(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:"

Transcriptie

1 (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1

2 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie Risico s Pagina 6 Calamiteitenplan Pagina 7-8 Scenario s Pagina 8 t/m 17 Bijlage Pagina 18 Bijlage 2 Telefoon instructie 112 Pagina 19 Bijlage 3 Bommeldingsformulier Pagina 20 Bijlage 4 Huisreglement Pagina 21 Bijlage 5 Plattegrond route hulpdiensten Pagina 22 2

3 1 Inleiding: In dit plan staan zaken omschreven die betrekking hebben op de algemene veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers. Verder is benoemd wie verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement en wie benoemd is tot veiligheidsfunctionaris. Daarnaast wordt beschreven wat er moet gebeuren in geval van een (dreigende) calamiteit. Dit plan is bedoeld voor alle betrokken partijen die werkzaam zijn op het evenement, met als doelstelling op alle mogelijke manieren een zo veilig en gezond mogelijk evenement te kunnen hebben. Een ieder die werkzaam zal zijn op het evenement, dient dit plan vooraf goed doorgenomen te hebben. 1.1 Contact- en bereikbaarheidsgegevens: Alarmlijn algemeen : 112 Politie (geen spoed) : Contactpersoon Organisatie : Hier dient één telefoonnummer ingevuld te worden wat door gemeente en hulpverleningsdiensten gebeld kan worden bij aanvang/ tijdens en bij afloop van het evenement in geval van (dreigende) onveiligheid/ calamiteit. Contactpersoon beveiligingsbedrijf : Contactpersoon EHBO/BHV : Contactpersoon gemeente Vianen : 2 Analyse Evenement: Locatie : Soort/ Aard evenement : Aantal bezoekers (gedurende het evenement) : Begin en eindtijd evenement : Verwachte piektijd : Verwacht aantal bezoekers piektijd : Toegang : Aanwezigheid : Opbouw : : Afbouw : Soort publiek : Uitloop publiek : 3

4 3 Communicatielijnen en richtlijnen 3.1 Eindverantwoordelijken (Veiligheidsteam): De verantwoordelijkheid en de coördinatie van veiligheid en gezondheid voor en tijdens het evenement is ondergebracht bij het veiligheidsteam. In dit team zitten de volgende mensen van organisatie en eindverantwoordelijken: Hoofd productie : Uitvoerend producent : Locatiemanager : Beveiligingsbedrijf : Eindverantwoordelijke : Hoofd EHBO : 3.2 Portofoon indeling Op het evenemententerrein zijn wel/geen portofoons aanwezig. De kanaalindeling heeft de volgende hoofdindex: Beveiliging EHBO Alarm noodkanaal (in geval van calamiteiten) : kanaal : kanaal : kanaal 3.3 Centraal Post Er zal gedurende het evenement wel/geen centralist aanwezig zijn op het evenemententerrein. In geval van noodsituaties of het doorgeven van dringende informatie, zal (naam verantwoordelijke) aanspreekpunt zijn onder het volgende nummer 06-xxxxxxxxxx 3.4 Locatie Centrale Commandopost voor het Veiligheidsteam De centraal Post is gevestigd in 3.5 BHV/EHBO Op het evenemententerrein wordt gebruikt gemaakt van medewerkers met BHV/ EHBO. Tijdens de opbouw en de afbouw zijn er wel/geen BHV-ers/ EHBO-ers aanwezig. Er is dan geen/ook publiek aanwezig. Tijdens het evenement zijn elke dag(deel)/avond(deel) minimaal 2 BHV-ers/ EHBO-ers aanwezig. De EHBO post is gevestigd, te bereiken via 06-. In het geval van een calamiteit worden de gewonden overgebracht naar Reddingsbrigade De reddingsbrigade zal voor dit evenement wel/niet ingezet worden. 4

5 3.7 Beveiliging en Beveiligingsplan (indien van toepassing) De beveiligingsmedewerkers tijdens het evenement zijn gecertificeerde beveiligingsmedewerkers. Zij zijn verplicht zich te allen tijde te kunnen legitimeren en geldige persoonlijke beveiligingspas bij zich te dragen. Beveiligingsplan In een beveiligingsplan dienen de volgende zaken vermeld te worden: Naam van het beveiligingsbedrijf met vergunningsnummer Aantal beveiligers: Posities beveiligers: Taakbeschrijving: Taak van de beveiligers op de verschillende posities, is algemeen toezicht en handhaving van de huisregels. 3.8 Huisregels De organisatie zal de algemene huisregels communiceren. De huisregels van de lokale horeca worden hiervoor als norm genomen. Dit impliceert dat alle soorten drugs niet worden toegestaan. 3.9 Fouillering Selectief en ter beoordeling van de beveiliging. Mannen worden altijd door mannen gefouilleerd en vrouwen door vrouwen. Hiertoe dienen ook voldoende bevoegde vrouwelijke fouilleersters beschikbaar te zijn 3.10 Inname Drugs Alle soorten drugs worden niet toegelaten. Bij inname van drugs worden deze verzameld in een container. Deze container wordt aan het einde van het evenement door de politie meegenomen ter verdere vernietiging. Indien bezoekers verboden middelen bezitten, die niet gedoogd worden door de Nederlandse overheid, zal de desbetreffende bezoeker worden overgedragen aan de politie, die vervolgens tot aanhouding kan overgaan. Bij de aangehouden verdachten worden de aangetroffen drugs met de verdachte aan de politie meegegeven Vuurwerk (indien van toepassing) 5

6 4 Inventarisatie Risico's Hieronder volgt een opsomming van de hoofdrisico's van het evenement, zoals materiële schade, persoonlijk ongeval, brand, vermissing personen enz. Aan de hand van het invullen van deze inventarisatie is direct zichtbaar wat de meest verwachte risico s van het evenement zijn en welke scenario s moeten worden uitgewerkt. Soort gevaar / risico Waarschijnlijkheid Kans op Hoog Laag Persoonlijke ongevallen Brand Materiele ongevallen Extreem weer Paniek in menigte Vermissing personen Overlast / massale vechtpartij Externe risico s Bommelding Grote drukte Uitvallen openbaar vervoer Stroomstoring Kans op Hoog Laag 6

7 5 Calamiteitenplan 5.1 Aanleiding/ Inleiding/ Doel De reden dat er een calamiteitenplan opgesteld is dat er zich situaties voor kunnen doen, die uitstijgen boven de verantwoordelijkheid van de organisatie. In een dergelijk geval is het nodig dat er toezicht is op de uitvoering van de te nemen maatregelen. Hierdoor kan de organisatie de verantwoordelijkheid nemen voor de genomen besluiten. Ook is het belangrijk dat het handelen bij calamiteiten beheerst wordt en niet aan het toeval wordt overgelaten. De organisatie geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden bij dreiging van een calamiteit of indien een calamiteit plaatsvindt. Het plan voorziet dus slechts in de beschrijving van te nemen maatregelen, die onder verantwoordelijkheid van de evenementorganisatie vallen. Zodra het nodig is, worden de reguliere hulpdiensten ingeschakeld. Indien externe hulpdiensten op het verzoek van de organisatie, of uit eigen beweging maatregelen nemen op het festival, zullen de besluiten zoveel mogelijk ter ondersteuning van die hulpdiensten genomen worden. 5.2 Termen veiligheidscoördinator: Veiligheidsteam: Centraal Post: De persoon binnen de organisatie die leiding geeft aan het veiligheidsteam en bevoegd is om beslissingen te nemen. Het team mensen dat nodig is om een situatie te coördineren. Ieder persoon in dit team heeft zijn eigen specifieke taak, deze staan vermeld onder paragraaf 5.4. Zij zitten tijdens een calamiteit in de centraal post. De ruimte die tijdens een calamiteit functioneert als centrale commandopost voor het veiligheidsteam. In dit geval is dit Deze ruimte wordt gebruikt indien er zich een calamiteit voordoet. Indien hulpverleningsdiensten besluiten om het veiligheidsteam bijeen te roepen dan gebeurt dat uiteraard. 5.3 Inwerkingtreding calamiteitenplan In het geval van een calamiteit of dreiging hiervan kan de organisatie over gaan tot het in werking stellen van het calamiteitenplan. De veiligheidscoördinator is de persoon die bevoegd is om het calamiteitenplan in werking te stellen. Op moment dat hulpverleningsdiensten ingeschakeld worden en deze arriveren, nemen zij de leiding over, en worden zij waar nodig ondersteunt door het veiligheidsteam en de medewerkers. 7

8 Bij het inwerking stellen van het calamiteitenplan, worden de volgende stappen genomen: 1. De centraal post wordt bemand door het coördinatieteam. De personen die hier zitten staan vermeld onder paragraaf Communicatie verloopt via mobiele telefoons, portofoons of rechtstreeks. 3. De beveiliging staat paraat om daar waar nodig te assisteren. 4. De hulpdiensten worden bij de centraal post opgevangen door de veiligheidscoördinator. 5.4 Indeling veiligheidsteam De volgende personen nemen plaats in de centraal post. Dit betekent ook dat er geen andere personen dan hier onder genoemd, worden toegelaten. Organisatie : Veiligheidscoördinator : Beveiliging : Hulpdiensten :. Personen van andere disciplines die nodig zijn wachten bij de centraal post of gaan vast naar de locatie van de calamiteit. 8

9 1 Calamiteitenhandelingen Voor aanvang van het evenement dient iedereen van de organisatie en de bewaking te weten waar de brandblussers staan en de gebruiksaanwijzing te hebben gelezen, en hoe de (eventuele) nooddeuren werken. Voor aanvang van het avond dient gecontroleerd worden: -1- Zorgen dat de nooddeuren niet zijn geblokkeerd en dat deze goed open en dicht kunnen. -2- Zorgen dat de noodverlichting op stand-by staat. -3- Dat alle brandblussers op de plaats staan. -4- Dat de opstelplaatsen voor de voertuigen van de hulpdiensten vrij zijn van belemmering. Wat te doen en hoe te handelen bij calamiteiten: Bij een eventuele calamiteit: -5- De bezoekers gerust te stellen, zodat er geen paniek uitbreekt. -6- Zorgen dat alle bezoekers ordelijk en rustig de tent & terrein kunnen verlaten. -7- Wordt de algemene verzamelplaats., dus buiten het evenemententerrein. -8- Moet worden gezorgd de aanrijdroutes voor hulpdiensten waar mogelijk vrijgemaakt worden De opstel plaatsen voor de voertuigen van de hulpdiensten vrij zijn (zie Calamiteitenplan) en deze zo nodig aan te wijzen één persoon dient zich te melden bij het eerst aankomende voertuig voor eventuele vragen Hebben de hulpverleners het voor het zeggen, er dient onder alle omstandigheden naar hen te worden geluisterd. Na afloop van de avond, bij het afsluiten: -13- Moet er worden gecontroleerd of er zich geen bezoekers meer binnen de hekken bevinden, en of er geen brandgevaar meer aanwezig is Security loopt mee met 2 beveiligers tot aan.. En houd in de gaten dat er niemand meer rond om het evenement aanwezig is. Tijdens een evenement moet het duidelijk zijn wie wanneer en tot wat bevoegd is. De evenementenorganisatie is in de reguliere situatie verantwoordelijk voor het welslagen van het evenement. 1. Wie is verantwoordelijk voor het inschakelen van aanvullende hulpverlening? 2. Wie is verantwoordelijk voor de alarmering bij escalatie? 3. Als een slachtoffer vervoerd moet worden naar de dokterspost of het ziekenhuis? a. Wie beslist? b. Wie vervoert? c. Wie licht achtergeblevenen in? 4. wie is aanspreekpunt en verantwoordelijk van de organisatie? 5. wie is aanspreekpunt en verantwoordelijk van de beveiliging? 9

10 6. wie is aanspreekpunt en verantwoordelijk van de EHBO? 7. hoe verloopt de communicatie tussen de verschillende disciplines a. Overleg b. Telefoon (gsm) c. portofoon 8. waar is het EHBO onderkomen en wat voor hygiënische voorzieningen zijn aanwezig? 9. Wat voor geluidsniveau is er aanwezig en hoe worden medewerkers tegen gehoorbeschadiging beschermd? 10. lopen vrijwilligers nog andere risico`s? 11. zijn er nog meer evenementen in de regio? 12. Hoe is de verkeersafwikkeling en kunnen hulpverleningsdiensten er goed bij komen en is er een plaats voor een EHBO-auto? 13. Hoe worden de verbindingen geregeld ook bij uitval GSM? 14. Kaarten met namen en telefoonnummers? 15. Eigen veiligheid bij escalatie? 16. Hoe is het ontruimingsplan en vluchtroutes met verzamelplaats geregeld? 17. Verzamelplaats van de EHBO 18. Herkenbaarheid van de verschillende disciplines? (kleding) a. Security (zwarte kleding) b. Organisatie c. EHBO (gele herkenbare hesjes) d. Naam van de verantwoordelijk leidinggevende voor de EHBO tijdens het evenement is: Via de portofoon en de politie en via een vaste verbinding weersomstandigheden Onweer Bij weersverwachting zoals onweer worden alle spanbanden van de festivaltent nagelopen of deze goed vastzitten. Alle openingen, deuren, schuifzeilen e.d. moeten zoveel mogelijk afgesloten worden om trek te voorkomen. Bij het overtrekken van een bui, zal getracht worden dat de bezoekers binnen in de tent gehouden worden. Bezoekers die nog op terrein lopen doordat ze op het toilet of overige waren kunnen wel de tent in. Harde wind - Regelmatig rond de tent lopen of alle spanbanden nog goed vast zitten. - Alle openingen, deuren, schuifzeilen e.d. moeten zoveel mogelijk dicht blijven. Extreem warm weer Repressie maatregelen: EHBO laten posten op drukke plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij de. Bezoekers met oververhittingsverschijnselen verwijderen uit de drukte Uitdelen van vochtige sponzen om voorhoofd te koelen bij het podium Bezoekers voorzien van bekertjes water, alleen vooraan bij het podium. 10

11 Extreem Koud weer Tent dicht houden, warmte heaters aan. Zorgen voor thee voor de onderkoelde bezoekers Warmte dekens via EHBO verstrekken in overleg met organisatie. Veiligheidsverslag Aantal bezoekers: per avond/dag 1. Nooduitgangen In de hoofdlocatie zullen verspreid nooduitgangen te vinden zijn. Ze hebben een breedte van meter, Deze zijn zichtbaar door de bordjes nooduitgang. Voor de rest zal de tent bij goed weer voor de helft geopend zijn : (zeildoek is dan verwijderd). Alle verhoogde nooduitgangen (hoger dan 15 cm) zullen aan de buitenkant voorzien zijn van uitloop mogelijkheden, om zo te voorkomen dat bij eventuele calamiteiten de mensen een te grote afstap moeten maken en daardoor zouden kunnen vallen. 2. Verlichting In de festivaltent hangen 3 stellen noodverlichting in de nok aan de masten. De toiletten beschikken ieder over 1 set noodverlichting op het dak van de units. De noodverlichting gaat branden zodra de stroom uitvalt. Het terrein rondom de tent is verlicht met lantarenpalen, standaard aan bij evenementen. Eventueel verlichting vanaf het evenementen terrein dat standaard aanwezig is. De 2 aggregaten ( capaciteit van 250 KVA en 150 KVA) die tussen de tenten geplaatst zullen worden, worden 2,5 meter vanaf de tent geplaatst. Tevens wordt er een brandblusser bij de aggregaten geplaatst. 3. Brandblussers Door de gehele tent komen?? brandblussers ( ) te staan. Buiten wordt bij de stroomaggregaten een brandblusser geplaatst. De organisatie, de EHBO en de beveiligingsmensen zijn op de hoogte van de locaties van de brandblussers. 11

12 4. Terrein Buiten om de tent is het terrein afgesloten met bouwhekken. Deze zijn minimaal 10 meter vanaf de tent geplaatst. De hekken tegenover de nooduitgang zijn zo gemonteerd dat ze met een simpele handeling geopend kunnen worden. 5. Bewaking De bewaking tijdens het evenement is in handen van.. Contactpersoon voor de werknemers van. tijdens het spektakel is. De bewaking bestaat uit? personen tijdens het evenement die verspreid over het terrein het evenement in de gaten houden. Adres : Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie onder nummer: 6. Stroom 7. Parkeren Het Parkeren van de auto s kan geschieden in de daarvoor bestemde vakken van de overige parkeerterreinen in de buurt. Het is verboden om de auto s langs de openbare weg te parkeren. Op het evenementen terrein is het toegestaan om alleen auto s van artiesten, politie, brandweer, organisatie een daarvoor bestemde plek te geven. Het advies van de organisatie of de politie om sneller de auto door te laten dienen dan ook altijd opgevolgd te worden.. Het parkeren van fietsen: deze staan op. buiten de toegangs poorten van het feestterrein en niet op de openbare weg. 8. fouillering Na kaartcontrole wordt de bezoeker gevraagd zich aan een oppervlakkige veiligheids fouillering te onderwerpen, uitgevoerd door gediplomeerd beveiligingspersoneel van Er zijn vrouwelijke beveiligers bij de entree aanwezig om vrouwelijke bezoekers te fouilleren wanneer de bezoeker aangeeft dit te prefereren. Als niet toegestaan wordt beschouwd: o glaswerk o blikjes o plastic flessen o alcohol o video camera s of geluidsopname apparatuur o wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, o drugs conform het drugsbeleid ( drugsnota) o voorwerpen die een ontruiming zouden kunnen belemmeren (stoelen ed.) Het te hanteren drugsbeleid is als bijlage in dit veiligheidsplan aanwezig. Regelmatig word als beleid aangehouden dat bij aantreffen van soft drugs 12

13 voor eigen gebruik, de drugs worden ingenomen en de bezoeker wel toegang verleend wordt. Bij sprake van dealerindicatie of hard drugs zullen de drugs en houder van de drugs aan de politie worden overgedragen en geen toegang worden verleend. De organisatie zal zorg dragen voor een drug box c.q. een andere deugdelijk af te sluiten container waarin de ingenomen drugs verzameld zullen worden. Het deponeren van drugs in de box geldt alleen voor de ingenomen drugs waarbij geen politie aanwezigheid genoodzaakt is. Wanneer sprake is van een hoeveelheid of type drugs waarbij aanhouding gewenst is zal de bezoeker met zijn/haar hoeveelheid drugs aan de politie worden overgedragen. Einde evenement zal de inhoud van de drug box door de politie worden opgehaald. Zelf meegebrachte consumpties, zullen worden weggegooid. Voorwerpen van waarde, zoals camera s, kunnen in bewaring worden genomen en bewaakt door beveiligingspersoneel van.. Hierbij ontvangt de bezoeker een reçu en zal einde evenement op vertoon van het reçu zijn/haar voorwerp terug krijgen bij vertrek van de locatie. Voorkeur geniet echter dat men zijn/haar waardevolle, niet toegestane voorwerp terug brengt naar huis of naar de auto. Wanneer een bezoeker de toegangsvoorwaarden niet in acht neemt kan hij/zij de toegang tot het evenement geweigerd worden door. of de organisatie. Redenen tot weigeren kunnen zijn: o Dronkenschap vóór toegang tot het evenement o Agressieve houding naar mede bezoekers c.q. medewerkers Bezoeker weigert mee te werken aan veiligheidsfouillering 9.Richtlijnen aanhouding- en vervolgingsbeleid Met betrekking tot het bezit van verdovende middelen worden de volgende richtlijnen gevolgd: Hennepproducten tot 5,0 gram, harddrugs in poedervorm tot 0,5 gram en 1 pil worden niet gedoogd. Dit betekent dat drugs in beslag wordt genomen of dat de verdachte hier afstand van doet. Vervolgens mag de betrokkene na overleg met politie en organisatie eventueel het feest weer op. In de overige gevallen wordt de zaak afgehandeld zoals boven omschreven. 13

14 6 Scenario s Scenario 1 Persoonlijke ongevallen Bij persoonlijke ongevallen de volgende stappen ondernemen: Let op eventuele gevaren en zorg voor eigen veiligheid; Ga na wat iemand mankeert en wat er gebeurd is; Stel het slachtoffer gerust; Laat de hulpdiensten/ehbo waarschuwen; Zorg ervoor dat de melder direct terugkeert naar degene die hulp heeft gevraagd; Zorg ervoor dat het slachtoffer niet verplaatst wordt; Help het slachtoffer op de plaats van het ongeluk; Blijf bij het slachtoffer totdat de hulpdienst is gearriveerd; Bij persoonlijke ongevallen bepaalt de EHBO of het slachtoffer volledig behandeld wordt op het evenemententerrein of dat er externe hulp ingeroepen moet worden. De EHBO-er laat eventuele externe hulp inschakelen. Bij dringende gevallen kan de EHBO-er zelf externe hulp inschakelen, dit moet dan wel doorgegeven worden aan de veiligheidscoördinator. Scenario 2 Ruzies / vechtpartijen Maatregelen organisatie Inzet van beveiligingspersoneel. Ruzies en kleine vechtpartijen kunnen in eerste instantie door de beveiliging worden afgehandeld, door de-escalerend op te treden en personen/groepen te scheiden. De politie wordt ingeschakeld bij aangehouden verdachten of wanner men het idee heeft dat de situatie gaat escaleren. Bij grotere ruzies of vechtpartijen zal de politie altijd worden ingeschakeld. De politie wordt bij haar werkzaamheden zoveel mogelijk ondersteund door de beveiliging en medewerkers Verwerken van vluchtend publiek Vrijhouden van calamiteitenroutes Scenario 3 Brand en vuur Op het terrein kunnen op verschillende plekken installaties aanwezig om te bakken of te braden. Ondanks scherpe preventieve controles is het altijd mogelijk dat er in een installatie brand uit breekt. In zo n geval is er een kans op slachtoffers. Ook kan door ontploffingsgevaar (gasflessen) een grotere groep mensen bedreigd worden. Brand kan voorkomen in bijvoorbeeld technische installatie op podia verkooptenten of wagens bij fakkel met vuur 14

15 brand backstage terrein door middel van vuurtjes uit baldadigheid Prioriteiten organisatie Melding komt binnen via mogelijk diverse kanalen bij de organisator. Deze meldt door aan de veiligheids coördinator en afhankelijk van de eerste inschatting direct door aan de brandweer. Eerste prioriteit is de eigen veiligheid van de medewerkers en de veiligheid van het publiek. Nadat er gealarmeerd is zullen de eventuele slachtoffers in veiligheid worden gebracht op de daartoe aangewezen plek. Dit kan geschieden door de organisatie, bijvoorbeeld de beveiliging of andere medewerkers, maar naar verwachting helpen ook bezoekers mee. Afhankelijk van de risico s kan er gestart worden met een ontruiming (gedeeltelijke ontruiming of algehele ontruiming). Er wordt getracht de brand te bestrijden met eigen middelen. Dit is afhankelijk van de omvang; bij grotere branden neemt de brandweer dit over zodra ze ter plaatse zijn. Besloten wordt tot een stop, pauze of juist geen onderbreking. Verzoek door organisatie aan de hulpdiensten Indien er wordt besloten dat een stop of ontruiming niet noodzakelijk is maar er wel assistentie nodig is (dan wel medisch of brandweer), is het zaak het incident niet meer aandacht te geven dan noodzakelijk. Hierin kan rekening worden gehouden door het beperkt gebruiken van geluid en licht signalen op de voertuigen en het kiezen van de juiste aanrijdroutes. Indien er wordt besloten om te ontruimen, is dat primair de taak van de veiligheidsorganisatie. Bij een volledige ontruiming is het vanwege de hoeveelheid mensen raadzaam de wegafsluitingen die besproken en bedacht zijn voor het einde van het evenement direct in te laten gaan. Daarvoor kan assistentie worden gevraagd aan de politie. Scenario 4 Instortingen van tijdelijke locaties of dreiging hiervan Op het terrein zijn kunnen diverse tijdelijke bouwconstructies aanwezig zijn. Door harde wind of verzakking of anderszins kunnen deze constructies instabiel raken. Dit kan variëren van een kleine verandering van structuur (het doorbuigen van onderdelen) tot bijvoorbeeld instorting of omwaaien van objecten. Het kan ook zijn dat een bepaalde constructie tekenen laat zien van verzakking, scheuren of breuk waardoor een complete instorting mogelijk is. Hierbij is er sprake van een dreigende instorting. Voorbeelden van instorting Instorten van podia Tenten Steigertorens Omwaaien van afgezeilde hekken Prioriteiten organisatie 15

16 Melding komt waarschijnlijk vanuit het productieteam (belast met de monitoring van de conditie van alle constructies) bij de organisatie. Deze meldt door aan de veiligheidscoördinator en afhankelijk van de eerste inschatting gelijk door aan de politie, die eventuele assistentie van de brandweer kan vragen. Eerste prioriteit is de eigen veiligheid. Daarna zullen de slachtoffers en het publiek in veiligheid gebracht worden. De betreffende constructie moet ruim worden afgezet en vrij gehouden van publiek. Afhankelijk van de risico s kan worden gestart met een ontruiming (gedeeltelijke ontruiming of algehele ontruiming). Besloten wordt tot een stop, pauze of juist geen onderbreking. Een dreigende instorting of daadwerkelijke instorting is meestal niet meer te voorkomen. Belangrijk is geen personeel bloot te stellen aan gevaar bij eventuele acties. Het kan gebeuren dat er onderzoek plaats moet vinden door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie of door de politie. De politie bepaalt of er onderzoek moet plaatsvinden. (Dit onderzoek is afhankelijk van zowel de aard van het ongeval als de mogelijke gewonden. Onderzoek en melding hoeft dus niet altijd te gebeuren). Verzoek door organisatie aan de hulpdiensten Indien er wordt besloten om te ontruimen, is dat primair de taak van de veiligheidsorganisatie. Bij een volledige ontruiming is het vanwege de hoeveelheid mensen raadzaam de wegafsluitingen die besproken en bedacht zijn voor het einde van het evenement direct in te laten gaan. Daarvoor kan assistentie worden gevraagd aan de politie. Scenario 5 Paniek in de menigte, beweging grote groep Het risico bestaat dat er voor een groep mensen aanleiding is om te bewegen. Paniek kan deze beweging veroorzaken; er kunnen ook andere oorzaken zijn (denk aan een plotselinge zware regenbui). Grote groepen mensen die zich onder druk bewegen zijn per definitie gevaarlijk. Paniek kan ontstaan door: Extreme weersomstandigheden, neerslag, wind en onweer. Uitval van nutsvoorzieningen, donkerte en desoriëntatie. Plotselinge agressiviteit naar meerdere omstanders met steek of vuurwapen, Reactie op geruchten van een bommelding Reactie op dreiging van terroristische aanslag Prioriteiten organisatie De beweging van een grote groep kan worden waargenomen door de organisatie. Melding aan de organisatie. De organisator beoordeeld in samenspraak met de veiligheidscoördinator of er doormelding plaats moet vinden naar de politie. Onderzocht kan worden waardoor de beweging is veroorzaakt (bijvoorbeeld in het geval van plotselinge harde regenbui is dat duidelijk). In het geval van een plotselinge agressie is dat lastiger. 16

17 Beveiliging gaat erop af. Veiligheidscoördinator, organisatie en politie komen direct samen voor overleg. Prioriteit heeft het krijgen van informatie en eventueel het verstrekken van informatie aan het publiek, via de presentatoren (indien mogelijk en nodig). Wanneer er een ongecontroleerde ontvluchting is gestart zal direct het ontruimingsplan in werking treden. Verzoek door organisatie aan de hulpdiensten Indien er wordt besloten om te ontruimen, is dat primair de taak van de veiligheidsorganisatie. Bij een volledige ontruiming is het vanwege de hoeveelheid mensen raadzaam de wegafsluitingen die besproken en bedacht zijn voor het einde van het evenement direct in te laten gaan. Daarvoor kan assistentie worden gevraagd aan de politie. Scenario 6 Openbare orde, massale vechtpartijen Ondanks het maatschappelijke en vredelievende karakter van het evenement kan een vechtpartij onverwacht toch ontstaan. Een vechtpartij kan uitmonden in een massale vechtpartij. Een massale vechtpartij brengt een grote groep mensen in onveiligheid. Het belangrijkste is te proberen geen grote vechtpartij te laten ontstaan door tijdig in te grijpen waar mogelijk. Er is sprake van een massale vechtpartij wanneer: Er meer dan 20 personen zijn betrokken; er rivaliserende groepen zijn betrokken; kans op uitbreiding en herhaling aanzienlijk is. Vechtpartijen of andere verstoringen van de openbare orde kunnen een verschillende karakter hebben. Gedacht kan worden aan: Rivaliserende jongeren Agressiviteit richting podia of programmaonderdelen Vechtpartij Klimmen in objecten Verstoring programma Prioriteiten organisatie Een vechtpartij kan worden waargenomen door de teams van de beveiliging, door de organisatie of melding aan de organisatie. De organisator beoordeeld in samenspraak met de veiligheidscoördinator of er doormelding plaats moet vinden naar de politie. Prioriteit 1 = eigen veiligheid. Prioriteit 2 = veiligheid omstanders, het aanwezige publiek in de nabijheid van de vechtpartij op afstand brengen / in veiligheid brengen. Prioriteit 3 = hulpverlenen aan eventuele slachtoffers. Prioriteit 4 = het scheiden van de vechtende groepen en het eventueel verrichten van aanhoudingen. Afhankelijk van de risico s kan worden gestart met een ontruiming (gedeeltelijke ontruiming of algehele ontruiming). Er kan worden besloten tot een stop, pauze of juist geen onderbreking. 17

18 Verzoek door organisatie aan de hulpdiensten Indien er wordt besloten om te ontruimen, is dat primair de taak van de veiligheidsorganisatie. Bij een volledige ontruiming is het vanwege de hoeveelheid mensen raadzaam de wegafsluitingen die besproken en bedacht zijn voor het einde van het evenement direct in te laten gaan. Daarvoor kan assistentie worden gevraagd aan de politie. Scenario 8 A Mogelijkheid van slecht weer harde wind Normale wind tot een windkracht van ongeveer windkracht 6 is niet van grote invloed op het evenement. In de op- en afbouw wordt naar het weer gekeken om te bepalen of veilig gewerkt kan worden. Waar nodig worden het podium of andere constructies aangepast. Een hogere windkracht dan windkracht 6 zal worden beoordeeld op gevolgen voor publiek, podiumconstructie, overige geplaatste items. Bij windkracht 8 zal het evenement in principe worden afgelast. Bij die windkracht is het niet veilig en niet comfortabel om het publiek op het terrein te houden. De organisator neemt het besluit wat te doen. Voorzorgsmaatregelen De organisatie zal de weersomstandigheden nadrukkelijk monitoren. De organisatie zorgt er voor dat tenten berekend zijn op windstoten (in principe tot en met windkracht 8). Mogelijke actie Mogelijk snel vertrek bezoekers door slecht weer. Tabel windsnelheden In onderstaande tabel (bron: Wikipedia) benoemen we terminologie en relevante windsnelheden. Indien partijen dan over de wind spreken, kan duidelijk worden welke windsnelheid het betreft. 18

19 Scenario 8 B Mogelijkheid van slecht weer regenval Regenval is geen reden het evenement aan te passen of af te gelasten. Mensen die op het terrein staan worden nat. Paraplu s worden niet toegelaten, aangezien die hinderlijk zijn voor het zicht richting podium. Dat betekent dat paraplu s worden geweigerd bij de ingang. Indien slecht weer verwacht wordt, zal het in bewaring nemen bij de ingang dus meer werk vergen. Paraplu s kunnen bij het weggaan weer worden opgehaald. Mogelijke actie Mogelijk snel vertrek bezoekers door slecht weer. Uitbreiding in bewaring nemen met extra tafels, bonnetjes, medewerkers. Indien er veel regenval is in de dagen voor het evenement, moet het terrein wellicht extra behandeld worden. Dit kan eventueel met pompen, rijplaten, stro en dergelijke. Neem hiervoor contact op met de technisch coördinator Dhr. Sen Scenario 8C Mogelijkheid van slecht weer bliksem Bliksem is altijd lastig. De organisatie moet de weersomstandigheden uitvoerig volgen en analyseren. Indien ruim van te voren bekend is dat er bliksem komt, kan dit eventueel tot aanpassingen of afgelasting leiden. Indien er sprake is van bliksem(verwachting) op korte termijn zijn er weinig aanpassingen mogelijk. Voorzorgsmaatregelen Metalen constructies, het podium en dergelijke hebben een aarding. Dit is een veiligheidsaarding, geen bliksemaarding, maar het kan wel wat helpen. De organisatie volgt de weersvoorspellingen, buienradar en eventueel raadplegen ze een gespecialiseerde weersdienst (Meteoconsult etc.). Mogelijke actie Mogelijk snel vertrek/ontvluchting bezoekers door slecht weer. Mogelijk snelle ontruiming bij onverwachte bliksem. Scenario 8 D Mogelijk snel vertrek bezoekers door slecht weer Plotseling opkomend slecht weer (storm, windhoos, zware regenval, bliksem) kan leiden tot stroomuitval, brand, instorting van voorzieningen of het omvallen van masten en palen. Extreme weersomstandigheden dragen het risico in zich van bezoekers die onderkoeld raken. Bij een storm / windhoos kunnen de bereikbaarheid en de communicatie verslechteren, daarnaast maakt harde wind hulp- en brandbestrijding gecompliceerd. De maatregelen zijn er op gericht om paniek te voorkomen, te beperken of zo snel mogelijk te doen ophouden en de panikerende menigte in goede banen te leiden, om het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken. Voorzorgsmaatregelen Geïnventariseerd is of er op of rondom het evenemententerrein schuilgelegenheden zijn. Manier van handelen bij extreme weersomstandigheden Indien er een melding komt van noodweer (storm, hevige regenval, onweer, etc.) dient dit direct gemeld te worden aan de veiligheidscoördinator. 19

20 Beoordeling situatie door de veiligheidscoördinator. Vervolgens de noodzakelijke stappen ondernemen. Indien het terrein (deels), op last van de veiligheidscoördinator of de organisatie ontruimd dient te worden zal dit gebeuren door de beveiligingsmedewerkers. Bezoekers dienen door middel van de geluidsinstallatie op de hoogte gebracht te worden van het slechte opkomende weer. Indien nodig worden de bezoekers verzocht het terrein te verlaten. Hiertoe dient een tekst voorbereid te zijn! Bijvoorbeeld: In verband met..... (bijvoorbeeld het weer, brandmelding, bommelding etc) zijn wij genoodzaakt tijdelijk te ontruimen. Wij willen u verzoeken de aanwijzingen van onze medewerkers direct op te volgen en u rustig naar de uitgang te begeven. De EHBO dient in dit geval paraat te staan om onderkoelde of oververhitte bezoekers op te vangen en te verzorgen. Verzoek door de organisatie aan de hulpdiensten Indien er wordt besloten om te ontruimen, is dat primair de taak van de organisatie. Bij een volledige ontruiming is het vanwege de hoeveelheid mensen raadzaam de wegafsluitingen die besproken en bedacht zijn voor de avonduitloop direct in te laten gaan. Daarvoor kan assistentie worden gevraagd aan de politie. Scenario 11 Secundaire calamiteit Wanneer er een calamiteit plaatsvindt buiten het terrein die wel gevolgen kan hebben voor het evenement noemen we dit een secundaire calamiteit. Voorbeelden van secundaire calamiteiten zijn: Brand in omliggende panden Gaslek Demonstratie buiten het terrein met een ander doel. Ramp of afstand. Prioriteiten organisatie Een melding komt waarschijnlijk als eerste binnen via de gemeente of de politie maar mogelijk ook via andere kanalen. De veiligheidscoördinator treed in contact met de politie om de mogelijke risico s in te schatten. Afhankelijk van het karakter van de secundaire calamiteit wordt in eerste instantie een ontruiming voorbereid. Afhankelijk van de risico s wordt er gestart met een ontruiming (gedeeltelijke ontruiming of algehele ontruiming). Besloten wordt voor een stop, pauze of juist geen onderbreking. Verzoek van de organisatie aan de hulpdiensten Heldere en accurate terugkoppeling over secundaire calamiteiten of aanleiding tot verhogende risico s voor het evenement. 20

Veiligheidsplan Knastercross 2015

Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli 2015 1 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Handboek HOST cursief Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Auteurs: Martin Pheifer Robert Bril Leon Schmidt Martijn Leenart Michiel van der Lip Stefan Meijering

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie