Actieplan integrale veiligheid 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan integrale veiligheid 2013"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Actieplan integrale veiligheid 2013 Veiligheid & Bestuur December 2012 mvb/ra

2 December 2012 Actieplan integrale veiligheid 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid & Bestuur Datum December 2012 gemeente Eindhoven

3 December 2012 Actieplan integrale veiligheid 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding Beleidskader integrale veiligheid Terugblik Actieplannen Samenvatting Jeugd en Veiligheid Vermogenscriminaliteit Woonoverlast Geweld Georganiseerde criminaliteit Veilig uitgaan 9 3 Jeugd en Veiligheid Doelstelling Beleidsthema s Jeugd in Beeld Outreachend werken met risicojeugd Terugdringen Jeugdcriminaliteit Informatiegestuurde aanpak op risicojeugd Overlegstructuur en actoren 16 4 Vermogenscriminaliteit Doelstelling Beleidsthema s Vermogenscriminaliteit algemeen Fietsendiefstal Woninginbraken Auto-inbraak Overvallen/straatroof Overlegstructuur en actoren 25 5 Woonoverlast Doelstelling Maatregelen Overlegstructuur en actoren 29 6 Geweld Doelstelling 30 gemeente Eindhoven 3

4 6.2 Maatregelen Overlegstructuur en actoren 36 7 Georganiseerde criminaliteit Doelstelling Beleidsthema s Hennep Mensenhandel Overige georganiseerde criminaliteit Overlegstructuur en actoren 43 8 Veilig Uitgaan Doelstelling Beleidsthema s Reductie alcohol- en drugsgebruik en agressie in uitgaansgebieden Intensievere samenwerking gemeente, politie, OM en ondernemers Risicoverlagende maatregelen met bijbehorend toezicht en handhaving Stimuleren gezondheid Eindhovense uitgaansbranche Overlegstructuur en actoren 53 9 Verantwoordingscyclus Middelen 55 4 gemeente Eindhoven

5 1 Inleiding 1.1 Beleidskader integrale veiligheid Om structuur te bieden aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid heeft gemeente Eindhoven gebruik gemaakt van de methode Kernbeleid Veiligheid. De strategische visie staat uiteengezet in het beleidskader Integrale Veiligheid Binnen het beleidskader heeft de gemeenteraad voor de periode 2010 t/m 2013 de volgende negen prioriteiten benoemd: b Aanpak van risicojeugd. b Aanpak van woninginbraken. b Aanpak van auto-inbraken. b Aanpak van fietsendiefstallen. b Aanpak van overvallen. b Aanpak van woonoverlast. b Aanpak van geweld: relationeel geweld en overig geweld. b Aanpak van de georganiseerde criminaliteit. b Veilig uitgaan. In oktober 2012 is het regeerakkoord Bruggen Slaan van de VVD en de PvdA gepresenteerd. Hieruit blijkt dat zowel de regering als wij vinden dat veiligheid een kerntaak van de overheid is. Daarnaast komen bovenstaande prioriteiten allemaal terug in het regeerakkoord. Zodoende leidt het regeerakkoord niet tot een wijziging in onze prioriteiten. Conform de methode Kernbeleid Veiligheid worden voor elk jaar per prioriteit aparte actieplannen gemaakt. Dit zijn uitwerkingen die zowel beleidswijzigingen als concrete acties, de trekkers ervan en kostenplaatjes bevatten. 1.2 Terugblik 2012 Het algemene beeld van de actieplannen integrale veiligheid 2012 stemt tot optimisme, op alle thema s zijn positieve resultaten geboekt. b Binnen het thema Jeugd en Veiligheid is er een afname van het aantal overlastmeldingen jeugd en de gebiedsgerichte aanpak Jeugd in Beeld heeft een stadsdekkende structuur. b Een maandelijkse concentratie van toezicht op hot-spots en evidence based opereren door snelle interventies, leiden tot positieve resultaten bij de aanpak van vermogensdelicten en jeugdoverlast. b Op 1 november 2012 is het Advies- en Meldpunt Woonoverlast operationeel gegaan. b De bij Veilig Uitgaan betrokken partijen werken samen in onder andere de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Het aantal aangiften van uitgaansgeweld zal in 2012 met ongeveer 10% dalen ten opzichte van gemeente Eindhoven 5

6 b b b Het aantal tijdelijke huisverboden is fors toegenomen. Dit geeft mogelijkheden de pleger te dwingen tot deelname aan hulpprogramma s. Ook bevordert dit de afname van het aantal recidive. Door de Zo Spoedig Mogelijk (ZSM) maatregel worden huiselijk geweld zaken sneller afgehandeld. Het team BIBOB heeft diverse onderzoeken gedaan naar het witwassen van onverklaarbaar verkregen vermogen. Op basis hiervan zijn er diverse vergunningen (drank- en horeca/exploitatie) geweigerd of ingetrokken. Het aangescherpt gedoogbeleid coffeeshops van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is geïmplementeerd. De eerste stappen van het bureau Intelligence van de afdeling Veiligheid zijn gezet. Verdere ontwikkeling van bureau Intelligence zal zorgen dat informatiegestuurd beleid mogelijk wordt en er steeds meer sturing plaats gaat vinden. 1.3 Actieplannen 2013 De weg die eind 2011 is ingeslagen wordt het komende jaar voortgezet. Voor het overgrote deel bestaat het Actieplan IV 2013 uit het continueren dan wel versterken van de maatregelen uit het Actieplan IV Daar waar nodig worden de maatregelen uitgebreid. De actoren die invloed hebben op de leefbaarheid en veiligheid in de stad zijn meer en meer in beeld. De samenwerking met de verschillende partners is in gang gezet. Ook de actieplannen IV 2013 zijn tot stand gekomen in afstemming met interne en externe partners. Voor onze interne partners gaat het hierbij bijvoorbeeld om de link en de overlap met de gebiedscontracten en het T&H programma. Het komend jaar zal de samenwerking en de integrale veiligheidsaanpak met gemeentelijke sectoren (GBO, VTH, M&M, WZI en E&C) en externe partners versterkt worden. In het volgende hoofdstuk een korte samenvatting van de diverse actieplannen met daarbij aandacht voor de doelstellingen en de relevante verschillen ten opzichte van actieplannen IV gemeente Eindhoven

7 2 Samenvatting 2.1 Jeugd en Veiligheid Voor het beleid op jeugd en veiligheid zijn de doelstellingen: 1. Afname van a) overlast en b) criminaliteit door jongeren. 2. Vergroten van perspectief van jongeren en gezinnen op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen, vrije tijd en sociaal netwerk. 3. Verbetering dialoog tussen jongeren en andere wijkbewoners. Bovenstaande doelstellingen zijn in hoofdstuk 3 geoperationaliseerd met effectindicatoren. De gebiedsgerichte aanpak 'Jeugd in Beeld' van gemeente, politie, welzijn en andere partners wordt in 2013 verder versterkt. In 2013 is de outreachende werkwijze erop af, naar de jongeren toe, de wijk in, op huisbezoek, naar hangplekken ondergebracht bij partners binnen het sociaal domein. In het kader van terugdringen jeugdcriminaliteit wordt in 2013 met het project Aansluiting Zorg en Straf ingezet op een doorlopende lijn van zorg en straf. Hiermee kunnen via het strafrecht meer verplichtende en passende vormen van (na)zorgtrajecten opgelegd worden aan jongeren tijdens en na detentie. Daarnaast richt het project zich op passende nazorg na detentie voor de doelgroep jongvolwassenen van jaar. 2.2 Vermogenscriminaliteit De doelstellingen voor het thema Vermogensdelicten in 2013 zijn: 1. In 2013 is het aantal fietsendiefstallen maximaal 2700; een vermindering van ruim 20% % t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (3563). 2. In 2013 is de slachtofferkans op woninginbraak per 1000 woningen (excl. bergingen) 16,50; ruim 20% vermindering ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (20,93). 3. In 2013 is het aantal aangiften auto-inbraken teruggebracht tot 3000; bijna 30% vermindering t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m2008 (4246). 4. In 2013 is het aantal overvallen maximaal 55; een vermindering van 15% t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (65). 5. In 2013 is het aantal straatroven maximaal 180; een vermindering van ruim 25% t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (238). Vanuit de opgave van de Taskforce B5 om binnen B5 verband op dezelfde vlieghoogte te komen, bevat dit onderdeel extra maatregelen zoals het invoeren van een model Slim Samen Toezien en een dadergerichte aanpak Top X. Ook willen we nog meer gebruik maken van de ogen en oren en de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners door middel van Buurtpreventieteams, Burgernet en het waarschuwen van bewoners in inbraakgevoelige gebieden. gemeente Eindhoven 7

8 2.3 Woonoverlast De toenmalig geformuleerde doelstelling van het thema Woonoverlast uit het Beleidskader Integrale Veiligheid betreft een daling van 15% van de overlastmeldingen jeugd, drank, drugs en geluid. Sinds juni 2011 registreert de politie deze meldingen niet meer als zodanig, waardoor deze meldingen niet meer op te vragen zijn. Voor 2013 maken we aldus gebruik van outputdoelstellingen; het adequaat uitvoeren van de maatregelen uit het actieplan. Enkele maatregelen kennen zelf al een evaluatiestructuur, de overigen zullen in de nog op te richten begeleidingsgroep Integrale aanpak woonoverlast geëvalueerd worden. Met in gebruik name van het Advies en Meldpunt Woonoverlast zullen in 2013 nieuwe indicatoren geformuleerd worden, waardoor we voor 2014 ook kwantitatieve doelen kunnen stellen. Voor problematiek die te zwaar is voor de woonoverlastteams (zoals bedreigende situaties vanuit asociaal/ crimineel gedrag) ontwikkelen we een aanpak die we in 2013 willen gaan uitvoeren. 2.4 Geweld Voor 2013 zijn er verschillende kwantitatieve doelstellingen geformuleerd: b In 2013 zijn er 1400 meldingen van huiselijk geweld vanuit het werkgebied van het Steunpunt Huiselijk Geweld geregistreerd, waarvan er 800 uit de gemeente Eindhoven. b In 2013 is er een substantiële stijging van het aantal meldingen ouderenmishandeling van minimaal 100 geregistreerd. b In 2013 worden tenminste 40 trajecten aangeboden op ouderenmishandeling. b In 2013 zijn er circa 90 meldingen jeugdprostitutie. b In 2013 worden 40 trajecten aangeboden m.b.t. zorgcoördinatie jeugdprostitutie. b In 2013 worden 600 motivatietrajecten aangeboden. b In 2013 worden 360 interventietrajecten aangeboden. b In tenminste 40 gevallen wordt onderzoek gedaan naar mogelijk eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of eerwraak. b Waar nodig wordt de werkwijze Code Rood toegepast. b Er wordt casemanagement uitgevoerd in 125 tijdelijke huisverboden in het werkgebied van het Steunpunt Huiselijk Geweld, waarvan er 50 uit de gemeente Eindhoven. b Het terugdringen van het aantal recidivisten huiselijk geweld met 10% ten opzichte van het aantal van In 2013 wordt ingezet op geweld in afhankelijkheidsrelaties. Op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties zal naast de aanpak van huiselijk geweld aandacht worden besteed aan eerwraak, seksueel geweld (pooierboys), kindermishandeling, ouderenmishandeling en huisverboden. Ten aanzien van de huisverboden zal er 8 gemeente Eindhoven

9 samen met de relevante partners een evaluatie uitgevoerd worden. Verschillende instrumenten worden ingezet om recidive bij geweld in afhankelijkheidsrelaties terug te dringen. Vanuit de Wet Meldcode wordt gestuurd op de aanpak van geweld binnen professionele (zorg)relaties. 2.5 Georganiseerde criminaliteit Het doel is meer effectief een bijdrage te leveren aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit om daarmee enerzijds te voorkomen dat de onderwereld infiltreert in de bovenwereld en dat de overheid criminelen faciliteert en anderzijds om te bewerkstelligen dat economische machtsposities die zijn opgebouwd met kapitaal dat met crimineel vermogen is opgebouwd worden doorbroken. De op te zetten projectplannen en de daaruit vloeiende maatregelen kunnen ook meerwaarde hebben bij het aanpakken van de zichtbare criminaliteit of het tegengaan van overlast door drugsgebruik of prostitutie. In 2013 wordt blijvend ingezet op de thema s rondom de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Sinds begin 2012 is de focus op en de aanpak van de 1% motorclubs verscherpt. Deze lijn wordt in 2013 verder uitgewerkt. Daarnaast zal in 2013 het toepassingsbereik van de wet BIBOB in Eindhoven worden verruimd naar in ieder geval de omgevingsvergunning bouw. 2.6 Veilig uitgaan Voor 2013 blijven dezelfde vijf doelstellingen staan die ook voor 2012 gesteld zijn: - reductie (overmatig) alcohol- en drugsgebruik (door jongeren) in uitgaansgebieden; - integrale aanpak van veilig uitgaan; - afname geweld en toename van veiligheid in het uitgaanscircuit; - afname onveiligheidsgevoelens rondom uitgaan; - voorkomen verloedering Eindhovense uitgaansbranche. Om deze doelstellingen kwantitatief te meten stellen we ons ten doel om in 2013 een afname van 10% van het aantal aangiften uitgaansgeweld ten opzichte van 2011 te realiseren. Met deze kwantitatieve doelstelling wordt een afname ten opzichte van 2010 en 2011 gerealiseerd en wordt gelijk gebleven aan het verwachtte totale aantal aangiften uitgaansgeweld Aanvullend op de maatregelen in 2012 wordt er ingespeeld op de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Door de invoering van de nieuwe DHW op 1 januari 2013 wordt de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op die wet. Het toezicht op bijvoorbeeld het schenken aan minderjarigen wordt daarbij een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hierbij zullen de ontwikkelingen ten aanzien van de verhoging van de minimum leeftijd waarop alcohol gedronken mag worden nadrukkelijk gevolgd worden. Daarnaast zal in het kader van die nieuwe wet de aanpak van happy hours wettelijk verankerd worden door middel van een maximaal kortingspercentage. gemeente Eindhoven 9

10 3 Jeugd en Veiligheid 3.1 Doelstelling Voor het beleid op jeugd en veiligheid zijn de doelstellingen: 1. Afname van a) overlast en b) criminaliteit door jongeren. 2. Vergroten van perspectief van jongeren en gezinnen op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen, vrije tijd en sociaal netwerk. 3. Verbetering dialoog tussen jongeren en andere wijkbewoners. Daarnaast zijn er voor 2013 de volgende procesdoelen: 4. Het bepalen van de maatschappelijke effecten (met indicatoren) die gemeente en partners willen realiseren voor jeugd en veiligheid vanaf Het maken van afspraken over de aansluiting zorgstructuur op scholen en Jeugd in Beeld in de gebieden. 6. Het realiseren van een doorgaande lijn van zorg en straf door het maken van afspraken tussen partners in het zorg/veiligheidsdomein. Doelen 1, 2 en 3 zijn in onderstaande tabel geconcretiseerd en meetbaar gemaakt met effectindicatoren. Effectindicator Bron 0-meting 2010 Doel 1a: overlast door jeugdgroepen/jongeren Streefwaarde 2013 Aantal overlastmeldingen jeugd Politiecijfers Aantal overlastgevende groepen Beke-shortlist 3 (zeer laag) 3 Aantal hinderlijke groepen Beke-shortlist Ervaren overlast van groepen jongeren: % inwoners dat denkt dat overlast van groepen Stadsmonitor 16,8 <14 jongeren vaak voorkomt Doel 1b: criminaliteit door jeugdgroepen/jongeren 3 Aantal criminele jeugdgroepen Beke-shortlist (incl. Antilliaanse 0 groep) Aantal incidenten jeugdige verdachten Politiecijfers 1172 <900 1 Ook in het kader van de nieuwe wijze van aanbesteding binnen het sociaal domein waarin subsidiepartners verantwoorden op het niveau van maatschappelijke effecten 10 gemeente Eindhoven

11 Toename van jongeren/gezinnen in trajecten : d.w.z. met begeleiding van professional werken aan probleemoplossing. Toename van succesvolle trajecten; traject leidt tot bereik van individueel doel. 1 In 2012 zijn meer hinderlijke groepen in beeld gekomen: deze zijn vluchtig en fluïde. De doelstelling is deze vroegtijdig in beeld te houden en te krijgen, waarmee in 2013 op een minder sterkere daling wordt ingezet. Doel 2: perspectief van jongeren en gezinnen JIB registratie systeem JIB registratie systeem 0 (d.w.z. 0-meting start bij registratie) >200 n.v.t. 70% Doel 3: verbetering dialoog tussen jongeren en andere wijkbewoners Toename omgevingsgerichte interventies Toename succesvolle omgevingsgerichte interventies (voorkomen/tegengaan van escalaties tussen bewoners en jongeren) JIB registratie systeem JIB registratie systeem 0 (d.w.z. 0-meting start bij registratie) In alle JIB-gebieden waar spanning is in de relatie tussen jongeren en andere bewoners n.v.t. 70% 3.2 Beleidsthema s Jeugd in Beeld MAATREGEL Deskundigheidsbevordering en -benutting Inzet van groepsgerichte- en omgevingsgerichte instrumenten Sociale media Verbinding JIB en zorgstructuur op scholen INZET/ CAPACITEIT - Themabijeenkomsten met wijkcoördinatoren over uitvoering JIB en regierol: sector Gebiedsontwikkeling (GBO) samen met Beleidsteam voor de inhoudelijke input. - Beleidsteam 1 en Kerngroep 2 Jeugd en Veiligheid maken waar dat wenselijk is afspraken over (benutten van reguliere) werkprocessen en (bestaande) interventies vanuit ieders organisatie. - afd. Veiligheid stelt in afstemming met Beleidsteam en Kerngroep een top 4 groepsgerichte en top 4 omgevingsgerichte interventies op met handvatten/middelen voor toepassing. - GBO brengt deze interventies via de wijkcoördinator onder de aandacht van de JIB s. - Kerngroep inventariseert de mogelijkheden vanuit ieders organisatie voor het gebruik van social media en maakt afspraken hoe deze verder benut kunnen worden binnen JIB. - Politie, onderwijs, welzijn en afd. Veiligheid en Jeugd maken hierover afspraken. 1 Beleidsteam Jeugd en Veiligheid (intern gemeentelijk): sector Gebiedsontwikkeling, afdeling Jeugd, Veiligheidshuis, onder voorzitterschap van afdeling Veiligheid. 2 Kerngroep Jeugd en Veiligheid: management van politie, welzijn, Bureau Jeugdzorg en woningcorporatie, onder voorzitterschap van afdeling Veiligheid (gemeente). gemeente Eindhoven 11

12 In 2012 is Jeugd in Beeld stadsbreed geïmplementeerd. Met 19 JIB-gebieden is een stedelijk dekkende structuur gerealiseerd voor de samenwerking tussen gemeente, politie, welzijn en woningcorporaties. In alle gebieden wordt gezamenlijk gewerkt volgens een drie sporen aanpak van risicojongeren: persoon/gezinsspoor, jeugdgroepspoor en omgevingsspoor. In 2013 wordt Jeugd in Beeld als samenwerkingsstructuur en driesporen-aanpak verder versterkt waarbij flexibel aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van generalistenteams in het kader van WIJeindhoven. De actiepunten voor Jeugd in Beeld 2 in 2013 zijn: Deskundigheidsbevordering en -benutting Wijkcoördinatoren worden ondersteund in hun regierol op de uitvoering van de werkwijze Jeugd in Beeld. De bestaande werkprocessen van JIB-partners worden benut. Waar nodig worden nadere werkprocesafspraken tussen de JIB-partners gemaakt. Inzet van groepsgerichte en omgevingsgerichte instrumenten Naast het persoons/gezinsgerichte spoor kent Jeugd in Beeld het groepsgerichte spoor, waarin het gaat om interventies op de jeugdgroep (hinderlijk, overlastgevend of crimineel). Het derde spoor binnen Jeugd in Beeld is die van de omgeving. Daarbij gaat het om fysieke maatregelen om jeugdoverlast en criminaliteit tegen te gaan, denk aan maatregelen in het kader van schoon, heel en veilig. Het omgevingsspoor omvat ook sociale maatregelen gericht op een veilige en leefbare omgeving, bijvoorbeeld communicatie naar en tussen jongeren en omwonenden (jongerenbuurtbemiddeling en training, training bewoners in omgang met jongeren). In 2013 wordt voor zowel het groepsgerichte spoor als het omgevingsspoor bekeken welke (veelbelovende) interventies een top 4 per spoor sterker onder de aandacht worden gebracht van de JIB s met concrete handvatten voor toepassing ervan. Sociale media Bij het tegengaan van jeugdoverlast en problemen is het van belang de openbare ruimte breder te definiëren dan de straat, het plein, de fysieke hangplek. Jongeren en brengen hun tijd steeds meer (met elkaar) door in digitale netwerken. Bij het in kaart brengen van jeugdgroepen is het gedrag en contact in social media een belangrijke bron voor een passende aanpak. Veiligheidspartners weten deze bronnen steeds meer te gebruiken. In 2013 worden de verschillende mogelijkheden uitgewisseld en hoe deze binnen JIB benut en uitgedragen kunnen worden. 2 Voor de projectbeschrijving Doorontwikkeling Jeugd in Beeld wordt verwezen naar bijlage 1 van Actieplan Jeugd en Veiligheid gemeente Eindhoven

13 Verbinding JIB en zorgstructuur op scholen De verbinding wordt versterkt tussen JIB en zorgstructuren op scholen voor voortgezet en voor basisonderwijs. Hierbij gaat het om wederzijds informeren over bestaande structuren rond zorg- en risicojongeren in de wijk en op school en het maken of bekrachtigen van afspraken over aansluiting. Op deze manier wordt het effect van gezamenlijke inzet op (risico)jeugd vergroot en eventuele inefficiënte investering voorkomen Outreachend werken met risicojeugd MAATREGEL Bewaking van opgebouwde kwaliteit van outreachend werken op risicojeugd vanuit JIB Onderzoeken outreachende werkwijze van nazorg aan exgedetineerde jong-volwassenen INZET/ CAPACITEIT - Stadsbrede, outreachende inzet vanuit JIB op jeugd(groepen) in gebieden: partners in het sociaal domein. - Uitdragen kader geïntegreerd outreachend werken: afd. Jeugd. - Kwaliteitsbewaking en verbinding JIB en outreachende inzet: afd. Jeugd en beleidsteam (intern gemeentelijk) en kerngroep (extern) Jeugd en Veiligheid. - afd. Veiligheid, afd. Jeugd, reclasseringspartners, welzijns/zorgpartners en Veiligheidshuis. In 2012 zijn outreachend medewerkers en een casusregisseur Centrum Jeugd en Gezin verbonden geweest aan de persoons/gezinsgerichte aanpak in de Jeugd in Beeld gebieden. In 2013 is deze outreachende werkwijze erop af, naar de jongeren toe, de wijk in, op huisbezoek, naar hangplekken ondergebracht bij partners binnen het sociaal domein. Het outreachend werken wordt aan de hand van het kader voor outreachend werken (in ontwikkeling) verder geborgd met de volgende actiepunten voor 2013: Bewaking kwaliteit outreachend werken en verbinding met JIB Het outreachend werken vindt stadsbreed plaats en is een van de belangrijkste instrumenten voor de uitvoering van de persoons/gezinsgerichte aanpak binnen JIB. De outreachende persoons/gezinsgerichte aanpak vindt vanaf 2013 plaats binnen de functies van welzijnspartners en team van WIJeindhoven. De focus ligt beleidsmatig op de bewaking van de kwaliteit van de erop af aanpak bij risicojongeren, in de openbare ruimte. Verbinden van outreachende werkwijze aan nazorg aan ex-gedetineerde jongvolwassenen Voor de doelgroep jongvolwassenen wordt onderzocht hoe de erop af werkwijze en persoonlijke benadering van risicojeugd in de wijken doorgetrokken kan worden naar de nazorg aan ex-gedetineerde jongvolwassenen. gemeente Eindhoven 13

14 3.2.3 Terugdringen Jeugdcriminaliteit MAATREGEL Jeugd in Beeld Plus, integrale aanpak criminele jeugdgroep Aansluiting Zorg en Straf, nazorg jongeren en jong-volwassenen Dadergerichte Top X Flexibele intensivering toezicht Uitdragen instrumentenkoffer bestuursrechtelijke maatregelen tegen jeugdoverlast INZET/ CAPACITEIT - Veiligheidshuis heeft de regie op de uitvoering van project JIB+. - Opsporingsaanpak door OM en politie. - Integrale aanpak van zorg, straf, toezicht, handhaving en bestuursrechtelijke maatregelen: gemeente, politie, OM. - Beleidsmatige sturing, afspraken met gemeentelijke afdelingen en instanties (over inzet en prioritering): afd. Veiligheid. - Veiligheidshuis heeft de regie op de uitvoering van nazorg aan jongvolwassenen na detentie. - Onderzoeken outreachende werkwijze van nazorg aan jongvolwassenen: Afd. Veiligheid, afd. Jeugd, Veiligheidshuis, reclasseringspartners, welzijns/zorgpartners. - Beleidsmatige sturing, werkprocesafspraken: afd. Veiligheid. Ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak op Top X van personen jaar voor groot deel verantwoordelijk voor de High Impact Crime: Afd. Veiligheid, politie, OM, Veiligheidshuis en reclasseringspartners en welzijns/zorgpartners. Afd. Veiligheid, sector Vergunningen Toezicht en Handhaving, GBO, politie. Uitdragen van de instrumentenkoffer intern en extern: afd. Bestuur en afd. Veiligheid. Jeugd in Beeld Plus, integrale aanpak criminele jeugdgroep Voor de criminele jeugdgroep die actief is in Eindhoven, wordt een Plus toegevoegd aan het reguliere Jeugd in Beeld in het gebied. Dit project start met een versterkte informatiepositie op totale jeugdgroep en de kopstukken vanuit politie, gemeente en Veiligheidshuis. Op geprioriteerde kopstukken uit de jeugdgroep worden door het Openbaar Ministerie en politie een opsporingsaanpak uitgezet. Er wordt versterkt ingezet op toezicht en bestuursrechtelijke aanpak van de groep(sleden). JIB+ is een integrale aanpak van zorg en straf (gemeente, politie en OM): gemeentelijke informatie gaat mee op cruciale momenten in het strafproces voor passende straffen en meer verplichte vormen van nazorg. De regie op de uitvoering ligt bij het Veiligheidshuis, hiermee is de informatie-uitwisseling tussen de partners geborgd. Onder beleids- en uitvoeringsregie van de afdeling Jeugd wordt de aanpak van overlastgevende Antillianen in 2013 voortgezet. Hierbij wordt een gecombineerde aanpak van zorg en straf ingezet. 3 3 Zie: Herijking Antillianenbeleid inclusief integrale aanpak overlastgevende Antillianen , gemeente Eindhoven, februari gemeente Eindhoven

15 Aansluiting Zorg en Straf, zorg: vóór, tijdens en na detentie Het project Aansluiting Zorg en Straf richt zich op een doorlopende lijn van zorg en straf: voorzorg, doorzorg en nazorg. Om dit te realiseren worden in 2013 afspraken gemaakt met partners binnen het veiligheids/zorgdomein. Het gaat erom dat de beschikbare (cruciale) informatie over de jongere meegaat in het strafproces. Hiermee kunnen jongeren via het strafrecht passende en meer verplichtende (na)zorg opgelegd worden tijdens en na detentie. Bijvoorbeeld het volgen van onderwijs, meewerken aan schuldhulpverlening of meewerken aan een zorgtraject. Daarnaast richt het project zich op de specifieke eisen waaraan de (na)zorg aan deze doelgroep jongvolwassenen moet voldoen. Jongvolwassenen wijzen de reguliere nazorg voor ex-gedetineerden af, terwijl zij tegelijkertijd de risicogroep vormen voor recidive. Hoewel zij (jong)volwassen zijn, is bij deze risicogroep een outreachende, persoonlijke en vasthoudende benadering van de jongere belang, in relatie tot zijn bredere omgeving van gezin, buurt en vriendengroep. Flexibele intensivering toezicht Op basis van gemeentelijke en politionele informatie wordt maandelijks gemeentelijk en politioneel toezicht ingezet op die plaatsen waar bovenmatig sprake is van jeugdoverlast en vermogensdelicten. Dadergerichte top X In B5-verband wordt gestart met de ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak op de personen van wie bekend is dat zij verantwoordelijk zijn voor een groot aantal van de woninginbraken, overvallen en straatroven (High Impact Criminals). De focus ligt op de doelgroep jongeren en (jong)volwassenen van jaar. Deze top x aanpak speelt in op de jeugdigen die niet zichtbaar of niet aanspreekbaar zijn vanuit Jeugd in Beeld en is aanvullend op de Bekemethodiek voor het in kaart brengen van problematische jeugdgroepen. Het doel is de criminele carrières zo snel mogelijk te stoppen, risico op terugval te minimaliseren en besmettingsgevaar voor 'brusjes' (broertjes/zusjes) te minimaliseren. Uitdragen instrumentenkoffer bestuursrechtelijke maatregelen tegen jeugdoverlast De instrumentenkoffer wordt intern en extern uitgedragen om een gedeeld beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden van bestuursrechtelijke maatregelen om jeugdoverlast tegen te gaan Informatiegestuurde aanpak op risicojeugd MAATREGEL Informatiegestuurde en integrale aanpak van jeugdoverlast en vermogenscriminaliteit in de gebieden Verdiepende analyse in twee casussen: Meerhoven en problematische jeugdgroep. INZET/ CAPACITEIT Afd. Veiligheid in afstemming met andere gemeentelijke afdelingen en veiligheidspartners. Afd. Veiligheid (cluster Intelligence), GBO, in afstemming met andere gemeentelijke afdelingen en veiligheidspartners. gemeente Eindhoven 15

16 Voor het bepalen van de inzet op jeugd en veiligheid wordt in 2013 sterker de verbinding gelegd tussen jeugd en vermogenscriminaliteit, aangezien een groot deel van de inbraken en overvallen door jongeren wordt gepleegd. Hiervoor worden periodiek de actuele jeugdoverlastmeldingen en problematische jeugdgroepen in de gebieden in verband gebracht met de vermogenscriminaliteit in die gebieden. Het doel is verbanden inzichtelijk te maken om vervolgens te komen tot een integrale (driesporen) aanpak van jeugd(overlast) en door hen gepleegde (vermogens)criminaliteit. Daarnaast worden in 2013 twee casussen onder de loep genomen. Met betrekking tot Meerhoven wordt bekeken hoe de huidige situatie zich in de toekomst kan ontwikkelen; bij continuerend beleid of bij gerichte wijziging van beleid op jeugd, het gebied, de openbare ruimte. Het doel is om aan de voorkant problemen van jeugdoverlast, criminaliteit en spanningen in de wijk te voorkomen. De tweede casus is een casus waarin de problemen reeds zichtbaar en actueel zijn. Het gaat om een hardnekkige problematische jeugdgroep in Woensel Noord. De analyse moet aangrijpingspunten bieden voor de inzet op de jongeren, hun gezin en omgeving. 3.3 Overlegstructuur en actoren Portefeuillehouder Ambtelijk trekker Interne uitvoeringspartners Externe uitvoeringspartners Samenwerkings- /overlegstructuur Burgemeester Manager Integrale Veiligheidszorg Jeugd Mens en Maatschappij, Jeugd (beleidsmedewerker 12+) Gebiedsontwikkeling (adviseurs Veiligheid + wijkcoördinatoren) Veiligheidshuis (ketenregisseur Jeugd) Veiligheid & Bestuur (managers IVZ, bestuursadviseur, Intelligence) VTH WZI Centrum voor Jeugd en Gezin Politie, Lumens en andere welzijnspartners, woningcorporaties, Bureau Jeugdzorg, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, Reclassering, scholen. Beleidsteam Jeugd en Veiligheid, Kerngroep Jeugd & Veiligheid, Jeugd in Beeld, Jeugd in Beeld Plus, casusoverleg nazorg jovo s, overige casusoverleggen 16 gemeente Eindhoven

17 4 Vermogenscriminaliteit 4.1 Doelstelling 1. In 2013 is het aantal fietsendiefstallen maximaal 2700; een vermindering van ruim 20% % t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (3563). 2. In 2013 is de slachtofferkans op woninginbraak per 1000 woningen (excl. bergingen) 16,50; ruim 20% vermindering ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (20,93). 3. In 2013 is het aantal aangiften auto-inbraken teruggebracht tot 3000; bijna 30% vermindering t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m2008 (4246). 4. In 2013 is het aantal overvallen maximaal 55; een vermindering van 15% t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (65). 5. In 2013 is het aantal straatroven maximaal 180; een vermindering van ruim 25% t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (238). 4.2 Beleidsthema s Vermogenscriminaliteit algemeen MAATREGEL Slim Samen Toezien Flexibele intensivering toezicht Dadergericht Top X Burgernet/ BIN/ Burenalert INZET/ CAPACITEIT In 2 of 3 hotspots wordt conform regiemodel toezicht georganiseerd. GBO verschaft informatie, zo ook politie en VTH die ook toezicht uitoefenen. Veiligheid voert centrale regie, GBO oefent regie per gebied uit. Veiligheid (Intelligence) en GBO leveren informatie over vermogensdelicten (en ook jeugdoverlast) aan op basis waarvan VTH maandelijks toezicht intensiveert. Veiligheid, OM en politie stellen Top X samen. Partners Veiligheidshuis organiseren de interventies voor Top X. Veiligheid en GBO zorgen voor uitbreiding van deelnemers aan Burgernet (verdubbeling in 2013 t.o.v. 2012) en BIN. Politie beheert en vult het systeem van Burgernet. Veiligheid, GBO en Politie hebben nog nader overleg over het vullen en beheren van BIN. Tijdens informatieavonden verstrekt GBO informatie aan bewoners over Burenalert. gemeente Eindhoven 17

18 Aanpak heling door tussenhandel KVO Donkere Dagen Offensief/Week van de Veiligheid Veiligheid (BITE), VTH en politie controleren in het kader van bestaande pilot vermoedelijke helingpanden. VTH voert in afstemming met politie registercontroles uit. VTH beheert digitaal opkoperregister. Het OM zal bewijsbare strafzaken met een gepaste strafrechtelijke interventie afdoen. GBO participeert in bestaande KVO-projecten en voert regie op de uitvoering van nieuwe en afgesproken maatregelen. Veiligheid, OM en politie maken plan van aanpak DDO waarin politie, OM en VTH uitvoerende taken heeft. Veiligheid en GBO ondersteunen ondernemers in de organisatie van de Week van de Veiligheid. Regiemodel Slim Samen Toezien Het regiemodel Slim Samen Toezien richt zich op de verbetering van de veiligheidssituatie van bepaalde gebieden met een concentratie van veiligheidsproblemen (hot spots). Het regiemodel kan gebruikt worden indien er sprake is van een afgebakend gebied, waarbij meerdere partijen betrokken zijn en waarbij verwacht wordt dat rendement mogelijk zal zijn door afgestemde inzet van formeel en informeel toezicht (gecoördineerde samenwerking) en informatiegestuurde inzet. Ter introductie van Slim Samen toezien wordt op dit moment gedacht aan twee hotspots, namelijk het centrumgebied en Woensel XL. Afdeling Veiligheid bekleedt de centrale regierol en is initiator van Slim Samen Toezien. Politie is kernpartner informatiebeheer en opsporing, de wijkcoördinatoren en de toezichthouders van gemeente Eindhoven verschaffen ook belangrijke informatie en voorts worden de overige benodigde partijen ingevuld afhankelijk van de problematiek (bijv. jongerenwerk, woningcorporaties, ondernemersvereniging, bewonersorganisatie, particuliere beveiliging). GBO regisseert de samenwerking per gebied. Flexibele intensivering toezicht Op basis van gemeentelijke en politionele informatie (Intelligence en RIO) zetten we maandelijks preventief gemeentelijk toezicht in op die plaatsen waar bovenmatig sprake is van woning-, auto-inbraak, fietsendiefstal of jeugdoverlast. Met name in het centrumgebied is speciale aandacht voor zakkenrollen en overlast Antilianengroep. Dadergericht Top X In B5-verband wordt gestart met de ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak op de personen van wie bekend is dat zij verantwoordelijk zijn voor een groot aantal van de woninginbraken, overvallen en straatroven (High Impact Criminals). De focus ligt op de doelgroep jongeren en (jong)volwassenen van jaar. Deze Top X -aanpak speelt in op de groep jeugdigen die niet zichtbaar of niet aanspreekbaar is vanuit JIB. Het doel is de criminele carrières zo snel mogelijk te stoppen, risico op terugval te minimaliseren en besmettingsgevaar voor 'brusjes' (broertjes/zusjes) te minimaliseren (zie ook Jeugd in Beeld). 18 gemeente Eindhoven

19 Burgernet/BIN/Burenalert Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, diefstal, of overval een Burgernetactie op. Een directe vorm van communicatie die zowel preventie als opsporing ten goede komt, is het zogenaamde BIN, het buurtinformatienetwerk. Via een netwerk waarin buurtbewoners participeren, kan informatie onderling (buurtbewoners, politie en gemeente) worden uitgewisseld. Het BIN kan effectief zijn bij het stimuleren van informeel toezicht en het bestrijden van alle vormen van vermogenscriminaliteit. Burenalert is een geautomatiseerd systeem waarop bewoners zich kunnen abonneren en waarmee zij elkaar op straat- of wijkniveau direct kunnen informeren. Bijvoorbeeld bij signaleren van inbrekers of andere vormen van criminaliteit. Dit systeem werkt preventief en voorkomt dat inbrekers hun slag kunnen slaan. Door dit soort initiatieven werken gemeente en politie verder aan een concept waarbij burgers niet alleen worden gezien als overtreder, melder of slachtoffer, maar juist als een partner in de veiligheidsaanpak. Aanpak heling Heling is een belangrijke schakel in de aanpak van de vermogensdelicten. Plegers van vermogensdelicten willen op een snelle en eenvoudige manier van gestolen goederen af. Diefstal en inbraak gedijen bij de mogelijkheid tot heling, die steeds meer in handen is van de georganiseerde misdaad. In 2013 staan we een integrale aanpak van heling door tussenhandel voor door gemeente, politie en Belastingdienst, bestaande uit: 1. Pilotproject controle vermoedelijke helingpanden; gemeente en politie controleren panden op feitelijk gebruik in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan (in het algemeen woonbestemming) om mogelijke handel in tweedehands goederen te kunnen vaststellen. Pilotproject zal ook leiden tot ontwikkeling/verfijning van verschillende methodieken die afhankelijk van de aard van heling gedifferentieerd kunnen worden ingezet. 2. Controles inkoopregisters niet alleen bij fietshandelaren maar in alle branches binnen de handelaren of opkopers van gebruikte en ongeregelde goederen; dus ook handelaren, al dan niet ambulant, in tweedehands auto s en antiek, edelmetaal, mobiele telefoons en audio-, visuele-, opslagapparatuur worden door gemeentelijke registercontroleurs al dan niet samen met aandachtsvelders van politie stelselmatig gecontroleerd. 3. Indien uit controles blijkt dat er (vermoedelijk) sprake is van strafbare feiten dan wordt de politie ingeschakeld. De politie neemt de zaak in onderzoek en komt waar mogelijk tot een proces-verbaal. Het OM zal bewijsbare strafzaken met een gepaste strafrechtelijke interventie afdoen. gemeente Eindhoven 19

20 4. Controles worden versterkt met behulp van het Digitale Opkopers Register (DOR). Er wordt gestart met het de invoering van DOR bij 5 handelaren uit verschillende branches. In 2013 doen we ervaring op met het controleren en handhaven van DOR zodat we in 2014 deze werkwijze breder kunnen uitzetten. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het nemen van de fysieke en sociale maatregelen in de onderneming. In ieder winkelgebied, vooral in de overvalgevoelige winkelgebieden en op bedrijventerreinen, moet een stevige stijging van preventieve maatregelen gerealiseerd worden. Landelijke, dan wel lokale ondernemersorganisaties nemen altijd het voortouw, gemeente faciliteert en coördineert uitvoerende taken die de openbare ruimte betreffen. In Eindhoven bestaan reeds de volgende KVO-projecten, elk in eigen ontwikkelingsstadium en met gebiedsgebonden targets. b Heuvelgalerie b Centrum Eindhoven b Kruisstraat/Woenselse Markt b Woensel XL b GDC Acht b Kapelbeemd b Esp b De Hurk In de startfase ondersteunt afdeling Veiligheid door ondernemers te initiëren bij projecten. Daarna ondersteunt GBO. Donkere Dagen Offensief/Week van de Veiligheid Uit onderzoek blijkt dat de meeste overvallen en straatroven (en ook woninginbraken) plaatsvinden in de wintermaanden (grofweg van oktober tot en met maart). Daarom wordt de aanpak van overvallen en straatroven in de regio Oost- Brabant tijdens de wintermaanden geïntensiveerd. Deze intensivering van de aanpak is bekend als het 'Donkere Dagen Offensief' en bestaat uit effectieve maatregelen ter bestrijding van de overval- en straatroofproblematiek die zijn opgesteld in afstemming tussen gemeente, politie en OM. DDO zal in oktober 2013 ingeluid worden door de Week van de Veiligheid; een aantal (publicitaire) maatregelen om ondernemers te stimuleren om overvalpreventieve ondernemers te treffen. Deze aanpak is overigens ook in het kader van DDO in de eerste drie maanden van 2013 operationeel. 20 gemeente Eindhoven

Actieplan integrale veiligheid 2013

Actieplan integrale veiligheid 2013 A gemeente Eindhoven Actieplan integrale veiligheid 2013 Veiligheid & Bestuur December 2012 mvb/ra12021780 December 2012 Actieplan integrale veiligheid 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Actieplan Integrale Veiligheid 2012

Actieplan Integrale Veiligheid 2012 A gemeente Eindhoven Actieplan Integrale Veiligheid 2012 Samenvatting Sector November 2011 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Sector Datum November 2011 gemeente Eindhoven 2 A gemeente Eindhoven Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

aanpak woon- overlast

aanpak woon- overlast aanpak woonoverlast Herijking aanpak woonoverlast 2015 Datum rapport 26-10-2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Sector Veiligheid en Bestuur Datum 26 oktober 2015 2 gemeente Eindhoven Datum 26-10-2015

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Commissienotitie. Bespreekpunten

Commissienotitie. Bespreekpunten Commissienotitie Wageningen, 19-1-2015 Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : 15.0200025 Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp:

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Integrale Veiligheid

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Integrale Veiligheid gemeente Eindhoven Openbare orde 5 Veiligheid Raadsnummer 09.R3302.00I Inboeknummer o9bstor94o Beslisdatum B&W a9 september 2009 Dossiernummer 94O.I53 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Politie en Veiligheidsregio Twente

Politie en Veiligheidsregio Twente Introductie Wilma van Raalte Veiligheidsregio Twente Programmamanager CO24 Politie en Veiligheidsregio Twente Brede taakopvatting: rampen en grootschalige incidenten, maar ook: samenwerken in het (sociaal)

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland Jaarverslag Eenheid Noord- Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Plan van aanpak woninginbraken en andere high impact crimes gemeente Tiel

Plan van aanpak woninginbraken en andere high impact crimes gemeente Tiel Plan van aanpak woninginbraken en andere high impact crimes gemeente Tiel 1. Inleiding Woninginbraak behoort met geweld, straatroof en overvallen tot de High Impact Crimes (HIC). Voor deze delicten geldt

Nadere informatie

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven KADERNOTA VEILIGHEID 2015-2018 Veilig zijn en veilig blijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Waarom een Kadernota Veiligheid? 3 Doel: het verbeteren van de veiligheid 3 Onze missie 3 Leeswijzer 3 2. Huidige

Nadere informatie