Veiligheidsplan Coevorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016"

Transcriptie

1 Veiligheidsplan Coevorden

2 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen hoe de overheid voor veiligheid kan zorgen, zijn in de loop der jaren wel veranderd. In het verleden werd vooral ingezet op handhaving van regels en het bestraffen van mensen die over de schreef gingen. De ervaring leert ons dat inzet hierop blijvend nodig is, maar dat de oorzaken en gevolgen van onveiligheid minstens zoveel aandacht verdienen. In een veilige gemeente draait het om de samenwerking van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, hulpverleners, welzijninstellingen en natuurlijk de inwoners van de gemeente. Om die samenwerking gestalte te geven is een integrale aanpak nodig. De gemeente heeft deze regierol op zich genomen. In dit Veiligheidsplan Coevorden is de basis op orde gebracht en inzichtelijk gemaakt. Samen met de partners gaan wij ons op allerlei gebieden inspannen voor goede veiligheid en leefbaarheid. Ieder neemt daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Integraal veiligheidsbeleid wordt gevormd door alle onderdelen van de keten te belichten, van preventie tot repressie en nazorg. We willen alle onderdelen van de veiligheidsketen de juiste aandacht geven. Keuzes maken is daarbij nodig. Daarbij is ons uitgangspunt: veiligheid maak je met elkaar! Dat doe je in je buurt, in je wijk en daarmee uiteindelijk in de hele gemeente. De inbreng van inwoners van gemeente en onze partners is daarbij essentieel, want samen maak je het verschil! B.J. Bouwmeester Burgemeester van gemeente Coevorden 2

3 Leeswijzer De notitie is geschreven naar de systematiek van Kernbeleid Veiligheid. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten om dit Lokaal Veiligheidsplan Coevorden te willen hebben. Daarbij wordt ook omschreven hoe dit bereikt wordt. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op veilige woon- en leefomgeving. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie en gemeente. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op bedrijvigheid en veiligheid. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie, Keurmerk Veilig Ondernemen en gemeente. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op jeugd en veiligheid. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie en GGD. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op fysieke veiligheid. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie en gemeente. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk zes wordt ingegaan op integriteit en veiligheid. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie en Koninklijke Marechaussee. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op financiën, die direct of indirect met het lokaal veiligheidsbeleid zijn verbonden. 3

4 Inhoud Inleiding 2 Leeswijzer 3 Inleiding 7 1. Visie, missie en uitgangspunten Visie Missie Veilig samenleven in Coevorden Uitgangspunten Huidige situatie in Coevorden Veiligheidsmonitor Veilige woon- en leefomgeving Veiligheidsanalyse De huidige aanpak en verbeterpunten Huiselijk geweld Burgerparticipatie Bedrijvigheid en veiligheid Veiligheidsanalyse De huidige aanpak en verbeterpunten Jeugd en veiligheid De huidige aanpak en verbeterpunten Veiligheidshuis / Jongeren Opvang Team Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwering in aanpak 26 kindermishandeling Verwijsindex risicojongeren Jeugd, alcohol en drugs Veiligheid in en om school Fysieke veiligheid 5.1 De huidige aanpak en verbeterpunten Externe Veiligheid, Hoofdlijnen van de aanpak Nieuwe crisismanagementorganisatie (CMO) Brandweer 4

5 6. Integriteit en veiligheid De huidige aanpak en verbeterpunten Financieel kader 39 Bijlagen 43 Strategische partners 44 Flankerend beleid 44 5

6 6

7 Inleiding

8 Coevorden en het lokaal veiligheidsplan! Ik overleef ondanks vele gevaren is de wapenspreuk van de gemeente Coevorden. Coevorden is al langere tijd bezig met vorm en inhoud te geven aan deze spreuk in het geval van het thema veiligheid. Hiervoor zijn in de loop van de tijd diverse notities op verschillende beleidsterreinen opgesteld en afspraken gemaakt, die gaan over veiligheid of raakvlakken met veiligheid hebben. Een integraal veiligheidsbeleid ontbreekt tot op heden. Op dit moment ligt er een voorstel voor een wetswijziging van de Gemeentewet, waarin de verplichting komt te staan dat de gemeente een keer in de vier jaar een veiligheidsplan moet vaststellen. Naast deze komende wettelijke verplichting is het als gemeente wenselijk regie te hebben en dit beleidsmatig te willen verwoorden in een notitie. Veiligheid kent verschillende vormen, van onveilig voelen tot onveilig zijn. Anders gezegd veiligheid is erg subjectief als het om beleving gaat en objectief te beoordelen als het om regels en procedures gaat. Daarom is het thema veiligheid een begrip waar gemeentebreed beleidsmatig rekening mee gehouden dient te worden. Veel handelingen door de gemeente beïnvloeden gewild en ongewild de beleving van leefbaarheid in de gemeente en meestal in het verlengde, het (on)veiligheidsgevoel. De gemeente heeft met al haar verschillende beleidsterreinen invloed op de beleving van veiligheid. Te denken valt aan de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het jeugdbeleid, de inrichting en het gebruik van het publieke domein, de crisisorganisatie, enzovoort. Daarom is het noodzakelijk en gewenst als gemeente één Lokaal Veiligheidsplan Coevorden te hebben en rekening te houden met veiligheid bij keuzes in beleid en te weten hoe deze de feitelijke en subjectieve veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden. Wij hebben ervoor gekozen in het nieuwe veiligheidsbeleid de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid te volgen. Deze methode wordt door veel gemeenten gehanteerd, geldt als uitgangspunt voor diverse landelijke actoren (waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en wordt ook gebruikt door de politie in Drenthe. Deze keuze maakt het mogelijk om ons als gemeente te vergelijken met anderen als het gaat om veiligheid. Ook wordt deze methode gebruikt in de coördinatiegroep Veiligheidsplan Drenthe. Gevolg van deze keuze is dat uitgegaan wordt van een vijftal veiligheidsvelden, te weten Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid. Met elkaar vormen deze velden het integrale veiligheidsterrein. Binnen deze veiligheidsvelden worden diverse veiligheidsthema s onderscheiden. De analyse van de huidige situatie heeft op elk van de vijf veiligheidsvelden plaatsgevonden. Het voorgestelde beleid strekt zich eveneens uit tot deze vijf velden met dit verschil dat in de uitwerking van het beleid de specifieke, voor Coevorden relevante veiligheidsthema s centraal staan en als noemer gebruikt worden, en niet de in het algemeen gehanteerde vijf veiligheidsvelden. In het bestuurprogramma is onder programma 8 Burger en Bestuur opgenomen dat er een integraal veiligheidsbeleid moet komen. - Veiligheid Een gevoel van veiligheid bij de burgers is essentieel. Coevorden is een veilige gemeente en dat willen wij graag zo houden. Bouwstenen voor een goed veiligheidsbeleid in de gemeente zijn aanwezig. Denk aan: een adequaat politieoptreden, de activiteiten van de stichting veiligheidszorg, de omgang met huiselijk geweld, de instrumenten die de Algemeen Plaatselijke Verordening biedt en het preventieve beleid gericht op het gebruik van alcohol en andere stimulerende middelen. Versterking van de onderlinge (keten)verbondenheid van deze en andere instrumenten in de vorm van een integraal lokaal veiligheidsbeleid, is mogelijk. In 2012 wordt hiervoor de basis gelegd. 8

9 1. Missie, visie en uitgangspunten

10 1.1 Visie Zoals in de inleiding omschreven, is veiligheid een begrip dat op vele situaties toepasbaar is en door een ieder op een andere wijze geïnterpreteerd kan worden. In ieder geval is veiligheid een onderdeel van het begrip leefbaarheid. Leefbaarheid is de verbinding naar diverse andere beleidsterreinen. Veiligheid is van ons allen en de gemeente heeft hier de regierol in. Regie voeren is onlosmakelijk verbonden met de leiding nemen. Leiding nemen in regie is het willen sturen en daarbij (in)direct invloed hebben op de sociale en fysieke veiligheid. De gemeente Coevorden stelt zich tot doel een gemeente te zijn waar burgers en bedrijven zich veilig voelen. Waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en de gemeente de verbindende factor is die faciliteiten verleent, coördineert en stuurt op het thema Veiligheid. Het hebben van de regierol betekent ook dat het initiatief in basis bij de gemeente ligt. Regie nemen betekent ook willen weten wat de veiligheids- en leefbaarheidsbeleving van burgers en bedrijven is. Hiervoor zal monitoren van het gevoerde beleid en de aanpassing en/of ontwikkeling van het te voeren beleid noodzakelijk zijn. De gemeente Coevorden stelt zich tot doel dat in 2016 het beleid zodanig is ontwikkeld en verbonden aan veiligheid dat er een solide, geïntegreerd veiligheidsplan is ontstaan met een betrouwbare monitor. 1.2 Missie Veilig samenleven in Coevorden De missie Veilig samenleven in Coevorden vertaalt zich er in dat Coevorden een gemeente is waar de burgers en bedrijven het gevoel hebben zich veilig te kunnen voelen. Om dit te bereiken is eenduidig beleid wenselijk. Dit wordt bereikt door het steeds laten terugkeren van het thema veiligheid in de diverse beleidsvelden en het verbinden van de diverse beleidsvelden met het thema veiligheid. Integraal is niets uitsluiten en bij elk stukje beleid willen weten of het invloed heeft op de veiligheidsbeleving. Regie hebben betekent ook (willen) weten dat verschillende beleidsvlakken elkaar beïnvloeden en dat ook daardoor het veiligheidsgevoel (in)direct wordt beïnvloed. Het willen ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan, lokaal geworteld, betekent voor de gemeente dat zij een beroep zal doen op partijen en burgers bij de totstandkoming van het plan en bij de verdere uitvoering daarvan. Dit doen wij onder andere door het plan concept ter inzage te leggen en ruimte te geven voor zienswijzen. Er is al veel beleid ontwikkeld in en voor de gemeente Coevorden dat over veiligheid gaat dan wel raakvlakken daarmee heeft. De gemeente Coevorden heeft daarvoor afspraken gemaakt met de ketenpartners; de politie, buurgemeenten, provincie Drenthe, algemeen maatschappelijk werk, veiligheidsregio, enzovoort. De gemeente Coevorden wil een betrouwbare partner zijn in veiligheid en integreert dit beleidsuitgangspunt waar mogelijk in haar beleid. 1.3 Uitgangspunten Wij vinden het belangrijk het veiligheidsbeleid de volgende prioriteiten te geven, namelijk: 1. Veilig opgroeien 2. Veilige thuissituatie: aanpak huiselijk geweld 3. Veilige en leefbare wijken en buurten Om het integrale veiligheidsbeleid in de gemeente Coevorden op te kunnen zetten en uit te voeren gaan wij uit van de volgende uitgangspunten: 1. De basis van het plan is een combinatie van rijksbeleid, wetgeving, lokaal beleid, 10

11 maatschappelijke ontwikkelingen en beschikbare onderzoekgegevens uit diverse bronnen; 2. Bestaand beleid of nieuw beleid wordt waar mogelijk geïntegreerd; 3. De methode die daarbij wordt nagestreefd is de methode Kernbeleid van de VNG; 4. De beleidsvelden waarop het integrale veiligheidsbeleid zich richt zijn veilig leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, fysieke veiligheid, jeugd en veiligheid en integriteit en veiligheid; 5. De gemeente is regisseur van het veiligheidsbeleid; 6. Bij het formuleren van het beleid worden zowel instellingen en bedrijven als burgers nadrukkelijk betrokken; 7. Het integrale veiligheidsbeleid wordt vastgesteld tot en met 2016 en hierna repeterend voor een periode van 4 jaar; 8. Na twee jaar wordt in 2014 een tussenevaluatie opgesteld; 9. Elk jaar wordt een analyse opgesteld van de beschikbare gegevens als vermeld in dit plan. 1.4 Huidige situatie in Coevorden De huidige veiligheidssituatie is in twee opzichten geanalyseerd ter voorbereiding van het nieuwe veiligheidsbeleid: er is gekeken naar de huidige veiligheidsproblematiek (aantastingen van de veiligheid) en naar de huidige veiligheidsaanpak en verbeterpunten daarin. Beide zijn nodig: alleen zicht op de harde veiligheidsgegevens verschaft onvoldoende basis voor het bepalen van de hoofdlijnen voor de nieuwe aanpak aangezien dan niet zichtbaar is op welke wijze en met welke intensiteit al ingezet wordt op de veiligheidsthema s. Hierbij zijn de eerder genoemde veiligheidsvelden leidend: 1. Veilige woon- en leefomgeving; dit betreft de veiligheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, dat wil zeggen: de woning, de straat, de buurt, de wijk. Indicatoren voor de veiligheid op dit veld zijn de sociale kwaliteit in de buurt (inclusief overlast), de fysieke kwaliteit van de woonomgeving (inclusief verloedering), criminaliteit/objectieve veiligheid (inclusief diverse vormen van geweld) en veiligheidsgevoel/subjectieve veiligheid. 2. Bedrijvigheid en veiligheid; dit betreft de sociale veiligheid rond winkel- en horecavoorzieningen, bij evenementen en op bedrijventerreinen. 3. Jeugd en veiligheid; hierbinnen vallen jeugdoverlast en criminaliteit, jeugd & alcohol en veilig in en om de school. 4. Fysieke veiligheid: hierbinnen vallen de klassieke fysieke veiligheidsthema s, te weten: verkeersveiligheid, brandveiligheid (preventieve en repressieve brandweerzorg), externe veiligheid (veiligheid rond inrichtingen met en vervoer van gevaarlijke stoffen) en de voorbereiding op rampenbestrijding (in het bijzonder de gemeentelijke kolom). 5. Integriteit en veiligheid; binnen dit veld vallen maatschappelijke verschijnselen die haaks staan op fundamentele regels van onze samenleving en in die zin de integriteit van onze samenleving fundamenteel bedreigen; in dit kader gaat het dan vooral om radicalisering en polarisatie en vormen van georganiseerde criminaliteit. De veiligheidsthema s zijn een vast onderdeel van het Drents Veiligheidsplan Onder deze veiligheidsthema s zijn diverse afspraken geordend, die ook de gemeente Coevorden zich tot taak heeft gesteld. Na deze inventarisatie is de vervolgstap de lokale inkleuring van dit beleid. Hierbij zijn twee belangrijke voorwaarden voor elke keuze die gemaakt wordt, namelijk verbinding extern en intern. 11

12 Dilemma Elk veiligheidsthema wordt hierna in eerste instantie bekeken met behulp van de beschikbare cijfermatige gegevens, waaronder politiecijfers. Ten aanzien van de politiecijfers doet zich echter een dilemma voor: door een verandering in de systematiek van registratie begin 2009 zijn de politiecijfers over 2009 niet goed te vergelijken met de gegevens over 2008 en eerdere jaren. De overzichten van de gegevens in BVH van 2009 worden wel gebruikt, met de kanttekening dat drie maanden ontbreken in het gegevensoverzicht. Vanaf 2010 zijn de gegevens compleet in BVH. 1.5 Veiligheidsmonitor Wij hebben in het verleden diverse veiligheid- en belevingsonderzoeken gedaan. Echter is er geen structureel onderzoek zoals de integrale veiligheidsmonitor. Op dit moment zijn voor deze notitie alleen incidentgegevens beschikbaar met uitzondering van het onderdeel keurmerk Veilig Ondernemen bij veiligheidsveld Bedrijvigheid en veiligheid. Bij de betrokken ondernemers bij dit onderdeel zijn enquêtes afgenomen. Wij kunnen dus ondanks de incidentgegevens niets structureel zeggen over de beleving van (on) veiligheid. Wij willen in 2013 een integrale veiligheidsmonitor uitvoeren en zullen met voorstellen komen tot aanschaf van deze monitor. 12

13 2. Veilige woon- en leefomgeving

14 2.1 Veiligheidsanalyse Veiligheidsproblematiek Kernindicatoren op dit veld zijn zoals gezegd sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Tabel 1 bevat cijfermatige gegevens over deze indicatoren. Tabel 1: Veilige woon- en leefomgeving gemeente Coevorden Indicator Bron t.a.v Sociale kwaliteit aantal incidenten woonoverlast/burengerucht Politie overlast (indicatorscore: hoger is meer) VM aantal incidenten drugsoverlast Politie drugsoverlast (%) VM Overlast gestoord of overspannen persoon Politie Overlast zwervers Politie overlast door omwonende (%) VM t.a.v. Fysieke kwaliteit oordeel schoonhouden woonomgeving (% positief) VM gemiddeld rapportcijfer onderhoud woonomgeving VM aantal incidenten vernieling Politie aantal incidenten overlast (afval branden bij woning) Politie verloedering (indicatorscore: hoger is meer) VM t.a.v. Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit: aantal diefstel uit/inbraak: woning, garage, schuur, etc. 4 Politie aantal inbraak overige objecten: sportcomplex, school, etc. 5 Politie aantal diefstal zonder braak uit school, sportcomplex etc 6 Politie slachtoffer (poging tot) inbraak woning (%) VM aantal incidenten diefstal motorvoertuig Politie Aantal inbraak auto Politie aantal incidenten diefstal brom-, snor-, fietsen Politie slachtoffer fietsendiefstal in eigen buurt (%) VM Aantal overige eenvoudige diefstallen Politie aantal incidenten schending lichamelijke integriteit/geweld Politie slachtoffer geweldsdelicten eigen buurt (%) VM aangiften huiselijk geweld Politie incidenten huiselijk geweld Politie Slachtoffers huiselijk geweld Politie Aangehouden verdachten huiselijk geweld Politie aantal huisverboden Gemeente Overtreding huisverbod Politie perceptie dreiging (indicatorscore; hoger is meer) VM t.a.v. subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel % bewoners dat zich wel eens onveilig voelt VM Deelnemers Burgernet Gemeente Gegevens van de politie worden aangeleverd via een vaste methode namelijk VNG-BVH model. Binnen dit model is de incidentenregistratie van de politie gekoppeld aan de vijf veiligheidsvelden van Kernbeleid Veiligheid. 3. VM staat voor Veiligheidsmonitor. 4. Clustering gegevens paragraaf en VNG-BVH model gegevens politie Clustering gegevens paraaf VNG-BVH model gegevens politie A24, A25, A26 en A27 6. Clustering gegevens paraaf VNG-BVH model gegevens politie A31, A33, A35 en A36 7. Gegevens huiselijk geweld afkomstig van dhr. J. Datema coördinator HG Politie Drenthe, 04/03/ Per 23 april Per 24 april 2012

15 Toelichting tabel 1: In de tabel 1 onder bron is de Veiligheidsmonitor opgenomen. De gemeente Coevorden heeft op dit moment geen Veiligheidsmonitor. Hierdoor is niet aan te geven hoe de burger in Coevorden de leefbaarheid en veiligheid, oftewel de subjectieve veiligheid, beleeft. Op dit moment is het dus niet mogelijk om de beleving van de burger te spiegelen aan de gegevens van de gemeente en externe partijen. Oordeel ontwikkeling woonbuurt naar leeftijd in Nederland, 2010 In de grafiek is te zien dat een relatief klein percentage, onder de 20 %, vindt dat het achteruit is gegaan in de woon- en leefomgeving. In de grafiek is te zien dat een relatief klein percentage, onder de 20 %, vindt dat het achteruit is gegaan in de woon- en leefomgeving. Belangrijke kenmerken van de veiligheidssituatie op dit veiligheidsveld zijn de volgende: Op gemeentelijk niveau de cijfers toegelicht: Sociale kwaliteit De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de intermenselijke relaties in een buurt, dat wil zeggen: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van informele sociale controle, e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, drank- en drugsoverlast, overlast van prostitutie en overlast van zwervers. In tabel 1 is te zien dat het aantal meldingen van woonoverlast en burengerucht licht gedaald is van 122 naar 85 in De overlast van gestoord of overspannen persoon is toegenomen van 18 naar 48 en daarna gestabiliseerd op 30. Fysieke kwaliteit De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft logischerwijs betrekking op fysieke kenmerken van de woonomgeving, in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In algemene zin gaat het bij dit thema om de vraag: hoe staat de openbare ruimte erbij? Hoe prettig is het wonen in de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Aspecten zijn dan onderhoud van groen, aanpak zwerfvuil, verlichting van achterpaden e.d.. Inbreuk op de fysieke kwaliteit wordt onder andere veroorzaakt door vernielingen, graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering. In tabel 1 is te zien dat het aantal vernielingen licht is toegenomen van 309 naar 337 in 2010 en weer licht gedaald is naar 299 in

16 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit Bij dit thema gaat het om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk, gemeente. Soorten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn en uitgewerkt dienen te worden in de analyse, zijn woninginbraak, voertuigcriminaliteit en geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld). In tabel 1 is te zien dat er een significante toename is bij inbraak dan wel diefstal uit woning, schuur, garage etc. van 119 naar 220 (2010) incidenten. Deze trend heeft zich door gezet in 2011 namelijk 229 incidenten. Het aantal diefstallen van motorvoertuigen is afgenomen. In Coevorden is dit afgenomen van 25 naar 17 incidenten. Bij de diefstallen van brom-, snor-, fietsen is er lichte daling te zien van 171 naar 145. Bij overige diefstallen is een behoorlijke stijging waar te nemen van 174 (2009), 247 (2010) naar 352 in Het aantal incidenten schending lichamelijke integriteit /geweld 10 blijft vrij constant, namelijk van 406 (2009), 458 (2010) naar 398 in Naar aanleiding van huiselijk geweld en de voorkoming daarvan is het aantal huiselijk geweldincidenten in 2009 en 2010 gelijk gebleven met 162 en is in 2011 gedaald naar 124. Het aantal slachtoffers van huiselijk geweld blijft onveranderlijk op 62 staan. Het is daarom niet geheel te verklaren waarom het aantal huisverboden achterblijft. Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel Hier gaat het enerzijds om het algemene veiligheidsgevoel van bewoners (hoe vaak voelt men zich onveilig, in hoeverre mijdt men bepaalde plekken in de gemeente e.d.) en anderzijds om het veiligheidsgevoel van bewoners op bepaalde plekken binnen de gemeente (station, winkelgebied, uitgaansgebied, e.d.). Hier is nog geen inzicht in, omdat er nog geen veiligheidsmonitor is. 2.2 De huidige aanpak en verbeterpunten Huiselijk geweld Huiselijk geweld is vaak onzichtbaar, maar komt op grote schaal voor. Het gaat om één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. 11 Bij het maatschappelijk werk is geconstateerd dat de hulpvragen bij huiselijk geweld toenemen en de gemeente Coevorden heeft geconstateerd dat de huisverboden achterblijven. Het aantal huisverboden is in het jaar 2011 tweemaal opgelegd in de gemeente Coevorden. Eén daarvan is verlengd. Ondanks de gelijkblijvende cijfers op dader- en slachtofferschap betreffende huiselijk geweld in Coevorden. In Drents verband is dit door de gemeenten opgepakt door de politie beter te faciliteren in de ondersteuning bij het uitvoeren van het huisverbod. Dit is gebeurd door invoering van het systeem Huisverbod-online waar in de politie, gemeente en Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld gaan werken. Wij hebben in Drenthe de hulpofficieren van justitie bij de politie gemandateerd, namens de burgemeester, een huisverbod te kunnen opleggen. Gebleken is dat het opleggen van een huisverbod een tijdrovende maatregel is voor in het bijzonder de politie. Wij hebben op initiatief en uitvoering van Coevorden ervoor gezorgd dat in Drenthe het computerprogramma Huisverbod-online is geïmplementeerd. Binnen het computerprogramma werken politie, gemeente en Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld samen. Door dit programma is een aanzienlijke tijdswinst in het opleggen en afhandeling van huisverboden ingeboekt. Wij gaan onderzoeken in 2013 of er een koppeling gemaakt kan gaan worden tussen de hulpvragen bij het CJG per wijk/dorp en de gegevens van de politie per wijk/dorp en de toekomstige gegevens van de veiligheidsmonitor. Daarbij wordt mede onderzocht of de gegevens van de WMO-velden in deze wijken en dorpen te koppelen zijn. 10. Clustering gegevens paragraaf VNG-BVH model gegevens politie bijlage

17 2.2.2 Burgerparticipatie Een veilige samenleving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij gaan in basis ervan uit dat de burger en ondernemer graag betrokken wil zijn bij zijn veiligheid en wanneer men gevraagd wordt iets te doen voor veiligheid, dit ook graag wil doen. Wij hebben als regievoerder in veiligheid een rol om te faciliteren dat de burger deze verantwoordelijkheid kan nemen. Burgernet Gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. De burger en de ondernemer kunnen zelf ook veel doen om de leefomgeving prettig te houden. Veel mensen doen dit al: door een praatje te maken, iemand aan te spreken op zijn gedrag of door het eigen trottoir schoon te houden. Wij hebben als overheid de mogelijkheid Burgernet te faciliteren. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Via dit netwerk kan de hulp van de burgers ingeroepen worden bijvoorbeeld bij vermissing van een kind of demente bejaarde of bij een inbraak woning heterdaad waarbij het signalement van de verdachte wordt doorgegeven. Wij hebben Burgernet in 2011 ingevoerd in de gemeente Coevorden. De ervaringen zijn bij de eerste burgernet acties positief te noemen. Het aantal deelnemers groeit gestaag. Verwachting is dat door meer deelnemende gemeenten in Drenthe het aantal deelnemers significant zal toenemen. Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een instrument dat in diverse gemeenten in Nederland ingezet is. Buurtbemiddeling in perspectief, een praktijkevaluatie, is een rapport over buurtbemiddeling en de mate van effectiviteit. In 2010 zijn er 146 voorzieningen getroffen in 160 gemeenten, waarvan 97 voorzieningen deelnamen aan een benchmark. Binnen deze benchmark waren 83% van de aanmeldingen (7.613 aanmeldingen) geschikt voor buurtbemiddeling. Van deze bemiddelingen werden er 65% positief afgerond, terwijl nog 6% niet afgehandeld was. Bron: Buurtbemiddeling een perspectief, een praktijkevaluatie (2010), Utrecht: CCV Buurtbemiddeling is een zinvol instrument, waarbij de burgers in de eigen omgeving actief betrokken worden de samenleving leefbaar te houden door bij conflicten en overlast te bemiddelen. Wij willen in 2013 gaan onderzoeken of buurtbemiddeling in de gemeente Coevorden mogelijk is. Eén van de belangrijke partners van de gemeente en politie is het openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft prioriteiten gesteld in Perspectief op high impact crime Bij high impact crime gaat het om delicten met grote impact op het slachtoffer. - geweld - overvallen (roofcriminaliteit / straatroof) - inbraken in woningen - criminele jeugdgroepen - zedendelicten / kindermisbruik 17

18 18

19 3. Bedrijvigheid en veiligheid

20 3.1 Veiligheidsanalyse Veiligheidsproblematiek Thema s binnen dit veiligheidsveld zijn veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen, veilig uitgaan, veilige evenementen en prostitutie. Tabel 2 bevat cijfermatige gegevens over een aantal van deze onderwerpen. Tabel 2: Bedrijvigheid en veiligheid gemeente Coevorden Indicator Bron t.a.v. veilig winkelgebied aantal incidenten winkeldiefstal Politie Aantal incidenten winkeldiefstal gevolgd door geweld Politie Slachtofferschap winkeldiefstal VM Inbraak winkel Politie t.a.v. veilige bedrijfsterreinen oordeel schoonhouden woonomgeving (% positief) KVO Inbraak bedrijf/kantoor Politie Diefstal uit bedrijf/kantoor (geen braak) Politie Inbraak bedrijf/kantoor gevolgd door geweld Politie Diefstal uit bedrijf/kantoor gevolgd door geweld Politie t.a.v. veilig stappen Gebiedsontzeggingen Gemeente Overlast horeca (geluid) Politie t.a.v. Veilige evenementen Overlast evenementen (geluidshinder) Politie t.a.v. Veilig toerisme (water) Diefstal (ook braak) uit/vanaf vaartuig Politie Diefstal van vaartuig Politie Op gemeentelijk niveau de cijfers toegelicht: Veilig winkelgebied In winkelgebieden kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstal en zakkenrollerij maar ook om jongerenoverlast, vernielingen, fietsen en bromfietsen in voetgangersgebied en de mate van brandveiligheid van de gebouwen. Daarnaast kunnen zwerfvuil en andere tekenen van verloedering tot subjectieve onveiligheid leiden. In het winkelgebied is het aantal winkeldiefstallen licht gedaald. Dit zijn de cijfers van de gehele gemeente Coevorden. Het aantal winkeldiefstallen is in verhouding erg laag ten opzichte van de landelijke cijfers. Veilig bedrijventerrein Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten: bedrijfsinbraak, diefstal en vernieling aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en on- 12. VM staat voor Veiligheidsmonitor. 13. Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijfsterrein 20

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan kadernota

Integraal Veiligheidsplan kadernota Integraal Veiligheidsplan 2013 2016 kadernota Vlaardingen, 27 november 2012 Nr. 538851 1 1. Samenvatting Veiligheid behoort tot de klassieke taken van de overheid. De gemeente speelt hierin een belangrijke

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Kernbeleid versus Politiegegevens. Kernbeleid Veiligheid eenduidig vertaald naar Politiegegevens

Kernbeleid versus Politiegegevens. Kernbeleid Veiligheid eenduidig vertaald naar Politiegegevens Kernbeleid versus Politiegegevens Kernbeleid Veiligheid eenduidig vertaald naar Politiegegevens De start 1 Steeds meer gemeenten gebruikten Kernbeleid Veiligheid bij Integrale Veiligheidsplannen Elke politieregio

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. gemeente Brielle

Veiligheidsanalyse. gemeente Brielle Veiligheidsanalyse gemeente Brielle November 2011 Inleiding Deze rapportage vormt de weerslag van de veiligheidsanalyse zoals die in de periode juni/november 2011 heeft plaatsgevonden in het kader van

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 4 Veiligheid 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt een aantal aspecten van veiligheid. Het is gebaseerd op zowel de resultaten van burgeronderzoek (de Veiligheidsmonitor) als ook de cijfers van

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Naar een Integraal Veiligheidsbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Aanleiding beleidsontwikkeling 3 1.1 Aangekondigde wijziging Gemeentewet 3 1.2 Kernbeleid Veiligheid

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse 2012. De basis voor het meerjaren integraal veiligheidsbeleid

Veiligheidsanalyse 2012. De basis voor het meerjaren integraal veiligheidsbeleid Veiligheidsanalyse 2012 De basis voor het meerjaren integraal veiligheidsbeleid Juni 2012 gemeente Heerhugowaard Opgesteld door: Adviseur: D. (Debora) Lenten Necker van Naem Contactpersoon: D (Debora).

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2015-2018 GEMEENTE LEIDERDORP

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2015-2018 GEMEENTE LEIDERDORP VEILIGHEIDSANALYSE INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2015-2018 GEMEENTE LEIDERDORP Bestemd voor : College van B&W Gemeenteraad Portefeuillehouder : Mw. L.M. Driessen Burgemeester Leiderdorp Opdrachtgever : Mw.

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 3 Veiligheid Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 3.01 Integrale veiligheid & Handhaving Objectieve en

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie