Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan van de gemeente Wijdemeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren"

Transcriptie

1 Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Begripsbepalingen Kaders Veiligheidsanalyse Prioriteiten Organisatie en sturing 24. 1

3 1. Inleiding Voor u ligt het meerjaren veiligheidsplan Publieke Veiligheid de Kaders. Dit is het eerste deel van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Wijdemeren voor de periode van Hiermee geven wij invulling aan het beleidsveld Publieke Veiligheid. Het integraal veiligheidsbeleid bestaat uit twee delen namelijk de (voorliggende) Kadernota en een jaarwerkplan. In hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan het begrip veiligheid, de daarbij behorende thema s en de veiligheidsketen. Hoofdstuk 3 beschrijft de missie en visie van de gemeente op het gebied van publieke veiligheid. De veiligheidsanalyse wordt vervolgens beschreven in hoofdstuk 4, waarbij per thema een cijfermatig beeld wordt geschetst van de situatie. Tevens geeft dit hoofdstuk een antwoord op de vragen wat doen we nu? en waar liggen nog kansen?. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de prioriteiten voor de periode Tot slot, wordt in hoofdstuk 6 de organisatie van en de sturing op veiligheid omschreven. 2

4 2. Begripsbepalingen Veiligheid wordt meestal omschreven als de afwezigheid van bedreiging. Deze afwezigheid van bedreiging onderscheiden we in fysieke en sociale veiligheid. Onder sociale veiligheid wordt verstaan de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. Fysieke veiligheid laat zich omschrijven als het beschermd zijn (en het beschermd voelen) voor gevaar dat voortvloeit uit ongevallen en rampen van diverse aard. Naast het bovengenoemd onderscheid verdelen we het begrip in objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid omschrijft feitelijk de situatie betreffende veiligheid aan de hand van cijfermatige gegevens. De subjectieve veiligheid legt de nadruk op het gevoel van veiligheid, de beleving van mensen van veiligheid of het ontbreken daarvan. Veiligheidsthema s In Nederland wordt het veiligheidsbeleid veelal gebaseerd op het Kernbeleid Veiligheid zoals dat is ontwikkeld door de VNG en haar partners. Zo onderscheiden we vijf veiligheidsvelden, die we kunnen verdelen in meerdere veiligheidsthema s. Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en verslaafden) Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil) Objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit (o.m. woninginbraak, fietsendiefstal, geweldsdelicten) Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel Veilig winkelgebied Veilige bedrijventerreinen Veilig uitgaan Veilige evenementen Veilig toerisme Overlastgevende jeugd Criminele jeugd/individuele probleemjongeren Jeugd, alcohol en drugs Veiligheid in en om de school Verkeersveiligheid Brandveiligheid Externe veiligheid Voorbereiding op rampenbestrijding Polarisatie en radicalisering Georganiseerde criminaliteit Ambtelijke en bestuurlijke integriteit De veiligheidsvelden en de bij behorende thema s vormen met het elkaar het veiligheidsbeleid van de gemeente. 3

5 Veiligheidsketen De ketenbenadering zorgt er voor dat het beleid zich richt op alle onderdelen die per thema kunnen worden benoemd. Schakel Definitie Voorbeeld Pro-actie Het structureel voorkomen van onveiligheid Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen de veiligheidsrisico s in acht nemen (bijv. het ontstaan van donkere gangetjes of dichtbegroeide bosschages Preventie Preparatie Repressie Nazorg De keten volgt de onderstaande cyclus. Het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan De daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van inbreuken op de veiligheid. De bestrijding van onveiligheid en de hulpverlening in acute noodsituaties Alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale situatie die het zicht wegnemen) De inzet van toezichthouders. Het opstellen en beoefenen van crisisplannen of het opstellen van een buurtveiligheidsplan Het verbaliseren en arresteren van een verdachte of het blussen van een brand Opvang, begeleiding of herhuisvesting van slachtoffers of opsporing, vervolging en/of begeleiding van daders. 4

6 3. Kaders In het Regeerakkoord van VVD/CDA uit 2010 is aangegeven dat er meer nadruk komt te liggen op de lokale knelpunten in buurten en wijken. Om te komen tot prioriteitstelling en om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid binnen de gemeente zijn eerst kaders nodig, die richting en focus geven. Het betreft kaders voor het gemeentelijk handelen en de inzet die wordt verwacht van anderen. Missie Wij zijn een gemeente die veel belang hecht aan de veiligheid van zijn inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij willen een gemeente zijn waarin mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. Wederzijds respect is de norm. Kortom een gemeente waarin we elkaar geen overlast bezorgen en waarin geweld een uitzondering is, net als diefstal, vernieling en andere vormen van criminaliteit. Dit streven kan alleen worden bereikt als dit breed wordt gedragen. Wij zoeken aansluiting bij die thema s die onze inwoners, ondernemers en bezoekers belangrijk vinden. Open en eerlijke communicatie over veiligheidsthema s speelt hierbij een belangrijke rol. Onze inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen daarin ook veel betekenen op grond van hun eigen verantwoordelijkheid. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij weet op te treden wanneer de veiligheid echt in de knel komt. Het is de missie van de gemeente en haar partners een veiligheidsbeleid te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen met als resultaat enerzijds een afname van criminaliteit en anderzijds de verbetering van de leefbaarheid. De gemeente vervult haar voortrekkersrol en speelt een actieve rol in de regionale samenwerking. Door ingrijpen aan de voorkant (preventie) voorkomen we dat er zwaar moet worden ingezet aan de achterkant (repressie). Alle schakels van de veiligheidsketen moeten worden benut om resultaat te kunnen bereiken. De gemeente heeft niet alléén een verantwoordelijkheid om de veiligheid te bewaken. Burgers, instellingen en ondernemingen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Burgerinitiatieven dragen wij een warm hart toe. Op onze beurt streven wij naar burgerparticipatie bij de totstandkoming van beleidsinitiatieven op het gebied van veiligheid. Het versterken van de sociale samenhang in de straat, is daarbij het doel. Visie De gemeente streeft naar een veilige en sociale samenleving, waarin buren elkaar kunnen aanspreken, waarin inwoners weerbaar zijn en zich beschermd weten, waarin jeugd een eigen plek inneemt, waarin respect geldt als basisnorm, waarin de openbare ruimte en natuur toegankelijk is, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven. Regeerakkoord Het regeerakkoord VVD/CDA vormt voor het veiligheidsbeleid een belangrijk kader. De veiligheidsparagraaf daarvan omvat niet echt prioriteiten op veiligheidsthema s, maar geeft wel richtinggevende kaders aan. Het kabinet stelt dat het daadkrachtig aanpakken van straatterreur, overlast, intimidatie, agressie, geweld en criminaliteit vraagt om een zichtbaar, gezaghebbend en doortastend optreden van politie en justitie. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het steviger handhaven, (zwaarder) straffen en de dadergerichte aanpak in de veiligheidshuizen en krijgen slachtoffers een sterkere positie. Het kabinet werkt aan de komst van de Nationale Politie per 1 januari Er komen 10 politieregio s waarbij de grenzen van de 10 arrondissementen van de gerechtelijke kaart leidend zijn. Met deze indeling moet de politie efficiënter gaan werken en ontstaat er minder 5

7 bureaucratie binnen de organisatie. De politie gaat zich meer bezig houden met het straatwerk en er wordt landelijk meer en beter samengewerkt. Coalitieakkoord In het coalitieakkoord hebben de partijen Dorpsbelangen, VVD en D66 aandacht besteed aan het onderwerp veiligheid. In het akkoord is aangegeven dat de criminaliteitscijfers onder het landelijk gemiddelde liggen. Het streven is om deze cijfers onder het landelijke gemiddelde te houden. De nadruk wordt gelegd op samenwerking in de regio om zo de onveiligheid aan te pakken. Programmabegroting De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld. In deze begroting worden de ambities gekoppeld aan de financiële middelen van de gemeente. De begroting is opgedeeld in diverse programma s. Voor het onderwerp veiligheid zijn de ambities verwoord in programma 2. Veiligheidsstrategie Midden Nederland Met de vorming van de Nationale Politie is ook de komst van de Regionale Eenheid Midden Nederland aanstaande. Vooruitlopend op de uitkomst van het wetgevingsproces is een Veiligheidsstrategie voor Midden Nederland ontwikkeld. In deze Veiligheidsstrategie beschrijven 41 gemeenten in de (nieuwe) politieregio Midden Nederland hun gezamenlijke prioriteiten, ambities en strategische keuzes voor De Veiligheidsstrategie is dus een gezamenlijk meerjarenplan dat is afgestemd met het Openbaar Ministerie en Politie Midden Nederland. In de Veiligheidsstrategie zijn, overlast en criminaliteit door jeugdgroepen, woninginbraken, geweld (waaronder straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met publieke taak) en de georganiseerde criminaliteit als regionale prioriteiten benoemd. Deze prioriteiten vormen een gemene deler van de lokale prioriteiten van de 41 gemeenten in de regio Midden Nederland. Risicoprofiel Het risicoprofiel en het crisisplan vormen samen het kader voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In het risicoprofiel zijn de risico s benoemd die mogelijk de regio kunnen treffen. Denk bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden of ongevallen met gevaarlijke stoffen. In het crisisplan is de samenwerking op de verschillende onderdelen binnen de gehele rampenbestrijding beschreven. Samenhang regionale en lokale aanpak Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van onveiligheid. Deze regierol is beschreven in een wetsvoorstel dat de gemeente verplicht om beleid te maken dat zich richt op het verminderen van de onveiligheid binnen de gemeente. Er is vrijwel geen veiligheidsprobleem dat zich slechts in één gemeente voordoet. Samenwerken in de regio en op landelijk niveau is dus essentieel. We kunnen op deze manier een gezamenlijke aanpak ontwikkelen, zodat op lokaal niveau een goed veiligheidsbeleid wordt gevoerd. Burgers als bondgenoot Onze inwoners zijn de belangrijkste veiligheidspartner. Dit is niet alleen voor de gemeente zo maar ook voor de politie en het OM. Onze inwoners zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Van hen mag dus verwacht worden dat zij actief bijdragen om hun eigen veiligheid te vergroten. Uiteraard kent de eigen verantwoordelijkheid zijn grenzen: daar waar de veiligheid van onze inwoners, ondernemers en bezoekers daadwerkelijk gevaar loopt, moeten de professionals klaarstaan om in te grijpen. 6

8 Er zijn verschillende mogelijkheden om als burger een bijdrage te leveren aan veiligheid. Zo helpen straatfeesten en buurt barbecues vaak de sociale cohesie in de eigen buurt te vergroten. Dit is gebleken uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau waarin is geconcludeerd dat een sociale wijk een veilige wijk is. Daarnaast kunnen bewoners zorgen voor een schone omgeving door hun eigen straatje schoon te houden. Ook kunnen bewoners onveilige en verdachte situaties signaleren door vaker 112 te bellen of onveilige en beschadigde voorwerpen in de openbare ruimte te melden bij de gemeente. In het kader van het landelijke instrument Burgernet worden deelnemers telefonisch voorzien van opsporingsinformatie om bijvoorbeeld mee uit te kijken naar een voortvluchtige verdachte of een vermist persoon. Ook Burgernet is een vorm van burgerparticipatie. Als we onze inwoners willen zien als bondgenoot en om ervoor te zorgen dat ze zelf initiatieven ontplooien is het van belang dat ze worden geïnformeerd over de veiligheid in hun buurt. Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar, zo kan er informatie worden gegeven via de lokale huis-aan-huis bladen. Ook de mogelijkheden van het internet kunnen worden benut, door bijvoorbeeld op de website van de gemeente een actueel beeld te geven van de politiecijfers en preventie tips. Ook de mogelijkheden van de nieuwe media, zoals Twitter kunnen worden ingezet. Via een website als bijvoorbeeld stopdecriminaliteit.nl krijgen burgers een actueel beeld van het aantal woninginbraken (binnenkort ook autokraken) in de eigen buurt en vinden ze preventie tips. Of lezen ze via Twitter wat hun wijkagent in hun wijk doet of wat hem opvalt. Naast de duidelijke zichtbaarheid van het blauw op straat moeten de te nemen maatregelen zo zichtbaar mogelijk zijn voor de inwoners. Vooral zichtbare maatregelen, activiteiten en resultaten zullen bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Lik op stuk Plegers van strafbare feiten moeten in toenemende mate ervaren dat hun gedrag financiële consequenties heeft. Uitgangspunt voor de aanpak is dat alle wettelijke mogelijkheden, dus zowel strafrechtelijk, bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk, worden ingezet om daders financieel te raken. Zo geldt uiteraard voor criminelen die zich schuldig maken aan vermogensdelicten dat hen de onrechtmatig verkregen buit wordt ontnomen. Vandalen die vernielingen aanrichten bijvoorbeeld tijdens de viering van Oud en Nieuw of tijdens het uitgaan, moeten zodra ze bekend zijn als dader, de rekening gepresenteerd krijgen. De door hen gemaakte schade moet volledig op hen worden verhaald. Dus niet alleen de kosten voor het nieuwe bankje, maar ook het verwijderen van het vernielde exemplaar en de arbeidsuren van de medewerkers die de werkzaamheden verrichten. Dadergerichte aanpak Mede door de komst van het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is een belangrijke stap gezet naar een dadergerichte aanpak. Zo is bijvoorbeeld de veelplegeraanpak, die wordt toegepast binnen het Veiligheidshuis, gericht op de dader zelf. Via de zogenaamde ketenaanpak, gericht op de combinatie van straf en zorg, wordt getracht het aantal veelplegers en de recidive te doen afnemen. Ook de overlastgevers worden via een zelfde aanpak benaderd. Tevens wordt het gezin en/of de sociale omgeving van deze personen betrokken. Strategische partners Behalve de gemeente en uiteraard iedere burger hebben vele andere organisaties hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid. 7

9 Politie De politie vervult een belangrijke rol in het bevorderen van veiligheid en in het optreden tegen criminaliteit. Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke rechtshandhaving en heeft gezag over de opsporingstaken van de politie. Voor de gemeente is het OM een belangrijke samenwerkingspartner, zeker waar het gaat om de aanpak van veelplegers en de jongerenoverlast, maar ook voor ondersteuning bij zaken die een gemeentelijke prioriteit hebben en een gezamenlijke aanpak vergen. Woningcorporaties De woningcorporatie is verantwoordelijk voor een goede staat van het verhuurde, maar ook voor de leefbaarheid van de directe omgeving van haar eigendom. Het zorgdragen voor het rustig woongenot van haar huurders, als andere huurders dit verstoren door overlast, valt onder de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties. Welzijnsinstellingen Bij het oplossen van problemen binnen de samenleving is er een belangrijke rol weggelegd voor welzijnsinstellingen. Het maatschappelijk werk is belangrijk gezien haar bijdrage via individuele hulpverlening (zoals huiselijk geweld). Ook het jeugdwerk wordt betrokken bij de uitvoering van plannen (Versa Welzijn/jongerenwerker/combinatiefunctionaris). Via het aanbieden van activiteiten en voorzieningen, zoals nu al geschiedt aan onder andere jongeren, kan preventief invulling worden gegeven aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. Onderwijsinstellingen Of het nu gaat om voorlichting over risicovol gedrag of concrete acties zoals controles van bromfietshelmen of fiets(verlichting), scholen zijn daarbij belangrijke instellingen omdat zij de jongeren dagelijks meemaken en zaken via de scholen op een gestructureerde en directe wijze kunnen organiseren. Veiligheidsregio In 2011 is de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ontstaan door het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. De Veiligheidsregio is een organisatie waarin de regionale brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de gemeentelijke crisisbeheersing onder zijn gebracht. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werkt steeds nauwer samen met de Veiligheidsregio Flevoland. Andere instellingen en/of samenwerkingsverbanden Winkeliersverenigingen, Kamer van Koophandel, horecabedrijven, Horeca Nederland, sportverenigingen, Veilig Verkeer Nederland, Buurtbemiddeling etc. Flankerend beleid Veiligheidsbeleid staat niet op zichzelf en raakt in (bijna) alle gevallen andere beleidsprocessen, dit noemen we flankerend beleid. De flankerende processen verdelen we onder in interne- en externe beleidsprocessen. In het onderstaande overzicht worden die beleidsprocessen benoemd waar rekening mee gehouden wordt in het veiligheidsbeleid, en/of waar op zijn beurt het veiligheidsbeleid weer in doorwerkt. Interne beleidsprocessen Externe beleidsprocessen Algemene Plaatselijke Verordening Landelijke wetgeving waaronder Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet op de Veiligheidsregio s Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma Beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie Jeugd- en gezondheidsbeleid Provinciaal beleid 8

10 Beleid omtrent horeca en evenementen Beleid omtrent Verkeer Beleid in het kader van de brandweer Beleid omtrent toerisme en recreatie Meerjaren Veiligheidsstrategie Midden Nederland Jaarplan van de politie Beleidsplan Veiligheidsregio, w.o. Crisisplan 9

11 4. Veiligheidsanalyse Het meetbaar maken van criminaliteit is geen gemakkelijke opdracht. De cijfers zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals de aangiftebereidheid, registratiebereidheid en de capaciteit van de politie en de gemeente. Voor de analyse van de cijfers gebruiken wij voornamelijk de beschikbare cijfers van de politie (de zogenoemde objectieve gegevens). Elke 10 e dag van de maand ontvangt de burgemeester actuele cijfers in de vorm van een Dashboard. Het dashboard bevat een handvat voor het monitoren van het veiligheidsbeleid, ondanks dat het ruwe cijfers betreft. Naast het dashboard is gebruik gemaakt van de criminaliteitsbeeldanalyse 2011.Wij hebben alleen de beschikking over objectieve gegevens. Subjectieve gegevens zijn niet voorhanden omdat we niet hebben deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor in 2011 of een andere vorm van het in kaart brengen van de beleving van veiligheid. De gemeente heeft inwoners (peildatum ) 1. Er zijn particuliere huishoudens in de gemeente, waarvan eenpersoonshoudens, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen en meerpersoonhuishoudens met kinderen. In totaal wonen mensen in de gemeente die van allochtone afkomst zijn, waarvan 72% van westerse afkomst is. Criminaliteitsbeeld 2 In 2011 daalde het aantal aangiften van naar In figuur 110 is het aantal opgenomen aangiften afgezet tegen de opgehelderde aangiften en de aangiften die bij het OM zijn behandeld (aangiften OM). Van het totale aantal verdachten is 80% van Nederlandse afkomst. Het totale aantal geregistreerde misdrijven is vanaf 2007 gedaald van naar 996 in De daling is in het bijzonder zichtbaar in het resultaatgebied veiligheid. In de resultaatgebieden leefbaarheid en maatschappelijke integriteit is een stijging van het aantal misdrijven zichtbaar. 1 Bron: Statline CBS 2 Bron: Criminaliteitsbeeldanalyse 2011 (CBA). Het CBA geeft inzicht in de aard, omvang en trendmatige ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit in de regio. 10

12 Er is een top 10 van meest voorkomende misdrijven opgesteld over het jaar In tabel 118 wordt deze top 10 weergegeven. Het aantal vernielingen cq. zaakbeschadigingen, verkeersongevallen en mishandelingen zijn het meest gestegen. De grootste dalers zijn overige vermogensdelicten, diefstal/inbraak woning en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. Stijgers: Dalers: In tabel 121 is de verdeling te zien van het aantal verdachten naar geslacht. 11

13 In 2011 is zowel het totale aantal als het aantal aangehouden verdachten gedaald. Het aantal verdachten OM echter is in 2011 met ruim 42% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De grootste stijging van incidenten vond in 2011 plaats in de leeftijdscategorie 55 jaar tot en met 64 jaar, gevolgd door 35 jaar tot en met 44 jaar en 45 jaar tot en met 54 jaar. Het aantal delicten in de leeftijdscategorie 12 jaar tot en met 17 jaar daalde. De veiligheidssituatie per veiligheidsthema Veilige woon- en leefomgeving Veilige woon- en leefomgeving bundelt veiligheidsthema s die direct met de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. De onveiligheid binnen dit veld heeft een heel herkenbaar karakter. Het gaat om verschijnselen waar iedereen mee te maken kan krijgen. De leefbaarheid en de daarmee samenhangende sociale veiligheid in de woon- en leefomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de betrokkenheid van bewoners bij de eigen omgeving. De sociale onveiligheid, ook wel het gevoel van onveiligheid genoemd, ontstaat wanneer er sprake is van verloedering of beperkte inrichting (het ontbreken van voldoende straatverlichting bijvoorbeeld) van de openbare ruimte. Ook het ontbreken van voorzieningen voor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, kan eraan bijdragen dat de sociale veiligheid wordt aangetast. Het gaat bij dit veiligheidsveld om thema's als overlast en sociale weerbaarheid, maar ook om vergrijpen als woninginbraak en diefstal uit auto's. 12

14 Cijfermatig beeld De afgelopen jaren is het aantal diefstallen c.q. inbraken in woningen toegenomen. In 2007 werden 70 woningen door het inbrekersgilde aangedaan terwijl dit aantal in 2010 is opgelopen naar 119. Een kanttekening hierbij is dat s-graveland in het begin van 2010 is getroffen door een inbraakgolf (respectievelijk inbraken inbraken). In 2011 ligt het aantal iets lager dan het jaar ervoor, namelijk 101 meldingen van diefstallen/inbraken in woningen. In de kernen Kortenhoef en Loosdrecht vinden de meeste diefstallen/inbraken in woningen plaats. Gelet op de cijfers heeft het inbrekersgilde een hoge slagingskans in de gemeente, van de 101 meldingen was in 75% succesvol en kon er buit worden gemaakt. De onderstaande grafiek geeft een beeld van de woningeninbraken per maand. Het aantal diefstallen van bromfietsen, snorfietsen, en fietsen is afgenomen tot 41 in 2011 ten opzichte van 51 in In de kernen Kortenhoef en Loosdrecht vinden de meeste diefstallen hiervan plaats. Het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen is in 2011 (83) sterk gedaald ten opzichte van 2007 (125). Het meest opvallend is de afname van het aantal in de kern Loosdrecht. In 2007 vonden hier nog 62 diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen plaats, terwijl dit aantal in 2011 op 24 is blijven steken. In Kortenhoef is het aantal in 2011 juist met 13 diefstallen toegenomen ten opzichte van Het aantal diefstallen van vaartuigen en/of onderdelen is in 2011 met ruim 38% gedaald ten opzichte van Het aantal pogingen staat in 2011 op 5. Vooral in de kernen Loosdrecht en Nederhorst den Berg komen dit soort delicten het meest voor. Het aantal gewelds- en lichamelijke integriteitdelicten is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. In 2007 waren er 96 geregistreerde geweldsdelicten en zijn 29 verdachten aangehouden. In 2011 waren dit respectievelijk 89 geregistreerde geweldsdelicten en 31 aangehouden verdachten. Vooral het delict mishandeling ( ) komt in deze categorie het meest voor. Figuur 114 laat een stijging in deze categorie duidelijk zien. 13

15 Het aantal bekende huiselijk geweldincidenten is in 2011 gestegen van 47 naar 61. Het grootste gedeelte van deze incidenten bestaat uit psychisch geweld. Opvallend is de stijging van het aantal incidenten met lichamelijk geweld. Het aantal incidenten met bedreiging daarentegen daalde. In de tabellen 124, 125, 126 en 127 zijn het aantal verdachten en het aantal incidenten waarvoor deze verdachten verantwoordelijk zijn uitgesplitst naar categorie. Het gaat hierbij om de categorieën: eerstpleger (first offender), meerpleger, veelpleger en zeer actieve veelpleger 3. Het aantal verschillende incidenten laat zien dat de eerstplegers ook het grootste aantal delicten pleegt, maar dat dit aantal vanaf 2007 daalt. Het aantal incidenten gepleegd door meerplegers en zeer actieve veelplegers is gestegen ten opzichte van Het aantal minderjarige eerstplegers daalde evenals het aantal meerplegers. In 2011 waren er geen (zeer actieve) veelplegers. 3 Zie bijlage voor de definitie van de verschillende categorieën. 14

16 Incidenten door minderjarige verdachten worden gepleegd door eerstplegers en meerplegers. Er werden geen incidenten gepleegd door veelplegers. Er is mogelijk een overlap tussen categorieën mogelijk. Dit komt doordat een persoon bijvoorbeeld in januari eerstpleger kan zijn en verderop in het jaar meerpleger of veelpleger kan worden. De incidenten gepleegd door deze persoon worden dan in meerdere categorieën meegeteld. Wat wordt er al gedaan? Buurtbemiddeling heeft in 2011, 11 zaken ter behandeling gehad. In 64% is sprake van een succesvolle bemiddeling. Overlast tussen bewoners en botsende leefstijlen zijn in elke kern waarneembaar en zijn zeer divers van aard. De gemeente is in diverse casussen bemiddelend opgetreden tussen partijen. Sinds 1 april 2009 is in de regio de Wet Tijdelijk Huisverbod ingevoerd. De burgemeester kan hiermee de pleger een tijdelijk huisverbod opleggen op het moment dat het strafrecht te weinig mogelijkheden biedt om de dader uit huis te krijgen. De burgemeester heeft in maal een tijdelijk huisverbod opgelegd, waarvan 2 zijn verlengd tot de maximale termijn van 4 weken. De buitendienst van de gemeente werkt, samen met het Servicemeldpunt van de gemeente, in de openbare ruimte. Op deze wijze vindt afstemming plaats tussen de meldingen van burgers en het herstel- c.q. onderhoudswerk. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, politie en gemeente. De betrokkenheid van burgers bij de veiligheidssituatie in hun eigen woonomgeving is onderdeel van het kabinetsbeleid. Burgernet is voor de SMS-Alert in de plaats gekomen. Alle inwoners kunnen zich aanmelden bij Burgernet. Waar liggen kansen? - Verbeteren sociale cohesie tussen bewoners; - Structurele bijdrage aan het Veiligheidshuis; - Heterdaadkracht; bellen met 112 als de dader in de buurt is, dus niet alleen in noodgevallen; - Preventieve inzet van het tijdelijk huisverbod; - Inzet van bijzondere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte; 15

17 - Invoering van vandalismemeter; - Deelname aan de Veiligheidsmonitor; - Burgers betrekken bij veiligheid (buurtpanels); - Publieksgerichte communicatie; - Politiekeurmerk Veilig Wonen; - Actieve politiesurveillance op piekmomenten op het gebied van woninginbraken; - Actueel flankerend beleid; Bedrijvigheid en veiligheid Bedrijvigheid en veiligheid omvat thema s die te maken hebben met de sociale onveiligheid rond bedrijvigheid. Het gaat om de onveiligheid die bedrijvigheid genereert of waar zij mee te maken heeft die echter niet van fysieke aard is (zie fysieke veiligheid). Thema s zijn onder meer inbraken en de veiligheid rond uitgaan en bij grootschalige evenementen. Deze thema s spelen in wisselende mate een rol in de gemeente, mede gelet op de diversiteit van de problematiek. Maatregelen in dit veld hebben vaak een gemengd publiek-privaat karakter. Cijfermatig beeld Het aantal diefstallen en inbraken bij bedrijven en instellingen is de afgelopen jaren niet echt afgenomen. In 2011 werden 65 bedrijven en instellingen bezocht door dieven/inbrekers. Het aantal meldingen ten aanzien van horeca is lastig te benoemen. Dit komt voornamelijk door de aard van de overlast en de meldingen. In veel gevallen gaat het om geluidsoverlast van activiteiten die horeca gerelateerd zijn. Dergelijke meldingen kennen pieken en dalen. De horecabedrijven waarvan meldingen zijn ontvangen worden bij de integrale horecacontrole bezocht. Daarnaast zijn er meldingen bekend waarbij de bezoekers van de horecagelegenheden overlast veroorzaken voor de omgeving. Horecaondernemers met een horecabedrijf, waar geen alcohol wordt geschonken (snackbars, pizzeria s e.d.) hoeven geen vergunning aan te vragen. Uit de Quick Scan Horeca, welke is vastgesteld in maart 2011, is gebleken dat niet voldoende is stilgestaan bij de effecten van de afschaffing van de exploitatievergunning, in het kader van preventieve handhaving, bescherming van de directe woon- en leefomgeving van een openbare inrichting (horecabedrijf), de openbare orde en openbare veiligheid. De burgemeester heeft op dit moment onvoldoende mogelijkheden om preventief op te kunnen treden. De bestaande regelgeving biedt geen preventieve alternatieven. Evenementen die regelmatig worden gehouden mogen niet leiden tot overmatige overlast. De gemeente heeft zeer uiteenlopende evenementen, waarvan een aantal een langlopende geschiedenis hebben, zoals de Gondelvaart of het NK palingroken. Wat merkbaar is, is dat er meer meldingen van overmatige geluidsoverlast van de grote evenementen zijn. Wat wordt er al gedaan? Als een van de weinige gemeenten in onze regio hebben wij een grote groep verkeersregelaars (154 vrijwilligers). Deze verkeersregelaars worden jaarlijks aangesteld door de gemeente door middel van een aanstellingsbesluit. Bij grote evenementen houden we een vooroverleg waarbij naast de hulpdiensten ook de organisatoren van het betreffende evenement aanwezig zijn. Op regionaal niveau is een expertisegroep evenementenveiligheid actief, welke voor regionale afstemming van evenementen en de regionale evenementenkalender zorgt. Er vinden avond- c.q. nachtelijke horecacontroles plaats in samenwerking met de politie, brandweer en gemeente. Tijdens deze controles wordt niet alleen gekeken naar de vergunningen in het kader van de Drank- en Horeca wet, maar ook naar de brandveiligheid en de geluidsniveaus van de betreffende inrichting. 16

18 Waar liggen kansen? - Inzet van bijzondere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte; - Burgers en ondernemers betrekken bij veiligheid en leefbaarheid; - Jaarlijks aan de hand van een thema, overleg met ondernemers over veiligheid; - Publieksgerichte communicatie, waaronder bereikbaarheid van de gemeente bij klachten t.a.v. horeca en geluid in de weekeinden; - Invoering van de exploitatievergunning met preventieve maatregelen. - Integrale benadering van het onderwerp veiligheid en leefbaarheid bij bedrijven en instellingen; - Bedrijven en instellingen stimuleren meer actie te ondernemen om inbraken en vernielingen aan eigendommen te voorkomen (bewustwording) - Keurmerk Veilig Ondernemen; - Actueel flankerend beleid; Jeugd en veiligheid Onder dit veiligheidsveld ressorteren de veiligheidsthema s in relatie tot de jeugd, waaronder jeugdgroepen, individuele probleemjongeren en alcohol- en drugsproblematiek. Cijfermatig beeld Er zijn geen echte probleemlocaties naar voren gekomen. Dit wil niet zeggen dat de jongeren geregeld te vinden zijn op vaste plekken. Het winkelcentrum de Meenthof, de ontmoetingplek aan de Kwakel te Kortenhoef, het Lindeplein te Loosdrecht en de Voorstraat te Nederhorst den Berg zijn de plaatsen waar we de jeugd vaak aantreffen. Jongeren zijn vaak ook aanwezig nabij diverse speelvoorzieningen in de wijken. De meldingen in het kader van overlast kennen veelal een gemene deler, zoals alcohol- en drugsgebruik, geluidsoverlast, gebruik van scooters/brommers, vervuiling en vernieling. Patronen in klachten door of rondom horecalocaties en de bekende indrinkplaatsen worden geanalyseerd en er wordt intensief gesurveilleerd als dat nodig is en met de aanwezige jeugd wordt verbinding gezocht. De recreatieve plaatsen aan het water worden veelvuldig bezocht door jongeren (bijvoorbeeld het Vuntusstrandje), maar ook op het water zijn jongeren duidelijk zichtbaar. De voornaamste overlastproblematiek is dan geluidsoverlast, zwerfafval en brommers/scooters op de strandjes. Daarnaast wordt intensief samengewerkt op regionaal niveau in het kader van het project Samen aan de slag. Dit project richt zich op de aanpak van het riskant alcoholgebruik bij jongeren. De insteek is integraal. Naast voorlichting gaat het om regelgeving en handhaving. De activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers van drank (zoals de horeca, de supermarkt, de sportkantine). Er zijn 13 sportclubs, respectievelijk -kantines die een drank- en horecavergunning hebben, waarvan 8 een horecaconvenant ten aanzien van het gebruik van alcohol bij sportclubs hebben onderschreven. In tabel 122 is te zien dat minderjarigen het meest verdacht worden van het plegen van vernielingen, gevolgd door vuurwerkincidenten en mishandeling. 17

19 Jongvolwassenen worden het meest verdacht van alcohol in het verkeer en vernielingen. Het aantal alcoholdelicten in het verkeer steeg, evenals het aantal vernielingen. Er zijn geen gegevens bekend over het drugsgebruik binnen de gemeente. Vooralsnog ligt de prioriteit bij het alcoholgebruik. Indien de Opiumwet overtreden wordt volgt een passende actie en wordt er opgetreden. Wat wordt er al gedaan? In het jeugdbeleid is een indeling gemaakt van jeugd(groepen) conform de methode van het onderzoeksbureau Beke. Deze methode wordt landelijk als standaard gehanteerd. Op grond van deze indeling is er binnen de gemeente Wijdemeren -voor zover er al gesproken kan worden van groepen met een min of meer vaste samenstelling- alleen sprake van hinderlijke jeugdgroepen. Dit zijn de zogenaamde hangjongeren, die af en toe luidruchtig aanwezig zijn. In enkele gevallen kan een dergelijke groep zich (tijdelijk) misdragen, waarbij veelal sprake is van alcohol- en drugsgebruik. Interventie door de betrokken partners is in deze situatie wenselijk. Elke zes weken worden de zogenaamde jeugdvindplaatsen doorgesproken met de jongerenwerker, de politie en de gemeente. Op basis van meldingen en klachten worden afspraken gemaakt betreffende de aanpak van de overlast. Ook preventieve acties worden in dit overleg besproken. Eind 2011 zijn de uren voor het jongerenwerk verhoogd tot 20 uur per week, zodat er borging van het jeugdwerk is in alle kernen van de gemeente. De jongerenwerker heeft door de komst van de combinatiefunctionarissen doorverwijzingsmogelijkheden gekregen. Daarnaast vindt er op regionaal niveau afstemming plaats, in het kader van het project Samen aan de Slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd. In Wijdemeren wordt, net als in het gehele Gooi, meer dan gemiddeld alcohol genuttigd. Dit kan leiden tot overlast in de openbare ruimte, maar ook in de horeca en op jeugdvindplaatsen en het kan leiden tot meer huiselijk geweld. Er zijn diverse alcoholverbodgebieden in de gemeente aangewezen. Daarnaast is het mogelijk om 18

20 bij constateringen van overtredingen, aan een jongere een boete of kanskaart 4 te geven, indien de jongere overlast veroorzaakt in combinatie met alcohol. Waar liggen kansen? - Afspraken maken, samen met de horeca en alcoholverkooppunten om indrinken tegen te gaan; - Een convenant in het kader van het alcoholmatigingsbeleid voor alle sportclubs; - Actieve bijdrage in het Veiligheidshuis, dadergerichte aanpak - Het verhalen van schade door vandalisme; - Betrekken van de Woningbouwverenigingen; - Actueel flankerend beleid; - Inzet van bijzondere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte; - Versterken van het toezicht en handhaving op en aan het water; - Burgers (specifiek jeugd) betrekken bij veiligheid en leefbaarheid; - Structurele inzet van het jeugdwerk; - Ouders betrekken bij de bestrijding van (overmatig) alcoholgebruik en preventieve acties gericht op activiteiten voor jongeren. Fysieke veiligheid Fysieke veiligheid omvat de vormen van onveiligheid die samenhangen met gevaarlijke stoffen, verkeer, gebouwen en natuur. Bewoners en werknemers, toeristen en publiek lopen fysieke risico s bij het betreden van het publieke domein en van gebouwen. Hierbij kan gedacht worden aan deelname aan het verkeer of bezoeken van evenementen. Thema s als brandveiligheid en verkeersveiligheid zijn hier aan de orde. Cijfermatig beeld De beleving van het verkeer en de relatie tot veiligheid is een belangrijk onderwerp. Het onderwerp betreft niet alleen het aantal verkeersongevallen, maar ook de snelheid op bepaalde wegen en de parkeerproblemen. Uit bij de politie bekende gegevens blijkt dat, van alle gevallen waar melding wordt gemaakt van parkeeroverlast, het in het overgrote deel gaat om incidenten. Hierbij moet gedacht worden aan parkeren voor in- en uitritten en klachten over langdurig geparkeerde aanhangwagens en caravans. De incidenten zijn niet terug te voeren op specifieke plaatsen en/of tijdstippen. Wel veroorzaakt het parkeergedrag rond evenementen altijd voor de nodige overlast. Het aantal verkeersongevallen is ten op zichte van de afgelopen jaren lastig met elkaar te vergelijken. Dit heeft als reden dat de politie niet meer ter plaatse komt als het enkel materiële schade betreft. Dergelijke ongevallen komen haast niet meer voor in de politiecijfers. Wat opvallend is, is dat de veroorzaker steeds vaker de plaats van het ongeval verlaat. In 2011 kwam dit 119 keer voor ten opzichte van 27 keer in Wat wordt er al gedaan? Naast de regionale brandweer, heeft de lokale overheid een belangrijke rol bij de brandveiligheid, zoals bij het verlenen van gebruiksvergunningen en bij controles op het gebied van brandveilig gebruik. 4 Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich schuldig maken aan overlast en vandalisme onder invloed van alcohol, openbare dronkenschap óf alcoholgebruik op plekken in de gemeente waar dit verboden is, krijgen een proces-verbaal van de politie met een verwijzing naar bureau Halt (kanskaart). Dit bureau roept de jongere én zijn ouders op voor een eerste gesprek, waarna de verwijzing naar de cursus volgt. De jongere kan ook voor een boete kiezen. 19

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Naar een Integraal Veiligheidsbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Aanleiding beleidsontwikkeling 3 1.1 Aangekondigde wijziging Gemeentewet 3 1.2 Kernbeleid Veiligheid

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan kadernota

Integraal Veiligheidsplan kadernota Integraal Veiligheidsplan 2013 2016 kadernota Vlaardingen, 27 november 2012 Nr. 538851 1 1. Samenvatting Veiligheid behoort tot de klassieke taken van de overheid. De gemeente speelt hierin een belangrijke

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015 17 november 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Strategisch kader 3 Analyse 4 Hoofddoelstelling en aanpak 5 Prioriteiten en Ambities 6 Organisatie, sturing en evaluatie

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven KADERNOTA VEILIGHEID 2015-2018 Veilig zijn en veilig blijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Waarom een Kadernota Veiligheid? 3 Doel: het verbeteren van de veiligheid 3 Onze missie 3 Leeswijzer 3 2. Huidige

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 5 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit tot wijziging van hoofdstuk 12 (subsidie integrale veiligheid) van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 en aanpassing van het beleidskader Integrale

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015.

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid van de gemeente Bernheze voor de periode 2015-2018. Dit stuk geeft u inzicht in de

Nadere informatie