Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Veiligheid 2014"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014

2 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : Mail : 1

3 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3 Visie Bewoners; Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Visie Partners; Stadsgesprek veiligheid Trends en ontwikkelingen 1.6 Deventer in vergelijk met andere steden; Benchmark Veiligheid G32 2. Een veilige woon- en leefomgeving 2.1 Woninginbraken 2.2 Woonoverlast 2.3 Kamerverhuur 2.4 Fietsendiefstallen 2.5 Veelplegers 3. Veiligheid en zorg / Veiligheid door zorg 3.1 Huiselijk geweld 3.2 prostitutie en mensenhandel 3.3 Drugs 4. Veilig opgroeien 4.1 Jeugd 5. Veilig ondernemen, uitgaan en recreëren 5.1 KVO 5.2 Horeca/ Geweld op straat 5.3 Evenementen 5.4 Voetbal 6. Bestuurlijke aanpak (georganiseerde criminaliteit) 7. Veiligheidshuis 8. Brandweer en rampenbestrijding 9. Communicatie 10. Toezicht 2

4 Inleiding Het gemeentelijk veiligheidsbeleid bestaat uit een meerjarenbeleidsvisie en een jaarlijkse voortgangsrapportage. Deze rapportage wordt u altijd in de zomer aangeboden. De meerjarenbeleidsvisie loopt eind van dit jaar af. Dit is derhalve de laatste voortgangsrapportage van deze cyclus. Via deze voortgangsrapportage wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken in de uitvoering en van de diverse prioriteiten binnen het veiligheidsbeleid. Tevens biedt deze rapportage de mogelijkheid tussentijds te herprioriteren of tot bijstelling van de activiteiten te komen. In tegenstelling tot eerdere jaren is dit jaar besloten voorafgaand aan de voortgangsrapportage geen stadsgesprek veiligheid te organiseren. Dit gesprek en andere vormen van interactie zullen later dit jaar, ter voorbereiding op de nieuwe meerjarenbeleidsvisie, worden georganiseerd. De cyclus van het veiligheidsbeleid bestaat verder uit een vertrouwelijke raadssessie aan het einde van het kalenderjaar. Dit omdat niet alle aspecten van het veiligheidsbeleid in de openbaarheid gedeeld kunnen worden. Het lag in de lijn om deze rapportage te combineren met de meerjarenstrategie van de politie Eenheid Oost. Omdat binnen de politie organisatie echter op regioniveau besloten is ook een afzonderlijk beleidsplan op te stellen wordt de meerjarenstrategie u later dit jaar, gecombineerd met het beleidsplan, ter consultatie aangeboden. De lokale prioriteiten, zoals u ze in deze rapportage terugvindt, zullen overigens wel worden meegenomen in deze meerjarenstrategie. De gebiedsscan Deventer vindt u wel toegevoegd bij deze rapportage. Via deze scan geeft de politie inzicht alsmede een toelichting op de criminaliteitscijfers. Op basis van de cijfermatige ontwikkelingen is sprake van een positieve ontwikkeling. Het aantal woninginbraken is weliswaar gestegen maar in totaal zijn er minder delicten dan in voorafgaande jaren. Het aantal misdrijven is voor het eerst onder de 7000 uitgekomen, ruim 400 lager dan het jaar daarvoor. Daarnaast is het gevoel van veiligheid bij burgers gelijk gebleven. Hoewel we in deze opzichten dus kunnen spreken van een positieve ontwikkeling zijn er ook enkele zorgpunten. Het aantal woninginbraken is toegenomen en blijft te hoog. Dit vraagt om extra impulsen. Door bezuinigingen en extramuralisering in de geestelijke gezondheidszorg neemt de kans toe dat er zich -meer dan voorheen- (gevaarlijke) overlastsituaties voor kunnen doen, die ook de subjectieve veiligheid onder druk zetten. Ook hulpverleners lijken vaker geconfronteerd te worden met veelal onverwachte bedreigingen en geweld. De terugkeer van delinquenten in de samenleving, met name zedendelinquenten en pedosexuelen, kan leiden tot heftige reacties binnen de samenleving, zoals wij het afgelopen jaar hebben mogen ervaren. De promotie van Go Ahead Eagles naar de eredivisie is sportief een groot succes geworden. Vanuit het perspectief van veiligheid is het seizoen ook succesvol verlopen en is het aantal voetbalincidenten beperkt geweest. Er is veel geïnvesteerd in de relatie met de supporters maar daar waar het moest, is (gelukkig vooral preventief) opgetreden. Zowel vanuit de club maar ook vanuit de politie en van gemeentezijde heeft dit relatief veel extra inspanning gevraagd. Naar verwachting zal deze inzet het komend seizoen gecontinueerd moeten worden. Sinds 1 januari 2013 zijn de organisaties van politie en Openbaar Ministerie aan een majeur traject van verandering onderhevig. In die trend van opschaling blijft lokale verbondenheid van groot belang en vormt de wijkgebonden politiezorg een belangrijk uitgangspunt voor het veiligheidsbeleid. In die zin ligt de focus bij het binden van onze justitiële partners aan de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid. Het toepassen van het bestuurlijk instrumentarium zoals bijvoorbeeld de toepassing van de wet BIBOB om de (georganiseerde) criminaliteit een halt toe te roepen is succesvol maar vraagt, mede vanwege de grote economische en financiële belangen van onze tegenstanders veel (juridische) inzet. Tot slot. Veiligheid is al lang niet meer een zaak van de overheid alleen. De uitvoering vindt plaats door een groot aantal organisaties en burgers. De betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsbesef is groot. Hoewel dat niet direct aan te tonen is denken wij dat juist deze samenwerking de basis is voor het gunstige verloop van de criminaliteitscijfers. Iets waar we als stad best trots op mogen zijn. We wensen u veel leesplezier. 3

5 1.1 Algemeen De huidige Meerjarenbeleidsvisie Veiligheid is tot stand gekomen in samenspraak met de raad. Ook bij het bewaken van de jaarlijkse voortgang was de raad nauw betrokken. Indien noodzakelijk/wenselijk werden prioriteiten bijgesteld. Inmiddels staan we aan het begin van een nieuwe raadscyclus én aan de vooravond van een nieuwe meerjarenbeleidsvisie. Reden te meer om de nieuwe raad uitvoerig te infomeren en mee te nemen in de ontwikkelingen binnen het Veiligheidsdomein. Vandaar dat de voortgangrapportage die nu voorligt op onderdelen (met name bij de activiteiten van de afgelopen periode) meer uitgebreid is dan de rapportages van voorgaande jaren. Uiteraard staat het programma Veiligheid niet op zichzelf; Binnen de wijkgerichte aanpak van Wij Deventer streven we naar een veilige woon- en leefomgeving. In afstemming met het programma Meedoen werken we aan de optimalisering van de zorg- en veiligheidsketen. Bij toezicht en handhaving in de openbare ruimte is afstemming met de ruimtelijke en economische agenda van groot belang. Bij dit alles geldt veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. In die zin ligt er de verantwoordelijkheid het thema binnen alle aangrenzende programma s te borgen. Bij de beschrijving van de afzonderlijke thema s zal hieraan aandacht worden besteed. In het eerste gedeelte van deze voortgangsrapportage vindt u cijfers, trends en ontwikkelingen meer algemeen beschreven. In het tweede gedeelte van de rapportage is de voortgang op de afzonderlijke prioriteiten nader uitgewerkt. Uit de gesprekken die wij de afgelopen periode gevoerd hebben met onder meer onze justitiële partners is ons gebleken dat we onze prioriteitenstelling en de inzet van onze capaciteit goed en efficiënt inzetten. Er is voor ons op dit moment geen aanleiding voorstellen te doen om de prioriteitenstelling aan te passen of onze aanpak en instrumentarium te wijzigen. Wel constateren wij dat sommige onderwerpen zoals de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden vaak niet manifest is maar wel in verhouding veel tijd vergt. Een en ander leidt er toe aan sommige thema s minder capaciteit is gestoken dan we graag zouden willen. (bv aanpak fietsendiefstal of aan externe communicatie over veiligheid). Capaciteitsvraagstukken zullen nadrukkelijk worden meegenomen in komende meerjarenbeleidsvisie. 1.2 Cijfers Eén van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid is het door de politie geregistreerde aantal misdrijven. In onderstaande tabel zijn de misdrijfcijfers van de afgelopen jaren opgenomen 1. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Gebiedscan Deventer 2013 van de politie oost Nederland 2. Misdrijven Gemeente Deventer Woningcriminaliteit Voertuigcriminaliteit Bedrijfscriminaliteit Overige vermogensdelicten Geweldsdelicten Zedendelicten Aantasting openbare orde en ruimte Illegale handel Overige misdrijven Totaal De cijfers worden vanaf dit jaar gegenereerd vanuit het landelijke BVI systeem. Dit maakt dat zowel de rubricering als de cijfers in absolute zin verschillen van eerdere jaren. 2 April

6 Het veiligheidsbeeld in de gemeente Deventer blijft overwegend positief. Het totaal aantal misdrijven is wederom gedaald (van misdrijven in 2012 naar misdrijven in 2013). De woningcriminaliteit is echter aanzienlijk gestegen 3. Als we dieper kijken naar het aantal diefstal/inbraak woningen zien we met name de poging tot diefstal stijgen. Het zou kunnen betekenen dat inbrekers gestoord worden tijdens hun poging, maar het kan ook betekenen dat het inbrekers lastiger wordt gemaakt, bijvoorbeeld doordat veel woningen inmiddels voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het aantal geslaagde Diefstal in/uit woning is gedaald. Meerjarig zien we daarnaast een stijging van het aantal diefstal/inbraak box/garage/tuinhuis. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat we te maken met een grote serie inbraken van één dader. Ook hierdoor zijn de cijfers gestegen. Per saldo laat het aantal diefstal/inbraak woningen meerjarig nog geen significante stijging zien, maar ook nog geen daling van betekenis. Mede doordat op het thema onverminderd intensief wordt ingezet, lijkt zich in het eerste kwartaal van 2014 al een lichte kentering af te tekenen. Voor de politie, OM en de gemeente blijft de aanpak van woningcriminaliteit topprioriteit in De belangrijkste dalers over het afgelopen jaar en de voorgaande jaren zijn zedendelicten, aantasting openbare orde en ruimte, illegale handel en overige misdrijven. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de Gebiedsscan Visie Bewoners; Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Elke twee jaar houdt de gemeente Deventer een burgerpeiling om zo te weten wat er leeft bij haar inwoners. Eind 2013 en begin 2014 is deze grootschalige enquête voor de tiende keer uitgevoerd. Uit de monitor blijkt dat Deventenaren de leefbaarheid in hun buurt een voldoende geven. Het rapportcijfer is een 7,2. Uit de vergelijking met 2011 blijkt dat het rapportcijfer gemiddeld gelijk is gebleven. Deventenaren geven de veiligheid in hun buurt gemiddeld een 6,9. Ook dit cijfer is ten opzichte van de vorige peiling ongewijzigd gebleven. De sociale overlast die wordt ervaren is iets afgenomen (van 1,7 tot 1,5). De bevolking ziet woninginbraken als belangrijkste zaak waar de gemeente de meeste aandacht aan moet besteden. Daarna volgen het toezicht op de openbare ruimte en de aanpak van veelplegers. 1.3 Visie Partners; Stadsgesprek veiligheid 2013 Op 2 april 2013 heeft het gemeentebrede stadsgesprek Veiligheid plaatsgevonden met een dwarsdoorsnede van partners uit bedrijfsleven, horeca, zorg, politie, Openbaar Ministerie (OM) etc. Uit deze sessies kwamen enkele suggesties naar voren voor wat betreft de doorontwikkeling op het thema Veiligheid. Een overzicht van aandachtspunten en vervolgacties: 1. Kansen worden gezien op het terrein van preventie door burgerparticipatie. Dit thema zal nader worden onderzocht o.a. in afstemming met de wijkaanpak en wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van BuurtVeilig. BuurtVeilig is een platform waarop burgers, politie en overheid elkaar ontmoeten op het thema veiligheid. In de doorontwikkeling van BuurtVeilig is in de afgelopen periode de nadruk gelegd op de rol en de competenties van de wijkagent. De kwaliteit van de wijkagent is immers een belangrijke succesfactor is voor het functioneren van BuurtVeilig. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de congruentie van politie-wijken met de woonzorgzones die de gemeente hanteert. In de volgende fase zal de rol van de burger binnen Buurtveilig worden uitgewerkt. 2. Zowel landelijk als ook in Deventer wordt geconstateerd dat mensen met een (ernstig) psychische aandoening of een verstandelijke beperking steeds vaker in aanraking met politie en justitie. Het gaat om een groep kwetsbare mensen die moeite heeft mee te komen in onze maatschappij. In die buitenspelsituatie vertonen zij gedrag dat zorgt voor overlast en soms zelfs leidt tot criminaliteit. Uit het stadsgesprek kwam naar voren dat er behoefte was aan een bijeenkomst waarin, in gezamenlijkheid met de zorgpartners, zou worden nagegaan of de ontwikkelingen in de domeinen zorg en veiligheid kansen bieden voor een meer op maat gesneden aanpak. Op maandag 10 maart jl. heeft het symposium Symposium Zorg en Veiligheid plaatsgevonden. Aan deze bijeenkomst namen in totaal 60 vertegenwoordigers 3 Onder de noemer woningcriminaliteit wordt verstaan de inbraak in woningen en in het verlengde daarvan ook inbraak in garage, kelderbox of tuinhuis. Ook pogingen tot inbraak worden in deze categorie meegenomen 4 Gebiedsscan Deventer 2013, bijgevoegd als bijlage 1. 5

7 vanuit zowel de gemeente, veiligheids- als zorgpartners deel. Uit de sessies kwam naar voren dat partners nog niet altijd goed bekend met elkaar- en elkaars werkwijzen. In het najaar 2014 zal een tweede bijeenkomst plaatsvinden. 3. Een van de meest genoemde zorgpunten tijdens de bespreking over het thema Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan was het afnemen van geweldsdelicten enerzijds maar de toename van de intensiteit van het geweld als gevolg van alcohol en drugsgebruik (en combinaties hiervan). In het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet is het tegengaan van middelengebruik (met name onder jongeren) veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Inmiddels is een Preventie en Handhavingsplan opgesteld waarin een integrale aanpak van middelen gebruik is neergelegd. Dit plan zal binnenkort aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. 4. Onderzoek naar een vorm van bonus-/malussysteem binnen de thema s Keurmerk Veilig Ondernemen en Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan waarbij gekeken zal worden naar bijvoorbeeld een beloningssysteem voor deelnemers. Dit om het onaantrekkelijker te maken om een zogenaamde freerider te zijn/blijven. Om het probleem van de zogenaamde freeriders te tackelen is een onderzoek ingesteld naar de invoering van een BedrijvenInvesteringsZone Een BIZ is een door de gemeente, op verzoek van een meerderheid van ondernemers, ingestelde gebiedsgerichte heffing. Met deze heffing kunnen activiteiten in het gebied worden gefinancierd op gebied van o.a. openbare ruimte, leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling. Alle ondernemers uit het gebied dienen deze heffing te betalen. Het wetsvoorstel BIZ is op 10 april 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2015 in werking treedt. Vanuit veiligheid wordt het onderzoek naar het instellen van een BIZ van harte ondersteund. 1.4 Trends en ontwikkelingen Rol en verantwoordelijkheid overheid versus die van burger/ondernemer. Daar waar in het verleden de overheid vrijwel alleen verantwoordelijk leek voor de openbare orde en veiligheid is in Deventer sinds lang al de trend waarneembaar waarbij bestrijding van criminaliteit alleen met ook de inzet van burgers en ondernemers mogelijk is. Publiek privatesamenwerking kent een sterke groei, in een samenleving waarbij de overheid een groter beroep doet op het invullen van eigen verantwoordelijkheid. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld; via basisvoorzieningen zoals het treffen van inbraakwerende voorzieningen tot het invoeren van cameratoezicht op de bedrijventerreinen. Samenwerkingsvormen zoals bij keurmerk veilig ondernemen of keurmerk veilig uitgaan kennen een sterke groei waarbij gedeelde verantwoordelijkheid uitgangspunt is. Burgers en ondernemers nemen ook hun rol ten aanzien van veiligheid in het publieke domein. Een belangrijke recente ontwikkeling hierin betreft de invoering van Burgernet. Prioritering Zowel binnen de organisatie van de politie, het openbaar ministerie en recentelijk de brandweer vinden majeure ontwikkelingen plaats die tot een directe heroriëntatie leiden van de wijze waarop het integrale veiligheidsbeleid vorm en inhoud gegeven wordt. Meer landelijke sturing mag niet leiden tot een afbreuk van lokale prioriteiten en de uitvoering daarvan. Een focus op zware en georganiseerde criminaliteit van onze justitiële partners mag niet leiden tot afbreuk van veiligheid en veiligheidsgevoelens in de dorpen en wijken. Voor ons ligt de komende jaren meer dan voorheen de focus om onze partners te binden aan lokale netwerken en hun activiteiten te borgen in de keten van preventie tot repressie op alle terreinen waar het veiligheidsbeleid zich begeeft. Voorbeelden van thema's die de komende jaren gaan spelen zijn onder meer de dienstverlening door de politie, inclusief de huisvesting, de rol en positie van de wijkagent, een optimale afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak en de strafrechtelijke afdoening van criminaliteit in relatie tot een effectieve preventief aanbod en gebruik ervan. Regionale samenwerking Rondom veiligheid ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden, deels ingegeven door efficiency, deels door het feit dat criminaliteit of risico s niet ophouden bij de gemeentegrens maar niet in de laatste plaats door schaalvergroting van politie, de regionalisering brandweer en andere samenwerkingsverbanden die daar uit voort komen. 6

8 Naast de veiligheidsregio en de regionale brandweer per wordt er samengewerkt door gemeenten binnen de regio IJsselland op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 34 Stand van zaken wijkagenten Met de politie is overleg in april 2014 over de rol, bijzondere thema s, de wijkindeling en de verdeling van het aantal wijkagenten per Belangrijk is dat de wijkindeling congruent wordt aan de woonzorgzones waardoor een optimale bekendheid en samenwerking met de sociale teams verkregen wordt. De wijkagenten spelen ook een belangrijke rol in het behouden en verder invoeren van BuurtVeilig als basisvorm voor overleg tussen bewoners en politie/gemeente over veiligheid. Het veiligheidsdomein in relatie tot de drie transities. Gemeenten krijgen in het kader van de decentralisaties een grote verantwoordelijkheid voor de zorg voor hun inwoners. Bij een deel daarvan is niet alleen zorg nodig, maar is ook de veiligheidssituatie in het geding. Dit is bijvoorbeeld het geval in huishoudens waar in welke vorm dan ook huiselijk geweld aan de orde is. Het kan ook gaan om jongeren die zowel binnen de zorg/hulpverleningsketen als justitieketen bekend zijn en waarbij de afzonderlijke ketens de problematiek niet effectief aan kunnen pakken (dus waarbij de zorg/hulpverlening de hulp van de justitieketen nodig heeft en/of vice versa). In al deze gevallen moeten de domeinen naadloos op elkaar aansluiten. In de uitwerking van de afzonderlijke thema s wordt nader toegelicht op welke wijze de verbinding tussen het veiligheidsen het zorgdomein tot stand komt, of wordt uitgebouwd en versterkt. 1.5 Deventer in vergelijk met andere steden; Benchmark Veiligheid G32 In november 2013 is de Benchmark Veiligheid G32, rapport Deventer uitgebracht 5. De benchmark richt zich op het integrale veiligheidsterrein. Deventer heeft aan deze benchmark deelgenomen met als doel de Deventer aanpak en inzet op het thema Veiligheid te analyseren en, te vergelijken met de G32 gemeenten en te verbeteren. De belangrijkste conclusies: Het veiligheidsprofiel (aantal incidenten dat zich heeft voorgedaan in 2012, ingedeeld in thema s) laat voor Deventer een overwegend positief, gemengd beeld zien. Op belangrijke indicatoren is sprake van redelijk tot (zeer) goede uitkomsten. Dit betreft bijvoorbeeld de thema s woonoverlast, drugsoverlast, woninginbraak. Hoewel woninginbraak stijgt in Deventer scoren we op dit thema gemiddeld nog steeds aanmerkelijk beter dan de andere G32 steden. Ook het totaal aantal misdrijven en incidenten liggen ver beneden het gemiddelde. Minder goed scoort Deventer op de thema s Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en Veiligheid en drugshandel. De formatie van het team Veiligheid ligt ver onder het benchmarkgemiddelde. Zowel qua positionering binnen de organisatie als qua sturingsmodel scoort Deventer aanmerkelijk beter dan het benchmarkgemiddelde. 5 Benchmark Veiligheid G32, rapport Deventer. SGBO/BMC onderzoek, november Het rapport is gebaseerd op gegevens over

9 Een veilige woon- en leefomgeving 2.1 Woninginbraken Woninginbraken hebben prioriteit gelet op de grote impact van dit soort misdrijven op slachtoffers en hun omgeving Bewustwording van bewoners en hun bereidheid om preventieve maatregelen te treffen zijn de belangrijkste factoren in het succesvol terugdringen van deze misdrijven. Een gezamenlijke aanpak met politie en bewoners, met gebruik van diverse instrumenten, is noodzakelijk. Preventieve maatregelen stimuleren waardoor het aantal woninginbraken met 10% (ten opzichte van 2008) teruggedrongen wordt. Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan Doel voorafgaande periode het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Mensen zijn doorgaans bereid om maatregelen te treffen zodra zij zich bewust worden van het risico en de grote impact van woninginbraken. Preventieve maatregelen door bewoners zijn van grote invloed op het aantal woninginbraken. Hierop dient de gemeente en politie dus de komende tijd te investeren om het aantal woninginbraken terug te kunnen brengen tot 344 (-10% ten opzichten van 2008). Wat hebben we gedaan Volgens gegevens van het CCV zijn woningen van de voorzien van een keurmerk (25%) Nieuwbouw is vrijwel nihil in deze tijd. Inzet op bewustwording bij bewoners - zonder adequaat hang- en sluitwerk op hun woning - is het meest effectief. In het voorjaar en najaar zijn daarom zogeheten voetjesacties herhaald en is daar over gepubliceerd door de Stentor. Een actief veelplegerbeleid is een belangrijk instrument in de ketenaanpak van woninginbraken. Zie het onderdeel veelplegers in deze rapportage. De politie heeft in overleg met de gemeente een team in het leven geroepen dat zich exclusief bezighoudt met woninginbraken. Bij iedere inbraak wordt inmiddels technisch onderzoek gedaan. Wat gaan we nog doen Woninginbraken hebben voor de gemeente, de politie en OM een hoge urgentie. Er komt een gezamenlijk plan van aanpak waarin tal van instrumenten als informatieavonden, voetjesacties, folders gericht en gecoördineerd ingezet gaan worden. Ook een maximale inspanning van de politie hoort daarbij om deze high-impact-crimes effectief te bestrijden. Belangrijk is vooral om een gedragsverandering bij bewoners te bewerkstelligen waardoor tijdig preventiemaatregelen worden genomen. Met de wijkmanagers wordt op dit moment bezien welke wijken in aanmerking komen voor een voorlichtingsavond over preventie. Begin 2014 is (in het kader van Donkere Dagen Offensief) met de politie een flyeractie gestart richting hondenbezitters met het verzoek om verdachte zaken te melden. Deze actie wordt in mei 2014 herhaald. We dringen aan om Burgernet ook te gebruiken voor woninginbraken (doel: getuigen, voorkomen besmetting en bewustwording risico). Een aantal politiekeurmerken Veilig Wonen zal in de komende jaren de geldigheid verliezen (na 10 jaar). Om die reden zullen bewoners in de komende jaren opnieuw worden gevraagd de preventie op niveau te houden. Hierover is reeds overleg met het CCV als keurmerkinstituut. Dit jaar volgt nog minimaal één voetjesactie. Ook zal dit jaar nog een verplicht digitaal opkoperregister worden ingevoerd waarmee heling wordt bemoeilijkt. Handelaren in 2 e hands goederen zijn dan verplicht aankopen te registreren en een bewaartermijn in acht te nemen. De politie kan 8

10 Financiële vervolgens digitaal controleren op de aankoop van gestolen waar. Doel hiervan is om het aantal inbraken en overvallen te verminderen. Overwogen wordt of dit register ook voor het opkopen van fietsen kan worden ingevoerd. De activiteiten worden betaald vanuit het reguliere budget integrale veiligheid 2.2 Woonoverlast Woonoverlast heeft een groot negatief effect op woon- en leefklimaat van burgers. Een effectieve aanpak in samenwerking met partners is opgezet door middel van een pilot, welke uiteindelijk moet leiden tot een structureel ingebed overleg en aanpak. Stadsbrede aanpak voor Samenwerking voor 2013 structureel. Van iedereen die voldoet aan de criteria van extreme woonoverlast wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Acties worden pas beëindigd zodra er sprake is van duurzame beëindiging woonoverlast door veroorzaker. Doel voorafgaande De samenwerking is via een hernieuwd convenant geborgd. Gezocht periode Wat hebben we gedaan Wat gaan we nog doen Financiële wordt in 2013 naar een logische koppeling met het Bijzonder ZorgTeam. De samenwerking tussen Zorg en Veiligheid bij het bestrijden van extreme woonoverlast is geborgd. Zo is in de aanpak een koppeling aangebracht met het Bijzonder Zorgteam. Dit gebeurt doordat de coördinator aanpak woonoverlast is aangehaakt bij het BZT en binnen het BZT is bekend welke woonoverlastdossiers te maken hebben met multiproblematiek en vice versa. Alle aangemelde zaken hebben een plan van aanpak. In 2013 zijn in totaal 19 casussen opgelost. Openstaande zaken per : 5. In 2013 zijn 15 casussen besproken welke geen casuïstiek zijn geworden voor extreme Woonoverlast maar waar wel over meegedacht is naar een oplossing. De stadsbrede samenwerking is effectief en structureel geborgd. Er bestaat binnen de keten echter nog een lacune, namelijk een woonvoorziening voor mensen die feitelijk niet meer in een woonwijk te handhaven zijn vanwege structurele overlast en gebrek aan bereidheid te veranderen. Landelijk zijn dergelijke voorzieningen wel gerealiseerd (oa het skaeve huse concept, hostels ed.). Vaak gaat het dan om bijzonder afgelegen zeer eenvoudige huisvesting. Wij onderzoeken dit jaar nog de haalbaarheid van deze voorziening. Na incidentele (co-)financiering zijn de kosten van de aanpak (coördinatie) inmiddels gedekt via Meedoen. 2.3 Kamerverhuur De regeling, die stadsbreed geldt, regelt in welke gevallen zelfstandige woonruimte mag worden omgezet in onzelfstandige woonruimte, met dien verstande dat wordt voldaan aan alle wettelijke eisen. Doel voorafgaande periode Minder overlast door kamerverhuur Kamerverhuurpanden voldoen aan Bouw- en brandveiligheidseisen Tevredenheid van bewoners over leefbaarheid in de wijken,zoals gemeten in de monitor leefbaarheid en veiligheid, wordt gewaardeerd op minimaal 7,5 Alle vergunde panden die vallen onder de regeling kamerverhuur voldoen volledig aan alle wet- en regelgeving. Tegen alle niet vergunde panden wordt handhavend opgetreden. 100% van de vergunde kamerverhuurbedrijven zijn gecontroleerd. 9

11 Wat hebben we gedaan In de gemeente Deventer zijn momenteel 297 vergunde kamerverhuurpanden. Al deze panden zijn gecontroleerd op eisen van bouw- en brandveiligheid. Daar waar de panden niet voldeden zijn handhavingtrajecten gestart om dit alsnog te bevorderen. In het afgelopen jaar heeft dit geleid tot het opleggen van 11 dwangsommen. Daarnaast zijn er 6 verzoeken tot handhaving bij de gemeente binnengekomen mbt kamerverhuur. Hiervan zijn 5 verzoeken toegewezen en is actie ondernomen en 1 verzoek is momenteel nog in behandeling. De gemiddelde score met betrekking tot de tevredenheid van bewoners over leefbaarheid in de wijk is 7,2. Een van de doelstellingen van de kamerverhuurregeling is om aan maximaal 7,5% van de voor bewoning bestemde gebouwen om te zetten in kamergewijze verhuur. Door een uitspraak van de rechter over het in de regeling opgenomen overgangsrecht is het moeilijker geworden om hierop te sturen. De uitspraak zag op die panden die al voor de invoering van de kamerverhuurregeling als kamerverhuurpand in gebruik waren. Voor deze panden is het niet mogelijk een omzettingsvergunning te eisen. Dit is opgelost door een toestemmingsbrief voor voortgezet gebruik aan de pandeigenaar te verstrekken. Op deze manier hebben wij wel inzichtelijk welke panden kamergewijs verhuurd worden en of deze aan de technische eisen voldoen. Wat gaan we nog doen De uitvoering van de regeling ligt goed op schema en er worden goede resultaten geboekt. We zijn met name erg tevreden over de werking van de regeling voor zover het de vergunde kamerverhuurpanden betreft. Weerbarstiger is het daar waar het gaat om de illegale kamerverhuur. In die gevallen dat pandeigenaren kamers verhuren zonder de hiervoor vereiste vergunning en waar legalisatie van de verhuur niet mogelijk is, zijn langdurige trajecten noodzakelijk gebleken om de overtreding te beëindigen. In de komende periode wordt het vergunning- en handhavingsprogramma strikt gevolgd. We voeren onverkort een zero tolerance beleid met betrekking tot het niet naleven van bouw- en Financiële 2.4 Fietsendiefstallen brandweervoorschriften Vooralsnog geen. De leges voor het verkrijgen van een omzettingsvergunning zijn kostendekkend. Voor toezicht en handhaving is structureel budget opgenomen in de begroting. Doel voorafgaande periode Wat hebben we gedaan Wat gaan we nog doen Plan van aanpak dat aansluit bij landelijk beleid van overheid en fabrikanten Het aantal fietsendiefstallen terugdringen Actieve voorlichting over controleacties met aandachtspunt: wie rijdt op een gestolen fiets loopt risico op een proces-verbaal Volop informatie over fietsbeveiliging via gemeentelijke website. Aantal fietsendiefstallen Voortzetting lokale samenwerking en maatregelen om fietsendiefstallen en heling tegen te gaan. De politie heeft in 2013 een aantal keren een lokfiets ingezet. Cambio ruimt in opdracht van de gemeente periodiek (wees-)fietsen op een aantal locaties. Bij opslag wordt het landelijk register voor gestolen fietsen geraadpleegd. Overwogen wordt om fietshandelaren te verplichten een digitaal opkoperregister bij te houden voor de aankoop van gebruikte fietsen (zie voor verplicht opkoperregister onder woninginbraak). Ervaring elders met het opkoperregister heeft uitgewezen dat het landelijk register een momentopname is en dat de bewaartermijn van het opkoperregister van 5 dagen meer kans biedt om gestolen waar tijdig te traceren. De NS en gemeente werken samen aan een nieuwe fietsenstalling met toezicht bij het NS-station. De verwachting is dat dit een positieve bijdrage zal leveren 10

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Handhaving openbare en bebouwde omgeving

Handhaving openbare en bebouwde omgeving Handhaving openbare en bebouwde omgeving Programma 2014 www.utrecht.nl 27 november 2013 Versie 2.6 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio Utrecht Vastgesteld 17 december 2013 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie