SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN Programmabureau Externe Veiligheid Fryslân mei 2011 Document vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 30 augustus 2011

2 INHOUD Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4 2 COÖRDINATIE EN TOEZICHT 5 3 TAKEN EN CAPACITEITEN 5 4 BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 5 5 UITVOERING VAN DE STRUCTURELE TAKEN 6 6 MONITORING EN EVALUATIE 6 7 FINANCIËLE BEPALINGEN 7 8 INFORMATIE, OVERLEG, WIJZIGING 7 9 DUUR, VOORTZETTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 7 10 SLOTBEPALINGEN 8 BIJLAGE 1: Structurele taken waarvoor de samenwerking geldt BIJLAGE 2: Taakverdeling en capaciteiten BIJLAGE 3: Beschikbare adviesuren van het Bureau EVF Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 1

3 De samenwerkende partijen in de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân: 1. De provincie Fryslân, zetelend te Leeuwarden, ten deze namens het College van Gedeputeerde Staten rechtsgeldig vertegenwoordigd door..; 2. De Veiligheidsregio Fryslân, zetelend te Leeuwarden, ten deze namens het Dagelijks Bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door..; 3. De gemeente Achtkarspelen, zetelend te Buitenpost, ten deze namens het College van 4. De gemeente Ameland, zetelend te Hollum, ten deze namens het College van Burgemeester en 5. De gemeente Boarnsterhim, zetelend te Grou, ten deze namens het College van Burgemeester en 6. De gemeente Dantumadeel, zetelend te Damwoude, ten deze namens het College van 7. De gemeente Dongeradeel, zetelend te Dokkum, ten deze namens het College van Burgemeester en 8. De gemeente Ferwerderadiel, zetelend te Ferwert, ten deze namens het College van Burgemeester en 9. De gemeente Franekeradeel, zetelend te Franeker, ten deze namens het College van Burgemeester en 10. De gemeente Gaasterlân-Sleat, zetelend te Balk, ten deze namens het College van Burgemeester en 11. De gemeente Harlingen, zetelend te Harlingen, ten deze namens het College van Burgemeester en 12. De gemeente Heerenveen, zetelend te Heerenveen, ten deze namens het College van 13. De gemeente Het Bildt, zetelend te Sint Annaparochie, ten deze namens het College van 14. De gemeente Kollumerland, zetelend te Kollum, ten deze namens het College van Burgemeester en 15. De gemeente Leeuwarden, zetelend te Leeuwarden, ten deze namens het College van 16. De gemeente Leeuwarderadeel, zetelend te Stiens, ten deze namens het College van Burgemeester en 17. De gemeente Lemsterland, zetelend te Lemmer, ten deze namens het College van Burgemeester en 18. De gemeente Littenseradiel, zetelend te Wommels, ten deze namens het College van Burgemeester en Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 2

4 19. De gemeente Menaldumadeel, zetelend te Menaldum, ten deze namens het College van 20. De gemeente Ooststellingwerf, zetelend te Oosterwolde, ten deze namens het College van 21. De gemeente Opsterland, zetelend te Beetsterzwaag, ten deze namens het College van 22. De gemeente Schiermonnikoog, zetelend te Schiermonnikoog, ten deze namens het College van 23. De gemeente Skarsterlân, zetelend te Joure, ten deze namens het College van Burgemeester en 24. De gemeente Smallingerland, zetelend te Drachten, ten deze namens het College van Burgemeester en 25. De gemeente Súdwest Fryslân, zetelend te Sneek, ten deze namens het College van Burgemeester en Wethouders rechtsgeldig vertegenwoordigd door..; 26. De gemeente Terschelling, zetelend te West-Terschelling, ten deze namens het College van 27. De gemeente Tytsjerksteradiel, zetelend te Burgum, ten deze namens het College van Burgemeester en 28. De gemeente Vlieland, zetelend te Vlieland, ten deze namens het College van Burgemeester en 29. De gemeente Weststellingwerf, zetelend te Wolvega, ten deze namens het College van Hierna gezamenlijk te noemen partijen, in aanmerking nemende dat: 1. De omvang van de externe veiligheidsproblematiek in Fryslân relatief gering is, maar dat wanneer deze problematiek aan de orde is, dit zeer specifieke kennis en kunde vereist; 2. Het om bovenstaande reden niet effectief en efficiënt is om bij elk bevoegd gezag een volledig expertiseprofiel voor externe veiligheid op te bouwen en te onderhouden, waardoor samenwerking tussen de partijen van belang is; 3. Partijen daarom reeds in 2008 overeen zijn gekomen om voor de uitvoering van een aantal wettelijke structurele externe veiligheidstaken van de partijen het Bureau Externe Veiligheid Fryslân op te richten en in stand te houden en daartoe een Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid hebben ondertekend; 4. Medio 2010 conform de bepalingen van artikel 16 uit voornoemde Samenwerkingsovereenkomst de samenwerking in het Bureau Externe Veiligheid Fryslân is geëvalueerd op efficiëntie en effectiviteit en deze evaluatie positief was; 5. Partijen in voornoemde Samenwerkingsovereenkomst de intentie hebben vastgelegd om bij een positieve evaluatie de samenwerking voort te zetten ná 2010; Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 3

5 Komen overeen om ook voor de periode 2011 tot en met 2014 samen te werken bij de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân onder de volgende bepalingen: 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen en afkortingen Stuurgroep EV: De Stuurgroep Externe Veiligheid houdt toezicht op de uitvoering van het Fries uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid In de Stuurgroep zijn de provincie Fryslân, de Veiligheidsregio Fryslân, de gemeenten uit de regio Noord Friesland, de gemeenten uit de regio Friese Wouden en de gemeenten uit de regio Sûd-West Fryslân op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. Programmabureau EV: Het Programmabureau Externe Veiligheid coördineert de uitvoering van het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid In het Programmabureau zijn de provincie Fryslân, de Veiligheidsregio Fryslân, de gemeenten uit de regio Noord Friesland, de gemeenten uit de regio Friese Wouden, de gemeenten uit de regio Sûd-West Fryslân en het Bureau Externe Veiligheid Fryslân op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. FUEV: Het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid wordt onder regie van de provincie Fryslân uitgevoerd en wordt gefinancierd vanuit een decentralisatie-uitkering van het rijk over de jaren 2011 tot en met Bureau EVF: Het Bureau Externe Veiligheid Fryslân verzorgt in het kader van de samenwerking de specialistische externe veiligheidstaken voor de partijen. Maatlat Externe Veiligheid: Instrument ter bepaling van de expertise die in kwalitatieve en kwantitatieve zin aanwezig moet zijn voor de uitvoering van wettelijke externe veiligheidstaken, ingesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. EV: Externe veiligheid Bevi: Besluit externe veiligheid inrichtingen Bevb: Besluit externe veiligheid buisleidingen Brzo: Besluit risico s zware ongevallen C-RNVGS: Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen Artikel 2 Doel van de samenwerking De samenwerking heeft tot doel om op een effectieve en efficiënte manier de benodigde menskracht en kennis beschikbaar te stellen, in te zetten en beschikbaar te houden voor de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân. Artikel 3 Vorm van de samenwerking De samenwerking houdt in dat het daartoe ingestelde Bureau EVF een aantal specialistische EV taken uitvoert voor partijen die zelf niet over de daartoe vereiste expertise beschikken. De taken waarvoor de partijen wel de vereiste expertise hebben worden door deze partijen zelf uitgevoerd. Artikel 4 Duur van de samenwerking De samenwerking geldt voor de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 december Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 wordt op basis van de resultaten van een evaluatie over de periode bepaald of, en zo ja in welke vorm, de samenwerking na 2014 wordt voortgezet. Bij een positieve uitkomst van de evaluatie is het de intentie van de partijen om ook na 2014 samen te werken in de uitvoering van de wettelijke EV taken. Artikel 5 Relatie samenwerkingsovereenkomst EV en FUEV In het FUEV zijn de projecten en de structurele activiteiten voor de periode benoemd. Het Uitvoeringsprogramma legt verder op basis van urenramingen de verdeling van de budgetten over de activiteiten en projecten vast. Daarnaast bepaalt het Uitvoeringsprogramma de verdeling van de taken over de Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 4

6 partijen. De organisatorische-, operationele-, financiële- en juridische aspecten van de uitvoering van de structurele activiteiten van het Uitvoeringsprogramma zijn vastgelegd in de voorliggende Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân De Samenwerkingsovereenkomst EV baseert zich daarbij op de verdeling van taken en budgetten van het Uitvoeringsprogramma. De uitvoering van de structurele Brzo activiteiten van het Uitvoeringsprogramma maken geen deel uit van de Samenwerkingsovereenkomst EV. Hiervoor is er in Noordelijk verband (Groningen, Fryslân en Drenthe) een aparte samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 2 COÖRDINATIE EN TOEZICHT Artikel 6 Coördinatie van de samenwerking Het Programmabureau Externe Veiligheid verzorgt tot en met 31 december 2014 de coördinatie van de samenwerking. Na evaluatie van de samenwerking over de periode en besluitvorming over voortzetting van de samenwerking, wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 op voorstel van het Programmabureau EV door de Stuurgroep EV bepaald of en zo ja hoe, de coördinatie na 2014 wordt geregeld. Artikel 7 Toezicht op de samenwerking De Provincie verzorgt tot en met 31 december 2014 het toezicht op de uitvoering van de samenwerking. Na evaluatie van de samenwerking over de periode en besluitvorming over voortzetting van de samenwerking, wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 op voorstel van het Programmabureau EV door de Stuurgroep EV bepaald of en zo ja hoe, het toezicht na 2014 wordt geregeld. 3 TAKEN EN CAPACITEITEN Artikel 8 Taken binnen de samenwerking De samenwerking tussen partijen geldt voor de structurele wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid die volgen uit het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid De structurele wettelijke taken waarvoor de samenwerking geldt, zijn beschreven in bijlage 1 van deze overeenkomst. Artikel 9 Taakverdeling en capaciteiten Voor uitvoering van de onder de samenwerking vallende taken gelden voor de periode de taakverdeling tussen partijen en het Bureau EVF en bijbehorende capaciteiten, zoals aangegeven in bijlage 2 van deze overeenkomst. Artikel 10 Actualisatie van taken en capaciteiten De taken en capaciteiten, zoals bedoeld onder artikel 8 en artikel 9, worden jaarlijks in het kader van het FUEV bijgesteld door het Programmabureau binnen de financiële ruimte die beschikbaar is. In het jaar volgend op de bijstelling gelden voor de samenwerking de nieuw vastgestelde taken en capaciteiten. 4 BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN Artikel 11 Instandhouding Partijen houden in stand en operationeel het reeds bestaande Bureau EVF. Het Bureau EVF is een expertisepool van gekwalificeerde EV deskundigen. De Milieuadviesdienst Noord Friesland te Leeuwarden biedt kantoorruimte aan het Bureau en voorziet in de bureaubenodigdheden. Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 5

7 Artikel 12 Samenstelling Het Bureau EVF is samengesteld uit EV deskundigen met een inzet en expertiseniveau die adequaat zijn voor de uitvoering van de taken die het Bureau uit hoofde van de samenwerking uitvoert. De EV deskundigen worden beschikbaar gesteld door partijen of vanuit samenwerkingsverbanden van de partijen. De inzet van de deskundigen voor de taken die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst wordt gefinancierd vanuit het FUEV. Artikel 13 Wijziging van de samenstelling Aanvulling of wijziging van de samenstelling van het Bureau EVF geschiedt door het Programmabureau EV. Bij werving wordt eerst schriftelijk aan partijen gevraagd om deskundigen te leveren. Indien dit onvoldoende resultaat biedt kan de Milieuadviesdienst Noord Friesland op verzoek van het Programmabureau EV ten behoeve van het Bureau EVF een vacature openstellen en deze vervullen. Het Programmabureau wijst voor de beoordeling en keuze van kandidaten een sollicitatiecommissie aan. Het expertiseniveau van kandidaten en de omvang van hun inzet dienen minimaal te voldoen aan de eisen van de Maatlat Externe Veiligheid. Artikel 14 Leveren van aandeel in de samenwerking Partijen die hun aandeel aan deskundigheid in de samenwerking leveren, zijn hiervoor verantwoordelijk. Indien een partij daarbij in gebreke blijft kan de Stuurgroep EV op voorstel van het Programmabureau EV op een andere wijze laten voorzien in de personele inzet of het product. In deze gevallen kan de Stuurgroep Externe Veiligheid besluiten om de financiële vergoeding vanuit het FUEV aan de partij die in gebreke blijft te korten met de kosten van de vervangende personele inzet of het vervangende product. 5 UITVOERING VAN DE STRUCTURELE TAKEN Artikel 15 Reguliere inzet van het Bureau EVF Partijen die zelf niet voldoen aan de Maatlat Externe Veiligheid, brengen de uitvoering van de taken, die in bijlage 2 aan Bureau EVF zijn toebedeeld, daadwerkelijk onder bij het Bureau EVF. Per partij heeft het Bureau EVF hiervoor een gelimiteerd aantal adviesuren beschikbaar. Deze adviesuren worden gefinancierd uit het FUEV Het aantal adviesuren per partij per jaar is aangegeven in bijlage 3. De adviesuren per gemeente zijn in overleg met het Bureau EVF per taak en jaar uitwisselbaar. Bij overschrijding van het aantal beschikbare adviesuren van een partij worden de meerkosten aan de betreffende partij in rekening gebracht. Artikel 16 Bepaling van het aantal adviesuren Het aantal beschikbare adviesuren per partij wordt bepaald door het totaal aan beschikbare uren die zijn toebedeeld aan het bureau EVF over de partijen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per gemeente. De verdeling van de beschikbare uren wordt jaarlijks door het Programmabureau EV geactualiseerd. Artikel 17 Overige inzet van het Bureau EVF Partijen kunnen ervoor kiezen om ook andere EV taken uit het overzicht van bijlage 1 bij het Bureau EVF neer te leggen. Deze taken kunnen niet ten laste worden gebracht van de voor de betreffende partij gereserveerde uren. De kosten voor deze taken worden aan de betreffende partij in rekening gebracht. Partijen die EV-taken die onder de samenwerking aan het Bureau EVF zijn toebedeeld, zelf uitvoeren, ontvangen hiervoor geen vergoeding vanuit het FUEV. 6 MONITORING EN EVALUATIE Artikel 18 Monitoring Ten behoeve van evaluatiedoeleinden vindt monitoring van de samenwerking plaats. Deze bestaat uit monitoring van de inzet in bestede uren per taak, per partij en per jaar en monitoring van de tevredenheid met Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 6

8 de samenwerking bij de partijen die het Bureau EVF inschakelen. De monitoring van de inzet vindt plaats door het Bureau EVF. De monitoring van de tevredenheid vindt namens het Programmabureau plaats door de provincie Fryslân. Artikel 19 Evaluatie In het derde kwartaal van 2014 wordt een evaluatie uitgevoerd van de samenwerking over de jaren Het initiatief voor deze evaluatie wordt genomen door het Programmabureau EV. De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Het Programmabureau EV stelt op basis van het resultaat van de evaluatie een voorstel op voor samenwerking ná 2014 en legt dit samen met het resultaat van de evaluatie voor aan de Stuurgroep EV. De Stuurgroep EV legt, na goedkeuring van het voorstel, het resultaat van de evaluatie en het voorstel voor samenwerking ná 2014 ter besluitvorming voor aan partijen. 7 FINANCIËLE BEPALINGEN Artikel 20 Beschikbaarstelling van financiële middelen Gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst worden de financiële middelen voor de uitvoering van de structurele EV taken aan betreffende partijen beschikbaar gesteld via subsidiëring door de provincie. Op deze subsidieverstrekking is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 van toepassing en de aanvullend daarop gestelde voorwaarden van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu. Op grond van de genoemde subsidieverordening is bevoorschotting mogelijk. De afrekening vindt jaarlijks plaats op basis van nacalculatie. De bepaling van de subsidiebedragen vindt plaats op basis van uurtarieven voor de uit te voeren taken die overeenkomstig zijn met de door Gedeputeerde Staten van Fryslân jaarlijks vastgestelde uurtarieven. Partijen hebben de mogelijkheid om gemotiveerd van deze uurtarieven af te wijken. Artikel 21 Verdeling budgetten over partijen De verdeling van de budgetten voor de uitvoerig van de structurele externe veiligheidstaken vindt plaats aan de hand van de taakverdeling en capaciteitsramingen zoals bedoeld in artikel 9 met inachtneming van jaarlijkse wijzigingen zoals bedoeld in artikel INFORMATIE, OVERLEG, WIJZIGING Artikel 22 Informatieverstrekking Partijen zijn gehouden elkaar onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die voor een goede uitvoering van deze overeenkomst van belang kunnen zijn. Artikel 23 Overleg en wijziging In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet zullen partijen tijdig in goed overleg tot afspraken komen, daaronder begrepen zo nodig wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, hetgeen slechts schriftelijk en met instemming van alle aan de samenwerking deelnemende partijen mogelijk is. Daarbij wordt tevens het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging of aanvulling bepaald. 9 DUUR, VOORTZETTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST Artikel 24 Duur van de overeenkomst De overeenkomst gaat in op 1 juni 2011 en geldt voor de resterende looptijd van het FUEV , dat wil zeggen dat de overeenkomst eindigt per 31 december Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 7

9 Artikel 25 Voortzetting van de overeenkomst Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 wordt op basis van de resultaten van een evaluatie over de periode bepaald of en, zo ja in welke vorm de samenwerking na 2014 wordt voortgezet. Het Programmabureau EV neemt het initiatief voor de evaluatie en stelt een voorstel op. De Stuurgroep EV beoordeelt dit voorstel en legt het voor aan partijen. Artikel 26 Beëindiging van de overeenkomst Opzegging van de overeenkomst gedurende de looptijd door één van partijen is alleen mogelijk na een ernstige, toerekenbare tekortkoming van één of meer partijen in de nakoming daarvan, dan wel wegens een onvoorziene wijziging van omstandigheden als bedoel in artikel 6:258 BW. Ontbinding van de overeenkomst wegens een ernstige, toerekenbare tekortkoming in de nakoming ervan, is slechts mogelijk nadat de partij die niet nakomt, deugdelijk in gebreke is gesteld. 10 SLOTBEPALINGEN Artikel 27 Wettelijke verantwoordelijkheid De samenwerking tussen partijen laat de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de uitvoering van de taken van elk der partijen onverlet. Artikel 28 Geschillen Eventuele geschillen die uit de overeenkomst mochten voortvloeien, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Partijen verplichten zich om zich daartoe tot het uiterste in te spannen. Een geschil bestaat indien een of meer partijen zulks schriftelijk aan de andere partijen meedeelt, onder aanduiding van het geschil. Bij zulk een mededeling zal de desbetreffende partij tevens haar zienswijze over het geschil en een voorstel voor een mogelijke oplossing vermelden. Indien een geschil niet in der minne blijkt te kunnen worden opgelost, zal dit, onverminderd het bepaalde in artikel 7:1 Awb, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. Artikel 29 Bijlagen Bijlagen 1 tot en met 3 van deze overeenkomst, alsmede later geactualiseerde bijlagen maken onverkort deel uit van deze overeenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 8

10 BIJLAGE 1: STRUCTURELE TAKEN WAARVOOR DE SAMENWERKING GELDT Risico-inventarisatie (RI) A1 Compleet en actueel houden van de provinciale Risicokaart en het bijhouden van RRGS en ISOR. A2 Borgen in en uniform houden van werkprocessen ten behoeve van het actueel houden van de Risicokaart en het verbeteren van de kwaliteit van de invoer van gegevens in RRGS en ISOR. In het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) worden risicovolle situaties met gevaarlijke stoffen vastgelegd. In het Informatiesysteem Overige Ramptypen (ISOR) worden overige ramptypen en kwetsbare objecten geregistreerd. De gegevens uit RRGS en ISOR komen in de provinciale Risicokaart (RK). Voor de professionele risicokaart worden aanvullende gegevens voor hulpdiensten aangeleverd. Voor het beheer van de Risicokaart vinden in onderlinge afstemming met de nadere provincies coördinerende werkzaamheden plaats. Gemeenten en provincie dienen het actueel houden van de Risicokaart in de betreffende werkprocessen vast te leggen, zodat de invoer in RRGS en ISOR regelmatig plaatsvindt en van goede kwaliteit is. Hiertoe vinden assisterende en coördinerende werkzaamheden plaats. Milieu en externe veiligheid (MI) A1 A2 Actueel houden van het overzicht van aantallen Bevi-inrichtingen en de actualiteit van omgevingsvergunningen. Actueel houden van omgevingsvergunningen voor wat betreft EV. Jaarlijks wordt het aantal bedrijven geïnventariseerd dat onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt. Tevens vindt voor deze bedrijven jaarlijks monitoring plaats van de actualiteit van de omgevingsvergunningen voor wat betreft het onderdeel EV. De EV-paragraaf van omgevingsvergunningen moet actueel gehouden worden. Deze vergunningen worden daartoe voorzien van een adequate EV-paragraaf met voorschriften en considerans met een verantwoording van het groepsrisico. De Veiligheidsregio verleent hierbij een wettelijk voorgeschreven advies. Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO) A1 A2 Opnemen EV in ruimtelijke plannen: daarbij toepassing van de kwaliteitscriteria voor EVparagrafen, verantwoording van het groepsrisico en toepassing van de digitale veiligheidstoets. Implementeren en beheer van de digitale veiligheidstoets Externe veiligheid dient een vanzelfsprekend en transparant thema in het totstandkomings-, afwegings- en besluitvormingsproces van ruimtelijke plannen te zijn. Dit betreft de doorwerking van Bevi, C-RNVGS en Bevb, bij voorkeur in een EV-paragraaf. Een adequate verantwoording van het groepsrisico is hierbij belangrijk. In de vorige programmaperiode is de digitale veiligheidstoets ontwikkeld. Deze toets is een waardevol instrument voor het beoordelen van de wijze waarop EV in bestemmingsplannen en vergunningen moet worden opgenomen. Deze toets dient te worden beheerd en in de relevante werkprocessen te worden opgenomen.

11 Risicocommunicatie (RC) A1 Risicocommunicatie richting burgers door Friese gemeenten in samenwerking met de Veiligheidsregio en andere (inhoudelijk) betrokken partijen. Risicocommunicatie is communicatie over risico s waaraan mensen blootstaan voordat zich een ramp of incident voordoet. Communicatie over risico s wordt regionaal uitgevoerd. De samenwerking van de Veiligheidsregio met de Friese gemeenten en andere (inhoudelijk) betrokken partijen, moet worden onderhouden en geborgd om eenduidige, consistente en efficiënte risicocommunicatie in Fryslân mogelijk te maken. Organisatie en professionalisering (OP) A1 Programmamanagement bestaande uit de coördinatie van de uitvoering van het programma en de samenwerking, alsmede de coördinatie van het Bureau EVF Dit betreft werkzaamheden die nodig zijn voor de coördinatie van de uitvoering van het FUEV , voor de coördinatie van en voor het toezicht op de EV samenwerking, voor het organiseren van het Programmabureau EV en het aansturen van de Stuurgroep EV en voor de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden van het Bureau EVF. A2 Bijdrage aan landelijke EV projecten en deelname aan programma- en projectgroepen. De gezamenlijke provincies voeren in IPO kader projecten uit die gericht zijn op het verbeteren van de beleidsuitvoering voor EV. Deze projecten zijn gericht op onder andere risicocommunicatie, EV monitoring, EV scholing en EV in milieuvergunningen. Vanuit het FUEV vindt een structurele financiële bijdrage plaats aan deze projecten en daarnaast is er een structurele vertegenwoordiging vanuit Fryslân in IPO programmagroepen en projectgroepen. A3 Anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving. Voor het blijvend goed functioneren van de Friese EV samenwerking is het van belang om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rond EV, zodat tijdig kan worden ingespeeld op veranderingen of nieuwe wettelijke verplichtingen. A4 Profileren en beter bekend maken van het Bureau EVF. Uit de evaluatie over de periode is gebleken dat de bekendheid van de mogelijkheden van het Bureau EVF bij de partijen beter moet worden. Daartoe wordt in de programmaperiode ingezet op profilering en verbetering van de bekendheid van het Bureau EVF. De nummering en naamgeving van activiteiten in dit overzicht refereren aan het FUEV

12 BIJLAGE 2: TAAKVERDELING EN CAPACITEITEN RI A1 A2 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN - TAAKVERDELING EN CAPACITEITEN AANGEGEVEN IN UREN Veiligheidsregio Bureau EVF Provincie Fryslân Friese gemeenten Totaal totaal uren Risico-inventarisatie Compleet en actueel houden van de Bijhouden RRGS Risicokaart Bijhouden ISOR Netwerkbezoeken Nieuwsbrief Borgen in en uniform houden van Borging RRGS werkprocessen voor het actueel houden Borging ISOR van de Risicokaart Beheer en coördinatie Subtotaal MI Milieu en EV A1 Actueel houden van overzicht aantallen Bevi-inrichtingen en actualiteit van omgevingsvergunningen A2 Actueel houden van EV paragraaf en GR considerans omgevingsvergunningen Aanvullende berekeningen Beantwoording algemene vragen over EV Advies VR vergunningen A3 Uitvoeren van Brzo-inspecties, inclusief Uitvoeren inspecties inclusief overhead overhead (beleid, inspectieprogramma, Landelijke overleggen inspectieplannen, overleggen, administratie en handhaving) plus Netwerkdag netwerkdag en landelijke overleggen 0 Subtotaal RO A1 Ruimtelijke ordening en EV Opnemen EV in RO-plannen: met EV paragraaf en GR verantwoording kwaliteitscriteria voor EV-paragrafen, Aanvullende berekeningen verantwoording groepsrisico en digitale Beantwoording algemene vragen EV veiligheidstoets Advies VR ruimtelijke plannen A2 Implementatie en beheer digitale Implementatie digitale veiligheidstoets veiligheidstoets Beheer digitale veiligheidstoets Subtotaal RC Risicocommunicatie A1 Risicocommunicatie door Veiligheidsregio Fryslân en Friese gemeenten richting burgers Subtotaal OP Organisatie en professionalisering A1 A2 A3 A4 Programmamanagement: coordinatie uitvoering programma en samenwerking en coördinatie Bureau EVF Bijdrage aan landelijke PUEF-3 projecten en deelname aan landelijke Coördinatie uitvoering en samenwerking Coördinatie Bureau EVF Bijdrage aan landelijke projecten 0 Deelname aan landelijke projectgroepen projectgroepen Anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving Profileren en beter bekend maken van het Bureau EVF Subtotaal Totaal De nummering en naamgeving van activiteiten en de ramingen van dit schema refereren aan het FUEV

13 BIJLAGE 3: BESCHIKBARE ADVIESUREN VAN HET BUREAU EVF SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN BESCHIKBARE ADVIESUREN VAN HET BUREAU EVF PER JAAR Gemeente Inwoners Gewicht Beschikbare adviesuren Achtkarspelen , Ameland , Boarnsterhim , Dantumadeel , Dongeradeel , Ferwerderadiel , Franekeradeel , Gaasterlân-Sleat , Harlingen , Heerenveen , Het Bildt , Kollumerland , Leeuwarden , Leeuwarderadeel , Lemsterland , Littenseradiel , Menaldumadeel , Ooststellingwerf , Opsterland , Schiermonnikoog 957 0, Skarsterlân , Smallingerland , Súdwest Fryslân , Terschelling , Tytsjerksteradiel , Vlieland , Weststellingwerf , Totaal uren gemeenten 2988 Uren voor provincie i.v.m. Risicokaart 200 Uren voor Veiligheidsregio i.v.m. DVT 20 Uren voor organisatie en professionalisering 392 Totaal 3600

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014 Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GU) 2011-2014 Actualisatie 2012 Veiligheidsregio s Veiligheidsregioís Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid OLDEBROEK HATTEM WGR-regio

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zo aan Huis

Algemene voorwaarden Zo aan Huis Algemene voorwaarden Zo aan Huis Versie januari 2015 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 4 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren.

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren. Pagina 1 Juni 2015 Algemene Inhuurvoorwaarden Radboudumc 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond. Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. r? ţ\

DCMR milieudienst Rijnmond. Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. r? ţ\ m DCMR milieudienst Rijnmond Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Krimpen aan den IJssel r? ţ\ 1 m DCMR milieudienst Rijnmond Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie