Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Veiligheid 2014"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014

2 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : Mail : 1

3 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3 Visie Bewoners; Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Visie Partners; Stadsgesprek veiligheid Trends en ontwikkelingen 1.6 Deventer in vergelijk met andere steden; Benchmark Veiligheid G32 2. Een veilige woon- en leefomgeving 2.1 Woninginbraken 2.2 Woonoverlast 2.3 Kamerverhuur 2.4 Fietsendiefstallen 2.5 Veelplegers 3. Veiligheid en zorg / Veiligheid door zorg 3.1 Huiselijk geweld 3.2 prostitutie en mensenhandel 3.3 Drugs 4. Veilig opgroeien 4.1 Jeugd 5. Veilig ondernemen, uitgaan en recreëren 5.1 KVO 5.2 Horeca/ Geweld op straat 5.3 Evenementen 5.4 Voetbal 6. Bestuurlijke aanpak (georganiseerde criminaliteit) 7. Veiligheidshuis 8. Brandweer en rampenbestrijding 9. Communicatie 10. Toezicht 2

4 Inleiding Het gemeentelijk veiligheidsbeleid bestaat uit een meerjarenbeleidsvisie en een jaarlijkse voortgangsrapportage. Deze rapportage wordt u altijd in de zomer aangeboden. De meerjarenbeleidsvisie loopt eind van dit jaar af. Dit is derhalve de laatste voortgangsrapportage van deze cyclus. Via deze voortgangsrapportage wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken in de uitvoering en van de diverse prioriteiten binnen het veiligheidsbeleid. Tevens biedt deze rapportage de mogelijkheid tussentijds te herprioriteren of tot bijstelling van de activiteiten te komen. In tegenstelling tot eerdere jaren is dit jaar besloten voorafgaand aan de voortgangsrapportage geen stadsgesprek veiligheid te organiseren. Dit gesprek en andere vormen van interactie zullen later dit jaar, ter voorbereiding op de nieuwe meerjarenbeleidsvisie, worden georganiseerd. De cyclus van het veiligheidsbeleid bestaat verder uit een vertrouwelijke raadssessie aan het einde van het kalenderjaar. Dit omdat niet alle aspecten van het veiligheidsbeleid in de openbaarheid gedeeld kunnen worden. Het lag in de lijn om deze rapportage te combineren met de meerjarenstrategie van de politie Eenheid Oost. Omdat binnen de politie organisatie echter op regioniveau besloten is ook een afzonderlijk beleidsplan op te stellen wordt de meerjarenstrategie u later dit jaar, gecombineerd met het beleidsplan, ter consultatie aangeboden. De lokale prioriteiten, zoals u ze in deze rapportage terugvindt, zullen overigens wel worden meegenomen in deze meerjarenstrategie. De gebiedsscan Deventer vindt u wel toegevoegd bij deze rapportage. Via deze scan geeft de politie inzicht alsmede een toelichting op de criminaliteitscijfers. Op basis van de cijfermatige ontwikkelingen is sprake van een positieve ontwikkeling. Het aantal woninginbraken is weliswaar gestegen maar in totaal zijn er minder delicten dan in voorafgaande jaren. Het aantal misdrijven is voor het eerst onder de 7000 uitgekomen, ruim 400 lager dan het jaar daarvoor. Daarnaast is het gevoel van veiligheid bij burgers gelijk gebleven. Hoewel we in deze opzichten dus kunnen spreken van een positieve ontwikkeling zijn er ook enkele zorgpunten. Het aantal woninginbraken is toegenomen en blijft te hoog. Dit vraagt om extra impulsen. Door bezuinigingen en extramuralisering in de geestelijke gezondheidszorg neemt de kans toe dat er zich -meer dan voorheen- (gevaarlijke) overlastsituaties voor kunnen doen, die ook de subjectieve veiligheid onder druk zetten. Ook hulpverleners lijken vaker geconfronteerd te worden met veelal onverwachte bedreigingen en geweld. De terugkeer van delinquenten in de samenleving, met name zedendelinquenten en pedosexuelen, kan leiden tot heftige reacties binnen de samenleving, zoals wij het afgelopen jaar hebben mogen ervaren. De promotie van Go Ahead Eagles naar de eredivisie is sportief een groot succes geworden. Vanuit het perspectief van veiligheid is het seizoen ook succesvol verlopen en is het aantal voetbalincidenten beperkt geweest. Er is veel geïnvesteerd in de relatie met de supporters maar daar waar het moest, is (gelukkig vooral preventief) opgetreden. Zowel vanuit de club maar ook vanuit de politie en van gemeentezijde heeft dit relatief veel extra inspanning gevraagd. Naar verwachting zal deze inzet het komend seizoen gecontinueerd moeten worden. Sinds 1 januari 2013 zijn de organisaties van politie en Openbaar Ministerie aan een majeur traject van verandering onderhevig. In die trend van opschaling blijft lokale verbondenheid van groot belang en vormt de wijkgebonden politiezorg een belangrijk uitgangspunt voor het veiligheidsbeleid. In die zin ligt de focus bij het binden van onze justitiële partners aan de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid. Het toepassen van het bestuurlijk instrumentarium zoals bijvoorbeeld de toepassing van de wet BIBOB om de (georganiseerde) criminaliteit een halt toe te roepen is succesvol maar vraagt, mede vanwege de grote economische en financiële belangen van onze tegenstanders veel (juridische) inzet. Tot slot. Veiligheid is al lang niet meer een zaak van de overheid alleen. De uitvoering vindt plaats door een groot aantal organisaties en burgers. De betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsbesef is groot. Hoewel dat niet direct aan te tonen is denken wij dat juist deze samenwerking de basis is voor het gunstige verloop van de criminaliteitscijfers. Iets waar we als stad best trots op mogen zijn. We wensen u veel leesplezier. 3

5 1.1 Algemeen De huidige Meerjarenbeleidsvisie Veiligheid is tot stand gekomen in samenspraak met de raad. Ook bij het bewaken van de jaarlijkse voortgang was de raad nauw betrokken. Indien noodzakelijk/wenselijk werden prioriteiten bijgesteld. Inmiddels staan we aan het begin van een nieuwe raadscyclus én aan de vooravond van een nieuwe meerjarenbeleidsvisie. Reden te meer om de nieuwe raad uitvoerig te infomeren en mee te nemen in de ontwikkelingen binnen het Veiligheidsdomein. Vandaar dat de voortgangrapportage die nu voorligt op onderdelen (met name bij de activiteiten van de afgelopen periode) meer uitgebreid is dan de rapportages van voorgaande jaren. Uiteraard staat het programma Veiligheid niet op zichzelf; Binnen de wijkgerichte aanpak van Wij Deventer streven we naar een veilige woon- en leefomgeving. In afstemming met het programma Meedoen werken we aan de optimalisering van de zorg- en veiligheidsketen. Bij toezicht en handhaving in de openbare ruimte is afstemming met de ruimtelijke en economische agenda van groot belang. Bij dit alles geldt veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. In die zin ligt er de verantwoordelijkheid het thema binnen alle aangrenzende programma s te borgen. Bij de beschrijving van de afzonderlijke thema s zal hieraan aandacht worden besteed. In het eerste gedeelte van deze voortgangsrapportage vindt u cijfers, trends en ontwikkelingen meer algemeen beschreven. In het tweede gedeelte van de rapportage is de voortgang op de afzonderlijke prioriteiten nader uitgewerkt. Uit de gesprekken die wij de afgelopen periode gevoerd hebben met onder meer onze justitiële partners is ons gebleken dat we onze prioriteitenstelling en de inzet van onze capaciteit goed en efficiënt inzetten. Er is voor ons op dit moment geen aanleiding voorstellen te doen om de prioriteitenstelling aan te passen of onze aanpak en instrumentarium te wijzigen. Wel constateren wij dat sommige onderwerpen zoals de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden vaak niet manifest is maar wel in verhouding veel tijd vergt. Een en ander leidt er toe aan sommige thema s minder capaciteit is gestoken dan we graag zouden willen. (bv aanpak fietsendiefstal of aan externe communicatie over veiligheid). Capaciteitsvraagstukken zullen nadrukkelijk worden meegenomen in komende meerjarenbeleidsvisie. 1.2 Cijfers Eén van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid is het door de politie geregistreerde aantal misdrijven. In onderstaande tabel zijn de misdrijfcijfers van de afgelopen jaren opgenomen 1. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Gebiedscan Deventer 2013 van de politie oost Nederland 2. Misdrijven Gemeente Deventer Woningcriminaliteit Voertuigcriminaliteit Bedrijfscriminaliteit Overige vermogensdelicten Geweldsdelicten Zedendelicten Aantasting openbare orde en ruimte Illegale handel Overige misdrijven Totaal De cijfers worden vanaf dit jaar gegenereerd vanuit het landelijke BVI systeem. Dit maakt dat zowel de rubricering als de cijfers in absolute zin verschillen van eerdere jaren. 2 April

6 Het veiligheidsbeeld in de gemeente Deventer blijft overwegend positief. Het totaal aantal misdrijven is wederom gedaald (van misdrijven in 2012 naar misdrijven in 2013). De woningcriminaliteit is echter aanzienlijk gestegen 3. Als we dieper kijken naar het aantal diefstal/inbraak woningen zien we met name de poging tot diefstal stijgen. Het zou kunnen betekenen dat inbrekers gestoord worden tijdens hun poging, maar het kan ook betekenen dat het inbrekers lastiger wordt gemaakt, bijvoorbeeld doordat veel woningen inmiddels voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het aantal geslaagde Diefstal in/uit woning is gedaald. Meerjarig zien we daarnaast een stijging van het aantal diefstal/inbraak box/garage/tuinhuis. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat we te maken met een grote serie inbraken van één dader. Ook hierdoor zijn de cijfers gestegen. Per saldo laat het aantal diefstal/inbraak woningen meerjarig nog geen significante stijging zien, maar ook nog geen daling van betekenis. Mede doordat op het thema onverminderd intensief wordt ingezet, lijkt zich in het eerste kwartaal van 2014 al een lichte kentering af te tekenen. Voor de politie, OM en de gemeente blijft de aanpak van woningcriminaliteit topprioriteit in De belangrijkste dalers over het afgelopen jaar en de voorgaande jaren zijn zedendelicten, aantasting openbare orde en ruimte, illegale handel en overige misdrijven. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de Gebiedsscan Visie Bewoners; Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Elke twee jaar houdt de gemeente Deventer een burgerpeiling om zo te weten wat er leeft bij haar inwoners. Eind 2013 en begin 2014 is deze grootschalige enquête voor de tiende keer uitgevoerd. Uit de monitor blijkt dat Deventenaren de leefbaarheid in hun buurt een voldoende geven. Het rapportcijfer is een 7,2. Uit de vergelijking met 2011 blijkt dat het rapportcijfer gemiddeld gelijk is gebleven. Deventenaren geven de veiligheid in hun buurt gemiddeld een 6,9. Ook dit cijfer is ten opzichte van de vorige peiling ongewijzigd gebleven. De sociale overlast die wordt ervaren is iets afgenomen (van 1,7 tot 1,5). De bevolking ziet woninginbraken als belangrijkste zaak waar de gemeente de meeste aandacht aan moet besteden. Daarna volgen het toezicht op de openbare ruimte en de aanpak van veelplegers. 1.3 Visie Partners; Stadsgesprek veiligheid 2013 Op 2 april 2013 heeft het gemeentebrede stadsgesprek Veiligheid plaatsgevonden met een dwarsdoorsnede van partners uit bedrijfsleven, horeca, zorg, politie, Openbaar Ministerie (OM) etc. Uit deze sessies kwamen enkele suggesties naar voren voor wat betreft de doorontwikkeling op het thema Veiligheid. Een overzicht van aandachtspunten en vervolgacties: 1. Kansen worden gezien op het terrein van preventie door burgerparticipatie. Dit thema zal nader worden onderzocht o.a. in afstemming met de wijkaanpak en wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van BuurtVeilig. BuurtVeilig is een platform waarop burgers, politie en overheid elkaar ontmoeten op het thema veiligheid. In de doorontwikkeling van BuurtVeilig is in de afgelopen periode de nadruk gelegd op de rol en de competenties van de wijkagent. De kwaliteit van de wijkagent is immers een belangrijke succesfactor is voor het functioneren van BuurtVeilig. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de congruentie van politie-wijken met de woonzorgzones die de gemeente hanteert. In de volgende fase zal de rol van de burger binnen Buurtveilig worden uitgewerkt. 2. Zowel landelijk als ook in Deventer wordt geconstateerd dat mensen met een (ernstig) psychische aandoening of een verstandelijke beperking steeds vaker in aanraking met politie en justitie. Het gaat om een groep kwetsbare mensen die moeite heeft mee te komen in onze maatschappij. In die buitenspelsituatie vertonen zij gedrag dat zorgt voor overlast en soms zelfs leidt tot criminaliteit. Uit het stadsgesprek kwam naar voren dat er behoefte was aan een bijeenkomst waarin, in gezamenlijkheid met de zorgpartners, zou worden nagegaan of de ontwikkelingen in de domeinen zorg en veiligheid kansen bieden voor een meer op maat gesneden aanpak. Op maandag 10 maart jl. heeft het symposium Symposium Zorg en Veiligheid plaatsgevonden. Aan deze bijeenkomst namen in totaal 60 vertegenwoordigers 3 Onder de noemer woningcriminaliteit wordt verstaan de inbraak in woningen en in het verlengde daarvan ook inbraak in garage, kelderbox of tuinhuis. Ook pogingen tot inbraak worden in deze categorie meegenomen 4 Gebiedsscan Deventer 2013, bijgevoegd als bijlage 1. 5

7 vanuit zowel de gemeente, veiligheids- als zorgpartners deel. Uit de sessies kwam naar voren dat partners nog niet altijd goed bekend met elkaar- en elkaars werkwijzen. In het najaar 2014 zal een tweede bijeenkomst plaatsvinden. 3. Een van de meest genoemde zorgpunten tijdens de bespreking over het thema Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan was het afnemen van geweldsdelicten enerzijds maar de toename van de intensiteit van het geweld als gevolg van alcohol en drugsgebruik (en combinaties hiervan). In het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet is het tegengaan van middelengebruik (met name onder jongeren) veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Inmiddels is een Preventie en Handhavingsplan opgesteld waarin een integrale aanpak van middelen gebruik is neergelegd. Dit plan zal binnenkort aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. 4. Onderzoek naar een vorm van bonus-/malussysteem binnen de thema s Keurmerk Veilig Ondernemen en Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan waarbij gekeken zal worden naar bijvoorbeeld een beloningssysteem voor deelnemers. Dit om het onaantrekkelijker te maken om een zogenaamde freerider te zijn/blijven. Om het probleem van de zogenaamde freeriders te tackelen is een onderzoek ingesteld naar de invoering van een BedrijvenInvesteringsZone Een BIZ is een door de gemeente, op verzoek van een meerderheid van ondernemers, ingestelde gebiedsgerichte heffing. Met deze heffing kunnen activiteiten in het gebied worden gefinancierd op gebied van o.a. openbare ruimte, leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling. Alle ondernemers uit het gebied dienen deze heffing te betalen. Het wetsvoorstel BIZ is op 10 april 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2015 in werking treedt. Vanuit veiligheid wordt het onderzoek naar het instellen van een BIZ van harte ondersteund. 1.4 Trends en ontwikkelingen Rol en verantwoordelijkheid overheid versus die van burger/ondernemer. Daar waar in het verleden de overheid vrijwel alleen verantwoordelijk leek voor de openbare orde en veiligheid is in Deventer sinds lang al de trend waarneembaar waarbij bestrijding van criminaliteit alleen met ook de inzet van burgers en ondernemers mogelijk is. Publiek privatesamenwerking kent een sterke groei, in een samenleving waarbij de overheid een groter beroep doet op het invullen van eigen verantwoordelijkheid. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld; via basisvoorzieningen zoals het treffen van inbraakwerende voorzieningen tot het invoeren van cameratoezicht op de bedrijventerreinen. Samenwerkingsvormen zoals bij keurmerk veilig ondernemen of keurmerk veilig uitgaan kennen een sterke groei waarbij gedeelde verantwoordelijkheid uitgangspunt is. Burgers en ondernemers nemen ook hun rol ten aanzien van veiligheid in het publieke domein. Een belangrijke recente ontwikkeling hierin betreft de invoering van Burgernet. Prioritering Zowel binnen de organisatie van de politie, het openbaar ministerie en recentelijk de brandweer vinden majeure ontwikkelingen plaats die tot een directe heroriëntatie leiden van de wijze waarop het integrale veiligheidsbeleid vorm en inhoud gegeven wordt. Meer landelijke sturing mag niet leiden tot een afbreuk van lokale prioriteiten en de uitvoering daarvan. Een focus op zware en georganiseerde criminaliteit van onze justitiële partners mag niet leiden tot afbreuk van veiligheid en veiligheidsgevoelens in de dorpen en wijken. Voor ons ligt de komende jaren meer dan voorheen de focus om onze partners te binden aan lokale netwerken en hun activiteiten te borgen in de keten van preventie tot repressie op alle terreinen waar het veiligheidsbeleid zich begeeft. Voorbeelden van thema's die de komende jaren gaan spelen zijn onder meer de dienstverlening door de politie, inclusief de huisvesting, de rol en positie van de wijkagent, een optimale afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak en de strafrechtelijke afdoening van criminaliteit in relatie tot een effectieve preventief aanbod en gebruik ervan. Regionale samenwerking Rondom veiligheid ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden, deels ingegeven door efficiency, deels door het feit dat criminaliteit of risico s niet ophouden bij de gemeentegrens maar niet in de laatste plaats door schaalvergroting van politie, de regionalisering brandweer en andere samenwerkingsverbanden die daar uit voort komen. 6

8 Naast de veiligheidsregio en de regionale brandweer per wordt er samengewerkt door gemeenten binnen de regio IJsselland op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 34 Stand van zaken wijkagenten Met de politie is overleg in april 2014 over de rol, bijzondere thema s, de wijkindeling en de verdeling van het aantal wijkagenten per Belangrijk is dat de wijkindeling congruent wordt aan de woonzorgzones waardoor een optimale bekendheid en samenwerking met de sociale teams verkregen wordt. De wijkagenten spelen ook een belangrijke rol in het behouden en verder invoeren van BuurtVeilig als basisvorm voor overleg tussen bewoners en politie/gemeente over veiligheid. Het veiligheidsdomein in relatie tot de drie transities. Gemeenten krijgen in het kader van de decentralisaties een grote verantwoordelijkheid voor de zorg voor hun inwoners. Bij een deel daarvan is niet alleen zorg nodig, maar is ook de veiligheidssituatie in het geding. Dit is bijvoorbeeld het geval in huishoudens waar in welke vorm dan ook huiselijk geweld aan de orde is. Het kan ook gaan om jongeren die zowel binnen de zorg/hulpverleningsketen als justitieketen bekend zijn en waarbij de afzonderlijke ketens de problematiek niet effectief aan kunnen pakken (dus waarbij de zorg/hulpverlening de hulp van de justitieketen nodig heeft en/of vice versa). In al deze gevallen moeten de domeinen naadloos op elkaar aansluiten. In de uitwerking van de afzonderlijke thema s wordt nader toegelicht op welke wijze de verbinding tussen het veiligheidsen het zorgdomein tot stand komt, of wordt uitgebouwd en versterkt. 1.5 Deventer in vergelijk met andere steden; Benchmark Veiligheid G32 In november 2013 is de Benchmark Veiligheid G32, rapport Deventer uitgebracht 5. De benchmark richt zich op het integrale veiligheidsterrein. Deventer heeft aan deze benchmark deelgenomen met als doel de Deventer aanpak en inzet op het thema Veiligheid te analyseren en, te vergelijken met de G32 gemeenten en te verbeteren. De belangrijkste conclusies: Het veiligheidsprofiel (aantal incidenten dat zich heeft voorgedaan in 2012, ingedeeld in thema s) laat voor Deventer een overwegend positief, gemengd beeld zien. Op belangrijke indicatoren is sprake van redelijk tot (zeer) goede uitkomsten. Dit betreft bijvoorbeeld de thema s woonoverlast, drugsoverlast, woninginbraak. Hoewel woninginbraak stijgt in Deventer scoren we op dit thema gemiddeld nog steeds aanmerkelijk beter dan de andere G32 steden. Ook het totaal aantal misdrijven en incidenten liggen ver beneden het gemiddelde. Minder goed scoort Deventer op de thema s Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en Veiligheid en drugshandel. De formatie van het team Veiligheid ligt ver onder het benchmarkgemiddelde. Zowel qua positionering binnen de organisatie als qua sturingsmodel scoort Deventer aanmerkelijk beter dan het benchmarkgemiddelde. 5 Benchmark Veiligheid G32, rapport Deventer. SGBO/BMC onderzoek, november Het rapport is gebaseerd op gegevens over

9 Een veilige woon- en leefomgeving 2.1 Woninginbraken Woninginbraken hebben prioriteit gelet op de grote impact van dit soort misdrijven op slachtoffers en hun omgeving Bewustwording van bewoners en hun bereidheid om preventieve maatregelen te treffen zijn de belangrijkste factoren in het succesvol terugdringen van deze misdrijven. Een gezamenlijke aanpak met politie en bewoners, met gebruik van diverse instrumenten, is noodzakelijk. Preventieve maatregelen stimuleren waardoor het aantal woninginbraken met 10% (ten opzichte van 2008) teruggedrongen wordt. Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan Doel voorafgaande periode het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Mensen zijn doorgaans bereid om maatregelen te treffen zodra zij zich bewust worden van het risico en de grote impact van woninginbraken. Preventieve maatregelen door bewoners zijn van grote invloed op het aantal woninginbraken. Hierop dient de gemeente en politie dus de komende tijd te investeren om het aantal woninginbraken terug te kunnen brengen tot 344 (-10% ten opzichten van 2008). Wat hebben we gedaan Volgens gegevens van het CCV zijn woningen van de voorzien van een keurmerk (25%) Nieuwbouw is vrijwel nihil in deze tijd. Inzet op bewustwording bij bewoners - zonder adequaat hang- en sluitwerk op hun woning - is het meest effectief. In het voorjaar en najaar zijn daarom zogeheten voetjesacties herhaald en is daar over gepubliceerd door de Stentor. Een actief veelplegerbeleid is een belangrijk instrument in de ketenaanpak van woninginbraken. Zie het onderdeel veelplegers in deze rapportage. De politie heeft in overleg met de gemeente een team in het leven geroepen dat zich exclusief bezighoudt met woninginbraken. Bij iedere inbraak wordt inmiddels technisch onderzoek gedaan. Wat gaan we nog doen Woninginbraken hebben voor de gemeente, de politie en OM een hoge urgentie. Er komt een gezamenlijk plan van aanpak waarin tal van instrumenten als informatieavonden, voetjesacties, folders gericht en gecoördineerd ingezet gaan worden. Ook een maximale inspanning van de politie hoort daarbij om deze high-impact-crimes effectief te bestrijden. Belangrijk is vooral om een gedragsverandering bij bewoners te bewerkstelligen waardoor tijdig preventiemaatregelen worden genomen. Met de wijkmanagers wordt op dit moment bezien welke wijken in aanmerking komen voor een voorlichtingsavond over preventie. Begin 2014 is (in het kader van Donkere Dagen Offensief) met de politie een flyeractie gestart richting hondenbezitters met het verzoek om verdachte zaken te melden. Deze actie wordt in mei 2014 herhaald. We dringen aan om Burgernet ook te gebruiken voor woninginbraken (doel: getuigen, voorkomen besmetting en bewustwording risico). Een aantal politiekeurmerken Veilig Wonen zal in de komende jaren de geldigheid verliezen (na 10 jaar). Om die reden zullen bewoners in de komende jaren opnieuw worden gevraagd de preventie op niveau te houden. Hierover is reeds overleg met het CCV als keurmerkinstituut. Dit jaar volgt nog minimaal één voetjesactie. Ook zal dit jaar nog een verplicht digitaal opkoperregister worden ingevoerd waarmee heling wordt bemoeilijkt. Handelaren in 2 e hands goederen zijn dan verplicht aankopen te registreren en een bewaartermijn in acht te nemen. De politie kan 8

10 Financiële vervolgens digitaal controleren op de aankoop van gestolen waar. Doel hiervan is om het aantal inbraken en overvallen te verminderen. Overwogen wordt of dit register ook voor het opkopen van fietsen kan worden ingevoerd. De activiteiten worden betaald vanuit het reguliere budget integrale veiligheid 2.2 Woonoverlast Woonoverlast heeft een groot negatief effect op woon- en leefklimaat van burgers. Een effectieve aanpak in samenwerking met partners is opgezet door middel van een pilot, welke uiteindelijk moet leiden tot een structureel ingebed overleg en aanpak. Stadsbrede aanpak voor Samenwerking voor 2013 structureel. Van iedereen die voldoet aan de criteria van extreme woonoverlast wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Acties worden pas beëindigd zodra er sprake is van duurzame beëindiging woonoverlast door veroorzaker. Doel voorafgaande De samenwerking is via een hernieuwd convenant geborgd. Gezocht periode Wat hebben we gedaan Wat gaan we nog doen Financiële wordt in 2013 naar een logische koppeling met het Bijzonder ZorgTeam. De samenwerking tussen Zorg en Veiligheid bij het bestrijden van extreme woonoverlast is geborgd. Zo is in de aanpak een koppeling aangebracht met het Bijzonder Zorgteam. Dit gebeurt doordat de coördinator aanpak woonoverlast is aangehaakt bij het BZT en binnen het BZT is bekend welke woonoverlastdossiers te maken hebben met multiproblematiek en vice versa. Alle aangemelde zaken hebben een plan van aanpak. In 2013 zijn in totaal 19 casussen opgelost. Openstaande zaken per : 5. In 2013 zijn 15 casussen besproken welke geen casuïstiek zijn geworden voor extreme Woonoverlast maar waar wel over meegedacht is naar een oplossing. De stadsbrede samenwerking is effectief en structureel geborgd. Er bestaat binnen de keten echter nog een lacune, namelijk een woonvoorziening voor mensen die feitelijk niet meer in een woonwijk te handhaven zijn vanwege structurele overlast en gebrek aan bereidheid te veranderen. Landelijk zijn dergelijke voorzieningen wel gerealiseerd (oa het skaeve huse concept, hostels ed.). Vaak gaat het dan om bijzonder afgelegen zeer eenvoudige huisvesting. Wij onderzoeken dit jaar nog de haalbaarheid van deze voorziening. Na incidentele (co-)financiering zijn de kosten van de aanpak (coördinatie) inmiddels gedekt via Meedoen. 2.3 Kamerverhuur De regeling, die stadsbreed geldt, regelt in welke gevallen zelfstandige woonruimte mag worden omgezet in onzelfstandige woonruimte, met dien verstande dat wordt voldaan aan alle wettelijke eisen. Doel voorafgaande periode Minder overlast door kamerverhuur Kamerverhuurpanden voldoen aan Bouw- en brandveiligheidseisen Tevredenheid van bewoners over leefbaarheid in de wijken,zoals gemeten in de monitor leefbaarheid en veiligheid, wordt gewaardeerd op minimaal 7,5 Alle vergunde panden die vallen onder de regeling kamerverhuur voldoen volledig aan alle wet- en regelgeving. Tegen alle niet vergunde panden wordt handhavend opgetreden. 100% van de vergunde kamerverhuurbedrijven zijn gecontroleerd. 9

11 Wat hebben we gedaan In de gemeente Deventer zijn momenteel 297 vergunde kamerverhuurpanden. Al deze panden zijn gecontroleerd op eisen van bouw- en brandveiligheid. Daar waar de panden niet voldeden zijn handhavingtrajecten gestart om dit alsnog te bevorderen. In het afgelopen jaar heeft dit geleid tot het opleggen van 11 dwangsommen. Daarnaast zijn er 6 verzoeken tot handhaving bij de gemeente binnengekomen mbt kamerverhuur. Hiervan zijn 5 verzoeken toegewezen en is actie ondernomen en 1 verzoek is momenteel nog in behandeling. De gemiddelde score met betrekking tot de tevredenheid van bewoners over leefbaarheid in de wijk is 7,2. Een van de doelstellingen van de kamerverhuurregeling is om aan maximaal 7,5% van de voor bewoning bestemde gebouwen om te zetten in kamergewijze verhuur. Door een uitspraak van de rechter over het in de regeling opgenomen overgangsrecht is het moeilijker geworden om hierop te sturen. De uitspraak zag op die panden die al voor de invoering van de kamerverhuurregeling als kamerverhuurpand in gebruik waren. Voor deze panden is het niet mogelijk een omzettingsvergunning te eisen. Dit is opgelost door een toestemmingsbrief voor voortgezet gebruik aan de pandeigenaar te verstrekken. Op deze manier hebben wij wel inzichtelijk welke panden kamergewijs verhuurd worden en of deze aan de technische eisen voldoen. Wat gaan we nog doen De uitvoering van de regeling ligt goed op schema en er worden goede resultaten geboekt. We zijn met name erg tevreden over de werking van de regeling voor zover het de vergunde kamerverhuurpanden betreft. Weerbarstiger is het daar waar het gaat om de illegale kamerverhuur. In die gevallen dat pandeigenaren kamers verhuren zonder de hiervoor vereiste vergunning en waar legalisatie van de verhuur niet mogelijk is, zijn langdurige trajecten noodzakelijk gebleken om de overtreding te beëindigen. In de komende periode wordt het vergunning- en handhavingsprogramma strikt gevolgd. We voeren onverkort een zero tolerance beleid met betrekking tot het niet naleven van bouw- en Financiële 2.4 Fietsendiefstallen brandweervoorschriften Vooralsnog geen. De leges voor het verkrijgen van een omzettingsvergunning zijn kostendekkend. Voor toezicht en handhaving is structureel budget opgenomen in de begroting. Doel voorafgaande periode Wat hebben we gedaan Wat gaan we nog doen Plan van aanpak dat aansluit bij landelijk beleid van overheid en fabrikanten Het aantal fietsendiefstallen terugdringen Actieve voorlichting over controleacties met aandachtspunt: wie rijdt op een gestolen fiets loopt risico op een proces-verbaal Volop informatie over fietsbeveiliging via gemeentelijke website. Aantal fietsendiefstallen Voortzetting lokale samenwerking en maatregelen om fietsendiefstallen en heling tegen te gaan. De politie heeft in 2013 een aantal keren een lokfiets ingezet. Cambio ruimt in opdracht van de gemeente periodiek (wees-)fietsen op een aantal locaties. Bij opslag wordt het landelijk register voor gestolen fietsen geraadpleegd. Overwogen wordt om fietshandelaren te verplichten een digitaal opkoperregister bij te houden voor de aankoop van gebruikte fietsen (zie voor verplicht opkoperregister onder woninginbraak). Ervaring elders met het opkoperregister heeft uitgewezen dat het landelijk register een momentopname is en dat de bewaartermijn van het opkoperregister van 5 dagen meer kans biedt om gestolen waar tijdig te traceren. De NS en gemeente werken samen aan een nieuwe fietsenstalling met toezicht bij het NS-station. De verwachting is dat dit een positieve bijdrage zal leveren 10

12 Financiële aan de bestrijding van het aantal fietsendiefstallen. De nieuwe tijdelijke stalling bij het station is gereed. geen 2.5 Veelplegers Uit cijfers blijkt dat veelplegers verantwoordelijk zijn voor 50% van alle vermogensdelicten. Burgers kennen de aanpak daarvan de hoogste prioriteit toe, zo blijkt uit de lokale veiligheidsmonitor. Al sinds jaar en dag blijkt de actieve Veelplegeraanpak effectief, met betrekkelijk weinig inzet van capaciteit en middelen. Uit een evaluatie eind 2012 bleek nog dat de aanpak gecontinueerd moest worden in de huidige vorm, zij het met wat aanscherpingen waarvan de voornaamste de continue inzet van daderagenten. Met deze aanpak wordt bereikt dat er actief gemonitord wordt of een veelpleger een re-integratietraject volgt dan wel vervalt in recidive. Bij recidive volgt een ISD-maatregel. Uit cijfers blijkt dat veelplegers verantwoordelijk zijn voor 50% van alle vermogensdelicten. Burgers kennen de aanpak daarvan de hoogste prioriteit toe, zo blijkt uit de lokale veiligheidsmonitor. Al sinds jaar en dag blijkt de Veelplegeraanpak effectief, met betrekkelijk weinig inzet van capaciteit en middelen. Voor iedere veelpleger wordt een plan van aanpak opgesteld binnen een hiervoor in het leven geroepen casusoverleg dat tweewekelijks bij elkaar komt. Deze plannen van aanpak zijn gericht op voorkomen van terugval naar oud gedrag. Uitstroom van veelplegers is groter dan de instroom. Doel voorafgaande periode Wat hebben we gedaan Wat gaan we nog doen Financiële Vermindering aantal actieve veelplegers. Naast de afgesproken intensivering van de inzet van daderagenten is de actieve veelplegeraanpak voortgezet met een plan van aanpak voor alle veelplegers, gericht op begeleiding en voorkomen recidive. Voor iedere veelpleger wordt een plan van aanpak opgesteld. Deze plannen van aanpak zijn gericht op voorkomen van terugval naar oud gedrag. Uitstroom van veelplegers is groter dan de instroom: 1 januari 2013: 59 veelplegers. 1 januari 2014: 54 veelplegers. Uitstroom: 5 Instroom: 0 Uitstroom gespecificeerd: 1 wajong en huisvesting 1 studie en huisvesting 2 WWB en huisvesting 1 werk (zelfstandige) Nb: In het totaalcijfer zijn meegerekend de veelplegers die in detentie verblijven of een ISD- of een TBS maatregel opgelegd kregen. De Veelplegeraanpak is succesvol waar het gaat om het actief benaderen van veelplegers. Reeds in detentie wordt al een sluitend plan opgesteld. Eenmaal op vrije voeten wordt er actief gemonitord en waar nodig ingegrepen. De aanpak is nu gekoppeld aan de aanpak op andere gebieden via het BZT. Alle veelplegers worden gevolgd in het casusoverleg. Bij de aanpak is zicht op andere problematieken door de coördinatie via het Bijzonder Zorg Team. De aanpak leidt tot een steeds verdere daling van het aantal actieve veelplegers. Dat er desondanks veel vermogensdelicten worden gepleegd is mogelijk te wijten aan andere factoren zoals landelijk opererende bendes of veelplegers van elders. De huidige aanpak wordt ongewijzigd voortgezet. De middelen voor coördinatie en trajecten bij reclasseringsinstellingen via het BZT (Meedoen) 11

13 Veiligheid en zorg / Veiligheid door zorg 3.1 Huiselijk Geweld Huiselijk geweld staat al lang nadrukkelijk op de agenda van de gemeente Deventer. Gebleken is dat een systeemgerichte, integrale aanpak werkt. Doelstelling van het gemeentelijk beleid is het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen van de slachtoffers Voor alle doorgezette meldingen vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld wordt een plan van aanpak gemaakt. Doel 2013 Voortzetting ketenaanpak. Realisatie en implementatie meldcode Huiselijk Geweld voor medewerkers van de gemeente Deventer. Training vroegsignalering/hantering meldcode binnen primair en voortgezet onderwijs. Wat hebben we gedaan In 2013 zijn er 320 meldingen gedaan. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2012 (195). Deze stijging wordt ook elders in de regio waargenomen en kan worden verklaard uit het feit dat het thema landelijk veel publiciteit krijgt, waardoor mensen eerder geneigd zijn te melden. Voor alle casussen is een Plan van Aanpak opgesteld. Het aantal opgelegde huisverboden is met 30 nagenoeg gelijk gebleven aan 2013 (29). Geconstateerd wordt dat het aantal verlengingen van Huisverboden en recidiven In Deventer lager ligt dan gemiddeld in de regio. Waarschijnlijk speelt hier de onderscheidende werkwijze binnen de gemeente Deventer, waarbij cliënten langer worden begeleid en regie wordt gehouden zo lang als noodzakelijk, een belangrijke rol. De casusen procesregie worden inmiddels uitgevoerd vanuit het Bijzonder Zorgteam. Voor de burger die te maken krijgt met Huiselijk Geweld is er één contactpersoon. De burger wordt dus niet meer vanuit verschillende disciplines/leefgebieden benaderd. De keten rondom het thema huiselijk geweld is gestroomlijnd en functioneert goed. In september 2013 heeft het college de Meldcode Huiselijk Geweld vastgesteld. De medewerkers van de gemeente Deventer die in de uitoefening van hun ambt rechtstreeks contact hebben met cliënten of burgers, zijn op grond van de Wet verplichte meldcode verplicht een vermoeden van huiselijk geweld te melden. De Meldcode biedt hen een stappenplan. Alle medewerkers zijn inmiddels geschoold in het toepassen van de meldcode. In 2013 is ook het scholingsprogramma vroegsignalering en toepassing Meldcode voor Primair, Voortgezet en Speciaal Voortgezet onderwijs van start gegaan. Dit programma zal worden voortgezet tot einde Wat gaan we nog doen Ook is onlangs - met medewerking van de gemeente Deventer- de regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland tot stand gekomen. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting vanuit het ministerie van VWS om de doorontwikkeling van de aanpak huiselijk geweld op regioniveau vast te leggen in een regiovisie. De regiovisie zal, samen met de nieuwe meerjaren beleidsvisie Huiselijk Geweld gemeente Deventer, in de tweede helft van 2014 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. In de 12

14 Financiële nieuwe visie zal nadrukkelijk de aansluiting worden gezocht bij ontwikkelingen rondom de drie decentralisaties voor zover zij het thema Huiselijk Geweld raken (oa ontwikkeling van het AMHK). Dit proces wordt opgepakt in samenwerking met het programma Meedoen. De kosten voor proces- en uitvoeringscoördinatie, zorg, daderhulp, crisisdienst en juridische afwikkeling huisverboden worden bekostigd uit de gemeentelijke zorg- en veiligheidsgelden. De kosten voor voorlichting en deskundigheidsbevordering worden bekostigd uit een eenmalige reserve voortvloeiend uit een motie van de raad in Prostitutie en mensenhandel Opzet van beleid is tweeledig: de bescherming van openbare orde en woon- en leefklimaat en het beschermen en verbeteren van de positie van de prostituees. Het beter in beeld brengen van de Deventer prostitutiesector en op basis hiervan maatregelen treffen ter bescherming en voorkoming van mensenhandel/uitbuiting en soortgelijke criminaliteit. Aanbieden van het uitstapprogramma van het samenwerkingsverband Scharlaken Koord, Randstad HR Solutions en de gemeente Deventer. Opnemen van voorwaarden in de vergunningen voor seksinrichtingen gericht op gezondheid, veiligheid en zelfbeschermingsrecht voor prostituees. Implementatie nieuwe Wet regulering prostitutie De vergunde seksinrichtingen voldoen aan alle wet- en regelgeving ter bescherming van openbare orde en het leefklimaat en de verbetering positie prostituee. Doel afgelopen periode Borgen en continuering van de aanpak ter bescherming openbare orde en woon- en leefklimaat en bescherming / verbetering van de positie van de prostituees. Doorontwikkeling van het barieremodel ter voorkoming van misstanden in de prostitutiesector Wat hebben we gedaan De vergunde seksbedrijven binnen de gemeente zijn op orde. In de periode van april 2013 t/m april 2014 zijn door de politie 46 controles uitgevoerd in de vergunde sector: Bokkingshang 10: 8x Bokkingshang 11-12: 6x Bokkingshang 15: 8x Body en sun: 5x Bookshop: 3x Temptation: 8x Club Isabelle: 8x Daarnaast zijn 3 maal controles uitgevoerd in de niet vergunde sector( in 2013: 1x en x) Algemeen: bij controle in de vergunde seksinrichtingen zijn tijdens de genoemde periode geen misstanden aangetroffen welke wijzen op uitbuiting van de prostituees. Geconstateerd kan worden dat het aantal prostituees welke tijdens controles werden aangetroffen, is verminderd t.o.v. eerdere jaren. Vermoedelijk heeft dit te maken met de economische crisis, welke ook zijn weerslag heeft op deze bedrijfstak. Uit de gesprekken met de prostituees blijkt ook dat het aantal klantcontacten verminderd is. Landelijk is de trend zichtbaar dat prostitutie zich verplaatst van de vergunde naar de onvergunde sector. Hierbij speelt het internet een grote rol. Via anonieme seksadvertenties bieden prostituees commerciele seks aan. De politie en andere toezichthoudende partijen proberen hier via slimme tools inzicht in te krijgen. Op dit moment is onduidelijk hoe groot het aanbod van onvergunde seksaanbieders via dit soort advertenties in Deventer is. Vooralsnog kan de conclusie getrokken worden dat dit een landelijk optredend probleem is. Bij de politie Oost Nederland bestaat niet het idee dat door bijvoorbeeld de sluiting van een groot aantal ramen op 13

15 Wat gaan we nog doen Financiële de Bokkingshang te Deventer een aantal jaren geleden het probleem in Deventer groter is als elders. Met betrekking tot de gesloten panden aan de Bokkingshang loopt op dit moment nog een juridische procedure naar aanleiding van een buiten behandeling gestelde vergunningaanvraag. Onlangs is besloten om in afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar hiertegen ongegrond te verklaren. Binnen het breed prostitutieoverleg zijn verdere stappen gezet tot het delen van signalen mensenhandel, zodat de verschillende samenwerkingspartners de juiste acties kunnen nemen. Door deze versterkte gezamenlijke informatiedeling van handhavings- en zorgpartners zien wij dat onze informatiepositie sterk is verbeterd. In 2013 heeft stichting de Kern het uitstapprogramma voor prostituees vorm en inhoud gegeven en hebben zij inmiddels de eerste cliënten opgepakt. De aanpak van loverboy-problematiek is geïntegreerd bij de het Bijzondere Zorg Team. Het ingezette beleid is op koers. De ontwikkelingen met betrekking tot het wetsvoorstel zullen op de voet worden gevolgd. Naar verwachting zal de nieuwe wet per 1 januari 2015 in werking treden. De kosten voor de staande aanpak kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. 3.3 Drugs Bij drugsbeleid gaat het enerzijds om bescherming van woon- en leefklimaat, bijvoorbeeld door middel van het hennepconvenant, en anderzijds om het beperken van gezondheidsrisico s Integrale aanpak via het hennepconvenant wordt gecontinueerd. Drugspanden waarbij sprake is van overlast worden bestuursrechtelijk aangepakt. Gemeentelijk beleid moet worden aangepast aan landelijke visie. De coffeeshops voldoen aan alle wet- en regelgeving. Afspraken in het kader van het regionale hennepprotocol worden nagekomen. Doel afgelopen periode Voortzetten drugsbeleid en continuering van de aanpak ter bescherming van openbare orde en woon- en leefklimaat en het beperken van gezondheidsrisico s. Wat hebben we gedaan Evenals voorgaande jaren is het afgelopen jaar wederom intensief samengewerkt om de (georganiseerde) hennepteelt aan te pakken. Hierbij is niet alleen gekeken naar het oprollen van hennepkwekerijen. Ook wordt, vanuit het oogpunt van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak ingezet op de achterliggende criminele samenwerkingsverbanden (CSV s) waar grote winsten worden opgestreken. Wij zien dat de aanpak werkt en het aantal aangetroffen hennepkwekerijen in met name de huurwoningen van de Deventer corporaties is gedaald. In 2013 zijn in Deventer 52 kwekerijen ontmanteld (tegenover 73 in 2012 en 65 in 2011). Het lik- op stukbeleid waarbij direct, zonder waarschuwing vooraf wordt overgegaan tot ontbinding van de huurovereenkomst, de ligplaatsvergunning wordt ingetrokken of een procedure wordt gestart tot ontbinding van de standplaatsovereenkomst lijkt hier een goede bijdrage aan te leveren. De coffeeshops voldoen aan de vergunningsvoorwaarden en waar dit niet het geval is wordt opgetreden. In het afgelopen jaar is coffeeshop Maya gesloten n.a.v. een Bibob-onderzoek.. De juridische procedure hieromtrent loopt nog. De sluiting van coffeeshop Maya heeft overigens niet geleid tot een toename van drugsgerelateerde overlast rondom de overige coffeeshops. Op 25 juni 2013 is het herziene gedoog- en handhavingarrangement artikel 13b vastgesteld. In dit arrangement zijn de.afspraken vastgelegd voor wat betreft toezicht en handhaving Deventer. De politie controleert de coffeeshops in Deventer op de voorwaarden voor de gedoogbeschikking. In 2014 zijn 3 van de 4 coffeeshops gecontroleerd. Hierbij zijn geen 14

16 Wat gaan we nog doen Financiële overtredingen vastgesteld. Op verzoek van de raad is onderzocht wat de juridische mogelijkheden zijn van de regulering van hennepteelt. En in dit kader heeft de burgemeester het onderwerp onder de aandacht gebracht van de VNG en van de minister van V&J, onder andere door het ondertekenen van het manifest Joint Regulation, samen met 40 andere gemeenten. In het kader van de invoering van de nieuwe Drank- en horecawet en het hieruit vloeiende verplichte preventie- en handhavingsplan wordt naast preventieactiviteiten en alcoholmatiging ook aandacht geschonken aan drugspreventie onder jongeren. De integrale hennepaanpak ligt op koers. Op initiatief van politie en OM is een voorstel tot uniformering van de aanpak in het gehele landsdeel Oost in voorbereiding waarbij de Deventer/IJssellandse-aanpak model heeft gestaan. Een aanpak tegen overlast vanuit drugspanden is ontwikkeld en kan worden ingezet indien van toepassing. Op dit moment wordt er rekening mee gehouden dat door de sluiting van coffeeshop Maya, een vergunning vrij zal vallen. Er wordt een richtlijn opgesteld waarin is opgenomen op welke wijze tot vergunningverlening wordt overgegaan en welke criteria hierbij zullen gelden. In de komende periode wordt het herziene gedoog- en handhavingarrangement strikt toegepast. De kosten voor de staande aanpak kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Veilig opgroeien 4.1 Jeugd Met het overgrote deel van de jeugd in Deventer gaat het goed. Er is echter een klein percentage dat negatief opvalt door schoolverzuim, het veroorzaken van overlast en het plegen van criminaliteit. De gemeente Deventer werkt samen met ketenpartners aan een sluitende aanpak voor zowel de individuele jongeren, het gebied waarin zij negatief opvallen als de groep waarbinnen zij zich bewegen. Doel afgelopen periode Wat hebben we gedaan Jongerenoverlast verder voorkomen en terugdringen. Eind 2012 moeten maatregelen duidelijk zijn om dit te realiseren Sterke regie op ketenaanpak in samenhang met jeugdbeleid Alle jeugdgroepen zijn volgens de shortlistmethodiek geclassificeerd en voor alle groepen is een plan van aanpak opgesteld. Afwaardering Criminele groep in Deventer Tegengaan Jeugdoverlast in nauwe samenwerking met politie en andere ketenpartners Sinds 2012 wordt door gemeente en ketenpartners gewerkt conform de methodiek en werkwijze die is beschreven in het handboek jeugdoverlast Deventer. Alle jeugdgroepen zijn geclassificeerd conform de shortlistmethodiek waarbij in 2012 twee groepen als crimineel werden beoordeeld. In januari 2013 is een start gemaakt met het multidisciplinair casusoverleg Criminele Groepen (CG) waarbij specifiek werd ingezet op een persoongerichte aanpak van de harde kernleden binnen de twee groepen. Aan het overleg werd deelgenomen door diverse partners binnen de straf- en zorgketen, waaronder; politie, jongerenwerk, coach, reclassering, bureau jeugdzorg, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis IJsselland, Gemeente Deventer. In mei 2013 heeft de politie alle groepen opnieuw beoordeeld aan de hand van de shortlistmethodiek. De criminele groepen zijn bij die gelegenheid afgewaardeerd van crimineel naar overlastgevend. De aanpak vanuit het casusoverleg is effectief gebleken. Voor de overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen zijn plannen van aanpak opgesteld met daarin maatregelen op individueel-, groeps- en domeinniveau. Deze plannen worden bewaakt binnen de Jeugdnetwerken (mulitdisciplinaire overleggen op wijkniveau). Het aantal 15

17 Wat gaan we nog doen Financiële overlastmeldingen jeugd laat in 2013 een daling zien ten opzichte van Van 931 meldingen in 2012 naar 851 meldingen in De aanpak jeugdoverlast blijft desalniettemin een aandachtspunt. Vanuit zowel de DOWR gemeenten als de regionale partners (Veiligheidshuis, OM, RvdK, reclassering) bestond de wens om In DOWR verband te komen tot een Regionaal Justitieel Overleg Risicojongeren (JOR). Dit overleg is begin 2014 van start gegaan. in het JOR IJsselland Zuid vindt een persoonsgerichte aanpak plaats van jongeren van 12 tot en met 23 jaar (en zo nodig hun omgeving) bij wie sprake is van een complexe problematiek die vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Het gaat om jongeren die zowel binnen de zorg/hulpverleningsketen als justitieketen bekend zijn en waarbij de afzonderlijke ketens de problematiek niet (meer) effectief aan kunnen pakken (dus waarbij de zorg/hulpverlening de hulp van de justitieketen nodig heeft of vice versa). De aanpak jeugdoverlast/criminele jeugd zal worden meegenomen in de beleidsvisie van Wieg naar Werk, 3.1. In deze visie zullen ook de nieuwe bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de nieuwe kinderbeschermingswetgeving worden meegenomen. Als gevolg van deze wetgeving krijgen burgemeesters de bevoegdheid om een zaak door tussenkomst van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) aan de rechter voor te leggen wanneer de RvdK na onderzoek besluit om geen kinderbeschermingsmaatregel te vragen. Uitvoeringswetgeving moet uitwijzen hoe burgemeesters concreet met deze bevoegdheid dienen om te gaan. Naar verwachting wordt de uitvoeringswetgeving in mei 2014 aan de Tweede kamer voorgelegd. De ketenaanpak is deels belegd binnen de reguliere Jeugdnetwerken en deels binnen de staf Veiligheid. Bekostiging vindt plaats vanuit zowel het programma Meedoen als vanuit de reguliere Veiligheidsgelden. Veilig ondernemen, uitgaan en recreëren 5.1 KVO Een veilig ondernemersklimaat is van groot belang voor de leefbaarheid en economie van de stad, juist nu. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is daarbij onmisbaar. Rapportcijfer veiligheid op bedrijventerreinen en winkelcentra in 2014 is een 7,5. Voortzetting KVO. Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk Doel afgelopen periode Hercertificeren winkelgebieden en alle bedrijventerreinen. Wat hebben we gedaan De essentie van KVO is de goede samenwerking. Hierdoor is het mogelijk om ondernemers beter te wapenen tegen criminele activiteiten. Criminele trends worden op de voet gevolgd en - waar mogelijk wordt tijdig geanticipeerd. Snelle, directe communicatie is mogelijk voor KVOwinkelgebieden via website, sms, facebook en een speciaal ontwikkelde KVO-app (primeur in Nederland). Voor KVO-bedrijventerreinen geldt dat er een nauwe samenwerking is met collectieve beveiliging en I-Watch in Zwolle. De ondernemers zelf hebben een camerabewakingssysteem gerealiseerd per Inmiddels wordt zichtbaar dat het aantal 16

18 misdrijven op de bedrijventerreinen daalt ten opzichte van vorige jaren. Wat gaan we nog doen Financiële Alle winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn/blijven gecertificeerd, waarbij blijvend op zoek zijn naar innovatieve instrumenten. Vanuit het programma veiligheid wordt jaarlijks een bijdrage geleverd aan de KVO-winkelgebieden voor samenwerking en randvoorwaarden ( ) naast een gelijke bijdrage van het MKB. Voor de certificering van de winkelgebieden wordt vanuit de gemeente jaarlijks circa betaald. Alle winkelcentra zijn aangesloten en gecertificeerd. Een effect daarvan is wel dat de kosten van het certificaat elke twee jaar (certificeringtermijn) voor elk winkelcentrum terugkomen De certificeringkosten komen daarmee gemiddeld op ca per jaar. Dit zijn dus niet de kosten van allerlei maatregelen die gedeeld worden door MKB en gemeente. Nog dit jaar zal worden besloten of kan worden afgezien van certificering door het KIWA/CCV zonder afbreuk te doen aan de KVO samenwerking en het bijbehorend instrumentarium. 5.2 Horeca / Geweld op straat In het in 2009 vastgestelde horecabeleid is de missie geformuleerd: groei van de horeca en minder negatieve effecten. Daar naast is het waarborgen van veiligheid van horecabezoekers en de openbare orde een belangrijke doelstelling. Terugdringen van uitgaansgeweld en overlast KVU maatregelen worden uitgevoerd Uitvoering geven aan Integraal horecabeleid Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet Het verder terugdringen van (objectief vastgestelde) uitgaansgeweld. Doel afgelopen periode Uitvoeren diverse maatregelen KVU waaronder structureel veiligheidsoverleg en ontzeggingensysteem. Wat hebben we gedaan Het aantal bedreigingen en mishandelingen in de uitgaansgebieden in Deventer zien wij dalen. Het rode/gele kaarten systeem (collectief ontzeggingenbeleid) werpt zijn vruchten af. Het systeem werkt als volgt: Een gele kaart wordt uitgereikt bij overtreding van de huisregels in een enkel horecabedrijf. Indien het een ernstige overtreding betreft of een herhaling van overlastgevend gedrag in een tweede horecagelegenheid dan wordt een rode kaart afgegeven. In dat geval is de overtreder een jaar lang niet welkom in alle bij het KVU aangesloten horecabedrijven. Nagenoeg alle horeca-gelegenheden met een ontheffing sluitingsuur zijn aangesloten. In 2013 zijn 13 rode en 71 gele kaarten uitgereikt. Door de extra inzet vanuit de politie op de uitgaansavonden en vroegtijdige signalering en aanpak in het kader van de kwaliteitsmeter veilig uitgaan (KVU) door de samenwerkingspartners is het prettig recreëren in de Deventer horeca. Uit de gebiedsscan van de politie blijkt dat zowel het geweld tegen overheidsmedewerkers als het horecapersoneel het afgelopen jaar licht is gedaald. Hierbij moet worden opgemerkt dat de heftigheid van geweld, mede als gevolg van excessief middelengebruik, toeneemt. Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd met als voornaamste doel het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Naar aanleiding van de gewijzigde Drank en Horecawet zijn in 2013 bestaand beleid en regelgeving van de gemeente Deventer opnieuw tegen het licht gehouden waarbij is nagegaan of en zo ja, welke wijzigingen/aanvullingen wenselijk zijn. Hierbij zijn diverse ketenpartners en marktpartijen, betrokken bij het thema, geraadpleegd. De uitkomst hiervan is neergelegd in de nota Uitgangspunten implementatie nieuwe Drank- en Horecawet welke op 30 oktober 2013 door de raad is vastgesteld. Besloten is geen nieuwe regels in te voeren en voor de 17

19 Wat gaan we nog doen Financiële nadruk te leggen bij het voorkomen/tegengaan van drankgebruik van jongeren in de openbare ruimte. In vervolg op de nota met uitgangspunten zal in juni van dit jaar het Preventie en Handhavingsplan DHW ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Hierin is concreet uitgewerkt hoe gemeente samen met partners preventie en handhaving vorm zullen geven, welke prioriteiten gelden en welke middelen worden ingezet. Veel maatregelen die zij ingezet zijn erg effectief gebleken. De grootste meerwaarde zit in de structurele en intensieve samenwerking tussen alle relevante partners. De uitdaging naar de toekomst toe zal voornamelijk liggen om deze positieve tendens blijvend vast te houden. Vanwege decentralisatie van de Drank- en Horecawet is de gemeente met ingang van 1 januari 2013 belast met het toezicht en handhaving hierop. Bij de VJN 2012 is gemeld dat specifiek voor dit doel geen extra middelen vanuit het rijk ter beschikking zijn gesteld. Tot nu toe werd verondersteld dat de kosten voor deze nieuwe taken gedekt zouden kunnen worden vanuit de bovengenoemde geprognosticeerde meeropbrengsten horecaleges. Nu deze baten achterblijven is dit een risico. Hierdoor zijn op voorhand geen structurele middelen beschikbaar voor het uitvoeren van deze toezicht- en handhavingstaken. Over de omvang en invulling van de nieuwe taken wordt u mede ook in relatie tot hetgeen is opgemerkt bij de leges horeca, dit voorjaar nog een afzonderlijke nota aangeboden. 5.3 Evenementen Evenementen hebben een positieve uitstraling voor de stad en het ommeland. Maar zij brengen ook veiligheidsrisico s met zich mee. Evenementen waren niet als prioriteit opgenomen in de visie veiligheid. In 2011 is het beleid Trost op d EVENEMENTEN vastgesteld. Hierin zijn de ambitie, visie en kwaliteitscriteria geformuleerd ten aanzien van de Deventer evenementen. Voor alle C-evenementen is vastgelegd op welke vergunningaspecten toezicht wordt gehouden en maakt toezicht onderdeel uit van het coördinatieteam Doel afgelopen periode Uitvoering van het evenementenbeleid en evaluatie van het onderdeel vergunningverlening. Wat hebben we gedaan Het afgelopen jaar zijn zo n 800 evenementen aangemeld. Het overgrote deel hiervan betreft kleine meldingsevenementen of de weinig risicovolle A-evenementen. Daarnaast zijn 15 B-evenementen en 10 C-evenementen voorbereid waaronder de bekende Deventer evenementen als Deventer Op Stelten, boekenmarkt en Dickens. Bij de voorbereiding en uitvoering van risicovolle evenementen wordt conform beleid nauw samengewerkt met de organisator, de parate hulpdiensten en de veiligheidsregio. Tijdens het evenement wordt regie gevoerd vanuit een multidisciplinair coördinatieteam samen met de evenementenorganisator. Alle evenementen zijn goed verlopen en er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Het vergunningendeel van het beleid is in het afgelopen jaar samen met de verschillende organisatoren en hulpdiensten geëvalueerd. Een van de punten die wat betreft veiligheid van evenementen naar voren kwam was de wijze waarop de Deventer omgaat met aangevraagde tijdelijke constructies. Dit onderdeel zijn we op dit moment aan het uitwerken naar een zo praktisch mogelijke, maar wel zo veilig mogelijke werkwijze. Dit doen wij samen met een aantal marktpartijen (organisatoren en leveranciers tenten en podia). Voor de zomervakantie verwachten wij dat er een voorstel ligt wat ook bestuurlijk wordt gedragen en waarmee we vervolgens mee gaan werken. Naast het aspect tijdelijke constructies is door de organisatoren gevraagd of wij opnieuw naar een aantal voorschriften willen kijken. Het verzoek was om meer maatwerk te leveren. Dit doen wij nu door aan de voorkant van het vergunningproces intensiever in overleg met de organisator te 18

20 Wat gaan we nog doen treden, om daarmee specifieker in beeld te krijgen wat aangevraagd wordt. Op die manier kunnen wij beter inschatten welke maatregelen nodig zijn en hoeven wij niet meer van de organisator vragen dan nodig is. Een ander punt uit de evaluatie was de vraag van organisatoren om eerder de vergunning te verlenen, zodat er voldoende tijd overblijft om in de praktijk uitvoering te geven aan de voorschriften die gesteld worden op dit punt hebben wij een slag gemaakt voor zover wij dit kunnen beïnvloeden. Dit jaar wordt een groot aantal van de vergunningen eerder verleend. Dit komt o.a. omdat wij actief bellen met organisatoren van jaarlijks terugkerende evenementen om hun aanvraag tijdig in te dienen. De uitvoering van het beleid is op schema. Op basis van de hierboven beschreven evaluatie zullen daar waar hiertoe aanleiding bestaat (operationele) aanpassingen worden gedaan. Daarnaast zullen de ontwikkelingen op het gebied van evenementen in het kader van de economische visie (boeiende be-leefstad) worden gevolgd. Algemene tendens is dat het aantal evenementen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd,stijgt. Daarnaast worden evenementen steeds grootschaliger en complexer. De gemeente bevindt zich daarbij vaak in een complex krachtenveld; enerzijds willen we zo veel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van organisatoren, anderzijds neemt, met name ook bij burgers, het draagvlak voor grootschalige evenementen af. 5.4 Voetbal Voetbal moet aantrekkelijk en veilig zijn. Voetbalveiligheid vraagt om een goed samenspel tussen de voetbalvierhoek : gemeente, regiopolitie, Openbaar Ministerie en de betaald voetbalorganisatie. Voortgang van de intensieve en pro-actieve samenwerking binnen het VOGA en aanpak hooligans. Terugdringen van politie inzet. Streven naar normalisatie. Minder politie inzet, dalende lijn stadionverboden Doel afgelopen periode De organisatie rondom voetbal en veiligheid doorontwikkelen zodat wordt tegemoet gekomen aan de eisen die de eredivisie aan de veiligheidsorganisatie, en de samenwerking binnen de voetbalvierhoek, stelt. Wat hebben we Het hernieuwde optreden in de eredivisie het afgelopen seizoen heeft veel gedaan? van de voetbalveiligheidsorganisatie gevraagd.; In de eredivisie acteren een groot aantal clubs met in de achterband hooligans die ernstig ontoelaatbaar gedrag vertonen. Hoewel de eigen aanhang van Go Ahead Eagles zich in zeer overwegende mate op een positieve wijze onderscheid moeten we onze ogen niet sluiten voor de andere kant (overlastgevend gedrag tijdens zowel uit- en thuiswedstrijden als ook buiten wedstrijden om).het lerend vermogen van de veiligheidsorganisatie (club, politie, OM, gemeente) bleek echter groot; met elkaar is met in staat gebleken ernstige incidenten te voorkomen. Dit met uitzondering van een incident rondom de thuiswedstrijd tegen NEC, waarbij supporters vernielingen in rondom het stadion hebben gepleegd. Gebleken is dat de hooligan doelgroepaanpak, waarmee enkele jaren geleden al is gestart, met name dit seizoen zijn vruchten afwerpt. De informatiepositie is goed. Er zijn het afgelopen jaar door de politie nagenoeg geen aanhoudingen verricht. In totaal heeft de inzet van politie rondom thuiswedstrijden dit seizoen uur gevraagd. Voorgaand seizoen was dit 4000 uur. Een stijging van 37,5 procent. Gelet op het feit dat wij dit seizoen te maken hadden met een veel groter aantal (potentiële) risicowedstrijden dan vorig jaar (zo werden we onder andere geconfronteerd met hoge risicowedstrijden tegen Ajax, Zwolle en Twente) is dit geen disproportionele stijging. Wat gaan we nog doen In de zomer van 2014 zal functioneren van de voetbalvierhoek in het afgelopen jaar, uitvoerig worden geëvalueerd. Hierbij zal worden gekeken naar: - Optreden en samenwerking voetbalvierhoek op zowel strategisch als operationeel niveau 19

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte Horeca-interventiedraaiboek Afdeling Ruimte Inleiding Voor u ligt het horeca-interventiedraaiboek. In dit stuk staat beschreven hoe en door wie overtredingen door (horeca-)s worden opgemerkt en welke maatregelen

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014

Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 Pagina 1 Samenvatting Eind 2010 is de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 van de gemeente Dalfsen vastgesteld door de gemeenteraad. De kadernota

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie