Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015"

Transcriptie

1 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Leusden

2 Inhoudsopgave IVP 1 Inleiding 2 Organisatie en strategische partners 3 Analyse veiligheidsbeeld gemeente Leusden Prioriteiten en Ambities 5 Begroting en verantwoording 1

3 1 Inleiding Dat veiligheid niet het exclusieve domein van één organisatie of instantie is, is inmiddels gemeengoed in Nederland. Evenals het besef dat instanties en organisaties elkaar hard nodig hebben om onveiligheid te bestrijden; een integrale aanpak dus! Samenwerken in de veiligheidsketen betekent dat inspanningen van alle betrokkenen op het gebied van proactie, preventie, handhaving en repressie goed op elkaar zijn afgestemd, elkaar goed aanvullen en versterken. Zo dient er bijvoorbeeld bij het inzetten van preventieve maatregelen altijd te worden gezorgd voor de mogelijkheid om een repressieve follow-up te realiseren. Het behoeft geen betoog dat een dergelijke veelzijdige samenwerking goede coördinatie, afstemming en sturing vergt: de gemeentelijke regierol. De gemeente wil deze regierol invullen door het veiligheidsbeleid te initiëren, andere partijen te stimuleren en eventueel aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, onderlinge verbanden te leggen en waar nodig sturend op te treden. Kort samengevat: richting geven, coördineren met gezag en sturen op prestaties. In de voorbereidingsfase van deze nota is afgestemd met de interne en externe veiligheidspartners. Daarnaast is gebruik gemaakt van beschikbare gegevens vanuit onder meer de veiligheidsmonitor, de politieregistraties en beschikbare evaluaties. 2

4 2 Organisatie en strategische partners Binnen de gemeente zijn de verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid en leefbaarheid als volgt verdeeld: Burgemeester De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en is daarvoor als eerste aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk. De burgemeester heeft het opperbevel bij rampen, branden of grootschalige calamiteiten en is de gezagsdrager op het terrein van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. Op basis van de Politiewet kan de burgemeester voor de uitoefening van het gezag de nodige aanwijzingen geven aan de politie. De burgemeester vervult in relatie tot deze wettelijke taken een coördinerende rol binnen het integraal veiligheidsbeleid. Wethouders / college van burgemeester en wethouders Veiligheid werkt door op vele terreinen en heeft daardoor raakvlakken met bijna alle gemeentelijke afdelingen. Integrale veiligheid kan worden beschouwd als een collectieve verantwoordelijkheid van het gehele college. Om deze reden is het noodzakelijk dat het gehele college alert is op veiligheidsaspecten van het gemeentelijk beleid en een actieve rol vervult ten aanzien van integraal veiligheidsbeleid. De gemeenteraad De raad stelt de kaders vast en heeft een controlerende taak. De gemeenteraad zet veiligheid op de politieke agenda, stelt veiligheidsprioriteiten (kaders) vast en is (mede) betrokken bij het formuleren van de randvoorwaarden en/of middelen die nodig zijn voor een effectief integraal veiligheidsbeleid. Behalve de gemeente hebben burgers, wijkplatforms en vele andere organisaties een verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid. Burgers In de strijd tegen onveiligheid zijn burgers de belangrijkste veiligheidspartner van gemeenten, politie en OM. Burgers zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Van hen mag dus worden verwacht dat zij actief bijdragen om hun eigen veiligheid te vergroten. Uiteraard kent de eigen verantwoordelijkheid van burgers zijn grenzen: daar waar de veiligheid van onze bewoners, ondernemers en bezoekers daadwerkelijk gevaar loopt, moeten veiligheidsprofessionals klaarstaan om in te grijpen. Bijkomend voordeel van een actieve houding van burgers is dat is gebleken dat daarmee hun zelfredzaamheid wordt vergroot en tevens het gevoel van veiligheid wordt versterkt. De gemeente geeft geregeld preventieadviezen aan burgers via diverse mediakanalen, met name de gemeentepagina in de Leusder Krant. Burgers kunnen op vele manieren bijdragen aan veiligheid. Zo helpen straatfeesten en buurtbarbecues vaak de sociale cohesie in de eigen buurt te vergroten (En het sociaal cultureel planbureau concludeerde al: Een sociale wijk is een veilige wijk. ) Verder kunnen bewoners zorgen voor een schone omgeving door hun eigen straatje schoon te houden (verloedering trekt immers criminaliteit aan). Ook kunnen burgers onveilige en verdachte situaties signaleren door vaker 112 te bellen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 80 procent van de aanhoudingen op heterdaad wordt verricht, waarvan zestig procent wordt geïnitieerd door burgers (project heterdaadkracht). Binnen het project Burgernet worden deelnemers telefonisch voorzien van opsporingsinformatie om bijvoorbeeld mee uit te kijken naar een voortvluchtige verdachte of een vermist persoon. Leusden heeft positieve ervaringen opgedaan met de projecten school en schade, waar burgers met de veiligheidspartners hebben meegewerkt aan het verbeteren van de veiligheid op straat en rond de school. Er wordt in onze gemeente in toenemende mate gekozen voor een projectmatige aanpak van overlast in buurten, bijvoorbeeld door het organiseren van bewonersbijeenkomsten naar aanleiding van jongerenoverlast of andere maatschappelijke problemen. In buurten waar de onveiligheid zich manifesteert in de vorm van burenoverlast wordt Buurtbemiddeling ingezet. 3

5 Politie. Bij veiligheid en veiligheidsbeleid wordt veelal eerst naar de politie gekeken. Dat is begrijpelijk want de politie vervult een essentiële rol in het bevorderen van de veiligheid en in het optreden tegen criminaliteit. De politie beschikt bij uitstek over verschillende repressieve instrumenten maar werkt ook preventief aan het verbeteren van de veiligheid. Binnen de veiligheidszorg vormt de politiezorg een brug naar de partners in veiligheid. VRU De Veiligheidsregio Utrecht werkt aan de verbetering van de hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. Zij doen dit samen met de in de provincie Utrecht liggende gemeenten, brandweerkorpsen, de zorgketen, politie en overige veiligheidspartners. Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht wordt gevormd door de burgemeesters van de regiogemeenten. Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke rechtshandhaving en heeft gezag over de opsporingstaken van de politie, waarmee een belangrijk deel van de politiecapaciteit is gemoeid. Voor de gemeente is het OM een belangrijke samenwerkingspartner, zeker waar het gaat om de aanpak van veelplegers en de jongerenoverlast, maar ook ondersteuning bij zaken die een gemeentelijke prioriteit hebben en een gezamenlijke aanpak vergen. Woningcorporatie (WSL). Het belang van een woningcorporatie vloeit voort uit het feit dat zij verhuurder is van vele woningen en niet alleen verantwoordelijk is voor een goede staat van het verhuurde, maar ook voor de leefbaarheid van de directe omgeving van haar vastgoed en voor het zorg dragen van het rustig woongenot van haar huurders, indien andere huurders dit verstoren door overlast. Ook in het kader van wijk- en buurtgericht werken is de woningcorporatie een belangrijke partner. De woningcorporatie is ook verantwoordelijk voor deugdelijk hang- en sluitwerk van haar woningbestand om woninginbraken tegen te gaan. Welzijnsinstellingen. Bij het oplossen van problemen binnen de gemeenschap is er een belangrijke rol weggelegd voor welzijnsinstellingen. Het maatschappelijk werk is belangrijk gezien haar bijdrage via individuele hulpverlening (zoals huiselijk geweld). Ook het jeugdopbouwwerk wordt betrokken bij de uitvoering van plannen (stichting jeugd- en jongerenwerk, ambulant jongerenwerker). Via het aanbieden van activiteiten en voorzieningen, zoals nu al geschiedt aan onder andere jongeren, kan preventief een invulling worden gegeven aan een zinvolle vrije tijdsbesteding. De seniorenvertegenwoordigingen kunnen bij het beleid betrokken worden om de wensen en de problemen van hun achterban te uiten. Onderwijsinstellingen. Veiligheid en jongeren zijn twee componenten die regelmatig tegelijk genoemd worden. Of het nu gaat om voorlichting over risicovol gedrag of concrete acties zoals controles van bromfietshelmen of fiets(verlichting). Scholen zijn daarbij belangrijke instellingen omdat zij de jongeren dagelijks meemaken en zaken via de scholen op een gestructureerde en directe wijze kunnen organiseren. Andere instellingen. Zoals bedrijven (Bedrijvenkring, Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen), horecabedrijven (Horeca Nederland), winkeliers (winkeliersverenigingen), sportorganisaties, Veilig Verkeer Nederland, brandweer, GGD etc. 4

6 3 Analyse veiligheidsbeeld gemeente Leusden In dit veiligheidsbeeld van Leusden wordt gebruik gemaakt van de bestaande gegevens, die vooral afkomstig zijn uit de registratie van de politie (BPS/BVH) en de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). De criminaliteit (totaal aantal aangiften) kent met een daling van 24% een gunstig verloop in Leusden tussen 2006 en 2009 (zie bijlagetabel). daarmee steekt de gemeente gunstig af in de regio Utrecht, waar een criminaliteitsdaling van 13% werd bereikt in dezelfde periode. Echter; de afgelopen anderhalf jaar is er sprake van een voortdurende stijging van de criminaliteit. Zo blijkt dat in het eerste half jaar van 2010 het totaal aantal aangiften in Leusden met ruim 35% is toegenomen in vergelijking met de eerste 6 maanden van Uit zowel de onderstaande afbeelding 1 als de bijlagetabel blijkt dat de criminaliteit begin 2009 het laagst was sinds In vergelijking met de regio Utrecht ziet de veiligheidssituatie in Leusden er goed uit (zie afbeelding 2). In de afgelopen jaren ligt het niveau van de criminaliteit (aangiften per inwoners) ruim onder dat van de regio. Wel is ook hier de invloed van de toename van de criminaliteit te zien vanaf begin De afstand tussen de lijnen wordt steeds kleiner. Misdrijven met grote impact: wisselend beeld Binnen het thema misdrijven met een grote impact op het slachtoffer is het beeld van de ontwikkeling sterk wisselend. Ook bij de woninginbraken zien we het zojuist geschetste beeld terug van een stijging halverwege 2009, terwijl in het eerste deel van dat jaar het aantal woninginbraken historisch laag was. Ten opzichte van het eerste half jaar van 2009 is er in de eerste helft van 2010 spraken van ruim drie maal zo veel inbraken. Geweld laat een bijna tegenovergestelde ontwikkeling zien. Tussen 2006 en 2009 is daar sprake van een stijging van 9%, terwijl er een forse daling is te zien in de eerste helft van De eerste zes maanden van dit jaar daalde het aantal aangiften tot bijna de helft van het aantal in de 1 e helft van In afbeelding 3 is deze ontwikkeling van de woninginbraken en geweld in Leusden weergegeven. Afbeelding 1: aantal aangiften in Leusden per half jaar vanaf 2006 Afbeelding 2: aangiften per inwoners voor Leusden en de regio Utrecht vanaf

7 Afbeelding 3: ontwikkeling aangiften in Leusden van Misdrijven Met Grote Impact, per half jaar vanaf 2006 Afbeelding 4: ontwikkeling aangiften in Leusden van Veel Voorkomende Criminaliteit, per half jaar, vanaf 2006 Veel Voorkomende Criminaliteit In afbeelding 4 is de ontwikkeling van de autokraken fietsdiefstallen en vernielingen per half jaar weergegeven. Bij alle drie is er sprake van een forse daling ten opzicht van De ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2010 zijn veel minder gunstig. Het aantal aangiften van zowel autokraken als vernielingen steeg fors in vergelijking met dezelfde periode in Onveilig gevoel en ervaren overlast In onderstaande tabel (bron: IVM) zien we dat Leusden gunstig scoort t.o.v. de regio op zowel het gevoel van onveiligheid (algemeen en in de eigen buurt) als overlast. Opmerkelijk is de sterke daling van het onveiligheidgevoel, terwijl dat in de regio Utrecht vrijwel gelijk bleef tussen 2008 en Gemeente Leusden regio Utrecht % vaak overlast groepen jongeren 4,3 7,8 12,2 13 % onveilig gevoel eigen buurt 14 9,5 18,6 18,3 % onveilig gevoel 25,9 18,5 29,1 28,4 % vaak lastiggevallen op straat 1,4 0,7 2,1 2,7 % vaak drugsoverlast 0,7 0,9 3,1 3,5 % vaak overlast dronken mensen 0 2,2 5,8 6,2 Conclusie van de analyse Uit de analyse komen: woninginbraken, autokraken en vernielingen/vandalisme naar voren als items waar bijzondere aandacht aan dient te worden besteed. Op de aanpak komen we in het volgende hoofdstuk terug. In bijlage 1 zijn twee (aanvullende) tabellen met aangiften in de afgelopen jaren opgenomen. 6

8 4 Prioriteiten en ambities Op basis van de veiligheidsanalyse (zie vorige hoofdstuk) en de afstemming met veiligheidspartners komen we tot de volgende prioriteiten op het terrein van veiligheid voor de jaren : Jeugdoverlast Vernielingen/vandalisme (incl. schadeverhaal) Autokraken Woninginbraken Burgernet Keurmerk veilig ondernemen in winkelgebieden Sociale veiligheid fietsende scholieren Leusden sluit aan bij de in de politieregio Utrecht afgesproken doelstellingen (dalingspercentages) die voor diverse veiligheidsitems zijn opgenomen in de regionale veiligheidsstrategie De gemeenteraad heeft op 21 februari 2008 ingestemd met deze regionale veiligheidsstrategie. De voorgestelde prioriteiten zijn met de gemeenteraad besproken in de Uitwisseling van 14 oktober Jeugdoverlast We hanteren categorieën van overlastgevende groepen conform de methode Beke/Ferwerda, welke zich richt op jeugd. Binnen deze methodiek zijn drie categorieën jeugdgroepen te onderscheiden. Namelijk een hinderlijke jeugdgroep, een overlastgevende jeugdgroep en een criminele jeugdgroep. Een hinderlijke jeugdgroep is nog voldoende autoriteitsgevoelig en kan aangesproken worden op het gedrag. Een overlastgevende jeugdgroep is meer nadrukkelijk aanwezig, de leden plegen lichte vergrijpen en zijn minder goed te corrigeren. Een criminele jeugdgroep tot slot, bestaat uit leden die op het criminele pad terecht zijn gekomen. Kenmerkend voor deze groep is dat deze meer en meer criminaliteit pleegt voor het financiële gewin en geweld gebruikt wanneer dat daarvoor nodig is. De ketenaanpak richt zich vooral op de tweede en derde categorie. In Leusden komen alleen een aantal hinderlijke groepen voor (eerste categorie) van wisselende samenstelling en op wisselende locaties. Hetgeen door sommige wijkbewoners als jeugdoverlast wordt ervaren kan objectief bezien niet altijd als overlast worden bestempeld. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld door gemeente en politie. Het komt voor dat een inwoner een groepje jongeren dat (evt. op luide toon) met elkaar praat als overlast ervaart, terwijl dit objectief bezien normaal gedrag van jongeren is. Gemeente en politie treden alleen op tegen echte objectieve overlast. Daarvan is sprake als de overlast in redelijkheid niet meer valt binnen de normale tolerantiegrenzen die gelden in het maatschappelijk verkeer. De locaties waar in de gemeente overlast van jeugd wordt ervaren zijn sterk wisselend. Aanpak van de problematiek op een bepaalde plek zorgt vaak voor verplaatsing door de jeugd naar een andere plek. Ambitie: Aansluiten bij de doelstelling in de regionale veiligheidsstrategie om het aantal overlastmeldingen in 2011 met 30% ten opzichte van 2006 terug te brengen. Aanpak: Het is nodig om zo effectief mogelijk te reageren op het gedrag van groepen jeugdigen in het gecoördineerd optreden van politie, ambulant jongerenwerk en coördinatie wijkbeheer. Dit gebeurt door de bewegingen van jeugdgroepen in beeld te brengen, gekoppeld aan een persoonsgerichte aanpak. Een structurele werkgroep, bestaande uit de beleidsmedewerkers OOV en -jeugdbeleid, coördinator wijkbeheer, ambulant jongerenwerker, en de wijkagent belast met jeugdzaken, stemt periodiek alle ontwikkelingen en incidenten af die gerelateerd zijn aan jeugdoverlast (jongeren op straat -JOS- overleg). In het justitieel casusoverleg jeugd in het veiligheidshuis Amersfoort, waar Leusden bij is aangesloten, wordt de aanpak van jeugdige delinquenten besproken. Er wordt in onze gemeente in toenemende mate gekozen voor een projectmatige aanpak van (jeugd)overlast in buurten, bijvoorbeeld door het organiseren van bewonersbijeenkomsten. 7

9 Met de jeugd worden zo mogelijk afspraken gemaakt ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit betekent dat lik op stuk beleid wordt toegepast bij schending van deze afspraken en overtredingen door jongeren. Ouderparticipatie krijgt een belangrijke plek in de aanpak van jeugdoverlast. Want ouders zijn verantwoordelijkheid voor hun kind en vormen een belangrijke ingang voor een aanpak. Met name voor de (lichtere) hinderlijke categorie is deze aanpak met inschakeling van ouders geschikt. De gemeente organiseert gesprekken waaraan de overlastgevende jongere, diens ouder(s), de politie en de jongerenwerker deelnemen. In de gesprekken worden oorzaken en mogelijke oplossingen van de problematiek besproken. Er worden afspraken gemaakt en er wordt (jeugd)zorg aangeboden. Er wordt geëvalueerd of de maatregelen voldoende effect hebben. Vernielingen/vandalisme In het coalitieakkoord is opgenomen: Het beleid om schade aan gemeentelijke eigendommen, met name door vandalisme, zoveel mogelijk door de gemeente op de daders te verhalen, wordt geïntensiveerd. Er is in Leusden een stijging te constateren in vernielingen aan gemeentelijke gebouwen en scholen. Vaak is er sprake van jeugdige daders die vernielingen plegen op weg naar huis na afloop van het uitgaan in Amersfoort in het weekend. Het verhalen van schade van gemeentelijke eigendommen op vandalen is reeds mogelijk en veel gemeenten zijn daar actief mee bezig. Het is vaak moeilijk om de daders te achterhalen. Tijdens de jaarwisseling is echter sprake van extra toezicht en dat kan dat proces daarom versnellen. Desalniettemin blijkt dat de gemeente, ook als een dader bekend is, tegen procedures aanloopt en het lange en lastige trajecten zijn om de schade te verhalen. Om die reden ontwikkelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties momenteel een aantal producten zodat het voor gemeenten gemakkelijker wordt de schade ook werkelijk te verhalen via de rechter. De gemeente Leusden zal actief van deze producten gebruik gaan maken. Ambitie: Aansluiten bij de doelstelling in de regionale veiligheidsstrategie voor het thema veelvoorkomende criminaliteit (w.o. vernielingen/vandalisme) om in 2011 een daling te hebben gerealiseerd van 40% ten opzichte van Bij een bekende dader de schade verhalen, via bureau Halt of via de rechter. Aanpak: De gemeente en de politie maken een inventarisatie van de vernielingen en vandalisme in de gemeente. Hiervoor worden gegevens van de gemeente en politiegegevens gebruikt. Omdat er relatief veel vernielingen plaatsvinden door jongeren in de nachtelijke uren na horecabezoek wordt hier door de politie projectmatig extra toezicht op gehouden. Tijdens de jaarwisseling wordt er door de gemeente een oud en nieuw feest georganiseerd voor de jeugd om overlast en vernielingen zoveel mogelijk te voorkomen. De politie organiseert extra toezicht in de periode van oud en nieuw. Ook worden er preventieve maatregelen genomen zoals: voorlichting op scholen door wijkagent en bureau Halt, flyers om jeugd te informeren over de regels, publicatie vuurwerkregels in de media/website, afspraken met bureau Halt. De gemeente doet in alle gevallen aangifte van de vernieling van haar eigendommen. Indien mogelijk voegt de gemeente zich in het strafproces om schade op de dader(s) te verhalen. Een eenvoudiger alternatief is om de schade via bureau Halt op de dader(s) te verhalen maar dat kan niet in alle gevallen (alleen first offenders, bij lichtere vergrijpen en op vrijwillige basis). Vernielingen/vandalisme van gemeentelijke eigendommen worden zo spoedig mogelijk hersteld om verloedering in de publieke ruimte tegen te gaan. 8

10 Auto inbraken Tot voor kort vonden op een aantal hotspots in de gemeente relatief veel auto inbraken plaats. Het ging om de parkeerplaats bij hotel Van de Valk en een aantal parkeerplaatsen aan de Dodeweg: restaurant Oud Leusden, begraafplaats Rusthof en ISVW. Door een effectieve aanpak door gemeente en politie, samen met de ondernemers, is het aantal auto inbraken op de hotspot locaties sterk afgenomen. Er is nu sprake van een nieuwe situatie: de auto inbraken vinden niet meer plaats op bepaalde (hotspot)locaties maar verspreid over Leusden. Een patroon is dat airbags en navigatiesystemen van bepaalde automerken bijzonder in trek zijn. Ambitie: Aansluiten bij de doelstelling in de regionale veiligheidsstrategie voor het thema veelvoorkomende criminaliteit (w.o. auto inbraken) om in 2011 een daling te hebben gerealiseerd van 40% ten opzichte van Aanpak: Politie en gemeente geven herhaaldelijk preventieve voorlichting om automobilisten ervan te doordringen dat ze geen waardevolle zaken in de auto moeten laten liggen (bewustwording). De politie zet gerichte middelen in om autokrakers aan te houden, bijv. lokauto s en observatiecamera s. Een lokauto is een bewezen effectief middel waarbij een auto die interessant is voor een autokraker wordt geobserveerd door de politie. De gemeente draagt er zorg voor dat de zichtbaarheid van openbare parkeerplaatsen goed is door een adequaat groenonderhoud en verlichtingsniveau. Goed zichtbare parkeerplaatsen worden immers eerder door autokrakers gemeden. Burgernet wordt ook ingezet voor het geven van preventieve informatie om auto inbraken te voorkomen. Woninginbraken en -insluipingen Zo n tachtig procent van de woninginbraken wordt gepleegd door de zogenoemde gelegenheidsinbreker. Deze inbreker is uit op gemak en snel succes. Hij breekt daarom in een bekende omgeving in en staakt zijn poging als hij niet binnen enkele minuten zijn doel bereikt. In buurten met weinig sociale cohesie is hij minder bang om gehoord te worden, aangezien er door omwonenden nauwelijks actie wordt ondernomen. Oudere buurten met achterpaden en slechte verlichting hebben zijn voorkeur. Hij heeft geen voorkeur voor een bepaald type woning zolang de buit (bijv. groot TV scherm) maar goed is en gemakkelijk bereikbaar. Niet het soort woning maar de zichtbaarheid van de buit is dus de reden om in te breken. De hulp van een schroevendraaier bij het openen van deur of raam is de meest voorkomende werkwijze van de inbreker en de inschatting of de woning makkelijk te kraken is nog steeds een belangrijk criterium. In het buitengebied (bijv. Achterveld) komen relatief veel woninginsluipingen plaats omdat bewoners ramen of deuren niet goed afsluiten. Deze nalatigheid wordt veroorzaakt door een (te) groot gevoel van veiligheid. Ambitie: Aansluiten bij de doelstelling in de regionale veiligheidsstrategie op het thema woninginbraken om een daling van 15% van het aantal aangiften in 2011 gerealiseerd te hebben ten opzichte van Aanpak: Bewoners van bestaande woningen zijn zelf verantwoordelijk voor het beveiligingsniveau van de eigen woning. Gemeente en politie bevorderen de bewustwording/voorlichting en wijzen op de mogelijkheid van het laten verrichten van preventieadviezen Politiekeurmerk Veilig Wonen door goedgekeurde bedrijven. De gemeentepagina wordt tevens benut voor preventie-informatie die door de politie wordt gegeven. Burgernet wordt ook ingezet voor het geven van preventieve informatie om woninginbraken en insluipingen te voorkomen. Binnenkort wordt het mogelijk om als burger via de site stopdecriminaliteit.nl geïnformeerd te worden over de woninginbraken in de eigen buurt, inclusief de gehanteerde inbraakmethode. De pilot voor de stad Utrecht wordt over de hele regio uitgerold. Hier zal de nodige publiciteit aan worden gegeven. Bij alle nieuwbouwprojecten, ook anders dan woningbouw, wordt vanaf de ontwerpfase rekening gehouden met relevante veiligheidsaspecten. Er valt daarbij vooral te denken aan goed verlichte 9

11 achterpaden naar bergingen achter woningen en het voorkomen van plekken in de wijk die (grotendeels) aan het zicht onttrokken zijn en hierdoor eventueel criminaliteit kunnen aantrekken. Voor het voorkomen van insluipingen is bewustwording/voorlichting het geëigende middel. De zgn. voetjesacties, waarbij door de politie een papieren voetafdruk in een niet afgesloten woning wordt achtergelaten, wordt voortgezet. Het is een effectief preventiemiddel om bewoners alert te maken. De politie zet na een woninginbraak zo nodig het woning inbraken team in om extra buurtonderzoek te doen. De buurt wordt daarbij gevraagd of ze iets verdachts hebben gezien. Daarnaast komt de forensische opsporing van de politie standaard bij een woninginbraak om sporen veilig te stellen en de dader(s) op te sporen. Burgernet Een van de initiatieven om burgers te betrekken bij versterking van de veiligheid van hun leefomgeving is Burgernet. Door middel van Burgernet kunnen bewoners worden geïnformeerd over veiligheid- en leefbaarheidaspecten in hun wijken, waarvan een positieve werking uitgaat naar de perceptie van overlast en onveiligheid. Tevens kunnen burgers met behulp van burgernet worden betrokken bij opsporing- en handhavingactiviteiten van de politie. De doelstellingen van burgernet zijn: Verhogen van het gevoel van veiligheid bij de deelnemers Verhogen van het vertrouwen in de gemeente bij de deelnemers Verhogen van het vertrouwen in de politie bij de deelnemers Vergroten van de pakkans (heterdaad) De uitrol van burgernet is in Leusden in 2010 goed verlopen. We hebben relatief een hoge deelnemersgraad (6,3%). We hebben te maken met technische problemen (speelt in de hele regio) en relatief weinig oproepen/acties. Het gevaar bestaat dat daardoor mensen gaan afhaken. Ambitie: De hoge deelnemersgraad vasthouden en zo mogelijk nog verder uitbouwen. Burgernet vaker inzetten als preventief instrument, bijv. bij woning- en auto inbraken. Aanpak: Om de hoge deelnemersgraad vast te houden c.q. verder uit te bouwen wordt er door de afdeling communicatie regelmatig publiciteit gegeven aan burgernet en er wordt in het najaar door de gemeente weer een informatieavond georganiseerd voor de deelnemers. In regionaal verband maken we er ons (bestuurlijk en ambtelijk) sterk voor dat de technische problemen met spoed worden opgelost en we bevorderen dat er voldoende oproepen/acties zijn. Samen met de andere gemeenten in de regio zorgen we ervoor dat burgernet breed wordt ingezet, zowel als preventief- als opsporingsmiddel. Keurmerk Veilig Ondernemen in winkelgebieden Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een succesvolle methode om de criminaliteit en onveiligheid in winkelgebieden aan te pakken. Het doel van KVO is om op basis van samenwerking tussen onder andere ondernemers, gemeente, bewoners, jongerenwerk, politie en brandweer bestaande (veiligheid-)problemen in het winkelgebied aan te pakken en hierdoor een veilige omgeving te creëren. Concreet wordt beoogd de schade die het bedrijfsleven lijdt door criminaliteit, sociale onveiligheid en brand terug te dringen. Het KVO wordt in Leusden toegepast in de winkelcentra Biezenkamp en Hamershof. Ambitie: Doorgaan met de KVO aanpak in de winkelcentra De Biezenkamp en Hamershof. De aanpak in overleg met de winkeliers uitbreiden met de regeling Afrekenen met winkeldieven. Mogelijkheid onderzoeken van toepassing van het KVO in andere winkelgebieden in de gemeente (o.a. Achterveld). 10

12 Aanpak: De samenwerking op het gebied van veiligheid in winkelcentra De Biezenkamp en Hamershof wordt gecoördineerd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de gemeente (incl. brandweer), in samenwerking met ondernemers, politie, jongerenwerk en bewoners. Allen zijn vertegenwoordigd in een werkgroep die regelmatig bijeenkomt en werkt aan veiligheidsmaatregelen. De gemeente stimuleert dit KVO-traject en heeft zelf onder andere een adviserende en faciliterende rol bij de afstemming van beheeraspecten en ingrepen in de openbare ruimte. Er wordt periodiek een nieuwsbrief uitgebracht. De brandveiligheid van de winkelcentra wordt verbeterd, o.a. door containers te verwijderen en vluchtroutes vrij te houden. Hangjongeren worden aangesproken op hun gedrag. Er wordt gewerkt aan een interne website en een onderling alarmeringsysteem voor de aangesloten winkeliers. Er wordt ook aandacht besteed aan inrichtingsaspecten van de winkelcentra zoals verlichting en afval. De regeling Afrekenen met winkeldieven houdt in dat aangesloten winkeliers altijd aangifte doen van winkeldiefstal en dat de winkelier altijd aan de dief een bedrag in rekening brengt van 151,- voor oponthoud en overlast. Dit heeft een preventieve werking omdat potentiële winkeldieven er door worden afgeschrikt. In overleg met de winkeliers-/ondernemersverenigingen wordt de mogelijkheid onderzocht van toepassing van de KVO-aanpak in andere winkelgebieden in de gemeente (o.a. Achterveld). Sociale veiligheid fietsende scholieren In het coalitieakkoord is opgenomen: De sociale veiligheid van fietsende jongeren/scholieren tussen Achterveld/Leusden en Amersfoort wordt vergroot. Daartoe wordt eerst het probleem in kaart gebracht en een nulsituatie vastgesteld. Ambitie: De sociale veiligheid van fietsende jongeren/scholieren tussen Achterveld/Leusden en Amersfoort vergroten. Aanpak: Met gebruikmaking van informatie van de politie en een enquête onder jongeren wordt in 2011 onderzocht hoe het staat met de sociale veiligheid van fietsende jongeren/scholieren. Een aspect dat hierbij in ieder geval wordt meegenomen is het niveau van de straatverlichting. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal een voorstel aan het college worden gedaan om de nodige maatregelen te nemen. 11

13 5 Begroting en verantwoording Middelen Algemene middelen in de programmabegroting ten behoeve van veiligheid zijn ondergebracht bij de afdeling AJZ. Het gaat om een budget van ,- voor twee politiesurveillanten. Er is ,- beschikbaar voor veiligheidsprojecten (waaronder oud en nieuw feest IJsbreker), de aansluiting bij het veiligheidshuis en cameratoezicht IJsbreker. Daarnaast is er 6000,- beschikbaar voor de aansluiting bij het bureau Regionale Veiligheidsstrategie en 5000,- voor de deelname aan burgernet. Aanvullend hierop wordt geput uit reguliere budgetten van diverse afdelingen, met name RB (wijkbeheer) en MO (jeugdzorg). Verantwoording Er zal jaarlijks een evaluatie plaatsvinden waarin bekeken wordt of het nodig is om de doelstellingen en prioriteiten bij te stellen. De evaluaties worden in een uitwisseling met de gemeenteraad besproken. Er wordt weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de doelstellingen en de prioriteiten en of er eventueel bijstelling nodig is. Er kunnen doelstellingen behaald zijn waardoor bepaalde prioriteiten vervallen, maar er kunnen ook nieuwe prioriteiten met bijbehorende doelstellingen ontstaan. Er wordt gekozen voor een looptijd van 5 jaar omdat het regionale beleidsplan ook deze looptijd heeft en de gemeenten in de politieregio hebben afgesproken hierbij te zullen aanhaken. Er wordt gedurende de looptijd van het Integraal Veiligheidsbeleid 2011 tot 2015 jaarlijks gewerkt met zeven prioriteiten. Deze kunnen dus veranderen afhankelijk van de behaalde resultaten. Voor een aantal prioriteiten zal het mogelijk zijn om op korte termijn resultaten te boeken, maar voor een aantal andere prioriteiten duurt dit proces langer. Een voorstel tot wijziging van prioriteiten zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De tussentijdse bestuurlijke verantwoording vindt ook elk kwartaal plaats via de reguliere P&C cyclus, de managementrapportages. Bij de evaluaties die zullen plaatsvinden in de jaren 2011 en daarna zal niet alleen de objectieve veiligheid worden beoordeeld op basis van de politiecijfers, maar zal tevens de subjectieve veiligheid geëvalueerd worden op basis van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor voor de gemeente Leusden. De eindevaluatie zal eind 2014 plaatsvinden zodat op basis van deze evaluatie gestart kan worden met de voorbereidingen van een nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid. 12

14 Bijlage 1 In deze bijlage twee tabellen met aangiften in de afgelopen jaren. De eerste tabel geeft een overzicht per jaar en de percentuele ontwikkeling ervan ten opzicht van De tweede tabel geefteen overzicht per half jaar en de ontwikkeling in het eerste half jaar in 2010 t.o.v. de 1 e helft van Tabel: aangiften per jaar en ontwikkeling t.o.v aantal aangiften ontwikkeling t.o.v (%) Totaal aangiften ,5-17,7-24 autokraken ,5-15,7-21,7 fietsdiefstal ,1-55,9-51,2 vernielingen ,6-38,6 woninginbraken ,5-32,4-43,2...waarvan pogingen , ,4...waarvan geslaagd ,4-34,8-42,9 geweld: totaal ,8-17,7 8,9...waarvan zeden ,7-16,7 33,3...waarvan opelijk tegen persoon waarvan bedreiging , ,5...waarvan mishandeling ,8 2,8-27,8...waarvan straatroof waarvan overvallen huiselijk geweld: misdrijf totaal ,8-13 huiselijk geweld: aangifte ,9-41,2-29,4 bedrijfsinbraken ,2-39,7-54,8 winkeldiefstal ,4-7,3-7,3 Tabel: aangiften per half jaar e helft 2010 en ontwikkeling 1 e helft 2010 t.o.v. 1 e helft ontwikkeling 1e helft 20062e helft 1e helft 20072e helft 1e helft 20082e helft 1e helft 20092e helft 1e 2010 helft 2010 ontwikkeling tov e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2010 tov Totaal aangiften ,3 Totaal autokraken aangiften ,3 51,5 autokraken fietsdiefstal ,5-8,3 fietsdiefstal vernielingen ,8-8,3 vernielingen woninginbraken ,9 36,8 woninginbraken... waarvan pogingen ,9 57,1... waarvan pogingen geslaagd ,7 57,1... geweld: waarvan totaal geslaagd ,7-46,3 geweld:... waarvan totaal zeden , waarvan zeden openlijk tegen persoon , waarvan openlijk bedreiging tegen persoon ,7-85,7... waarvan bedreiging mishandeling , waarvan mishandeling straatroof waarvan straatroof overvallen huiselijk waarvan geweld: overvallen misdrijf totaal ,7 huiselijk.. waarvan geweld: met aangifte misdrijf totaal ,7-62,5.. bedrijfsinbraken waarvan met aangifte ,5 19 bedrijfsinbraken winkeldiefstal ,3 19 winkeldiefstal ,3 13

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN IVP 2012

UITWERKINGSPLAN IVP 2012 UITWERKINGSPLAN IVP 2012 In deze notitie staat de uitwerking van de prioriteiten voor het jaar 2012. Daarbij moet gesteld worden dat het niet moeilijk is om veel nieuwe projecten te bedenken. Van groot

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Versie 17 oktober 2013 Colofon: Vastgesteld door de raad op XXX Dit Integraal Veiligheidsplan is opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!!

BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Nieuwsbrief Nummer 4 Mei 2012 Veilig in de Hamershof BELANGRIJK DOCUMENT, NEEM DE TIJD OM DIT EVEN DOOR TE LEZEN!! Dit is de vierde nieuwsbrief Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum De Hamershof. Deze

Nadere informatie

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Hand-out Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014 - Gemeente Prioriteiten IVB Status Uitvoering / X 1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, ter info raad. 2. Inbraken

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015 17 november 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Strategisch kader 3 Analyse 4 Hoofddoelstelling en aanpak 5 Prioriteiten en Ambities 6 Organisatie, sturing en evaluatie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Collegeleden, Jeroen Göttgens en Carla Dupont

Collegeleden, Jeroen Göttgens en Carla Dupont VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel,nr,: 06-35113527 Geraadpleegd consulent Datum: 20-09-2013 Afd.: Team Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Factsheet 9 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 30 april 2013

Factsheet 9 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 30 april 2013 Factsheet 9 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 30 april 2013 1. Cijfers woninginbraken Dit is inmiddels de negende factsheet sinds september 2010 met informatie over de cijfers op het gebied van woninginbraak

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan De Ronde Venen 2012-2014

Integraal Veiligheidsplan De Ronde Venen 2012-2014 Integraal Veiligheidsplan De Ronde Venen 2012-2014 Omgevingszaken/Integrale Veiligheid, December 2011 VOORWOORD 1 INLEIDING 4 1.1. INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 1.2. LEESWIJZER 2. VISIE EN DOELSTELLING 5

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m juni 2016 Afdeling Bestuur, Strategie en Veiligheid september 2016 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari juni 2016 Voor u ligt

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012 Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 1 Film 1 Burgernet The Movie Heterdaadkracht Meldkamer Horen Zien Bellen SMS, spraakbericht en e-mail

Nadere informatie

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen.

In uw schrijven van 23 augustus 2006 heeft u ons college vragen gesteld over de aanpak van winkeldiefstal in Nijmegen. Aan de fractie PvdA Nijmegen T.a.v. Stijn Verbruggen Stadhuis Nijmegen Kamer A0.09 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Burgemeester Uw contact R.J. van der Laan T (020) 540 42 20 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de raadscommissie ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 29 januari 2015 Burgemeester en wethouders, 10 februari 2015 Gemeenteraad, 25 maart 2015 1

Nadere informatie

Buurtpreventie Gemeente Schinnen

Buurtpreventie Gemeente Schinnen Buurtpreventie 2015 Bewoners, politie en gemeente kunnen er samen voor zorgen dat de leefomgeving veiliger wordt. Samen met inwoners aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten is ook het

Nadere informatie