Uitvoeringsplan integrale veiligheid Gemeente Bussum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum"

Transcriptie

1 Uitvoeringsplan integrale veiligheid Gemeente Bussum

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Terugblik op de afgelopen periode Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe werd het beleefd? Wat hebben we gedaan? Conclusies Regionale prioriteiten: de veiligheidsstrategie Lokale prioriteiten: uitvoeringsplan veiligheid Woninginbraken Fietsdiefstal Veilig uitgaan Veilig ondernemen Bijlage I.. 21 Bijlage II

3 1 Inleiding In het afgelopen jaar 2011 is de nieuwe kadernota integrale veiligheid vastgesteld voor de gemeente Bussum. De kadernota biedt een analyse van de criminaliteit en onveiligheid van de gemeente en stelt daarin prioriteiten en ambities voor de beleidsperiode. Vanuit de kadernota wordt ieder jaar een uitvoeringsplan geschreven met de concrete doelstellingen en werkafspraken voor dat specifieke jaar. Het uitvoeringsplan wordt door het college van B&W vastgesteld nadat het is voorgelegd aan de commissie Bestuur voor advies. De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid staan nooit stil. Met name de komst van de Nationale Politie is een kenmerkende verandering voor dit jaar net als het ontstaan van de regio Midden- Nederland waar gemeente Bussum onderdeel van is. Met de regionale veiligheidstrategie wordt op regionaal niveau gestuurd op samenwerking tussen belangrijke hoofdrolspelers. Hoofdstuk 3 gaat hier verder op in. De schaalvergroting neemt niet weg dat er op lokaal niveau gestuurd moet blijven worden op samenwerking in veiligheid. Dit lokale uitvoeringsplan veiligheid is daarvoor het juiste instrument. Samen met diverse gemeentelijke afdelingen en hun partners werken we aan een brede en afgestemde aanpak voor de thema s die geprioriteerd zijn in de kadernota Een concrete en heldere gezamenlijke aanpak is de centrale doelstelling voor het komende jaar. Een aantal factoren zijn daarvoor bepalend: informatie-uitwisseling, draagvlak voor ambities, duidelijke rollen en taken en ruimte voor eigenheid en maatwerk. Deze factoren vormen de leidraad als het gaat om het stellen van de ambities en het maken van de werkafspraken. Het document is als volgt opgebouwd. Als eerste wordt er een terugblik geboden op 2011 en een deel van De laatste ontwikkelingen worden daar samengevat aangevuld met de beleving van onveiligheid en de maatregelen dan wel activiteiten die zijn ondernomen. Dan wordt er kort ingegaan op de regionale veiligheidstrategie en de regionale prioriteiten. Het laatste hoofdstuk gaat in op de kern van de zaak, namelijk de vier integrale projecten die in de komende periode van belang zijn. 3

4 2 Terugblik op de afgelopen periode Vanuit de kadernota integrale veiligheid wordt een richting aangegeven die past bij de gemeente Bussum. Daarvoor is het criminaliteitsbeeld en de veiligheidsbeleving leidend. Het huidige jaarplan integrale veiligheid gaat hier verder op in. Daarvoor wordt eerst de afgelopen periode bekeken aan de hand van drie vragen: Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe werd het beleefd? Wat hebben we gedaan? 2.1 Wat zijn de ontwikkelingen? In de afgelopen jaren heeft de politie altijd aandacht gehad voor de aangiftebereidheid en over het algemeen wordt de inwoner steeds meer bekend met internetaangifte. Aangiften zijn een belangrijk onderdeel van het politiewerk. Zonder aangifte heeft de politie geen zaak en de aangifte bevat veel belangrijke informatie voor het bredere opsporingswerk. Het aantal aangiften is in 2011 gestegen van 2761 naar In eerste aanleg betekent dit vaak een stijging van het aantal misdrijven. Dit blijkt ook uit de cijfers hieronder. Dit hoeft niet de enige oorzaak te zijn, ook aangiftebereidheid speelt een rol. Nadere analyse van de aangiften kan pas uitwijzen of dit daadwerkelijk met elkaar verband houdt. Misdrijven per 1000 inwoners: Het aantal misdrijven per 1000 inwoners (misdrijvenratio) is in 2011 gestegen. In 2010 bedroeg dit 79.9 en in 2011 werd dit 82.7 misdrijven. In absolute aantallen stegen de misdrijven van 2598 naar 2679 en procentueel is dit 3.1 procent. 4

5 De stijging in het totaal aantal misdrijven lijkt vooral te komen door de toename in alcoholmisdrijven, bedreigingen en mishandelingen. De geweldmisdrijven zijn met bijna 23% gestegen ten opzichte van Bedreiging met geweld en daadwerkelijke mishandeling komen hierbij het meeste voor. Ook het aantal geregistreerde vernielingen is toegenomen, van 278 naar 321, en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. Top 10 misdrijven van Bussum: Fietsendiefstallen staat al langere tijd bovenaan als het gaat om aantallen misdrijven in Bussum. Wij vormen hiermee geen uitzondering. Het beeld van diefstal brom-, snor- en fietsen, vernielingen en diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen is een regionaal en landelijk beeld. Diefstal van fietsen en bromfietsen is in 2011 afgenomen en woninginbraken bleef in vergelijking met het voorgaande jaar nagenoeg gelijk, 277 in 2011 en 275 in Bij woninginbraken is het opvallend dat de pogingen toenemen en het daadwerkelijk slagen afneemt. Dit percentage neemt af sinds 2007 (82.4%) en is in 2011 gedaald naar Verdachten: Bij een toename aan misdrijven is het aannemelijk dat ook het aantal verdachten toeneemt. Hiermee is het aantal verdachten meer dan vorig jaar maar nog steeds onder het niveau van 2009 en de jaren daarvoor. Opvallend is dat het aantal mannelijke verdachten daalt in 2011 en het aantal vrouwelijke verdachten toeneemt ten opzichte van Het aantal jeugdige verdachten stijgt hierin mee. De leeftijd van 18 t/m 24 jaar laat de meeste incidenten zien. De leeftijd 12 t/m 17 jaar is iets gedaald. Alcohol, vernieling en mishandeling zijn dan in volgorde de meest voorkomende misdrijven. Dit beeld wordt in de regio Gooi en Vechtstreek verder bevestigd. 5

6 Huiselijk geweld: Het aantal geregistreerde huiselijk geweldincidenten in Bussum is in 2011 gedaald van 130 naar 113. De grootste daling vond plaats bij het psychisch geweld (van 66 naar 45). Het aantal incidenten met lichamelijk geweld steeg van 36 naar Hoe werd het beleefd? De beleving van onveiligheid wordt periodiek gemeten aan de hand van de integrale veiligheidsmonitor. Dit is een landelijk bevolkingsonderzoek naar de leefbaarheid, buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en het oordeel over de politie en de gemeente. De Bussumse inwoner ziet het te hard rijden als grootste probleem in de buurt. Als tweede is dit parkeeroverlast gevolgd door hondenpoep. Woninginbraak en jongerenoverlast komen op de vierde en vijfde plaats. In andere regiogemeenten staat woninginbraak veelal als eerste genoemd. Hard rijden heeft bij alle gemeenten een hoge positie. Er is ook een algemene tendens als het gaat om plekken die als meest onveilig worden ervaren. Dat zijn plekken bij rondhangende jongeren, het treinstation en plekken rondom uitgaansgelegenheden. Opvallend is het (hoge) regionale percentage onveiligheidsgevoelens van 45% dat de inwoner heeft bij plekken van hangjongeren. Overlastgevende jongeren en dronken mensen komen volgens de inwoner ook het vaakst voor als buurtprobleem. Dit is een algemeen beeld in elke regiogemeente. Het onveiligheidsgevoel van de Bussumse inwoner ligt iets hoger dan het gemiddelde van de regio. 28,4% voelt zich wel eens onveilig tegenover 27.2% regionaal. Het percentage inwoners van Bussum dat zich vaak onveilig voelt is lager dan bij andere gemeenten. 0.9% tegenover 1.5% in Hilversum en 2.4% in Huizen. De ingeschatte kans om slachtoffer te worden van mishandeling ligt ook iets lager dan het gemiddelde, 1.7% tegenover 2.1%. Over het algemeen kan uit de veiligheidsmonitor worden afgeleid dat de inwoner van Bussum zich in 2011 veiliger voelt dan in Het soort onveiligheidsgevoel is hetzelfde maar de mate ervan is minder geworden. 37% van inwoners van Bussum geeft aan tevreden te zijn over het functioneren van de politie in de buurt. Dat is iets lager dan in Een vergelijking van de belangrijkste punten wordt geboden in bijlage II. 6

7 2.3 Wat hebben we gedaan? In het jaarplan integrale veiligheid staan de activiteiten beschreven die de gemeente en politie hebben ondernomen. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten daarvan op hoofdlijnen: Om aangifte te stimuleren werd een tijd geleden de internetaangifte geïntroduceerd. Afgelopen jaar is hier een extra optie bijgekomen. Dat is de aangifte op afspraak. Wanneer er een dader bekend is, moet er altijd een aangifte op het politiebureau plaatsvinden. Het veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek krijgt steeds meer betekenis voor de gemeenten en wijkteams van politie. Er zijn overleggen voor veelplegers, huiselijk geweldzaken en jeugd. De Wet Tijdelijk Huisverbod wordt uitgevoerd door de GGD en heeft goede resultaten. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden en deze heeft geleid tot een nieuwe methode. Die methode zorgt ervoor dat de politie minder tijd nodig heeft en dat hulpverlening sneller betrokken wordt. De hulpofficier van justitie had hierbij een mandaat tot het opleggen van een huisverbod. Deze is ingetrokken en de burgemeester beslist zelf. Om de abrupte stijging van woninginbraken een halt toe te roepen heeft de politie een speciaal inbraakteam opgericht. Met enkele successen als het oppakken van verdachten werd het rustiger. Volgens de politie is alertheid nog steeds nodig. De gemeente Bussum zet in op de communicatie om inwoners bewust te maken van preventieve mogelijkheden. Inbraakpreventie en het politiekeurmerk veilig wonen hebben landelijk geleid tot minder inbraken. Bij het station Bussum-Zuid vindt ongeveer 25% van alle auto-inbraken plaats. Er zijn extra acties opgezet die moesten leiden tot aanhouding van verdachten. Zelfs met de inzet van technische opsporingsmiddelen mocht het niet leiden tot gewenst succes. Om hennepkwekerijen en de gevolgen ervan te bestrijden is in de regio Gooi en Vechtstreek een hennepconvenant opgesteld en ondertekent door de politie, het OM, gemeenten netbeheerder Liander en Stedin, woningbouw, belastingdienst, UWV en de SVB. Om de veiligheid bij de spoorwegovergangen te vergroten is tien maal door de politie gecontroleerd. De politie heeft samen met de BOA s gerichte controles gehouden op de veiligheid van aanhangers en bromfietsen, specifiek acties gericht op bromfietsen die door het voetgangersgebied rijden. Voor de veiligheid op en rond evenementen zet de gemeente de BOA s in. De BOA s controleren op verschillende aspecten tav vergunningen. Daarnaast letten ze op een goed verloop van het wegverkeer. Voor een goede verdeling van evenementen in een jaar is de evenementenkalender ingesteld. Deze zorgt voor het bewaken van nodige capaciteit van hulpverleningsdiensten. Een regionale kalender is in ontwikkeling. De samenwerking tussen verschillende instanties verloopt prettig en de evenementen waren goed verdeeld over het jaar. Begin 2012 is de tweede ster ontvangen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Eind 2011 is het project integriteit voor de gemeente Bussum afgerond. Cameratoezicht is geïmplementeerd, mobiele portiers zijn actief in de horeca en er is een proef gehouden met glijdende sluitingstijden. Er zijn drie brede horeca evaluaties gehouden met burgers, ondernemers, politie, gemeente en het bedrijf dat de mobiele portiers levert. Het aantal buurtpreventieverenigingen is uitgebreid met twee naar in totaal zeven verenigingen. 7

8 2.4 Conclusies In de eerste plaats kan er een stijging worden waargenomen in het totale aantal delicten. Vooral alcohol, vernielingen, mishandelingen en bedreigingen dragen hieraan bij. Het zijn delicten die reeds voorkomen in de top 10 van misdrijven in Bussum en waarvan eerder in de kadernota is gesteld dat deze delicten gerelateerd zijn aan het uitgaansgebied. Een mogelijke verklaring voor deze stijging is de uitwerking van het veiligheidsbeleid in de horeca. Door de inzet van Boa s en mobiele portiers heeft de politie meer mogelijkheden om te reageren op misdrijven wat leidt tot meer aanhoudingen en processen-verbaal. Er wordt dus anders gezegd meer naar boven gehaald wat leidt tot meer registraties. Dat is onvermijdelijk terug te zien in de cijfers. Aan de andere kant wordt dit niet meteen bevestigd door de integrale veiligheidsmonitor wat de onveiligheidbeleving weergeeft. Hier is zelfs een lichte verbetering te zien, al is dit voor Bussum als geheel. Fietsendiefstal blijft een aandachtsgebied. Fietsendiefstal staat al meerdere jaren op de eerste plaats als het gaat om aantallen. Het aantal woninginbraken laat een flinke piek zien begin 2011 en is daarna weer afgenomen wat het gemiddelde niet veel laat afwijken ten aanzien van vorig jaar. Over de langere termijn neemt deze vorm van criminaliteit wel toe in proportie en ondanks dat de beveiliging van veel woningen is verbeterd, zal een brede inzet vanuit politie, gemeente en bewoners aanwezig moeten blijven. De veiligheidsmonitor geeft een helder beeld van onveiligheidsgevoelens. De beleving van onveiligheid lijkt niet veel veranderd ten opzichte van Een substantieel percentage voelt zich niet veilig rond de treinstations, het uitgaansgebied en plekken waar jongeren rondhangen. Dit is hetzelfde beeld als in 2009 en is gelijk aan het beeld van de regio Gooi en Vechtstreek. Wel is er ten opzichte van 2009 zowel in Bussum als in de regio een verbetering te constateren. De prioriteiten die gesteld zijn in de kadernota worden opnieuw onderbouwd. Er wordt voor integraal uitvoering gegeven aan vier thema s te weten: Woninginbraken Fietsendiefstal Veilig uitgaan Veilig ondernemen 8

9 3 Regionale prioriteiten: de veiligheidsstrategie Met de komst van de nationale politie wordt de regionale eenheid Midden-Nederland een feit. Gemeente Bussum is hier onderdeel van want de regio bestaat uit Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Ambitieus en vooruitlopend op de uitkomsten van het wetgevingsproces is op het niveau van Midden Nederland een gezamenlijk meerjarenplan geschreven voor de politie, het Openbaar Ministerie en de 41 gemeenten. In de veiligheidsstrategie worden gezamenlijke prioriteiten geformuleerd welke afkomstig zijn uit een analyse van alle lokale prioriteiten. Daar waar prioriteiten samenkomen, kan winst geboekt worden door hier samenwerking in te zoeken. Dit vormt de basis van de regionale veiligheidsstrategie. Regionale prioriteiten komen niet in plaats van de lokale prioriteiten maar geven de punten weer waarop samenwerking tot stand komt op regionaal niveau. De volgende onderwerpen zijn gevonden voor : Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen Woninginbraken Geweld (straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met publieke taak) Georganiseerde criminaliteit Deze regionalisering van de veiligheidsaanpak heeft tot gevolg dat gemeenten meer synchroon gaan lopen met politie, justitie en maatschappelijke organisaties. De beleidsperiode van ons uitvoeringsplan loopt van juni tot juni het komende jaar. Door de synchronisatie zal dit mogelijk moeten veranderen. De rol van de gemeenteraad zal hierin nadrukkelijk worden beschreven. Dit vormt namelijk één van de ambities omschreven in de veiligheidstrategie. De ambitie voor samenwerking op de prioritaire thema s krijgt vorm in zogenaamde drivergroepen. Drivergroepen bestaan uit een stuurgroep met een burgemeester als voorzitter en een ambtelijke werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers gemeenten, politie, OM en mogelijke derden. Voor de gemeente Bussum betekent dat vooral samengewerkt kan worden op de thema s woninginbraken en geweld. De regionale veiligheidsstrategie is kort geleden vastgesteld en dit voorjaar op het RIS geplaatst zodat de raad hiervan kennis heeft kunnen nemen. In de komende tijd zal gekeken worden hoe de daadwerkelijke uitvoering van de samenwerking er uit zal zien. 9

10 4 Lokale prioriteiten: uitvoeringsplan veiligheid In dit deel benoemen we de lokale prioriteiten voor Per thema wordt daarbij aangegeven welke ambities er gesteld zijn en welke afspraken daar eventueel over zijn gemaakt. Elk thema wordt tevens voorzien van de verschillende partners die erin deelnemen. Elk thema wordt voorzien van eenzelfde structuur. Als eerste wordt er een omschrijving gegeven van de problematiek. Als tweede wordt omschreven welke ambities worden gesteld om het omschreven probleem te bestrijden. Wat willen we bereiken is de centrale vraag. Als derde komt de aanpak aan bod. Wat gaan we doen om de ambities te halen? Tot slot wordt overzicht verschaft van specifieke prestaties en producten die we willen realiseren in een bepaalde periode met de samenwerkende afdelingen en externe organisaties. 4.1 Woninginbraken In de afgelopen jaren is de toename van het aantal woninginbraken in Midden-Nederland fors te noemen. Bijna elke gemeente heeft te maken met een stijging. Het eerste kwartaal van 2011 liet voor de gemeente Bussum een stijging zien van het aantal woninginbraken met 48% 1. Verderop in het jaar is dit weer gedaald. Over langere tijd betekent dit een gemiddelde stijging van 22% over de jaren Bij deze stijging is een nuancering op zijn plaats. Het aantal pogingen is sterk toegenomen terwijl het aantal geslaagde woninginbraken is afgenomen. Procentueel betekent dat een daling sinds Het gemiddelde aantal woninginbraken in Bussum ligt onder het gemiddelde van de hele regio Gooi en Vechtstreek (3,4% tov 4,2%). Onderstaande grafiek laat zien dat het aantal woninginbraken in het begin van 2011 hoog was. Deze piek neemt later weer af. Gemiddeld komen 2011 en 2010 hoger uit dan het gemiddelde van Woninginbraken leveren doorgaans niet veel op voor de dader(s) maar de schade die wordt veroorzaakt is verhoudingsgewijs groot. Vooral het gevoel van veiligheid en zekerheid in je eigen huis is fundamenteel aangetast. Zowel de opsporing als het voorkomen van woninginbraken is noodzakelijk. De omvang van het woninginbraakprobleem is het resultaat van het geheel van gelegenheidsfactoren, bevorderende dan wel remmende factoren en de particuliere bestrijding van deze criminaliteit. De gelegenheidsstructuur voor woninginbraak in Nederland blijkt een stuk gunstiger dan in de omringende landen. Nederland kent een hoge bevolkingsdichtheid, een hoge mate van verstedelijking, een sterk gegroeid welvaartspeil, veel luxeconsumptie en (door de hoge arbeidsparticipatie) relatief veel uithuizige bewoners. Dit alles maakt Nederland uiterst aantrekkelijk voor woninginbrekers. 1 Notitie woninginbraken regionaal college

11 De particuliere bestrijding van woninginbraak laat duidelijk een gunstige ontwikkeling zien. Door de verwachte grootschalige toepassing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en een zichtbaar toenemend preventiebewustzijn bij gemeenten, woningcorporaties, huurders en woningeigenaren zullen de Nederlandse woningen naar verwachting in relatief korte tijd tot de best beveiligde woningen van Europa behoren. Ambitie Een structurele aanpak ontwikkelen met gemeente en partners teneinde het aantal woningbraken terug te dringen. Betrokken partijen Gemeente (Kabinet, afd. Ruimte, Communicatie), politie, woningcorporaties, buurtpreventieverenigingen (BPV en), Verenigingen van Eigenaren (VvE). Aanpak Woninginbraak is een complex fenomeen en kan alleen worden bestreden door een breed arsenaal aan maatregelen. Er zijn daarvoor drie ijkpunten waar de aanpak op is gestoeld. Dat zijn de dader en zijn mogelijkheden, de slachtoffers, de mogelijke buit en de ruimtelijke structuur. Door het profileren van de dader kan de politie gerichter opsporen en kan de dadergerichte aanpak worden gerealiseerd. Ook kan gekeken worden naar het profiel van slachtoffers. Uit de politiemonitor Bevolking blijkt dat slachtoffers zich op veel punten onderscheiden. Er kan hierbij gedacht worden aan sociaaleconomische achtergrond, huishoudkenmerken, woongedrag en leefstijl en de aanwezige gelden en middelen in de woning. Ten derde is de stedelijk bouwkundige omgeving relevant voor het inbraakrisico. Het laagste inbraakrisico lijkt te zijn in wijken met relatief weinig uitkeringsontvangers en een hoge gemiddelde gezinsgrootte. Het hoogste inbraakrisico zou zijn in wijken waar relatief veel uitkeringsontvangers wonen en weinig mensen in de leeftijd van 45 tot en met 65 jaar. Naar verwachting zijn dit de meest anonieme woonwijken, waar nauwelijks sprake is van betrokkenheid en sociale cohesie 2. De aanpak voor woninginbraak concentreert zich op deze elementen en luidt samengevat: Creëren van bewustzijn voor factoren die woninginbraak aantrekkelijk maken Aanbrengen van preventieve middelen voor veilig wonen Dadergerichte aanpak 2 RCM advies kennisdomein woninginbraak 11

12 Resultaten voor woninginbraken Resultaat: In samenwerking met: Wanneer? Informatieavonden t.b.v. inwoners w.o. besturen BPV en; Alle betrokken partijen September 2012 (afhankelijk van agenda bm) en daarna Preventievoorlichting politie Voorlichting keurmerk veilig wonen door Baltus en Mauritz Beveiligingen Praktijkervaring ex-inbreker Promotie burgernet Brede inzet van communicatiemiddelen: Foldermateriaal CCV Bussums nieuws Naarder Nieuws Websites gemeente Websites woningcorporaties Organiseren van twee wijkschouwen Bussum: Ooster-Eng en Wester-Eng) Naarden: Tuindorp-Keverdijk Oprichten van twee nieuwe buurtpreventieverenigingen Afspraken gericht op PKVW met woningcorporaties. Onderzoek naar draagvlak onder bewoners voor het project Waaks! (hondenbezitters worden ingezet om sociale controle in de buurt te verhogen). Gemeente Vanaf juni 2012 Alle betrokken partijen September 2012 Politie, inwoners Gereed eind 2012 Gemeente, woningcorporaties Gemeente, politie Gereed eind

13 4.2 Fietsdiefstal Jaarlijks worden er in Nederland circa fietsen gestolen. Fietsdiefstal is daarmee veel voorkomende criminaliteit bij uitstek. Vanaf het begin van de jaren tachtig is door de overheid en de rijwielbranche op verschillende manieren geprobeerd de omvang van fietsdiefstal terug te dringen. Er is gewerkt aan de introductie van verschillende vormen van fietsregistratie (zoals de postcodegravering en de Nationale Fietsregistratie), aan het inrichten van bewaakte stallingen en er zijn diverse lokale en regionale projecten tegen fietsdiefstal opgezet. Tot dusverre hebben deze maatregelen echter niet tot de gewenste resultaten geleid. Het stelen van fietsen vormt al langere tijd een relatief groot probleem in de gemeente Bussum. Als voornaamste oorzaak wordt hier gewezen op de aanwezigheid van twee treinstations wat voor een gemeente als Bussum ruim is te noemen. Treinstations brengen vanzelfsprekend veel fietsen met zicht mee en doorgaans is er weinig structureel toezicht 3. Van alle vermogensdelicten komt fietsdiefstal het meeste voor: Volgens de IVM-2011 werd 12,9% van alle inwoners in Nederland slachtoffer van een of meer vermogensdelicten. In Bussum was dit 19,7%. Met 8,6% komt 'fietsdiefstal' in Bussum daarvan het meeste voor. Dit percentage ligt beduidend lager dan in 2009 met 10,2% Wanneer dit percentage wordt vergeleken met de regio Gooi en Vechtstreek, ligt Bussum iets hoger (8,6% tov 6,2%). Wanneer Bussum vergeleken wordt met de provincie Noord-Holland, dan ligt het percentage gelijk. Er lijkt zich dus een positieve ontwikkeling voor te doen die in het heden en toekomst voortgezet dient te worden. Er bestaan verschillende oorzaken voor het feit dat de omvang van fietsendiefstal in Nederland en specifiek in Bussum zo groot is: Maatschappelijke acceptatie Een belangrijke oorzaak lijkt te liggen in de maatschappelijke acceptatie van het probleem. Fietsdiefstal zou bij de ongemakken van het leven behoren en door de verzekering wordt het een en ander toch weer vergoed. Kennisgebrek Niet alle fietsbezitters hebben kennis van goede sloten, plaatsen waar zich bewaakte fietsenstallingen bevinden en de wijze waarop een fiets op een goede manier moet worden vastgezet. Stallingen en rekken Op de verschillende concentratiegebieden zijn te weinig voorzien van goede (goedgekeurde) stallingen. Het gevolg is dat fietsen willekeurig worden geparkeerd. Aandacht politie en justitie Fietsdiefstal is een delict met een lage opsporingsindicatie. Er is op de plaats delict veelal geen bruikbaar aanknopingspunt om een onderzoek te starten. Dieven worden zelden op heterdaad betrapt. Er blijken vier typen fietsdieven actief te zijn, die zich van elkaar onderscheiden in de frequentie waarmee zij fietsen stelen (weinig, middelmatig, veel), en het doel van de fietsdiefstal (eigen gebruik of verkoop). Incidentele, gelegenheids-, professionele en verslaafde dieven. Incidentele fietsdieven en gelegenheidsdieven stelen in hoofdzaak voor eigen gebruik. Incidentele dieven stelen in hun hele leven één of enkele fietsen, gelegenheidsdieven stelen regelmatig een fiets, oplopend tot enkele honderden fietsen in totaal. Professionele fietsdieven en verslaafde fietsdieven stelen fietsen voor de verkoop. Voor verslaafde fietsdieven is fietsdiefstal vaak de belangrijkste bron van inkomsten. 3 Fietsberaad, projectgroep preventie fietsendiefstal

14 Ambitie Door een integrale aanpak van het probleem fietsdiefstal moet het aantal fietsdiefstallen in Bussum, gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor, verder dalen met 2,4% tot op het niveau van het regionale gemiddelde. Partijen Gemeente (Kabinet, Boa s, afdeling Ruimte), politie Gooi en Vechtstreek, fietsenbranche, ProRail/NS. Aanpak In het komende jaar wordt een integraal plan van aanpak geschreven met de volgende pijlers: communicatie, registratie voor elektronische identificatie, stallen en vastzetten, handhaving, toezicht en controle, aanhouding/vervolging en terugbezorging van gestolen goed. De effectiviteit van de aanpak van fietsendiefstal kan alleen worden gewaarborgd als er gebruik wordt gemaakt van een koppeling van opeen volgende activiteiten en maatregelen. Afzonderlijke communicatie of politieacties zijn minder effectief dan wanneer ze aan elkaar worden gekoppeld. Resultaten voor fietsdiefstallen: Resultaat: In samenwerking met: Wanneer? Opstellen integraal plan van aanpak fietsendiefstal Gemeente (Kabinet, Ruimte, Communicatie, Sociale Zaken) politie, fietshandelaren Gereed eind 2012 Uitvoering geven aan het integraal plan van aanpak fietsendiefstal Gemeente (Kabinet, Ruimte, Communicatie, Sociale Zaken) politie, fietshandelaren Gedurende eerste helft

15 4.3 Veilig uitgaan De horeca in Bussum is reeds lange tijd een plek waar jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud goed kunnen uitgaan. Toch is er door de concentratie van horecabedrijven en de regionale aantrekkingskracht bovenmatige problematiek te constateren. Het huidige horecabeleid stelt voor de periode het doel om de kwaliteit van en rond de horeca te verbeteren. Het gaat met andere woorden niet alleen om de verbetering van de kwaliteit van de horecabedrijven zelf, maar bovenal om het verhogen van het veiligheidsgevoel in de horeca en het verminderen van de overlast die door omwonenden wordt ondervonden. Zo staat in het horecabeleidsplan dat nog meer dan voorheen een samenspel moet ontstaan tussen de horecaondernemers, de politie, de buurtpreventieverenigingen en de gemeente. Iedere partij heeft daarin zijn of haar rol. Die samenwerking kan alleen maar slagen als alle partijen nauw met elkaar samenwerken. Dat wordt bekrachtigd met het horecaconvenant en in het verlengde hiervan geborgd met het voorliggende uitvoeringsplan integrale veiligheid. Onveiligheid in en rondom de horeca kenmerkt zich door een aantal specifieke, gerelateerde misdrijven. Aan de hand van de ontwikkeling daarvan kan bekeken worden in welke mate concrete onveiligheid zich voordoet. Overlast, mishandeling, bedreiging, alcohol en vernieling worden genoemd als het gaat om de horecagerelateerde criminaliteit. Het zijn strafbare feiten die gepleegd worden door met name jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 34 jaar oud in en rondom de uitgaansgelegenheden. Vanaf 2007 laten vernieling en mishandeling een aanzienlijke daling zien met wel 30% tot 40% 4. Een positief saldo en het lijkt plausibel om deze te relateren aan de verbeterde aanpak van gemeente en politie in de laatste jaren. Die trend dient te worden vastgehouden. Een belangrijke risicofactor bij uitgaansproblematiek vormt de alcohol. Overmatig gebruik hiervan leidt tot gezondheidschade en maatschappelijke schade. De jongeren in deze regio drinken veel. 68% doet aan het bingedrinken (drinken van grote hoeveelheden in korte tijd) en de gemiddelde leeftijd waarop met begint met drinken is 12,8 jaar. Al met al is het alcoholgebruik ten opzichte van 2005 wel iets afgenomen. Overlast van alcohol en overlast van horeca dient in afstemming met elkaar te worden aangepakt. Het zijn thema s waar vele partijen bij betrokken zijn en waar regie wenselijk is om de samenhang in maatregelen te creëren. Dat komt de effectiviteit van de maatregelen ten goede. Dit is voor de komende periode het speerpunt van veilig uitgaan. Ambitie De gemeente Bussum heeft in de afgelopen jaren stevig ingezet op preventie en handhaving van overlastproblematiek in de horeca. De gemeente wil de ingezette lijn voortzetten wat betekent: een verdergaande vermindering van de daadwerkelijke onveiligheid en het verbeteren van het veiligheidsgevoel van uitgaande jeugd en omwonenden. Betrokken partijen Gemeente Bussum (Kabinet, Boa s, Vergunningen & Handhaving, Samenlevingszaken), politie wijkteam Naarden-Bussum, PPS-security, bewoners, ondernemers en het regionale projectteam samen aan de slag. 4 CBA 2011 politie Fl & GNV 15

16 Aanpak Aanvullen op en verbinden van de bestaande maatregelen is de centrale doelstelling voor het komende jaar. De bestaande aanpak heeft zich in eerste instantie lange tijd gericht op uitsluitend het verminderen van overlast en criminaliteit. Naar verloop van tijd is er steeds meer aandacht gekomen voor preventie. De politie werkt al sinds lange tijd met een speciaal horecateam. Zij worden daarbij ondersteund door de gemeentelijke Boa s en sinds vorig jaar door mobiele portiers. De mobiele portiers werken standaard in het horecagebied, de Boa s daaromheen (de zgn loop- en slooproutes) en de politie kan zich zowel in als rond het gebied bevinden. Daarnaast zijn er verschillende middelen die een preventieve werking meebrengen zoals de correctiebrieven voor de ouders, de zwarte lijst, cameratoezicht en de vrije sluitingstijden. Al deze maatregelen worden besproken tijdens de brede evaluatiemomenten die de gemeente organiseert. De aanpak voor alcoholmatiging komt vooral voort uit de regionale projectgroep samen aan de slag. Samen aan de slag is een coproductie van alle regiogemeenten, de GGD, politie, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), Jellinek, Symfora en het Trimbos instituut. Overmatig alcoholgebruik wordt bekeken vanuit meerdere settings waar alcohol een rol kan spelen zoals gezin/ouders, onderwijs, sportkantines, horeca, evenementen, openbare ruimte en supermarkt. Per setting zijn activiteiten georganiseerd en steeds gericht op een combinatie van informeren/bewustwording en handhaving van regels. Jongeren worden in het algemeen geïnformeerd over de schadelijke gevolgen van drankmisbruik op jonge leeftijd. Sinds 2009 is er de boete of kanskaart. Als minderjarigen zich schuldig maken aan overlast of vandalisme en onder invloed zijn van alcohol dan krijgen zij een verwijzing naar HALT die de ouders betrekt en jongeren verwijst naar een cursus (een leerstraf) om bewust te worden van de consequenties van hun gedrag. In 2009 en 2010 zijn er bijeenkomsten geweest met alcoholverstrekkers uit Bussum om handhavingactiviteiten te bespreken. Er zijn 4 mysteryshop-acties (controles) geweest bij o.a. Bussumse alcohol-verstrekkers (sportkantines, supermarkten en slijters). Er zijn ook convenanten afgesloten met Bussumse sportverenigingen over het aanbod van alcohol in de kantines. De aanpak voor komend jaar spitst zich toe op goede voorlichting, adequaat optreden in het uitgaansgebied en nazorg gericht op gezin/ouders. Het centrum voor jeugd en gezin, ook een integraal werkverband, zou hierin een speciale rol kunnen innemen door na een incident de ouders uit te nodigen voor een ondersteunend gesprek. De aanpak heeft een sterk communicatief karakter. Na een inventarisatie van alle bestaande communicatiemiddelen en activiteiten die gericht zijn op Bussum, zal een aanvullend pakket gericht op Bussum worden ingezet. Het gaat dan ook om de borging van alle activiteiten uit het programma Samen aan de slag. Er wordt dus voor en na het cafébezoek gewerkt aan veilig uitgaan. Zeker tijdens het uitgaan is het kunnen interveniëren belangrijk. In het afgelopen jaar zijn hiervoor drie opvallende instrumenten ingezet: cameratoezicht, mobiele portiers en vrije sluitingstijden. Het cameratoezicht op de kruising Vlietlaan, stationsstraat en Generaal de la Reijlaan dient enerzijds als een preventief middel en anderzijds kan het worden ingezet ter ondersteuning van het politiewerk. Mobiele portiers werken voor de café s en de gemeente en zorgen voor handhaving van de orde en rust op straat. In het afgelopen jaar is de meerwaarde ervan duidelijk aangetoond tijdens de brede evaluaties met ondernemers en omwonenden. Als derde werd er een proef gehouden met vrije sluitingstijden voor de horeca. Vrije sluitingstijden voorkomen de piekbelasting rond een vaste sluitingstijd en de daarmee vaak ontstane overlast. Tijdens evaluaties bleken betrokken partijen van mening te verschillen. 16

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak Landelijk programma bestrijding autokraak Woord vooraf Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Auto-inbraken geven

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij Jaarverslag 2012 Extract Boxtel Politieregio Brabant-Noord District Meierij Definitieve versie 1 15-03-2013 2 Voorwoord Voor u ligt het laatste jaarverslag van de politie district Meierij. Met de komst

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen!

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! In opdracht van: CZW Bureau Datum: 15 februari 2011 Auteur: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Versie: publieksversie Dit uitvoeringsplan is mede tot

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie