EXTERNE VEILIGHEID binnen RO-PROJECTEN. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXTERNE VEILIGHEID binnen RO-PROJECTEN. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant"

Transcriptie

1 EXTERNE VEILIGHEID binnen RO-PROJECTEN Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

2 Beste collega, Leuk dat je meegaat met de excursie Externe veiligheid binnen RO-projecten. We bezoeken de projecten: SPOORZONE 013 TALENTSQUARE VIABREDA INDUSTRIETERREIN MOERDIJK NIEUWBOUWWIJK BOSSELAAR ZUID In dit excursieboekje is een korte omschrijving van alle projecten opgenomen om van te voren wat info op te doen. Daarnaast zijn ook contactgegevens opgenomen, zodat je het excursieboekje tevens als naslagwerk kunt gebruiken. Veel leesplezier en vooral een leuke dag! We kijken bij al deze ruimtelijke ontwikkelingen hoe is omgegaan met de risico s van gevaarlijke stoffen. De gekozen projecten laten duidelijk zien hoe een plan beter én veiliger wordt als er tijdig overleg plaatsvindt met alle betrokken partijen en disciplines. Voor externe veiligheid is namelijk niet alleen de potentiële risicobron van belang. Het is vooral belangrijk hoe de ruimte rond die bron wordt ingericht en welke maatregelen worden getroffen. Op korte afstand van de risicobron dus geen objecten voor niet-zelfredzame personen, zoals kinderdagverblijven en bejaardenhuizen. Plus maatregelen om de bestrijdbaarheid voor de hulpdiensten te vergroten en de zelfredzaamheid van de aanwezigen te verbeteren. Tijdens de excursie kunnen we bij de verschillende projecten een aantal maatregelen zien, zoals: - hulpverleningswegen - vloeistofkerende en brandwerende muren - brandwerende gevels - opstelplaatsen voor hulpverleningsvoertuigen - afzonderlijke brandweeringangen - bluswatervoorzieningen CONTACTGEGEVENS OMWB Jos van Mierlo Pascal Verstraten

3 PROGRAMMA Ontvangst bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Introductie Externe veiligheid binnen RO-projecten Jos van Mierlo, OMWB Presentatie Ontwerpen voor een veilige omgeving Alet van t Eind, Verbeterprogramma Groepsrisico Lunch Presentatie SPOORZONE 013 Chris Vleer en Frenklin van der Burgt, gemeente Tilburg Bezoek TALENTSQUARE Reistijd naar Breda Bezoek VIABREDA Onno van der Heijden, John Bakker en Richard van Nispen, gemeente Breda Reistijd naar Moerdijk Bezoek INDUSTRIETERREIN MOERDIJK en NIEUWBOUWWIJK BOSSELAAR ZUID Jeroen van Venrooij en Wim de Rijck, gemeente Moerdijk Reistijd naar Tilburg Einde excursie

4 SPOORZONE 013 TALENTSQUARE Plangebied Spoorzone 013 is een ontwikkelgebied in Tilburg naast het spoor van 75 hectare groot, uitgestrekt over 3 kilometer. Het ligt tussen de ringbanen West en Oost en wordt gemarkeerd door de woontoren Westpoint en het hoofdkantoor van Interpolis. Hier ligt voor Tilburg dé kans om de binnenstad te verrijken en de economische betekenis van de stad te vergroten. Het doel is om een broedplaats te creëren voor kennis en innovatie met onderwijs, ondernemers en particulieren. En dit te combineren met ruimte voor wonen, werken en uitgaan. In het hart van de Spoorzone vind je de oude NS Werkplaats, waar generaties Tilburgers aan locomotieven en treinen sleutelden. Tussen dit industrieel erfgoed en nieuwe architectuur krijgen evenementen, ondernemerschap en vernieuwing de ruimte. Op de hoek van de Hart van Brabantlaan, de St. Ceciliastraat en de Gasthuisring staat Tilburg TalentSquare. Hier is een prachtige woonplek voor ruim 700 internationale studenten en kenniswerkers ontstaan. Op de begane grond vestigen zich bedrijven en instellingen (ongeveer m 2 ). Het project is een nauwe samenwerking tussen TBV Wonen, Cardan, de Universiteit van Tilburg, SSH en Van de Ven. In 2013 is gestart met de verbouwing van het station. Station Tilburg telt nu dagelijks reizigers. Dat worden er in 2020 ruim Om de toegankelijkheid en doorstroming te verbeteren, krijgt het station een brede doorgang onder de spoorlijnen, met nieuwe entrees en pleinen aan de kant van de Spoorlaan en aan de kant van de wijk Theresia. Deze onderdoorgang wordt voor de reizigers aantrekkelijk gemaakt met diverse winkels en voorzieningen. Van oudsher is de spoorzone in Tilburg een gebied van verbindingen. Het spoor was de basis voor veel economische ontwikkelingen in het gebied. SPZ013 blijft ook in de toekomst een verbindend element in de stad. Een toegangspoort voor de reiziger, een belangrijke knoop in het netwerk van de stad. Een broedplaats waar traditie en innovatie, skateboard en viool, student en ondernemer elkaar treffen. Welke scenario s kunnen zich voordoen ten opzichte van de ruimtelijke ontwikkeling? Door het vervoer van gevaarlijke stoffen op het naastgelegen spoortraject zijn mogelijke scenario s; een plasbrand met brandbare producten, ontploffingsgevaar van gassen en het vrijkomen van toxisch gas dat zich verspreidt door de wind. Maatregelen De Veiligheidsregio is in een vroeg stadium betrokken bij de nieuwbouwplannen. Ten behoeve van de maatgevende scenario s zijn een aantal maatregelen genomen. De gevolgen van een plasbrand kunnen beperkt worden door de omvang van de plas te beperken. Er is een opvanggoot gerealiseerd op circa 13 meter afstand vanaf het midden van het spoor (in het midden van de calamiteitenstrook), welke voorkomt dat de plas groter wordt. Tevens is een vloeistofkerend en brandwerend muurtje gerealiseerd op circa 2 meter afstand van de goot welke bij het overstromen van de goot verdere uitbreiding van de plas voorkomt. Daarnaast kunnen de gevolgen van een plasbrand beperkt worden door de inzet van één of meerdere blusvoertuigen. Hiervoor is een toegangsweg voor hulpverleningsdiensten (hulpverleningsweg)

5 aangelegd tussen het spoor en de bebouwing. Als gevolg van de stralingswarmte in geval van een plasbrand of fakkelbrand kan brandoverslag plaatsvinden naar de bebouwing. Hiervoor zijn de gevels van de bebouwing (inclusief het glas) brandwerend uitgevoerd, met een Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDO) van 60 minuten. Een bouwkundige maatregel ter beperking van de effecten van een toxische gaswolk die wordt toegepast in het gebouw is het realiseren van een uitschakelbaar ventilatiesysteem. De gebouwbeheerder alsmede de brandweer heeft de mogelijkheid om het ventilatiesysteem uit te schakelen. Als laatste is een omroepinstallatie aangebracht om centrale meldingen hoorbaar te maken. Brongegevens CONTACTGEGEVENS gemeente Tilburg Chris Vleer Frenklin van der Burgt

6 VIABREDA Plangebied Het plangebied Via Breda is onderverdeeld in acht deelgebieden gelegen langs het spoor. Ieder deelgebied heeft zijn eigen karakter en kwaliteiten. Het Stationskwartier is de motor van Via Breda, als internationaal knooppunt voor alle vormen van lokaal, regionaal, en (inter)nationaal vervoer en door het aanbod van wonen en werken. Dit nieuwe Stationskwartier wordt een multifunctioneel stadsdeel van m 2, bestaande uit kantoorlocaties, woningen en commerciële ruimten. Dus kwetsbare objecten naast en op het spoor. Voor de ruimtelijke planvorming moest daarom wel rekening gehouden worden met de gevaren van het spoor. Het spoortraject ligt namelijk in het centrum van Breda en is opgenomen in het Basisnet spoor. Ten behoeve van het Basisnet spoor is voor Breda rekening gehouden met alle ruimtelijke ontwikkelingen die rond 2008 bekend waren. Hieruit bleek dat er binnen Breda geen knelpunten waren op grond van het plaatsgebonden risico. Het groepsrisico bleek wel een aandachtpunt. Opmerkelijk is dat voor de herontwikkeling van het plangebied het groepsrisico is afgenomen, ondanks de verhoging van de hoeveelheid personen (bebouwing) in het plangebied. Oorzaak hiervan is dat het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt verplaatst naar de Betuweroute. In de stedenbouwkundige opzet van het plan is rekening gehouden met externe veiligheid door richting het spoor een eerstelijns bebouwing van kantoren te realiseren. Het voordeel hiervan is tweeledig. Enerzijds vormt deze eerstelijns bebouwing een buffer richting de kwetsbare bestemmingen en draagt het bij aan een afschermende werking. Anderzijds is ontruiming van een kantoor makkelijker te realiseren en is kantoorpersoneel over het algemeen meer zelfredzaam. Het deelgebied Drie Hoefijzers-Zuid is in de huidige situatie een bedrijfsterrein waar een bierbrouwerij gevestigd is geweest. Dit wordt getransformeerd naar een binnenstedelijk woon- en werkmilieu. Zowel kantoorcomplexen als een complex met sociale woningbouw maken deel uit van dit plan. De Veiligheidsregio is al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelplannen waardoor de eisen die werden gesteld ten behoeve van bouw en calamiteiten door de gemeente rechtstreeks werden besproken met de projectontwikkelaar. Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda kregen mogelijkheden om nadere eisen te stellen ten behoeve van de milieusituatie en de verantwoording van het groepsrisico. Welke scenario s kunnen zich voordoen ten opzichte van de ruimtelijke ontwikkeling? Door het vervoer van gevaarlijke stoffen op het naastgelegen spoortraject zijn mogelijke scenario s; een plasbrand met brandbare producten, ontploffingsgevaar van gassen en het vrijkomen van toxisch gas dat zich verspreidt door de wind. Maatregelen In het bestemmingsplan Stationskwartier zijn een aantal maatregelen vastgelegd. De m 2 -functies per bebouwingsvlak zijn vastgelegd en hieruit wordt de gemiddelde bezettingsgraad afgeleid. Op een plankaart worden alle benaderingsroutes van het spoor en de OV-terminal voor van de

7 brandweer en andere hulpdiensten aangegeven. Er is een analyse gemaakt van mogelijke maatregelen die, gericht op de (potentiële) gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor, de veiligheid van bewoners, kantoorpersoneel, reizigers en andere aanwezigen moeten verbeteren. Hieruit blijkt dat veel maatregelen ter beperking van het aantal slachtoffers als gevolg van een calamiteit wenselijk zijn, maar juridisch niet afdwingbaar. Toch zijn er bij de nieuwe OVterminal, aanvullende maatregelen getroffen. Enerzijds omdat hier de meeste mensen aanwezig zullen zijn, en anderzijds om vanuit deze deels publieke functie een voorbeeldfunctie uit te laten gaan. Brongegevens CONTACTGEGEVENS gemeente Breda Richard van Nispen Onno van der Heijden John Bakker

8 INDUSTRIETERREIN MOERDIJK Plangebied Het industrieterrein Moerdijk is ruim 2500 hectare groot, ligt aan het Hollands Diep en is gelegen nabij de dorpen Klundert en Moerdijk. Vanwege gewenste nieuwe ontwikkelingen op het terrein (met name de intensiveringopgave en realisatie van windturbines in openbaar gebied) en nieuwe wet- en regelgeving (met name doorwerking van wetgeving externe veiligheid) moest het bestemmingsplan geactualiseerd worden. Daarbij moest er ruimte zijn voor industriële ontwikkeling, waaronder risicovolle bedrijven én veilig wonen in de nabij gelegen plaatsen. Het meest opvallende aan de aanpassing van het bestemmingsplan is de opdeling van Zeehaven en Industrieterrein in vijf zones. Hierdoor worden risicovolle en niet-risicovolle activiteiten beter gescheiden. Zone één is voor de BRZO-bedrijven (Besluit Risico s Zware Ongevallen) met de meest risicovolle activiteiten. Zone vier is bedoeld voor kantoren. Zone vijf bevat de robuuste groenstroken rondom het zeehavengebied. Deze clustering heeft enkele grote voordelen, waarvan de veiligheid voor werknemers en omwonenden de belangrijkste is. Er worden voor deze veiligheid strenge rekenregels gehanteerd, waardoor bedrijven met veel werknemers zich niet mogen vestigen in zone één. Een concentratie van mensen moet in deze zone namelijk worden voorkomen, zodat een klein incident niet meteen escaleert tot een grote ramp. scenario s; een plasbrand met brandbare producten van naastgelegen bedrijven, ontploffingsgevaar van gassen in opslag en het vrijkomen van toxisch gas dat zich verspreidt door de wind. Maatregelen De realisatie van een eigen brandweerkazerne op het industrieterrein is in een stroomversnelling gekomen na de ramp van Chemiepak. Het was altijd een wens van de gemeente maar gezien de financiën nog onzeker. Door de clustering van risicovolle bedrijven werd het mogelijk om efficiënter te investeren in veiligheidsmaatregelen en dus de brandweerkazerne Plaza 21 toch te realiseren. Ten behoeve van het toxisch scenario is het CBIS (Calamiteiten Bedrijfshulpverlening Informatie Systeem) ontwikkeld. Bij een dreigende situatie krijgen bedrijfshulpverleners een waarschuwing op hun telefoon en computer, waardoor ze direct in actie kunnen komen. Het waarschuwingssysteem is gekoppeld aan een database met alle gegevens over mogelijke risico s en aan een meteo-systeem. Het CBIS is een coproductie van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk, ontwikkelaar Centric én het bedrijfsleven. Als laatste maatregel wordt er heel veel geoefend met en door bedrijven op het gebied van rampbestrijding. De focus ligt de komende jaren op externe veiligheid, zelfredzaamheid, communicatie en bovenal op samenwerking en goede wil van alle betrokken partijen. Welke scenario s kunnen zich voordoen ten opzichte van de ruimtelijke ontwikkeling? Door aanwezigheid van diverse BRZO- en Beviinrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) op het industrieterrein zijn mogelijke Brongegevens Ontwerpen voor een veilige leefomgeving Bloemendal Uitgevers, december 2014 ISBN

9 CONTACTGEGEVENS gemeente Moerdijk Jeroen van Venrooij

10 NIEUWBOUWWIJK BOSSELAAR ZUID Plangebied Bosselaar Zuid is 30 hectare voormalige landbouwgrond, gelegen aan de zuidzijde van het centrum van Zevenbergen. Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Roode Vaart en de spoorlijn Roosendaal-Dordrecht. Er wordt een nieuwbouwwijk ontwikkeld met een gevarieerd woningaanbod en een brede school. Omwonenden hadden zoveel bezwaren tegen de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid dat de Raad van State eraan te pas moest komen. Daarbij werd vooral veiligheid als (bezwarend) argument gebruikt. De Raad van State achtte uiteindelijk alle bezwaren ongegrond. Externe veiligheid en het daarmee samenhangende groepsrisico is daarom tijdens het gehele planproces uitermate serieus genomen door alle betrokken partijen. Welke scenario s kunnen zich voordoen ten opzichte van de ruimtelijke ontwikkeling? Door het vervoer van gevaarlijke stoffen op het naastgelegen spoortraject zijn mogelijke scenario s; een plasbrand met brandbare producten, ontploffingsgevaar van gassen en het vrijkomen van toxisch gas dat zich verspreidt door de wind. Door aanwezigheid van diverse BRZO- en Beviinrichtingen op een, op enige afstand gelegen, industrieterrein is tevens het scenario mogelijk van het vrijkomen van toxisch gas dat zich verspreidt door de wind (over kilometers). vanuit het westen de entree vormt voor Bosselaar Zuid. Langs het spoor is een hoge aarden wal aangelegd die uiteindelijk honderden meters lang wordt en die als geluid- en calamiteitenbuffer voor de hele wijk dient. Deze wal kan bovendien een drukgolf ombuigen als gevolg van een zogenaamde BLEVE. In de wijk zelf liggen de huizen op een ruime 65 meter van het spoor af en is de richting van de (meeste) wegen recht van het spoor af. De brede school ligt op meer dan 200 meter van het spoor (vanwege de kwetsbare groepen). Er is tevens een fietstunnel aangelegd. Er zijn veel open ruimtes, veel waterpartijen. Er komt in 2015 een communicatiesysteem (CBIS) waardoor alle burgers via software op hun mobiele telefoon informatie krijgen tijdens een calamiteit in het kader van zelfredzaamheid. Dat systeem is ontwikkeld voor bedrijven op het industrieterrein van Moerdijk en wordt nu voor burgers op een handige manier ingezet. Brongegevens Ontwerpen voor een veilige leefomgeving, Bloemendal Uitgevers, december 2014 ISBN Maatregelen Er is eerst een noodbrug aangelegd over de Roode Vaart om extra verkeer in de kern van Zevenbergen te voorkomen. Alle bouwverkeer moest over deze noodbrug. Inmiddels is de noodbrug vervangen door een permanente brug, die

11 CONTACTGEGEVENS gemeente Moerdijk Wim de Rijck Jeroen van Venrooij

12 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan CB Tilburg Postbus 75, 5000 AB Tilburg (013) De excursie is een samenwerking tussen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, gemeente Breda, gemeente Moerdijk, gemeente Tilburg en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Programmabureau Brabant Veiliger.

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden NUMMER GEUR STOF GELUID GEVAAR MILIEU- CATEGORIE VAN DE FUNCTIE VERKEER Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden SBI-CODE OMSCHRIJVING CATEGORIE PER MILIEUASPECT

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied

Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied Raadsbesluit Bureau Ruimtelijke Ordening SROB: nr: Inhoudsopgave Pagina nummer Hoofdstuk 1. Inleiding 1 1.1. Doel van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/104 Veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht www.mep.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 32 01 info@mep.tno.nl Datum maart

Nadere informatie

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Lekker leven langs de Linge Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift inhoud 04 IInleiding 08 Kernkwaliteiten van de gemeente

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie