WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014"

Transcriptie

1 WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID

2 Inhoudsopgave Voorwoord burgemeester... 5 Deel A: de kaders van het W estlands veiligheidsbeleid Inleiding Vooraf Leeswijzer Het proces Van kernsgewijs naar een thematische aanpak Veiligheidanalyse Kern van de inzet; prioriteiten stellen Regie, communicatie en verantwoordelijkheid Inhoudelijke prioriteiten Wat betekenen deze prioriteiten? Ambities, doelstellingen en inspanningen Ambities en bezuinigingen Regie, samenwerking en communicatie Inzet vanuit de Veiligheidsconferentie Gemeentelijke regie op het veiligheidsbeleid Samenwerking Communicatie Financiën Deel B: de uitvoeringsmaatregelen per veiligheidsveld Beschrijving veiligheidsvelden Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving W estlands Veiligheidsbeleid

3 5.1.1 Thema: Verbetering objectieve veiligheid Thema: verbetering subjectieve veiligheid Thema: burgernet Thema: Versterking sociale kwaliteit van kernen, wijken en buurten Thema: versterking fysieke kwaliteit van kernen, wijken en buurten Veiligheidsveld: bedrijvigheid en veiligheid Thema: veilige winkelgebieden Thema: Veilige bedrijventerreinen Thema: veilig uitgaan Thema: evenementenbeleid Veiligheidsveld: jeugd en veiligheid Thema: preventieve en repressieve inzet op jeugdoverlast en criminaliteit Thema: ontwikkeling van een (regionaal) veiligheids(- en zorg)huis Thema: Jongerenparticipatie Thema: terugdringen schadelijk alcohol- en drugsbeleid Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid Thema: Rampenbestrijding, brandweerzorg en strandveiligheid Veiligheidsveld: integriteit en veiligheid Thema: bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad Thema: Anti discriminatievoorziening Thema: radicalisering en polarisatie W estlands Veiligheidsbeleid

4 5.6. Veiligheidsveld: Bestuur en veiligheid Thema: bestuurlijke (en strafrechtelijke) aspecten van veiligheid Thema: politie Thema: handhaving en toezicht BIJLAGEN 1. Wensbeelden Veiligheidsconferentie 23 augustus "Veilig in ons W estland" - Rapportage van de W eek van de Veiligheid 3. Veiligheidsanalyse 4. Evaluatie veiligheidsbeleid "Veilig tot in de kern" W estlands Veiligheidsbeleid

5 "VEILIG IN ONS WESTLAND" Integraal veiligheidsbeleid voor de gemeente Westland W estlands Veiligheidsbeleid

6 Voorwoord burgemeester De nota "W estlands Veiligheidsbeleid " is het resultaat van een intensief proces waaraan, naast de gemeenteraad van W estland, veel personen en instellingen hebben bijgedragen. Een proces waaraan iedereen mee kon doen. Onbevangen meedenken en -praten over een veilig Westland: hoe denken we daarover, wat is er nodig om daarin verbetering aan te brengen én welke rol ziet men daarin voor zichzelf. Het resultaat is een beleidskader waarin vooral gezocht is naar verbinding. Verbinding tussen preventie en repressie met een sluitende aanpak van jongerenoverlast. Verbinding tussen organisaties, maar ook tussen onderwerpen zoals uitgaan en horeca. Verbinding tussen de vaste partners binnen het veiligheidsdomein: Politie, Openbaar Ministerie en gemeente (de Driehoek). Samenwerking met de buurtpreventen en het jongerenwerk. Nadrukkelijk kiezen wij met het W estlands veiligheidsbeleid voor het verbeteren van de regie op het veiligheidsbeleid en de communicatie over het veiligheidsbeleid. Bij dit alles zetten we in op het betrekken van onze burgers, ondernemers en andere partijen bij de uitvoering. Een werkwijze die sterk aansluit bij de W estlandse praktijk van verantwoordelijkheid nemen. Daar doen we een sterk beroep op. De brede inzet betekent dat ik, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, medeverantwoordelijkheid wil geven aan inwoner en ondernemer voor de verdere uitvoering van de maatregelen in deze nota. Politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester stemmen de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid af in de Driehoek. Maar daarnaast is er ook sprake van een collegiale verantwoordelijkheid in het college van B&W en in onze gemeenteraad, die de kaders van het integrale veiligheidsbeleid vaststelt en controleert. De regie op en de uitvoering van het veiligheidsbeleid is mijn verantwoordelijkheid. Niet alleen omdat ik binnen de gemeente verantwoordelijk ben voor openbare orde en veiligheid, maar ook omdat mij wettelijke, zelfstandige bestuursbevoegdheden zijn toegekend die essentieel zijn voor de lokale veiligheid. In de afgelopen jaren zijn er op dit gebied meer bevoegdheden voor de burgemeester gekomen, onder meer vastgelegd in de Gemeentewet. Denk hierbij aan het huisverbod in het kader van huiselijk geweld en het gebiedsverbod in het kader van de "Voetbalwet". Ook de komst van de nationale politie is een belangrijke ontwikkeling die gevolgen gaat hebben voor het W estlands veiligheidsbeleid. Hoe veilig is ons W estland? Een paar cijfers: 1. De Integrale Veiligheidsmonitor 2010 geeft aan, dat de woonomgeving een rapportcijfer van 7,6 heeft gekregen (Haaglanden: 7,3), veiligheid werd beoordeeld met een 7 (Haaglanden: 6,7) en de leefbaarheid met een 7,6 (Haaglanden:7,2). W estlands Veiligheidsbeleid

7 2. Als het gaat om veiligheidsbeleving is de navolgende tabel 1 ook interessant: Indicator: Haaglanden 2010 Algemeen: "Voelt zich wel eens onveilig" 20,9% 23,9% 25,5% 32,6% Algemeen: "Voelt zich vaak onveilig" 1,5% 1,6% 2,7 % 4,7% Uit dit staatje blijkt dat in W estland 1 op de 4 tot 5 mensen zich wel eens onveilig voelt. In heel Haaglanden is dat 1 op de 3. De inzet van het veiligheidsbeleid was om als gemeente gunstiger te scoren dan gemiddeld in de regio Haaglanden. Dit is dus geslaagd. Om dat positieve beeld in de toekomst verder te versterken, worden in dit nieuwe veiligheidsbeleid aanvullende prioriteiten gesteld. Een veilig W estland vraagt op een aantal thema s een verscherpte aanpak: daar waar nodig een meer harde lijn en lik-op-stukaanpak en aan de andere kant meer inzet voor sociale veiligheid in de buurten en in het buitengebied. Bij de harde aanpak doel ik op geweld en hufterig gedrag, tijdens het uitgaan en in het bijzonder het geweld tegen hulpverleners, de aanpak van overvallen, woninginbraken, het bestrijden van jongerenoverlast en overmatig alcoholgebruik en het gebruik van drugs. Allemaal zaken met een grote maatschappelijke impact en een sterke negatieve invloed op de veiligheidsbeleving. Maar ook een aanpak van frauduleuze ondernemers, die illegale arbeidskrachten aan het werk hebben en zo het imago aantasten van de ondernemende Greenport W estland. In al deze zaken willen we verder investeren, door een doortastende en waar mogelijk een meer integrale aanpak. Dat alles in het besef dat niet alles tegelijk zal kunnen; op korte en langere termijn zijn keuzes noodzakelijk. Wat is daarvoor nodig? In de eerste plaats duidelijke afspraken met onze partners, politie en justitie. Over meer en snellere inzet en communicatie bij opsporing en vervolging, steviger optreden, zo mogelijk in combinatie met een snellere rechtsgang. In de tweede plaats een versterking van de uitvoering van ons gemeentelijk toezichts- en handhavingsteam: de BOA s van de gemeente W estland. Ten derde de medewerking van brancheorganisaties. Bijvoorbeeld het niet langer meer accepteren dat 'rotte appels' in ondernemersland ongestoord hun gang kunnen gaan. Ook van die besturen verwacht ik een adequate stellingname en aanpak van frauduleus gedrag door hun leden. 1 Bron: Integrale veiligheidsmonitor W estlands Veiligheidsbeleid

8 Veiligheid is een van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een burgemeester. Maar hij kan het niet alleen. Veiligheid in W estland is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een gemeenschap kan het niet meer stellen zonder burgers en instellingen die niet alleen hun verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen veiligheid, maar zich daar ook daadwerkelijk voor inzetten. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid en inzet voor de eigen woon- en leefomgeving (en daarmee dus ook veiligheid): dát moet de focus zijn voor de komende jaren. J. van der Tak, burgemeester van W estland. W estlands Veiligheidsbeleid

9 Deel A: de kaders van het Westlands veiligheidsbeleid Inleiding 1.1 Vooraf Veiligheid is één van de voornaamste taken van de overheid en vormt de legitimatie van haar bestaan. Hierbij gaat het in essentie om politie, justitie en de gemeente, de kernpartners op het gebied van veiligheid. Maar veiligheid is niet exclusief de verantwoordelijkheid van de overheid. Woningcorporaties (bijv. Keurmerk Veilig W onen), scholen (bijv. vroegsignalering), jeugdinstellingen (bijv. jeugdwerk) en andere maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld buurtpreventie) hebben ook verantwoordelijkheden in dit opzicht. Dat geldt ook voor individuele burgers. Vaak wordt voor de aanpak van allerlei veiligheidsproblemen te gemakkelijk naar de overheid gekeken. Voor het goed en adequaat schakelen tussen die verschillende verantwoordelijkheden dient de gemeente de regie te voeren over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Een rol die door de komende wijziging van de Gemeentewet en Politiewet, meer inhoud gaat krijgen. Om die regierol ook inhoud te kunnen geven is het noodzakelijk een kader te hebben waarbinnen de verschillende veiligheidsaspecten samenkomen. De ontwerpwijziging van de Gemeentewet legt de gemeenten dan ook de verplichting op om eens in de vier jaar een Integraal Veiligheidsplan vast te stellen. Dat lokale veiligheidsplan vervult een belangrijke rol bij het bepalen van de lokale prioriteiten van de politie. De gemeente W estland liep in dat opzicht al vooruit op de nu voorliggende wetswijziging. In 2005 is de eerste Integrale Nota Veiligheidsbeleid vastgesteld, in 2007 gevolgd door een nota voor de periode Kadernota's waarin de raad op hoofdlijnen de prioriteiten op veiligheidsgebied heeft vastgelegd. Aangezien de werkingsduur van de laatste nota is afgelopen, is in de tweede helft van 2010 en 2011 hard gewerkt aan een nieuwe integrale veiligheidsnota, gestoeld op de W estlandse schaal en problematiek. Vandaar ook dat we deze nota de titel van Westlands veiligheidsbeleid (Wvb) meegeven. Deze nota geeft voor de periode de nieuwe kaders en prioriteiten op het gebied van veiligheid weer. Hierbij wordt dus rekening gehouden met de actuele lokale veiligheidssituatie, de visie van burgers en professionals hierop, nieuwe ontwikkelingen vanuit het regeerakkoord, het collegewerkprogramma en zich wijzigende wet- en regelgeving. Kaders die verder gaan dan maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid alleen. Er is ook aansluiting gezocht bij thema's zoals verbetering van communicatie, versterking van de samenwerking tussen veiligheidspartners, leefbaarheid en inhoudgeving aan eigen verantwoordelijkheid van veiligheidspartners, inwoners en ondernemers. Immers, veiligheid is niet alleen van de overheid: veiligheid is van ons allemaal! W estlands Veiligheidsbeleid

10 De kadernota veiligheid heeft weliswaar een werkingsduur van vier jaar, maar is geen statisch geheel. Immers, een kenmerk van het veiligheidsterrein is de grote dynamiek. W at vandaag nog geen prioriteit verdient, kan morgen bovenaan de politieke agenda's staan. Bij de uitvoering wordt dan ook rekening gehouden met voldoende "vrije" capaciteit, zodat adequaat ingezet kan worden op actualiteiten. De basis van het W estlandse veiligheidsbeleid is en blijft wel, dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De samenhang van het beleid is geborgd door de verschillende beleidsvelden niet alleen te benoemen, maar ook bij elkaar te brengen. Organisatorisch zal dat ook vertaling krijgen door het versterken van de samenwerking tussen de bij uitvoering betrokken partijen. Op deze verbetering van de samenwerking wordt nadrukkelijk ingezet in het kader van de uitvoering van het veiligheidsbeleid. 1.2 Leeswijzer Het W estlands veiligheidsbeleid is op te delen in twee delen, te weten: deel 1: de kaders, en; deel 2: de doelstellingen per veiligheidsthema (het uitvoeringsprogramma). De prioriteiten van het W vb zijn in hoofdstuk 2 weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de regisserende rol van de gemeente op het gebied van integrale veiligheid. Ook wordt ingegaan op samenwerking en communicatie, de basis voor ons W estlands veiligheidsbeleid. Immers, veiligheid is geen exclusieve overheidstaak. Veiligheid is van ons allemaal. Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het belang van communicatie bij het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de financiën. In hoofdstuk 5 wordt ten slotte ingegaan op de maatregelen per veiligheidsveld. De volgende veiligheidsvelden komen aan bod: Veilige woon- en leefomgeving (paragraaf 5.1); Bedrijvigheid en veiligheid (paragraaf 5.2); Jeugd en veiligheid (paragraaf 5.3); Fysieke veiligheid (paragraaf 5.4); Integriteit en veiligheid (paragraaf 5.5); Bestuur en veiligheid (paragraaf 5.6). W estlands Veiligheidsbeleid

11 1.3 Het proces Bij de aanvang van het ontwikkelingsproces voor deze nota is gekozen voor een werkwijze die in W estland (nog) maar beperkt wordt toegepast. Namelijk een open proces met een hoge mate van interactiviteit. Dat heeft vorm gekregen door de organisatie van een Veiligheidsconferentie voor professionals op 23 augustus Daarnaast is in de periode van 28 september tot en met 2 oktober 2010 de "W eek van de Veiligheid" georganiseerd waarin op straat (open) gesprekken zijn gehouden met willekeurige inwoners van W estland over de veiligheidsbeleving. Aansluitend hierop is op 2 februari 2011 een Slotconferentie georganiseerd waarin de inbreng, op hoofdlijnen vertaald in voorgenomen maatregelen, aan de deelnemers is voorgelegd. Het doel was om verantwoording af te leggen over wat met de voorgaande inbreng is gedaan en hoe dit is vertaald in een (concept)veiligheidsbeleid. 1.4 Van kernsgewijs naar een thematische aanpak Het IVB werd nadrukkelijk ingezet vanuit een kernsgewijze aanpak. Het nieuwe beleid kent een meer samenhangende, thematische aanpak. Uiteraard blijft er in de uitvoering van het veiligheidsbeleid voldoende ruimte over om via kernspecifiek maatwerk in te spelen op lokale problematiek. De veiligheidskring is en blijft een belangrijk instrument in de kerngerichte problematiek. 1.5 Veiligheidsanalyse Voor de onderbouwing van het veiligheidsbeleid is cijfermateriaal onontbeerlijk. Daarvoor is gebruik gemaakt van de Integrale Veiligheidsmonitor 2009 en 2010, de Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast 2009 en 2010 en de rapportage over De Week van de Veiligheid. Van dit scala aan gegevens is een samenvatting gemaakt in de vorm van een Veiligheidsanalyse. De veiligheidsanalyse is als bijlage bij het W vb opgenomen. In het IVB schreven wij nog "Hoewel Westlanders over het algemeen initiatiefrijk zijn, is er bij veel veiligheidsgerelateerde onderwerpen onmiskenbaar een rol weggelegd voor organisaties als gemeente, politie en andere partners. De landelijke tendens is dat de overheid, en dus ook de gemeente, wordt aangesproken op haar kerntaak om de burger te beschermen. Er is een brede roep om meer toezicht, handhaving, herstel van waarden normen, en een overheid die met gezag opereert op het gebied van veiligheid. Dit is in Westland niet anders". W estlands Veiligheidsbeleid

12 Inmiddels wordt steeds meer beseft dat de overheid veiligheidskwesties niet kan oplossen zonder de inbreng van burgers en instellingen die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen woon- en leefomgeving en zich daarvoor willen inzetten, met en voor elkaar. Eigen verantwoordelijkheid betekent dat mensen zich rekenschap geven van de keuzes die ze maken én van de consequenties van die keuzes voor zichzelf en voor anderen. Deze insteek is mede leidend voor de ontwikkeling van het W estlands veiligheidsbeleid Uit de evaluatie van de uitvoering van het veiligheidsbeleid concluderen wij dat de voornemens grotendeels zijn gerealiseerd. Voor de inhoudelijke conclusies per veiligheidsthema wordt verwezen naar de veiligheidsanalyse die als bijlage integraal onderdeel uitmaakt van het Westlands veiligheidsbeleid Hoewel dus, op basis van de evaluatie, met enige tevredenheid kan worden teruggezien op de inzet en het resultaat van de uitvoering van het veiligheidsbeleid moet toch aandacht worden gevraagd voor enkele aspecten waarop geen of onvoldoende voortgang is geboekt. In enkele gevallen gaat het om een autonome groei van misdrijven die niet alleen op te lossen is met lokale beleidsontwikkeling. Als voorbeelden zijn te noemen de toename van het aantal stelselmatige geweldplegers, stijging van het aantal woninginbraken en een steeds toenemend aantal incidenten en misdrijven in het uitgaansleven. Ernstige zaken die diep kunnen ingrijpen op de (persoonlijke) levensomstandigheden én veiligheidsbeleving. Zaken waar we als gemeente samen met de veiligheidspartners een maximaal mogelijke inzet op moeten plegen. Voldoende redenen dus om aan deze zaken de komende jaren extra aandacht te besteden. Daarnaast zijn er enkele beleidsaspecten te noemen die in de afgelopen periode niet zijn opgepakt. Te noemen zijn: een bestuurlijk vastgestelde evenementennota; een jaarkalender met communicatiemomenten op de verschillende veiligheidsthema's; een onderzoek naar drugsgebruik in W estland. W estlands Veiligheidsbeleid

13 2. Kern van de inzet; prioriteiten stellen In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de prioriteiten voor de uitvoering van het W vb zijn. Het stellen van de prioriteiten is noodzakelijk omdat simpelweg niet alle veiligheidsvelden de volle aandacht kunnen krijgen, of niet nodig hebben, omdat deze veiligheidsproblemen in W estland zich niet, of slechts in beperkte mate, voordoen. Primair zal de uitvoering van het W vb gericht zijn op het verbeteren van het veiligheidsgevoel bij de bewoners en de leefbaarheid in de kernen van de gemeente W estland. Het doel is hierbij om een hogere score te behalen dan de gemeenten in de regio Haaglanden, dat betekent dat we voor W estland minimaal een 7 nastreven. 2.1 Regie, communicatie en verantwoordelijkheid De burgemeester heeft het onderwerp integrale veiligheid in zijn portefeuille. Dit is een logisch vervolg op zijn wettelijke openbare ordebevoegdheden. De wetgever is momenteel druk bezig om de gemeentelijke regierol op het gebied van integrale veiligheid wettelijk te verankeren. De wijziging van de gemeentewet op dit punt is thans in behandeling bij het parlement. De regierol van de gemeente over de lokale veiligheid kan worden omschreven als het zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse betrokken partijen op het terrein van de veiligheid, op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren. De komende beleidsperiode zal de gemeentelijke regierol en de wijze van samenwerking met de veiligheidspartners speerpunt zijn. Dit speerpunt sluit goed aan bij de voornoemde landelijke ontwikkelingen en daarnaast sluit dit naadloos aan op het College W erkprogramma In het CW P wordt beschreven dat in economisch moeilijke tijden wordt vertrouwd op de authentieke kracht en de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen. De gemeente wordt meer regisserend en faciliterend en bouwt vanuit een solide financieel beleid voort op de drie visies van de gemeente W estland: een eigentijdse dienstverlening, een duurzame Greenport en een prettige leefomgeving. In de Veiligheidsconferentie is vanuit deelnemers een sterk pleidooi gehouden voor verbetering van de communicatie vanuit gemeente, politie en Openbaar Ministerie over de aanpak van de integrale veiligheid in W estland. De kritiek richt zich er vooral op dat de communicatie als reactief wordt ervaren. Er wordt niet of onvoldoende gecommuniceerd over de risico's die inwoners en ondernemers in W estland lopen. In de Driehoek worden heldere afspraken gemaakt om de communicatie minder reactief te maken en meer proactief in te zetten. De communicatie wordt zodanig ingericht dat hierin ook telkens op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers voor de objectieve en subjectieve 2 CW P : "de rout e naar bouwen, binden en bereiken" W estlands Veiligheidsbeleid

14 veiligheid wordt gewezen. De inzet van de sociale media om inwoners en ondernemers te betrekken bij en verantwoordelijk te maken voor hun eigen veiligheid wordt nadrukkelijk bekeken. De versterking van de regisserende rol van de gemeente, maar ook de verbetering van de communicatie hebben beide mede tot doel om partijen meer te betrekken bij (de uitvoering van) het veiligheidsbeleid. Immers, de overheid is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid; veiligheid is van ons allemaal. 2.2 Inhoudelijke prioriteiten De (beleving van) jongerenoverlast in de 11 kernen van de gemeente W estland wordt door de meeste bewoners van W estland als belangrijkste aandachtspunt genoemd. Ook bij de deelnemers aan de Veiligheidsconferentie scoorde jongerenoverlast hoog. De aanpak van jongerenoverlast krijgt in het W vb dan ook een prominente plaats. Een ander probleem dat veelvuldig is benoemd is het hoge aantal woninginbraken waarmee W estland heeft te maken. Ook dit onderwerp krijgt prioriteit in het W vb. In de raadsvergadering van 21 juni 2011 is een motie behandeld van de raadsleden Vis (LPF W estland) en Batelaan (VVD W estland). In deze motie wordt het college verzocht om een integrale drugsaanpak te realiseren. In overleg met de Driehoekspartijen wordt aan een integrale drugsaanpak in Westland prioriteit toegekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aanbodzijde (aanpak van hennepkwekerijen) en de overlast door drugshandel en gebruik (aanpak van hotspots en hotshots). Een verdere uitwerking van deze prioriteit is opgenomen in paragraaf Kortom, op grond van de evaluatie van het veiligheidsbeleid , de Veiligheidsconferentie, de gesprekken met de bewoners en de Slotconferentie worden de volgende prioriteiten voor het W estlands veiligheidsbeleid opgepakt: Prioriteiten Westlands veiligheidsbeleid Ambities Doelstellingen Het versterken van de regisserende rol van de De gemeente W estland realiseert in 2012, afhankelijk van de wettelijke verankering van het gemeente op het gebied van integrale veiligheid wetsvoorstel van de regierol op integraal veiligheidsbeleid, een visie op de gemeentelijke regierol. Het verbeteren van de communicatie over de De Driehoek W estland communiceert helder en adequaat over de veiligheid in W estland en de veiligheid in W estland en de rol die eenieder resultaten die worden behaald. daarin zelf kan vervullen, om de veiligheidssituatie te verbeteren W estlands Veiligheidsbeleid

15 Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van Het faciliteren van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zodat zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid kunnen nemen. veiligheid Het verminderen van het aantal woninginbraken Het aantal aangiften van diefstal uit woningen is in 2014 ten opzichte van % lager; De verdachtenratio woninginbraak is in 2014 ten opzichte van 2010 gestegen naar 15%; Het aanpakken van overlast door (hang)jongeren Met alle betrokken partners zijn afspraken vastgelegd over effectieve samenwerking, waarbij ketens op het gebied van jeugd, veiligheid en openbare orde met elkaar zijn verbonden; De jeugdoverlast blijft maximaal op het huidige niveau en is beheersbaar. Gestreefd wordt naar een verdere afname van de overlast; Jaarlijks worden alle overlastgevende jeugdgroepen (conform de Beke-methodiek) integraal aangepakt met onder andere een persoonsgerichte aanpak; Het aantal minderjarige verdachten neemt af met 20%. Het aanpakken van de overlast als gevolg van drugshandel (aanbodzijde) en de overlast door Het realiseren van een integrale aanpak van drugsproblematiek gericht op twee aspecten, te weten de aanbodzijde en de overlastkant. drugsgebruik 2.3 Wat betekenen deze prioriteiten? Ambities, doelstellingen en inspanningen Het W vb geeft de ambities, doelstellingen en inspanningen weer voor de komende 4 jaar. Ambities: wat willen we bereiken ten aanzien van veiligheid? Doelstellingen: per veiligheidsveld geconcretiseerd Inspanningen: wat is hiervoor nodig, welke instrumenten worden ingezet? Het ambitieniveau kenmerkt zich vooral door een focus op regie, communicatie en het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat niet wordt ingezet op nieuwe inhoudelijke ambities op het gebied van veiligheid. De ambities richten zich op het proces. Deze drie aspecten vertalen zich naar de inhoud: weinig nieuw beleid, maar een betere en effectievere aanpak van bestaande instrumenten en beleid. Voorbeelden hiervan zijn een verbeterde ketenaanpak voor jeugdoverlast en een integrale aanpak van woninginbraken. W estlands Veiligheidsbeleid

16 2.4 Ambities en bezuinigingen Indien er keuzes moeten worden gemaakt over de uitvoering van het W vb als gevolg van de bezuinigingen, dan vormen de bovenvermelde prioriteiten handvatten voor de keuzes ten aanzien van de inzet van mensen en middelen. W estlands Veiligheidsbeleid

17 3. Regie, samenwerking en communicatie 3.1 Inzet vanuit de Veiligheidsconferentie In de Veiligheidsconferentie van 23 augustus 2010 is veel aandacht besteed aan verbetering en versterking van de communicatie en samenwerking. In essentie gaat het om: 1. Versterking van de samenwerking tussen de veiligheidspartners. Daarbij gaat het niet alleen om de professionele partners maar ook om vrijwilligersorganisaties als bijvoorbeeld de buurtpreventie en reddingsbrigades en ook om versterking van de relatie tussen overheid en burgers individueel. Meer aandacht voor de eigen rol van burgers bij signalering, voorbereiding en uitvoering van maatregelen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. 2. Meer en tijdige informatie vanuit gemeente, politie en het Openbaar Ministerie over de feitelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in Westland. 3. Verbetering van de communicatie over de afhandeling van meldingen en aangiften en over de voortgang van relevante strafrechtelijke processen. 3.2 Gemeentelijke regie op het veiligheidsbeleid De gemeente krijgt (wettelijk) de regie over de lokale integrale veiligheidsaanpak. De wijziging van de Gemeentewet op dit punt is momenteel in behandeling bij het parlement. De regierol van de gemeente over de lokale veiligheid kan worden omschreven als het zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden, zodat de diverse betrokken partijen op het terrein van de veiligheid, op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren. Kernwoorden in de regievoering zijn visie, overtuiging, het bevorderen en faciliteren van samenwerking, betrekken van de partners, coördinatie en procesbewaking. De regisserende rol van de gemeente op het gebied van integrale veiligheid wordt, zodra de wetswijziging definitief is, verder uitgewerkt. 3.3 Samenwerking De Veiligheidsconferentie heeft laten zien, dat veiligheid meer is dan openbare orde en veiligheid alleen. De keten preventie, repressie en nazorg is nadrukkelijk en vrijwel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat vereist samenwerking met en tussen uiteenlopende partijen. W estlands Veiligheidsbeleid

18 In de Veiligheidsconferentie is een basis gelegd door vaststelling van de uitgangspunten voor deze samenwerking. 3.4 Communicatie Er bestaan geen eenduidige strategieën over de wijze waarop communicatie als middel effectief kan worden ingezet om de veiligheid te bevorderen. De wijze waarop burgers en ondernemers momenteel worden benaderd is afhankelijk van het doel. Dit zal de komende periode niet veranderen. Wel gaan we een breed scala aan communicatiemiddelen inzetten om de inwoners en ondernemers meer te betrekken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en de rol die zij hierin kunnen spelen. De kritiek die, al dan niet terecht, in het verleden op de beperkte communicatie over de veiligheid is geuit nemen wij ter harte. De gemeente en de veiligheidspartners, waaronder ook de leden van lokale Driehoek, gaan actiever communiceren over de veiligheid in Westland. Een goed gebruik van de sociale media zal daartoe behoren. W estlands Veiligheidsbeleid

19 4. Financiën De voorgenomen inzet op basis van deze kadernota (zie hoodstuk 5) kan gerealiseerd worden binnen de meerjarenbegroting. Uit een aantal onderzoeken, waaronder de evaluatie van het cameratoezicht in de gemeente en de mogelijke realisatie van een Veiligheidshuis, kunnen voorstellen komen met financiële gevolgen die nog niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Over zulke voorstellen zal bij een volgende Voorjaarsnota nadere besluitvorming moeten volgen. In beginsel hanteren we daarvoor het principe van "oud voor nieuw" beleid. Ook de bezuinigingen waarmee de gemeente W estland te maken krijgt, kunnen gevolgen hebben voor de voorgenomen inzet die is opgenomen in het W vb. Op dit moment voorziet de meerjarenbegroting in een jaarlijkse budget voor veiligheid ter grootte van 6,26 mln waarvan ca. 5.5 mln voor de Veiligheidsregio Haaglanden. De regie op het in deel B opgenomen uitvoeringsprogramma wordt gevoerd door 8 fte. Deze 8 fte houden zich ook bezig met een deel van de uitvoeringsmaatregelen voor het W vb en maken uitvoeringsbeleid voor de vergunningverlening op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening, voor het Team toezicht openbare ruimte, de weekmarkten en de veiligheidskringen. De uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid vraagt zowel qua fte als (financiële) middelen inzet van meerdere gemeentelijke afdelingen en partijen buiten de gemeentelijke organisatie. Deze inzet is afgestemd. W estlands Veiligheidsbeleid

20 Deel B: de uitvoeringsmaatregelen per veiligheidsveld 5. Beschrijving veiligheidsvelden Voor de vormgeving van het W estlandse veiligheidsbeleid is gebruik gemaakt van de handreiking Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze handreiking zijn vijf veiligheidsvelden gedefinieerd. De veiligheidsvelden vormen met elkaar het gemeentelijk integrale veiligheidsterrein. Aan deze vijf veiligheidsvelden is, als uitvloeisel van de Veiligheidsconferentie, een zesde veld toegevoegd. Namelijk Bestuur & Veiligheid. In het onderstaande schema worden de veiligheidsvelden en de thema's binnen deze veiligheidsvelden weergegeven. In paragraaf 5.1 en verder van dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de prioriteiten binnen deze veiligheidsvelden. Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving Veiligheidsthema's Verbetering objectieve veiligheid Verbetering subjectieve veiligheid Burgernet Versterking sociale kwaliteit kernen, wijken en buurten Versterking fysieke kwaliteit kernen, wijken en buurten Bedrijvigheid en Veiligheid Veilig winkelgebied Veilige bedrijventerreinen Veilig uitgaan Veilige evenementen Jeugd en Veiligheid Overlastgevende jeugd Criminele jeugd/individuele probleemjongeren Jeugd, alcohol en drugs Fysieke Veiligheid Verkeersveiligheid 3 Brandweer, strandreddingsbrigades Voorbereiding op rampenbestrijding Integriteit en Veiligheid Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad Antidiscriminatie Radicalisering en polarisatie 3 Verkeers veiligheid maakt geen deel uit van het W estlands veiligheidsbeleid. Verkeersveiligheid is uitgewerkt in het W estlands verkeers- en vervoersplan (W vvp). W estlands Veiligheidsbeleid

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Nationaal investeren Verkorte versie in lokaal veiligheidsbeleid Februari 2010 Bijdrage aan de strategische agenda voor lokale veiligheid Rob

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlandse Politie 2006

Jaarverslag Nederlandse Politie 2006 2006 o v e r h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s Jaarverslag Nederlandse Politie 2006 Jaarverslag Nederlandse Politie 2006 o v e r h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s Jaarverslag Nederlandse

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie