Studiegids. Academie voor ICT en Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Academie voor ICT en Business 2009-2010"

Transcriptie

1 Studiegids Academie voor ICT en Business

2 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Algemene informatie Avans Hogeschool Structuur en organisatie Avans Visie, missie en doelstellingen Ondersteunende diensten Visie op leren en onderwijs Hogeschoolregelingen OER Huisregels Avans Hogeschool Locaties Openingstijden gebouwen Praktische voorschriften en aanwijzigingen Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen Wegwijs in de gebouwen Faciliteiten en diensten voor studenten ICT faciliteiten Topsport Promo(tie) student Algemene informatie AIB Visie en missie AIB Kernwaarden AIB Onderwijsconcept AIB Structuur en organisatie AIB Directie Profielmanagers Onderwijseenheid eigenaren Groot MT Werkveld Adviesraad Academieraad Examencommissies Opleidingscommissies Onderwijscommissies Directiesecretariaat Onderwijsbureau Toetscoördinator Examenprogramma beheer Relatiemanagement ELCO/ICT-contactpersoon Student-assistenten Decaan Studieloopbaanbegeleider Studieadviseur Vertrouwenspersoon Klankbord Lesuren Vakanties en vrije dagen Wegwijs in de AIB Studentenverening Inrichting en organisatie opleidingen BI en I Opleidingsvarianten Informatica Bedrijfskundige Informatica Opleidingsstructuur Reguliere opleidingsroute Verkorte opleidingsroutes Deeltijd opleidingsroute Studiebegeleiding Studieloopbaanbegeleider Studieadviseur Registratie studievoortgang 28

3 2.4. Studieadvies en bindende afwijzing Voorlopig studieadvies Definitief studieadvies voltijd opleidingen Definitief studieadvies deeltijd opleidingen Propedeuse Inrichting propedeuse voltijd Leerroute propedeuse Informatica voltijd Leerroute propedeuse Bedrijfskundige Informatica voltijd Leerroute propedeuse Informatica voltijd verkort Leerroute propedeuse Bedrijfskundige Informatica voltijd verkort Inrichting propedeuse deeltijd Leerroute propedeuse Informatica deeltijd Leerroute propedeuse Bedrijfskundige Informatica deeltijd Instroom en toelating propedeuse Vooropleidingseisen voor een buitenlands diploma Toelatingsonderzoek Werkkring Overgangsregeling van oude naar nieuwe curriculum Hoofdfase / bachelorfase / postpropedeutische fase Inrichting postpropedeutische fase voltijd Leerroute postpropedeutische fase Informatica voltijd Leerroute postpropedeutische fase Bedrijfskundige Informatica voltijd Leerroute postpropedeutische fase Informatica voltijd verkort Leerroute postpropedeutische fase Bedrijfskundige Informatica voltijd verkort Inrichting postpropedeutische fase deeltijd Leerroute postpropedeutische fase Informatica deeltijd Leerroute postpropedeutische fase Bedrijfskundige Informatica deeltijd Instroom en toelating postpropedeutische fase Stage en afstudeerperiode Minor Minor voltijd Minor deeltijd Overgangsregeling van oude naar nieuwe curriculum Toetsen en herkansingen Tentamen Toetsaanbod en herkansing Inschrijven voor toetsen Uitslagen Inzage en herbeoordeling Vrijstellingen Gedragsregels tentamens Onregelmatigheden en fraude Getuigschriften en titulatuur Graadverlening Bachelor Cum laude slagen Procedure afgifte getuigschrift Vervolgmogelijkheden Klachten, bezwaar en beroep Bezwaar Beroep Klachtrecht 49

4 Bijlagen 50 Bijlage 1: Huisregels Avans Hogeschool 50 Bijlage 2: Protocol Studentenvoorzieningen en Nettiquette 56 Bijlage 3: Niet-roken beleid Avans Hogeschool 63 Bijlage 4: Alcoholbeleid Avans Hogeschool 65 Bijlage 5: Gebruikshandleiding chipkaart 68 Bijlage 6: Lijst met afkortingen 70 Bijlage 7: Mutatieformulier cijferverwerking 71 Bijlage 8: Handleiding Osiris Student versie Bijlage 8a: Handleiding Osiris student verkorte versie Bijlage 9: Regeling faciliteiten studenten-topsporters 77 Bijlage 10: Regeling voor opleidingscommissies 84 Bijlage 11: AIB jaarrooster Bijlage 12: Inhoud aangeboden onderwijseenheden 91 Bijlage 13: Toetsregeling 170 Bijlage 14: Stagevrijstellingformulier-jaar3-Informatica 174 Bijlage 15: Stagevrijstellingformulier-jaar3-Bedrijfskundige Informatica 180 Bijlage 16: Vrijstellingsformulier (module) 182

5 Voorwoord De start met een nieuwe opleiding betekent een nieuwe fase in je leven. In het begin van deze fase krijg je een grote hoeveelheid informatie en indrukken te verwerken. Deze studiegids helpt je om daarin een weg te vinden. Wie doet wat, waar moet je heen als je problemen hebt, wat wordt er van je verwacht? Op dit soort vragen geeft de studiegids je antwoord. Het Instructie Handboek voor de AIB propedeuse studenten voltijd komt bij de uitgave van deze studiegids te vervallen. Verder is deze studiegids een levend document, dus de meest recente versie is te vinden op BlackBoard. We hebben geprobeerd deze gids zo volledig mogelijk te maken. Als je zaken mist of onduidelijk omschreven vindt, laat dat dan weten bij de studieadviseur van de AIB: Fiona Koevoets, Ook andere suggesties ter verbetering van de gids zijn hier van harte welkom! Breda, januari 2010 Petra Koenders Directeur Academie voor ICT en Business

6 1. Algemene informatie 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool Structuur en organisatie Avans Figuur 1: Structuur (organogram) Avans Hogeschool Organisatie De organisatiestructuur van Avans Hogeschool is, naast een relatief kleine staf, onderverdeeld in 19 academies en 5 ondersteunende (dienst-)eenheden. De academies zijn geografisch gespreid over de 3 vestigingsplaatsen: Breda, s-hertogenbosch en Tilburg. De hoofdvestiging van de diensteenheden en van het LIC is Breda. De huisvestingsactiviteiten zijn ondergebracht in de volgende stichtingen: - Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda; - Stichting Huisvesting Avans Hogeschool s-hertogenbosch; - Stichting Instituut voor Bestuurs-, Beroeps- en Bedrijfsdiensten. Daarnaast behoren de volgende deelnemingen tot de Stichting Avans: - Avans Contractactiviteiten B.V. (100%); - Avans Hogeschool B.V. (100% deelneming Avans Contractactiviteiten B.V.) 1 ; - Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys (50%) Visie, missie en doelstellingen Visie en Missie Avans Hogeschool wil een topinstituut zijn dat toekomstige beroepsbeoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen. Daarnaast willen we voor specifieke bedrijven en organisaties een vanzelfsprekende partner zijn in het ontwikkelen en delen van kennis. In de vernieuwde onderwijsvisie van Avans Hogeschool zijn de diversiteit van studenten (indivudueel/groepsgewijs) en de vertaling naar de leeromgeving, programma s en toetsing belangrijke aandachtspunten. 1 Avans Hogeschool B.V. opereert onder de werknaam Avans Plus / Avans + 1

7 Strategische doelstellingen In het kader van het meerjarenbeleidsplan zijn vijf strategische doelstellingen bepaald. De aanpak en realisatie van het beleidsplan zijn gericht op de student, de beroepsontwikkeling en professionalisering van de organisatie. 1. De groei van het aantal studenten bij Avans Hogeschool zal in de periode tenminste de demografische ontwikkeling van gemiddeld 2,5% per jaar bijhouden. Het aantal studenten dient daarom in 2010 tenminste 10,4% meer te bedragen dan de aantallen per 1 oktober Aan het einde van de planperiode dient het aantal studenten dat jaarlijks zonder diploma tussentijds bij Avans Hogeschool stopt, gemiddeld minder te zijn dan 10% van het totale aantal ingeschreven studenten van dat jaar. 3. De tevredenheid van in hun beroep enigszins gerijpte afgestudeerden van Avans Hogeschool (= 3 jaar na hun afstuderen) over de hogeschoolverrichtingen in relatie tot de beroepsuitoefening dient aan het eind van de planperiode tenminste een 7 te bedragen. 4. In 2010 beantwoordt iedere academie tenminste vijf (onderzoeks-)vragen van onze partners. 5. Alle medewerkers hebben in de planperiode aantoonbaar gewerkt aan hun eigen professionele ontwikkeling in het kader van hun functie en van de doelstelling van de hogeschool. Bij de start is afgesproken om halverwege de planperiode (na twee jaar) een tussentijdse evaluatie uit te voeren, die heeft plaatsgevonden in het najaar van De evaluatie richtte zich op zowel de mate waarin de vijf strategische doelen zijn bereikt als op het draagvlak voor en het effect van de gekozen aanpak van procesmatig veranderen. De conclusies zijn de volgende: Met uitzondering van doelstelling 2 ligt het realiseren van de doelstellingen op schema. De doelstelling met betrekking tot het terugdringen van studentenuitval vraagt urgent om gecoördineerde actie. Vanaf eind 2008 is het oogsten op gang gekomen. Er is vertrouwen in het eindresultaat. Het vraagt alertheid om de resultaten ook zichtbaar te maken en te verbreden in de hele organisatie. De gekozen aanpak van procesmatig veranderen wordt positief ervaren. De nieuwe aanpak leidt tot synergie en samenwerking tussen medewerkers. Wel is het aantal medewerkers dat bewust bij de realisatie betrokken is nog te klein. Er is voldoende financiële ruimte om te verbreden Ondersteunende diensten DIF Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst Alle activiteiten op het gebied van ICT, facilitaire zaken, roosteren en tentamineren binnen Avans Hogeschool zijn samengevoegd tot één centrale diensteenheid: "Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst", afgekort DIF. Ook kun je bij DIF terecht voor het reserveren van ruimtes en vragen over chipkaarten. In geval van storingen met betrekking tot ICT / Facilitaire dienstverlening kun je terecht bij de Servicedesk DIF. Deze is te bereiken op ( ) 8888, of via het adres DP&O Diensteenheid Personeel en Organisatie Deze diensteenheid is verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van het personeel van de Avans Hogeschool. DFS Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie DFS verzorgt zaken als: registratie van studentgegevens, cijfers, het inschrijven van studenten, het verwerken van aanvragen voor vrijstellingen en diplomering. Wil je iets over deze zaken weten dan kun je dit regelen via het CIC (zie paragraaf ), zij gaan dit dan voor je na. DMCS Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentzaken Deze dienst houdt zich bezig met het marketing- en communicatiebeleid van de academies en de hogeschool in zijn geheel. Te denken valt aan contacten met toeleverende scholen, voorlichting, organiseren open dagen, informatie over toelatingseisen etc. 2

8 Daarnaast bestaat er ook een afdeling Studentenzaken waar je informatie en antwoorden op vragen kunt krijgen op het gebied van medezeggenschap, het studentenstatuut, het decanaat, vertrouwenspersonen, vervolgstudies etc. LIC Het Leer- en innovatiecentrum (LIC) bevat o.a. Xplora, maar ook consultants op het gebied van onderwijskunde, elearning, kwaliteitszorg en onderzoek. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland worden op de voet gevolgd: de opgedane kennis ondersteunt het onderwijs binnen Avans Hogeschool als geheel en waar nodig is er een directe uitwerking mogelijk voor studenten binnen het aanbod van Xplora Visie op leren en onderwijs Niet alleen de medewerkers en de professionals in het werkveld werken met kennis. De student doet dat ook. Samen vormen zij in opleidingen en academies een dynamisch netwerk naar gelang de aard en het doel van hun opdracht. De netwerken veranderen van gedaante, als de lijnen die je kunt trekken tussen sterren waardoor steeds andere constellaties ontstaan. In de wijze waarop Avans Hogeschool de curricula, de didactiek en de toetsing vormgeeft, staat zij borg voor een gevarieerde en rijke leeromgeving: een bron van inspiratie waarin nieuwe verbanden ontdekt kunnen worden. De opdracht van Avans Hogeschool is volgens haar missie, het opleiden van excellente professionals en partnerschap in kennisontwikkeling. De onderwijsvisie van Avans Hogeschool is congruent met haar missie. Bij het opleiden van excellente professionals zijn de belangrijkste spelers: de studenten, de medewerkers en de professionals in het werkveld. Avans Hogeschool creëert samen met deze spelers een dynamische leeromgeving. De diverse talenten en perspectieven van alle betrokkenen worden verbonden ten behoeve van de individuele kennisontwikkeling, de kennisontwikkeling als collectief en de kennisontwikkeling bij de partners van Avans Hogeschool. Zie voor de volledige visie op leren en onderwijs de volgende link: Hogeschoolregelingen De rechten en plichten van de studenten van Avans Hogeschool zijn vastgelegd in het studentenstatuut en een aantal hieronder vallende regelingen en protocollen. De regelingen en protocollen die onder het studentenstatuut vallen zijn: - Inschrijvingsvoorwaarden Algemene klachtenregeling voor studenten Klachtenregeling ongewenst gedrag voor medewerkers en studenten Algemene bezwaar en beroepsprocedure studenten Reglement Colleges van Beroep Regeling afstudeersteun Regeling financiele ondersteuning studenten/topsporters Regeling noodfonds voor studenten Faciliteitenregeling bestuurlijk actieve studenten Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Reglement voor opleidingscommissies Protocol sancties en ordemaatregelen studenten Protocol medische zorg Model stageovereenkomst Modelcontract stageovereenkomst NL versie WORD FORM - Dutch Placement Modelcontract Dutch Placement Modelcontract EN WORD FORM - Model Work Placement Abroad Contract Gedragscode Anderstalig Onderwijs - Stagecode HBO VNO MKB Zie het intranet voor meer informatie over de verschillende regelingen en protocollen: https://my.avans.nl 3

9 OER Voor elke opleiding in het Hoger Onderwijs wordt een Onderwijs- en examenregeling (OER) vastgesteld. Hierin staan het onderwijsprogramma en diverse organisatorische aangelegenheden vermeld. De OER is te vinden op Blackboard via de volgende link: https://bb.avans.nl Huisregels Avans Hogeschool DIF (Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst) biedt ruimte aan studenten (en medewerkers) die gebruik maken van de faciliteiten conform het Besluit Huisregels Avans Hogeschool. Alle gebruikers worden verondersteld bekend en akkoord te zijn met deze huisregels, zie bijlage 1. Onder dit besluit vallen ook 3 deelregelingen: - Protocol Studentenvoorzieningen en Nettiquette (sept 2007), zie bijlage 2 - Niet-roken beleid Avans Hogeschool (okt 2007), zie bijlage 3 - Alcolholbeleid Avans Hogeschool (okt 2007), zie bijlage Locaties Breda - Hogeschoollaan 1 Postadres: 4818 CR Breda Avans Hogeschool Receptie (076) Postbus RA Breda - Lovensdijkstraat Postadres: 4818 AJ Breda Avans Hogeschool Receptie (076) Postbus RA Breda - Beukenlaan 1 Postadres: 4834 CR Breda Avans Hogeschool Receptie (076) Postbus RA Breda Tilburg - Professor Cobbenhagenlaan 13 Postadres: 5037 DA Tilburg Avans Hogeschool Receptie (013) Postbus BB Tilburg s-hertogenbosch - Onderwijsboulevard 215 Postadres: 5223 DE `s-hertogenbosch Avans Hogeschool Receptie (073) postbus AS, `s-hertogenbosch - Onderwijsboulevard 256 Postadres: 5223 DJ `s-hertogenbosch Avans Hogeschool Receptie (073) postbus AS, `s-hertogenbosch Zie voor gedetailleerde informatie over de verschillende Avans locaties de volgende link: 4

10 Openingstijden gebouwen Breda: - Lovensdijkstraat: ma/do 7:30-22:30, vr 7:30-18:00 - Hogeschoollaan: ma/do 7:30-22:30, vr 7:30-18:00, - Beukenlaan: ma/wo 8:00-20:00, do 8:00-21:00, vr 8:00-18:00 Tilburg: - Prof. Cobbenhagenlaan: ma/wo/vr 7:45-18:00, di/do 7:45-22:00 s Hertogenbosch: - Onderwijsboulevard 215: ma/do 7:30-22:00, vr 7:30-18:00 - Onderwijsboulevard 256: ma/do 8:00-22:00, vr/za 8: ! In de vakantieperiodes gelden andere openings- en sluitingstijden Praktische voorschriften en aanwijzingen Binnen de hogeschool gelden de volgende praktische regels: - Indien gevraagd, moet men zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. - Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen uitgeschakeld te worden. - Laptops dienen alleen gebruikt te worden tijdens lessen wanneer hiervoor toestemming is verleend door de docent. - Studenten die te laat komen, kunnen geweigerd worden in de lessen. - Het is verboden te eten in de leslokalen. - Roken in het gebouw is verboden, behalve in de daarvoor aangewezen speciale rookvoorzieningen die zich in alle gevallen buiten de gebouwen van Avans Hogeschool bevinden. - In het gebouw is het niet toegestaan te fietsen, te rolschaatsen, te skaten of om huisdieren mee te nemen. - Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken. - Eigendommen van de academie mogen niet zonder schriftelijke toestemming meegenomen worden uit het pand. - Het aanplakken van affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden. Alarmnummer In geval van brand, een ongeval of een andere dringende hulpvraag kan het alarmnummer gebeld worden: 5555, optie 1. Dit verkorte nummer is enkel voor intern gebruik op alle locaties (Breda, Tilburg en Den Bosch) en met een vast toestel. Indien er geen gebruik gemaakt kan worden van een vaste telefoon dan kan het volgende alarmnummer via de mobiele telefoon gebeld worden: Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen In beginsel ben je als student zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan derden en gevolgen van ongevallen. Als secundaire dekking heeft Avans Hogeschool voor haar studenten en stagiairs een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. - In eerste instantie is de stageverlener op grond van hoofdstuk 6, artikel 170 BW, aansprakelijk voor schade door ondergeschikten (in casu vallen ook stagiairs hieronder) jegens derden; - Geeft de aansprakelijkheidsverzekering van de stageverlener geen of onvoldoende dekking, dan dient de stagiair eerst zijn eigen particuliere WA-verzekering aan te spreken; is in voormelde acties geen dekking te vinden dan kan de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Avans Hogeschool als vangnet gelden voor acties van derden inzake wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade aan zaken die toebehoren aan, onder beheer en/of verantwoordelijkheid zijn van stageverlener, veroorzaakt door stagiair, tijdens en in verband met zijn tewerkstelling. - De collectieve ongevallenverzekering geeft slechts een beperkte dekking. Aan de student/stagiair wordt dan ook dringend aanbevolen om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. 5

11 Wegwijs in de gebouwen Gebruik de bewegwijzering die je overal in de gebouwen vindt om het nummer van de juiste collegezaal, klaslokaal, projectruimte of kantoorruimte te vinden, zie figuur 2. Telefoonnumers Het centrale nummer van de Avans Hogeschool is: Op Blackboard, de e-learning omgeving van Avans Hogeschool, vind je onder je STARTmenu, Algemeen, het telefoonboek van Avans hogeschool. Receptie Gevonden voorwerpen kun je afgeven bij de receptie van het gebouw waar het voorwerp gevonden is. Als er zaken van de hogeschool (door welke oorzaak dan ook) kapot zijn, meld je dit even bij de receptie. Zij spelen jouw informatie dan weer door naar de juiste personen. Ook als je een van de conciërges wilt spreken kun je dit het beste eerst even bij de receptie melden. Gehandicaptenvoorzieningen De gebouwen van Avans Hogeschool zijn zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Er zijn voorzieningen ten aanzien van toiletten, liften en parkeerplaatsen. Mindervalidentoiletten bevinden zich verspreid door de gebouwen. Gebouw Hogeschoollaan Ruimtenummer mindervalidentoiletten HB006, HB315, HC170, HC270 Parkeren Aan de Hogeschoollaan zijn voldoende fietsenstallingen; het zijn ook de enige plekken waar fietsen, scooters, brommers en motoren gestald mogen worden. Het parkeren van je auto is voor voltijd-studenten niet toegestaan op de met een slagboom bediende parkeerruimte aan de Molengracht ingang. Wel kun je terecht tegenover de ingang aan de Hogeschoollaan, waar een vrije parkeerruimte is. Wanneer deze parkeerplaats vol is, kun je uitwijken naar de parkeerplaatsen op het parkeerterrein tegenover Lovensdijkstraat 61 (2 minuten loopafstand). Straten tussen de hogeschool en het stadscentrum kennen een betaald parkeren voorziening. Op het gras of stoep parkeren levert met een zekere regelmaat een parkeerbon op! 6

12 Figuur 2: Plattegrond Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda 7

13 Figuur 3: Legenda plattegrond Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda 8

14 Faciliteiten en diensten voor studenten Xplora De informatiemaatschappij is constant in beweging. De Avans Hogeschool biedt met Xplora een wereld vol informatie die optimaal aansluit bij ieders opleiding. Naast boeken en naslagwerken zijn er scripties, (vak)tijdschriften, audiovisuele materialen, cd-roms en een groot aantal databanken te vinden. Als je een videoverslag of presentatie moet maken bezoek je onze multimedia-unit, met een opnamestudio en alle benodigde apparatuur om beeld en geluid te monteren. In Xplora staan er 350 pc s ter beschikking. Maar je kunt ook je eigen laptop meenemen en verbinden met het draadloos netwerk. Een groot deel van de meer dan zitplaatsen is ingericht op groepswerk. Daarnaast zijn er 200 individuele plaatsen waar je met of zonder pc kunt werken.! Alleen de computers in de AIB computerlokalen HA101, HA103, HA105, HA109 en HA111 hebben AIB specifieke software. De catalogus kun je op verschillende manieren raadplegen: in Xplora dmv de opzoek pc s, via de portal van Avans Hogeschool of direct via internet: Op drukke tijden is het verstandig om een pc, werkplek of ruimte te reserveren via het online booking-systeem: https://netloan.avans.nl. Ook is er een internetcafé. Openingstijden Xplora: Maandag 08:00-22:00 Dinsdag 08:00-22:00 Woensdag 08:00-22:00 Donderdag 08:00-22:00 Vrijdag 08:00-17:00! In de vakantieperiodes gelden andere openings- en sluitingstijden. Kantine/Restaurant De exploitatie van de kantinevoorziening is in handen van Sodexo Catering. Het assortiment omvat diverse belegde broodjes, dranken, warme en koude snacks en een studentenmenu. De openingstijden van de catering zijn van 9.00 tot uur.! In de vakantieperioden gelden gewijzigde openingstijden. Repro Bij de Repro kun je grotere kopieeropdrachten aanbieden, werkstukken laten inbinden en kantoorartikelen kopen. Hier kun je ook terecht voor het afdrukken en ontwerpen van flyers, folders en posters. Tevens kun je hier zaken laten plastificeren. Grand Cafe Openingstijden: Maandag t/m donderdag: - Breda: uur (Keuken sluit om uur) - Den Bosch: uur (Keuken sluit om uur) Vrijdag: uur (Keuken sluit om uur) Gesloten tijdens de onderwijsluwe weken (eventueel op aanvraag open in deze periodes voor evenementen). Het Grand Café is tijdens de bovenstaande openingstijden altijd open voor studenten en kan niet ten behoeve van een besloten evenement volledig gereserveerd worden. Buiten bovenstaande openingstijden is het Grand Café op afspraak wel te reserveren voor een besloten evenement. CIC Bij het Centraal Informatie Centrum (CIC) kun je terecht met al je vragen over je studie aan Avans Hogeschool en over studeren in het algemeen. De medewerkers kunnen je o.a. helpen met vragen over studiefinanciering, je inschrijving bij de hogeschool, betaling van je collegegeld. Adreswijzigingen kun je doorgeven via Vragen kun je ook stellen via Question Point, zie hiervoor de volgende link op intranet: https://my.avans.nl. 9

15 Je vindt de informatiecentra op de volgende locaties: Breda - Hogeschoollaan, HA 023 Openingstijden ma t/m do van uur, vr van uur Tel: Breda - Lovensdijkstraat, a Openingstijden ma t/m vr van uur Tel: Tilburg - Cobbenhagenlaan, 0.01b Openingstijden ma t/m do van uur Tel: s-hertogenbosch - Onderwijsboulevard 215, E 002 Openingstijden ma t/m vrij van uur Tel: International Office Word jij ook wel eens gek van dit koude kikkerlandje? Wil jij je talenkennis opkrikken? Internationale ervaring opdoen tijdens een studie of stage? Kortom: zin om een deel van je studie in het buitenland door te brengen? Hiervoor kun je terecht bij het International Office. Let op! Je hebt wel toestemming nodig van de examencommissie om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. International Office Breda: Patricia Gijzen / Jacqueline Milius-van Gameren E: T: (076) Huisvesting Nieuwe opleiding, nieuwe stad en nieuwe woning! Je gaat studeren bij Avans Hogeschool op één van de drie locaties Breda, Tilburg of 's- Hertogenbosch en bent op zoek naar een kamer. Onder de verschillende steden vind je informatie die je kan helpen bij het vinden van deze kamer. - Breda Volg jij een voltijdstudie in Breda, dan kun je voor een kamer terecht bij Woonloket Breda. Dit is een samenwerkingsverband van de drie Bredase woningcorperaties op het gebied van woonruimtebemiddeling. Als je voldoet aan bepaalde regels, kun je gebruik maken van huursubsidie. Kijk voor meer informatie op: - Tilburg In Tilburg kun je voor een kamer terecht bij Kamerpunt van Wonen Breburg. Dit is het centrale punt om een kamer te vinden. Kijk voor meer informatie op: - 's-hertogenbosch Als student aan Avans Hogeschool, locatie 's-hertogenbosch heb je recht op inschrijving bij woningbouwvereniging BrabantWonen. Inschrijfformulieren en de gratis folder hiervoor zijn te verkrijgen bij het Centraal Informatie Centrum en bij BrabantWonen (adres: Graafseweg 29, 5213 AS 's-hertogenbosch, tel: ) Of kijk voor meer informatie op:

16 Hogeschoolkrant Punt Zoals veel andere hogescholen en universiteiten in Nederland heeft Avans Hogeschool een eigen krant: Punt. Deze krant brengt op onafhankelijke wijze nieuws over allerlei zaken die met Avans Hogeschool, jouw academie of diensteenheid en onderwijs in het algemeen te maken hebben. De krant verschijnt driewekelijks en wordt verspreid via de uitdeelbakken in de hogeschool. Daarnaast brengt Punt dagelijks nieuws op de website: Naast het harde nieuws vind je hier columns, polls en filmpjes. Printen, kopiëren, plotten DIF stelt printfaciliteiten ter beschikking via het reguliere netwerk. Het betreft: - printfaciliteiten in zw/w op A4 en A3 formaat; - printfaciliteiten in kleur op A4 formaat; - beschikbaar stellen scanapparatuur voor het scannen van A4 documenten bij de Servicebalies en mediatheek; - het vervangen van toners/inktcatridges van netwerkprinters voor algemeen gebruik. Voor het gebruik van printers heeft men een netwerkaccount, een PC aangesloten op het hogeschoolnetwerk en een chippas nodig. Printen kan alleen tijdens openingstijden van het gebouw. Wil je draadloos printen (vanaf je laptop bijvoorbeeld) kijk dan op: In opdracht van academie of dienst kunnen ook printfaciliteiten in kleur A3 beschikbaar gesteld worden. Op diverse locaties staan apparaten waarmee naast kopiëren ook geprint kan worden. Ook kleurenprinters zijn in voldoende mate aanwezig. Je kunt je ook melden bij de Servicebalie van de betreffende locatie. Je kunt met je chippas kopiëren en printen. Zie hieronder voor meer informatie over de chippas. Scannen en cd-branden De Servicebalies en of mediatheken beschikken over computers met cd-branders voor het veiligstellen van persoonlijke bestanden. Scannen en branden kan alleen tijdens openingstijden van de Servicebalies en/of mediatheek. Sporten Allerlei sporten kun je beoefenen via de Bredase Studenten Sportvereniging (BRESS). Voor meer informatie: Telefoon: Chippas Studenten en medewerkers van Avans gebruiken een persoonsgebonden (chip)pas. Deze (chip)pas wordt per post toegestuurd op het correspondentieadres. In een begeleidende brief worden ook de inlogaccount-gegevens vermeld. Bij vragen of problemen met betrekking tot de (chip)pas kun je terecht bij de Servicepunten Chipkaart of bij de ICT Servicebalies. Een overzicht hiervan en verdere algemene informatie tref je aan in de Gebruikshandleiding Chippas, zie bijlage 5. Wanneer je je (chip)pas kwijt bent informeer je eerst bij de centrale receptie of iemand je pas daar heeft gedeponeerd. Als je (chip)pas echt zoek is kun je bij de het Centraal Informatiecentrum (CIC) een nieuwe kaart aanvragen. Daaraan zijn echter wel kosten verbonden. Opwaarderen van de (chip)pas kan m.b.v. de opwaardeerautomaat in de hal. Algemene Medezeggenschapsraad (AMR) De medezeggenschapsraad van de hogeschool bestaat uit gekozen medewerkers en studenten van de hogeschool en is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de hogeschool betreffen. Studentenpastoraat, verlies- en rouwverwerking, stiltegebied Het studentenpastoraat is gevestigd in het hoofdgebouw van de Hogeschool: Hogeschoollaan 1, Breda, tel. via de receptie: Voor begeleiding bij verlies- en rouwverwerking:

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2011-2012

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2011-2012 Studiegids Academie voor ICT en Business 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011 Studiegids Academie voor ICT en Business 2010-2011 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2012-2013

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2012-2013 Studiegids Academie voor ICT en Business 2012-2013 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen 1

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij ons

Nadere informatie

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VOOR DE VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OPLEIDINGEN SPH-MWD-CMV VAN DE ACADEMIES VOOR SOCIALE STUDIES BREDA EN S-HERTOGENBOSCH Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AVB en AVD Vastgesteld per 7 juli 2015 pagina 2 van 74 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees je de OER?

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015 2016 KADERREGELING Augustus 2015 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015-2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies Mechatronica Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Mechatronica Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie AE&I 25 maart

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013 Academisch jaar 2013-2014 School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University 5 Introductieperiode 6 Verplichte Studie Introductie Dag 7 TOP

Nadere informatie

HR Services PROTOCOL STUDENTENDECANEN PROTOCOL STUDENTENDECANEN

HR Services PROTOCOL STUDENTENDECANEN PROTOCOL STUDENTENDECANEN HR Services PROTOCOL STUDENTENDECANEN PROTOCOL STUDENTENDECANEN Vernieuwde versie protocol 2007 Rotterdam Februari 2012 INHOUD 1. Inleiding pag. 3 2. Algemene bepalingen pag. 3 3. Uitgangspunten pag. 3

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg datum 09-09-2013 contactpersoon Leontine Thelissen onderwerp Beleid en Regeling Topsport telefoon (073) 629 5271 van Directie DMCS e-mail Lpmm.thelissen@avans.nl Notitie

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2016 2017 KADERREGELING Juli 2016 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2016-2017 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2 INSCHRIJVING,

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I en AI&I Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages International Business and Languages Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Marketing en International Business Vastgesteld per pagina 2 van 77 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling (OER). Aldus vastgesteld in de vergadering van

Nadere informatie

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

Regeling examencommissies NHTV Breda

Regeling examencommissies NHTV Breda Regeling examencommissies NHTV Breda NHTV internationale hogeschool Breda Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van: 6 september 2016 De instemming van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 II. FORMAT VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Documentnaam Opstellers Kader Opleidingsspecifiek Deel

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 Gewijzigd per 1 september 2015 Goedgekeurd door directie 1 september 2015 Goedgekeurd door Academieraad 1 september

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2014 auteur versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Definitie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica

Informatica. Onderwijs- en Examenregeling Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Informatica Onderwijs- en Examenregeling 17-18 Academie voor Engineering en ICT en Academie voor Industrie en Informatica Vastgesteld per 10 juli 2017 Instemming academieraad per 10 juli 2017 Datum 14

Nadere informatie

Dit is de Onderwijs- en Examenregeling van CAH Vilentum zoals bedoeld in artikel 7.13 van de WHW.

Dit is de Onderwijs- en Examenregeling van CAH Vilentum zoals bedoeld in artikel 7.13 van de WHW. Inleiding Dit is de Onderwijs- en Examenregeling van CAH Vilentum zoals bedoeld in artikel 7.13 van de WHW. Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van opleidingen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Fysiotherapie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Academie voor Gezondheidszorg. Vastgesteld per 07-07-2015. Gewijzigd d.d.

Fysiotherapie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Academie voor Gezondheidszorg. Vastgesteld per 07-07-2015. Gewijzigd d.d. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Gezondheidszorg Vastgesteld per 07-07-2015 Gewijzigd d.d. 13-10-2015 Opnieuw vastgesteld d.d. 13-10-2015 pagina 2 van 62 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld door directie: AAFM 26 november

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401

Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401 Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401 Doel Vormgeven en uitvoeren van begeleiding en advisering van studenten, initiëren en opstellen van beleidsvoorstellen alsmede opstellen/actualiseren van

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Studentenstatuut KADERREGELING

ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Studentenstatuut KADERREGELING ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2017-2018 KADERREGELING ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2017-2018 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management

Onderwijs- en examenregeling Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Datum vaststelling academiedirectie 11-07-2016 Datum instemming academieraad AAFM

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I Datum vaststelling academiedirectie 12 juli 2016 Datum instemming academieraad 11 juli 2016 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM Datum vaststelling academiedirectie(s) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 20-5 (AAFM) Datum instemming academieraden 2-7 (AAFM) 0

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Regeling faciliteiten studenten/topsporters

Regeling faciliteiten studenten/topsporters Regeling faciliteiten studenten/topsporters Colofon ons kenmerk datum Juli 2015 auteur Mw. mr. M.V.B. van Overbeek versie status definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Betrokken academies Opleidingen Datum vaststelling academiedirecteuren Datum advies opleidingscommissie Datum instemming academieraden AAFM,

Nadere informatie

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch datum 2014 contactpersoon Rene van der Burgt onderwerp Mogelijkheden tot samenwerken telefoon (088) 525 61 94 van Advanced Business

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 5-6 (AHB)

Nadere informatie

Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie

Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie Mens en Techniek en Gezondheidszorg Technologie Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Gezondheidszorg Datum vaststelling academiedirectie 13-07-2016 Datum instemming academieraad 14-07-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie