voor het coördinatieteam. Verzeker u ervan dat het coördinatieteam en haar leden voldoende mandaat hebben om samen snelle beslissingen te kunnen nemen over de veiligheid. Bij het inzetten van een multidisciplinair coördinatieteam bent u regisseur en verantwoordelijk voor het plannen en het ordelijk en efficiënt laten verlopen van overlegmomenten. De gemeente en de hulpverleningsdiensten kunnen vanwege een dreiging of een incident tot het besluit komen om de regie over de veiligheid over te nemen en op te schalen volgens de GRIP-structuur. Laat bij beperkte incidenten de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij de organisator en zijn veiligheidsteam, en voorkom opschaling. Moet u opschalen? Het verantwoordelijke crisisteam (COPI, ROT, BT) kan de regie over het evenement overnemen, maar het kan ook mogelijk zijn dat het coördinatieteam en het crisisteam naast elkaar functioneren. Dit is afhankelijk van de effecten van het incident. Mocht de organisator van het evenement tijdens het evenement (of tijdens de opbouw) de aanwijzingen van de gemeente, politie of brandweer niet opvolgen, dan kan de burgemeester ervoor kiezen de vergunning in te trekken en het evenement stil te leggen op basis van de APV. Bij reguliere evenementen zonder coördinatieteam is uw incidentele aanwezigheid ook gewenst. Het geeft u inzicht in de aard van het evenement en de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie. Door tijdens het evenement structurele overlegmomenten te plannen met operationele diensten, toezichthouders en de organisator, houdt u zicht op de voortgang van het evenement. Dit stelt u ook in staat de kwaliteit van de operationele veiligheidsorganisatie in te schatten. Voert u een schouw uit? Plan dit dan na de opbouw van het evenement, maar vroeg genoeg om verbeteringen aan het evenemententerrein te kunnen maken voordat het programma start.

11 7. leren en verbeteren Na het evenement volgt de evaluatie. Een volledige evaluatie heeft betrekking op zowel het verloop van het totale proces als het verloop van het evenement zelf. Zonder goede evaluatie mist u de mogelijkheid tot structurele verbetering en loopt u de kans dat fouten tijdens een volgend evenement opnieuw optreden. Bij reguliere (of A) evenementen bent u als vergunningverlener verantwoordelijk voor een vorm van evaluatie. Dit kan bijvoorbeeld in een regulier evenementenoverleg, waarvan verslag wordt gemaakt. Het kan ook door middel van een schriftelijke evaluatieronde met een formulier. Bij risicovolle evenementen bent u verantwoordelijk voor een meer uitgebreide, multidisciplinaire evaluatie. Deze kan bestaan uit gesprekken, een gezamenlijke bijeenkomst, analyse van verslaglegging of zelfs een externe evaluatie. Vraag operationele hulpdiensten, gemeentelijk toezichthouders en eventueel ook de organisator zelf een evaluatie te geven over de veiligheid, maatregelen en het verloop van het evenement. Van de organisator en de overige betrokken overheidsdiensten mag worden verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de totale, multidisciplinaire evaluatie. U heeft de regie over het evaluatieproces. Bepaal welke evaluatie-activiteiten u nodig vindt. Voor evenementen die vallen onder de risico-aanpak ligt het voor de hand om een evaluatiebijeenkomst te organiseren met alle relevante partijen. Voer de evaluatie bij voorkeur uit binnen één maand na het evenement, zodat de ervaringen bij alle betrokkenen nog scherp voor de geest staan. Zorg als vergunningverlener voor een goed overzicht van verbeterpunten en taken die eruit voortkomen en houd de voortgang van verbeterpunten bij. Dit kan in samenwerking met betrokken diensten. Deel relevante verbeterpunten met de organisator van het evenement. Stel kritische vragen naar aanleiding van de evaluatie. Kan het evenement onder de gegeven voorwaarden blijven plaatsvinden op deze locatie? Is er een aanpassing nodig in het crowd management? Kan het evenement nog doorgroeien? Zijn er structurele aanpassingen nodig aan de locatie? Benut bij een toekomstige vergunningaanvraag de informatie die tijdens de evaluatie is verzameld. Betrek de organisator bij de evaluatie wanneer u dit nodig vindt. U kunt van de organisator ook vragen om onderaannemers te betrekken bij de evaluatie. Soms beschikken zij zelf over logboeken waarin het verloop van het evenement vanuit veiligheidsperspectief staat omschreven. Laat lessen en verbeterpunten uit de evaluatie aanleiding geven voor het nemen van inhoudelijke keuzes wat betreft het evenement. Dit is immers het moment om naar fundamentele verbeteringen te kijken. Benoem en vier ook successen!

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid. Veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid. Veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek Regionaal Beleid Advisering Evenementenveiligheid Veiligheidsregio s Flevoland en Gooi en Vechtstreek Veiligheidsbureaus Flevoland en Gooi en Vechtstreek Versie: 1.1 Datum: 28 juni 2017 Documentgegevens

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Haaglanden

Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Haaglanden 2015 Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Haaglanden Ten behoeve van werkwijze voorbereidend en tijdens evenementen tussen gemeenten en operationele diensten Versie 1.0 Aangeboden Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Handreiking Evenementenveiligheid 2011. Deel III, Gemeenten: de regie in handen

Handreiking Evenementenveiligheid 2011. Deel III, Gemeenten: de regie in handen Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Deel III, Gemeenten: de regie in handen Handreiking Evenementenveiligheid 2011, deel III Gemeenten: de regie in handen Ministerie van Veiligheid en Justitie, november

Nadere informatie

Handreiking Evenementenveiligheid 2011

Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Deel III, Gemeenten: de regie in handen Handreiking Evenementenveiligheid 2011, deel III Gemeenten: de regie in handen Ministerie van Veiligheid en Justitie, november

Nadere informatie

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT Dordrecht is een levendige en aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven. De vele kleurrijke evenementen, zowel grootals kleinschalige,

Nadere informatie

1. Het kader Evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden, met enkele uitzonderingen daarop, vast te stellen.

1. Het kader Evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden, met enkele uitzonderingen daarop, vast te stellen. Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 4 juni 2013 Afdeling : Ruimte en Veiligheid Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : P. Aanhane medewerk(st)er:

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Een evenement, en dan?

Een evenement, en dan? Een evenement, en dan? Een doorleefsessie organiseren. Stappen rondom het organiseren van publieksevenementen Mei 2017 Inhoudsopgave: Doorleefsessie Toelichting Doel Wie organiseert Wanneer Planning Begeleider

Nadere informatie

Beleidsplan evenementenveiligheid Gelderland-Zuid

Beleidsplan evenementenveiligheid Gelderland-Zuid Beleidsplan evenementenveiligheid Gelderland-Zuid Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s): M.de Laat Datum: 19-03-2013 herzien 20-10-2014 Versienummer: 1.1 Status: Definitief Aantal bijlagen: 1 Inhoud

Nadere informatie

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid Een veilig georganiseerd evenement samenwerken aan veiligheid en gezondheid Veiligheid en openbare orde zijn in het belang van iedereen. Vooral in situaties waar veel mensen samenkomen is veiligheid en

Nadere informatie

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Over het algemeen zal een scenario paniek in menigten ontstaan vanuit een klein incident. In de regio is dit onderkend door een pro-actief en preventief

Nadere informatie

Evenementenveiligheid

Evenementenveiligheid Kennispublicatie Evenementenveiligheid Infopunt Veiligheid Evenementen: een groot feest of incident? Over het algemeen verlopen evenementen zonder noemenswaardige incidenten, maar het verleden laat ook

Nadere informatie

Procesbeschrijving evenementenveiligheid. Versie 3.0

Procesbeschrijving evenementenveiligheid. Versie 3.0 Procesbeschrijving evenementenveiligheid Versie 3.0 Procesbeschrijving evenementenveiligheid 2012 Samenvatting Dit is een beschrijving van de werkwijze in de regio Noord-Holland Noord voor het begeleiden

Nadere informatie

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Door de vaststelling van het beleid van de veiligheidsregio Fryslân (2012) waarin de aanpak voor grootschalige evenementen op regionaal niveau is geregeld is

Nadere informatie

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid AGENDAPUNT 5 a Stand van zaken evenementenveiligheid Inhoud Inhoud... 2 Colofon... 2 1. Inleiding... 3 2. Vragenlijst... 4 2.1 Hoofdvraag... 4 2.2 Processtappen vergunningverlening... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB PRESENTATIE Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB 22 juni 2017 1. Waarom dit onderzoek? 2. Doel en centrale vraagstelling 3. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen 4. Aanpak

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0 (inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel... 2 1.3 Uitgangspunten... 3 2. Definitie evenement... 4 3. Rollen... 5 3.1 Veiligheidsbestuur...

Nadere informatie

Opleidingsmodules HEv-proof

Opleidingsmodules HEv-proof Opleidingsmodules HEv-proof In-company aanbod 2013 VDMMP en het Kenniscentrum Evenementenveiligheid bieden diverse opleidingsmodules bij de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEv). Ons in-company

Nadere informatie

voor veiligheid & zelfredzaamheid Evenement & Veiligheid

voor veiligheid & zelfredzaamheid Evenement & Veiligheid voor veiligheid & zelfredzaamheid Evenement & Veiligheid Openbare Orde en Veiligheid bij grootschalige publieksevenementen: Octaaf Advies helpt! Sinds de rellen bij Hoek van Holland in 2009, waarbij een

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 8 juli 2016 STAND VAN ZAKEN EVENEMENTENVEILIGHEID Beoogd effect/ meetbaar resultaat 1. Informatievoorziening over de implementatie van de Multidisciplinaire

Nadere informatie

Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden

Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden Vastgesteld door: J.C. Bernsen, Directeur Publieke Gezondheid Ingangsdatum: oktober 2011 Paraaf DPG Versienummer: 1.0

Nadere informatie

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Inleiding Jaarlijks vindt er in Nederland een groot aantal publieksevenementen plaats. Hierbij is een ontwikkeling zichtbaar dat

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden.

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden. gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5089 Inboeknummer 12 bst01789 Beslisdatum B&W 6 oktober 2012 Dossiernummer 12.45.352 Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Evenementenbeleid in Eindhoven "Gastvrij

Nadere informatie

Protocol Vergunningverlening Evenementen

Protocol Vergunningverlening Evenementen Protocol Vergunningverlening Evenementen Beschrijving proces totstandkoming vergunning groot evenement Gemeente Amersfoort Afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving April 2013 1 Protocol Vergunningverlening

Nadere informatie

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014 Uw evenement en de gemeente Leo Mes, 13 februari 2014 Programma Uw evenement, belangrijk voor Sliedrecht Maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de gemeente Samenwerking tussen u en de gemeente Communicatie

Nadere informatie

TRAININGS- MODULES BIJ DE HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID (HEV)

TRAININGS- MODULES BIJ DE HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID (HEV) TRAININGS- MODULES BIJ DE HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID (HEV) ACTUELE KENNIS EN INZICHTEN VOOR EEN VEILIG EVENEMENT In 2012 publiceert het Veiligheidsberaad de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid.

Nadere informatie

Risicoprofiel Evenementen 1.1

Risicoprofiel Evenementen 1.1 Risicoprofiel Evenementen 1.1 Evenementenveiligheid 1.1 Instrument Risicoprofiel Evenementen 1.1 In Nederland worden steeds meer evenementen georganiseerd. Het openbaar bestuur wordt geadviseerd over de

Nadere informatie

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen Inspectieonderzoek in een oogopslag 1 Inhoudsopgave Introductie 3 1 Historisch perspectief van het onderzoek 4 2 Conclusies en

Nadere informatie

Regionale aanpak evenementen Fryslân

Regionale aanpak evenementen Fryslân Regionale aanpak evenementen Fryslân Een gecoördineerde aanpak van evenementen VERSIE 24-01-12 INHOUDSPGAVE 1. INLEIDING... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Doel... 5 2. AFBAKENING EVENEMENTEN... 7 2.1 Beleids-

Nadere informatie

Proces Evenementenadvisering. Jaap Adema Operationeel expert evenementen/voetbal District Groningen

Proces Evenementenadvisering. Jaap Adema Operationeel expert evenementen/voetbal District Groningen Proces Evenementenadvisering Jaap Adema Operationeel expert evenementen/voetbal District Groningen Wat doen wij? Positie binnen evenementen proc. Meegeven richting Organisatie Terreur en evenementen Inleiding

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Méér plezier. met minder regels! Stappenplan Integraal evenementenplan

Méér plezier. met minder regels! Stappenplan Integraal evenementenplan Méér plezier met minder regels! Stappenplan Integraal evenementenplan Colofon Uitgave: Provincie Limburg Afdeling BSEB Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99

Nadere informatie

Handreiking Evenementenproces

Handreiking Evenementenproces Handreiking Evenementenproces Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Contactgegevens Veiligheidsregio Utrecht Postbus 3154 3502 GD Utrecht 088-8781000 info@vru.nl www.vru.nl www.vrubrandweer.nl

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Bijlagen Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlagen Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Haaglanden 2015 Bijlagen Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Haaglanden Ten behoeve van werkwijze voorbereidend en tijdens evenementen tussen gemeenten en operationele diensten Versie 1.0 Aangeboden Algemeen

Nadere informatie

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen Verbeteren evenementenveiligheid Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen 3112015 1. Inleiding Op zondagmiddag 28 september 2014 vond een tragisch

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Colofon Projectgroep Stuurgroep

Colofon Projectgroep Stuurgroep Colofon Projectgroep Remco Schellevis (bureau Gemeenten VRZHZ) Guus Reening (hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing VRZHZ) Herman Broers (gemeente Gorinchem, voorzitter projectgroep) Stijn van Dongen

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

de EvenementAssistent is er!

de EvenementAssistent is er! de EvenementAssistent is er! Niek Meijer, Bestuurslid St. EvenementAssistent Peter van Eick, directeur werkorganisatie Stichting EvenementAssistent November 2013 Release datum 1 DECEMBER 2013 www.evenementassistent.nl

Nadere informatie

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Algemeen Op grond van de Apv Moerdijk (hierna: Apv) is het niet toegestaan om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. De weigeringsgronden,

Nadere informatie

Rapport GHOR. Datum 4 augustus 2010. Status Gepubliceerd. GHOR Procedure. Versie 1.1. Risicomanagement bij evenementen

Rapport GHOR. Datum 4 augustus 2010. Status Gepubliceerd. GHOR Procedure. Versie 1.1. Risicomanagement bij evenementen Rapport GHOR GHOR Procedure Datum 4 augustus 2010 Status Gepubliceerd Versie 1.1 Colofon Opdrachtgever Bureau GHOR Brabant-Zuidoost Auteur(s) Gemeente Eindhoven / dhr. E.J. Smeets Eindredactie dhr. E.J.

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Handleiding Risicoprofiel Evenementen

Handleiding Risicoprofiel Evenementen Handleiding Risicoprofiel Evenementen 7 juni 2012 Versie 1.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1. LEESWIJZER... 3 1.2. EVENEMENTENVEILIGHEID... 3 2. INTRODUCTIE... 4 3. DE RISICOANALYSE...

Nadere informatie

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement)

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement) GEMEENTELIJKE KOSTEN EVENEMENTEN De grootste factor die van invloed is op de kosten/uren die de gemeente maakt bij de behandeling van evenementenvergunningaanvragen is de openbare orde en veiligheid. Om

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Datum: 6-01-2011 Naam: Evenementenvergunning versie 1 revisie 3 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Evenementenvergunning... 3 1.1. Ontvangst aanvraag... 5 1.2. Versturen ontvangst-bevestiging...

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

REGIONAAL KADER EVENEMENTENVEILIGHEID

REGIONAAL KADER EVENEMENTENVEILIGHEID REGIONAAL KADER EVENEMENTENVEILIGHEID Regionaal kader Evenementenveiligheid definitief; 27 juni 2012 Pagina 1 van 21 Leden projectgroep Rini Strijbosch Richard Latta Wendy Marijs Arndt Stroink Henk Jongen

Nadere informatie

Evenementen in Roosendaal

Evenementen in Roosendaal Evenementen in Roosendaal Levendigheid en leefbaarheid in balans 1 Inleiding Levendigheid In Roosendaal worden veel evenementen georganiseerd. Voor elk wat wils: groot en klein, binnen en buiten, in stad

Nadere informatie

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Wilhelminakade 909 3072 AP Rotterdam evenementendhmr@portofrotterdam.com Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Gebruik van dit veiligheidsplan

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Schakeldag RWS 26 juni 2014 Jos Verlinden Ministerie van BZK Hajé van Egmond Instituut voor Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging voor het bouwen Verbetering van de kwaliteitsborging

Nadere informatie

Raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden. Verslag van de vergadering de dato 11 juni 2012

Raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden. Verslag van de vergadering de dato 11 juni 2012 Raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Verslag van de vergadering de dato 11 juni 2012 Voorzitter van de commissie: de heer mr. L. Wagemans Commissiegriffier: mevrouw mr. M.P.E. Bartholomé

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Rio aan de Rijn 2010

Rio aan de Rijn 2010 Rio aan de Rijn 2010 Van risico s naar maatregelen 22 maart 2013 Wie zijn wij? www.vdmmp.nl Beleid en onderzoek. Communicatie. Trainingen (o.a. sociale media, crisiscommunicatie, evenementenveiligheid,

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

De Intentieverklaring.

De Intentieverklaring. De www.omwb.nl De De OMWB heeft, in samenwerking met gemeenten en provincie, een nieuwe manier van verlening ontwikkeld: De. In dit document maken we duidelijk hoe deze nieuwe manier precies werkt. De

Nadere informatie

Bedrijf en fysieke leefomgeving

Bedrijf en fysieke leefomgeving Bedrijf en fysieke leefomgeving De omgevingsvergunning (Wabo) Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw plannen kunnen invloed hebben op de fysieke

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Regionale handreiking evenementveiligheid

Regionale handreiking evenementveiligheid Rapport Directie Regionale handreiking evenementveiligheid Datum 14 juni 2012 Status Vastgesteld Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Bestuurlijke werkgroep evenementen: Dhr. Swachten (voorzitter, burgemeester

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Persona Harry Smölders Neemt leiding Direct Hoffelijk/Spontaan Oplossingsgericht Leeftijd: 36 jaar Privé-situatie:

Nadere informatie

Dereguleren evenementen. Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen, 23 mei 2012

Dereguleren evenementen. Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen, 23 mei 2012 Dereguleren evenementen Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen, 23 mei 2012 Inhoud van deze presentatie - Aanleiding tot deregulering evenementen - Regionale handreiking evenementen - Meldingssystematiek

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Evenementenbeleid Koggenland 2014-2017

Evenementenbeleid Koggenland 2014-2017 Evenementenbeleid Koggenland Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 1.1 Doelstellingen van het evenementenbeleid 3 2 J u r i d i s c h k a d e r e v e n e m e n t e n 4 2.1 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

Nadere informatie

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 7 augustus 2009 RA0941078 Samenvatting Een eigenaar van een bloemenzaak

Nadere informatie

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen?

Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Als wij nu de systemen dicht zetten, waar zeg ik dan ja tegen? Thijs Breuking, voorzitter CMT WUR & lid RvB, Oefening OZON, 4-10-2016 Ervaringen en inzichten cybercrisismanagement 9 februari 2017 Frank

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Een evenement, en dan? Gebruikswijzer voor de stappen rondom het organiseren van publieksevenementen

Een evenement, en dan? Gebruikswijzer voor de stappen rondom het organiseren van publieksevenementen Een evenement, en dan? Gebruikswijzer voor de stappen rondom het organiseren van publieksevenementen December 2013 1 Inhoudsopgave 1. Gebruikswijzer 1.1 Resultaat: een goede samenwerking! 1.2 Van aanvraag

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

gemeente BrCSnSS 11111

gemeente BrCSnSS 11111 gemeente BrCSnSS 11111 Oplegnotitie Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening Registratiekenmerk 592478 Gemeenteblad nr. 49 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad

Nadere informatie

EVENEMENTEN EEN BLIJVEND FEEST OVER REGIE EN AFSTEMMING

EVENEMENTEN EEN BLIJVEND FEEST OVER REGIE EN AFSTEMMING EVENEMENTEN EEN BLIJVEND FEEST OVER REGIE EN AFSTEMMING Een tendens in Nederland is dat er méér evenementen komen. En dorpsevenementen krijgen een regionaal karakter. De gemeentelijke evenementenkalender

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Hoe bereidt Amsterdam zich voor op het partyseizoen? Julie Croiset van Uchelen Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid

Hoe bereidt Amsterdam zich voor op het partyseizoen? Julie Croiset van Uchelen Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid Hoe bereidt Amsterdam zich voor op het partyseizoen? Julie Croiset van Uchelen Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid Amsterdammers en ondernemers organiseren evenementen Jaarlijks

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Samenwerken voor veilige evenementen in Leeuwarden

Samenwerken voor veilige evenementen in Leeuwarden Samenwerken voor veilige evenementen in Leeuwarden Willem Jan Borghardt Joost Vos 7 december 2017 Doen wat werkt Introductie: Willem Jan Borghardt Sectormanager Juridische en Veiligheidszaken Joost Vos

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie