Studiegids. Academie voor ICT en Business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Academie voor ICT en Business 2009-2010"

Transcriptie

1 Studiegids Academie voor ICT en Business

2 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Algemene informatie Avans Hogeschool Structuur en organisatie Avans Visie, missie en doelstellingen Ondersteunende diensten Visie op leren en onderwijs Hogeschoolregelingen OER Huisregels Avans Hogeschool Locaties Openingstijden gebouwen Praktische voorschriften en aanwijzigingen Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen Wegwijs in de gebouwen Faciliteiten en diensten voor studenten ICT faciliteiten Topsport Promo(tie) student Algemene informatie AIB Visie en missie AIB Kernwaarden AIB Onderwijsconcept AIB Structuur en organisatie AIB Directie Profielmanagers Onderwijseenheid eigenaren Groot MT Werkveld Adviesraad Academieraad Examencommissies Opleidingscommissies Onderwijscommissies Directiesecretariaat Onderwijsbureau Toetscoördinator Examenprogramma beheer Relatiemanagement ELCO/ICT-contactpersoon Student-assistenten Decaan Studieloopbaanbegeleider Studieadviseur Vertrouwenspersoon Klankbord Lesuren Vakanties en vrije dagen Wegwijs in de AIB Studentenverening Inrichting en organisatie opleidingen BI en I Opleidingsvarianten Informatica Bedrijfskundige Informatica Opleidingsstructuur Reguliere opleidingsroute Verkorte opleidingsroutes Deeltijd opleidingsroute Studiebegeleiding Studieloopbaanbegeleider Studieadviseur Registratie studievoortgang 28

3 2.4. Studieadvies en bindende afwijzing Voorlopig studieadvies Definitief studieadvies voltijd opleidingen Definitief studieadvies deeltijd opleidingen Propedeuse Inrichting propedeuse voltijd Leerroute propedeuse Informatica voltijd Leerroute propedeuse Bedrijfskundige Informatica voltijd Leerroute propedeuse Informatica voltijd verkort Leerroute propedeuse Bedrijfskundige Informatica voltijd verkort Inrichting propedeuse deeltijd Leerroute propedeuse Informatica deeltijd Leerroute propedeuse Bedrijfskundige Informatica deeltijd Instroom en toelating propedeuse Vooropleidingseisen voor een buitenlands diploma Toelatingsonderzoek Werkkring Overgangsregeling van oude naar nieuwe curriculum Hoofdfase / bachelorfase / postpropedeutische fase Inrichting postpropedeutische fase voltijd Leerroute postpropedeutische fase Informatica voltijd Leerroute postpropedeutische fase Bedrijfskundige Informatica voltijd Leerroute postpropedeutische fase Informatica voltijd verkort Leerroute postpropedeutische fase Bedrijfskundige Informatica voltijd verkort Inrichting postpropedeutische fase deeltijd Leerroute postpropedeutische fase Informatica deeltijd Leerroute postpropedeutische fase Bedrijfskundige Informatica deeltijd Instroom en toelating postpropedeutische fase Stage en afstudeerperiode Minor Minor voltijd Minor deeltijd Overgangsregeling van oude naar nieuwe curriculum Toetsen en herkansingen Tentamen Toetsaanbod en herkansing Inschrijven voor toetsen Uitslagen Inzage en herbeoordeling Vrijstellingen Gedragsregels tentamens Onregelmatigheden en fraude Getuigschriften en titulatuur Graadverlening Bachelor Cum laude slagen Procedure afgifte getuigschrift Vervolgmogelijkheden Klachten, bezwaar en beroep Bezwaar Beroep Klachtrecht 49

4 Bijlagen 50 Bijlage 1: Huisregels Avans Hogeschool 50 Bijlage 2: Protocol Studentenvoorzieningen en Nettiquette 56 Bijlage 3: Niet-roken beleid Avans Hogeschool 63 Bijlage 4: Alcoholbeleid Avans Hogeschool 65 Bijlage 5: Gebruikshandleiding chipkaart 68 Bijlage 6: Lijst met afkortingen 70 Bijlage 7: Mutatieformulier cijferverwerking 71 Bijlage 8: Handleiding Osiris Student versie Bijlage 8a: Handleiding Osiris student verkorte versie Bijlage 9: Regeling faciliteiten studenten-topsporters 77 Bijlage 10: Regeling voor opleidingscommissies 84 Bijlage 11: AIB jaarrooster Bijlage 12: Inhoud aangeboden onderwijseenheden 91 Bijlage 13: Toetsregeling 170 Bijlage 14: Stagevrijstellingformulier-jaar3-Informatica 174 Bijlage 15: Stagevrijstellingformulier-jaar3-Bedrijfskundige Informatica 180 Bijlage 16: Vrijstellingsformulier (module) 182

5 Voorwoord De start met een nieuwe opleiding betekent een nieuwe fase in je leven. In het begin van deze fase krijg je een grote hoeveelheid informatie en indrukken te verwerken. Deze studiegids helpt je om daarin een weg te vinden. Wie doet wat, waar moet je heen als je problemen hebt, wat wordt er van je verwacht? Op dit soort vragen geeft de studiegids je antwoord. Het Instructie Handboek voor de AIB propedeuse studenten voltijd komt bij de uitgave van deze studiegids te vervallen. Verder is deze studiegids een levend document, dus de meest recente versie is te vinden op BlackBoard. We hebben geprobeerd deze gids zo volledig mogelijk te maken. Als je zaken mist of onduidelijk omschreven vindt, laat dat dan weten bij de studieadviseur van de AIB: Fiona Koevoets, Ook andere suggesties ter verbetering van de gids zijn hier van harte welkom! Breda, januari 2010 Petra Koenders Directeur Academie voor ICT en Business

6 1. Algemene informatie 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool Structuur en organisatie Avans Figuur 1: Structuur (organogram) Avans Hogeschool Organisatie De organisatiestructuur van Avans Hogeschool is, naast een relatief kleine staf, onderverdeeld in 19 academies en 5 ondersteunende (dienst-)eenheden. De academies zijn geografisch gespreid over de 3 vestigingsplaatsen: Breda, s-hertogenbosch en Tilburg. De hoofdvestiging van de diensteenheden en van het LIC is Breda. De huisvestingsactiviteiten zijn ondergebracht in de volgende stichtingen: - Stichting Huisvesting Avans Hogeschool Breda; - Stichting Huisvesting Avans Hogeschool s-hertogenbosch; - Stichting Instituut voor Bestuurs-, Beroeps- en Bedrijfsdiensten. Daarnaast behoren de volgende deelnemingen tot de Stichting Avans: - Avans Contractactiviteiten B.V. (100%); - Avans Hogeschool B.V. (100% deelneming Avans Contractactiviteiten B.V.) 1 ; - Stichting Juridische Hogeschool Avans Fontys (50%) Visie, missie en doelstellingen Visie en Missie Avans Hogeschool wil een topinstituut zijn dat toekomstige beroepsbeoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen. Daarnaast willen we voor specifieke bedrijven en organisaties een vanzelfsprekende partner zijn in het ontwikkelen en delen van kennis. In de vernieuwde onderwijsvisie van Avans Hogeschool zijn de diversiteit van studenten (indivudueel/groepsgewijs) en de vertaling naar de leeromgeving, programma s en toetsing belangrijke aandachtspunten. 1 Avans Hogeschool B.V. opereert onder de werknaam Avans Plus / Avans + 1

7 Strategische doelstellingen In het kader van het meerjarenbeleidsplan zijn vijf strategische doelstellingen bepaald. De aanpak en realisatie van het beleidsplan zijn gericht op de student, de beroepsontwikkeling en professionalisering van de organisatie. 1. De groei van het aantal studenten bij Avans Hogeschool zal in de periode tenminste de demografische ontwikkeling van gemiddeld 2,5% per jaar bijhouden. Het aantal studenten dient daarom in 2010 tenminste 10,4% meer te bedragen dan de aantallen per 1 oktober Aan het einde van de planperiode dient het aantal studenten dat jaarlijks zonder diploma tussentijds bij Avans Hogeschool stopt, gemiddeld minder te zijn dan 10% van het totale aantal ingeschreven studenten van dat jaar. 3. De tevredenheid van in hun beroep enigszins gerijpte afgestudeerden van Avans Hogeschool (= 3 jaar na hun afstuderen) over de hogeschoolverrichtingen in relatie tot de beroepsuitoefening dient aan het eind van de planperiode tenminste een 7 te bedragen. 4. In 2010 beantwoordt iedere academie tenminste vijf (onderzoeks-)vragen van onze partners. 5. Alle medewerkers hebben in de planperiode aantoonbaar gewerkt aan hun eigen professionele ontwikkeling in het kader van hun functie en van de doelstelling van de hogeschool. Bij de start is afgesproken om halverwege de planperiode (na twee jaar) een tussentijdse evaluatie uit te voeren, die heeft plaatsgevonden in het najaar van De evaluatie richtte zich op zowel de mate waarin de vijf strategische doelen zijn bereikt als op het draagvlak voor en het effect van de gekozen aanpak van procesmatig veranderen. De conclusies zijn de volgende: Met uitzondering van doelstelling 2 ligt het realiseren van de doelstellingen op schema. De doelstelling met betrekking tot het terugdringen van studentenuitval vraagt urgent om gecoördineerde actie. Vanaf eind 2008 is het oogsten op gang gekomen. Er is vertrouwen in het eindresultaat. Het vraagt alertheid om de resultaten ook zichtbaar te maken en te verbreden in de hele organisatie. De gekozen aanpak van procesmatig veranderen wordt positief ervaren. De nieuwe aanpak leidt tot synergie en samenwerking tussen medewerkers. Wel is het aantal medewerkers dat bewust bij de realisatie betrokken is nog te klein. Er is voldoende financiële ruimte om te verbreden Ondersteunende diensten DIF Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst Alle activiteiten op het gebied van ICT, facilitaire zaken, roosteren en tentamineren binnen Avans Hogeschool zijn samengevoegd tot één centrale diensteenheid: "Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst", afgekort DIF. Ook kun je bij DIF terecht voor het reserveren van ruimtes en vragen over chipkaarten. In geval van storingen met betrekking tot ICT / Facilitaire dienstverlening kun je terecht bij de Servicedesk DIF. Deze is te bereiken op ( ) 8888, of via het adres DP&O Diensteenheid Personeel en Organisatie Deze diensteenheid is verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van het personeel van de Avans Hogeschool. DFS Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie DFS verzorgt zaken als: registratie van studentgegevens, cijfers, het inschrijven van studenten, het verwerken van aanvragen voor vrijstellingen en diplomering. Wil je iets over deze zaken weten dan kun je dit regelen via het CIC (zie paragraaf ), zij gaan dit dan voor je na. DMCS Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentzaken Deze dienst houdt zich bezig met het marketing- en communicatiebeleid van de academies en de hogeschool in zijn geheel. Te denken valt aan contacten met toeleverende scholen, voorlichting, organiseren open dagen, informatie over toelatingseisen etc. 2

8 Daarnaast bestaat er ook een afdeling Studentenzaken waar je informatie en antwoorden op vragen kunt krijgen op het gebied van medezeggenschap, het studentenstatuut, het decanaat, vertrouwenspersonen, vervolgstudies etc. LIC Het Leer- en innovatiecentrum (LIC) bevat o.a. Xplora, maar ook consultants op het gebied van onderwijskunde, elearning, kwaliteitszorg en onderzoek. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland worden op de voet gevolgd: de opgedane kennis ondersteunt het onderwijs binnen Avans Hogeschool als geheel en waar nodig is er een directe uitwerking mogelijk voor studenten binnen het aanbod van Xplora Visie op leren en onderwijs Niet alleen de medewerkers en de professionals in het werkveld werken met kennis. De student doet dat ook. Samen vormen zij in opleidingen en academies een dynamisch netwerk naar gelang de aard en het doel van hun opdracht. De netwerken veranderen van gedaante, als de lijnen die je kunt trekken tussen sterren waardoor steeds andere constellaties ontstaan. In de wijze waarop Avans Hogeschool de curricula, de didactiek en de toetsing vormgeeft, staat zij borg voor een gevarieerde en rijke leeromgeving: een bron van inspiratie waarin nieuwe verbanden ontdekt kunnen worden. De opdracht van Avans Hogeschool is volgens haar missie, het opleiden van excellente professionals en partnerschap in kennisontwikkeling. De onderwijsvisie van Avans Hogeschool is congruent met haar missie. Bij het opleiden van excellente professionals zijn de belangrijkste spelers: de studenten, de medewerkers en de professionals in het werkveld. Avans Hogeschool creëert samen met deze spelers een dynamische leeromgeving. De diverse talenten en perspectieven van alle betrokkenen worden verbonden ten behoeve van de individuele kennisontwikkeling, de kennisontwikkeling als collectief en de kennisontwikkeling bij de partners van Avans Hogeschool. Zie voor de volledige visie op leren en onderwijs de volgende link: Hogeschoolregelingen De rechten en plichten van de studenten van Avans Hogeschool zijn vastgelegd in het studentenstatuut en een aantal hieronder vallende regelingen en protocollen. De regelingen en protocollen die onder het studentenstatuut vallen zijn: - Inschrijvingsvoorwaarden Algemene klachtenregeling voor studenten Klachtenregeling ongewenst gedrag voor medewerkers en studenten Algemene bezwaar en beroepsprocedure studenten Reglement Colleges van Beroep Regeling afstudeersteun Regeling financiele ondersteuning studenten/topsporters Regeling noodfonds voor studenten Faciliteitenregeling bestuurlijk actieve studenten Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Reglement voor opleidingscommissies Protocol sancties en ordemaatregelen studenten Protocol medische zorg Model stageovereenkomst Modelcontract stageovereenkomst NL versie WORD FORM - Dutch Placement Modelcontract Dutch Placement Modelcontract EN WORD FORM - Model Work Placement Abroad Contract Gedragscode Anderstalig Onderwijs - Stagecode HBO VNO MKB Zie het intranet voor meer informatie over de verschillende regelingen en protocollen: https://my.avans.nl 3

9 OER Voor elke opleiding in het Hoger Onderwijs wordt een Onderwijs- en examenregeling (OER) vastgesteld. Hierin staan het onderwijsprogramma en diverse organisatorische aangelegenheden vermeld. De OER is te vinden op Blackboard via de volgende link: https://bb.avans.nl Huisregels Avans Hogeschool DIF (Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst) biedt ruimte aan studenten (en medewerkers) die gebruik maken van de faciliteiten conform het Besluit Huisregels Avans Hogeschool. Alle gebruikers worden verondersteld bekend en akkoord te zijn met deze huisregels, zie bijlage 1. Onder dit besluit vallen ook 3 deelregelingen: - Protocol Studentenvoorzieningen en Nettiquette (sept 2007), zie bijlage 2 - Niet-roken beleid Avans Hogeschool (okt 2007), zie bijlage 3 - Alcolholbeleid Avans Hogeschool (okt 2007), zie bijlage Locaties Breda - Hogeschoollaan 1 Postadres: 4818 CR Breda Avans Hogeschool Receptie (076) Postbus RA Breda - Lovensdijkstraat Postadres: 4818 AJ Breda Avans Hogeschool Receptie (076) Postbus RA Breda - Beukenlaan 1 Postadres: 4834 CR Breda Avans Hogeschool Receptie (076) Postbus RA Breda Tilburg - Professor Cobbenhagenlaan 13 Postadres: 5037 DA Tilburg Avans Hogeschool Receptie (013) Postbus BB Tilburg s-hertogenbosch - Onderwijsboulevard 215 Postadres: 5223 DE `s-hertogenbosch Avans Hogeschool Receptie (073) postbus AS, `s-hertogenbosch - Onderwijsboulevard 256 Postadres: 5223 DJ `s-hertogenbosch Avans Hogeschool Receptie (073) postbus AS, `s-hertogenbosch Zie voor gedetailleerde informatie over de verschillende Avans locaties de volgende link: 4

10 Openingstijden gebouwen Breda: - Lovensdijkstraat: ma/do 7:30-22:30, vr 7:30-18:00 - Hogeschoollaan: ma/do 7:30-22:30, vr 7:30-18:00, - Beukenlaan: ma/wo 8:00-20:00, do 8:00-21:00, vr 8:00-18:00 Tilburg: - Prof. Cobbenhagenlaan: ma/wo/vr 7:45-18:00, di/do 7:45-22:00 s Hertogenbosch: - Onderwijsboulevard 215: ma/do 7:30-22:00, vr 7:30-18:00 - Onderwijsboulevard 256: ma/do 8:00-22:00, vr/za 8: ! In de vakantieperiodes gelden andere openings- en sluitingstijden Praktische voorschriften en aanwijzingen Binnen de hogeschool gelden de volgende praktische regels: - Indien gevraagd, moet men zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. - Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen uitgeschakeld te worden. - Laptops dienen alleen gebruikt te worden tijdens lessen wanneer hiervoor toestemming is verleend door de docent. - Studenten die te laat komen, kunnen geweigerd worden in de lessen. - Het is verboden te eten in de leslokalen. - Roken in het gebouw is verboden, behalve in de daarvoor aangewezen speciale rookvoorzieningen die zich in alle gevallen buiten de gebouwen van Avans Hogeschool bevinden. - In het gebouw is het niet toegestaan te fietsen, te rolschaatsen, te skaten of om huisdieren mee te nemen. - Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken. - Eigendommen van de academie mogen niet zonder schriftelijke toestemming meegenomen worden uit het pand. - Het aanplakken van affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden. Alarmnummer In geval van brand, een ongeval of een andere dringende hulpvraag kan het alarmnummer gebeld worden: 5555, optie 1. Dit verkorte nummer is enkel voor intern gebruik op alle locaties (Breda, Tilburg en Den Bosch) en met een vast toestel. Indien er geen gebruik gemaakt kan worden van een vaste telefoon dan kan het volgende alarmnummer via de mobiele telefoon gebeld worden: Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen In beginsel ben je als student zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan derden en gevolgen van ongevallen. Als secundaire dekking heeft Avans Hogeschool voor haar studenten en stagiairs een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. - In eerste instantie is de stageverlener op grond van hoofdstuk 6, artikel 170 BW, aansprakelijk voor schade door ondergeschikten (in casu vallen ook stagiairs hieronder) jegens derden; - Geeft de aansprakelijkheidsverzekering van de stageverlener geen of onvoldoende dekking, dan dient de stagiair eerst zijn eigen particuliere WA-verzekering aan te spreken; is in voormelde acties geen dekking te vinden dan kan de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Avans Hogeschool als vangnet gelden voor acties van derden inzake wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade aan zaken die toebehoren aan, onder beheer en/of verantwoordelijkheid zijn van stageverlener, veroorzaakt door stagiair, tijdens en in verband met zijn tewerkstelling. - De collectieve ongevallenverzekering geeft slechts een beperkte dekking. Aan de student/stagiair wordt dan ook dringend aanbevolen om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. 5

11 Wegwijs in de gebouwen Gebruik de bewegwijzering die je overal in de gebouwen vindt om het nummer van de juiste collegezaal, klaslokaal, projectruimte of kantoorruimte te vinden, zie figuur 2. Telefoonnumers Het centrale nummer van de Avans Hogeschool is: Op Blackboard, de e-learning omgeving van Avans Hogeschool, vind je onder je STARTmenu, Algemeen, het telefoonboek van Avans hogeschool. Receptie Gevonden voorwerpen kun je afgeven bij de receptie van het gebouw waar het voorwerp gevonden is. Als er zaken van de hogeschool (door welke oorzaak dan ook) kapot zijn, meld je dit even bij de receptie. Zij spelen jouw informatie dan weer door naar de juiste personen. Ook als je een van de conciërges wilt spreken kun je dit het beste eerst even bij de receptie melden. Gehandicaptenvoorzieningen De gebouwen van Avans Hogeschool zijn zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Er zijn voorzieningen ten aanzien van toiletten, liften en parkeerplaatsen. Mindervalidentoiletten bevinden zich verspreid door de gebouwen. Gebouw Hogeschoollaan Ruimtenummer mindervalidentoiletten HB006, HB315, HC170, HC270 Parkeren Aan de Hogeschoollaan zijn voldoende fietsenstallingen; het zijn ook de enige plekken waar fietsen, scooters, brommers en motoren gestald mogen worden. Het parkeren van je auto is voor voltijd-studenten niet toegestaan op de met een slagboom bediende parkeerruimte aan de Molengracht ingang. Wel kun je terecht tegenover de ingang aan de Hogeschoollaan, waar een vrije parkeerruimte is. Wanneer deze parkeerplaats vol is, kun je uitwijken naar de parkeerplaatsen op het parkeerterrein tegenover Lovensdijkstraat 61 (2 minuten loopafstand). Straten tussen de hogeschool en het stadscentrum kennen een betaald parkeren voorziening. Op het gras of stoep parkeren levert met een zekere regelmaat een parkeerbon op! 6

12 Figuur 2: Plattegrond Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda 7

13 Figuur 3: Legenda plattegrond Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda 8

14 Faciliteiten en diensten voor studenten Xplora De informatiemaatschappij is constant in beweging. De Avans Hogeschool biedt met Xplora een wereld vol informatie die optimaal aansluit bij ieders opleiding. Naast boeken en naslagwerken zijn er scripties, (vak)tijdschriften, audiovisuele materialen, cd-roms en een groot aantal databanken te vinden. Als je een videoverslag of presentatie moet maken bezoek je onze multimedia-unit, met een opnamestudio en alle benodigde apparatuur om beeld en geluid te monteren. In Xplora staan er 350 pc s ter beschikking. Maar je kunt ook je eigen laptop meenemen en verbinden met het draadloos netwerk. Een groot deel van de meer dan zitplaatsen is ingericht op groepswerk. Daarnaast zijn er 200 individuele plaatsen waar je met of zonder pc kunt werken.! Alleen de computers in de AIB computerlokalen HA101, HA103, HA105, HA109 en HA111 hebben AIB specifieke software. De catalogus kun je op verschillende manieren raadplegen: in Xplora dmv de opzoek pc s, via de portal van Avans Hogeschool of direct via internet: Op drukke tijden is het verstandig om een pc, werkplek of ruimte te reserveren via het online booking-systeem: https://netloan.avans.nl. Ook is er een internetcafé. Openingstijden Xplora: Maandag 08:00-22:00 Dinsdag 08:00-22:00 Woensdag 08:00-22:00 Donderdag 08:00-22:00 Vrijdag 08:00-17:00! In de vakantieperiodes gelden andere openings- en sluitingstijden. Kantine/Restaurant De exploitatie van de kantinevoorziening is in handen van Sodexo Catering. Het assortiment omvat diverse belegde broodjes, dranken, warme en koude snacks en een studentenmenu. De openingstijden van de catering zijn van 9.00 tot uur.! In de vakantieperioden gelden gewijzigde openingstijden. Repro Bij de Repro kun je grotere kopieeropdrachten aanbieden, werkstukken laten inbinden en kantoorartikelen kopen. Hier kun je ook terecht voor het afdrukken en ontwerpen van flyers, folders en posters. Tevens kun je hier zaken laten plastificeren. Grand Cafe Openingstijden: Maandag t/m donderdag: - Breda: uur (Keuken sluit om uur) - Den Bosch: uur (Keuken sluit om uur) Vrijdag: uur (Keuken sluit om uur) Gesloten tijdens de onderwijsluwe weken (eventueel op aanvraag open in deze periodes voor evenementen). Het Grand Café is tijdens de bovenstaande openingstijden altijd open voor studenten en kan niet ten behoeve van een besloten evenement volledig gereserveerd worden. Buiten bovenstaande openingstijden is het Grand Café op afspraak wel te reserveren voor een besloten evenement. CIC Bij het Centraal Informatie Centrum (CIC) kun je terecht met al je vragen over je studie aan Avans Hogeschool en over studeren in het algemeen. De medewerkers kunnen je o.a. helpen met vragen over studiefinanciering, je inschrijving bij de hogeschool, betaling van je collegegeld. Adreswijzigingen kun je doorgeven via Vragen kun je ook stellen via Question Point, zie hiervoor de volgende link op intranet: https://my.avans.nl. 9

15 Je vindt de informatiecentra op de volgende locaties: Breda - Hogeschoollaan, HA 023 Openingstijden ma t/m do van uur, vr van uur Tel: Breda - Lovensdijkstraat, a Openingstijden ma t/m vr van uur Tel: Tilburg - Cobbenhagenlaan, 0.01b Openingstijden ma t/m do van uur Tel: s-hertogenbosch - Onderwijsboulevard 215, E 002 Openingstijden ma t/m vrij van uur Tel: International Office Word jij ook wel eens gek van dit koude kikkerlandje? Wil jij je talenkennis opkrikken? Internationale ervaring opdoen tijdens een studie of stage? Kortom: zin om een deel van je studie in het buitenland door te brengen? Hiervoor kun je terecht bij het International Office. Let op! Je hebt wel toestemming nodig van de examencommissie om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. International Office Breda: Patricia Gijzen / Jacqueline Milius-van Gameren E: T: (076) Huisvesting Nieuwe opleiding, nieuwe stad en nieuwe woning! Je gaat studeren bij Avans Hogeschool op één van de drie locaties Breda, Tilburg of 's- Hertogenbosch en bent op zoek naar een kamer. Onder de verschillende steden vind je informatie die je kan helpen bij het vinden van deze kamer. - Breda Volg jij een voltijdstudie in Breda, dan kun je voor een kamer terecht bij Woonloket Breda. Dit is een samenwerkingsverband van de drie Bredase woningcorperaties op het gebied van woonruimtebemiddeling. Als je voldoet aan bepaalde regels, kun je gebruik maken van huursubsidie. Kijk voor meer informatie op: - Tilburg In Tilburg kun je voor een kamer terecht bij Kamerpunt van Wonen Breburg. Dit is het centrale punt om een kamer te vinden. Kijk voor meer informatie op: - 's-hertogenbosch Als student aan Avans Hogeschool, locatie 's-hertogenbosch heb je recht op inschrijving bij woningbouwvereniging BrabantWonen. Inschrijfformulieren en de gratis folder hiervoor zijn te verkrijgen bij het Centraal Informatie Centrum en bij BrabantWonen (adres: Graafseweg 29, 5213 AS 's-hertogenbosch, tel: ) Of kijk voor meer informatie op:

16 Hogeschoolkrant Punt Zoals veel andere hogescholen en universiteiten in Nederland heeft Avans Hogeschool een eigen krant: Punt. Deze krant brengt op onafhankelijke wijze nieuws over allerlei zaken die met Avans Hogeschool, jouw academie of diensteenheid en onderwijs in het algemeen te maken hebben. De krant verschijnt driewekelijks en wordt verspreid via de uitdeelbakken in de hogeschool. Daarnaast brengt Punt dagelijks nieuws op de website: Naast het harde nieuws vind je hier columns, polls en filmpjes. Printen, kopiëren, plotten DIF stelt printfaciliteiten ter beschikking via het reguliere netwerk. Het betreft: - printfaciliteiten in zw/w op A4 en A3 formaat; - printfaciliteiten in kleur op A4 formaat; - beschikbaar stellen scanapparatuur voor het scannen van A4 documenten bij de Servicebalies en mediatheek; - het vervangen van toners/inktcatridges van netwerkprinters voor algemeen gebruik. Voor het gebruik van printers heeft men een netwerkaccount, een PC aangesloten op het hogeschoolnetwerk en een chippas nodig. Printen kan alleen tijdens openingstijden van het gebouw. Wil je draadloos printen (vanaf je laptop bijvoorbeeld) kijk dan op: In opdracht van academie of dienst kunnen ook printfaciliteiten in kleur A3 beschikbaar gesteld worden. Op diverse locaties staan apparaten waarmee naast kopiëren ook geprint kan worden. Ook kleurenprinters zijn in voldoende mate aanwezig. Je kunt je ook melden bij de Servicebalie van de betreffende locatie. Je kunt met je chippas kopiëren en printen. Zie hieronder voor meer informatie over de chippas. Scannen en cd-branden De Servicebalies en of mediatheken beschikken over computers met cd-branders voor het veiligstellen van persoonlijke bestanden. Scannen en branden kan alleen tijdens openingstijden van de Servicebalies en/of mediatheek. Sporten Allerlei sporten kun je beoefenen via de Bredase Studenten Sportvereniging (BRESS). Voor meer informatie: Telefoon: Chippas Studenten en medewerkers van Avans gebruiken een persoonsgebonden (chip)pas. Deze (chip)pas wordt per post toegestuurd op het correspondentieadres. In een begeleidende brief worden ook de inlogaccount-gegevens vermeld. Bij vragen of problemen met betrekking tot de (chip)pas kun je terecht bij de Servicepunten Chipkaart of bij de ICT Servicebalies. Een overzicht hiervan en verdere algemene informatie tref je aan in de Gebruikshandleiding Chippas, zie bijlage 5. Wanneer je je (chip)pas kwijt bent informeer je eerst bij de centrale receptie of iemand je pas daar heeft gedeponeerd. Als je (chip)pas echt zoek is kun je bij de het Centraal Informatiecentrum (CIC) een nieuwe kaart aanvragen. Daaraan zijn echter wel kosten verbonden. Opwaarderen van de (chip)pas kan m.b.v. de opwaardeerautomaat in de hal. Algemene Medezeggenschapsraad (AMR) De medezeggenschapsraad van de hogeschool bestaat uit gekozen medewerkers en studenten van de hogeschool en is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de hogeschool betreffen. Studentenpastoraat, verlies- en rouwverwerking, stiltegebied Het studentenpastoraat is gevestigd in het hoofdgebouw van de Hogeschool: Hogeschoollaan 1, Breda, tel. via de receptie: Voor begeleiding bij verlies- en rouwverwerking:

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011 Studiegids Academie voor ICT en Business 2010-2011 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2012-2013 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Saxion Enschede M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede Postbus 70.000,

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015 STUEGIDS Hogeschool de Kempel - Inhoud ------------------------------------------------------------ pag 0 Inleiding ------------------------------------------------------------ pag 0 Algemene informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd 2 Voorwoord instituutsdirectie Als HAN-student heb je er recht op te weten wat de opleiding van jou verwacht en

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie