Cluster veiligheid Gemeente Vaals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cluster veiligheid Gemeente Vaals"

Transcriptie

1 Cluster veiligheid Gemeente Vaals Historie van het cluster: De gemeente Vaals besloot in 2008 om een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in vaste dienst te nemen, zodat de betrokkenheid bij de gemeente Vaals vergroot werd. Tot die tijd werd namelijk volstaan met de inhuur van parkeercontroleurs uit Valkenburg. De BOA verrichtte zijn werkzaamheden in burger en hij was voornamelijk doende met het uitvoeren van parkeercontroles, toeristenbelasting, het beheren en repareren van parkeerapparatuur en het in behandeling nemen van (overlast)meldingen. Door zijn aanwezigheid in de gemeente en het kennen en gekend worden nam het aantal meldingen vanuit de gemeenschap snel toe. Verder was de gemeente voornemens om een vacature open te stellen voor een ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV), welke uiteindelijk op 1 januari 2009 ingevuld werd. In beginsel hield de AOV zich bezig met de rampenbestrijding en advisering van de burgemeester, echter al snel werd het takenpakket uitgebreid met o.a. veiligheid en evenementen, bestuurlijke aanpak, brandveiligheid, diverse overleggen met netwerkpartners, veiligheid en jeugd en het team integrale veiligheid. Het was merkbaar dat het aantal meldingen/klachten steeg en door de vaststelling van het nieuwe hondenbeleid werd een tweede BOA noodzakelijk. Deze tweede BOA werd en wordt nog steeds voor 50% gefinancierd door de woningstichting Vaals. Om nog beter herkenbaar te zijn voor de burgers deed ook het uniform van de BOA s zijn intrede. Door de toename van het aantal taken van de AOV (werd later de functie van coördinator Veiligheid), waaronder de dagelijkse aansturing van de BOA s en de inhuur door Gulpen- Wittem, bleek ondersteuning noodzakelijk om aan alle verplichtingen, afspraken en werkzaamheden te kunnen voldoen. Derhalve werd per 1 januari 2013 een ondersteuner benoemd, welke de werkzaamheden voor het cluster veiligheid combineerde met haar werkzaamheden van vergunningverlening. In 2013 vond in de gemeente Vaals de gebiedsgerichte aanpak kern Vaals plaats. Door de uitvoering van dit project (met haar nodige werkzaamheden), alsmede door de toename van het aantal taken (bijv. toezicht op de Drank- en Horecawet), de inhuur voor enkele uren van onze BOA s door Gulpen-Wittem, het werken op flexibele tijden en een toename van het aantal te behandelen klachten ontstond behoefte aan uitbreiding van het cluster met een derde BOA. In mei 2013 mochten we de derde BOA op detacheringsbasis verwelkomen. Cluster veiligheid gemeente Vaals Pagina 1

2 Huidige situatie: Het cluster Veiligheid van de gemeente Vaals bestaat momenteel uit: 1 coördinator; 1 medewerker Veiligheid; 3 Buitengewoon Opsporingsambtenaren, en is in de organisatie onder de algemeen directeur gepositioneerd. 1 BOA is sinds mei 2013, zoals eerder vermeld op detacheringsbasis, werkzaam bij het cluster. Deze detachering eindigt op 31 december In deze evaluatie wordt vooral gekeken naar de werkzaamheden van de BOA s en diens effecten. Werkzaamheden en werkwijze: De BOA s hebben een zeer uitgebreid takenpakket. Onderstaand treft u de meest voorkomende werkzaamheden aan: - Houden van toezicht op de naleving van de regels van de APV (o.a. het hondenbeleid); - Het signaleren van gebreken in de openbare ruimte en indien noodzakelijk het optreden binnen taakvelden zoals de Wet Milieubeheer en Bouwen en Wonen; - Houden van toezicht en controleren van voorschriften bij evenementen; - Het uitvoeren van controles op het gebied van toeristenbelasting en nachtregister; - Het behandelen van klachten en het verstrekken van informatie aan burgers; - Het verrichten van klein technisch onderhoud en storingen aan de parkeerapparatuur (ook in de parkeergarage); - Het uitvoeren van controles op het gebied van de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP); - Participeren in het Team Integrale Veiligheid (TIV); - Het handhaven van het parkeerbeleid; - Controle van de Drank- en Horecawet; - Deelname aan diverse overleggen ter advisering. Het cluster veiligheid heeft als uitgangspunt om de regels eerst te handhaven op basis van de context en dus het gesprek aangaat met de burger en pas als laatste middel grijpt naar het formele handhavingstraject (lees: verbaliserend optreden). Het doel is namelijk om burgers bewust te laten zijn van hun gedrag en de daarmee gepaard gaande consequenties. Veelal kan dit gedrag beïnvloed worden door mensen een spiegel voor te houden en is een hoge boete niet noodzakelijk. Cluster veiligheid gemeente Vaals Pagina 2

3 De BOA s werken momenteel in 3 diensten zodat in de overdagsituatie altijd tussen uur een opsporingsambtenaar aanwezig is om direct op meldingen te kunnen reageren. Daarnaast worden per maand enkele middagdiensten gepland, zodat de opsporingsambtenaren ook in de avonduren toezicht kunnen houden op diverse locaties in Vaals, die aandacht behoeven. De middagdiensten worden in het kader van de veiligheid altijd met 2 BOA s gedraaid. Ook wordt minimaal 1x per maand een dienst gepland in het weekend. Uiteraard werden/worden de BOA's ook ingezet bij grote evenementen in Vaals zoals de Ullemarkt, het ZLF 2014 en het 321-festival. Sinds 2013 beschikt het cluster over een eigen registratiesysteem, waarin alle meldingen/werkzaamheden worden vastgelegd. Prioriteiten: Uiteraard heeft het cluster veiligheid prioriteiten vastgesteld. De belangrijkste hiervan is de aanwezigheid in het publieke domein. Contact zoeken met de mensen, klantvriendelijk zijn en service bieden. Weten wat er leeft, zodat we als cluster kunnen inspelen op ontwikkelingen. Naast deze prioriteit wordt dagelijks tijdens de surveillance onder andere gecontroleerd op de Basis Registratie Persoonsgegevens, het parkeergedrag van mensen, het functioneren van de parkeerapparatuur/parkeergarage, toeristenbelasting en nachtregister en locaties die aandacht behoeven. Daarnaast is als prioriteit gesteld om klachten/meldingen vanuit de gemeenschap op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden c.q. op te pakken en in te spelen op ontwikkelingen zoals overlast van/door jeugd, verkeer, geluid, verdovende middelen, overtreding van vergunningsvoorschriften/apv en evenementen. Vooral het inspelen op ontwikkelingen betekent dat de BOA s flexibel dienen te zijn en ook ad hoc beschikbaar moeten zijn in de avond en/of weekenden. Naast deze prioriteiten krijgen de BOA s uiteraard te maken met allerlei andere problemen en meldingen (zie ook het onderdeel klachten ) en worden de BOA s zowel intern alsook extern gevraagd om ter advisering aan te schuiven bij diverse overleggen. Resultaten: De resultaten van de inzet van de BOA s kunnen verdeeld worden in meetbaar en niet meetbaar. Het aantal klachten, bekeuringen en BRP-controles zijn uit te drukken in concrete getallen, echter veel moeilijker is het om het effect van de aanwezigheid van de BOA s te meten en te verwoorden. Hoe ervaren de burgers de aanwezigheid van de BOA s? Heeft de aanwezigheid effect op de veiligheidsbeleving? De BOA s krijgen wel veelvuldig van burgers te horen dat ze blij zijn dat de BOA s snel op meldingen/klachten reageren en vaak binnen 2 dagen na de melding/klacht langs komen om een gesprek te voeren. Daarnaast is het moeilijk om te meten of de controles in de (overlast)panden leidt tot minder animo van mensen om in dergelijke panden te wonen. Wel is gebleken dat sprake is van minder verloop in de panden. Cluster veiligheid gemeente Vaals Pagina 3

4 Bekeuringen: Een hot-item is steeds het aantal bekeuringen. Na 2011 heeft het cluster Veiligheid haar werkwijze van handhaven zodanig aangepast dat getracht wordt om het gedrag van een overtreder in beginsel te beïnvloeden door het voeren van een gesprek. In het uiterste geval of als geruime tijd niemand bij een auto wordt aangetroffen zal worden overgegaan tot verbaliseren. Deze aanpassing is terug te zien in het aantal bekeuringen per jaar. Jaar aantal bekeuringen Parkeren Overlast (t/m augustus) (In 2013 en ook in 2014 is rekening gehouden met de reconstructie van de Maastrichterlaan en de werkzaamheden ten behoeve van het Kon. Julianaplein. Daarnaast is in 2013 een BOA voor langere tijd uit de roulatie geweest.) Klachten: Zoals reeds eerder vermeld beschikt het cluster veiligheid sinds 2013 over een eigen registratiesysteem. Hierdoor is het mogelijk om inzichtelijk te maken welke meldingen/klachten het meest voor voorkomen. Hierbij beperkt onderstaand overzicht zich tot de overlastmeldingen. Immers controles met betrekking tot o.a. parkeren, hondenbeleid en toeristenbelasting vinden iedere dag plaats. Helaas hebben we geen representatief vergelijkingsmateriaal met betrekking tot de jaren 2011 en In die jaren had het cluster niet de beschikking over een professioneel registratiesysteem waardoor het moeilijk is om managementinformatie boven water te krijgen. Onderwerp (t/m augustus) Illegale stortingen Overlast met betrekking tot afval Overlast (overhangend) groen 16 4 Overlast jeugd Overlast parkeren Overlast verkeer 16 5 Cluster veiligheid gemeente Vaals Pagina 4

5 Overlast verdovende middelen 8 10 Vernieling/vandalisme 8 7 Burenruzie 12 4 Uitzettingen 8 5 Geluidsoverlast 5 5 Om toch ook enig zicht te krijgen op een aantal controles, die in de jaren 2013 en 2014 plaatsvonden, volgt onderstaand een overzicht hieromtrent. Onderwerp (t/m augustus) Controle APV Bevolkingscontrole (BRP) Controles hondenbeleid (betreffen verzamelmutaties met aldus diverse vervolgcontroles) Parkeercontroles Controles toeristenbelasting Algemeen (o.a. beantwoorden van vragen van mensen) Containers/steigers Effecten: Wijk BOA Het is een feit dat de politie door de reorganisatie steeds minder mankracht heeft om structureel in de gemeente aanwezig te zijn. Hierdoor vindt een verschuiving van diverse taken van de politie naar de gemeente plaats. Derhalve is de samenwerking tussen de politie (met name) de wijkagent en de gemeente geïntensiveerd. Indien mogelijk worden gecombineerde diensten gedraaid en wordt in nauwe samenwerking gecontroleerd op overlastlocaties. Deze samenwerking zal de komende tijd alleen maar toenemen. Groot voordeel voor de burger is dat toch altijd in de overdagsituatie blauw aanwezig is en dat ook (soms) in de avonduren en weekenden toezicht rondloopt. De burgers ervaren de aanwezigheid van handhaving (vooral in de avonduren en weekenden) als prettig, hetgeen een veilig gevoel geeft. Door de inzet van de 3 BOA s kunnen we deze aanwezigheid blijven Cluster veiligheid gemeente Vaals Pagina 5

6 volhouden. 1 van de BOA s is direct gekoppeld aan de wijkagent en wordt ingezet als wijkboa. Achter de voordeur komen Mede door de gebiedsgerichte aanpak kern Vaals zijn de bevolkingscontroles in diverse panden in Vaals geïntensiveerd. Geconstateerd werd namelijk dat in die panden sprake was van een hoge mutatiegraad van bewoners. Op het moment dat de gemeente in een bepaald pand een maand niet gecontroleerd had, bleek dat de samenstelling van de bewoners helemaal gewijzigd was (al dan niet geregistreerd bij de gemeente). Daarnaast troffen de BOA s, alsmede het Team Integrale Veiligheid, vaak in deze panden personen aan, bij wie het noodzakelijk was om ze door te verwijzen naar c.q. in contact te brengen met de hulpverlening. Door de intensieve controles wordt zicht behouden op de bewoners en de omstandigheden in de panden, waardoor de directe omgeving geen tot weinig last ondervindt. Tevens wordt het voor mensen, die minder goede bedoelingen hebben, minder aantrekkelijk om in dergelijke panden te wonen omdat ze in de gaten worden gehouden. Daarnaast komen de BOA s veelvuldig bij mensen over de vloer. Dit naar aanleiding van klachten, meldingen of andere signalen. De BOA s krijgen op die momenten zicht op de leefen woonomstandigheden en schakelen al dan niet de hulpverlening in of brengen een adres ter sprake bij het sociaal team of het multi disciplinair overleg. Veel mensen schamen zich om hulp te vragen en door het contact met de BOA kan toch de betreffende hulp geboden worden. De BOA s kunnen gezien worden als de oog- en oorfunctie van het sociaal domein. Zeker met het oog op de verantwoordelijkheid van de gemeenten inzake het sociaal domein per 1 januari 2015 vervullen de BOA s een belangrijke signaalfunctie. Conclusie: Met de huidige 3 BOA s kan het cluster Veiligheid alert reageren op de ontwikkelingen, zicht houden op de (probleem)panden, meldingen en klachten binnen 48 uur oppakken en alle andere werkzaamheden uitvoeren, die ondergebracht zijn bij het cluster Veiligheid. Op het moment dat het cluster moet inkrimpen wordt het onmogelijk om de BOA s nog in de avonduren en weekenden flexibel in te zetten, omdat het wenselijk is om overdag altijd 1 BOA in dienst te hebben. Daarnaast kan het cluster niet meer alle werkzaamheden verrichten en zullen nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. Bij het maken van deze keuzes moet ook naar de consequenties gekeken worden. Cluster veiligheid gemeente Vaals Pagina 6

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Handhaving openbare en bebouwde omgeving

Handhaving openbare en bebouwde omgeving Handhaving openbare en bebouwde omgeving Programma 2014 www.utrecht.nl 27 november 2013 Versie 2.6 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio Utrecht Vastgesteld 17 december 2013 Gemeente Utrecht Veiligheidsregio

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer?

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer? Technische vragen 2 e bestuursrapportage 2013 VVD Blz. 6: Grondexploitaties. Er wordt nu een waarschuwing gegeven dat er een verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden. 1. Is daar het scenario

Nadere informatie