WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014"

Transcriptie

1 WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID

2 Inhoudsopgave Voorwoord burgemeester... 5 Deel A: de kaders van het W estlands veiligheidsbeleid Inleiding Vooraf Leeswijzer Het proces Van kernsgewijs naar een thematische aanpak Veiligheidanalyse Kern van de inzet; prioriteiten stellen Regie, communicatie en verantwoordelijkheid Inhoudelijke prioriteiten Wat betekenen deze prioriteiten? Ambities, doelstellingen en inspanningen Ambities en bezuinigingen Regie, samenwerking en communicatie Inzet vanuit de Veiligheidsconferentie Gemeentelijke regie op het veiligheidsbeleid Samenwerking Communicatie Financiën Deel B: de uitvoeringsmaatregelen per veiligheidsveld Beschrijving veiligheidsvelden Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving W estlands Veiligheidsbeleid

3 5.1.1 Thema: Verbetering objectieve veiligheid Thema: verbetering subjectieve veiligheid Thema: burgernet Thema: Versterking sociale kwaliteit van kernen, wijken en buurten Thema: versterking fysieke kwaliteit van kernen, wijken en buurten Veiligheidsveld: bedrijvigheid en veiligheid Thema: veilige winkelgebieden Thema: Veilige bedrijventerreinen Thema: veilig uitgaan Thema: evenementenbeleid Veiligheidsveld: jeugd en veiligheid Thema: preventieve en repressieve inzet op jeugdoverlast en criminaliteit Thema: ontwikkeling van een (regionaal) veiligheids(- en zorg)huis Thema: Jongerenparticipatie Thema: terugdringen schadelijk alcohol- en drugsbeleid Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid Thema: Rampenbestrijding, brandweerzorg en strandveiligheid Veiligheidsveld: integriteit en veiligheid Thema: bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad Thema: Anti discriminatievoorziening Thema: radicalisering en polarisatie W estlands Veiligheidsbeleid

4 5.6. Veiligheidsveld: Bestuur en veiligheid Thema: bestuurlijke (en strafrechtelijke) aspecten van veiligheid Thema: politie Thema: handhaving en toezicht BIJLAGEN 1. Wensbeelden Veiligheidsconferentie 23 augustus "Veilig in ons W estland" - Rapportage van de W eek van de Veiligheid 3. Veiligheidsanalyse 4. Evaluatie veiligheidsbeleid "Veilig tot in de kern" W estlands Veiligheidsbeleid

5 "VEILIG IN ONS WESTLAND" Integraal veiligheidsbeleid voor de gemeente Westland W estlands Veiligheidsbeleid

6 Voorwoord burgemeester De nota "W estlands Veiligheidsbeleid " is het resultaat van een intensief proces waaraan, naast de gemeenteraad van W estland, veel personen en instellingen hebben bijgedragen. Een proces waaraan iedereen mee kon doen. Onbevangen meedenken en -praten over een veilig Westland: hoe denken we daarover, wat is er nodig om daarin verbetering aan te brengen én welke rol ziet men daarin voor zichzelf. Het resultaat is een beleidskader waarin vooral gezocht is naar verbinding. Verbinding tussen preventie en repressie met een sluitende aanpak van jongerenoverlast. Verbinding tussen organisaties, maar ook tussen onderwerpen zoals uitgaan en horeca. Verbinding tussen de vaste partners binnen het veiligheidsdomein: Politie, Openbaar Ministerie en gemeente (de Driehoek). Samenwerking met de buurtpreventen en het jongerenwerk. Nadrukkelijk kiezen wij met het W estlands veiligheidsbeleid voor het verbeteren van de regie op het veiligheidsbeleid en de communicatie over het veiligheidsbeleid. Bij dit alles zetten we in op het betrekken van onze burgers, ondernemers en andere partijen bij de uitvoering. Een werkwijze die sterk aansluit bij de W estlandse praktijk van verantwoordelijkheid nemen. Daar doen we een sterk beroep op. De brede inzet betekent dat ik, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, medeverantwoordelijkheid wil geven aan inwoner en ondernemer voor de verdere uitvoering van de maatregelen in deze nota. Politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester stemmen de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid af in de Driehoek. Maar daarnaast is er ook sprake van een collegiale verantwoordelijkheid in het college van B&W en in onze gemeenteraad, die de kaders van het integrale veiligheidsbeleid vaststelt en controleert. De regie op en de uitvoering van het veiligheidsbeleid is mijn verantwoordelijkheid. Niet alleen omdat ik binnen de gemeente verantwoordelijk ben voor openbare orde en veiligheid, maar ook omdat mij wettelijke, zelfstandige bestuursbevoegdheden zijn toegekend die essentieel zijn voor de lokale veiligheid. In de afgelopen jaren zijn er op dit gebied meer bevoegdheden voor de burgemeester gekomen, onder meer vastgelegd in de Gemeentewet. Denk hierbij aan het huisverbod in het kader van huiselijk geweld en het gebiedsverbod in het kader van de "Voetbalwet". Ook de komst van de nationale politie is een belangrijke ontwikkeling die gevolgen gaat hebben voor het W estlands veiligheidsbeleid. Hoe veilig is ons W estland? Een paar cijfers: 1. De Integrale Veiligheidsmonitor 2010 geeft aan, dat de woonomgeving een rapportcijfer van 7,6 heeft gekregen (Haaglanden: 7,3), veiligheid werd beoordeeld met een 7 (Haaglanden: 6,7) en de leefbaarheid met een 7,6 (Haaglanden:7,2). W estlands Veiligheidsbeleid

7 2. Als het gaat om veiligheidsbeleving is de navolgende tabel 1 ook interessant: Indicator: Haaglanden 2010 Algemeen: "Voelt zich wel eens onveilig" 20,9% 23,9% 25,5% 32,6% Algemeen: "Voelt zich vaak onveilig" 1,5% 1,6% 2,7 % 4,7% Uit dit staatje blijkt dat in W estland 1 op de 4 tot 5 mensen zich wel eens onveilig voelt. In heel Haaglanden is dat 1 op de 3. De inzet van het veiligheidsbeleid was om als gemeente gunstiger te scoren dan gemiddeld in de regio Haaglanden. Dit is dus geslaagd. Om dat positieve beeld in de toekomst verder te versterken, worden in dit nieuwe veiligheidsbeleid aanvullende prioriteiten gesteld. Een veilig W estland vraagt op een aantal thema s een verscherpte aanpak: daar waar nodig een meer harde lijn en lik-op-stukaanpak en aan de andere kant meer inzet voor sociale veiligheid in de buurten en in het buitengebied. Bij de harde aanpak doel ik op geweld en hufterig gedrag, tijdens het uitgaan en in het bijzonder het geweld tegen hulpverleners, de aanpak van overvallen, woninginbraken, het bestrijden van jongerenoverlast en overmatig alcoholgebruik en het gebruik van drugs. Allemaal zaken met een grote maatschappelijke impact en een sterke negatieve invloed op de veiligheidsbeleving. Maar ook een aanpak van frauduleuze ondernemers, die illegale arbeidskrachten aan het werk hebben en zo het imago aantasten van de ondernemende Greenport W estland. In al deze zaken willen we verder investeren, door een doortastende en waar mogelijk een meer integrale aanpak. Dat alles in het besef dat niet alles tegelijk zal kunnen; op korte en langere termijn zijn keuzes noodzakelijk. Wat is daarvoor nodig? In de eerste plaats duidelijke afspraken met onze partners, politie en justitie. Over meer en snellere inzet en communicatie bij opsporing en vervolging, steviger optreden, zo mogelijk in combinatie met een snellere rechtsgang. In de tweede plaats een versterking van de uitvoering van ons gemeentelijk toezichts- en handhavingsteam: de BOA s van de gemeente W estland. Ten derde de medewerking van brancheorganisaties. Bijvoorbeeld het niet langer meer accepteren dat 'rotte appels' in ondernemersland ongestoord hun gang kunnen gaan. Ook van die besturen verwacht ik een adequate stellingname en aanpak van frauduleus gedrag door hun leden. 1 Bron: Integrale veiligheidsmonitor W estlands Veiligheidsbeleid

8 Veiligheid is een van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een burgemeester. Maar hij kan het niet alleen. Veiligheid in W estland is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een gemeenschap kan het niet meer stellen zonder burgers en instellingen die niet alleen hun verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen veiligheid, maar zich daar ook daadwerkelijk voor inzetten. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid en inzet voor de eigen woon- en leefomgeving (en daarmee dus ook veiligheid): dát moet de focus zijn voor de komende jaren. J. van der Tak, burgemeester van W estland. W estlands Veiligheidsbeleid

9 Deel A: de kaders van het Westlands veiligheidsbeleid Inleiding 1.1 Vooraf Veiligheid is één van de voornaamste taken van de overheid en vormt de legitimatie van haar bestaan. Hierbij gaat het in essentie om politie, justitie en de gemeente, de kernpartners op het gebied van veiligheid. Maar veiligheid is niet exclusief de verantwoordelijkheid van de overheid. Woningcorporaties (bijv. Keurmerk Veilig W onen), scholen (bijv. vroegsignalering), jeugdinstellingen (bijv. jeugdwerk) en andere maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld buurtpreventie) hebben ook verantwoordelijkheden in dit opzicht. Dat geldt ook voor individuele burgers. Vaak wordt voor de aanpak van allerlei veiligheidsproblemen te gemakkelijk naar de overheid gekeken. Voor het goed en adequaat schakelen tussen die verschillende verantwoordelijkheden dient de gemeente de regie te voeren over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Een rol die door de komende wijziging van de Gemeentewet en Politiewet, meer inhoud gaat krijgen. Om die regierol ook inhoud te kunnen geven is het noodzakelijk een kader te hebben waarbinnen de verschillende veiligheidsaspecten samenkomen. De ontwerpwijziging van de Gemeentewet legt de gemeenten dan ook de verplichting op om eens in de vier jaar een Integraal Veiligheidsplan vast te stellen. Dat lokale veiligheidsplan vervult een belangrijke rol bij het bepalen van de lokale prioriteiten van de politie. De gemeente W estland liep in dat opzicht al vooruit op de nu voorliggende wetswijziging. In 2005 is de eerste Integrale Nota Veiligheidsbeleid vastgesteld, in 2007 gevolgd door een nota voor de periode Kadernota's waarin de raad op hoofdlijnen de prioriteiten op veiligheidsgebied heeft vastgelegd. Aangezien de werkingsduur van de laatste nota is afgelopen, is in de tweede helft van 2010 en 2011 hard gewerkt aan een nieuwe integrale veiligheidsnota, gestoeld op de W estlandse schaal en problematiek. Vandaar ook dat we deze nota de titel van Westlands veiligheidsbeleid (Wvb) meegeven. Deze nota geeft voor de periode de nieuwe kaders en prioriteiten op het gebied van veiligheid weer. Hierbij wordt dus rekening gehouden met de actuele lokale veiligheidssituatie, de visie van burgers en professionals hierop, nieuwe ontwikkelingen vanuit het regeerakkoord, het collegewerkprogramma en zich wijzigende wet- en regelgeving. Kaders die verder gaan dan maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid alleen. Er is ook aansluiting gezocht bij thema's zoals verbetering van communicatie, versterking van de samenwerking tussen veiligheidspartners, leefbaarheid en inhoudgeving aan eigen verantwoordelijkheid van veiligheidspartners, inwoners en ondernemers. Immers, veiligheid is niet alleen van de overheid: veiligheid is van ons allemaal! W estlands Veiligheidsbeleid

10 De kadernota veiligheid heeft weliswaar een werkingsduur van vier jaar, maar is geen statisch geheel. Immers, een kenmerk van het veiligheidsterrein is de grote dynamiek. W at vandaag nog geen prioriteit verdient, kan morgen bovenaan de politieke agenda's staan. Bij de uitvoering wordt dan ook rekening gehouden met voldoende "vrije" capaciteit, zodat adequaat ingezet kan worden op actualiteiten. De basis van het W estlandse veiligheidsbeleid is en blijft wel, dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De samenhang van het beleid is geborgd door de verschillende beleidsvelden niet alleen te benoemen, maar ook bij elkaar te brengen. Organisatorisch zal dat ook vertaling krijgen door het versterken van de samenwerking tussen de bij uitvoering betrokken partijen. Op deze verbetering van de samenwerking wordt nadrukkelijk ingezet in het kader van de uitvoering van het veiligheidsbeleid. 1.2 Leeswijzer Het W estlands veiligheidsbeleid is op te delen in twee delen, te weten: deel 1: de kaders, en; deel 2: de doelstellingen per veiligheidsthema (het uitvoeringsprogramma). De prioriteiten van het W vb zijn in hoofdstuk 2 weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de regisserende rol van de gemeente op het gebied van integrale veiligheid. Ook wordt ingegaan op samenwerking en communicatie, de basis voor ons W estlands veiligheidsbeleid. Immers, veiligheid is geen exclusieve overheidstaak. Veiligheid is van ons allemaal. Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het belang van communicatie bij het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de financiën. In hoofdstuk 5 wordt ten slotte ingegaan op de maatregelen per veiligheidsveld. De volgende veiligheidsvelden komen aan bod: Veilige woon- en leefomgeving (paragraaf 5.1); Bedrijvigheid en veiligheid (paragraaf 5.2); Jeugd en veiligheid (paragraaf 5.3); Fysieke veiligheid (paragraaf 5.4); Integriteit en veiligheid (paragraaf 5.5); Bestuur en veiligheid (paragraaf 5.6). W estlands Veiligheidsbeleid

11 1.3 Het proces Bij de aanvang van het ontwikkelingsproces voor deze nota is gekozen voor een werkwijze die in W estland (nog) maar beperkt wordt toegepast. Namelijk een open proces met een hoge mate van interactiviteit. Dat heeft vorm gekregen door de organisatie van een Veiligheidsconferentie voor professionals op 23 augustus Daarnaast is in de periode van 28 september tot en met 2 oktober 2010 de "W eek van de Veiligheid" georganiseerd waarin op straat (open) gesprekken zijn gehouden met willekeurige inwoners van W estland over de veiligheidsbeleving. Aansluitend hierop is op 2 februari 2011 een Slotconferentie georganiseerd waarin de inbreng, op hoofdlijnen vertaald in voorgenomen maatregelen, aan de deelnemers is voorgelegd. Het doel was om verantwoording af te leggen over wat met de voorgaande inbreng is gedaan en hoe dit is vertaald in een (concept)veiligheidsbeleid. 1.4 Van kernsgewijs naar een thematische aanpak Het IVB werd nadrukkelijk ingezet vanuit een kernsgewijze aanpak. Het nieuwe beleid kent een meer samenhangende, thematische aanpak. Uiteraard blijft er in de uitvoering van het veiligheidsbeleid voldoende ruimte over om via kernspecifiek maatwerk in te spelen op lokale problematiek. De veiligheidskring is en blijft een belangrijk instrument in de kerngerichte problematiek. 1.5 Veiligheidsanalyse Voor de onderbouwing van het veiligheidsbeleid is cijfermateriaal onontbeerlijk. Daarvoor is gebruik gemaakt van de Integrale Veiligheidsmonitor 2009 en 2010, de Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast 2009 en 2010 en de rapportage over De Week van de Veiligheid. Van dit scala aan gegevens is een samenvatting gemaakt in de vorm van een Veiligheidsanalyse. De veiligheidsanalyse is als bijlage bij het W vb opgenomen. In het IVB schreven wij nog "Hoewel Westlanders over het algemeen initiatiefrijk zijn, is er bij veel veiligheidsgerelateerde onderwerpen onmiskenbaar een rol weggelegd voor organisaties als gemeente, politie en andere partners. De landelijke tendens is dat de overheid, en dus ook de gemeente, wordt aangesproken op haar kerntaak om de burger te beschermen. Er is een brede roep om meer toezicht, handhaving, herstel van waarden normen, en een overheid die met gezag opereert op het gebied van veiligheid. Dit is in Westland niet anders". W estlands Veiligheidsbeleid

12 Inmiddels wordt steeds meer beseft dat de overheid veiligheidskwesties niet kan oplossen zonder de inbreng van burgers en instellingen die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen woon- en leefomgeving en zich daarvoor willen inzetten, met en voor elkaar. Eigen verantwoordelijkheid betekent dat mensen zich rekenschap geven van de keuzes die ze maken én van de consequenties van die keuzes voor zichzelf en voor anderen. Deze insteek is mede leidend voor de ontwikkeling van het W estlands veiligheidsbeleid Uit de evaluatie van de uitvoering van het veiligheidsbeleid concluderen wij dat de voornemens grotendeels zijn gerealiseerd. Voor de inhoudelijke conclusies per veiligheidsthema wordt verwezen naar de veiligheidsanalyse die als bijlage integraal onderdeel uitmaakt van het Westlands veiligheidsbeleid Hoewel dus, op basis van de evaluatie, met enige tevredenheid kan worden teruggezien op de inzet en het resultaat van de uitvoering van het veiligheidsbeleid moet toch aandacht worden gevraagd voor enkele aspecten waarop geen of onvoldoende voortgang is geboekt. In enkele gevallen gaat het om een autonome groei van misdrijven die niet alleen op te lossen is met lokale beleidsontwikkeling. Als voorbeelden zijn te noemen de toename van het aantal stelselmatige geweldplegers, stijging van het aantal woninginbraken en een steeds toenemend aantal incidenten en misdrijven in het uitgaansleven. Ernstige zaken die diep kunnen ingrijpen op de (persoonlijke) levensomstandigheden én veiligheidsbeleving. Zaken waar we als gemeente samen met de veiligheidspartners een maximaal mogelijke inzet op moeten plegen. Voldoende redenen dus om aan deze zaken de komende jaren extra aandacht te besteden. Daarnaast zijn er enkele beleidsaspecten te noemen die in de afgelopen periode niet zijn opgepakt. Te noemen zijn: een bestuurlijk vastgestelde evenementennota; een jaarkalender met communicatiemomenten op de verschillende veiligheidsthema's; een onderzoek naar drugsgebruik in W estland. W estlands Veiligheidsbeleid

13 2. Kern van de inzet; prioriteiten stellen In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de prioriteiten voor de uitvoering van het W vb zijn. Het stellen van de prioriteiten is noodzakelijk omdat simpelweg niet alle veiligheidsvelden de volle aandacht kunnen krijgen, of niet nodig hebben, omdat deze veiligheidsproblemen in W estland zich niet, of slechts in beperkte mate, voordoen. Primair zal de uitvoering van het W vb gericht zijn op het verbeteren van het veiligheidsgevoel bij de bewoners en de leefbaarheid in de kernen van de gemeente W estland. Het doel is hierbij om een hogere score te behalen dan de gemeenten in de regio Haaglanden, dat betekent dat we voor W estland minimaal een 7 nastreven. 2.1 Regie, communicatie en verantwoordelijkheid De burgemeester heeft het onderwerp integrale veiligheid in zijn portefeuille. Dit is een logisch vervolg op zijn wettelijke openbare ordebevoegdheden. De wetgever is momenteel druk bezig om de gemeentelijke regierol op het gebied van integrale veiligheid wettelijk te verankeren. De wijziging van de gemeentewet op dit punt is thans in behandeling bij het parlement. De regierol van de gemeente over de lokale veiligheid kan worden omschreven als het zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse betrokken partijen op het terrein van de veiligheid, op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren. De komende beleidsperiode zal de gemeentelijke regierol en de wijze van samenwerking met de veiligheidspartners speerpunt zijn. Dit speerpunt sluit goed aan bij de voornoemde landelijke ontwikkelingen en daarnaast sluit dit naadloos aan op het College W erkprogramma In het CW P wordt beschreven dat in economisch moeilijke tijden wordt vertrouwd op de authentieke kracht en de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen. De gemeente wordt meer regisserend en faciliterend en bouwt vanuit een solide financieel beleid voort op de drie visies van de gemeente W estland: een eigentijdse dienstverlening, een duurzame Greenport en een prettige leefomgeving. In de Veiligheidsconferentie is vanuit deelnemers een sterk pleidooi gehouden voor verbetering van de communicatie vanuit gemeente, politie en Openbaar Ministerie over de aanpak van de integrale veiligheid in W estland. De kritiek richt zich er vooral op dat de communicatie als reactief wordt ervaren. Er wordt niet of onvoldoende gecommuniceerd over de risico's die inwoners en ondernemers in W estland lopen. In de Driehoek worden heldere afspraken gemaakt om de communicatie minder reactief te maken en meer proactief in te zetten. De communicatie wordt zodanig ingericht dat hierin ook telkens op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers voor de objectieve en subjectieve 2 CW P : "de rout e naar bouwen, binden en bereiken" W estlands Veiligheidsbeleid

14 veiligheid wordt gewezen. De inzet van de sociale media om inwoners en ondernemers te betrekken bij en verantwoordelijk te maken voor hun eigen veiligheid wordt nadrukkelijk bekeken. De versterking van de regisserende rol van de gemeente, maar ook de verbetering van de communicatie hebben beide mede tot doel om partijen meer te betrekken bij (de uitvoering van) het veiligheidsbeleid. Immers, de overheid is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid; veiligheid is van ons allemaal. 2.2 Inhoudelijke prioriteiten De (beleving van) jongerenoverlast in de 11 kernen van de gemeente W estland wordt door de meeste bewoners van W estland als belangrijkste aandachtspunt genoemd. Ook bij de deelnemers aan de Veiligheidsconferentie scoorde jongerenoverlast hoog. De aanpak van jongerenoverlast krijgt in het W vb dan ook een prominente plaats. Een ander probleem dat veelvuldig is benoemd is het hoge aantal woninginbraken waarmee W estland heeft te maken. Ook dit onderwerp krijgt prioriteit in het W vb. In de raadsvergadering van 21 juni 2011 is een motie behandeld van de raadsleden Vis (LPF W estland) en Batelaan (VVD W estland). In deze motie wordt het college verzocht om een integrale drugsaanpak te realiseren. In overleg met de Driehoekspartijen wordt aan een integrale drugsaanpak in Westland prioriteit toegekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aanbodzijde (aanpak van hennepkwekerijen) en de overlast door drugshandel en gebruik (aanpak van hotspots en hotshots). Een verdere uitwerking van deze prioriteit is opgenomen in paragraaf Kortom, op grond van de evaluatie van het veiligheidsbeleid , de Veiligheidsconferentie, de gesprekken met de bewoners en de Slotconferentie worden de volgende prioriteiten voor het W estlands veiligheidsbeleid opgepakt: Prioriteiten Westlands veiligheidsbeleid Ambities Doelstellingen Het versterken van de regisserende rol van de De gemeente W estland realiseert in 2012, afhankelijk van de wettelijke verankering van het gemeente op het gebied van integrale veiligheid wetsvoorstel van de regierol op integraal veiligheidsbeleid, een visie op de gemeentelijke regierol. Het verbeteren van de communicatie over de De Driehoek W estland communiceert helder en adequaat over de veiligheid in W estland en de veiligheid in W estland en de rol die eenieder resultaten die worden behaald. daarin zelf kan vervullen, om de veiligheidssituatie te verbeteren W estlands Veiligheidsbeleid

15 Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van Het faciliteren van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zodat zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid kunnen nemen. veiligheid Het verminderen van het aantal woninginbraken Het aantal aangiften van diefstal uit woningen is in 2014 ten opzichte van % lager; De verdachtenratio woninginbraak is in 2014 ten opzichte van 2010 gestegen naar 15%; Het aanpakken van overlast door (hang)jongeren Met alle betrokken partners zijn afspraken vastgelegd over effectieve samenwerking, waarbij ketens op het gebied van jeugd, veiligheid en openbare orde met elkaar zijn verbonden; De jeugdoverlast blijft maximaal op het huidige niveau en is beheersbaar. Gestreefd wordt naar een verdere afname van de overlast; Jaarlijks worden alle overlastgevende jeugdgroepen (conform de Beke-methodiek) integraal aangepakt met onder andere een persoonsgerichte aanpak; Het aantal minderjarige verdachten neemt af met 20%. Het aanpakken van de overlast als gevolg van drugshandel (aanbodzijde) en de overlast door Het realiseren van een integrale aanpak van drugsproblematiek gericht op twee aspecten, te weten de aanbodzijde en de overlastkant. drugsgebruik 2.3 Wat betekenen deze prioriteiten? Ambities, doelstellingen en inspanningen Het W vb geeft de ambities, doelstellingen en inspanningen weer voor de komende 4 jaar. Ambities: wat willen we bereiken ten aanzien van veiligheid? Doelstellingen: per veiligheidsveld geconcretiseerd Inspanningen: wat is hiervoor nodig, welke instrumenten worden ingezet? Het ambitieniveau kenmerkt zich vooral door een focus op regie, communicatie en het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat niet wordt ingezet op nieuwe inhoudelijke ambities op het gebied van veiligheid. De ambities richten zich op het proces. Deze drie aspecten vertalen zich naar de inhoud: weinig nieuw beleid, maar een betere en effectievere aanpak van bestaande instrumenten en beleid. Voorbeelden hiervan zijn een verbeterde ketenaanpak voor jeugdoverlast en een integrale aanpak van woninginbraken. W estlands Veiligheidsbeleid

16 2.4 Ambities en bezuinigingen Indien er keuzes moeten worden gemaakt over de uitvoering van het W vb als gevolg van de bezuinigingen, dan vormen de bovenvermelde prioriteiten handvatten voor de keuzes ten aanzien van de inzet van mensen en middelen. W estlands Veiligheidsbeleid

17 3. Regie, samenwerking en communicatie 3.1 Inzet vanuit de Veiligheidsconferentie In de Veiligheidsconferentie van 23 augustus 2010 is veel aandacht besteed aan verbetering en versterking van de communicatie en samenwerking. In essentie gaat het om: 1. Versterking van de samenwerking tussen de veiligheidspartners. Daarbij gaat het niet alleen om de professionele partners maar ook om vrijwilligersorganisaties als bijvoorbeeld de buurtpreventie en reddingsbrigades en ook om versterking van de relatie tussen overheid en burgers individueel. Meer aandacht voor de eigen rol van burgers bij signalering, voorbereiding en uitvoering van maatregelen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. 2. Meer en tijdige informatie vanuit gemeente, politie en het Openbaar Ministerie over de feitelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in Westland. 3. Verbetering van de communicatie over de afhandeling van meldingen en aangiften en over de voortgang van relevante strafrechtelijke processen. 3.2 Gemeentelijke regie op het veiligheidsbeleid De gemeente krijgt (wettelijk) de regie over de lokale integrale veiligheidsaanpak. De wijziging van de Gemeentewet op dit punt is momenteel in behandeling bij het parlement. De regierol van de gemeente over de lokale veiligheid kan worden omschreven als het zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden, zodat de diverse betrokken partijen op het terrein van de veiligheid, op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren. Kernwoorden in de regievoering zijn visie, overtuiging, het bevorderen en faciliteren van samenwerking, betrekken van de partners, coördinatie en procesbewaking. De regisserende rol van de gemeente op het gebied van integrale veiligheid wordt, zodra de wetswijziging definitief is, verder uitgewerkt. 3.3 Samenwerking De Veiligheidsconferentie heeft laten zien, dat veiligheid meer is dan openbare orde en veiligheid alleen. De keten preventie, repressie en nazorg is nadrukkelijk en vrijwel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat vereist samenwerking met en tussen uiteenlopende partijen. W estlands Veiligheidsbeleid

18 In de Veiligheidsconferentie is een basis gelegd door vaststelling van de uitgangspunten voor deze samenwerking. 3.4 Communicatie Er bestaan geen eenduidige strategieën over de wijze waarop communicatie als middel effectief kan worden ingezet om de veiligheid te bevorderen. De wijze waarop burgers en ondernemers momenteel worden benaderd is afhankelijk van het doel. Dit zal de komende periode niet veranderen. Wel gaan we een breed scala aan communicatiemiddelen inzetten om de inwoners en ondernemers meer te betrekken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en de rol die zij hierin kunnen spelen. De kritiek die, al dan niet terecht, in het verleden op de beperkte communicatie over de veiligheid is geuit nemen wij ter harte. De gemeente en de veiligheidspartners, waaronder ook de leden van lokale Driehoek, gaan actiever communiceren over de veiligheid in Westland. Een goed gebruik van de sociale media zal daartoe behoren. W estlands Veiligheidsbeleid

19 4. Financiën De voorgenomen inzet op basis van deze kadernota (zie hoodstuk 5) kan gerealiseerd worden binnen de meerjarenbegroting. Uit een aantal onderzoeken, waaronder de evaluatie van het cameratoezicht in de gemeente en de mogelijke realisatie van een Veiligheidshuis, kunnen voorstellen komen met financiële gevolgen die nog niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Over zulke voorstellen zal bij een volgende Voorjaarsnota nadere besluitvorming moeten volgen. In beginsel hanteren we daarvoor het principe van "oud voor nieuw" beleid. Ook de bezuinigingen waarmee de gemeente W estland te maken krijgt, kunnen gevolgen hebben voor de voorgenomen inzet die is opgenomen in het W vb. Op dit moment voorziet de meerjarenbegroting in een jaarlijkse budget voor veiligheid ter grootte van 6,26 mln waarvan ca. 5.5 mln voor de Veiligheidsregio Haaglanden. De regie op het in deel B opgenomen uitvoeringsprogramma wordt gevoerd door 8 fte. Deze 8 fte houden zich ook bezig met een deel van de uitvoeringsmaatregelen voor het W vb en maken uitvoeringsbeleid voor de vergunningverlening op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening, voor het Team toezicht openbare ruimte, de weekmarkten en de veiligheidskringen. De uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid vraagt zowel qua fte als (financiële) middelen inzet van meerdere gemeentelijke afdelingen en partijen buiten de gemeentelijke organisatie. Deze inzet is afgestemd. W estlands Veiligheidsbeleid

20 Deel B: de uitvoeringsmaatregelen per veiligheidsveld 5. Beschrijving veiligheidsvelden Voor de vormgeving van het W estlandse veiligheidsbeleid is gebruik gemaakt van de handreiking Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze handreiking zijn vijf veiligheidsvelden gedefinieerd. De veiligheidsvelden vormen met elkaar het gemeentelijk integrale veiligheidsterrein. Aan deze vijf veiligheidsvelden is, als uitvloeisel van de Veiligheidsconferentie, een zesde veld toegevoegd. Namelijk Bestuur & Veiligheid. In het onderstaande schema worden de veiligheidsvelden en de thema's binnen deze veiligheidsvelden weergegeven. In paragraaf 5.1 en verder van dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de prioriteiten binnen deze veiligheidsvelden. Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving Veiligheidsthema's Verbetering objectieve veiligheid Verbetering subjectieve veiligheid Burgernet Versterking sociale kwaliteit kernen, wijken en buurten Versterking fysieke kwaliteit kernen, wijken en buurten Bedrijvigheid en Veiligheid Veilig winkelgebied Veilige bedrijventerreinen Veilig uitgaan Veilige evenementen Jeugd en Veiligheid Overlastgevende jeugd Criminele jeugd/individuele probleemjongeren Jeugd, alcohol en drugs Fysieke Veiligheid Verkeersveiligheid 3 Brandweer, strandreddingsbrigades Voorbereiding op rampenbestrijding Integriteit en Veiligheid Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad Antidiscriminatie Radicalisering en polarisatie 3 Verkeers veiligheid maakt geen deel uit van het W estlands veiligheidsbeleid. Verkeersveiligheid is uitgewerkt in het W estlands verkeers- en vervoersplan (W vvp). W estlands Veiligheidsbeleid

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Integrale Veiligheid

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Integrale Veiligheid gemeente Eindhoven Openbare orde 5 Veiligheid Raadsnummer 09.R3302.00I Inboeknummer o9bstor94o Beslisdatum B&W a9 september 2009 Dossiernummer 94O.I53 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld gemeente Eindhoven Retouradres Postbus gorso, 56oo RB Eindhoven Commissie BEZ Behandeld door mr. M. Schavemaker Telefoon (o4o) 238 22 76 Uvv brief van Uvv kenmerk Ons kenmerk OOV 3o januari zoog Betreft

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST Utrecht, december 2012 door Marielle Jansen Referentie MJN Utrecht, 7 december 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Onderzoek pagina 2/16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding... 1 1.2 Bestuursakkoord... 1 1.3 Leeswijzer... 1 2. Veiligheid nader bekeken... 2 2.1 Definitie

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie