Veiligheidsbeeld Hoorn 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeeld Hoorn 2014"

Transcriptie

1 Veiligheidsbeeld Hoorn 2014 Team Veiligheid Gemeente Hoorn

2 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel... 2 Achtergrond Veiligheid uitgelegd Objectieve en subjectieve veiligheid Fysieke en sociale veiligheid Integraal veiligheidsbeleid Algemeen veiligheidsbeeld Stadsscan Regioscan Jeugd... 6 Alcohol en drugs... 7 EU-migranten... 7 Huiselijk geweld... 7 Overige criminele structuren Landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op veiligheid Conclusie Wat willen we bereiken ten opzichte van de veiligheid?

3 1. Inleiding Voor u ligt het Veiligheidsbeeld 2014 van de gemeente Hoorn. In het eerste gedeelte van dit document wordt er, op basis van de stadsscan 2010 en de regioscan 2013, een algemeen beeld geschetst van de veiligheidssituatie in de gemeente Hoorn. In het tweede gedeelte wordt de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid nader toegelicht. Hierbij verschuift de focus van het veiligheidsbeleid van enkelvoudige en zichtbare veiligheidsproblemen naar de meer complexere en onzichtbare veiligheidsproblemen. De doorlooptijd van het veiligheidsbeeld betreft een langere periode. Reden hiervoor is dat het oplossen van complexe en onzichtbare veiligheidsproblemen vaak niet mogelijk is in een paar jaar. Wel zal het veiligheidsbeeld medio 2018 worden geactualiseerd op basis van een nieuwe Stads-/Regioscan. Doel Het doel van dit Veiligheidsbeeld is om een overzicht te geven van de (effecten van de) geleverde inspanningen op het gebied van veiligheid in de gemeente Hoorn en een overzicht te geven op welke vlakken het gewenst is om de komende decennia inspanningen te leveren. Hiernaast willen we met dit Veiligheidsbeeld een handreiking aanbieden aan de betrokken partners in het veiligheidsdomein, met daarin een uiteenzetting van de vraag wat er vanuit de verschillende partijen gaat gebeuren op het gebied van veiligheid, maar ook waarom er gevraagd wordt om bepaalde acties te leveren. Achtergrond In de afgelopen jaren zijn er verschillende beleidsstukken geschreven ter bevordering van de veiligheid in de gemeente Hoorn. Hierbij valt te denken aan Koersen op Sociale Veiligheid , Doorkoersen op Sociale Veiligheid en de Veiligheidsambitie Naar aanleiding van een teleurstellende plaats in het Gemeentelijke Veiligheidsindex is er in 2010 een Stadsscan uitgevoerd. Deze stadsscan bracht patronen van de lokale criminaliteit en overlast in de gemeente Hoorn in kaart. De uitkomsten van deze Stadsscan 2010 vormde één van de aanleidingen om het veiligheidsbeleid in de gemeente Hoorn aan te scherpen en hierin meer focus aan te brengen. Een nieuwe veiligheidsscan is in 2013 uitgevoerd met als doel de balans op te maken van de maatregelen die genomen zijn op basis van de uitkomsten van de eerste stadsscan. Deze veiligheidsscan is in samenwerking met omliggende gemeente uitgevoerd, omdat veiligheidsproblemen niet ophouden aan de gemeentegrenzen. Bovendien maakt Hoorn sinds 2013 deel uit van een grotere politie-eenheid en worden de prioriteiten voor de politie op de Westfriese schaal (zonder Koggenland) bepaald. Dat maakte een scan voor dit hele gebied een logische stap. Hiernaast staat het coalitieakkoord stil bij de verdere verbetering van de veiligheid in de gemeente Hoorn. Het coalitieakkoord richt zich op het belang van samenwerking in het gebied van veiligheid. Er wordt niet alleen gekeken naar de rollen van de gemeente, politie en woningcorporaties op het gebied van veiligheid, maar vooral naar de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers inzake de veiligheid in de gemeente Hoorn. Tevens staat er in het coalitieakkoord dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheid tot stadsvernieuwing ter verbetering van de leefbaarheid in de wijken. 2

4 2. Veiligheid uitgelegd Veiligheid is een veel omvattend onderwerp. Als het gaat om veiligheid kan men denken aan bijvoorbeeld veiligheid op de werkvloer, veiligheid in het uitgaansgebied, maar ook aan de crisis- en rampenbestrijding. Veiligheid kan als volgt worden gedefinieerd: veiligheid is de gewenste mate van ordening en rust in het openbare leven en de gewenste mate van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantasting. Onveiligheid is alles wat daarop inbreuk maakt. Die inbreuken op veiligheid kunnen feitelijke aantastingen van de veiligheidssituaties betreffen zoals diefstal en brand (objectieve veiligheid), maar kunnen ook veiligheidsrisico s en gevoelens van onveiligheid (subjectieve onveiligheid) betreffen. 2.1 Objectieve en subjectieve veiligheid Zoals te lezen valt uit de voorgaande definitie van veiligheid kan er een onderscheid worden gemaakt tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid heeft betrekking op de feitelijke criminaliteit in de openbare ruimte. Gegevens over objectieve veiligheid kunnen door de gemeente worden verkregen door middel van politiegegevens en eigen bijgehouden cijfers over veiligheid. Een voorbeeld van objectieve veiligheid is het onderstaande schema van politiegegevens over het aantal misdrijven in de laatste maanden van Bron: rapportage politie Subjectieve veiligheid heeft betrekking op het gevoel van mensen en is te meten door burgers actief te vragen naar hun (on)veiligheidsgevoelens. In de gemeente Hoorn gebeurde dit door het uitvoeren van een Veiligheidsmonitor. In deze enquête werd, onder andere, gevraagd aan inwoners van de gemeente Hoorn hoe zij hun veiligheid beleefden. Oordeel veiligheid woonomgeving (rapportcijfer) Aandeel inwoners (%) dat het idee heeft dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt Gemeente Hoorn % Vermijdingsgedrag (%) Niet open doen 10% Omlopen of omrijden 5% Voelt zich onveilig op straat 5% Voelt zich onveilig thuis 5% Bang slachtoffer te worden 4% Bron: Veiligheidsmonitor

5 Er bestaat geen direct verband tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Er kan namelijk een hoog onveiligheidgevoel bestaan bij inwoners bij een feitelijk veilige situatie. Een bekend voorbeeld hiervan is dat burgers bang zijn om overvallen te worden, maar minder bang zijn om een ongeluk te krijgen in het verkeer. Dit terwijl er een hogere kans bestaat om een ongeluk te krijgen in het verkeer dan om overvallen te worden. 2.2 Fysieke en sociale veiligheid Naast het onderscheid tussen objectieve en subjectieve veiligheid, kan er ook nog een onderscheid worden gemaakt tussen fysieke en sociale veiligheid. Fysieke veiligheid heeft betrekking op de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen, bijvoorbeeld in het verkeer of in de industrie. Fysieke veiligheid kijkt naar risico s die van buiten komen. Hierbij valt te denken aan veilige oversteekplaats voor voetgangers of brandveiligheidsregels voor gebouwen. Sociale veiligheid heeft betrekking op de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen. Bij bedreiging van de sociale veiligheid valt te denken aan agressief gedrag, onaangepast gedrag, diefstal of verkoop en gebruik van verdovende middelen. 2.3 Integraal veiligheidsbeleid Naast de verschillende soorten veiligheid, kan veiligheid ook worden aangemerkt als een integraal onderwerp. Er is sprake van een integraal veiligheidsbeleid wanneer het onderwerp veiligheid een breder perspectief heeft langs de lijnen van tijd, ruimte, netwerken en beleidsterreinen. Een integraal veiligheidsbeleid kan worden gedefinieerd als het op een systematische en samenhangende manier van werken aan het behoud of verbeteren van de veiligheid. Dit gebeurt onder regie van de gemeente en de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partners, uitgevoerd in een samenhangend geheel van maatregelen. Binnen de gemeente Hoorn wordt er gestreefd naar het opnemen van een structurele paragraaf betreffende veiligheid in ieder (relevant) beleidsdocument. Bij de ontwikkeling en uitvoering van een integraal veiligheidsbeleid werkt de gemeente Hoorn met verschillende interne en externe partners. Hierbij kan worden gedacht aan de politie, de Veiligheidsregio, het OM, welzijnswerk (Netwerk), onderwijsinstellingen en woningcorporaties (Intermaris). Maar ook inwoners en ondernemers hebben hun eigen rol op het gebied van veiligheid. Bij de aanpak van veiligheidsproblemen moet er worden gekeken bij welke partner de meeste invloed ligt om het betreffende probleem aan te pakken. En vaak is dit niet de gemeente. 4

6 3. Algemeen veiligheidsbeeld In de afgelopen jaren zijn er twee veiligheidsscans uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de bestaande veiligheidsproblemen in de gemeente Hoorn. Aanleiding voor de uitvoering van de eerste veiligheidsscan (Stadsscan) was de combinatie van een teleurstellende positie van de gemeente Hoorn in de Gemeentelijke Veiligheidsindex (positie 17). Deze stadsscan presenteerde zijn uitkomsten in Stadsscan 2010 De stadsscan 2010 bracht patronen van lokale criminaliteit en overlast in kaart. Eén van de belangrijkste conclusies uit deze stadsscan was dat onder andere door de gemaakte stedenbouwkundige keuzes in Hoorn, onze stad niet zonder meer zou kunnen behoren tot de veiligste gemeenten in Nederland. De gemeente Hoorn kreeg in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw te maken met een snelle groei waardoor er veel nieuwe woningen bijgebouwd moesten worden. Focus hierbij was niet op sociale veiligheid, overlast en de aanpak hiervan, maar op snelle groei en het opbouwen van voorzieningen. De wijken die in deze periode gebouwd zijn, worden gekenmerkt door hoge bebouwingsdichtheid waardoor criminelen makkelijk kunnen scoren en wegvluchten, schaarse buitenruimte waardoor er relatief snel overlast ervaren wordt, relatief veel goedkope huurwoningen met een eenzijdige samenstelling van bewoners en die in termen van inbraakpreventie slecht scoren en een hoge mate van kwetsbaarheid met zich meebrengen. De stadsscan 2010 concludeerde dat de snelle groei van Hoorn in combinatie met de stedenbouwkundige structuur, bevolkingssamenstelling en de invloed daarvan op de kwetsbaarheid van bewoners, bij hebben gedragen aan het relatief hoge niveau van geregistreerde criminaliteit en overlast. Uiteraard vanuit de inzichten van nu. Een andere conclusie van de stadsscan 2010 was dat de gemeente Hoorn een vatbare infrastructuur heeft voor bepaalde vormen van criminaliteit. Dit had te maken met de centrumfunctie van de gemeente, de zwakke sociaal economische opbouw van delen van de stad en de aanwezigheid van relatief geïsoleerde sociaal economisch zwakkere en, min of meer, gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Hiernaast kwam naar voren dat drugs een belangrijk thema vormden in de gemeente Hoorn en de regio. Het aanbod van drugs was hoog in Hoorn. Drugsgebruik en -handel werkte overlast in de hand, maar verhoogde ook de kans op marginalisering en criminaliteit. De gemeente bleek ook een ideale infrastructuur te hebben voor hennepteelt. Criminelen maakten gebruik van de sociaal economisch zwakke positie van bepaalde bevolkingsgroepen die de verleiding van extra financiële inkomsten niet konden weerstaan. Er werden doelbewust klanten geworven onder kwetsbare en vatbare groepen. Ook uitte de stadsscan 2010 het vermoeden van verwevenheid van een deel van de reguliere zichtbare probleemgroepen (zoals overlastgevende jeugd) met de georganiseerde criminaliteit. Tevens werd het vermoedden geuit dat een deel van de overlastgevende hanggroepjongeren zich was gaan toeleggen op meer afgeschermde en onzichtbare ernstiger criminaliteit met hun eigen buurt als werkgebied. Deze jongeren werden verleid door het vooruitzicht van snel en makkelijk veel geld verdienen of werden daartoe aangezet of gedwongen vanuit hun eigen vriendenkring. De activiteiten van deze jongeren waren niet goed in beeld bij de verschillende partners. De stadsscan 2010 uitte ook de zorg over het vermoeden van een verband tussen de onzichtbare ernstige criminele activiteiten en de zichtbare alledaagse criminaliteit. De stadsscan 2010 benadrukte het belang van een goede informatiepositie voor toezicht en handhaving over de aard en omvang van diverse vormen van criminaliteit en de daaraan gelieerde criminele groeperingen en risicogroepen, en de samenwerking tussen de ketenpartners. De uitkomsten van deze stadsscan waren één van de aanleidingen om het veiligheidsbeleid van de gemeente Hoorn aan te scherpen en te baseren op reële veiligheidsproblemen. Dit heeft geleid tot de Veiligheidsambitie In 2013 is de balans opgemaakt van dit aangescherpte veiligheidsbeleid door een nieuwe (regionale) veiligheidsscan uit te voeren. 5

7 3.2 Regioscan 2013 Omdat veiligheidsproblemen niet ophouden bij de gemeentegrenzen en de politieprioriteiten sinds 2013 op de schaal Westfriesland worden bepaald, is de veiligheidsscan in 2013 op deze schaal gehouden. Bovendien zijn er de laatste jaren al verschillende projecten regionaal opgepakt. Voorbeelden van deze regionaal opgepakte projecten zijn het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en (tijdelijke) huisvesting van EU-migranten. De opmaat naar een meer regionale Veiligheidsambitie lag hiermee voor de hand. Een van de conclusies in de regioscan 2013 is dat ongeveer de helft van het totaal aantal geregistreerde delicten en overlast incidenten uit de regio West-Friesland voor rekening kwam voor de gemeente Hoorn. Dit kwam deels voort uit het feit dat Hoorn de meeste bewoners en grootste woningvoorraad heeft en fungeert als centrumgemeente. Hiernaast kende Hoorn een aantal wijken met een concentratie van sociale problematiek en leefbaarheidsproblemen waarbij de toegepaste stedenbouw een negatieve rol speelde in deze veiligheidsproblematiek. Sinds 2010 is veiligheid een duidelijke prioriteit geworden in de gemeente Hoorn. Ten opzicht van voorgaande jaren is de focus van het veiligheidsbeleid meer komen te liggen op specifieke dossiers, locaties en groepen die voor relatief veel problemen in plaats van een brede verzameling van veiligheidsbeleid. Hiernaast werden er extra inspanningen geleverd ten aanzien van veilig wonen en veilig uitgaan; naast partnerschap de prioriteiten in de Veiligheidsambitie De aanpak van de politie werd meer geconcentreerd op analyses van betreffende problemen in plaats van reactief handelen. Dit resulteerde erin dat er vooruitgang geboekt op de aanpak van vermogensdelicten en uitgaansgeweld. Wel concludeerde de regioscan 2013 dat de opsporing van gecriminaliseerde jeugdgroepen of groepen die zich toeleggen op drugscriminaliteit is nog niet voldoende gebaseerd is op analyses en vooral nog een reactief karakter heeft. Hiernaast stagneert de analyse en strafrechtelijke aanpak van hennep. Jeugd De integrale groeps- en locatieaanpak hebben in de gemeente Hoorn positieve resultaten opgeleverd. Maar jongeren en jongvolwassenen hebben in de gaten dat ze door het begaan van systematische locatie- of groepsgebonden overlast of criminaliteit in beeld komen bij de overheid. Mede door dit te ontlopen worden ze steeds moeilijker opgepikt op de radar van de overheid. Hoorn /- % van het basisteam in 2012 Aantasting OO % waaronder vernieling % Jeugdoverlast % De regioscan 2013 versterkte verder de vermoedens die ook al zijn geuit in de stadsscan 2010 van doorgecriminaliseerde jeugdgroepen. Het etiket van groep wordt steeds lastiger ergens op te plakken omdat het vandaag de dag eerder gaat om losse netwerken, soorten van maatschap of samenwerkende zzp ers, dan om de klassieke groepsvorming. Ook is het jeugdgedrag steeds vaker geografisch gespleten : hinder of overlast in de directe woonomgeving, maar criminaliteit (o.a. geweld en vermogensdelicten of drugsdelicten) elders in de gemeente, stad of regio. 1 Verder wordt het steeds moeilijker om groepen te bestempelen als jeugdgroepen. De jongeren worden ouder en trekken meer op met twintigers waardoor de gemiddelde leeftijd van een groep omhoog gaat en niet meer kan worden aangemerkt als een jeugdgroep. 1 Regioscan 2013, p. 68 6

8 Ook al kwam er in de regioscan 2013 niet naar voren dat Hoorn problematische jeugdgroepen heeft, er werd wel geconcludeerd dat de gemeente Hoorn een betekenisvolle categorie jeugdige criminelen heeft die woonachtig en actief zijn in Hoorn. Er is een hoge kans dat het zicht op personen die crimineel doorbreken minder wordt omdat deze groep zich meer is gaan bezig houden met aangiftloze delicten, zoals drugshandel, mensenhandel en fraude, of ze worden criminele regelaars op de achtergrond. Het steeds hoger calculerend karakter van delicten maakt de personen nog meer onzichtbaarder. Hoe ouder de criminele personen worden, hoe geraffineerder ze te werk gaan. De gebruikelijke methode om problematische jeugdgroepen te classificeren is de shortlistmethodiek. Hierin worden de jeugdgroepen ingedeeld in drie mogelijke classificaties: hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Vanwege de toegenomen dynamiek in het jeugdgedrag is deze shortlistmethodiek een minder betrouwbare afspiegeling geworden voor jeugdcriminaliteit en overlast. Alcohol en drugs De aanpak van alcoholgebruik kent verscheidende successen. De regioscan 2013 adviseert te waken voor verslapping van de aandacht voor dit onderwerp, waardoor de vooruitgang die geboekt is teniet gedaan kan worden. Drugs zijn makkelijk verkrijgbaar in West-Friesland en de regio heeft een gelegenheidsstructuur voor hennepteelt. Dit komt, onder andere, door drie coffeeshops in de buurt (twee in Hoorn en één in Enkhuizen) en een enorm aanbod van coffeeshops in Amsterdam. Deze coffeeshops moeten worden bevoorraad via de achterdeur. Hiernaast geldt dat de infrastructuur van de regio erg geschikt is voor de aanleg van hennepplantages. Het buitengebied van de regio heeft grote schuren en slechte zichtlijnen waar het af- en aanrijden van vrachtwagens niet abnormaal is. Tevens zijn er genoeg geschikte woningen in kwetsbare wijken en te koop staande huizen die gehuurd kunnen worden en worden omgebouwd als hennepplantages of dealpanden. Toch worden er relatief weinig hennepplantages aangepakt. Dit komt deels doordat de aanpak van hennepplantages bij de politie een lagere prioriteit heeft. Dit resulteert in een lage pakkans voor criminelen als het gaat om het in gebruik hebben van hennepplantages. De regioscan 2013 geeft aan dat de straathandel in drugs zich vooral concentreert op locaties waar veel jongeren zich bevinden. Hierbij valt te denken aan de horeca, de havengebieden en onderwijsinstellingen. EU-migranten De regioscan 2013 staat ook stil bij de opkomst van EU-migranten. Verschillende vraagstukken over illegale vormen van huisvesting, uitbuiting, premieontduiking en overlast met betrekking op EU-migranten worden momenteel regionaal opgepakt. Op regionaal niveau zijn er in de periode tussen september 2010 en juni 2012 totaal 234 locaties bezocht, waarvan 122 locaties niet voldeden aan de geldende voorschriften. Dit onderwerp kent ook het risico van mensenhandel en uitbuiting. Huiselijk geweld Het geregistreerde aantal huiselijk geweld laat de afgelopen jaren een stabiel niveau zien. Dit is in tegenspraak met de lokale (niet-geregistreerde) kennis (straatinformatie) over huiselijk geweld. Hier wordt namelijk een stijging van huiselijk geweld waargenomen. De regioscan 2013 geeft aan dat een mogelijke oorzaak van het hoge aantal gevallen van huiselijk geweld de economische crisis is. Door de economische crisis zitten er meer mensen thuis die werkloos zijn geworden. Dit gebeurt vaak op kwetsbare locaties met een hoog aantal laagopgeleiden en vaak kleinere woningen. Hierdoor is er een grotere kans op conflicten en geweld. De economische crisis zorgt ook voor financiële problemen. De problemen vergroten de kans op irritaties en conflicten in kringen met een toch al lage geweldsdrempel. Hiernaast is er een toename te zien in het aantal conflicten en geweldsincidenten van personen met een GGZ behandeling en er komt ook meer (huiselijk en onderling) geweld voor bij EU-migranten. 7

9 Overige criminele structuren De regioscan 2013 geeft aan dat er verschillende criminele familie(achtige) structuren actief zijn in de regio. Hierbij gaat het niet alleen over een combinatie van asociaal gedrag en eenvoudige vormen van criminaliteit maar ook over professionele criminaliteit. Tevens uit de regioscan 2013 het vermoeden dat er een goed georganiseerd helingcircuit in de gemeente Hoorn bestaat. Aanleiding voor dit vermoeden is het hoge niveau door de jaren heen van vermogensdelicten. Ook een belangrijk aandeel in het aantal woninginbraken komt uit de groep van lokale daders en dadergroepen die gebruik maken van hun lokale informatie of voorkennis en de lage aangiftebereidheid van bepaalde bevolkingsgroepen. 3.3 Landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op veiligheid Niet alleen lokale ontwikkelingen hebben invloed op de veiligheid in de gemeente Hoorn maar ook landelijke ontwikkelingen. Zo zorgt de financiële crisis ervoor dat er meer mensen werkloos thuis zitten waardoor er eerder overlast kan worden ervaren. Tevens kunnen werklozen sneller verleid worden tot crimineel gedrag. Door de veranderingen in het sociale domein zullen mensen eerder terug moeten vallen op hun eigen vangnet, ook waar dit eigenlijk niet mogelijk is omdat dit vangnet te klein is of helemaal niet bestaat. Dit kan er in resulteren dat mensen met psychische problemen langer op straat blijven rondlopen en problemen veroorzaken. Als gevolg hiervan worden deze mensen in plaats van verdachten cliënten en is de politie meer bezig met de opvang van mensen met psychische problemen dan met hun kerntaken. Ook de invoering van de landelijke politie en de regionalisering van de brandweer hebben invloed hebben op de veiligheid in Hoorn. In Nederland zijn verschillende kickboksgala s geplaagd door (ernstige) incidenten. Hierbij zijn vaak niet alleen de boksers zelf betrokken, maar ontstaan er genoeg conflicten tussen bezoekers die soms te maken hebben met openstaande rekeningen in het criminele circuit. Het vermoeden is dat door het verhuren van VIP-tafels geld wordt witgewassen. Volgens de politie en het RIEC is er een sterke verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld. De gemeente Hoorn heeft hier op ingespeeld en een beleidsregel vastgesteld waarin voorwaarden worden gesteld aan het organiseren van kickboksgala s om criminele parktijken tijdens deze evenementen te voorkomen. De laatste tijd zijn motorclubs, zoals de Hells Angels en Satudarah, veelvuldig in het nieuws omtrent hun criminele activiteiten. De regioscan 2013 kon op basis van beschikbare bronnen niet beoordelen of in de regio West-Friesland de rechtsorde werd bedreigd door lokale motorclubs. Ondertussen zijn er steeds meer signalen, dat een of meerdere motorclubs zich wil vestigen in de gemeente Hoorn. Belangrijk is om deze ontwikkelingen op de voet te volgen. 3.4 Conclusie De veiligheidssituatie in de gemeente Hoorn kan als volgt worden samengevat: De gemeente Hoorn heeft te kampen met specifieke veiligheidsproblemen onder anders als gevolg van de stedenbouwkundige en sociale structuren (het DNA van de stad), een vatbare infrastructuur voor systematische criminaliteit met name rond drugsproductie en handel. Op het gebied van enkelvoudige en zichtbare veiligheidsproblemen (woninginbraken, diefstal, geweld en vernieling) heeft de gemeente Hoorn de afgelopen jaren stevig ingezet. Hierbij zijn goede resultaten behaald. Dit maakt het mogelijk de aandacht te verleggen naar de minder zichtbare en complexere problematiek en naar de oorzaken en ontstaansfactoren van vormen van onveiligheid. 8

10 4. Wat willen we bereiken ten opzichte van de veiligheid? De gemeente Hoorn is op de goede weg als het gaat om de verbetering van de veiligheid in de gemeente Hoorn. Dit betekent niet dat we de focus op veiligheid kunnen laten verzwakken. In de AD misdaadmeter staat de gemeente Hoorn niet meer zo hoog in de top de onveiligste gemeente in Nederland, maar we schommelen sinds 2012 rond de 40 ste plek van onveiligste gemeente in Nederland. In de Atlas der Gemeente 2014, een ranglijst van 50 gemeenten op verschillende onderwerpen, staat de gemeente Hoorn bij het onderwerp veiligheid op plaats 33. De gemeente Hoorn scoort op veiligheid dus beter, maar nog duidelijk niet in het linker rijtje. De zichtbare veiligheidsproblemen, zoals woninginbraken en vernielingen, zijn door het beleid van de afgelopen jaren merkbaar afgenomen. De structurele veiligheidsproblemen (oorzaken) zijn echter minder eenvoudig beïnvloedbaar. De gemeente Hoorn is klaar voor een nieuwe fase in het veiligheidsbeleid dat zich meer op deze problematiek richt. Hierbij moet worden opgemerkt dat de oorzaken voor de meer complexe onzichtbare veiligheidsproblemen over een tijdsbestek van een aantal decennia zijn ontstaan en dat de structurele aanpak van deze problemen dan ook zeker langere tijd gaat kosten. De zichtbare en onzichtbare problematiek kan zich het beste vergelijken met een ijsberg. Het topje van de ijsberg is zichtbaar, maar het grootste en lastigste probleem bevindt zich onder water en is niet zichtbaar. Zichtbaar: 1. Stedenbouw 2. Uitgaansgeweld 3. Overlastgevende Jeugd 4.Vernielingen 5.Woninginbraken Onzichtbaar: 1. Criminele carrièreladder 2. Motorclubs (in opkomst) 3. Radicalisering (in opkomst) 4. Zedenzaken (in opkomst) 5. Hennep/heling 6. Criminele samenwerkingsverbanden Door een vinger aan de pols te houden met betrekking tot enkelvoudige en zichtbare veiligheidsproblemen en meer te richten op de aanpak van complexe en onzichtbare veiligheidsproblemen zet de gemeente een volgende stap zetten in de verbetering van de veiligheid in de gemeente Hoorn. Dit is uitgewerkt in de nieuwe Veiligheidsambitie

Veiligheidsambitie Hoorn. Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933

Veiligheidsambitie Hoorn. Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933 2018 Veiligheidsambitie Hoorn Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933 Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Veiligheidsambitie 2018 Onze ambitie Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Daar zetten

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven KADERNOTA VEILIGHEID 2015-2018 Veilig zijn en veilig blijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Waarom een Kadernota Veiligheid? 3 Doel: het verbeteren van de veiligheid 3 Onze missie 3 Leeswijzer 3 2. Huidige

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden DISTRICTSJAARPLAN 2013 District De Eilanden Controlling Spijkenisse, 3 december 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 INLEIDING...4 1 KORPSDOELSTELLINGEN...5 1.1 DOELSTELLINGEN 2013...5 2 LOKALE PRIORITEITEN...6

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit?

Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit? Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit? Razia Ghauharali & Ruud Dorenbos 1 1. Inleiding Overlast jongeren loopt spuigaten uit, Extra aandacht overlast jongeren, Hardere aanpak tegen overlastgevende

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Verantwoordingsverslag Publiek cameratoezicht Enschede

Verantwoordingsverslag Publiek cameratoezicht Enschede Verantwoordingsverslag Publiek cameratoezicht Enschede - maart 2017 - Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waar hebben we cameratoezicht?... 3 3. Live uitkijken... 4 4. Extra uitkijk door politie (Aanpak overlast

Nadere informatie

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan Nummer : B-6.14.2008 Onderwerp : Beleidsprioritering jaarplan politie 2009 Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan 2009. Uithuizen, 11 september 2008. AAN DE

Nadere informatie

Commissienotitie. Bespreekpunten

Commissienotitie. Bespreekpunten Commissienotitie Wageningen, 19-1-2015 Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : 15.0200025 Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp:

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie