SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN Programmabureau Externe Veiligheid Fryslân mei 2011 Document vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 30 augustus 2011

2 INHOUD Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4 2 COÖRDINATIE EN TOEZICHT 5 3 TAKEN EN CAPACITEITEN 5 4 BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 5 5 UITVOERING VAN DE STRUCTURELE TAKEN 6 6 MONITORING EN EVALUATIE 6 7 FINANCIËLE BEPALINGEN 7 8 INFORMATIE, OVERLEG, WIJZIGING 7 9 DUUR, VOORTZETTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 7 10 SLOTBEPALINGEN 8 BIJLAGE 1: Structurele taken waarvoor de samenwerking geldt BIJLAGE 2: Taakverdeling en capaciteiten BIJLAGE 3: Beschikbare adviesuren van het Bureau EVF Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 1

3 De samenwerkende partijen in de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân: 1. De provincie Fryslân, zetelend te Leeuwarden, ten deze namens het College van Gedeputeerde Staten rechtsgeldig vertegenwoordigd door..; 2. De Veiligheidsregio Fryslân, zetelend te Leeuwarden, ten deze namens het Dagelijks Bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door..; 3. De gemeente Achtkarspelen, zetelend te Buitenpost, ten deze namens het College van 4. De gemeente Ameland, zetelend te Hollum, ten deze namens het College van Burgemeester en 5. De gemeente Boarnsterhim, zetelend te Grou, ten deze namens het College van Burgemeester en 6. De gemeente Dantumadeel, zetelend te Damwoude, ten deze namens het College van 7. De gemeente Dongeradeel, zetelend te Dokkum, ten deze namens het College van Burgemeester en 8. De gemeente Ferwerderadiel, zetelend te Ferwert, ten deze namens het College van Burgemeester en 9. De gemeente Franekeradeel, zetelend te Franeker, ten deze namens het College van Burgemeester en 10. De gemeente Gaasterlân-Sleat, zetelend te Balk, ten deze namens het College van Burgemeester en 11. De gemeente Harlingen, zetelend te Harlingen, ten deze namens het College van Burgemeester en 12. De gemeente Heerenveen, zetelend te Heerenveen, ten deze namens het College van 13. De gemeente Het Bildt, zetelend te Sint Annaparochie, ten deze namens het College van 14. De gemeente Kollumerland, zetelend te Kollum, ten deze namens het College van Burgemeester en 15. De gemeente Leeuwarden, zetelend te Leeuwarden, ten deze namens het College van 16. De gemeente Leeuwarderadeel, zetelend te Stiens, ten deze namens het College van Burgemeester en 17. De gemeente Lemsterland, zetelend te Lemmer, ten deze namens het College van Burgemeester en 18. De gemeente Littenseradiel, zetelend te Wommels, ten deze namens het College van Burgemeester en Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 2

4 19. De gemeente Menaldumadeel, zetelend te Menaldum, ten deze namens het College van 20. De gemeente Ooststellingwerf, zetelend te Oosterwolde, ten deze namens het College van 21. De gemeente Opsterland, zetelend te Beetsterzwaag, ten deze namens het College van 22. De gemeente Schiermonnikoog, zetelend te Schiermonnikoog, ten deze namens het College van 23. De gemeente Skarsterlân, zetelend te Joure, ten deze namens het College van Burgemeester en 24. De gemeente Smallingerland, zetelend te Drachten, ten deze namens het College van Burgemeester en 25. De gemeente Súdwest Fryslân, zetelend te Sneek, ten deze namens het College van Burgemeester en Wethouders rechtsgeldig vertegenwoordigd door..; 26. De gemeente Terschelling, zetelend te West-Terschelling, ten deze namens het College van 27. De gemeente Tytsjerksteradiel, zetelend te Burgum, ten deze namens het College van Burgemeester en 28. De gemeente Vlieland, zetelend te Vlieland, ten deze namens het College van Burgemeester en 29. De gemeente Weststellingwerf, zetelend te Wolvega, ten deze namens het College van Hierna gezamenlijk te noemen partijen, in aanmerking nemende dat: 1. De omvang van de externe veiligheidsproblematiek in Fryslân relatief gering is, maar dat wanneer deze problematiek aan de orde is, dit zeer specifieke kennis en kunde vereist; 2. Het om bovenstaande reden niet effectief en efficiënt is om bij elk bevoegd gezag een volledig expertiseprofiel voor externe veiligheid op te bouwen en te onderhouden, waardoor samenwerking tussen de partijen van belang is; 3. Partijen daarom reeds in 2008 overeen zijn gekomen om voor de uitvoering van een aantal wettelijke structurele externe veiligheidstaken van de partijen het Bureau Externe Veiligheid Fryslân op te richten en in stand te houden en daartoe een Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid hebben ondertekend; 4. Medio 2010 conform de bepalingen van artikel 16 uit voornoemde Samenwerkingsovereenkomst de samenwerking in het Bureau Externe Veiligheid Fryslân is geëvalueerd op efficiëntie en effectiviteit en deze evaluatie positief was; 5. Partijen in voornoemde Samenwerkingsovereenkomst de intentie hebben vastgelegd om bij een positieve evaluatie de samenwerking voort te zetten ná 2010; Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 3

5 Komen overeen om ook voor de periode 2011 tot en met 2014 samen te werken bij de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân onder de volgende bepalingen: 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen en afkortingen Stuurgroep EV: De Stuurgroep Externe Veiligheid houdt toezicht op de uitvoering van het Fries uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid In de Stuurgroep zijn de provincie Fryslân, de Veiligheidsregio Fryslân, de gemeenten uit de regio Noord Friesland, de gemeenten uit de regio Friese Wouden en de gemeenten uit de regio Sûd-West Fryslân op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. Programmabureau EV: Het Programmabureau Externe Veiligheid coördineert de uitvoering van het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid In het Programmabureau zijn de provincie Fryslân, de Veiligheidsregio Fryslân, de gemeenten uit de regio Noord Friesland, de gemeenten uit de regio Friese Wouden, de gemeenten uit de regio Sûd-West Fryslân en het Bureau Externe Veiligheid Fryslân op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. FUEV: Het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid wordt onder regie van de provincie Fryslân uitgevoerd en wordt gefinancierd vanuit een decentralisatie-uitkering van het rijk over de jaren 2011 tot en met Bureau EVF: Het Bureau Externe Veiligheid Fryslân verzorgt in het kader van de samenwerking de specialistische externe veiligheidstaken voor de partijen. Maatlat Externe Veiligheid: Instrument ter bepaling van de expertise die in kwalitatieve en kwantitatieve zin aanwezig moet zijn voor de uitvoering van wettelijke externe veiligheidstaken, ingesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. EV: Externe veiligheid Bevi: Besluit externe veiligheid inrichtingen Bevb: Besluit externe veiligheid buisleidingen Brzo: Besluit risico s zware ongevallen C-RNVGS: Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen Artikel 2 Doel van de samenwerking De samenwerking heeft tot doel om op een effectieve en efficiënte manier de benodigde menskracht en kennis beschikbaar te stellen, in te zetten en beschikbaar te houden voor de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân. Artikel 3 Vorm van de samenwerking De samenwerking houdt in dat het daartoe ingestelde Bureau EVF een aantal specialistische EV taken uitvoert voor partijen die zelf niet over de daartoe vereiste expertise beschikken. De taken waarvoor de partijen wel de vereiste expertise hebben worden door deze partijen zelf uitgevoerd. Artikel 4 Duur van de samenwerking De samenwerking geldt voor de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 december Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 wordt op basis van de resultaten van een evaluatie over de periode bepaald of, en zo ja in welke vorm, de samenwerking na 2014 wordt voortgezet. Bij een positieve uitkomst van de evaluatie is het de intentie van de partijen om ook na 2014 samen te werken in de uitvoering van de wettelijke EV taken. Artikel 5 Relatie samenwerkingsovereenkomst EV en FUEV In het FUEV zijn de projecten en de structurele activiteiten voor de periode benoemd. Het Uitvoeringsprogramma legt verder op basis van urenramingen de verdeling van de budgetten over de activiteiten en projecten vast. Daarnaast bepaalt het Uitvoeringsprogramma de verdeling van de taken over de Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 4

6 partijen. De organisatorische-, operationele-, financiële- en juridische aspecten van de uitvoering van de structurele activiteiten van het Uitvoeringsprogramma zijn vastgelegd in de voorliggende Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân De Samenwerkingsovereenkomst EV baseert zich daarbij op de verdeling van taken en budgetten van het Uitvoeringsprogramma. De uitvoering van de structurele Brzo activiteiten van het Uitvoeringsprogramma maken geen deel uit van de Samenwerkingsovereenkomst EV. Hiervoor is er in Noordelijk verband (Groningen, Fryslân en Drenthe) een aparte samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 2 COÖRDINATIE EN TOEZICHT Artikel 6 Coördinatie van de samenwerking Het Programmabureau Externe Veiligheid verzorgt tot en met 31 december 2014 de coördinatie van de samenwerking. Na evaluatie van de samenwerking over de periode en besluitvorming over voortzetting van de samenwerking, wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 op voorstel van het Programmabureau EV door de Stuurgroep EV bepaald of en zo ja hoe, de coördinatie na 2014 wordt geregeld. Artikel 7 Toezicht op de samenwerking De Provincie verzorgt tot en met 31 december 2014 het toezicht op de uitvoering van de samenwerking. Na evaluatie van de samenwerking over de periode en besluitvorming over voortzetting van de samenwerking, wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 op voorstel van het Programmabureau EV door de Stuurgroep EV bepaald of en zo ja hoe, het toezicht na 2014 wordt geregeld. 3 TAKEN EN CAPACITEITEN Artikel 8 Taken binnen de samenwerking De samenwerking tussen partijen geldt voor de structurele wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid die volgen uit het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid De structurele wettelijke taken waarvoor de samenwerking geldt, zijn beschreven in bijlage 1 van deze overeenkomst. Artikel 9 Taakverdeling en capaciteiten Voor uitvoering van de onder de samenwerking vallende taken gelden voor de periode de taakverdeling tussen partijen en het Bureau EVF en bijbehorende capaciteiten, zoals aangegeven in bijlage 2 van deze overeenkomst. Artikel 10 Actualisatie van taken en capaciteiten De taken en capaciteiten, zoals bedoeld onder artikel 8 en artikel 9, worden jaarlijks in het kader van het FUEV bijgesteld door het Programmabureau binnen de financiële ruimte die beschikbaar is. In het jaar volgend op de bijstelling gelden voor de samenwerking de nieuw vastgestelde taken en capaciteiten. 4 BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN Artikel 11 Instandhouding Partijen houden in stand en operationeel het reeds bestaande Bureau EVF. Het Bureau EVF is een expertisepool van gekwalificeerde EV deskundigen. De Milieuadviesdienst Noord Friesland te Leeuwarden biedt kantoorruimte aan het Bureau en voorziet in de bureaubenodigdheden. Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 5

7 Artikel 12 Samenstelling Het Bureau EVF is samengesteld uit EV deskundigen met een inzet en expertiseniveau die adequaat zijn voor de uitvoering van de taken die het Bureau uit hoofde van de samenwerking uitvoert. De EV deskundigen worden beschikbaar gesteld door partijen of vanuit samenwerkingsverbanden van de partijen. De inzet van de deskundigen voor de taken die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst wordt gefinancierd vanuit het FUEV. Artikel 13 Wijziging van de samenstelling Aanvulling of wijziging van de samenstelling van het Bureau EVF geschiedt door het Programmabureau EV. Bij werving wordt eerst schriftelijk aan partijen gevraagd om deskundigen te leveren. Indien dit onvoldoende resultaat biedt kan de Milieuadviesdienst Noord Friesland op verzoek van het Programmabureau EV ten behoeve van het Bureau EVF een vacature openstellen en deze vervullen. Het Programmabureau wijst voor de beoordeling en keuze van kandidaten een sollicitatiecommissie aan. Het expertiseniveau van kandidaten en de omvang van hun inzet dienen minimaal te voldoen aan de eisen van de Maatlat Externe Veiligheid. Artikel 14 Leveren van aandeel in de samenwerking Partijen die hun aandeel aan deskundigheid in de samenwerking leveren, zijn hiervoor verantwoordelijk. Indien een partij daarbij in gebreke blijft kan de Stuurgroep EV op voorstel van het Programmabureau EV op een andere wijze laten voorzien in de personele inzet of het product. In deze gevallen kan de Stuurgroep Externe Veiligheid besluiten om de financiële vergoeding vanuit het FUEV aan de partij die in gebreke blijft te korten met de kosten van de vervangende personele inzet of het vervangende product. 5 UITVOERING VAN DE STRUCTURELE TAKEN Artikel 15 Reguliere inzet van het Bureau EVF Partijen die zelf niet voldoen aan de Maatlat Externe Veiligheid, brengen de uitvoering van de taken, die in bijlage 2 aan Bureau EVF zijn toebedeeld, daadwerkelijk onder bij het Bureau EVF. Per partij heeft het Bureau EVF hiervoor een gelimiteerd aantal adviesuren beschikbaar. Deze adviesuren worden gefinancierd uit het FUEV Het aantal adviesuren per partij per jaar is aangegeven in bijlage 3. De adviesuren per gemeente zijn in overleg met het Bureau EVF per taak en jaar uitwisselbaar. Bij overschrijding van het aantal beschikbare adviesuren van een partij worden de meerkosten aan de betreffende partij in rekening gebracht. Artikel 16 Bepaling van het aantal adviesuren Het aantal beschikbare adviesuren per partij wordt bepaald door het totaal aan beschikbare uren die zijn toebedeeld aan het bureau EVF over de partijen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per gemeente. De verdeling van de beschikbare uren wordt jaarlijks door het Programmabureau EV geactualiseerd. Artikel 17 Overige inzet van het Bureau EVF Partijen kunnen ervoor kiezen om ook andere EV taken uit het overzicht van bijlage 1 bij het Bureau EVF neer te leggen. Deze taken kunnen niet ten laste worden gebracht van de voor de betreffende partij gereserveerde uren. De kosten voor deze taken worden aan de betreffende partij in rekening gebracht. Partijen die EV-taken die onder de samenwerking aan het Bureau EVF zijn toebedeeld, zelf uitvoeren, ontvangen hiervoor geen vergoeding vanuit het FUEV. 6 MONITORING EN EVALUATIE Artikel 18 Monitoring Ten behoeve van evaluatiedoeleinden vindt monitoring van de samenwerking plaats. Deze bestaat uit monitoring van de inzet in bestede uren per taak, per partij en per jaar en monitoring van de tevredenheid met Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 6

8 de samenwerking bij de partijen die het Bureau EVF inschakelen. De monitoring van de inzet vindt plaats door het Bureau EVF. De monitoring van de tevredenheid vindt namens het Programmabureau plaats door de provincie Fryslân. Artikel 19 Evaluatie In het derde kwartaal van 2014 wordt een evaluatie uitgevoerd van de samenwerking over de jaren Het initiatief voor deze evaluatie wordt genomen door het Programmabureau EV. De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Het Programmabureau EV stelt op basis van het resultaat van de evaluatie een voorstel op voor samenwerking ná 2014 en legt dit samen met het resultaat van de evaluatie voor aan de Stuurgroep EV. De Stuurgroep EV legt, na goedkeuring van het voorstel, het resultaat van de evaluatie en het voorstel voor samenwerking ná 2014 ter besluitvorming voor aan partijen. 7 FINANCIËLE BEPALINGEN Artikel 20 Beschikbaarstelling van financiële middelen Gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst worden de financiële middelen voor de uitvoering van de structurele EV taken aan betreffende partijen beschikbaar gesteld via subsidiëring door de provincie. Op deze subsidieverstrekking is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 van toepassing en de aanvullend daarop gestelde voorwaarden van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu. Op grond van de genoemde subsidieverordening is bevoorschotting mogelijk. De afrekening vindt jaarlijks plaats op basis van nacalculatie. De bepaling van de subsidiebedragen vindt plaats op basis van uurtarieven voor de uit te voeren taken die overeenkomstig zijn met de door Gedeputeerde Staten van Fryslân jaarlijks vastgestelde uurtarieven. Partijen hebben de mogelijkheid om gemotiveerd van deze uurtarieven af te wijken. Artikel 21 Verdeling budgetten over partijen De verdeling van de budgetten voor de uitvoerig van de structurele externe veiligheidstaken vindt plaats aan de hand van de taakverdeling en capaciteitsramingen zoals bedoeld in artikel 9 met inachtneming van jaarlijkse wijzigingen zoals bedoeld in artikel INFORMATIE, OVERLEG, WIJZIGING Artikel 22 Informatieverstrekking Partijen zijn gehouden elkaar onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die voor een goede uitvoering van deze overeenkomst van belang kunnen zijn. Artikel 23 Overleg en wijziging In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet zullen partijen tijdig in goed overleg tot afspraken komen, daaronder begrepen zo nodig wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, hetgeen slechts schriftelijk en met instemming van alle aan de samenwerking deelnemende partijen mogelijk is. Daarbij wordt tevens het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging of aanvulling bepaald. 9 DUUR, VOORTZETTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST Artikel 24 Duur van de overeenkomst De overeenkomst gaat in op 1 juni 2011 en geldt voor de resterende looptijd van het FUEV , dat wil zeggen dat de overeenkomst eindigt per 31 december Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 7

9 Artikel 25 Voortzetting van de overeenkomst Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2014 wordt op basis van de resultaten van een evaluatie over de periode bepaald of en, zo ja in welke vorm de samenwerking na 2014 wordt voortgezet. Het Programmabureau EV neemt het initiatief voor de evaluatie en stelt een voorstel op. De Stuurgroep EV beoordeelt dit voorstel en legt het voor aan partijen. Artikel 26 Beëindiging van de overeenkomst Opzegging van de overeenkomst gedurende de looptijd door één van partijen is alleen mogelijk na een ernstige, toerekenbare tekortkoming van één of meer partijen in de nakoming daarvan, dan wel wegens een onvoorziene wijziging van omstandigheden als bedoel in artikel 6:258 BW. Ontbinding van de overeenkomst wegens een ernstige, toerekenbare tekortkoming in de nakoming ervan, is slechts mogelijk nadat de partij die niet nakomt, deugdelijk in gebreke is gesteld. 10 SLOTBEPALINGEN Artikel 27 Wettelijke verantwoordelijkheid De samenwerking tussen partijen laat de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de uitvoering van de taken van elk der partijen onverlet. Artikel 28 Geschillen Eventuele geschillen die uit de overeenkomst mochten voortvloeien, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Partijen verplichten zich om zich daartoe tot het uiterste in te spannen. Een geschil bestaat indien een of meer partijen zulks schriftelijk aan de andere partijen meedeelt, onder aanduiding van het geschil. Bij zulk een mededeling zal de desbetreffende partij tevens haar zienswijze over het geschil en een voorstel voor een mogelijke oplossing vermelden. Indien een geschil niet in der minne blijkt te kunnen worden opgelost, zal dit, onverminderd het bepaalde in artikel 7:1 Awb, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. Artikel 29 Bijlagen Bijlagen 1 tot en met 3 van deze overeenkomst, alsmede later geactualiseerde bijlagen maken onverkort deel uit van deze overeenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân pagina 8

10 BIJLAGE 1: STRUCTURELE TAKEN WAARVOOR DE SAMENWERKING GELDT Risico-inventarisatie (RI) A1 Compleet en actueel houden van de provinciale Risicokaart en het bijhouden van RRGS en ISOR. A2 Borgen in en uniform houden van werkprocessen ten behoeve van het actueel houden van de Risicokaart en het verbeteren van de kwaliteit van de invoer van gegevens in RRGS en ISOR. In het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) worden risicovolle situaties met gevaarlijke stoffen vastgelegd. In het Informatiesysteem Overige Ramptypen (ISOR) worden overige ramptypen en kwetsbare objecten geregistreerd. De gegevens uit RRGS en ISOR komen in de provinciale Risicokaart (RK). Voor de professionele risicokaart worden aanvullende gegevens voor hulpdiensten aangeleverd. Voor het beheer van de Risicokaart vinden in onderlinge afstemming met de nadere provincies coördinerende werkzaamheden plaats. Gemeenten en provincie dienen het actueel houden van de Risicokaart in de betreffende werkprocessen vast te leggen, zodat de invoer in RRGS en ISOR regelmatig plaatsvindt en van goede kwaliteit is. Hiertoe vinden assisterende en coördinerende werkzaamheden plaats. Milieu en externe veiligheid (MI) A1 A2 Actueel houden van het overzicht van aantallen Bevi-inrichtingen en de actualiteit van omgevingsvergunningen. Actueel houden van omgevingsvergunningen voor wat betreft EV. Jaarlijks wordt het aantal bedrijven geïnventariseerd dat onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt. Tevens vindt voor deze bedrijven jaarlijks monitoring plaats van de actualiteit van de omgevingsvergunningen voor wat betreft het onderdeel EV. De EV-paragraaf van omgevingsvergunningen moet actueel gehouden worden. Deze vergunningen worden daartoe voorzien van een adequate EV-paragraaf met voorschriften en considerans met een verantwoording van het groepsrisico. De Veiligheidsregio verleent hierbij een wettelijk voorgeschreven advies. Ruimtelijke ordening en externe veiligheid (RO) A1 A2 Opnemen EV in ruimtelijke plannen: daarbij toepassing van de kwaliteitscriteria voor EVparagrafen, verantwoording van het groepsrisico en toepassing van de digitale veiligheidstoets. Implementeren en beheer van de digitale veiligheidstoets Externe veiligheid dient een vanzelfsprekend en transparant thema in het totstandkomings-, afwegings- en besluitvormingsproces van ruimtelijke plannen te zijn. Dit betreft de doorwerking van Bevi, C-RNVGS en Bevb, bij voorkeur in een EV-paragraaf. Een adequate verantwoording van het groepsrisico is hierbij belangrijk. In de vorige programmaperiode is de digitale veiligheidstoets ontwikkeld. Deze toets is een waardevol instrument voor het beoordelen van de wijze waarop EV in bestemmingsplannen en vergunningen moet worden opgenomen. Deze toets dient te worden beheerd en in de relevante werkprocessen te worden opgenomen.

11 Risicocommunicatie (RC) A1 Risicocommunicatie richting burgers door Friese gemeenten in samenwerking met de Veiligheidsregio en andere (inhoudelijk) betrokken partijen. Risicocommunicatie is communicatie over risico s waaraan mensen blootstaan voordat zich een ramp of incident voordoet. Communicatie over risico s wordt regionaal uitgevoerd. De samenwerking van de Veiligheidsregio met de Friese gemeenten en andere (inhoudelijk) betrokken partijen, moet worden onderhouden en geborgd om eenduidige, consistente en efficiënte risicocommunicatie in Fryslân mogelijk te maken. Organisatie en professionalisering (OP) A1 Programmamanagement bestaande uit de coördinatie van de uitvoering van het programma en de samenwerking, alsmede de coördinatie van het Bureau EVF Dit betreft werkzaamheden die nodig zijn voor de coördinatie van de uitvoering van het FUEV , voor de coördinatie van en voor het toezicht op de EV samenwerking, voor het organiseren van het Programmabureau EV en het aansturen van de Stuurgroep EV en voor de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden van het Bureau EVF. A2 Bijdrage aan landelijke EV projecten en deelname aan programma- en projectgroepen. De gezamenlijke provincies voeren in IPO kader projecten uit die gericht zijn op het verbeteren van de beleidsuitvoering voor EV. Deze projecten zijn gericht op onder andere risicocommunicatie, EV monitoring, EV scholing en EV in milieuvergunningen. Vanuit het FUEV vindt een structurele financiële bijdrage plaats aan deze projecten en daarnaast is er een structurele vertegenwoordiging vanuit Fryslân in IPO programmagroepen en projectgroepen. A3 Anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving. Voor het blijvend goed functioneren van de Friese EV samenwerking is het van belang om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rond EV, zodat tijdig kan worden ingespeeld op veranderingen of nieuwe wettelijke verplichtingen. A4 Profileren en beter bekend maken van het Bureau EVF. Uit de evaluatie over de periode is gebleken dat de bekendheid van de mogelijkheden van het Bureau EVF bij de partijen beter moet worden. Daartoe wordt in de programmaperiode ingezet op profilering en verbetering van de bekendheid van het Bureau EVF. De nummering en naamgeving van activiteiten in dit overzicht refereren aan het FUEV

12 BIJLAGE 2: TAAKVERDELING EN CAPACITEITEN RI A1 A2 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN - TAAKVERDELING EN CAPACITEITEN AANGEGEVEN IN UREN Veiligheidsregio Bureau EVF Provincie Fryslân Friese gemeenten Totaal totaal uren Risico-inventarisatie Compleet en actueel houden van de Bijhouden RRGS Risicokaart Bijhouden ISOR Netwerkbezoeken Nieuwsbrief Borgen in en uniform houden van Borging RRGS werkprocessen voor het actueel houden Borging ISOR van de Risicokaart Beheer en coördinatie Subtotaal MI Milieu en EV A1 Actueel houden van overzicht aantallen Bevi-inrichtingen en actualiteit van omgevingsvergunningen A2 Actueel houden van EV paragraaf en GR considerans omgevingsvergunningen Aanvullende berekeningen Beantwoording algemene vragen over EV Advies VR vergunningen A3 Uitvoeren van Brzo-inspecties, inclusief Uitvoeren inspecties inclusief overhead overhead (beleid, inspectieprogramma, Landelijke overleggen inspectieplannen, overleggen, administratie en handhaving) plus Netwerkdag netwerkdag en landelijke overleggen 0 Subtotaal RO A1 Ruimtelijke ordening en EV Opnemen EV in RO-plannen: met EV paragraaf en GR verantwoording kwaliteitscriteria voor EV-paragrafen, Aanvullende berekeningen verantwoording groepsrisico en digitale Beantwoording algemene vragen EV veiligheidstoets Advies VR ruimtelijke plannen A2 Implementatie en beheer digitale Implementatie digitale veiligheidstoets veiligheidstoets Beheer digitale veiligheidstoets Subtotaal RC Risicocommunicatie A1 Risicocommunicatie door Veiligheidsregio Fryslân en Friese gemeenten richting burgers Subtotaal OP Organisatie en professionalisering A1 A2 A3 A4 Programmamanagement: coordinatie uitvoering programma en samenwerking en coördinatie Bureau EVF Bijdrage aan landelijke PUEF-3 projecten en deelname aan landelijke Coördinatie uitvoering en samenwerking Coördinatie Bureau EVF Bijdrage aan landelijke projecten 0 Deelname aan landelijke projectgroepen projectgroepen Anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving Profileren en beter bekend maken van het Bureau EVF Subtotaal Totaal De nummering en naamgeving van activiteiten en de ramingen van dit schema refereren aan het FUEV

13 BIJLAGE 3: BESCHIKBARE ADVIESUREN VAN HET BUREAU EVF SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN BESCHIKBARE ADVIESUREN VAN HET BUREAU EVF PER JAAR Gemeente Inwoners Gewicht Beschikbare adviesuren Achtkarspelen , Ameland , Boarnsterhim , Dantumadeel , Dongeradeel , Ferwerderadiel , Franekeradeel , Gaasterlân-Sleat , Harlingen , Heerenveen , Het Bildt , Kollumerland , Leeuwarden , Leeuwarderadeel , Lemsterland , Littenseradiel , Menaldumadeel , Ooststellingwerf , Opsterland , Schiermonnikoog 957 0, Skarsterlân , Smallingerland , Súdwest Fryslân , Terschelling , Tytsjerksteradiel , Vlieland , Weststellingwerf , Totaal uren gemeenten 2988 Uren voor provincie i.v.m. Risicokaart 200 Uren voor Veiligheidsregio i.v.m. DVT 20 Uren voor organisatie en professionalisering 392 Totaal 3600

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Provincie Fryslan mei 2011 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 dossier : AD3299.100.100 registratienummer : GO-GR20110065 versie

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 Programmajaar 2008

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 Programmajaar 2008 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 Programmajaar 2008 Basisdocument vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 14 februari 2006 Geactualiseerd programma voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Model Bestuursconvenant September 2009

Model Bestuursconvenant September 2009 Model Bestuursconvenant September 2009 Partijen bij dit convenant zijn: A I Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (XX), gevestigd te (XX) ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid Datum 08 oktober 2015 Onderwerp Herberekening adviestaken omgevingsrecht Bijlage ten behoeve van agendapunt

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid. COLOFON Het rapport Fries Jeugd

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Jaarprogramma 2009 Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Waar is aandacht voor externe veiligheid goed voor? Het lijkt

Nadere informatie

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt.

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Lijkt sporten u leuk? Iedereen kan sporten! Het is fantastisch om te doen en sporten brengt vooral veel plezier en ontspanning.

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman Zaaknummer : BB14.00251

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF Concept 0.3 Notitie Van Klaas Bosma en Mark Feijt Datum 6 september 2013 Onderwerp Addendum Rapportage Vastgoed VRF 1. Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Zaaknummer : 155718 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Collegevergadering : 23 november 2015 agendapunt

Nadere informatie

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst Regionale Inkoop Sociale Domein A i DIENSTVERLENINGS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "REGIONALE INKOOP SOCIALE DOMEIN" De ondergetekenden: 1. De gemeente Zeevang,gevestigd

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten

Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Het Bildt, Dantumadeel, Dongeradeel,

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Naam Vorm Doel / Taak Deelnemende gemeenten/ organisaties

Naam Vorm Doel / Taak Deelnemende gemeenten/ organisaties Privaatrechtelijke samenwerking Samenwerking tussen gemeenten is op verschillende manieren vorm te geven en met verschillende juridische structuren in zowel het privaatrecht als het publiekrecht. Binnen

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) Boxtel en Haaren Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K Barentsze J S L A N D che Oceaan Witte Z F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn Oostzee E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D Noordzee DENEMARKEN Kopenhagen

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43910 december 2015 Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Ondergetekenden: De gemeente LEIDERDORP, opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 december 2013 (ter goedkeuring)

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 december 2013 (ter goedkeuring) Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de FUMO Datum: 13 maart 2014 Tijd: 15.00 17.00 uur Plaats: FUMO, J.W. de Visserwei 10 in Grou 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Verslag

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

Register Gemeenschappelijke regeling(en) gemeente Stadskanaal

Register Gemeenschappelijke regeling(en) gemeente Stadskanaal Register Gemeenschappelijke regeling(en) gemeente Stadskanaal Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen bestuursorganen van decentrale overheden. Vaak zijn dit

Nadere informatie

CONVENANT. Werkgeverschap voor het brandweerpersoneel Meldkamer Noord-Nederland. Definitief

CONVENANT. Werkgeverschap voor het brandweerpersoneel Meldkamer Noord-Nederland. Definitief CONVENANT Werkgeverschap voor het brandweerpersoneel Meldkamer Noord-Nederland Definitief 1 De ondergetekenden: 1. Het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen,

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid en gedrag

Psychosociale gezondheid en gedrag Psychosociale gezondheid en gedrag 1. Criminaliteit 1.1 Criminaliteit onder Friese jongeren De meest genoemde vorm van criminaliteit waar Friese jongeren van 13 tot en met 18 jaar zich in 2004 schuldig

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011

Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011 Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân is gevestigd in Leeuwarden, Emmakade NZ

Nadere informatie

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Bijlage 2 Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst IKC 18 De ondergetekenden: 1. Stichting Onderwijs (O), sstatutair gevestigd te (1234 AA) (plaatsnaam) aan de (adres), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 10 oktober 2006 Nummer PS : PS2006WEM10 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie :WEM/BEM Registratienummer : 2006WEM004017i Portefeuillehouder : Binnekamp Titel : Eindrapportage

Nadere informatie

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Overeenkomst Rood voor Groen op bestaande landgoederen ONDERGETEKENDEN 1. De heer/mevrouw, wonende, te, hierna te noemen de Eigenaar of, gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inzake de oprichting van de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding (NNVO)

Samenwerkingsovereenkomst Inzake de oprichting van de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding (NNVO) Samenwerkingsovereenkomst Inzake de oprichting van de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienstopleiding (NNVO) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: in te stemmen met de inrichting en operationalisering van de centrumregeling sociaal domein Friese gemeenten.

Wy stelle jo foar te besluten om: in te stemmen met de inrichting en operationalisering van de centrumregeling sociaal domein Friese gemeenten. Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 19 Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : H.J. Urbach Taheakke :

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

urn in ii inn inn ii ii

urn in ii inn inn ii ii urn in ii inn inn ii ii B15-022966 BIJLAGE 01 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ondernemersvereniging Stad En

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking uitvoering taken sociale zaken gemeente Littenseradiel en de gemeente Súdwest Fryslân 2011.

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking uitvoering taken sociale zaken gemeente Littenseradiel en de gemeente Súdwest Fryslân 2011. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking uitvoering taken sociale zaken gemeente Littenseradiel en de gemeente Súdwest Fryslân 2011. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! De provincie Friesland vormt de geografische afbakening van Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Regionale Afspraken Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost. streekagenda voor Noordoost Fryslân

Regionale Afspraken Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost. streekagenda voor Noordoost Fryslân Regionale Afspraken Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost streekagenda voor Noordoost Fryslân oktober 2011 De ondergetekenden a. provincie Fryslân, vertegenwoordigd door gedeputeerde Johannes Kramer, daartoe

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Raamovereenkomst samenwerking GR VAST en Gemeente Leeuwarden.

BIJLAGE 1: Raamovereenkomst samenwerking GR VAST en Gemeente Leeuwarden. BIJLAGE 1: Raamovereenkomst samenwerking GR VAST en Gemeente Leeuwarden. De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeenschappelijke Regeling VAST, gevestigd te Harlingen, ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Bevolking Bevolking 2020 Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolk ing Potentiële beroepsbevolk Arbeidspartici ing 2020 patie Beroepsbevolk ing

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

jongens meisjes 18 jaar of ouder

jongens meisjes 18 jaar of ouder 2. Seksuele risico s en beschermingsgedrag In dit hoofdstuk wordt een aspect van het thema seksualiteit uitgewerkt, namelijk seksuele risico s en beschermingsgedrag. De informatie is onder andere gebaseerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 KOP VAN NOORD-HOLLAND

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 KOP VAN NOORD-HOLLAND STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16334 9 augustus 2012 CONVENANT VSV 2012 2015 KOP VAN NOORD-HOLLAND Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Gemeente Heerhugowaard & Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 131128 Ovk b&o roerende zaken versie 1.0 1 De ondergetekenden, Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Aan de Secretarissen van Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog

Aan de Secretarissen van Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog WADDENEILANDEN Aan de Secretarissen van Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog Datum: 01-09-2015 Onderwerp: centrumregeling gemeente Leeuwarden en de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA)

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) De ondertekenende partijen, De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA, penvoerder), in het bijzonder het

Nadere informatie

Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden

Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden Overdracht van raadsbevoegdheden Rekenkamer Leeuwarden Juli 2014 Colofon Samenstelling Rekenkamer Leeuwarden drs. P.L. Polhuis MA (voorzitter) ir. E. Voorwinde M.A. Hoekstra mw. J.E. Rijpma (secretaris)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de academische opleidingsschool ROSRijnland

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de academische opleidingsschool ROSRijnland Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de academische opleidingsschool ROSRijnland De ondertekenende partijen, Bonaventuracollege te Leiden Northgo College te Noordwijk Rijnlands Lyceum Sassenheim te

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

fluchskrift www.partoer.nl

fluchskrift www.partoer.nl Wonen, welzijn en zorg in de toekomst. Over de impact van extramuraliseren ZZP 1-4 Feiten en plannen Scheiden van wonen en zorg betekent dat wonen en zorg apart gefinancierd worden. De cliënt betaalt zelf

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie