Kadernota Veiligheid ARNHEM VEILIGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER"

Transcriptie

1 ARNHEM VEILIGER

2 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: Documentnummer:

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Totstandkoming Integraal Veiligheidsbeleid Aanvullende kaders van de raad Veranderende omgeving Voorkeursscenario Waarom een Kadernota Veiligheid? Leeswijzer Terugblik en tussenstand Terugblik Tussenstand Ketens versterken Lokale Driehoek Veiligheidshuis Convenant Integrale Overheidshandhaving RIEC ON Samenwerking blauw - lichtblauw / Regie op de handhaving Proef met De buurt bestuurt Veilig leven in Arnhem Overlast en Zorg Overleg Wijkgesprekken Aanpak overlast Geweld Inbraak en overvallen Veilige winkelgebieden Veilige Publieke Taak Jeugd en veiligheid Risicojeugd Tiener- en jongerenwerk Halt Veiligheid in en om de school Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid Brandveiligheid Externe Veiligheid Crisisorganisatie Gemeente Arnhem Integriteit en veiligheid Polarisatie en radicalisering Georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke en ambtelijke integriteit Veiligheid geborgd Bestuurlijke borging Organisatorische borging De voortgang geborgd Financiële borging Ambities op een rij BIJLAGEN: pagina 1

4 Inleiding 1. Inleiding Arnhem veiliger, Dat is de titel van deze kadernota. Het afgelopen decennium is op het terrein van veiligheid in Arnhem veel gerealiseerd. Op het gebied van fysieke veiligheid en sociale veiligheid, in de samenwerking met de partners in de veiligheidsketen. Arnhem heeft een positieve sprong gemaakt op het terrein van veiligheid, zo geven verschillende onderzoeken aan. Uit de veiligheidsmonitor, een tweejaarlijkse stand van zaken op het gebied van (sociale) Veiligheid, blijkt dat Arnhem zowel feitelijk als in de beleving van haar inwoners veiliger is geworden. Moet Arnhem dan nòg veiliger. Natuurlijk, veiligheid is zeer belangrijk voor het welzijn van mensen. En het gaat dan om veiligheid in de brede zin van het woord. Veiligheid in het verkeer, op straat, in huis, bij het uitgaan, in de wijken. Veiligheid voor jongeren, ouderen, ondernemers, mensen in loondienst, mensen met een publieke taak, vrijwilligers. Veiligheid is voor iedereen belangrijk. En veiligheid moet je realiseren, vasthouden en verbeteren. Dat is een continu proces en vraagt blijvende aandacht. De gemeente heeft een regietaak op het gebied van veiligheid binnen haar gemeentegrenzen. Daarvoor stelt zij beleid op en maakt ze afspraken met alle partijen die betrokken zijn bij het bewaken of realiseren van een veilige stad. De gemeente Arnhem kende de Nota Integrale Veiligheid Een nota die in 2008 door de Arnhemse gemeenteraad is vastgesteld. Nu, na vier jaar, is deze nota aan een herijking, aanpassing en, soms, verandering toe. Nieuwe inzichten, nieuwe taken, nieuwe afspraken, daar gaat deze nota over en ook worden de verschillende veiligheidsvelden en het beleid dat daar over is vastgesteld beknopt benoemd. De algemene doelstelling van integraal veiligheidsbeleid is het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid in de stad. Daarbij gaat het om de afname van de feitelijke onveiligheid, het reduceren van de fysieke veiligheidsrisico s en om de toename van de veiligheidsbeleving van de burger. Het veiligheidsbeleid richt zich ook op de organisatie van de veiligheid: het afstemmen binnen de keten, het maken van afspraken, het delen van inzichten en het aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we resultaten behalen. Samenwerken betekent dat de onderlinge lijnen kort zijn en de informatie-uitwisseling tussen de partners optimaal is afgestemd op de eigen verantwoordelijkheden binnen de veiligheidsketen. Deze Kadernota verbindt de partners bij de uitvoering van beleid omdat het de basis vormt voor afspraken tussen alle betrokken partijen Totstandkoming Integraal Veiligheidsbeleid De raad stelt de kaders. In juni 2011 is de startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Arnhem ter informatie aan de raad aangeboden. Die notitie vormde het startschot voor de totstandkoming van een nieuwe en geactualiseerde veiligheidsnota. In de daarop volgende periode is een veiligheidsanalyse uitgevoerd aan de hand van de methode Kernbeleid Veiligheid en is er teruggeblikt op de jaren Op basis van de analyse en de terugblik is een Keuzenota Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld die in juni 2012 aan de raad is aangeboden. In de Keuzenota is aan de raad een voorkeursscenario ter goedkeuring voorgelegd, met daarbij een algemeen beschreven richting die verder uitgewerkt zou worden en nader vorm zou krijgen in de Kadernota Veiligheid. pagina -2-

5 Inleiding Het voorkeursscenario behelsde de overkoepelende prioriteiten: Ketens versterken, Veilige woonen leefomgeving en Jeugd en veiligheid. In de raadsvergadering van 10 september 2012 heeft de gemeenteraad met dit voorkeursscenario ingestemd. Daarbij is de motie Mensenhandel in beeld ingediend en aangenomen Aanvullende kaders van de raad Naast de hierboven genoemde amendementen en moties die de raad heeft meegegeven bij de startnotitie en keuzenota, zijn daarnaast ook andere kaders door de raad gesteld die het veiligheidsbeleid raken: Op 25 juni 2012, heeft de gemeenteraad bij de bespreking van de Perspectiefnota de motie Veilig leven in Arnhem aangenomen. Daarbij verzoekt de raad het college om veiligheid op te nemen als een van de gemeentelijke veranderopgave binnen een programma. Deze motie is verwerkt door in de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) de veranderopgave 9.1 Veilig leven in Arnhem op te nemen. Op 5 november 2012 heeft de raad, bij het vaststellen van de MJPB, een tweetal amendementen aangenomen. Het betreft het amendement Fonds Veilig Ondernemen en het amendement het Meer handhaving op straat. Bovenstaande moties en amendementen zijn als bijlagen toegevoegd Veranderende omgeving De samenleving verandert en daarmee ook de manier waarop verschillende organisaties werken of zich organiseren om een antwoord te geven op de vraagstukken waarmee ze zich geconfronteerd zien. In januari 2013 bijvoorbeeld, is de komst van de Landelijk Politie voorzien en zal de politieregio Gelderland-Midden opgaan in de Regio Oost. Ook de organisatie van het Openbaar Ministerie is veranderd. Verder is in 2012 hard gewerkt aan de regionalisering van crisisvoorbereiding en ook de brandweer gaat zich regionaler organiseren. Ook nieuwe wetgeving heeft invloed: de nieuwe Dranken Horecawet bijvoorbeeld, of de wens om het bezit van rooftassen in de plaatselijke APV op te nemen. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op hoe de gemeente Arnhem haar regie op veiligheid wil organiseren en vormgeven. De invloed van de veranderende samenleving op het veiligheidsbeleid wordt vertaald in concrete vragen en wensen van de vertegenwoordiging van de inwoners en de raad. In de vorige paragraaf is al aangegeven dat de raad dat door het aannemen van verschillende amendementen en moties inderdaad heeft gedaan. pagina -3-

6 Inleiding 1.4 Voorkeursscenario In de Keuzenota Integraal Veiligheidsbeleid van juni 2012 is een overzicht van het totale veiligheidsterrein gegeven conform de VNG methodiek Kernbeleid Veiligheid waarbij vijf beleidsvelden worden onderscheiden: Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Onderwerp Overlast tussen bewoners / botsende leefstijlen (sociale kwaliteit) Verloedering (fysieke kwaliteit) Geweld in de privésfeer Onveiligheidsgevoelens (subjectieve veiligheid) Overige veelvoorkomende criminaliteit Veilig winkelgebied en bedrijventerrein Veilig uitgaan Veilige evenementen en toerisme Overlastgevende jeugd Criminele jeugd/individuele probleemjongeren Jeugd, alcohol en drugs Veilig in en om de school Verkeersveiligheid Brandveiligheid Externe veiligheid Voorbereiding op rampenbestrijding Polarisatie en radicalisering Georganiseerde criminaliteit Ambtelijke en bestuurlijke integriteit Met het vaststellen van de Keuzenota heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt in de richting die we voor de komende jaren willen aanhouden voor het veiligheidsbeleid. A). Veilige woon- en leefomgeving (blauw); B). Jeugd en veiligheid (geel); De manier waarop de gemeente dat wil realiseren is door het versterken van de ketens, door het verder versterken van de samenwerking met de partners. Dat neemt niet weg dat op beheersmatig niveau alle veiligheidsvelden aandacht vragen. Die aandacht is er en die zal er ook blijven. Vandaar dat in de Keuzenota is aangekondigd dat alle veiligheidsvelden - en niet alleen het voorkeursscenario - een plek zouden krijgen in deze Kadernota Waarom een Kadernota Veiligheid? In deze kadernota veiligheid wordt een beleidslijn voor de komende vier jaar op het gebied van integrale veiligheid neergezet. Dit is om verschillende redenen van belang. Ten eerste is het bepalend hoe de gemeente Arnhem de komende jaren haar energie en middelen, beschikbaar voor veiligheid, prioriteert. Daarmee geeft het richting aan het verder te ontwikkelen veiligheidsbeleid. pagina -4-

7 Inleiding Daarnaast geeft deze kadernota een overzicht van de verschillende terreinen van veiligheid; veiligheid in de volle breedte. Daarmee geeft het een overzicht van de taken en activiteiten die de gemeente Arnhem op dit gebied heeft. Tot slot geeft de kadernota invulling aan de regierol die de gemeente heeft. Met de kadernota veiligheid geeft de gemeente aan haar partners in de keten aan waar ze op wil inzetten en wat ze wil bereiken Leeswijzer In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, blikken we eerst nog een keer terug op de afgelopen periode zoals dat ook in de Keuzenota Integrale Veiligheid is gebeurd en schetsen we kort de huidige stand van zaken. In hoofdstuk 3 wordt stil gestaan bij het versterken van de ketens. In de daaropvolgende hoofdstukken 4, 5, 6, en 7, staan we vervolgens stil bij de verschillende beleidsvelden. Beginnend met de velden waar de gemeente Arnhem de prioriteit wil leggen: Veilige woon- en leefomgeving (blauw), waarbij we ook bedrijvigheid en veiligheid (rood) betrekken en Jeugd (geel). Vervolgens wordt ook aandacht besteed aan de overige veiligheidsvelden Bedrijvigheid en veiligheid (rood), Fysieke veiligheid (oranje) en Integriteit en veiligheid (groen). In hoofdstuk 8 noemen we de randvoorwaarden voor de borging van het thema veiligheid voor de komende jaren: natuurlijk de financiën, maar ook de bestuurlijke en ambtelijke verankering van het thema. Ook handelt het hoofdstuk over het zorgen voor continuïteit. Hoofdstuk 9 tenslotte, geeft een kort overzicht van de diverse veiligheidsambities zoals die in de nota aan de orde zijn gekomen. Voor veiligheid geldt dat er middelen beschikbaar zijn uit verschillende reguliere opgaven. Daarnaast zijn er ook veranderopgaven geformuleerd die betrekking hebben op veiligheid. Deze opgaven komen niet afzonderlijk aan de orde, maar worden steeds bij het betreffende onderwerp beschreven. Voor bepaalde beleidsvelden geldt dat de zorg voor de diverse aspecten van veiligheid wordt geborgd in afzonderlijke beleidsnota s. Die beleidsstukken worden ook zonder tussenkomst van een Kadernota Veiligheid aan de gemeenteraad voorgelegd. Ze kennen wat dat betreft een geheel eigen dynamiek. Waar dat aan de orde is, zal in de nota kort worden verwezen naar die beleidsstukken, zonder er vervolgens heel uitgebreid bij stil te staan. Daar waar het specifiek gaat over veiligheidsvelden met een directe relatie tot het gekozen voorkeursscenario, is dat anders. De onderhavige nota zal zich dan ook specifieker richten op de zorg voor het sociale aspect van veiligheid. De veiligheid rond sociale (intermenselijke) relaties en activiteiten. pagina -5-

8 Terugblik en tussenstand 2. Terugblik en tussenstand In de nota Integrale Veiligheid is als algemene doelstelling geformuleerd: het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. In dit hoofdstuk staat een korte terugblik op de afgelopen periode beschreven. Binnen het veiligheidsbeleid waren twee hoofdrichtingen benoemd: het terugdringen van overlast en onveiligheid op gebiedsniveau en jeugd en veiligheid. Als rode draad daarbij is de versterking van de ketenaanpak geformuleerd Terugblik Veiligheid op gebiedsniveau Wijken De aanpak van de Krachtwijken heeft de afgelopen jaren prioriteit gehad. Er is uitvoering gegeven aan wijkactieplannen. Een van de onderwerpen uit de wijkactieplannen is de aanpak van problemen achter de voordeur. In 2009 is een methodiek ontwikkeld en zijn probleemgezinnen benaderd. Er zijn in 2009 zorgcoördinatoren voor alle Krachtwijken aangesteld. Outreachende bemoeizorg wordt toegepast. De aanpak is vanaf 2010 voortgezet vanuit de Overlast en Zorg Overleggen (OZO s). In Klarendal ook zijn we gestart met de pilot blauw (politie) en lichtblauw (gemeente): meer en betere samenwerking tussen politie en gemeentelijke handhavers en medewerkers toezicht en preventie. In het begin ging het om een proef in Klarendal. Onder voorzitterschap van de wijkmanager hadden blauw en lichtblauw gezamenlijke werkbesprekingen. De opzet van het overleg was om op wijkniveau heldere afspraken te maken tussen de twee disciplines. Dit experiment heeft er toe geleid dat in de wijk speciale aandachtspunten door beide disciplines ter hand werden genomen. In de loop der tijd is de samenwerking gegroeid naar een wederzijds vertrouwen en een effectieve aanpak op problemen in de wijk. In Klarendal hebben we vervolgens samen met de politie de vroegere politiehuiskamer verhuisd naar een meer strategische locatie. Die verhuizing hebben we aangegrepen om de huiskamer te transformeren in een wijksteunpunt. Het wijksteunpunt wordt nu bemenst door de politie en gemeentelijke handhavers en toezichthouders. Het is daarmee een handhavingskamer geworden in de wijk die het vertrouwen heeft gewonnen van de bewoners. Samen met de politie hebben we het voor elkaar gekregen dat alle Arnhemse wijkagenten 80% van hun tijd voor de wijk beschikbaar zijn. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor de zichtbaarheid van blauw op straat. Integrale Overheidshandhaving Sinds 2006 nemen aan het Convenant Integrale Overheidshandhaving de gemeente Arnhem, de politie Gelderland-Midden, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst deel. De convenantpartners werken samen om een einde te maken aan maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen: overlast, crimineel gedrag, onveilige woonsituaties, misbruik van voorzieningen. Dit gebeurt door georganiseerde, collectieve wijkcontroles waarbij de controleurs zichtbaar aanwezig zijn. pagina -6-

9 Terugblik en tussenstand Naast deze wijkaanpak is gekozen van het aanpakken van meer wijkoverstijgende vraagstukken in zogenaamde plusprojecten. Daaronder viel bijvoorbeeld de aandacht voor structurele (woon)overlast, gerichte controles van coffeeshops en de inzet op huisjesmelkers. De door middel van analyse beschikbaar gekomen informatie wordt actief gedeeld, zodat de partners er ook afzonderlijk mee aan de slag kunnen. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Het KVO is een certificeringsregeling. Het doel is om zowel de objectieve als subjectieve veiligheid in een winkelgebied te verhogen. Een schoon, heel en veilig winkelgebied (de kernbegrippen van het KVO) functioneert beter en is veiliger voor ondernemer, klant en bewoner. Een KVO-certificaat kan behaald worden als ondernemers samen met politie, brandweer, gemeente en andere relevante partijen gezamenlijk een aantal effectieve maatregelen hebben getroffen om de veiligheid in een winkelgebied op een hoger plan te brengen. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) zorgt voor een begeleider van het proces. In Arnhem wordt inmiddels in een zevental winkelgebieden gewerkt met de KVO-methode. Jeugd en veiligheid Wat betreft de aanpak van jeugdoverlast werkt Arnhem sinds 2009 met de shortlistmethodiek. Een coördinator jeugdoverlast is belast met de integrale en gecoördineerde aanpak vanuit het Veiligheidshuis. Op wijkniveau wordt door de kernpartners (gemeente / wijkmanager, wijkagent, ambulant jongerenwerker en ambulant straathoekwerker) een probleem geanalyseerd en een aanpak ingezet. Daarbij wordt ook intensief samengewerkt met de toezicht- en preventiemedewerkers en de afdeling leerplicht van de gemeente Arnhem. De individuele jongeren die aantoonbaar aan het ontsporen zijn, worden besproken in de casusoverleggen van het Veiligheidshuis Arnhem. De politie en het Openbaar Ministerie richten hun (projectmatige) inzet op de zwaardere overlastgevende en criminele groepen met criminele individuen. De stelling: Last mag, overlast niet! wordt integraal gehanteerd. Een andere maatregel is de toepassing van ProKid, een signaleringsinstrument van de politie dat de actuele risico-taxatie van 12-minners geeft die met de politie in aanraking zijn gekomen. Risicokinderen worden zo in een vroeg stadium in beeld gebracht. Deze analysemethodiek is ontwikkeld door het korps Gelderland-Midden en in 2006 in gebruik genomen. Daarnaast bestaat de aanpak van overmatig alcoholgebruik door jongeren, die is beschreven in het (districtelijke-) projectplan Jeugd en Alcohol. Tot slot wordt voor jeugdigen (van 12 tot 24 jaar) die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen, in het Veiligheidshuis een aanpak op maat opgesteld met name ter voorkoming van recidive. Rode draad: Veiligheidshuis Het Veiligheidshuis is een (fysieke) locatie waarbinnen gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, en verder de justitie- en zorgpartners samenwerken. Dit samenwerkingsverband is gericht op een integrale probleemgeoriënteerde aanpak van criminaliteit en het bevorderen van de sociale veiligheid. pagina -7-

10 Terugblik en tussenstand De persoonsgerichte aanpak van risicojongeren, veelplegers, daders en slachtoffers van huiselijk geweld en ex-gedetineerden (nazorg) vallen in Arnhem onder de werking van het Veiligheidshuis. In de aanpak wordt zoveel mogelijk, vanuit efficiency-overwegingen, aansluiting gezocht met het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei. Geweld in afhankelijkheidsrelaties Sinds medio 2010 is de integrale aanpak van huiselijk geweld ondergebracht in het Veiligheidshuis. Het doel is om te komen tot een gezamenlijk versterkende bijdrage om huiselijk geweld te signaleren, zo snel mogelijk de hulpverlening voor het slachtoffer (waaronder kinderen in het gezin) en dader te starten, het geweld te stoppen en recidive te voorkomen. Dagelijks vinden er casusbesprekingen plaats tussen politie, Openbaar Ministerie, Moviera (voorheen Hera), Bureau Jeugdzorg en het Veiligheidshuis. In zeven maanden tijd zijn er ruim 1800 casussen besproken en afgedaan. Veelplegers Veelplegers zijn verantwoordelijk voor een substantieel deel van de veel voorkomende criminaliteit, zoals winkeldiefstallen, autokraken, woninginbraken en (brom-)fietsdiefstallen. Als belangrijkste doelen voor deze doelgroep geldt: het terugdringen van recidive en het beperken van overlast. De integrale aanpak binnen het casusoverleg veelplegers werpt haar vruchten af. Nazorg ex-gedetineerden Ten behoeve van deze doelgroep geldt als belangrijk uitgangspunt: de terugkeer in de maatschappij na detentie te vergemakkelijken en daarmee de recidive terug te dringen. Regionalisering Veiligheidsproblematiek stopt niet bij de grenzen van een gemeente. De aanpak kan daar dan ook niet stoppen. Daarom zijn vanuit Arnhem de jaren 2010 en 2011 benut om de regionalisering van het Veiligheidshuis Arnhem gestalte te geven. Met ingang van 1 januari 2012 zijn alle gemeenten van de politiedistricten Arnhem Veluwezoom en Rivierenland aangesloten. Jaarverslag Begin 2013 zal het Veiligheidshuis weer een eigen jaarverslag opstellen. Het jaarverslag wordt aan de gemeenteraad toegezonden Tussenstand Ketenregie De regierol van de gemeente over de lokale veiligheid kan als volgt worden omschreven: het zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van de verschillende randvoorwaarden dat de betrokken partijen op het terrein van veiligheid, op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid bereiken en weten vast te houden. Regie betekent niet per definitie dat de gemeente altijd de initiatiefnemer of trekker is. De gemeente kan projecten ook stimuleren of ondersteunen. Belangrijke voorwaarde voor regie is dat de gemeente een visie uitdraagt en die ook vertaalt in samenhangend beleid. Bij de totstandkoming van dat beleid worden als vanzelfsprekend de partners betrokken. pagina -8-

11 Terugblik en tussenstand Er zijn veiligheidsoverleggen met een structureel karakter. Over voetbal bijvoorbeeld, in het Vitesse Veiligheidsoverleg (het VVO), of over veilig ondernemen in de diverse werkgroepen Keurmerk Veilig Ondernemen. Er is onder andere een Stuurgroep Veiligheidshuis, een Stuurgroep Integrale Overheidshandhaving en een Bestuurlijk Overleg Drugsproblematiek. Daarnaast zijn er overleggen met een meer incidenteel karakter. Die zijn soms weinig zichtbaar, bijvoorbeeld als het gaat om ernstige moord- of zedenzaken, soms ook zeer zichtbaar, bijvoorbeeld bij evenementen als Koninginnedag of, recentelijk, met de dreigende komst van een Project-X feest naar Arnhem. Daarnaast vindt regie en samenwerking plaats in de uitvoering. Bij controles, gebiedsschouwen, en (rampen)oefeningen. Kijkend naar de afgelopen periode kunnen we concluderen dat de gemeente haar regierol steeds beter weet vorm te geven. Voor het voeren van regie is naast de bestuurlijke coördinatie ook de sturing op ambtelijk niveau van essentieel belang (zie verder paragraaf 9.2.). Met name waar het gaat over de ambtelijke coördinatie van het veiligheidsbeleid denken we zeker nog de nodige verbeterslagen te kunnen zetten. De komende jaren zal de inzet er dan ook op zijn gericht om naast het versterken van de ketensamenwerking vooral ook de gemeentelijke regierol verder vorm te geven en uit te bouwen. Landelijke ontwikkelingen, soms ook ingegeven door afnemende middelen, kunnen zorgen voor een spanningsveld in samenwerken en uitvoering van taken. Juist dan is een goede ketensamenwerking op de verschillende niveaus en het voeren van een heldere regierol belangrijk. Leefbaarheid en veiligheid in Arnhem (Veiligheidsmonitor 2011) De huidige staat van de veiligheid in Arnhem laat zich het best aflezen uit de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een landelijk instrument om de leefbaarheid en veiligheid te monitoren door middel van enquêtes onder de bevolking. Arnhem doet sinds 2009 tweejaarlijks mee aan deze enquête. De Veiligheidsmonitor brengt zowel de beleving van leefbaarheid en veiligheid in beeld als de objectieve veiligheid door middel van slachtofferschapcijfers. Ten opzichte van 2001 is de leefbaarheid en veiligheid in Arnhem sterk verbeterd. Dat is op tal van gebieden te zien. Buurtproblemen als verloedering, sociale overlast, dreiging en vermogensdelicten zijn afgenomen. Arnhemmers voelen zich veiliger in hun stad en buurt. De rapportcijfers die Arnhemmers geven voor de leefbaarheid, hun woonomgeving en de voorzieningen in de buurt zijn verbeterd sinds Arnhemmers zijn positief over de ontwikkelingen die ze zien. Ook over de toekomstige ontwikkeling zijn Arnhemmers overwegend positief. De leefbaarheid en veiligheid zijn niet in alle wijken even sterk verbeterd sinds Juist in wijken waar het in 2001 niet zo goed ging met de leefbaarheid en veiligheid zijn verbeteringen te zien. Die verbeteringen zijn vooral te zien in Klarendal en de drie Malburgse wijken. In Spijkerkwartier en St.Marten/Sonsbeek-Zuid is de leefbaarheid en veiligheid eveneens sterk verbeterd. In Arnhemse Broek en Presikhaaf-West zijn weliswaar verbeteringen te zien, maar de ontwikkeling blijft daar wel achter. Ondanks de vele verbeteringen in de krachtwijken blijft de situatie op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de krachtwijken over het geheel genomen minder goed dan gemiddeld in de stad. pagina -9-

12 Terugblik en tussenstand Naast de krachtwijken zijn er zogeheten GSO-wijken. Dat zijn wijken die vanuit het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) extra aandacht krijgen. Geitenkamp is een GSO-wijk die qua problematiek overeenkomt met een krachtwijk; de wijk scoort benedengemiddeld op leefbaarheid en veiligheid. St.Marten/Sonsbeek-Zuid is eveneens een GSO-wijk. De ontwikkeling is daar zo positief, dat de wijk nu positief afwijkt van het stadsgemiddelde. De andere GSO-wijken Vredenburg/Kronenburg, De Laar en Elderveld doen het over het algemeen niet slechter dan het stadsgemiddelde. De leefbaarheid en veiligheid zijn in Arnhem op veel gebieden vrijwel even goed als in grote steden gemiddeld 1 en met Arnhem vergelijkbare steden, de zogenaamde HEBANG 2 -steden. Op één gebied doet Arnhem het beter dan de grote steden gemiddeld, de HEBANG én Nederland. Dat is op optimisme over de ontwikkeling van de buurt. Arnhem scoort hierop beter dan het gemiddelde van de grote steden, de HEBANG én Nederland. Ontwikkeling geregistreerde criminaliteit De positieve ontwikkeling van de veiligheid zoals die te zien is in de Veiligheidsmonitor wordt deels weerspiegeld in de cijfers uit de politieregistraties. In 2011 is de misdaad in Arnhem op veel delictsoorten gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren ( ). Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren op veel criminaliteitsvelden zich voort. De dalende trend is goed te zien bij diefstal van motorvoertuigen en het aantal vernielingen. De ontwikkeling van het aantal bedreigingen en mishandeling is daarentegen minder positief. Ontwikkeling aantal misdrijven, Diefstal/inbraak woning Diefstal van motorvoertuigen Bedreiging Mishandeling Straatroof Overval Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Zakkenrollerij Vernieling cq. zaakbeschadiging Bron: politie Gelderland-Midden 1. De grote steden zijn de 27 van de 36 grote steden (31 steden van het grote stedenbeleid plus gemeenten) die meegedaan hebben met de Veiligheidsmonitor 2011: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Enschede, s Gravenhage, Haarlem, Helmond, Hengelo, s Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. 2. De HEBANG zijn de steden Haarlem, Enschede, Breda, Arnhem, Nijmegen en Groningen. Alleen Groningen deed niet mee aan de Veiligheidsmonitor pagina -10-

13 Ketens versterken 3. Ketens versterken Integrale samenwerking is een randvoorwaarde voor succes. Dat concludeerden we al in de vorige veiligheidsnota: Om op het terrein van veiligheid echt resultaat te boeken, is structurele samenwerking en afstemming tussen de verschillende betrokken partners en de gemeentelijke afdelingen van het grootste belang. En samenwerken is een doorlopend proces dat steeds opnieuw van iedereen aandacht en inzet vraagt. Het elkaar willen kennen en willen versterken. Op het brede terrein van veiligheid wordt met veel partners in de stad en de regio samengewerkt. In de afgelopen vier jaar is de samenwerking, op de verschillende niveaus geïntensiveerd en verbeterd. Goede voorbeelden hiervan zijn de samenwerking in het Veiligheidshuis en de betere afstemming tussen blauw en lichtblauw. In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij een vijftal intensieve vorming van samenwerking. Samenwerking in een keten, daar waar verschillende partners samenwerken en afspraken maken. De Lokale Driehoek, Het Veiligheidshuis, het Convenant Integrale Overheidshandhaving en het RIEC ON betreffen ketensamenwerking die ook de afgelopen jaren al functioneerde. Nieuw is de ambitie om een verbeterde regie op handhaving, een ketensamenwerking met verschillende partners in de wijken, vorm te geven (zie verder paragraaf 3.5) Lokale Driehoek In de Lokale Driehoek vindt er afstemming en samenwerking plaats tussen politie, Openbaar Ministerie en de gemeente. De districtschef Arnhem-Veluwezoom, de Officier van Justitie voor de gemeente Arnhem en de burgemeester hebben ten minste vier keer per jaar regulier overleg. Als de situatie daar om vraagt, komt de Driehoek vanzelfsprekend op elk willekeurig moment ook ad-hoc bijeen. Een goed functionerende Lokale Driehoek is belangrijk omdat daar afspraken worden gemaakt over de inzet van de politie en de prioriteiten van veiligheidsbeleid. Verder is de Driehoek het gremium waar openbare ordevraagstukken integraal worden besproken en een gedeelde lijn van actie kan worden uitgezet. De Lokale Driehoek houdt de komende jaren vast aan haar reguliere overleggen en zet in op het verder versterken van de samenwerking. Daarmee kan de effectiviteit worden vergroot en kunnen er meeromvattende afspraken worden gemaakt. Belangrijk thema voor de Driehoek was en blijft de aandacht voor jeugd(-groepen) en veiligheid. Daarnaast is er in de Driehoek afgesproken dat het voor de komende periode wenselijk is om extra inzet te plegen op de thema s: geweld, inbraak en overvallen (zie hiervoor verder paragraaf 4.3.en verder). Bijzondere aandacht vanuit de Driehoek zal de komende periode ook gericht zijn op het onderwerp mensenhandel. Bij de behandeling van de keuzenota integrale veiligheid is daarover, zoals gezegd, een motie aangenomen. Strekking ervan is dat mensenhandel een prominente plaats dient te krijgen in het integrale veiligheidsbeleid, waarbij aspecten als een lokaal meldpunt voor mensenhandel en een protocol voor het doen van aangifte van mensenhandel uitgewerkt moeten worden. Die uitwerking wordt vanuit de Driehoek gecoördineerd (zie hiervoor verder paragraaf 4.4.). Belangrijke ontwikkelingen voor de Driehoek zijn de invoering van de nationale politie en de daarop aansluitende herindeling van de gerechtelijke kaart, beiden per 1 januari pagina -11-

14 Ketens versterken Invoering van de landelijke politie / Herziening van de gerechtelijke kaart Vanaf 1 januari 2013 is de gehele politie georganiseerd in één politiekorps. Dat wil zeggen: het beheer erover wordt niet langer regionaal, maar landelijk gevoerd. Het gezag blijft onveranderd liggen bij de burgemeester en het Openbaar Ministerie. De burgemeester voert het gezag over de politie ten aanzien van het optreden voor de openbare orde handhaving en hulpverlening. De Officier van Justitie doet dat ten aanzien van het optreden voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en taken ten dienste van Justitie. Binnen het nieuwe politiebestel heeft de gemeenteraad twee belangrijke rollen. De raad stelt de algemene kaders vast en controleert de burgemeester en het college van B&W. Deze Kadernota bevat de doelen, de inspanningen van de gemeente zelf om die doelen te behalen en de inspanningen die de gemeente daarbij van anderen verwacht. Daarmee is deze nota een belangrijke peiler voor de politie als het gaat om de lokaal wenselijke aandachtspunten voor het voetlicht te brengen. Vanaf 1 januari 2013 verandert ook de gerechtelijke indeling van Nederland. Nederland telt straks elf arrondissementen en vier ressorten. Daarmee worden de huidige 19 rechtbanken en vijf gerechtshoven gereorganiseerd. Diverse rechtbanken en gerechtshoven fuseren, waardoor er grotere eenheden ontstaan. In Arnhem wordt na 1 januari 2013 vastgehouden aan een voortzetting van de Lokale Driehoek Veiligheidshuis Het Veiligheidshuis in Arnhem bestaat sinds november Het Veiligheidshuis is een ketenorganisatie waar politie, justitie- en zorgpartners en de gemeenten met elkaar werken aan het terugdringen van criminaliteit en overlast en het bevorderen van de sociale veiligheid. Dat gebeurt vanuit een fysieke locatie (het Stadskantoor) door middel van een integrale en gecoördineerde aanpak op de volgende doelgroepen: - Risicojongeren (inclusief de structurele en projectmatige aanpak van jeugd(groepen)overlast); - Veelplegers; - Daders en slachtoffers van huiselijk geweld; - Ex-gedetineerden. Daarnaast kijken we als ketenregisseur natuurlijk in projectmatige zin ook over de schutting mee of we op andere terreinen kunnen bijdragen en meehelpen: denk bijvoorbeeld aan een fenomeen als jeugdige overvallers (zie ook pararaaf 4.4.). Risicojongeren Door de persoonsgerichte (maatwerk)aanpak wordt ingezet op het terugdringen van recidive, het voorkomen van eerste delicten en het bieden van perspectief. De netwerksamenwerking in het Veiligheidshuis richt zich daarmee niet alleen op repressie, maar ook op preventie en zorg. In het Veiligheidshuis werken ongeveer 25 verschillende instellingen en organisaties nauw met elkaar samen. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij de veranderopgave waar het gaat over het bevorderen van een dadergerichte aanpak op de verschillende doelgroepen in het Veiligheidshuis. pagina -12-

15 Ketens versterken Veelplegers Het Veiligheidshuis regio Arnhem telt momenteel (situatie eind 2012) 60 zeer actieve veelplegers. Om als zeer actieve veelpleger aangemerkt te worden, moet aan diverse criteria worden voldaan. De criteria worden binnenkort gewijzigd waardoor een toename van het aantal zeer actieve veelplegers wordt verwacht. De zeer actieve veelplegers maken zich veelvuldig schuldig aan diverse strafbare feiten. Om die reden worden ze ook zeer frequent besproken. Door de intensieve aanpak stroomt jaarlijks circa 10% zeer actieve veelplegers uit. Dat betekent dat ze zich langer dan één jaar niet meer aan strafbare feiten hebben schuldig gemaakt. Met ingang van 2013 wordt de aanpak van de veelplegers vanuit de Veiligheidshuizen in Arnhem en Ede samengevoegd tot één regionale en gezamenlijke aanpak. Daders en slachtoffers van huiselijk geweld De aanpak binnen de totale keten huiselijk geweld is de afgelopen periode verder geïntensiveerd. In de tweede helft van 2012 is een nieuwe werkwijze rondom de aanpak van huiselijk geweld zaken ontwikkeld: de belangrijkste partners uit de justitie- en zorgketen ontmoeten elkaar snel na het incident of de melding. Tijdens die dagelijkse screening komen politie, Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg en Moviera / SHG (Steunpunt Huiselijk Geweld) in het Veiligheidshuis bij elkaar om met elkaar af te spreken: wie doet er wat en wanneer. In het dagelijkse screenings-overleg worden alle binnenkomende huiselijk geweld meldingen voor de hele politieregio Gelderland-Midden besproken (dus voor zowel het gebied van het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei als voor het gebied van het Veiligheidshuis regio Arnhem). De snelle en integrale werkwijze versterkt niet alleen de slagvaardigheid van de deelnemende partners binnen de huiselijk geweldketen maar biedt ook maximale mogelijkheden tot een snelle bescherming van slachtoffers en de bij dergelijke incidenten betrokken kinderen. Nazorg ex-gedetineerden In de gemeente Arnhem is het Coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden ingericht. Deze coördinatiefunctie wordt uitgevoerd ten behoeve van alle bij het Veiligheidshuis aangesloten gemeenten. De nazorgactiviteiten worden verricht vanuit het Veiligheidshuis en richten zich op een adequaat aanbod op de belangrijkste leefgebieden: wonen, inkomen, zorg, werk/dagbesteding en identiteit. Het Veiligheidshuis heeft, voor een tijdelijke periode tot maximaal 6 á 9 maanden, onder strikte voorwaarden, woonruimte beschikbaar voor circa 4 á 5 ex-gedetineerden die geen huisvesting hebben. Deze voorziening, het zogenaamde fase-huis, is dermate succesvol gebleken dat getracht wordt die capaciteit uit te breiden. Bij deze tijdelijke huisvestingsvoorzieningen worden de regels en uitgangspunten rondom de Maatschappelijke Opvang gehanteerd. Met ingang van 1 januari 2012 heeft het Veiligheidshuis in Arnhem een regionaal karakter. Per die datum zijn negen omliggende gemeenten bij het Veiligheidshuis aangesloten: Doesburg, Rheden, Rozendaal, Zevenaar, Lingewaard, Overbetuwe, Duiven, Westervoort en Rijnwaarden. In de Veiligheidsregio Gelderland Midden is, naast het Veiligheidshuis in Arnhem, ook een Veiligheidshuis in Ede gevestigd. Dit Veiligheidshuis is werkzaam voor de gemeenten in de West Veluwe Vallei. Beide Veiligheidshuizen werken intensief met elkaar samen. pagina -13-

16 Ketens versterken De ambities voor de komende jaren liggen op het gebied van de verdere samenwerking met het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het project ZSM (zie volgende paragraaf), de intensivering van de samenwerking met de aangesloten regiogemeenten en de verdere doorontwikkeling van het Veiligheidshuis als de plek waar ook bij uitstek complexe zaken met meervoudige problematiek kunnen worden besproken. Daarbij wordt ook veel aandacht geschonken aan de samenwerking met de overlegstructuren op wijk, buurt en lokaal niveau. De ambities zijn vastgelegd in het jaarplan van het Veiligheidshuis. Verantwoording vindt plaats in het jaarverslag. Project Zo Snel Mogelijk Per 1 oktober 2012 is het project ZSM van het Openbaar Ministerie van start gegaan. In dit project werken politie- en justitiepartners nauw samen. Voor alle aangehouden en ontboden verdachten wordt, voordat men wordt heengezonden, indien mogelijk al een besluit over de afdoening van de zaak genomen. Voorbeelden daarvan zijn: een besluit tot dagvaarding, het aanbieden van een transactie en het (voorwaardelijk) seponeren. Door deze werkwijze worden doorlooptijden in het totale strafproces fors verminderd en wordt bureaucratie tegengegaan. De afdoening van ZSM-zaken geschiedt voor de hele regio Oost vanuit het politiebureau Deventer. Voor die afhandeling zijn 7 dagen per week, 14 uur per dag, onder leiding van een officier van justitie, medewerkers van politie en justitie in dat politiebureau aanwezig: de zogeheten selectietafel. Deze selectietafel bespreekt alle in de regio Oost aangehouden verdachten en neemt, waar mogelijk, direct een besluit tot afhandeling of afdoening. Tot op heden worden er gemiddeld 440 zaken per week door ZSM afgehandeld. Niet alle zaken komen voor een afhandeling via dat ZSM-project in aanmerking. Voor personen of doelgroepen die door de negen Veiligheidshuizen in de regio Oost worden behandeld en waarvoor een plan van aanpak tussen de justitie- en zorgpartners is afgesproken, kan een separate afdoening door de ZSM-selectietafel tegen die gemaakte afspraken in gaan. Het is daarom van belang dat alle informatie over lopende en actuele zaken vanuit de Veiligheidshuizen ook raadpleegbaar is voor de ZSM-selectietafel in Deventer. Er worden in het eerste kwartaal van 2013 concrete afspraken gemaakt met justitie en de managers van de Veiligheidshuizen over hoe de informatie in de systemen wordt gezet en op welke wijze afhandeling zal plaatsvinden Convenant Integrale Overheidshandhaving Belastingdienst, politie en Openbaar Ministerie werken op basis van een convenant samen met de gemeente om een einde te maken aan maatschappelijke ongewenste ontwikkelingen, zoals criminaliteit, fraude en woonoverlast. In paragraaf 2.1. is hier bij stil gestaan. Het convenant Integrale Overheidshandhaving loopt tot 1 januari In 2013 worden er vier tot zes acties voorbereid in het kader van de integrale overheidshandhaving. In 2013 wordt onderzocht hoe we vorm willen geven aan het vervolg op de aanpak integrale overheidshandhaving en zal de Stuurgroep Integrale Overheidshandhaving een beslissing nemen over de manier waarop Integrale Overheidshandhaving wordt voortgezet. Dat kan door het huidige convenant te verlengen of door aan te sluiten bij landelijk en regionale convenanten zoals die van het RIEC (zie hieronder in paragraaf 3.4.). pagina -14-

17 Ketens versterken Er zal aandacht zijn voor de doorontwikkeling van de aanpak van woonoverlast (waarbij de zorgpartners nog uitdrukkelijker worden betrokken) en het uitbreiden van het aantal deelnemende partijen (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties of energiebedrijven). De focus wordt daarbij minder wijkgericht en meer probleemgericht gelegd. Uit analyses en controles komen belangrijke signalen naar voren: hardnekkige woonoverlast, overlast van coffeeshops, het gevaar en de overlast van particuliere wietplantages, signalen van mensenhandel, huisjesmelkers en heling. Door de inzet en doorontwikkeling van gebiedsoverstijgende projecten met de relevante partners kan er structureel aandacht besteed worden aan hierboven genoemde problemen. Belangrijk is dat er aandacht blijft bestaan voor couleur locale.de aanpak van specifieke Arnhemse problemen RIEC ON RIEC ON staat voor Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland. Het RIEC is het informatieknooppunt tussen provincies, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, FIOD/ECD, SIOD en andere overheden. Het RIEC ondersteunt ons in onze rol om de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken. De samenwerking is gericht op een effectieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit door een geïntegreerde aanpak op regionaal niveau. Het RIEC ondersteunt gemeenten en provincies onder andere bij de toepassing van de wet BIBOB en geeft gevraagd en ongevraagd advies over mogelijkheden voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage per inwoner aan het RIEC. Voor de gemeente Arnhem ging het in 2012 over een bijdrage per inwoner van 0, Samenwerking blauw - lichtblauw / Regie op de handhaving In de veranderopgave wordt kritisch gekeken naar de samenwerking tussen politie en de gemeentelijke handhavers en toezichthouders. Doel hiervan is de bestrijding van overlast en verloedering. Het is wenselijk dat er meer regievoering is op de afstemming van de inzet van politie en gemeentelijke handhavers en toezichthouders in de stad. De informatie-uitwisseling tussen wijkagenten van de politie en gemeentelijke handhavers en toezichthouders moet optimaal zijn. Daarbij kan iedere gemeentelijke handhaver dezelfde taken uitvoeren. De eerder genoemde aanpak in Klarendal (paragraaf 2.1.), een intensiever operationeel overleg tussen blauw en lichtblauw, heeft inmiddels geleid tot een uitgebreidere samenwerking tussen beide disciplines. De ambitie is om deze intensieve samenwerking stadsbreed uit te rollen zodat er in alle Arnhemse wijken de vruchten van kunnen worden geplukt. Daarnaast is er ook meer afstemming met het jeugd- en jongerenwerk onder regie van het Veiligheidshuis. Gezamenlijk worden cursussen gevolgd door blauw en lichtblauw en wordt afstemming bewerkstelligd in een effectieve aanpak van problematische jeugdgroepen. Ook is het laatste jaar gestart met een gezamenlijke briefing van politie en gemeentelijke handhavers op het politiebureau. Steeds meer worden er gezamenlijk handhavingsacties georganiseerd en voorlichtingscampagnes gestart (bijvoorbeeld met betrekking tot auto- en woninginbraken). pagina -15-

18 Ketens versterken De ambitie voor de komende jaren is vooral het nog meer intensiveren van de samenwerking tussen politie en de afdeling Vergunningen en Toezicht. De ambitie is om vooral ook het Parkeerbedrijf te betrekken bij die intensievere onderlinge samenwerking. Er wordt een structureel overleg gestart op managementniveau met politie, Vergunningen en Toezicht, Parkeerbedrijf, Veiligheidshuis, Wijkregisseurs en ander relevante disciplines. Dit structurele overleg vindt plaats onder de regie van de manager veiligheid (zie verder 9.2.). Een dergelijke afstemming moet leiden tot een integrale aanpak van toezicht en handhaving in de stad, en het benoemen van de speerpunten. De in dit overleg geformuleerde prioriteiten worden voorgelegd aan de Lokale Driehoek. Tevens wordt aansluiting gezocht bij lokale initiatieven als het Jongeren Toezicht Team. In de praktijk is gebleken dat een goede afstemming van de partijen onderling leidt tot een effectieve aanpak. De gemeente krijgt steeds meer taken die in de sfeer van handhaving liggen (o.a. controle op prostitutie, invoering nieuwe Drank- en horecawet, etc.). Dit maakt dat de beschikbare capaciteit op het gebied van handhaving en toezicht zo effectief mogelijk moet worden ingezet. Daarbij wordt samenwerking met alle ketenpartners gezocht en ook, indien mogelijk, aangesloten bij andere initiatieven (particuliere beveiliging, Jongeren Toezicht Team, Jongerenwerk, etc.). Er wordt steeds meer gezocht naar een projectmatige aanpak, zoals dat bijvoorbeeld bij de Hommelse Poort het geval was, zodat op effectieve wijze de beschikbare capaciteit kan worden ingezet. Met het amendement Meer handhaving op straat (zie paragraaf 1.1.) wordt die capaciteit structureel uitgebreid met tenminste acht fte handhavers Proef met De buurt bestuurt De gemeente Arnhem wil bewoners betrekken bij de veiligheidsaanpak in de wijk. Bewoners kennen hun eigen wijk het beste en kunnen mede bepalen aan welke prioriteiten politie en de BOA s hun tijd besteden. Dit verhoogt de binding met de wijk. Op deze manier worden wijkbewoners betrokken bij de politie, het is goed voor het veiligheidsgevoelen omgekeerd geeft het de politie de kans om aan de wijk te laten zien wat ze doet. De wijk krijgt zeggenschap over een van te voren te bepalen deel van de inzet van de (wijk)agent en de BOA. Politiecapaciteit kan dan ingezet worden op door de wijk te bepalen wijkacties. In overleg met de politie zal hiertoe een plan van aanpak opgesteld worden. In Rotterdam wordt deze methode sinds enkele jaren onder de naam De buurt bestuurt al toegepast. Dit project draagt bij aan het veiligheidsgevoel in de wijk. Daarnaast neemt door de betrokkenheid het vertrouwen in de politie en de overheid toe. In Arnhem wordt deze methode naar Rotterdams voorbeeld als proef in een van de wijken geïmplementeerd. Bij de proef worden de volgende spelregels in acht genomen: - Er vindt een gesprek plaats tussen bewoners, politie en BOA s over de prioriteit(en) in de wijk; - Betrokken bewoners zijn georganiseerd in een werkgroep of comité veiligheid (al dan niet gekoppeld aan het wijkplatform); - Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats tussen de politie, BOA s en het bewonerscomité over de bereikte resultaten van de inzet; - De proef wordt na een jaar geëvalueerd en als deze succesvol is ook toegepast in andere wijken. pagina -16-

19 Veilig leven in Arnhem 4. Veilig leven in Arnhem Een veilige woon- en leefomgeving heeft rechtstreeks betrekking op de alledaagse kwaliteit van wonen, werken en leven in de stad, in de wijk en in de buurt. In dit veiligheidsveld komen vier veiligheidsthema s bij uitstek samen: sociale veiligheid (o.a. (woon-)overlast), fysieke veiligheid (verlichting, zwerfvuil e.d.), objectieve veiligheid (inbraak, diefstal) en subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoelens). Daarmee is dit veiligheidsveld veruit het meest omvattende en tegelijkertijd het meest gebruikelijke veiligheidsveld in het veiligheidsbeleid. Het gemeentelijke veiligheidsbeleid is een belangrijke schakel in de verbetering van de leefbaarheid in de stad. In Arnhem wordt hard gewerkt aan veiligheid. Door samenwerking met de verschillende ketenpartners en door aandacht voor de aanpak van veiligheidsvraagstukken in de stad. Ondanks dat en ondanks de positieve veiligheidseffecten en veiligheidsbeleving die daar het resultaat van zijn, is er een drang om extra in te zetten op veiligheid met een veranderopgave. Deze veranderopgave is gericht op overvallen en inbraken in samenwerking met ondernemers en burgers en verder op de inzet van de verschillende gemeentelijke handhavers. De komende periode zetten we extra in op een daling van de criminaliteit en overlast en daarmee op een stijgend gevoel van veiligheid in de stad, bij zowel burgers, ondernemers en bezoekers. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de veiligheid van werknemers met een publieke taak. Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving 2. Bedrijvigheid en veiligheid Thema 1. Overlast tussen bewoners / botsende leefstijlen (sociale kwaliteit) 2. Verloedering (fysieke kwaliteit) 3. Geweld in de privésfeer 4. Onveiligheidsgevoelens (subjectieve veiligheid) 5. Overige veelvoorkomende criminaliteit 6. Veilig uitgaan (geweld) 7. Veilig winkelgebied (winkeldiefstal) 4.1. Overlast en Zorg Overleg Dat overlast kan leiden tot veiligheidsvraagstukken of gevoelens van onveiligheid zal niemand kunnen betwisten. Daarmee raakt overlast aan veiligheid en wordt dit specifieke onderwerp in deze nota betrokken. Binnen het Overlast en Zorg Overleg (OZO) is vooral de zorgcomponent belangrijk; het binnen de wijken afstemmen van partners in de zorg. Maar ook de wijkagent is deelnemer aan het OZO. De gemeente voert de regie van het OZO. Het OZO heeft tot doel de overlast in de wijk tegen te gaan om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. In het overleg worden overlastveroorzakende- en zorgadressen besproken. Na de inventarisatie van de overlast en zorg wordt een plan van aanpak gemaakt ten einde de overlast te stoppen. Op basis van het plan worden overlastgevende bewoners aangesproken op hun gedrag en op hun verantwoordelijkheid om hiermee te stoppen. Ter ondersteuning kan hulp worden geboden door het inzetten van zorg. Wanneer vrijwillige medewerking met hulpverlening niet tot stand komt of tot het gewenste gedrag leidt, wordt er met de partners afgestemd welke maatregelen op basis van dwang en drang kunnen worden ingezet om het resultaat wel te bereiken. pagina -17-

20 Veilig leven in Arnhem Het OZO vindt plaats in de Krachtwijken en de GSO-wijken. De kernpartners in het overleg zijn de wijkregisseur (gemeente), de wijkagent (politie), overlastmedewerker woningbouwcorporaties en de zorgcoördinator (Rijnstad). Afhankelijk van de wijk wordt het OZO aangevuld met vertegenwoordigers van andere instanties. De bewoners die worden aangemeld in het OZO zijn bewoners met complexe en langdurige problematiek. Op vrijwel alle in het OZO besproken adressen is er sprake van een combinatie van problemen: schulden, psychosociale problematiek, verslaving, verwaarlozing, buren- en/of familieruzies, geweld en mishandeling. Deze combinatie van problemen maakt deze complex en maakt dat afstemming van regie bij het aanpakken er van nodig is. Vaak is er sprake van een instabiele situatie; een klein voorval kan ervoor zorgen dat balans zoek raakt. Een oplossing voor de korte termijn is niet altijd de oplossing voor de lange termijn. Er wordt gezocht naar en gewerkt aan een structurele oplossing. Door een integrale aanpak met een bijdrage van verschillende instanties worden resultaatgerichte interventies uitgevoerd. Naast de kernpartners bestaan er korte lijnen naar andere instanties waaronder STMG - Zichtbare Schakel (wijkverpleegkundige), de participatiecoaches van de gemeente, Bureau Jeugdzorg, huisartsen, Iriszorg en Pro Persona. Er is overleg met het Veiligheidshuis bij de aanpak van bijzondere complexe overlastgevende adressen. Zorgcoördinatoren kunnen zaken aanmelden in de VIRA (Verwijsindex Risicojongeren Regio Arnhem) en de Zorgmonitor van VGGM. De OZO s voldoen aan de behoefte om de overlast in de wijken aan te pakken. Deze methodiek kan verder worden ontwikkeld. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de samenwerking van de kernpartners door middel van deskundigheidsbevordering en inhoudelijke verbetering van het overleg. Ook de afstemming met andere instanties om de integrale aanpak tot een succes te maken blijft een aandachtspunt voor verbetering. Of en hoe het OZO eventueel stadsdekkend gemaakt zou kunnen worden, wordt nader onderzocht Wijkgesprekken Bij de wijkaanpak nieuwe stijl wordt uitgegaan van vraaggerichte sturing, burgerkracht, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. Belangrijk middel om te inventariseren wat de belangrijke opgaven in een wijk zijn vanuit het perspectief van de bewoners is het zogenaamde wijkgesprek dat met alle wijken gevoerd gaat worden. De gemeente (wijkwethouder, raadslid, corporatievertegenwoordiger, wellicht ook andere partners, maar vooral ook de bewoners) gaan met elkaar in gesprek over de staat van de wijk. Van de resultaten wordt een wijkactieplan gesmeed dat in samenwerking met de bewoners wordt uitgevoerd. Onderdeel van een wijkactieplan kan het thema veiligheid zijn, als bewoners in de gesprekken veiligheidsaspecten naar voren brengen. De wijkactieplannen worden uitgevoerd, jaarlijks getoetst en om het andere jaar geactualiseerd met een nieuw wijkgesprek. Bewoners gaan ook zelf aan de slag met de opgaven die in hun woon- en leefomgeving zijn vastgesteld. Waar nodig en mogelijk biedt de gemeente ondersteuning. De gemeentelijke wijkregisseur stemt daarbij met de lokale (keten-)partners af welke concrete actiepunten worden uitgewerkt en legt ook de verbinding met de veiligheidspartners wanneer het onderwerp de wijkveiligheid betreft. De praktijk leert dat de grootste opgaven door bewoners zelf ook worden neergelegd in die stadsdelen die bekend zijn als Kracht- en GSO-wijken. De wijkgesprekken leiden uiteindelijk tot een stadsbreed overzicht van opgaven die er wijksgewijs op het gebied van wijkveiligheid vervuld moeten worden. pagina -18-

Kadernota Veiligheid ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 06C

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 06C Cluster Stedelijk beleid en strategic Gemeente Enschede ill 7 $" ' b Q Provinciale Staten Overijssel T.a.v. Statencommissie Economic & bestuur Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Datum 31 mei2006 Uw kenmerk Uw

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Actieplan Veiligheid PvdA Arnhem

Actieplan Veiligheid PvdA Arnhem Actieplan Veiligheid PvdA Arnhem Zonder veiligheid geen leefbare stad. En vooral, geen sociale stad. De PvdA Arnhem staat pal voor Veilig over straat 1. Aanval op de overval. Zet in 0p alle effectieve

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

SAMEN VOOR PERSPECTIEF VEILIGHEIDSHUIS WEST VELUWE VALLEI EN REGIO ARNHEM INFORMATIE VOOR PARTNERS VEILIGHEIDSHUIS REGIO ARNHEM VEILIGHEIDSHUIS

SAMEN VOOR PERSPECTIEF VEILIGHEIDSHUIS WEST VELUWE VALLEI EN REGIO ARNHEM INFORMATIE VOOR PARTNERS VEILIGHEIDSHUIS REGIO ARNHEM VEILIGHEIDSHUIS WEST VELUWE VALLEI EN REGIO ARNHEM INFORMATIE VOOR PARTNERS SAMEN VOOR PERSPECTIEF WEST VELUWE VALLEI REGIO ARNHEM SAMEN VOOR PERSPECTIEF WAAROM EEN? We geloven erin dat we samen, met een combinatie van

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Het Veiligheidshuis is een druppeltje olie voor het optimaliseren van de ketenaanpak Versie: 3.0 Status: vastgesteld door de Stuurgroep Datum: 9 september

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Aanpak jeugdoverlast Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Inhoud Aanleiding Wat is een jeugdboa? Werkwijze jeugdboa s Ervaringen tot nu toe met jeugdboa s Successen aanpak jeugdgroepen

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Notitie : Stop huiselijk geweld in Amsterdam

Notitie : Stop huiselijk geweld in Amsterdam Notitie : Stop huiselijk geweld in Amsterdam Inleiding In 2001 hebben het College van B&W, de cie AZ en Zorg ingestemd met de notitie Aanpak van Huiselijk Geweld in Amsterdam en besloten een Coördinatiegroep

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie