Actieplan integrale veiligheid 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan integrale veiligheid 2013"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Actieplan integrale veiligheid 2013 Veiligheid & Bestuur December 2012 mvb/ra

2 December 2012 Actieplan integrale veiligheid 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid & Bestuur Datum December 2012 gemeente Eindhoven

3 December 2012 Actieplan integrale veiligheid 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding Beleidskader integrale veiligheid Terugblik Actieplannen Samenvatting Jeugd en Veiligheid Vermogenscriminaliteit Woonoverlast Geweld Georganiseerde criminaliteit Veilig uitgaan 9 3 Jeugd en Veiligheid Doelstelling Beleidsthema s Jeugd in Beeld Outreachend werken met risicojeugd Terugdringen Jeugdcriminaliteit Informatiegestuurde aanpak op risicojeugd Overlegstructuur en actoren 16 4 Vermogenscriminaliteit Doelstelling Beleidsthema s Vermogenscriminaliteit algemeen Fietsendiefstal Woninginbraken Auto-inbraak Overvallen/straatroof Overlegstructuur en actoren 25 5 Woonoverlast Doelstelling Maatregelen Overlegstructuur en actoren 29 6 Geweld Doelstelling 30 gemeente Eindhoven 3

4 6.2 Maatregelen Overlegstructuur en actoren 36 7 Georganiseerde criminaliteit Doelstelling Beleidsthema s Hennep Mensenhandel Overige georganiseerde criminaliteit Overlegstructuur en actoren 43 8 Veilig Uitgaan Doelstelling Beleidsthema s Reductie alcohol- en drugsgebruik en agressie in uitgaansgebieden Intensievere samenwerking gemeente, politie, OM en ondernemers Risicoverlagende maatregelen met bijbehorend toezicht en handhaving Stimuleren gezondheid Eindhovense uitgaansbranche Overlegstructuur en actoren 53 9 Verantwoordingscyclus Middelen 55 4 gemeente Eindhoven

5 1 Inleiding 1.1 Beleidskader integrale veiligheid Om structuur te bieden aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid heeft gemeente Eindhoven gebruik gemaakt van de methode Kernbeleid Veiligheid. De strategische visie staat uiteengezet in het beleidskader Integrale Veiligheid Binnen het beleidskader heeft de gemeenteraad voor de periode 2010 t/m 2013 de volgende negen prioriteiten benoemd: b Aanpak van risicojeugd. b Aanpak van woninginbraken. b Aanpak van auto-inbraken. b Aanpak van fietsendiefstallen. b Aanpak van overvallen. b Aanpak van woonoverlast. b Aanpak van geweld: relationeel geweld en overig geweld. b Aanpak van de georganiseerde criminaliteit. b Veilig uitgaan. In oktober 2012 is het regeerakkoord Bruggen Slaan van de VVD en de PvdA gepresenteerd. Hieruit blijkt dat zowel de regering als wij vinden dat veiligheid een kerntaak van de overheid is. Daarnaast komen bovenstaande prioriteiten allemaal terug in het regeerakkoord. Zodoende leidt het regeerakkoord niet tot een wijziging in onze prioriteiten. Conform de methode Kernbeleid Veiligheid worden voor elk jaar per prioriteit aparte actieplannen gemaakt. Dit zijn uitwerkingen die zowel beleidswijzigingen als concrete acties, de trekkers ervan en kostenplaatjes bevatten. 1.2 Terugblik 2012 Het algemene beeld van de actieplannen integrale veiligheid 2012 stemt tot optimisme, op alle thema s zijn positieve resultaten geboekt. b Binnen het thema Jeugd en Veiligheid is er een afname van het aantal overlastmeldingen jeugd en de gebiedsgerichte aanpak Jeugd in Beeld heeft een stadsdekkende structuur. b Een maandelijkse concentratie van toezicht op hot-spots en evidence based opereren door snelle interventies, leiden tot positieve resultaten bij de aanpak van vermogensdelicten en jeugdoverlast. b Op 1 november 2012 is het Advies- en Meldpunt Woonoverlast operationeel gegaan. b De bij Veilig Uitgaan betrokken partijen werken samen in onder andere de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Het aantal aangiften van uitgaansgeweld zal in 2012 met ongeveer 10% dalen ten opzichte van gemeente Eindhoven 5

6 b b b Het aantal tijdelijke huisverboden is fors toegenomen. Dit geeft mogelijkheden de pleger te dwingen tot deelname aan hulpprogramma s. Ook bevordert dit de afname van het aantal recidive. Door de Zo Spoedig Mogelijk (ZSM) maatregel worden huiselijk geweld zaken sneller afgehandeld. Het team BIBOB heeft diverse onderzoeken gedaan naar het witwassen van onverklaarbaar verkregen vermogen. Op basis hiervan zijn er diverse vergunningen (drank- en horeca/exploitatie) geweigerd of ingetrokken. Het aangescherpt gedoogbeleid coffeeshops van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is geïmplementeerd. De eerste stappen van het bureau Intelligence van de afdeling Veiligheid zijn gezet. Verdere ontwikkeling van bureau Intelligence zal zorgen dat informatiegestuurd beleid mogelijk wordt en er steeds meer sturing plaats gaat vinden. 1.3 Actieplannen 2013 De weg die eind 2011 is ingeslagen wordt het komende jaar voortgezet. Voor het overgrote deel bestaat het Actieplan IV 2013 uit het continueren dan wel versterken van de maatregelen uit het Actieplan IV Daar waar nodig worden de maatregelen uitgebreid. De actoren die invloed hebben op de leefbaarheid en veiligheid in de stad zijn meer en meer in beeld. De samenwerking met de verschillende partners is in gang gezet. Ook de actieplannen IV 2013 zijn tot stand gekomen in afstemming met interne en externe partners. Voor onze interne partners gaat het hierbij bijvoorbeeld om de link en de overlap met de gebiedscontracten en het T&H programma. Het komend jaar zal de samenwerking en de integrale veiligheidsaanpak met gemeentelijke sectoren (GBO, VTH, M&M, WZI en E&C) en externe partners versterkt worden. In het volgende hoofdstuk een korte samenvatting van de diverse actieplannen met daarbij aandacht voor de doelstellingen en de relevante verschillen ten opzichte van actieplannen IV gemeente Eindhoven

7 2 Samenvatting 2.1 Jeugd en Veiligheid Voor het beleid op jeugd en veiligheid zijn de doelstellingen: 1. Afname van a) overlast en b) criminaliteit door jongeren. 2. Vergroten van perspectief van jongeren en gezinnen op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen, vrije tijd en sociaal netwerk. 3. Verbetering dialoog tussen jongeren en andere wijkbewoners. Bovenstaande doelstellingen zijn in hoofdstuk 3 geoperationaliseerd met effectindicatoren. De gebiedsgerichte aanpak 'Jeugd in Beeld' van gemeente, politie, welzijn en andere partners wordt in 2013 verder versterkt. In 2013 is de outreachende werkwijze erop af, naar de jongeren toe, de wijk in, op huisbezoek, naar hangplekken ondergebracht bij partners binnen het sociaal domein. In het kader van terugdringen jeugdcriminaliteit wordt in 2013 met het project Aansluiting Zorg en Straf ingezet op een doorlopende lijn van zorg en straf. Hiermee kunnen via het strafrecht meer verplichtende en passende vormen van (na)zorgtrajecten opgelegd worden aan jongeren tijdens en na detentie. Daarnaast richt het project zich op passende nazorg na detentie voor de doelgroep jongvolwassenen van jaar. 2.2 Vermogenscriminaliteit De doelstellingen voor het thema Vermogensdelicten in 2013 zijn: 1. In 2013 is het aantal fietsendiefstallen maximaal 2700; een vermindering van ruim 20% % t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (3563). 2. In 2013 is de slachtofferkans op woninginbraak per 1000 woningen (excl. bergingen) 16,50; ruim 20% vermindering ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (20,93). 3. In 2013 is het aantal aangiften auto-inbraken teruggebracht tot 3000; bijna 30% vermindering t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m2008 (4246). 4. In 2013 is het aantal overvallen maximaal 55; een vermindering van 15% t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (65). 5. In 2013 is het aantal straatroven maximaal 180; een vermindering van ruim 25% t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (238). Vanuit de opgave van de Taskforce B5 om binnen B5 verband op dezelfde vlieghoogte te komen, bevat dit onderdeel extra maatregelen zoals het invoeren van een model Slim Samen Toezien en een dadergerichte aanpak Top X. Ook willen we nog meer gebruik maken van de ogen en oren en de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners door middel van Buurtpreventieteams, Burgernet en het waarschuwen van bewoners in inbraakgevoelige gebieden. gemeente Eindhoven 7

8 2.3 Woonoverlast De toenmalig geformuleerde doelstelling van het thema Woonoverlast uit het Beleidskader Integrale Veiligheid betreft een daling van 15% van de overlastmeldingen jeugd, drank, drugs en geluid. Sinds juni 2011 registreert de politie deze meldingen niet meer als zodanig, waardoor deze meldingen niet meer op te vragen zijn. Voor 2013 maken we aldus gebruik van outputdoelstellingen; het adequaat uitvoeren van de maatregelen uit het actieplan. Enkele maatregelen kennen zelf al een evaluatiestructuur, de overigen zullen in de nog op te richten begeleidingsgroep Integrale aanpak woonoverlast geëvalueerd worden. Met in gebruik name van het Advies en Meldpunt Woonoverlast zullen in 2013 nieuwe indicatoren geformuleerd worden, waardoor we voor 2014 ook kwantitatieve doelen kunnen stellen. Voor problematiek die te zwaar is voor de woonoverlastteams (zoals bedreigende situaties vanuit asociaal/ crimineel gedrag) ontwikkelen we een aanpak die we in 2013 willen gaan uitvoeren. 2.4 Geweld Voor 2013 zijn er verschillende kwantitatieve doelstellingen geformuleerd: b In 2013 zijn er 1400 meldingen van huiselijk geweld vanuit het werkgebied van het Steunpunt Huiselijk Geweld geregistreerd, waarvan er 800 uit de gemeente Eindhoven. b In 2013 is er een substantiële stijging van het aantal meldingen ouderenmishandeling van minimaal 100 geregistreerd. b In 2013 worden tenminste 40 trajecten aangeboden op ouderenmishandeling. b In 2013 zijn er circa 90 meldingen jeugdprostitutie. b In 2013 worden 40 trajecten aangeboden m.b.t. zorgcoördinatie jeugdprostitutie. b In 2013 worden 600 motivatietrajecten aangeboden. b In 2013 worden 360 interventietrajecten aangeboden. b In tenminste 40 gevallen wordt onderzoek gedaan naar mogelijk eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of eerwraak. b Waar nodig wordt de werkwijze Code Rood toegepast. b Er wordt casemanagement uitgevoerd in 125 tijdelijke huisverboden in het werkgebied van het Steunpunt Huiselijk Geweld, waarvan er 50 uit de gemeente Eindhoven. b Het terugdringen van het aantal recidivisten huiselijk geweld met 10% ten opzichte van het aantal van In 2013 wordt ingezet op geweld in afhankelijkheidsrelaties. Op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties zal naast de aanpak van huiselijk geweld aandacht worden besteed aan eerwraak, seksueel geweld (pooierboys), kindermishandeling, ouderenmishandeling en huisverboden. Ten aanzien van de huisverboden zal er 8 gemeente Eindhoven

9 samen met de relevante partners een evaluatie uitgevoerd worden. Verschillende instrumenten worden ingezet om recidive bij geweld in afhankelijkheidsrelaties terug te dringen. Vanuit de Wet Meldcode wordt gestuurd op de aanpak van geweld binnen professionele (zorg)relaties. 2.5 Georganiseerde criminaliteit Het doel is meer effectief een bijdrage te leveren aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit om daarmee enerzijds te voorkomen dat de onderwereld infiltreert in de bovenwereld en dat de overheid criminelen faciliteert en anderzijds om te bewerkstelligen dat economische machtsposities die zijn opgebouwd met kapitaal dat met crimineel vermogen is opgebouwd worden doorbroken. De op te zetten projectplannen en de daaruit vloeiende maatregelen kunnen ook meerwaarde hebben bij het aanpakken van de zichtbare criminaliteit of het tegengaan van overlast door drugsgebruik of prostitutie. In 2013 wordt blijvend ingezet op de thema s rondom de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Sinds begin 2012 is de focus op en de aanpak van de 1% motorclubs verscherpt. Deze lijn wordt in 2013 verder uitgewerkt. Daarnaast zal in 2013 het toepassingsbereik van de wet BIBOB in Eindhoven worden verruimd naar in ieder geval de omgevingsvergunning bouw. 2.6 Veilig uitgaan Voor 2013 blijven dezelfde vijf doelstellingen staan die ook voor 2012 gesteld zijn: - reductie (overmatig) alcohol- en drugsgebruik (door jongeren) in uitgaansgebieden; - integrale aanpak van veilig uitgaan; - afname geweld en toename van veiligheid in het uitgaanscircuit; - afname onveiligheidsgevoelens rondom uitgaan; - voorkomen verloedering Eindhovense uitgaansbranche. Om deze doelstellingen kwantitatief te meten stellen we ons ten doel om in 2013 een afname van 10% van het aantal aangiften uitgaansgeweld ten opzichte van 2011 te realiseren. Met deze kwantitatieve doelstelling wordt een afname ten opzichte van 2010 en 2011 gerealiseerd en wordt gelijk gebleven aan het verwachtte totale aantal aangiften uitgaansgeweld Aanvullend op de maatregelen in 2012 wordt er ingespeeld op de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Door de invoering van de nieuwe DHW op 1 januari 2013 wordt de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op die wet. Het toezicht op bijvoorbeeld het schenken aan minderjarigen wordt daarbij een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hierbij zullen de ontwikkelingen ten aanzien van de verhoging van de minimum leeftijd waarop alcohol gedronken mag worden nadrukkelijk gevolgd worden. Daarnaast zal in het kader van die nieuwe wet de aanpak van happy hours wettelijk verankerd worden door middel van een maximaal kortingspercentage. gemeente Eindhoven 9

10 3 Jeugd en Veiligheid 3.1 Doelstelling Voor het beleid op jeugd en veiligheid zijn de doelstellingen: 1. Afname van a) overlast en b) criminaliteit door jongeren. 2. Vergroten van perspectief van jongeren en gezinnen op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen, vrije tijd en sociaal netwerk. 3. Verbetering dialoog tussen jongeren en andere wijkbewoners. Daarnaast zijn er voor 2013 de volgende procesdoelen: 4. Het bepalen van de maatschappelijke effecten (met indicatoren) die gemeente en partners willen realiseren voor jeugd en veiligheid vanaf Het maken van afspraken over de aansluiting zorgstructuur op scholen en Jeugd in Beeld in de gebieden. 6. Het realiseren van een doorgaande lijn van zorg en straf door het maken van afspraken tussen partners in het zorg/veiligheidsdomein. Doelen 1, 2 en 3 zijn in onderstaande tabel geconcretiseerd en meetbaar gemaakt met effectindicatoren. Effectindicator Bron 0-meting 2010 Doel 1a: overlast door jeugdgroepen/jongeren Streefwaarde 2013 Aantal overlastmeldingen jeugd Politiecijfers Aantal overlastgevende groepen Beke-shortlist 3 (zeer laag) 3 Aantal hinderlijke groepen Beke-shortlist Ervaren overlast van groepen jongeren: % inwoners dat denkt dat overlast van groepen Stadsmonitor 16,8 <14 jongeren vaak voorkomt Doel 1b: criminaliteit door jeugdgroepen/jongeren 3 Aantal criminele jeugdgroepen Beke-shortlist (incl. Antilliaanse 0 groep) Aantal incidenten jeugdige verdachten Politiecijfers 1172 <900 1 Ook in het kader van de nieuwe wijze van aanbesteding binnen het sociaal domein waarin subsidiepartners verantwoorden op het niveau van maatschappelijke effecten 10 gemeente Eindhoven

11 Toename van jongeren/gezinnen in trajecten : d.w.z. met begeleiding van professional werken aan probleemoplossing. Toename van succesvolle trajecten; traject leidt tot bereik van individueel doel. 1 In 2012 zijn meer hinderlijke groepen in beeld gekomen: deze zijn vluchtig en fluïde. De doelstelling is deze vroegtijdig in beeld te houden en te krijgen, waarmee in 2013 op een minder sterkere daling wordt ingezet. Doel 2: perspectief van jongeren en gezinnen JIB registratie systeem JIB registratie systeem 0 (d.w.z. 0-meting start bij registratie) >200 n.v.t. 70% Doel 3: verbetering dialoog tussen jongeren en andere wijkbewoners Toename omgevingsgerichte interventies Toename succesvolle omgevingsgerichte interventies (voorkomen/tegengaan van escalaties tussen bewoners en jongeren) JIB registratie systeem JIB registratie systeem 0 (d.w.z. 0-meting start bij registratie) In alle JIB-gebieden waar spanning is in de relatie tussen jongeren en andere bewoners n.v.t. 70% 3.2 Beleidsthema s Jeugd in Beeld MAATREGEL Deskundigheidsbevordering en -benutting Inzet van groepsgerichte- en omgevingsgerichte instrumenten Sociale media Verbinding JIB en zorgstructuur op scholen INZET/ CAPACITEIT - Themabijeenkomsten met wijkcoördinatoren over uitvoering JIB en regierol: sector Gebiedsontwikkeling (GBO) samen met Beleidsteam voor de inhoudelijke input. - Beleidsteam 1 en Kerngroep 2 Jeugd en Veiligheid maken waar dat wenselijk is afspraken over (benutten van reguliere) werkprocessen en (bestaande) interventies vanuit ieders organisatie. - afd. Veiligheid stelt in afstemming met Beleidsteam en Kerngroep een top 4 groepsgerichte en top 4 omgevingsgerichte interventies op met handvatten/middelen voor toepassing. - GBO brengt deze interventies via de wijkcoördinator onder de aandacht van de JIB s. - Kerngroep inventariseert de mogelijkheden vanuit ieders organisatie voor het gebruik van social media en maakt afspraken hoe deze verder benut kunnen worden binnen JIB. - Politie, onderwijs, welzijn en afd. Veiligheid en Jeugd maken hierover afspraken. 1 Beleidsteam Jeugd en Veiligheid (intern gemeentelijk): sector Gebiedsontwikkeling, afdeling Jeugd, Veiligheidshuis, onder voorzitterschap van afdeling Veiligheid. 2 Kerngroep Jeugd en Veiligheid: management van politie, welzijn, Bureau Jeugdzorg en woningcorporatie, onder voorzitterschap van afdeling Veiligheid (gemeente). gemeente Eindhoven 11

12 In 2012 is Jeugd in Beeld stadsbreed geïmplementeerd. Met 19 JIB-gebieden is een stedelijk dekkende structuur gerealiseerd voor de samenwerking tussen gemeente, politie, welzijn en woningcorporaties. In alle gebieden wordt gezamenlijk gewerkt volgens een drie sporen aanpak van risicojongeren: persoon/gezinsspoor, jeugdgroepspoor en omgevingsspoor. In 2013 wordt Jeugd in Beeld als samenwerkingsstructuur en driesporen-aanpak verder versterkt waarbij flexibel aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van generalistenteams in het kader van WIJeindhoven. De actiepunten voor Jeugd in Beeld 2 in 2013 zijn: Deskundigheidsbevordering en -benutting Wijkcoördinatoren worden ondersteund in hun regierol op de uitvoering van de werkwijze Jeugd in Beeld. De bestaande werkprocessen van JIB-partners worden benut. Waar nodig worden nadere werkprocesafspraken tussen de JIB-partners gemaakt. Inzet van groepsgerichte en omgevingsgerichte instrumenten Naast het persoons/gezinsgerichte spoor kent Jeugd in Beeld het groepsgerichte spoor, waarin het gaat om interventies op de jeugdgroep (hinderlijk, overlastgevend of crimineel). Het derde spoor binnen Jeugd in Beeld is die van de omgeving. Daarbij gaat het om fysieke maatregelen om jeugdoverlast en criminaliteit tegen te gaan, denk aan maatregelen in het kader van schoon, heel en veilig. Het omgevingsspoor omvat ook sociale maatregelen gericht op een veilige en leefbare omgeving, bijvoorbeeld communicatie naar en tussen jongeren en omwonenden (jongerenbuurtbemiddeling en training, training bewoners in omgang met jongeren). In 2013 wordt voor zowel het groepsgerichte spoor als het omgevingsspoor bekeken welke (veelbelovende) interventies een top 4 per spoor sterker onder de aandacht worden gebracht van de JIB s met concrete handvatten voor toepassing ervan. Sociale media Bij het tegengaan van jeugdoverlast en problemen is het van belang de openbare ruimte breder te definiëren dan de straat, het plein, de fysieke hangplek. Jongeren en brengen hun tijd steeds meer (met elkaar) door in digitale netwerken. Bij het in kaart brengen van jeugdgroepen is het gedrag en contact in social media een belangrijke bron voor een passende aanpak. Veiligheidspartners weten deze bronnen steeds meer te gebruiken. In 2013 worden de verschillende mogelijkheden uitgewisseld en hoe deze binnen JIB benut en uitgedragen kunnen worden. 2 Voor de projectbeschrijving Doorontwikkeling Jeugd in Beeld wordt verwezen naar bijlage 1 van Actieplan Jeugd en Veiligheid gemeente Eindhoven

13 Verbinding JIB en zorgstructuur op scholen De verbinding wordt versterkt tussen JIB en zorgstructuren op scholen voor voortgezet en voor basisonderwijs. Hierbij gaat het om wederzijds informeren over bestaande structuren rond zorg- en risicojongeren in de wijk en op school en het maken of bekrachtigen van afspraken over aansluiting. Op deze manier wordt het effect van gezamenlijke inzet op (risico)jeugd vergroot en eventuele inefficiënte investering voorkomen Outreachend werken met risicojeugd MAATREGEL Bewaking van opgebouwde kwaliteit van outreachend werken op risicojeugd vanuit JIB Onderzoeken outreachende werkwijze van nazorg aan exgedetineerde jong-volwassenen INZET/ CAPACITEIT - Stadsbrede, outreachende inzet vanuit JIB op jeugd(groepen) in gebieden: partners in het sociaal domein. - Uitdragen kader geïntegreerd outreachend werken: afd. Jeugd. - Kwaliteitsbewaking en verbinding JIB en outreachende inzet: afd. Jeugd en beleidsteam (intern gemeentelijk) en kerngroep (extern) Jeugd en Veiligheid. - afd. Veiligheid, afd. Jeugd, reclasseringspartners, welzijns/zorgpartners en Veiligheidshuis. In 2012 zijn outreachend medewerkers en een casusregisseur Centrum Jeugd en Gezin verbonden geweest aan de persoons/gezinsgerichte aanpak in de Jeugd in Beeld gebieden. In 2013 is deze outreachende werkwijze erop af, naar de jongeren toe, de wijk in, op huisbezoek, naar hangplekken ondergebracht bij partners binnen het sociaal domein. Het outreachend werken wordt aan de hand van het kader voor outreachend werken (in ontwikkeling) verder geborgd met de volgende actiepunten voor 2013: Bewaking kwaliteit outreachend werken en verbinding met JIB Het outreachend werken vindt stadsbreed plaats en is een van de belangrijkste instrumenten voor de uitvoering van de persoons/gezinsgerichte aanpak binnen JIB. De outreachende persoons/gezinsgerichte aanpak vindt vanaf 2013 plaats binnen de functies van welzijnspartners en team van WIJeindhoven. De focus ligt beleidsmatig op de bewaking van de kwaliteit van de erop af aanpak bij risicojongeren, in de openbare ruimte. Verbinden van outreachende werkwijze aan nazorg aan ex-gedetineerde jongvolwassenen Voor de doelgroep jongvolwassenen wordt onderzocht hoe de erop af werkwijze en persoonlijke benadering van risicojeugd in de wijken doorgetrokken kan worden naar de nazorg aan ex-gedetineerde jongvolwassenen. gemeente Eindhoven 13

14 3.2.3 Terugdringen Jeugdcriminaliteit MAATREGEL Jeugd in Beeld Plus, integrale aanpak criminele jeugdgroep Aansluiting Zorg en Straf, nazorg jongeren en jong-volwassenen Dadergerichte Top X Flexibele intensivering toezicht Uitdragen instrumentenkoffer bestuursrechtelijke maatregelen tegen jeugdoverlast INZET/ CAPACITEIT - Veiligheidshuis heeft de regie op de uitvoering van project JIB+. - Opsporingsaanpak door OM en politie. - Integrale aanpak van zorg, straf, toezicht, handhaving en bestuursrechtelijke maatregelen: gemeente, politie, OM. - Beleidsmatige sturing, afspraken met gemeentelijke afdelingen en instanties (over inzet en prioritering): afd. Veiligheid. - Veiligheidshuis heeft de regie op de uitvoering van nazorg aan jongvolwassenen na detentie. - Onderzoeken outreachende werkwijze van nazorg aan jongvolwassenen: Afd. Veiligheid, afd. Jeugd, Veiligheidshuis, reclasseringspartners, welzijns/zorgpartners. - Beleidsmatige sturing, werkprocesafspraken: afd. Veiligheid. Ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak op Top X van personen jaar voor groot deel verantwoordelijk voor de High Impact Crime: Afd. Veiligheid, politie, OM, Veiligheidshuis en reclasseringspartners en welzijns/zorgpartners. Afd. Veiligheid, sector Vergunningen Toezicht en Handhaving, GBO, politie. Uitdragen van de instrumentenkoffer intern en extern: afd. Bestuur en afd. Veiligheid. Jeugd in Beeld Plus, integrale aanpak criminele jeugdgroep Voor de criminele jeugdgroep die actief is in Eindhoven, wordt een Plus toegevoegd aan het reguliere Jeugd in Beeld in het gebied. Dit project start met een versterkte informatiepositie op totale jeugdgroep en de kopstukken vanuit politie, gemeente en Veiligheidshuis. Op geprioriteerde kopstukken uit de jeugdgroep worden door het Openbaar Ministerie en politie een opsporingsaanpak uitgezet. Er wordt versterkt ingezet op toezicht en bestuursrechtelijke aanpak van de groep(sleden). JIB+ is een integrale aanpak van zorg en straf (gemeente, politie en OM): gemeentelijke informatie gaat mee op cruciale momenten in het strafproces voor passende straffen en meer verplichte vormen van nazorg. De regie op de uitvoering ligt bij het Veiligheidshuis, hiermee is de informatie-uitwisseling tussen de partners geborgd. Onder beleids- en uitvoeringsregie van de afdeling Jeugd wordt de aanpak van overlastgevende Antillianen in 2013 voortgezet. Hierbij wordt een gecombineerde aanpak van zorg en straf ingezet. 3 3 Zie: Herijking Antillianenbeleid inclusief integrale aanpak overlastgevende Antillianen , gemeente Eindhoven, februari gemeente Eindhoven

15 Aansluiting Zorg en Straf, zorg: vóór, tijdens en na detentie Het project Aansluiting Zorg en Straf richt zich op een doorlopende lijn van zorg en straf: voorzorg, doorzorg en nazorg. Om dit te realiseren worden in 2013 afspraken gemaakt met partners binnen het veiligheids/zorgdomein. Het gaat erom dat de beschikbare (cruciale) informatie over de jongere meegaat in het strafproces. Hiermee kunnen jongeren via het strafrecht passende en meer verplichtende (na)zorg opgelegd worden tijdens en na detentie. Bijvoorbeeld het volgen van onderwijs, meewerken aan schuldhulpverlening of meewerken aan een zorgtraject. Daarnaast richt het project zich op de specifieke eisen waaraan de (na)zorg aan deze doelgroep jongvolwassenen moet voldoen. Jongvolwassenen wijzen de reguliere nazorg voor ex-gedetineerden af, terwijl zij tegelijkertijd de risicogroep vormen voor recidive. Hoewel zij (jong)volwassen zijn, is bij deze risicogroep een outreachende, persoonlijke en vasthoudende benadering van de jongere belang, in relatie tot zijn bredere omgeving van gezin, buurt en vriendengroep. Flexibele intensivering toezicht Op basis van gemeentelijke en politionele informatie wordt maandelijks gemeentelijk en politioneel toezicht ingezet op die plaatsen waar bovenmatig sprake is van jeugdoverlast en vermogensdelicten. Dadergerichte top X In B5-verband wordt gestart met de ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak op de personen van wie bekend is dat zij verantwoordelijk zijn voor een groot aantal van de woninginbraken, overvallen en straatroven (High Impact Criminals). De focus ligt op de doelgroep jongeren en (jong)volwassenen van jaar. Deze top x aanpak speelt in op de jeugdigen die niet zichtbaar of niet aanspreekbaar zijn vanuit Jeugd in Beeld en is aanvullend op de Bekemethodiek voor het in kaart brengen van problematische jeugdgroepen. Het doel is de criminele carrières zo snel mogelijk te stoppen, risico op terugval te minimaliseren en besmettingsgevaar voor 'brusjes' (broertjes/zusjes) te minimaliseren. Uitdragen instrumentenkoffer bestuursrechtelijke maatregelen tegen jeugdoverlast De instrumentenkoffer wordt intern en extern uitgedragen om een gedeeld beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden van bestuursrechtelijke maatregelen om jeugdoverlast tegen te gaan Informatiegestuurde aanpak op risicojeugd MAATREGEL Informatiegestuurde en integrale aanpak van jeugdoverlast en vermogenscriminaliteit in de gebieden Verdiepende analyse in twee casussen: Meerhoven en problematische jeugdgroep. INZET/ CAPACITEIT Afd. Veiligheid in afstemming met andere gemeentelijke afdelingen en veiligheidspartners. Afd. Veiligheid (cluster Intelligence), GBO, in afstemming met andere gemeentelijke afdelingen en veiligheidspartners. gemeente Eindhoven 15

16 Voor het bepalen van de inzet op jeugd en veiligheid wordt in 2013 sterker de verbinding gelegd tussen jeugd en vermogenscriminaliteit, aangezien een groot deel van de inbraken en overvallen door jongeren wordt gepleegd. Hiervoor worden periodiek de actuele jeugdoverlastmeldingen en problematische jeugdgroepen in de gebieden in verband gebracht met de vermogenscriminaliteit in die gebieden. Het doel is verbanden inzichtelijk te maken om vervolgens te komen tot een integrale (driesporen) aanpak van jeugd(overlast) en door hen gepleegde (vermogens)criminaliteit. Daarnaast worden in 2013 twee casussen onder de loep genomen. Met betrekking tot Meerhoven wordt bekeken hoe de huidige situatie zich in de toekomst kan ontwikkelen; bij continuerend beleid of bij gerichte wijziging van beleid op jeugd, het gebied, de openbare ruimte. Het doel is om aan de voorkant problemen van jeugdoverlast, criminaliteit en spanningen in de wijk te voorkomen. De tweede casus is een casus waarin de problemen reeds zichtbaar en actueel zijn. Het gaat om een hardnekkige problematische jeugdgroep in Woensel Noord. De analyse moet aangrijpingspunten bieden voor de inzet op de jongeren, hun gezin en omgeving. 3.3 Overlegstructuur en actoren Portefeuillehouder Ambtelijk trekker Interne uitvoeringspartners Externe uitvoeringspartners Samenwerkings- /overlegstructuur Burgemeester Manager Integrale Veiligheidszorg Jeugd Mens en Maatschappij, Jeugd (beleidsmedewerker 12+) Gebiedsontwikkeling (adviseurs Veiligheid + wijkcoördinatoren) Veiligheidshuis (ketenregisseur Jeugd) Veiligheid & Bestuur (managers IVZ, bestuursadviseur, Intelligence) VTH WZI Centrum voor Jeugd en Gezin Politie, Lumens en andere welzijnspartners, woningcorporaties, Bureau Jeugdzorg, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, Reclassering, scholen. Beleidsteam Jeugd en Veiligheid, Kerngroep Jeugd & Veiligheid, Jeugd in Beeld, Jeugd in Beeld Plus, casusoverleg nazorg jovo s, overige casusoverleggen 16 gemeente Eindhoven

17 4 Vermogenscriminaliteit 4.1 Doelstelling 1. In 2013 is het aantal fietsendiefstallen maximaal 2700; een vermindering van ruim 20% % t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (3563). 2. In 2013 is de slachtofferkans op woninginbraak per 1000 woningen (excl. bergingen) 16,50; ruim 20% vermindering ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (20,93). 3. In 2013 is het aantal aangiften auto-inbraken teruggebracht tot 3000; bijna 30% vermindering t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m2008 (4246). 4. In 2013 is het aantal overvallen maximaal 55; een vermindering van 15% t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (65). 5. In 2013 is het aantal straatroven maximaal 180; een vermindering van ruim 25% t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2005 t/m 2008 (238). 4.2 Beleidsthema s Vermogenscriminaliteit algemeen MAATREGEL Slim Samen Toezien Flexibele intensivering toezicht Dadergericht Top X Burgernet/ BIN/ Burenalert INZET/ CAPACITEIT In 2 of 3 hotspots wordt conform regiemodel toezicht georganiseerd. GBO verschaft informatie, zo ook politie en VTH die ook toezicht uitoefenen. Veiligheid voert centrale regie, GBO oefent regie per gebied uit. Veiligheid (Intelligence) en GBO leveren informatie over vermogensdelicten (en ook jeugdoverlast) aan op basis waarvan VTH maandelijks toezicht intensiveert. Veiligheid, OM en politie stellen Top X samen. Partners Veiligheidshuis organiseren de interventies voor Top X. Veiligheid en GBO zorgen voor uitbreiding van deelnemers aan Burgernet (verdubbeling in 2013 t.o.v. 2012) en BIN. Politie beheert en vult het systeem van Burgernet. Veiligheid, GBO en Politie hebben nog nader overleg over het vullen en beheren van BIN. Tijdens informatieavonden verstrekt GBO informatie aan bewoners over Burenalert. gemeente Eindhoven 17

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

MASTERPLAN VERMOGENSCRIMINALITEIT

MASTERPLAN VERMOGENSCRIMINALITEIT MASTERPLAN VERMOGENSCRIMINALITEIT Beste collega, Hierbij treft u het Masterplan bestuurlijke aanpak Vermogenscriminaliteit aan. Een plan dat is opgesteld door en voor de vijf grootste Brabantse steden

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Handhaving openbare en bebouwde omgeving

Handhaving openbare en bebouwde omgeving Handhaving openbare en bebouwde omgeving Programma 2014 www.utrecht.nl 27 november 2013 Versie 2.6 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio Utrecht Vastgesteld 17 december 2013 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio

Nadere informatie

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie