Veiligheidsplan Coevorden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016"

Transcriptie

1 Veiligheidsplan Coevorden

2 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen hoe de overheid voor veiligheid kan zorgen, zijn in de loop der jaren wel veranderd. In het verleden werd vooral ingezet op handhaving van regels en het bestraffen van mensen die over de schreef gingen. De ervaring leert ons dat inzet hierop blijvend nodig is, maar dat de oorzaken en gevolgen van onveiligheid minstens zoveel aandacht verdienen. In een veilige gemeente draait het om de samenwerking van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, hulpverleners, welzijninstellingen en natuurlijk de inwoners van de gemeente. Om die samenwerking gestalte te geven is een integrale aanpak nodig. De gemeente heeft deze regierol op zich genomen. In dit Veiligheidsplan Coevorden is de basis op orde gebracht en inzichtelijk gemaakt. Samen met de partners gaan wij ons op allerlei gebieden inspannen voor goede veiligheid en leefbaarheid. Ieder neemt daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Integraal veiligheidsbeleid wordt gevormd door alle onderdelen van de keten te belichten, van preventie tot repressie en nazorg. We willen alle onderdelen van de veiligheidsketen de juiste aandacht geven. Keuzes maken is daarbij nodig. Daarbij is ons uitgangspunt: veiligheid maak je met elkaar! Dat doe je in je buurt, in je wijk en daarmee uiteindelijk in de hele gemeente. De inbreng van inwoners van gemeente en onze partners is daarbij essentieel, want samen maak je het verschil! B.J. Bouwmeester Burgemeester van gemeente Coevorden 2

3 Leeswijzer De notitie is geschreven naar de systematiek van Kernbeleid Veiligheid. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten om dit Lokaal Veiligheidsplan Coevorden te willen hebben. Daarbij wordt ook omschreven hoe dit bereikt wordt. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op veilige woon- en leefomgeving. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie en gemeente. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op bedrijvigheid en veiligheid. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie, Keurmerk Veilig Ondernemen en gemeente. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op jeugd en veiligheid. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie en GGD. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op fysieke veiligheid. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie en gemeente. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk zes wordt ingegaan op integriteit en veiligheid. In dit hoofdstuk worden gegevens geanalyseerd van de politie en Koninklijke Marechaussee. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste veiligheidsthema s van dit veiligheidsveld. In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op financiën, die direct of indirect met het lokaal veiligheidsbeleid zijn verbonden. 3

4 Inhoud Inleiding 2 Leeswijzer 3 Inleiding 7 1. Visie, missie en uitgangspunten Visie Missie Veilig samenleven in Coevorden Uitgangspunten Huidige situatie in Coevorden Veiligheidsmonitor Veilige woon- en leefomgeving Veiligheidsanalyse De huidige aanpak en verbeterpunten Huiselijk geweld Burgerparticipatie Bedrijvigheid en veiligheid Veiligheidsanalyse De huidige aanpak en verbeterpunten Jeugd en veiligheid De huidige aanpak en verbeterpunten Veiligheidshuis / Jongeren Opvang Team Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwering in aanpak 26 kindermishandeling Verwijsindex risicojongeren Jeugd, alcohol en drugs Veiligheid in en om school Fysieke veiligheid 5.1 De huidige aanpak en verbeterpunten Externe Veiligheid, Hoofdlijnen van de aanpak Nieuwe crisismanagementorganisatie (CMO) Brandweer 4

5 6. Integriteit en veiligheid De huidige aanpak en verbeterpunten Financieel kader 39 Bijlagen 43 Strategische partners 44 Flankerend beleid 44 5

6 6

7 Inleiding

8 Coevorden en het lokaal veiligheidsplan! Ik overleef ondanks vele gevaren is de wapenspreuk van de gemeente Coevorden. Coevorden is al langere tijd bezig met vorm en inhoud te geven aan deze spreuk in het geval van het thema veiligheid. Hiervoor zijn in de loop van de tijd diverse notities op verschillende beleidsterreinen opgesteld en afspraken gemaakt, die gaan over veiligheid of raakvlakken met veiligheid hebben. Een integraal veiligheidsbeleid ontbreekt tot op heden. Op dit moment ligt er een voorstel voor een wetswijziging van de Gemeentewet, waarin de verplichting komt te staan dat de gemeente een keer in de vier jaar een veiligheidsplan moet vaststellen. Naast deze komende wettelijke verplichting is het als gemeente wenselijk regie te hebben en dit beleidsmatig te willen verwoorden in een notitie. Veiligheid kent verschillende vormen, van onveilig voelen tot onveilig zijn. Anders gezegd veiligheid is erg subjectief als het om beleving gaat en objectief te beoordelen als het om regels en procedures gaat. Daarom is het thema veiligheid een begrip waar gemeentebreed beleidsmatig rekening mee gehouden dient te worden. Veel handelingen door de gemeente beïnvloeden gewild en ongewild de beleving van leefbaarheid in de gemeente en meestal in het verlengde, het (on)veiligheidsgevoel. De gemeente heeft met al haar verschillende beleidsterreinen invloed op de beleving van veiligheid. Te denken valt aan de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het jeugdbeleid, de inrichting en het gebruik van het publieke domein, de crisisorganisatie, enzovoort. Daarom is het noodzakelijk en gewenst als gemeente één Lokaal Veiligheidsplan Coevorden te hebben en rekening te houden met veiligheid bij keuzes in beleid en te weten hoe deze de feitelijke en subjectieve veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden. Wij hebben ervoor gekozen in het nieuwe veiligheidsbeleid de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid te volgen. Deze methode wordt door veel gemeenten gehanteerd, geldt als uitgangspunt voor diverse landelijke actoren (waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en wordt ook gebruikt door de politie in Drenthe. Deze keuze maakt het mogelijk om ons als gemeente te vergelijken met anderen als het gaat om veiligheid. Ook wordt deze methode gebruikt in de coördinatiegroep Veiligheidsplan Drenthe. Gevolg van deze keuze is dat uitgegaan wordt van een vijftal veiligheidsvelden, te weten Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid. Met elkaar vormen deze velden het integrale veiligheidsterrein. Binnen deze veiligheidsvelden worden diverse veiligheidsthema s onderscheiden. De analyse van de huidige situatie heeft op elk van de vijf veiligheidsvelden plaatsgevonden. Het voorgestelde beleid strekt zich eveneens uit tot deze vijf velden met dit verschil dat in de uitwerking van het beleid de specifieke, voor Coevorden relevante veiligheidsthema s centraal staan en als noemer gebruikt worden, en niet de in het algemeen gehanteerde vijf veiligheidsvelden. In het bestuurprogramma is onder programma 8 Burger en Bestuur opgenomen dat er een integraal veiligheidsbeleid moet komen. - Veiligheid Een gevoel van veiligheid bij de burgers is essentieel. Coevorden is een veilige gemeente en dat willen wij graag zo houden. Bouwstenen voor een goed veiligheidsbeleid in de gemeente zijn aanwezig. Denk aan: een adequaat politieoptreden, de activiteiten van de stichting veiligheidszorg, de omgang met huiselijk geweld, de instrumenten die de Algemeen Plaatselijke Verordening biedt en het preventieve beleid gericht op het gebruik van alcohol en andere stimulerende middelen. Versterking van de onderlinge (keten)verbondenheid van deze en andere instrumenten in de vorm van een integraal lokaal veiligheidsbeleid, is mogelijk. In 2012 wordt hiervoor de basis gelegd. 8

9 1. Missie, visie en uitgangspunten

10 1.1 Visie Zoals in de inleiding omschreven, is veiligheid een begrip dat op vele situaties toepasbaar is en door een ieder op een andere wijze geïnterpreteerd kan worden. In ieder geval is veiligheid een onderdeel van het begrip leefbaarheid. Leefbaarheid is de verbinding naar diverse andere beleidsterreinen. Veiligheid is van ons allen en de gemeente heeft hier de regierol in. Regie voeren is onlosmakelijk verbonden met de leiding nemen. Leiding nemen in regie is het willen sturen en daarbij (in)direct invloed hebben op de sociale en fysieke veiligheid. De gemeente Coevorden stelt zich tot doel een gemeente te zijn waar burgers en bedrijven zich veilig voelen. Waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en de gemeente de verbindende factor is die faciliteiten verleent, coördineert en stuurt op het thema Veiligheid. Het hebben van de regierol betekent ook dat het initiatief in basis bij de gemeente ligt. Regie nemen betekent ook willen weten wat de veiligheids- en leefbaarheidsbeleving van burgers en bedrijven is. Hiervoor zal monitoren van het gevoerde beleid en de aanpassing en/of ontwikkeling van het te voeren beleid noodzakelijk zijn. De gemeente Coevorden stelt zich tot doel dat in 2016 het beleid zodanig is ontwikkeld en verbonden aan veiligheid dat er een solide, geïntegreerd veiligheidsplan is ontstaan met een betrouwbare monitor. 1.2 Missie Veilig samenleven in Coevorden De missie Veilig samenleven in Coevorden vertaalt zich er in dat Coevorden een gemeente is waar de burgers en bedrijven het gevoel hebben zich veilig te kunnen voelen. Om dit te bereiken is eenduidig beleid wenselijk. Dit wordt bereikt door het steeds laten terugkeren van het thema veiligheid in de diverse beleidsvelden en het verbinden van de diverse beleidsvelden met het thema veiligheid. Integraal is niets uitsluiten en bij elk stukje beleid willen weten of het invloed heeft op de veiligheidsbeleving. Regie hebben betekent ook (willen) weten dat verschillende beleidsvlakken elkaar beïnvloeden en dat ook daardoor het veiligheidsgevoel (in)direct wordt beïnvloed. Het willen ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan, lokaal geworteld, betekent voor de gemeente dat zij een beroep zal doen op partijen en burgers bij de totstandkoming van het plan en bij de verdere uitvoering daarvan. Dit doen wij onder andere door het plan concept ter inzage te leggen en ruimte te geven voor zienswijzen. Er is al veel beleid ontwikkeld in en voor de gemeente Coevorden dat over veiligheid gaat dan wel raakvlakken daarmee heeft. De gemeente Coevorden heeft daarvoor afspraken gemaakt met de ketenpartners; de politie, buurgemeenten, provincie Drenthe, algemeen maatschappelijk werk, veiligheidsregio, enzovoort. De gemeente Coevorden wil een betrouwbare partner zijn in veiligheid en integreert dit beleidsuitgangspunt waar mogelijk in haar beleid. 1.3 Uitgangspunten Wij vinden het belangrijk het veiligheidsbeleid de volgende prioriteiten te geven, namelijk: 1. Veilig opgroeien 2. Veilige thuissituatie: aanpak huiselijk geweld 3. Veilige en leefbare wijken en buurten Om het integrale veiligheidsbeleid in de gemeente Coevorden op te kunnen zetten en uit te voeren gaan wij uit van de volgende uitgangspunten: 1. De basis van het plan is een combinatie van rijksbeleid, wetgeving, lokaal beleid, 10

11 maatschappelijke ontwikkelingen en beschikbare onderzoekgegevens uit diverse bronnen; 2. Bestaand beleid of nieuw beleid wordt waar mogelijk geïntegreerd; 3. De methode die daarbij wordt nagestreefd is de methode Kernbeleid van de VNG; 4. De beleidsvelden waarop het integrale veiligheidsbeleid zich richt zijn veilig leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, fysieke veiligheid, jeugd en veiligheid en integriteit en veiligheid; 5. De gemeente is regisseur van het veiligheidsbeleid; 6. Bij het formuleren van het beleid worden zowel instellingen en bedrijven als burgers nadrukkelijk betrokken; 7. Het integrale veiligheidsbeleid wordt vastgesteld tot en met 2016 en hierna repeterend voor een periode van 4 jaar; 8. Na twee jaar wordt in 2014 een tussenevaluatie opgesteld; 9. Elk jaar wordt een analyse opgesteld van de beschikbare gegevens als vermeld in dit plan. 1.4 Huidige situatie in Coevorden De huidige veiligheidssituatie is in twee opzichten geanalyseerd ter voorbereiding van het nieuwe veiligheidsbeleid: er is gekeken naar de huidige veiligheidsproblematiek (aantastingen van de veiligheid) en naar de huidige veiligheidsaanpak en verbeterpunten daarin. Beide zijn nodig: alleen zicht op de harde veiligheidsgegevens verschaft onvoldoende basis voor het bepalen van de hoofdlijnen voor de nieuwe aanpak aangezien dan niet zichtbaar is op welke wijze en met welke intensiteit al ingezet wordt op de veiligheidsthema s. Hierbij zijn de eerder genoemde veiligheidsvelden leidend: 1. Veilige woon- en leefomgeving; dit betreft de veiligheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, dat wil zeggen: de woning, de straat, de buurt, de wijk. Indicatoren voor de veiligheid op dit veld zijn de sociale kwaliteit in de buurt (inclusief overlast), de fysieke kwaliteit van de woonomgeving (inclusief verloedering), criminaliteit/objectieve veiligheid (inclusief diverse vormen van geweld) en veiligheidsgevoel/subjectieve veiligheid. 2. Bedrijvigheid en veiligheid; dit betreft de sociale veiligheid rond winkel- en horecavoorzieningen, bij evenementen en op bedrijventerreinen. 3. Jeugd en veiligheid; hierbinnen vallen jeugdoverlast en criminaliteit, jeugd & alcohol en veilig in en om de school. 4. Fysieke veiligheid: hierbinnen vallen de klassieke fysieke veiligheidsthema s, te weten: verkeersveiligheid, brandveiligheid (preventieve en repressieve brandweerzorg), externe veiligheid (veiligheid rond inrichtingen met en vervoer van gevaarlijke stoffen) en de voorbereiding op rampenbestrijding (in het bijzonder de gemeentelijke kolom). 5. Integriteit en veiligheid; binnen dit veld vallen maatschappelijke verschijnselen die haaks staan op fundamentele regels van onze samenleving en in die zin de integriteit van onze samenleving fundamenteel bedreigen; in dit kader gaat het dan vooral om radicalisering en polarisatie en vormen van georganiseerde criminaliteit. De veiligheidsthema s zijn een vast onderdeel van het Drents Veiligheidsplan Onder deze veiligheidsthema s zijn diverse afspraken geordend, die ook de gemeente Coevorden zich tot taak heeft gesteld. Na deze inventarisatie is de vervolgstap de lokale inkleuring van dit beleid. Hierbij zijn twee belangrijke voorwaarden voor elke keuze die gemaakt wordt, namelijk verbinding extern en intern. 11

12 Dilemma Elk veiligheidsthema wordt hierna in eerste instantie bekeken met behulp van de beschikbare cijfermatige gegevens, waaronder politiecijfers. Ten aanzien van de politiecijfers doet zich echter een dilemma voor: door een verandering in de systematiek van registratie begin 2009 zijn de politiecijfers over 2009 niet goed te vergelijken met de gegevens over 2008 en eerdere jaren. De overzichten van de gegevens in BVH van 2009 worden wel gebruikt, met de kanttekening dat drie maanden ontbreken in het gegevensoverzicht. Vanaf 2010 zijn de gegevens compleet in BVH. 1.5 Veiligheidsmonitor Wij hebben in het verleden diverse veiligheid- en belevingsonderzoeken gedaan. Echter is er geen structureel onderzoek zoals de integrale veiligheidsmonitor. Op dit moment zijn voor deze notitie alleen incidentgegevens beschikbaar met uitzondering van het onderdeel keurmerk Veilig Ondernemen bij veiligheidsveld Bedrijvigheid en veiligheid. Bij de betrokken ondernemers bij dit onderdeel zijn enquêtes afgenomen. Wij kunnen dus ondanks de incidentgegevens niets structureel zeggen over de beleving van (on) veiligheid. Wij willen in 2013 een integrale veiligheidsmonitor uitvoeren en zullen met voorstellen komen tot aanschaf van deze monitor. 12

13 2. Veilige woon- en leefomgeving

14 2.1 Veiligheidsanalyse Veiligheidsproblematiek Kernindicatoren op dit veld zijn zoals gezegd sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Tabel 1 bevat cijfermatige gegevens over deze indicatoren. Tabel 1: Veilige woon- en leefomgeving gemeente Coevorden Indicator Bron t.a.v Sociale kwaliteit aantal incidenten woonoverlast/burengerucht Politie overlast (indicatorscore: hoger is meer) VM aantal incidenten drugsoverlast Politie drugsoverlast (%) VM Overlast gestoord of overspannen persoon Politie Overlast zwervers Politie overlast door omwonende (%) VM t.a.v. Fysieke kwaliteit oordeel schoonhouden woonomgeving (% positief) VM gemiddeld rapportcijfer onderhoud woonomgeving VM aantal incidenten vernieling Politie aantal incidenten overlast (afval branden bij woning) Politie verloedering (indicatorscore: hoger is meer) VM t.a.v. Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit: aantal diefstel uit/inbraak: woning, garage, schuur, etc. 4 Politie aantal inbraak overige objecten: sportcomplex, school, etc. 5 Politie aantal diefstal zonder braak uit school, sportcomplex etc 6 Politie slachtoffer (poging tot) inbraak woning (%) VM aantal incidenten diefstal motorvoertuig Politie Aantal inbraak auto Politie aantal incidenten diefstal brom-, snor-, fietsen Politie slachtoffer fietsendiefstal in eigen buurt (%) VM Aantal overige eenvoudige diefstallen Politie aantal incidenten schending lichamelijke integriteit/geweld Politie slachtoffer geweldsdelicten eigen buurt (%) VM aangiften huiselijk geweld Politie incidenten huiselijk geweld Politie Slachtoffers huiselijk geweld Politie Aangehouden verdachten huiselijk geweld Politie aantal huisverboden Gemeente Overtreding huisverbod Politie perceptie dreiging (indicatorscore; hoger is meer) VM t.a.v. subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel % bewoners dat zich wel eens onveilig voelt VM Deelnemers Burgernet Gemeente Gegevens van de politie worden aangeleverd via een vaste methode namelijk VNG-BVH model. Binnen dit model is de incidentenregistratie van de politie gekoppeld aan de vijf veiligheidsvelden van Kernbeleid Veiligheid. 3. VM staat voor Veiligheidsmonitor. 4. Clustering gegevens paragraaf en VNG-BVH model gegevens politie Clustering gegevens paraaf VNG-BVH model gegevens politie A24, A25, A26 en A27 6. Clustering gegevens paraaf VNG-BVH model gegevens politie A31, A33, A35 en A36 7. Gegevens huiselijk geweld afkomstig van dhr. J. Datema coördinator HG Politie Drenthe, 04/03/ Per 23 april Per 24 april 2012

15 Toelichting tabel 1: In de tabel 1 onder bron is de Veiligheidsmonitor opgenomen. De gemeente Coevorden heeft op dit moment geen Veiligheidsmonitor. Hierdoor is niet aan te geven hoe de burger in Coevorden de leefbaarheid en veiligheid, oftewel de subjectieve veiligheid, beleeft. Op dit moment is het dus niet mogelijk om de beleving van de burger te spiegelen aan de gegevens van de gemeente en externe partijen. Oordeel ontwikkeling woonbuurt naar leeftijd in Nederland, 2010 In de grafiek is te zien dat een relatief klein percentage, onder de 20 %, vindt dat het achteruit is gegaan in de woon- en leefomgeving. In de grafiek is te zien dat een relatief klein percentage, onder de 20 %, vindt dat het achteruit is gegaan in de woon- en leefomgeving. Belangrijke kenmerken van de veiligheidssituatie op dit veiligheidsveld zijn de volgende: Op gemeentelijk niveau de cijfers toegelicht: Sociale kwaliteit De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de intermenselijke relaties in een buurt, dat wil zeggen: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van informele sociale controle, e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, drank- en drugsoverlast, overlast van prostitutie en overlast van zwervers. In tabel 1 is te zien dat het aantal meldingen van woonoverlast en burengerucht licht gedaald is van 122 naar 85 in De overlast van gestoord of overspannen persoon is toegenomen van 18 naar 48 en daarna gestabiliseerd op 30. Fysieke kwaliteit De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft logischerwijs betrekking op fysieke kenmerken van de woonomgeving, in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In algemene zin gaat het bij dit thema om de vraag: hoe staat de openbare ruimte erbij? Hoe prettig is het wonen in de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Aspecten zijn dan onderhoud van groen, aanpak zwerfvuil, verlichting van achterpaden e.d.. Inbreuk op de fysieke kwaliteit wordt onder andere veroorzaakt door vernielingen, graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering. In tabel 1 is te zien dat het aantal vernielingen licht is toegenomen van 309 naar 337 in 2010 en weer licht gedaald is naar 299 in

16 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit Bij dit thema gaat het om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk, gemeente. Soorten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn en uitgewerkt dienen te worden in de analyse, zijn woninginbraak, voertuigcriminaliteit en geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld). In tabel 1 is te zien dat er een significante toename is bij inbraak dan wel diefstal uit woning, schuur, garage etc. van 119 naar 220 (2010) incidenten. Deze trend heeft zich door gezet in 2011 namelijk 229 incidenten. Het aantal diefstallen van motorvoertuigen is afgenomen. In Coevorden is dit afgenomen van 25 naar 17 incidenten. Bij de diefstallen van brom-, snor-, fietsen is er lichte daling te zien van 171 naar 145. Bij overige diefstallen is een behoorlijke stijging waar te nemen van 174 (2009), 247 (2010) naar 352 in Het aantal incidenten schending lichamelijke integriteit /geweld 10 blijft vrij constant, namelijk van 406 (2009), 458 (2010) naar 398 in Naar aanleiding van huiselijk geweld en de voorkoming daarvan is het aantal huiselijk geweldincidenten in 2009 en 2010 gelijk gebleven met 162 en is in 2011 gedaald naar 124. Het aantal slachtoffers van huiselijk geweld blijft onveranderlijk op 62 staan. Het is daarom niet geheel te verklaren waarom het aantal huisverboden achterblijft. Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel Hier gaat het enerzijds om het algemene veiligheidsgevoel van bewoners (hoe vaak voelt men zich onveilig, in hoeverre mijdt men bepaalde plekken in de gemeente e.d.) en anderzijds om het veiligheidsgevoel van bewoners op bepaalde plekken binnen de gemeente (station, winkelgebied, uitgaansgebied, e.d.). Hier is nog geen inzicht in, omdat er nog geen veiligheidsmonitor is. 2.2 De huidige aanpak en verbeterpunten Huiselijk geweld Huiselijk geweld is vaak onzichtbaar, maar komt op grote schaal voor. Het gaat om één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. 11 Bij het maatschappelijk werk is geconstateerd dat de hulpvragen bij huiselijk geweld toenemen en de gemeente Coevorden heeft geconstateerd dat de huisverboden achterblijven. Het aantal huisverboden is in het jaar 2011 tweemaal opgelegd in de gemeente Coevorden. Eén daarvan is verlengd. Ondanks de gelijkblijvende cijfers op dader- en slachtofferschap betreffende huiselijk geweld in Coevorden. In Drents verband is dit door de gemeenten opgepakt door de politie beter te faciliteren in de ondersteuning bij het uitvoeren van het huisverbod. Dit is gebeurd door invoering van het systeem Huisverbod-online waar in de politie, gemeente en Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld gaan werken. Wij hebben in Drenthe de hulpofficieren van justitie bij de politie gemandateerd, namens de burgemeester, een huisverbod te kunnen opleggen. Gebleken is dat het opleggen van een huisverbod een tijdrovende maatregel is voor in het bijzonder de politie. Wij hebben op initiatief en uitvoering van Coevorden ervoor gezorgd dat in Drenthe het computerprogramma Huisverbod-online is geïmplementeerd. Binnen het computerprogramma werken politie, gemeente en Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld samen. Door dit programma is een aanzienlijke tijdswinst in het opleggen en afhandeling van huisverboden ingeboekt. Wij gaan onderzoeken in 2013 of er een koppeling gemaakt kan gaan worden tussen de hulpvragen bij het CJG per wijk/dorp en de gegevens van de politie per wijk/dorp en de toekomstige gegevens van de veiligheidsmonitor. Daarbij wordt mede onderzocht of de gegevens van de WMO-velden in deze wijken en dorpen te koppelen zijn. 10. Clustering gegevens paragraaf VNG-BVH model gegevens politie bijlage

17 2.2.2 Burgerparticipatie Een veilige samenleving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij gaan in basis ervan uit dat de burger en ondernemer graag betrokken wil zijn bij zijn veiligheid en wanneer men gevraagd wordt iets te doen voor veiligheid, dit ook graag wil doen. Wij hebben als regievoerder in veiligheid een rol om te faciliteren dat de burger deze verantwoordelijkheid kan nemen. Burgernet Gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. De burger en de ondernemer kunnen zelf ook veel doen om de leefomgeving prettig te houden. Veel mensen doen dit al: door een praatje te maken, iemand aan te spreken op zijn gedrag of door het eigen trottoir schoon te houden. Wij hebben als overheid de mogelijkheid Burgernet te faciliteren. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Via dit netwerk kan de hulp van de burgers ingeroepen worden bijvoorbeeld bij vermissing van een kind of demente bejaarde of bij een inbraak woning heterdaad waarbij het signalement van de verdachte wordt doorgegeven. Wij hebben Burgernet in 2011 ingevoerd in de gemeente Coevorden. De ervaringen zijn bij de eerste burgernet acties positief te noemen. Het aantal deelnemers groeit gestaag. Verwachting is dat door meer deelnemende gemeenten in Drenthe het aantal deelnemers significant zal toenemen. Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een instrument dat in diverse gemeenten in Nederland ingezet is. Buurtbemiddeling in perspectief, een praktijkevaluatie, is een rapport over buurtbemiddeling en de mate van effectiviteit. In 2010 zijn er 146 voorzieningen getroffen in 160 gemeenten, waarvan 97 voorzieningen deelnamen aan een benchmark. Binnen deze benchmark waren 83% van de aanmeldingen (7.613 aanmeldingen) geschikt voor buurtbemiddeling. Van deze bemiddelingen werden er 65% positief afgerond, terwijl nog 6% niet afgehandeld was. Bron: Buurtbemiddeling een perspectief, een praktijkevaluatie (2010), Utrecht: CCV Buurtbemiddeling is een zinvol instrument, waarbij de burgers in de eigen omgeving actief betrokken worden de samenleving leefbaar te houden door bij conflicten en overlast te bemiddelen. Wij willen in 2013 gaan onderzoeken of buurtbemiddeling in de gemeente Coevorden mogelijk is. Eén van de belangrijke partners van de gemeente en politie is het openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft prioriteiten gesteld in Perspectief op high impact crime Bij high impact crime gaat het om delicten met grote impact op het slachtoffer. - geweld - overvallen (roofcriminaliteit / straatroof) - inbraken in woningen - criminele jeugdgroepen - zedendelicten / kindermisbruik 17

18 18

19 3. Bedrijvigheid en veiligheid

20 3.1 Veiligheidsanalyse Veiligheidsproblematiek Thema s binnen dit veiligheidsveld zijn veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen, veilig uitgaan, veilige evenementen en prostitutie. Tabel 2 bevat cijfermatige gegevens over een aantal van deze onderwerpen. Tabel 2: Bedrijvigheid en veiligheid gemeente Coevorden Indicator Bron t.a.v. veilig winkelgebied aantal incidenten winkeldiefstal Politie Aantal incidenten winkeldiefstal gevolgd door geweld Politie Slachtofferschap winkeldiefstal VM Inbraak winkel Politie t.a.v. veilige bedrijfsterreinen oordeel schoonhouden woonomgeving (% positief) KVO Inbraak bedrijf/kantoor Politie Diefstal uit bedrijf/kantoor (geen braak) Politie Inbraak bedrijf/kantoor gevolgd door geweld Politie Diefstal uit bedrijf/kantoor gevolgd door geweld Politie t.a.v. veilig stappen Gebiedsontzeggingen Gemeente Overlast horeca (geluid) Politie t.a.v. Veilige evenementen Overlast evenementen (geluidshinder) Politie t.a.v. Veilig toerisme (water) Diefstal (ook braak) uit/vanaf vaartuig Politie Diefstal van vaartuig Politie Op gemeentelijk niveau de cijfers toegelicht: Veilig winkelgebied In winkelgebieden kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstal en zakkenrollerij maar ook om jongerenoverlast, vernielingen, fietsen en bromfietsen in voetgangersgebied en de mate van brandveiligheid van de gebouwen. Daarnaast kunnen zwerfvuil en andere tekenen van verloedering tot subjectieve onveiligheid leiden. In het winkelgebied is het aantal winkeldiefstallen licht gedaald. Dit zijn de cijfers van de gehele gemeente Coevorden. Het aantal winkeldiefstallen is in verhouding erg laag ten opzichte van de landelijke cijfers. Veilig bedrijventerrein Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten: bedrijfsinbraak, diefstal en vernieling aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en on- 12. VM staat voor Veiligheidsmonitor. 13. Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijfsterrein 20

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Nationaal investeren Verkorte versie in lokaal veiligheidsbeleid Februari 2010 Bijdrage aan de strategische agenda voor lokale veiligheid Rob

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie