SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN Programmabureau Externe Veiligheid Fryslân mei 2011 Document vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 30 augustus 2011

2 INHOUD Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4 2 COÖRDINATIE EN TOEZICHT 5 3 TAKEN EN CAPACITEITEN 5 4 BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 5 5 UITVOERING VAN DE STRUCTURELE TAKEN 6 6 MONITORING EN EVALUATIE 6 7 FINANCIËLE BEPALINGEN 7 8 INFORMATIE, OVERLEG, WIJZIGING 7 9 DUUR, VOORTZETTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 7 10 SLOTBEPALINGEN 8 BIJLAGE 1: Structurele taken waarvoor de samenwerking geldt BIJLAGE 2: Taakverdeling en capaciteiten BIJLAGE 3: Beschikbare adviesuren van het Bureau EVF Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 1

3 De samenwerkende partijen in de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân: 1. De provincie Fryslân, zetelend te Leeuwarden, ten deze namens het College van Gedeputeerde Staten rechtsgeldig vertegenwoordigd door..; 2. De Veiligheidsregio Fryslân, zetelend te Leeuwarden, ten deze namens het Dagelijks Bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door..; 3. De gemeente Achtkarspelen, zetelend te Buitenpost, ten deze namens het College van 4. De gemeente Ameland, zetelend te Hollum, ten deze namens het College van Burgemeester en 5. De gemeente Boarnsterhim, zetelend te Grou, ten deze namens het College van Burgemeester en 6. De gemeente Dantumadeel, zetelend te Damwoude, ten deze namens het College van 7. De gemeente Dongeradeel, zetelend te Dokkum, ten deze namens het College van Burgemeester en 8. De gemeente Ferwerderadiel, zetelend te Ferwert, ten deze namens het College van Burgemeester en 9. De gemeente Franekeradeel, zetelend te Franeker, ten deze namens het College van Burgemeester en 10. De gemeente Gaasterlân-Sleat, zetelend te Balk, ten deze namens het College van Burgemeester en 11. De gemeente Harlingen, zetelend te Harlingen, ten deze namens het College van Burgemeester en 12. De gemeente Heerenveen, zetelend te Heerenveen, ten deze namens het College van 13. De gemeente Het Bildt, zetelend te Sint Annaparochie, ten deze namens het College van 14. De gemeente Kollumerland, zetelend te Kollum, ten deze namens het College van Burgemeester en 15. De gemeente Leeuwarden, zetelend te Leeuwarden, ten deze namens het College van 16. De gemeente Leeuwarderadeel, zetelend te Stiens, ten deze namens het College van Burgemeester en 17. De gemeente Lemsterland, zetelend te Lemmer, ten deze namens het College van Burgemeester en 18. De gemeente Littenseradiel, zetelend te Wommels, ten deze namens het College van Burgemeester en Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 2

4 19. De gemeente Menaldumadeel, zetelend te Menaldum, ten deze namens het College van 20. De gemeente Ooststellingwerf, zetelend te Oosterwolde, ten deze namens het College van 21. De gemeente Opsterland, zetelend te Beetsterzwaag, ten deze namens het College van 22. De gemeente Schiermonnikoog, zetelend te Schiermonnikoog, ten deze namens het College van 23. De gemeente Skarsterlân, zetelend te Joure, ten deze namens het College van Burgemeester en 24. De gemeente Smallingerland, zetelend te Drachten, ten deze namens het College van Burgemeester en 25. De gemeente Súdwest Fryslân, zetelend te Sneek, ten deze namens het College van Burgemeester en Wethouders rechtsgeldig vertegenwoordigd door..; 26. De gemeente Terschelling, zetelend te West-Terschelling, ten deze namens het College van 27. De gemeente Tytsjerksteradiel, zetelend te Burgum, ten deze namens het College van Burgemeester en 28. De gemeente Vlieland, zetelend te Vlieland, ten deze namens het College van Burgemeester en 29. De gemeente Weststellingwerf, zetelend te Wolvega, ten deze namens het College van Hierna gezamenlijk te noemen partijen, in aanmerking nemende dat: 1. De omvang van de externe veiligheidsproblematiek in Fryslân relatief gering is, maar dat wanneer deze problematiek aan de orde is, dit zeer specifieke kennis en kunde vereist; 2. Het om bovenstaande reden niet effectief en efficiënt is om bij elk bevoegd gezag een volledig expertiseprofiel voor externe veiligheid op te bouwen en te onderhouden, waardoor samenwerking tussen de partijen van belang is; 3. Partijen daarom reeds in 2008 overeen zijn gekomen om voor de uitvoering van een aantal wettelijke structurele externe veiligheidstaken van de partijen het Bureau Externe Veiligheid Fryslân op te richten en in stand te houden en daartoe een Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid hebben ondertekend; 4. Medio 2010 conform de bepalingen van artikel 16 uit voornoemde Samenwerkingsovereenkomst de samenwerking in het Bureau Externe Veiligheid Fryslân is geëvalueerd op efficiëntie en effectiviteit en deze evaluatie positief was; 5. Partijen in voornoemde Samenwerkingsovereenkomst de intentie hebben vastgelegd om bij een positieve evaluatie de samenwerking voort te zetten ná 2010; Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 3

5 Komen overeen om ook voor de periode 2011 tot en met 2014 samen te werken bij de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân onder de volgende bepalingen: 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen en afkortingen Stuurgroep EV: De Stuurgroep Externe Veiligheid houdt toezicht op de uitvoering van het Fries uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid In de Stuurgroep zijn de provincie Fryslân, de Veiligheidsregio Fryslân, de gemeenten uit de regio Noord Friesland, de gemeenten uit de regio Friese Wouden en de gemeenten uit de regio Sûd-West Fryslân op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. Programmabureau EV: Het Programmabureau Externe Veiligheid coördineert de uitvoering van het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid In het Programmabureau zijn de provincie Fryslân, de Veiligheidsregio Fryslân, de gemeenten uit de regio Noord Friesland, de gemeenten uit de regio Friese Wouden, de gemeenten uit de regio Sûd-West Fryslân en het Bureau Externe Veiligheid Fryslân op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. FUEV: Het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid wordt onder regie van de provincie Fryslân uitgevoerd en wordt gefinancierd vanuit een decentralisatie-uitkering van het rijk over de jaren 2011 tot en met Bureau EVF: Het Bureau Externe Veiligheid Fryslân verzorgt in het kader van de samenwerking de specialistische externe veiligheidstaken voor de partijen. Maatlat Externe Veiligheid: Instrument ter bepaling van de expertise die in kwalitatieve en kwantitatieve zin aanwezig moet zijn voor de uitvoering van wettelijke externe veiligheidstaken, ingesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. EV: Externe veiligheid Bevi: Besluit externe veiligheid inrichtingen Bevb: Besluit externe veiligheid buisleidingen Brzo: Besluit risico s zware ongevallen C-RNVGS: Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen Artikel 2 Doel van de samenwerking De samenwerking heeft tot doel om op een effectieve en efficiënte manier de benodigde menskracht en kennis beschikbaar te stellen, in te zetten en beschikbaar te houden voor de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân. Artikel 3 Vorm van de samenwerking De samenwerking houdt in dat het daartoe ingestelde Bureau EVF een aantal specialistische EV taken uitvoert voor partijen die zelf niet over de daartoe vereiste expertise beschikken. De taken waarvoor de partijen wel de vereiste expertise hebben worden door deze partijen zelf uitgevoerd. Artikel 4 Duur van de samenwerking De samenwerking geldt voor de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 december Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 wordt op basis van de resultaten van een evaluatie over de periode bepaald of, en zo ja in welke vorm, de samenwerking na 2014 wordt voortgezet. Bij een positieve uitkomst van de evaluatie is het de intentie van de partijen om ook na 2014 samen te werken in de uitvoering van de wettelijke EV taken. Artikel 5 Relatie samenwerkingsovereenkomst EV en FUEV In het FUEV zijn de projecten en de structurele activiteiten voor de periode benoemd. Het Uitvoeringsprogramma legt verder op basis van urenramingen de verdeling van de budgetten over de activiteiten en projecten vast. Daarnaast bepaalt het Uitvoeringsprogramma de verdeling van de taken over de Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 4

6 partijen. De organisatorische-, operationele-, financiële- en juridische aspecten van de uitvoering van de structurele activiteiten van het Uitvoeringsprogramma zijn vastgelegd in de voorliggende Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân De Samenwerkingsovereenkomst EV baseert zich daarbij op de verdeling van taken en budgetten van het Uitvoeringsprogramma. De uitvoering van de structurele Brzo activiteiten van het Uitvoeringsprogramma maken geen deel uit van de Samenwerkingsovereenkomst EV. Hiervoor is er in Noordelijk verband (Groningen, Fryslân en Drenthe) een aparte samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 2 COÖRDINATIE EN TOEZICHT Artikel 6 Coördinatie van de samenwerking Het Programmabureau Externe Veiligheid verzorgt tot en met 31 december 2014 de coördinatie van de samenwerking. Na evaluatie van de samenwerking over de periode en besluitvorming over voortzetting van de samenwerking, wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 op voorstel van het Programmabureau EV door de Stuurgroep EV bepaald of en zo ja hoe, de coördinatie na 2014 wordt geregeld. Artikel 7 Toezicht op de samenwerking De Provincie verzorgt tot en met 31 december 2014 het toezicht op de uitvoering van de samenwerking. Na evaluatie van de samenwerking over de periode en besluitvorming over voortzetting van de samenwerking, wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 op voorstel van het Programmabureau EV door de Stuurgroep EV bepaald of en zo ja hoe, het toezicht na 2014 wordt geregeld. 3 TAKEN EN CAPACITEITEN Artikel 8 Taken binnen de samenwerking De samenwerking tussen partijen geldt voor de structurele wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid die volgen uit het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid De structurele wettelijke taken waarvoor de samenwerking geldt, zijn beschreven in bijlage 1 van deze overeenkomst. Artikel 9 Taakverdeling en capaciteiten Voor uitvoering van de onder de samenwerking vallende taken gelden voor de periode de taakverdeling tussen partijen en het Bureau EVF en bijbehorende capaciteiten, zoals aangegeven in bijlage 2 van deze overeenkomst. Artikel 10 Actualisatie van taken en capaciteiten De taken en capaciteiten, zoals bedoeld onder artikel 8 en artikel 9, worden jaarlijks in het kader van het FUEV bijgesteld door het Programmabureau binnen de financiële ruimte die beschikbaar is. In het jaar volgend op de bijstelling gelden voor de samenwerking de nieuw vastgestelde taken en capaciteiten. 4 BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN Artikel 11 Instandhouding Partijen houden in stand en operationeel het reeds bestaande Bureau EVF. Het Bureau EVF is een expertisepool van gekwalificeerde EV deskundigen. De Milieuadviesdienst Noord Friesland te Leeuwarden biedt kantoorruimte aan het Bureau en voorziet in de bureaubenodigdheden. Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 5

7 Artikel 12 Samenstelling Het Bureau EVF is samengesteld uit EV deskundigen met een inzet en expertiseniveau die adequaat zijn voor de uitvoering van de taken die het Bureau uit hoofde van de samenwerking uitvoert. De EV deskundigen worden beschikbaar gesteld door partijen of vanuit samenwerkingsverbanden van de partijen. De inzet van de deskundigen voor de taken die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst wordt gefinancierd vanuit het FUEV. Artikel 13 Wijziging van de samenstelling Aanvulling of wijziging van de samenstelling van het Bureau EVF geschiedt door het Programmabureau EV. Bij werving wordt eerst schriftelijk aan partijen gevraagd om deskundigen te leveren. Indien dit onvoldoende resultaat biedt kan de Milieuadviesdienst Noord Friesland op verzoek van het Programmabureau EV ten behoeve van het Bureau EVF een vacature openstellen en deze vervullen. Het Programmabureau wijst voor de beoordeling en keuze van kandidaten een sollicitatiecommissie aan. Het expertiseniveau van kandidaten en de omvang van hun inzet dienen minimaal te voldoen aan de eisen van de Maatlat Externe Veiligheid. Artikel 14 Leveren van aandeel in de samenwerking Partijen die hun aandeel aan deskundigheid in de samenwerking leveren, zijn hiervoor verantwoordelijk. Indien een partij daarbij in gebreke blijft kan de Stuurgroep EV op voorstel van het Programmabureau EV op een andere wijze laten voorzien in de personele inzet of het product. In deze gevallen kan de Stuurgroep Externe Veiligheid besluiten om de financiële vergoeding vanuit het FUEV aan de partij die in gebreke blijft te korten met de kosten van de vervangende personele inzet of het vervangende product. 5 UITVOERING VAN DE STRUCTURELE TAKEN Artikel 15 Reguliere inzet van het Bureau EVF Partijen die zelf niet voldoen aan de Maatlat Externe Veiligheid, brengen de uitvoering van de taken, die in bijlage 2 aan Bureau EVF zijn toebedeeld, daadwerkelijk onder bij het Bureau EVF. Per partij heeft het Bureau EVF hiervoor een gelimiteerd aantal adviesuren beschikbaar. Deze adviesuren worden gefinancierd uit het FUEV Het aantal adviesuren per partij per jaar is aangegeven in bijlage 3. De adviesuren per gemeente zijn in overleg met het Bureau EVF per taak en jaar uitwisselbaar. Bij overschrijding van het aantal beschikbare adviesuren van een partij worden de meerkosten aan de betreffende partij in rekening gebracht. Artikel 16 Bepaling van het aantal adviesuren Het aantal beschikbare adviesuren per partij wordt bepaald door het totaal aan beschikbare uren die zijn toebedeeld aan het bureau EVF over de partijen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per gemeente. De verdeling van de beschikbare uren wordt jaarlijks door het Programmabureau EV geactualiseerd. Artikel 17 Overige inzet van het Bureau EVF Partijen kunnen ervoor kiezen om ook andere EV taken uit het overzicht van bijlage 1 bij het Bureau EVF neer te leggen. Deze taken kunnen niet ten laste worden gebracht van de voor de betreffende partij gereserveerde uren. De kosten voor deze taken worden aan de betreffende partij in rekening gebracht. Partijen die EV-taken die onder de samenwerking aan het Bureau EVF zijn toebedeeld, zelf uitvoeren, ontvangen hiervoor geen vergoeding vanuit het FUEV. 6 MONITORING EN EVALUATIE Artikel 18 Monitoring Ten behoeve van evaluatiedoeleinden vindt monitoring van de samenwerking plaats. Deze bestaat uit monitoring van de inzet in bestede uren per taak, per partij en per jaar en monitoring van de tevredenheid met Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 6

8 de samenwerking bij de partijen die het Bureau EVF inschakelen. De monitoring van de inzet vindt plaats door het Bureau EVF. De monitoring van de tevredenheid vindt namens het Programmabureau plaats door de provincie Fryslân. Artikel 19 Evaluatie In het derde kwartaal van 2014 wordt een evaluatie uitgevoerd van de samenwerking over de jaren Het initiatief voor deze evaluatie wordt genomen door het Programmabureau EV. De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Het Programmabureau EV stelt op basis van het resultaat van de evaluatie een voorstel op voor samenwerking ná 2014 en legt dit samen met het resultaat van de evaluatie voor aan de Stuurgroep EV. De Stuurgroep EV legt, na goedkeuring van het voorstel, het resultaat van de evaluatie en het voorstel voor samenwerking ná 2014 ter besluitvorming voor aan partijen. 7 FINANCIËLE BEPALINGEN Artikel 20 Beschikbaarstelling van financiële middelen Gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst worden de financiële middelen voor de uitvoering van de structurele EV taken aan betreffende partijen beschikbaar gesteld via subsidiëring door de provincie. Op deze subsidieverstrekking is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 van toepassing en de aanvullend daarop gestelde voorwaarden van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu. Op grond van de genoemde subsidieverordening is bevoorschotting mogelijk. De afrekening vindt jaarlijks plaats op basis van nacalculatie. De bepaling van de subsidiebedragen vindt plaats op basis van uurtarieven voor de uit te voeren taken die overeenkomstig zijn met de door Gedeputeerde Staten van Fryslân jaarlijks vastgestelde uurtarieven. Partijen hebben de mogelijkheid om gemotiveerd van deze uurtarieven af te wijken. Artikel 21 Verdeling budgetten over partijen De verdeling van de budgetten voor de uitvoerig van de structurele externe veiligheidstaken vindt plaats aan de hand van de taakverdeling en capaciteitsramingen zoals bedoeld in artikel 9 met inachtneming van jaarlijkse wijzigingen zoals bedoeld in artikel INFORMATIE, OVERLEG, WIJZIGING Artikel 22 Informatieverstrekking Partijen zijn gehouden elkaar onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die voor een goede uitvoering van deze overeenkomst van belang kunnen zijn. Artikel 23 Overleg en wijziging In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet zullen partijen tijdig in goed overleg tot afspraken komen, daaronder begrepen zo nodig wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, hetgeen slechts schriftelijk en met instemming van alle aan de samenwerking deelnemende partijen mogelijk is. Daarbij wordt tevens het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging of aanvulling bepaald. 9 DUUR, VOORTZETTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST Artikel 24 Duur van de overeenkomst De overeenkomst gaat in op 1 juni 2011 en geldt voor de resterende looptijd van het FUEV , dat wil zeggen dat de overeenkomst eindigt per 31 december Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 7

9 Artikel 25 Voortzetting van de overeenkomst Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 wordt op basis van de resultaten van een evaluatie over de periode bepaald of en, zo ja in welke vorm de samenwerking na 2014 wordt voortgezet. Het Programmabureau EV neemt het initiatief voor de evaluatie en stelt een voorstel op. De Stuurgroep EV beoordeelt dit voorstel en legt het voor aan partijen. Artikel 26 Beëindiging van de overeenkomst Opzegging van de overeenkomst gedurende de looptijd door één van partijen is alleen mogelijk na een ernstige, toerekenbare tekortkoming van één of meer partijen in de nakoming daarvan, dan wel wegens een onvoorziene wijziging van omstandigheden als bedoel in artikel 6:258 BW. Ontbinding van de overeenkomst wegens een ernstige, toerekenbare tekortkoming in de nakoming ervan, is slechts mogelijk nadat de partij die niet nakomt, deugdelijk in gebreke is gesteld. 10 SLOTBEPALINGEN Artikel 27 Wettelijke verantwoordelijkheid De samenwerking tussen partijen laat de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de uitvoering van de taken van elk der partijen onverlet. Artikel 28 Geschillen Eventuele geschillen die uit de overeenkomst mochten voortvloeien, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Partijen verplichten zich om zich daartoe tot het uiterste in te spannen. Een geschil bestaat indien een of meer partijen zulks schriftelijk aan de andere partijen meedeelt, onder aanduiding van het geschil. Bij zulk een mededeling zal de desbetreffende partij tevens haar zienswijze over het geschil en een voorstel voor een mogelijke oplossing vermelden. Indien een geschil niet in der minne blijkt te kunnen worden opgelost, zal dit, onverminderd het bepaalde in artikel 7:1 Awb, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. Artikel 29 Bijlagen Bijlagen 1 tot en met 3 van deze overeenkomst, alsmede later geactualiseerde bijlagen maken onverkort deel uit van deze overeenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 8

10 BIJLAGE 1: STRUCTURELE TAKEN WAARVOOR DE SAMENWERKING GELDT Risico-inventarisatie (RI) A1 Compleet en actueel houden van de provinciale Risicokaart en het bijhouden van RRGS en ISOR. A2 Borgen in en uniform houden van werkprocessen ten behoeve van het actueel houden van de Risicokaart en het verbeteren van de kwaliteit van de invoer van gegevens in RRGS en ISOR. In het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) worden risicovolle situaties met gevaarlijke stoffen vastgelegd. In het Informatiesysteem Overige Ramptypen (ISOR) worden overige ramptypen en kwetsbare objecten geregistreerd. De gegevens uit RRGS en ISOR komen in de provinciale Risicokaart (RK). Voor de professionele risicokaart worden aanvullende gegevens voor hulpdiensten aangeleverd. Voor het beheer van de Risicokaart vinden in onderlinge afstemming met de nadere provincies coördinerende werkzaamheden plaats. Gemeenten en provincie dienen het actueel houden van de Risicokaart in de betreffende werkprocessen vast te leggen, zodat de invoer in RRGS en ISOR regelmatig plaatsvindt en van goede kwaliteit is. Hiertoe vinden assisterende en coördinerende werkzaamheden plaats. Milieu en externe veiligheid (MI) A1 A2 Actueel houden van het overzicht van aantallen Bevi-inrichtingen en de actualiteit van omgevingsvergunningen. Actueel houden van omgevingsvergunningen voor wat betreft EV. Jaarlijks wordt het aantal bedrijven geïnventariseerd dat onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt. Tevens vindt voor deze bedrijven jaarlijks monitoring plaats van de actualiteit van de omgevingsvergunningen voor wat betreft het onderdeel EV. De EV-paragraaf van omgevingsvergunningen moet actueel gehouden worden. Deze vergunningen worden daartoe voorzien van een adequate EV-paragraaf met voorschriften en considerans met een verantwoording van het groepsrisico. De Veiligheidsregio verleent hierbij een wettelijk voorgeschreven advies. Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO) A1 A2 Opnemen EV in ruimtelijke plannen: daarbij toepassing van de kwaliteitscriteria voor EVparagrafen, verantwoording van het groepsrisico en toepassing van de digitale veiligheidstoets. Implementeren en beheer van de digitale veiligheidstoets Externe veiligheid dient een vanzelfsprekend en transparant thema in het totstandkomings-, afwegings- en besluitvormingsproces van ruimtelijke plannen te zijn. Dit betreft de doorwerking van Bevi, C-RNVGS en Bevb, bij voorkeur in een EV-paragraaf. Een adequate verantwoording van het groepsrisico is hierbij belangrijk. In de vorige programmaperiode is de digitale veiligheidstoets ontwikkeld. Deze toets is een waardevol instrument voor het beoordelen van de wijze waarop EV in bestemmingsplannen en vergunningen moet worden opgenomen. Deze toets dient te worden beheerd en in de relevante werkprocessen te worden opgenomen.

11 Risicocommunicatie (RC) A1 Risicocommunicatie richting burgers door Friese gemeenten in samenwerking met de Veiligheidsregio en andere (inhoudelijk) betrokken partijen. Risicocommunicatie is communicatie over risico s waaraan mensen blootstaan voordat zich een ramp of incident voordoet. Communicatie over risico s wordt regionaal uitgevoerd. De samenwerking van de Veiligheidsregio met de Friese gemeenten en andere (inhoudelijk) betrokken partijen, moet worden onderhouden en geborgd om eenduidige, consistente en efficiënte risicocommunicatie in Fryslân mogelijk te maken. Organisatie en professionalisering (OP) A1 Programmamanagement bestaande uit de coördinatie van de uitvoering van het programma en de samenwerking, alsmede de coördinatie van het Bureau EVF Dit betreft werkzaamheden die nodig zijn voor de coördinatie van de uitvoering van het FUEV , voor de coördinatie van en voor het toezicht op de EV samenwerking, voor het organiseren van het Programmabureau EV en het aansturen van de Stuurgroep EV en voor de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden van het Bureau EVF. A2 Bijdrage aan landelijke EV projecten en deelname aan programma- en projectgroepen. De gezamenlijke provincies voeren in IPO kader projecten uit die gericht zijn op het verbeteren van de beleidsuitvoering voor EV. Deze projecten zijn gericht op onder andere risicocommunicatie, EV monitoring, EV scholing en EV in milieuvergunningen. Vanuit het FUEV vindt een structurele financiële bijdrage plaats aan deze projecten en daarnaast is er een structurele vertegenwoordiging vanuit Fryslân in IPO programmagroepen en projectgroepen. A3 Anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving. Voor het blijvend goed functioneren van de Friese EV samenwerking is het van belang om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rond EV, zodat tijdig kan worden ingespeeld op veranderingen of nieuwe wettelijke verplichtingen. A4 Profileren en beter bekend maken van het Bureau EVF. Uit de evaluatie over de periode is gebleken dat de bekendheid van de mogelijkheden van het Bureau EVF bij de partijen beter moet worden. Daartoe wordt in de programmaperiode ingezet op profilering en verbetering van de bekendheid van het Bureau EVF. De nummering en naamgeving van activiteiten in dit overzicht refereren aan het FUEV

12 BIJLAGE 2: TAAKVERDELING EN CAPACITEITEN RI A1 A2 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN - TAAKVERDELING EN CAPACITEITEN AANGEGEVEN IN UREN Veiligheidsregio Bureau EVF Provincie Fryslân Friese gemeenten Totaal totaal uren Risico-inventarisatie Compleet en actueel houden van de Bijhouden RRGS Risicokaart Bijhouden ISOR Netwerkbezoeken Nieuwsbrief Borgen in en uniform houden van Borging RRGS werkprocessen voor het actueel houden Borging ISOR van de Risicokaart Beheer en coördinatie Subtotaal MI Milieu en EV A1 Actueel houden van overzicht aantallen Bevi-inrichtingen en actualiteit van omgevingsvergunningen A2 Actueel houden van EV paragraaf en GR considerans omgevingsvergunningen Aanvullende berekeningen Beantwoording algemene vragen over EV Advies VR vergunningen A3 Uitvoeren van Brzo-inspecties, inclusief Uitvoeren inspecties inclusief overhead overhead (beleid, inspectieprogramma, Landelijke overleggen inspectieplannen, overleggen, administratie en handhaving) plus Netwerkdag netwerkdag en landelijke overleggen 0 Subtotaal RO A1 Ruimtelijke ordening en EV Opnemen EV in RO-plannen: met EV paragraaf en GR verantwoording kwaliteitscriteria voor EV-paragrafen, Aanvullende berekeningen verantwoording groepsrisico en digitale Beantwoording algemene vragen EV veiligheidstoets Advies VR ruimtelijke plannen A2 Implementatie en beheer digitale Implementatie digitale veiligheidstoets veiligheidstoets Beheer digitale veiligheidstoets Subtotaal RC Risicocommunicatie A1 Risicocommunicatie door Veiligheidsregio Fryslân en Friese gemeenten richting burgers Subtotaal OP Organisatie en professionalisering A1 A2 A3 A4 Programmamanagement: coordinatie uitvoering programma en samenwerking en coördinatie Bureau EVF Bijdrage aan landelijke PUEF-3 projecten en deelname aan landelijke Coördinatie uitvoering en samenwerking Coördinatie Bureau EVF Bijdrage aan landelijke projecten 0 Deelname aan landelijke projectgroepen projectgroepen Anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving Profileren en beter bekend maken van het Bureau EVF Subtotaal Totaal De nummering en naamgeving van activiteiten en de ramingen van dit schema refereren aan het FUEV

13 BIJLAGE 3: BESCHIKBARE ADVIESUREN VAN HET BUREAU EVF SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN BESCHIKBARE ADVIESUREN VAN HET BUREAU EVF PER JAAR Gemeente Inwoners Gewicht Beschikbare adviesuren Achtkarspelen , Ameland , Boarnsterhim , Dantumadeel , Dongeradeel , Ferwerderadiel , Franekeradeel , Gaasterlân-Sleat , Harlingen , Heerenveen , Het Bildt , Kollumerland , Leeuwarden , Leeuwarderadeel , Lemsterland , Littenseradiel , Menaldumadeel , Ooststellingwerf , Opsterland , Schiermonnikoog 957 0, Skarsterlân , Smallingerland , Súdwest Fryslân , Terschelling , Tytsjerksteradiel , Vlieland , Weststellingwerf , Totaal uren gemeenten 2988 Uren voor provincie i.v.m. Risicokaart 200 Uren voor Veiligheidsregio i.v.m. DVT 20 Uren voor organisatie en professionalisering 392 Totaal 3600

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Provincie Fryslan mei 2011 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 dossier : AD3299.100.100 registratienummer : GO-GR20110065 versie

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 Programmajaar 2008

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 Programmajaar 2008 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 Programmajaar 2008 Basisdocument vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 14 februari 2006 Geactualiseerd programma voor

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Kwartaal 3 2016 Grondprijsontwikkeling in de provincie Friesland De ontwikkeling van de grondprijzen in de provincie Friesland is in onderstaande figuur 1 en tabel

Nadere informatie

Model Bestuursconvenant September 2009

Model Bestuursconvenant September 2009 Model Bestuursconvenant September 2009 Partijen bij dit convenant zijn: A I Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (XX), gevestigd te (XX) ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Partijen 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder IJ.J.

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes. 1. 0 4 jarigen Sinds 1 januari 2004 gebruiken Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg Zuidwest Friesland een nieuw risicoregistratiesysteem. Doel van deze risicoregistratie is

Nadere informatie

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur);

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur); bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WE THE NORTH 1. provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Gräper; 2. de provincie Fryslân, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo Terneuzen Pagina 1 van 10 Pagina 2 van 10 BESTUURSOVEREENKOMST ONDERSTEUNING BRZO De ondergetekenden: Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen, ten dezen

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid. COLOFON Het rapport Fries Jeugd

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid Datum 08 oktober 2015 Onderwerp Herberekening adviestaken omgevingsrecht Bijlage ten behoeve van agendapunt

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CONVENANT De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW enerzijds, en de stichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt.

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Lijkt sporten u leuk? Iedereen kan sporten! Het is fantastisch om te doen en sporten brengt vooral veel plezier en ontspanning.

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Zaaknummer : 155718 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Collegevergadering : 23 november 2015 agendapunt

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Jaarprogramma 2009 Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Waar is aandacht voor externe veiligheid goed voor? Het lijkt

Nadere informatie

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN WAD DEN EILANDEN Pl eenteame1ana gemeente SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN Ministennvan Binnenlandse Zaken en Knninkrijksrelaties Provincie Noord-Holland provinsje fryslân provincie fryslân b schiv

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

Demografische gegevens

Demografische gegevens 1. Algemeen Op 1 januari 2003 telde Fryslân 154.273 jeugdigen tussen 0 en 18 jaar; 79.241 jongens en 75.032 meisjes. Op basis van de leeftijden die een schoolperiode inluiden (of afsluiten), is een verdeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman Zaaknummer : BB14.00251

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF Concept 0.3 Notitie Van Klaas Bosma en Mark Feijt Datum 6 september 2013 Onderwerp Addendum Rapportage Vastgoed VRF 1. Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst Regionale Inkoop Sociale Domein A i DIENSTVERLENINGS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "REGIONALE INKOOP SOCIALE DOMEIN" De ondergetekenden: 1. De gemeente Zeevang,gevestigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 PARTIJEN: De provincie Zuid Holland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Verkeer

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

Onderzoeksplan Wmo2015 in Fryslân Samen in de zorg of in de zorgen?

Onderzoeksplan Wmo2015 in Fryslân Samen in de zorg of in de zorgen? Onderzoeksplan Wmo2015 in Fryslân Samen in de zorg of in de zorgen? Gezamenlijk rekenkamer(commissie)onderzoek naar de WMO in zestien Friese gemeenten 17 oktober 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Achtergrond:

Nadere informatie

Naam Vorm Doel / Taak Deelnemende gemeenten/ organisaties

Naam Vorm Doel / Taak Deelnemende gemeenten/ organisaties Privaatrechtelijke samenwerking Samenwerking tussen gemeenten is op verschillende manieren vorm te geven en met verschillende juridische structuren in zowel het privaatrecht als het publiekrecht. Binnen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Onderwerp : Benoeming leden welstandscommisie

Onderwerp : Benoeming leden welstandscommisie Aan de Gemeenteraad Raad Status 8 maart 2007 Besluitvormend Onderwerp Benoeming leden welstandscommisie Hûs en Hiem Punt no. 8 Korte toelichting In artikel 9.3 van de Bouwverordening is opgenomen dat de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43910 december 2015 Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden De ondergetekenden: 1. de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, zetelend

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN Herzien en vastgesteld op 06 juni 2016 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) Boxtel en Haaren Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten

Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Het Bildt, Dantumadeel, Dongeradeel,

Nadere informatie

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie

Nadere informatie

1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn

1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn : Afwijkingen en aanvullingen op de DNR 2011 1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn rekening en risico derden buiten zijn bureau inschakelen,

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

Voorstel van het College De Verordening individuele studietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel 2015 vaststellen.

Voorstel van het College De Verordening individuele studietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel 2015 vaststellen. Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 11 Status : Besluitvormend Programma : (8) Werk & Bijstand Portefeuillehouder : H. Rijpstra Behandelend ambt. : Chris Koopmans E-mail : ckoopmans@t-diel.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Ondergetekenden: De gemeente LEIDERDORP, opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Conceptverslag van de AB vergadering 11 februari 2013 van in de raadszaal in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden aan het Hofplein 38.

Conceptverslag van de AB vergadering 11 februari 2013 van in de raadszaal in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden aan het Hofplein 38. Conceptverslag van de AB vergadering 11 februari 2013 van 10.00 11.30 in de raadszaal in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden aan het Hofplein 38. 2 Aanwezig: De heer J.G. Kramer De heer N.J. Oud Mevrouw

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Overzicht begraaf- overlijdens en diaconierekeningboeken

Overzicht begraaf- overlijdens en diaconierekeningboeken Overzicht begraaf- overlijdens en diaconierekeningboeken Begr. = begraafboek Overl. = overlijdensregister Rek. = diaconierekeningboek Wijzigingsdatum 19-2-2010 NIET GEREED OP INTERNET GECONTROLEERD Achtkarspelen

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Huishoudelijk Reglement klachtencommissies politie 2013 De klachtencommissies, vertegenwoordigd door haar voorzitters, overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels over hun werkwijze en die van de

Nadere informatie

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K Barentsze J S L A N D che Oceaan Witte Z F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn Oostzee E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D Noordzee DENEMARKEN Kopenhagen

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

CONVENANT. Werkgeverschap voor het brandweerpersoneel Meldkamer Noord-Nederland. Definitief

CONVENANT. Werkgeverschap voor het brandweerpersoneel Meldkamer Noord-Nederland. Definitief CONVENANT Werkgeverschap voor het brandweerpersoneel Meldkamer Noord-Nederland Definitief 1 De ondergetekenden: 1. Het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen,

Nadere informatie