Veiligheidsbeeld Hoorn 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeeld Hoorn 2014"

Transcriptie

1 Veiligheidsbeeld Hoorn 2014 Team Veiligheid Gemeente Hoorn

2 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel... 2 Achtergrond Veiligheid uitgelegd Objectieve en subjectieve veiligheid Fysieke en sociale veiligheid Integraal veiligheidsbeleid Algemeen veiligheidsbeeld Stadsscan Regioscan Jeugd... 6 Alcohol en drugs... 7 EU-migranten... 7 Huiselijk geweld... 7 Overige criminele structuren Landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op veiligheid Conclusie Wat willen we bereiken ten opzichte van de veiligheid?

3 1. Inleiding Voor u ligt het Veiligheidsbeeld 2014 van de gemeente Hoorn. In het eerste gedeelte van dit document wordt er, op basis van de stadsscan 2010 en de regioscan 2013, een algemeen beeld geschetst van de veiligheidssituatie in de gemeente Hoorn. In het tweede gedeelte wordt de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid nader toegelicht. Hierbij verschuift de focus van het veiligheidsbeleid van enkelvoudige en zichtbare veiligheidsproblemen naar de meer complexere en onzichtbare veiligheidsproblemen. De doorlooptijd van het veiligheidsbeeld betreft een langere periode. Reden hiervoor is dat het oplossen van complexe en onzichtbare veiligheidsproblemen vaak niet mogelijk is in een paar jaar. Wel zal het veiligheidsbeeld medio 2018 worden geactualiseerd op basis van een nieuwe Stads-/Regioscan. Doel Het doel van dit Veiligheidsbeeld is om een overzicht te geven van de (effecten van de) geleverde inspanningen op het gebied van veiligheid in de gemeente Hoorn en een overzicht te geven op welke vlakken het gewenst is om de komende decennia inspanningen te leveren. Hiernaast willen we met dit Veiligheidsbeeld een handreiking aanbieden aan de betrokken partners in het veiligheidsdomein, met daarin een uiteenzetting van de vraag wat er vanuit de verschillende partijen gaat gebeuren op het gebied van veiligheid, maar ook waarom er gevraagd wordt om bepaalde acties te leveren. Achtergrond In de afgelopen jaren zijn er verschillende beleidsstukken geschreven ter bevordering van de veiligheid in de gemeente Hoorn. Hierbij valt te denken aan Koersen op Sociale Veiligheid , Doorkoersen op Sociale Veiligheid en de Veiligheidsambitie Naar aanleiding van een teleurstellende plaats in het Gemeentelijke Veiligheidsindex is er in 2010 een Stadsscan uitgevoerd. Deze stadsscan bracht patronen van de lokale criminaliteit en overlast in de gemeente Hoorn in kaart. De uitkomsten van deze Stadsscan 2010 vormde één van de aanleidingen om het veiligheidsbeleid in de gemeente Hoorn aan te scherpen en hierin meer focus aan te brengen. Een nieuwe veiligheidsscan is in 2013 uitgevoerd met als doel de balans op te maken van de maatregelen die genomen zijn op basis van de uitkomsten van de eerste stadsscan. Deze veiligheidsscan is in samenwerking met omliggende gemeente uitgevoerd, omdat veiligheidsproblemen niet ophouden aan de gemeentegrenzen. Bovendien maakt Hoorn sinds 2013 deel uit van een grotere politie-eenheid en worden de prioriteiten voor de politie op de Westfriese schaal (zonder Koggenland) bepaald. Dat maakte een scan voor dit hele gebied een logische stap. Hiernaast staat het coalitieakkoord stil bij de verdere verbetering van de veiligheid in de gemeente Hoorn. Het coalitieakkoord richt zich op het belang van samenwerking in het gebied van veiligheid. Er wordt niet alleen gekeken naar de rollen van de gemeente, politie en woningcorporaties op het gebied van veiligheid, maar vooral naar de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers inzake de veiligheid in de gemeente Hoorn. Tevens staat er in het coalitieakkoord dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheid tot stadsvernieuwing ter verbetering van de leefbaarheid in de wijken. 2

4 2. Veiligheid uitgelegd Veiligheid is een veel omvattend onderwerp. Als het gaat om veiligheid kan men denken aan bijvoorbeeld veiligheid op de werkvloer, veiligheid in het uitgaansgebied, maar ook aan de crisis- en rampenbestrijding. Veiligheid kan als volgt worden gedefinieerd: veiligheid is de gewenste mate van ordening en rust in het openbare leven en de gewenste mate van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantasting. Onveiligheid is alles wat daarop inbreuk maakt. Die inbreuken op veiligheid kunnen feitelijke aantastingen van de veiligheidssituaties betreffen zoals diefstal en brand (objectieve veiligheid), maar kunnen ook veiligheidsrisico s en gevoelens van onveiligheid (subjectieve onveiligheid) betreffen. 2.1 Objectieve en subjectieve veiligheid Zoals te lezen valt uit de voorgaande definitie van veiligheid kan er een onderscheid worden gemaakt tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid heeft betrekking op de feitelijke criminaliteit in de openbare ruimte. Gegevens over objectieve veiligheid kunnen door de gemeente worden verkregen door middel van politiegegevens en eigen bijgehouden cijfers over veiligheid. Een voorbeeld van objectieve veiligheid is het onderstaande schema van politiegegevens over het aantal misdrijven in de laatste maanden van Bron: rapportage politie Subjectieve veiligheid heeft betrekking op het gevoel van mensen en is te meten door burgers actief te vragen naar hun (on)veiligheidsgevoelens. In de gemeente Hoorn gebeurde dit door het uitvoeren van een Veiligheidsmonitor. In deze enquête werd, onder andere, gevraagd aan inwoners van de gemeente Hoorn hoe zij hun veiligheid beleefden. Oordeel veiligheid woonomgeving (rapportcijfer) Aandeel inwoners (%) dat het idee heeft dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt Gemeente Hoorn % Vermijdingsgedrag (%) Niet open doen 10% Omlopen of omrijden 5% Voelt zich onveilig op straat 5% Voelt zich onveilig thuis 5% Bang slachtoffer te worden 4% Bron: Veiligheidsmonitor

5 Er bestaat geen direct verband tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Er kan namelijk een hoog onveiligheidgevoel bestaan bij inwoners bij een feitelijk veilige situatie. Een bekend voorbeeld hiervan is dat burgers bang zijn om overvallen te worden, maar minder bang zijn om een ongeluk te krijgen in het verkeer. Dit terwijl er een hogere kans bestaat om een ongeluk te krijgen in het verkeer dan om overvallen te worden. 2.2 Fysieke en sociale veiligheid Naast het onderscheid tussen objectieve en subjectieve veiligheid, kan er ook nog een onderscheid worden gemaakt tussen fysieke en sociale veiligheid. Fysieke veiligheid heeft betrekking op de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen, bijvoorbeeld in het verkeer of in de industrie. Fysieke veiligheid kijkt naar risico s die van buiten komen. Hierbij valt te denken aan veilige oversteekplaats voor voetgangers of brandveiligheidsregels voor gebouwen. Sociale veiligheid heeft betrekking op de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen. Bij bedreiging van de sociale veiligheid valt te denken aan agressief gedrag, onaangepast gedrag, diefstal of verkoop en gebruik van verdovende middelen. 2.3 Integraal veiligheidsbeleid Naast de verschillende soorten veiligheid, kan veiligheid ook worden aangemerkt als een integraal onderwerp. Er is sprake van een integraal veiligheidsbeleid wanneer het onderwerp veiligheid een breder perspectief heeft langs de lijnen van tijd, ruimte, netwerken en beleidsterreinen. Een integraal veiligheidsbeleid kan worden gedefinieerd als het op een systematische en samenhangende manier van werken aan het behoud of verbeteren van de veiligheid. Dit gebeurt onder regie van de gemeente en de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partners, uitgevoerd in een samenhangend geheel van maatregelen. Binnen de gemeente Hoorn wordt er gestreefd naar het opnemen van een structurele paragraaf betreffende veiligheid in ieder (relevant) beleidsdocument. Bij de ontwikkeling en uitvoering van een integraal veiligheidsbeleid werkt de gemeente Hoorn met verschillende interne en externe partners. Hierbij kan worden gedacht aan de politie, de Veiligheidsregio, het OM, welzijnswerk (Netwerk), onderwijsinstellingen en woningcorporaties (Intermaris). Maar ook inwoners en ondernemers hebben hun eigen rol op het gebied van veiligheid. Bij de aanpak van veiligheidsproblemen moet er worden gekeken bij welke partner de meeste invloed ligt om het betreffende probleem aan te pakken. En vaak is dit niet de gemeente. 4

6 3. Algemeen veiligheidsbeeld In de afgelopen jaren zijn er twee veiligheidsscans uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de bestaande veiligheidsproblemen in de gemeente Hoorn. Aanleiding voor de uitvoering van de eerste veiligheidsscan (Stadsscan) was de combinatie van een teleurstellende positie van de gemeente Hoorn in de Gemeentelijke Veiligheidsindex (positie 17). Deze stadsscan presenteerde zijn uitkomsten in Stadsscan 2010 De stadsscan 2010 bracht patronen van lokale criminaliteit en overlast in kaart. Eén van de belangrijkste conclusies uit deze stadsscan was dat onder andere door de gemaakte stedenbouwkundige keuzes in Hoorn, onze stad niet zonder meer zou kunnen behoren tot de veiligste gemeenten in Nederland. De gemeente Hoorn kreeg in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw te maken met een snelle groei waardoor er veel nieuwe woningen bijgebouwd moesten worden. Focus hierbij was niet op sociale veiligheid, overlast en de aanpak hiervan, maar op snelle groei en het opbouwen van voorzieningen. De wijken die in deze periode gebouwd zijn, worden gekenmerkt door hoge bebouwingsdichtheid waardoor criminelen makkelijk kunnen scoren en wegvluchten, schaarse buitenruimte waardoor er relatief snel overlast ervaren wordt, relatief veel goedkope huurwoningen met een eenzijdige samenstelling van bewoners en die in termen van inbraakpreventie slecht scoren en een hoge mate van kwetsbaarheid met zich meebrengen. De stadsscan 2010 concludeerde dat de snelle groei van Hoorn in combinatie met de stedenbouwkundige structuur, bevolkingssamenstelling en de invloed daarvan op de kwetsbaarheid van bewoners, bij hebben gedragen aan het relatief hoge niveau van geregistreerde criminaliteit en overlast. Uiteraard vanuit de inzichten van nu. Een andere conclusie van de stadsscan 2010 was dat de gemeente Hoorn een vatbare infrastructuur heeft voor bepaalde vormen van criminaliteit. Dit had te maken met de centrumfunctie van de gemeente, de zwakke sociaal economische opbouw van delen van de stad en de aanwezigheid van relatief geïsoleerde sociaal economisch zwakkere en, min of meer, gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Hiernaast kwam naar voren dat drugs een belangrijk thema vormden in de gemeente Hoorn en de regio. Het aanbod van drugs was hoog in Hoorn. Drugsgebruik en -handel werkte overlast in de hand, maar verhoogde ook de kans op marginalisering en criminaliteit. De gemeente bleek ook een ideale infrastructuur te hebben voor hennepteelt. Criminelen maakten gebruik van de sociaal economisch zwakke positie van bepaalde bevolkingsgroepen die de verleiding van extra financiële inkomsten niet konden weerstaan. Er werden doelbewust klanten geworven onder kwetsbare en vatbare groepen. Ook uitte de stadsscan 2010 het vermoeden van verwevenheid van een deel van de reguliere zichtbare probleemgroepen (zoals overlastgevende jeugd) met de georganiseerde criminaliteit. Tevens werd het vermoedden geuit dat een deel van de overlastgevende hanggroepjongeren zich was gaan toeleggen op meer afgeschermde en onzichtbare ernstiger criminaliteit met hun eigen buurt als werkgebied. Deze jongeren werden verleid door het vooruitzicht van snel en makkelijk veel geld verdienen of werden daartoe aangezet of gedwongen vanuit hun eigen vriendenkring. De activiteiten van deze jongeren waren niet goed in beeld bij de verschillende partners. De stadsscan 2010 uitte ook de zorg over het vermoeden van een verband tussen de onzichtbare ernstige criminele activiteiten en de zichtbare alledaagse criminaliteit. De stadsscan 2010 benadrukte het belang van een goede informatiepositie voor toezicht en handhaving over de aard en omvang van diverse vormen van criminaliteit en de daaraan gelieerde criminele groeperingen en risicogroepen, en de samenwerking tussen de ketenpartners. De uitkomsten van deze stadsscan waren één van de aanleidingen om het veiligheidsbeleid van de gemeente Hoorn aan te scherpen en te baseren op reële veiligheidsproblemen. Dit heeft geleid tot de Veiligheidsambitie In 2013 is de balans opgemaakt van dit aangescherpte veiligheidsbeleid door een nieuwe (regionale) veiligheidsscan uit te voeren. 5

7 3.2 Regioscan 2013 Omdat veiligheidsproblemen niet ophouden bij de gemeentegrenzen en de politieprioriteiten sinds 2013 op de schaal Westfriesland worden bepaald, is de veiligheidsscan in 2013 op deze schaal gehouden. Bovendien zijn er de laatste jaren al verschillende projecten regionaal opgepakt. Voorbeelden van deze regionaal opgepakte projecten zijn het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en (tijdelijke) huisvesting van EU-migranten. De opmaat naar een meer regionale Veiligheidsambitie lag hiermee voor de hand. Een van de conclusies in de regioscan 2013 is dat ongeveer de helft van het totaal aantal geregistreerde delicten en overlast incidenten uit de regio West-Friesland voor rekening kwam voor de gemeente Hoorn. Dit kwam deels voort uit het feit dat Hoorn de meeste bewoners en grootste woningvoorraad heeft en fungeert als centrumgemeente. Hiernaast kende Hoorn een aantal wijken met een concentratie van sociale problematiek en leefbaarheidsproblemen waarbij de toegepaste stedenbouw een negatieve rol speelde in deze veiligheidsproblematiek. Sinds 2010 is veiligheid een duidelijke prioriteit geworden in de gemeente Hoorn. Ten opzicht van voorgaande jaren is de focus van het veiligheidsbeleid meer komen te liggen op specifieke dossiers, locaties en groepen die voor relatief veel problemen in plaats van een brede verzameling van veiligheidsbeleid. Hiernaast werden er extra inspanningen geleverd ten aanzien van veilig wonen en veilig uitgaan; naast partnerschap de prioriteiten in de Veiligheidsambitie De aanpak van de politie werd meer geconcentreerd op analyses van betreffende problemen in plaats van reactief handelen. Dit resulteerde erin dat er vooruitgang geboekt op de aanpak van vermogensdelicten en uitgaansgeweld. Wel concludeerde de regioscan 2013 dat de opsporing van gecriminaliseerde jeugdgroepen of groepen die zich toeleggen op drugscriminaliteit is nog niet voldoende gebaseerd is op analyses en vooral nog een reactief karakter heeft. Hiernaast stagneert de analyse en strafrechtelijke aanpak van hennep. Jeugd De integrale groeps- en locatieaanpak hebben in de gemeente Hoorn positieve resultaten opgeleverd. Maar jongeren en jongvolwassenen hebben in de gaten dat ze door het begaan van systematische locatie- of groepsgebonden overlast of criminaliteit in beeld komen bij de overheid. Mede door dit te ontlopen worden ze steeds moeilijker opgepikt op de radar van de overheid. Hoorn /- % van het basisteam in 2012 Aantasting OO % waaronder vernieling % Jeugdoverlast % De regioscan 2013 versterkte verder de vermoedens die ook al zijn geuit in de stadsscan 2010 van doorgecriminaliseerde jeugdgroepen. Het etiket van groep wordt steeds lastiger ergens op te plakken omdat het vandaag de dag eerder gaat om losse netwerken, soorten van maatschap of samenwerkende zzp ers, dan om de klassieke groepsvorming. Ook is het jeugdgedrag steeds vaker geografisch gespleten : hinder of overlast in de directe woonomgeving, maar criminaliteit (o.a. geweld en vermogensdelicten of drugsdelicten) elders in de gemeente, stad of regio. 1 Verder wordt het steeds moeilijker om groepen te bestempelen als jeugdgroepen. De jongeren worden ouder en trekken meer op met twintigers waardoor de gemiddelde leeftijd van een groep omhoog gaat en niet meer kan worden aangemerkt als een jeugdgroep. 1 Regioscan 2013, p. 68 6

8 Ook al kwam er in de regioscan 2013 niet naar voren dat Hoorn problematische jeugdgroepen heeft, er werd wel geconcludeerd dat de gemeente Hoorn een betekenisvolle categorie jeugdige criminelen heeft die woonachtig en actief zijn in Hoorn. Er is een hoge kans dat het zicht op personen die crimineel doorbreken minder wordt omdat deze groep zich meer is gaan bezig houden met aangiftloze delicten, zoals drugshandel, mensenhandel en fraude, of ze worden criminele regelaars op de achtergrond. Het steeds hoger calculerend karakter van delicten maakt de personen nog meer onzichtbaarder. Hoe ouder de criminele personen worden, hoe geraffineerder ze te werk gaan. De gebruikelijke methode om problematische jeugdgroepen te classificeren is de shortlistmethodiek. Hierin worden de jeugdgroepen ingedeeld in drie mogelijke classificaties: hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Vanwege de toegenomen dynamiek in het jeugdgedrag is deze shortlistmethodiek een minder betrouwbare afspiegeling geworden voor jeugdcriminaliteit en overlast. Alcohol en drugs De aanpak van alcoholgebruik kent verscheidende successen. De regioscan 2013 adviseert te waken voor verslapping van de aandacht voor dit onderwerp, waardoor de vooruitgang die geboekt is teniet gedaan kan worden. Drugs zijn makkelijk verkrijgbaar in West-Friesland en de regio heeft een gelegenheidsstructuur voor hennepteelt. Dit komt, onder andere, door drie coffeeshops in de buurt (twee in Hoorn en één in Enkhuizen) en een enorm aanbod van coffeeshops in Amsterdam. Deze coffeeshops moeten worden bevoorraad via de achterdeur. Hiernaast geldt dat de infrastructuur van de regio erg geschikt is voor de aanleg van hennepplantages. Het buitengebied van de regio heeft grote schuren en slechte zichtlijnen waar het af- en aanrijden van vrachtwagens niet abnormaal is. Tevens zijn er genoeg geschikte woningen in kwetsbare wijken en te koop staande huizen die gehuurd kunnen worden en worden omgebouwd als hennepplantages of dealpanden. Toch worden er relatief weinig hennepplantages aangepakt. Dit komt deels doordat de aanpak van hennepplantages bij de politie een lagere prioriteit heeft. Dit resulteert in een lage pakkans voor criminelen als het gaat om het in gebruik hebben van hennepplantages. De regioscan 2013 geeft aan dat de straathandel in drugs zich vooral concentreert op locaties waar veel jongeren zich bevinden. Hierbij valt te denken aan de horeca, de havengebieden en onderwijsinstellingen. EU-migranten De regioscan 2013 staat ook stil bij de opkomst van EU-migranten. Verschillende vraagstukken over illegale vormen van huisvesting, uitbuiting, premieontduiking en overlast met betrekking op EU-migranten worden momenteel regionaal opgepakt. Op regionaal niveau zijn er in de periode tussen september 2010 en juni 2012 totaal 234 locaties bezocht, waarvan 122 locaties niet voldeden aan de geldende voorschriften. Dit onderwerp kent ook het risico van mensenhandel en uitbuiting. Huiselijk geweld Het geregistreerde aantal huiselijk geweld laat de afgelopen jaren een stabiel niveau zien. Dit is in tegenspraak met de lokale (niet-geregistreerde) kennis (straatinformatie) over huiselijk geweld. Hier wordt namelijk een stijging van huiselijk geweld waargenomen. De regioscan 2013 geeft aan dat een mogelijke oorzaak van het hoge aantal gevallen van huiselijk geweld de economische crisis is. Door de economische crisis zitten er meer mensen thuis die werkloos zijn geworden. Dit gebeurt vaak op kwetsbare locaties met een hoog aantal laagopgeleiden en vaak kleinere woningen. Hierdoor is er een grotere kans op conflicten en geweld. De economische crisis zorgt ook voor financiële problemen. De problemen vergroten de kans op irritaties en conflicten in kringen met een toch al lage geweldsdrempel. Hiernaast is er een toename te zien in het aantal conflicten en geweldsincidenten van personen met een GGZ behandeling en er komt ook meer (huiselijk en onderling) geweld voor bij EU-migranten. 7

9 Overige criminele structuren De regioscan 2013 geeft aan dat er verschillende criminele familie(achtige) structuren actief zijn in de regio. Hierbij gaat het niet alleen over een combinatie van asociaal gedrag en eenvoudige vormen van criminaliteit maar ook over professionele criminaliteit. Tevens uit de regioscan 2013 het vermoeden dat er een goed georganiseerd helingcircuit in de gemeente Hoorn bestaat. Aanleiding voor dit vermoeden is het hoge niveau door de jaren heen van vermogensdelicten. Ook een belangrijk aandeel in het aantal woninginbraken komt uit de groep van lokale daders en dadergroepen die gebruik maken van hun lokale informatie of voorkennis en de lage aangiftebereidheid van bepaalde bevolkingsgroepen. 3.3 Landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op veiligheid Niet alleen lokale ontwikkelingen hebben invloed op de veiligheid in de gemeente Hoorn maar ook landelijke ontwikkelingen. Zo zorgt de financiële crisis ervoor dat er meer mensen werkloos thuis zitten waardoor er eerder overlast kan worden ervaren. Tevens kunnen werklozen sneller verleid worden tot crimineel gedrag. Door de veranderingen in het sociale domein zullen mensen eerder terug moeten vallen op hun eigen vangnet, ook waar dit eigenlijk niet mogelijk is omdat dit vangnet te klein is of helemaal niet bestaat. Dit kan er in resulteren dat mensen met psychische problemen langer op straat blijven rondlopen en problemen veroorzaken. Als gevolg hiervan worden deze mensen in plaats van verdachten cliënten en is de politie meer bezig met de opvang van mensen met psychische problemen dan met hun kerntaken. Ook de invoering van de landelijke politie en de regionalisering van de brandweer hebben invloed hebben op de veiligheid in Hoorn. In Nederland zijn verschillende kickboksgala s geplaagd door (ernstige) incidenten. Hierbij zijn vaak niet alleen de boksers zelf betrokken, maar ontstaan er genoeg conflicten tussen bezoekers die soms te maken hebben met openstaande rekeningen in het criminele circuit. Het vermoeden is dat door het verhuren van VIP-tafels geld wordt witgewassen. Volgens de politie en het RIEC is er een sterke verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld. De gemeente Hoorn heeft hier op ingespeeld en een beleidsregel vastgesteld waarin voorwaarden worden gesteld aan het organiseren van kickboksgala s om criminele parktijken tijdens deze evenementen te voorkomen. De laatste tijd zijn motorclubs, zoals de Hells Angels en Satudarah, veelvuldig in het nieuws omtrent hun criminele activiteiten. De regioscan 2013 kon op basis van beschikbare bronnen niet beoordelen of in de regio West-Friesland de rechtsorde werd bedreigd door lokale motorclubs. Ondertussen zijn er steeds meer signalen, dat een of meerdere motorclubs zich wil vestigen in de gemeente Hoorn. Belangrijk is om deze ontwikkelingen op de voet te volgen. 3.4 Conclusie De veiligheidssituatie in de gemeente Hoorn kan als volgt worden samengevat: De gemeente Hoorn heeft te kampen met specifieke veiligheidsproblemen onder anders als gevolg van de stedenbouwkundige en sociale structuren (het DNA van de stad), een vatbare infrastructuur voor systematische criminaliteit met name rond drugsproductie en handel. Op het gebied van enkelvoudige en zichtbare veiligheidsproblemen (woninginbraken, diefstal, geweld en vernieling) heeft de gemeente Hoorn de afgelopen jaren stevig ingezet. Hierbij zijn goede resultaten behaald. Dit maakt het mogelijk de aandacht te verleggen naar de minder zichtbare en complexere problematiek en naar de oorzaken en ontstaansfactoren van vormen van onveiligheid. 8

10 4. Wat willen we bereiken ten opzichte van de veiligheid? De gemeente Hoorn is op de goede weg als het gaat om de verbetering van de veiligheid in de gemeente Hoorn. Dit betekent niet dat we de focus op veiligheid kunnen laten verzwakken. In de AD misdaadmeter staat de gemeente Hoorn niet meer zo hoog in de top de onveiligste gemeente in Nederland, maar we schommelen sinds 2012 rond de 40 ste plek van onveiligste gemeente in Nederland. In de Atlas der Gemeente 2014, een ranglijst van 50 gemeenten op verschillende onderwerpen, staat de gemeente Hoorn bij het onderwerp veiligheid op plaats 33. De gemeente Hoorn scoort op veiligheid dus beter, maar nog duidelijk niet in het linker rijtje. De zichtbare veiligheidsproblemen, zoals woninginbraken en vernielingen, zijn door het beleid van de afgelopen jaren merkbaar afgenomen. De structurele veiligheidsproblemen (oorzaken) zijn echter minder eenvoudig beïnvloedbaar. De gemeente Hoorn is klaar voor een nieuwe fase in het veiligheidsbeleid dat zich meer op deze problematiek richt. Hierbij moet worden opgemerkt dat de oorzaken voor de meer complexe onzichtbare veiligheidsproblemen over een tijdsbestek van een aantal decennia zijn ontstaan en dat de structurele aanpak van deze problemen dan ook zeker langere tijd gaat kosten. De zichtbare en onzichtbare problematiek kan zich het beste vergelijken met een ijsberg. Het topje van de ijsberg is zichtbaar, maar het grootste en lastigste probleem bevindt zich onder water en is niet zichtbaar. Zichtbaar: 1. Stedenbouw 2. Uitgaansgeweld 3. Overlastgevende Jeugd 4.Vernielingen 5.Woninginbraken Onzichtbaar: 1. Criminele carrièreladder 2. Motorclubs (in opkomst) 3. Radicalisering (in opkomst) 4. Zedenzaken (in opkomst) 5. Hennep/heling 6. Criminele samenwerkingsverbanden Door een vinger aan de pols te houden met betrekking tot enkelvoudige en zichtbare veiligheidsproblemen en meer te richten op de aanpak van complexe en onzichtbare veiligheidsproblemen zet de gemeente een volgende stap zetten in de verbetering van de veiligheid in de gemeente Hoorn. Dit is uitgewerkt in de nieuwe Veiligheidsambitie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

De drugsscan. Een methodiekbeschrijving. Beke Advies LokaleZaken. April 2013

De drugsscan. Een methodiekbeschrijving. Beke Advies LokaleZaken. April 2013 De drugsscan Een methodiekbeschrijving April 2013 Beke Advies LokaleZaken Inhoudsopgave Vooraf 5 Deel 1 Achtergronden drugsscan 7 Deel 2 kenmerken en doel van de drugsscan 9 Deel 3 Methodiekbeschrijving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Deel 1 Achtergrond... 3

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Deel 1 Achtergrond... 3 Inhoudsopgave Inleiding........................................................... 2 Deel 1 Achtergrond...................................................... 3 Deel 2 Effecten en patronen 2.1 Buitenlandse

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

De baat op straat. Gerard Marlet Joost Poort Clemens van Woerkens

De baat op straat. Gerard Marlet Joost Poort Clemens van Woerkens De baat op straat Gerard Marlet Joost Poort Clemens van Woerkens De baat op straat Atlas voor gemeenten is eind december 2003 opgericht door Gerard Marlet en Clemens van Woerkens, voormalig onderzoekers

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Nationaal investeren Verkorte versie in lokaal veiligheidsbeleid Februari 2010 Bijdrage aan de strategische agenda voor lokale veiligheid Rob

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten

Tot achter de voordeur. Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Tot achter de voordeur Een onderzoek naar ontwikkeling in aanpak van sociale problematiek in stadsbuurten Masterscriptie Sociale Geografie Marieke Peters Oktober 2008 ii Tot achter de voordeur Een onderzoek

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Gemeente Amsterdam Bureau Onderzoek en Statistiek Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen

Nadere informatie

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013 Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 11 2. Staat van de stad 13 3. De groei van s-hertogenbosch 19 4. Algemeen maatschappelijke trends 25 5. Wonen

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie