Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland"

Transcriptie

1 STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans MSc.

2 Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland Inhoud Pagina Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Onderzoeksvragen Korte omschrijving werkwijze 1 De gemeentelijke organisatie van Smallingerland in beeld Relevante ontwikkelingen en beleid Relevante ontwikkelingen Organisatie- en managementstructuur P&O beleid Kenmerken van het personeelsbestand en uitkomsten van het P&O beleid Beleving van de werkcultuur door medewerkers Oordeel medewerkers over werkbeleving Oordeel medewerkers over de afdelingscultuur Oordeel medewerkers over de organisatiecultuur Oordeel medewerkers over sfeer van intimidatie en grensoverschrijdend gedrag Oordeel medewerkers over de eigen leidinggevende Verschillen tussen de directe leidinggevenden Oordeel medewerkers over de directie Bevindingen meldpunt Zelfrapportage van ongewenst gedrag Langlopende dossiers Prettige leidinggevenden en sociale werkgever die mogelijkheden biedt en ontwikkeling stimuleert Veeleisende resultaatgerichte organisatie Ontevredenheid over enkele leidinggevenden De benoemingsprocedures Personeel en organisatie Omgang met (uitkomsten van) medewerkersonderzoeken Functioneren van de klachtensystematiek Bekendheid met de klachtensystematiek Feitelijke afhandeling van klachten en signalen 20

3 Nadere analyse cultuur gemeente Smallingerland Weinig regels, veel vrijheid Onvrede concentreert zich binnen twee afdelingen en op individuele dossiers Benoemingsprocedures verlopen niet altijd transparant Dossiers Klachtensystematiek 23 Conclusies en aanbevelingen Geef aan of er sprake is van een sfeer van sociale onveiligheid waaronder pesten en intimidatie Geef aan in welke mate (en in welke organisatiedelen) er sprake is van een sfeer van sociale onveiligheid waaronder intimidatie en pesterijen Aanbevelingen 24 Bijlage 1. Toetsingskader 2 Bijlage 2. Verantwoording 8 Bijlage 3. Informatieprotocol 10 Bijlage 4. Vragenlijst 11 Bijlage 5. Uitkomsten vragenlijst 17

4 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek De afgelopen periode hebben er in diverse lokale en landelijke media berichten gestaan over een mogelijke angstcultuur binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Smallingerland. Ambtenaren zouden zijn weggepest en geïntimideerd. Omroep Fryslân schrijft op 16 april 2013 op haar website: Op het gemeentehuis van Smallingerland heerst al jaren een angstcultuur. Ambtenaren worden geïntimideerd en onder druk gezet door leidinggevenden, terwijl daar geen aanleiding voor is als het gaat om het werk dat de mensen doen. ( ) Naar aanleiding van deze berichten en vragen hierover in de gemeenteraad besloot het college van Burgemeester en Wethouders van Smallingerland om door middel van een extern onderzoek vast te stellen in welke mate de beelden uit de media overeenkomen met de werkelijkheid. 1.2 Onderzoeksvragen De burgemeester van Smallingerland heeft Berenschot gevraagd antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: Geef aan of er sprake is van een sfeer van sociale onveiligheid waaronder intimidatie en pesterijen. Indien er een bevestigend antwoord op de hoofdvraag zou zijn heeft de burgemeester Berenschot tevens gevraagd om in te gaan op de volgende twee vervolgvragen: Geef aan in welke mate er sprake is van een sfeer van sociale onveiligheid waaronder intimidatie en pesterijen. Geef aan in welk deel of delen van de organisatie er sprake is van een sfeer van sociale onveiligheid waaronder intimidatie en pesterijen. Om deze vragen te beantwoorden brengen we zowel de ervaren sociale veiligheid in kaart als incidenten en ervaringen die eventueel ten grondslag liggen aan een gevoel van onveiligheid. De definitie en operationalisering van deze termen leggen wij concreet vast in het toetsingskader (bijlage). 1.3 Korte omschrijving werkwijze Het onderzoek bij de gemeente Smallingerland bestond uit verschillende activiteiten. In deze paragraaf lichten we deze verschillende methoden toe. Voor iedere methode geven wij een korte beschrijving en het aantal medewerkers van de gemeente Smallingerland dat bij deze methode betrokken was. In bijlage 2 is een uitgebreide verantwoording opgenomen. 1

5 Documentenstudie. Er is een documentanalyse uitgevoerd, aan de hand van opgevraagde documenten en gegevens aangaande het werkklimaat en de klachtensystematiek. Gedurende het gehele onderzoek zijn door enkele personen aanvullende documenten verstrekt. Vragenlijstonderzoek. Er is ofwel via internet ofwel via de post een enquête afgenomen onder het huidige personeel. Berenschot staat garant voor de vertrouwelijke verwerking van de gegevens. Er is nooit gerapporteerd op groepen kleiner dan 5 respondenten. De respons op de vragenlijst was als volgt: Methode Verzonden Retour Respons % Online % Per post % Het totale responspercentage (67%) is voldoende om generaliseerbare uitspraken te kunnen doen over de cultuur bij de gemeente Smallingerland. Dit geldt ook voor de weergeven resultaten op afdelingsniveau. De vragenlijst is verstuurd naar personen die momenteel werkzaam zijn bij de gemeente Smallingerland en/of op de loonlijst staan. Meldpunt. Er is een meldpunt geopend waar iedereen informatie kon verschaffen, die een bijdrage kon leveren aan het onderzoek. Meldingen binnengekomen tot en met 5 juni zijn opgenomen in het onderzoeksdossier. In totaal hebben wij 60 meldingen van 63 verschillende melders ontvangen (in enkele gevallen hadden melders een gezamenlijke melding gestuurd). Onder deze melders bevonden zich 4 burgers, 9 ex-medewerkers en 50 medewerkers die momenteel nog bij de organisatie in dienst zijn. Van de meldingen zijn er 11 overwegend positief en 40 overwegend negatief. Daarnaast geven 9 meldingen een genuanceerd of neutraal beeld. In onderstaande tabel staan het aantal meldingen per week: Week Aantal meldingen Interviews. In totaal hebben wij 43 interviews afgenomen, te weten: Interviews met sleutelfiguren. Voor het onderzoek hebben we 13 oriënterende gesprekken gevoerd met onder meer leidinggevenden, personeelsvertegenwoordiging, directieleden en ondersteunende medewerkers. 2

6 Interviews met melders. 21 Interviews met melders bij het meldpunt. In deze interviews hebben wij met 3 ex-medewerkers gesproken. Extra interviews. In de loop van het onderzoek zijn nog 3 personen benaderd voor een interview om aanvullende informatie te verschaffen. Aselecte cultuurinterviews. Om de betrouwbaarheid te vergroten hebben wij individuele interviews afgenomen onder willekeurig geselecteerde medewerkers die niet via het meldpunt bij ons bekend waren. Dit dient als aanvulling op de uitkomsten van de vragenlijst. Er is met 6 personen gesproken. Alle interviews zijn afgenomen op basis van een gespreksleidraad. Van elk interview is een verslag gemaakt dat (behalve bij de cultuur en oriënterende interviews) ter goedkeuring is voorgelegd aan de gesprekspartner. Toetsingskader. Om te kunnen oordelen over gevonden feiten hanteren wij een toetsingskader. Het toetsingskader is in zijn geheel opgenomen in bijlage 1 en is samengesteld uit verschillende onderdelen: Definities van (verschillende vormen van) intimidatie. Deze definities gebruiken wij in deze rapportage, maar ook in de instrumenten. Respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld zijn gevraagd deze definities te hanteren bij hun oordeel. Eigen normen van de gemeente Smallingerland op het gebied van cultuur en de klachtenprocedure. Deze normen liggen grotendeels in het verlengde van normen geldend voor alle ambtenaren. Toetsingskader klachtensystematiek. Dit toetsingskader beschrijft hoe de klachtensystematiek er op papier uit ziet en de kenmerken die men van een goed functionerende klachtensystematiek mag verwachten. Toetsingskader organisatiecultuur. Dit toetsingskader is een voor dit onderzoek speciaal vastgesteld kader, voor het vaststellen van de organisatiecultuur. Analyse en rapportage. Alle verzamelde informatie op basis van de hiervoor genoemde activiteiten is geanalyseerd. Vervolgens is een conceptrapport opgesteld. Dit concept is voor wederhoor voorgelegd aan de gemeentesecretaris en de algemeen directeur, aangezien zij ambtelijke eindverantwoordelijke zijn voor de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is het concept voor wederhoor, gelet op specifieke bevindingen, voorgelegd aan de afdelingshoofden Publiek en Bestuurszaken en het hoofd eenheid Vergunning en Handhaving. Zij zijn in de gelegenheid gesteld feitelijke onjuistheden te corrigeren. Hierbij is de mogelijkheid geboden tot een gesprek met de onderzoekers. Vervolgens is het definitieve conceptrapport opgesteld en op 28 juni 2013 overhandigd aan de opdrachtgever. 3

7 De gemeentelijke organisatie van Smallingerland in beeld In dit hoofdstuk brengen we de cultuur in beeld zoals deze wordt ervaren door de medewerkers en leidinggevenden. Dit beeld is opgebouwd uit een aantal componenten: de resultaten van het vragenlijstonderzoek, documentenstudie, de meldingen aan het meldpunt en de interviews. In de bijlage zijn de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek opgenomen. 2.1 Relevante ontwikkelingen en beleid In deze paragraaf worden beknopt enkele relevante ontwikkelingen voor gemeente Smallingerland beschreven. Vervolgens gaan wij dieper in op de wijze waarop de gemeente is georganiseerd: de (management) structuur, het personeelsbeleid en de uitkomsten van dit beleid Relevante ontwikkelingen In 2012 heeft de gemeente in financieel opzicht een goed jaar gedraaid en met een positief rekeningresultaat afgesloten. Dit ondanks het feit dat de organisatie de laatste jaren is belast met de bezuinigingen van het Rijk. Deze hebben invloed op de begroting van de gemeente. In het collegeprogramma is vastgesteld dat de gemeente in totaal vier miljoen structureel wil bezuinigen. Desondanks zijn er de afgelopen jaren geen grootschalige reorganisaties geweest bij gemeente Smallingerland. De organisatie heeft 7,4 fte werkzaam per inwoners. In vergelijking tot gemeenten met eenzelfde grootte is dit 1,6 fte lager dan gemiddeld Organisatie- en managementstructuur Onderstaande figuur geeft de verschillende afdelingen weer, verdeeld over de twee directieleden. Daarnaast is de organisatie verbonden met verschillende partijen, zoals een aantal Gemeenschappelijke Regelingen zoals de Veiligheidsregio Fryslân. De Stichting Veiligheidszorg Smallingerland (SVS) is hierbij een orgaan met een bijzondere positie. Het betreft hier een stichting die wordt aangestuurd door het bestuur van de gemeente Smallingerland. De burgemeester is voorzitter van het bestuur en de directeur is het afdelingshoofd Bestuursondersteuning.. 4

8 Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en vier wethouders (PvdA, CDA, ChristenUnie, VVD). Het directieteam bestaat uit de gemeentesecretaris en de directeur. De gemeentesecretaris is in functie sinds januari 2012 en de burgemeester sinds september De 13 afdelingen worden aangestuurd door afdelingshoofden. Daarnaast zijn de grote afdelingen opgedeeld in eenheden aangestuurd door eenheidshoofden. Deze hebben dus een extra hiërarchische laag. De directeur is tevens afdelingshoofd Personeel & Organisatie. Binnen de gemeente bestaan de volgende management overleggen: Hoofdenoverleg. Eens in de veertien dagen vindt het hoofdenoverleg plaats waar alle afdelingshoofden aan deelnemen. Dit is een lunchbijeenkomst, deels bedoeld om de onderlinge band te verstevigen, maar voornamelijk bedoeld om in elkaars keuken te kijken. Dit overleg is altijd vakinhoudelijk en is geen beslisorgaan. Daarnaast vindt er wekelijks een terugkoppeling uit de collegevergadering door de gemeentesecretaris aan de afdelingshoofden plaats. Directieoverleg. Wekelijks vindt er directieoverleg plaats. Aanwezig zijn de twee directieleden en de directiesecretaris. Indien nodig schuiven afdelingshoofden aan op uitnodiging. Hier worden voornamelijk onderwerpen besproken die met de bedrijfsvoering en organisatie te maken hebben P&O beleid Hieronder worden een aantal elementen uit het P&O beleid weergegeven. HR gesprekscyclus. Ten aanzien van de HR gesprekscyclus schrijft het P&O beleid van gemeente Smallingerland voor dat alle medewerkers jaarlijks een functioneringsgesprek 5

9 hebben. Beoordelingen vinden alleen plaats wanneer daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld in relatie tot het functioneren of een (voorgenomen) wijziging in contractvorm, functie of schaal. Wervings- en selectieprocedure. Het P&O beleid schrijft voor dat het directieteam bepaalt of er sprake is van een vacature. Zodra deze is geaccordeerd, wordt er altijd eerst intern geworven en vervolgens extern. Voor leidinggevende functies wordt er tegelijkertijd intern en extern geworven. Het maken van loopbaanafspraken is alleen mogelijk met instemming van het directieteam. Hierbij wordt zorggedragen voor voldoende draagvlak en betrokkenheid op de afdeling en bij betrokken medewerkers. Indien er wordt afgeweken van de procedure dient het afdelingshoofd dit te overleggen met de OR. 1 Medewerkerstevredenheid. De gemeente voert medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit. De meeste recente onderzoeken vonden plaats in 2007 en Kenmerken van het personeelsbestand en uitkomsten van het P&O beleid Hier behandelen wij kenmerken van het personeelsbestand en uitkomsten van het personeelsbeleid. Deze uitkomsten zijn het resultaat van een interactie tussen het beleid van de organisatie en onbeheersbare factoren. Formatie. De personele bezetting van gemeente Smallingerland is de afgelopen vijf jaar gestegen. In 2008 waren er 388 FTE en dat is de afgelopen jaren gegroeid naar 423 FTE in 2012, verdeeld over 455 medewerkers. Daarnaast zijn er 75 medewerkers werkzaam bij de gemeente als stagiair, (vaste) vrijwilliger, uitzendkracht of gedetacheerde. De SVS heeft 67 medewerkers in dienst. Verzuim en verloop. Op basis van de cijfers van het sociaal jaarverslag 2012 lijkt het verloop niet sterk af te wijken van het landelijk gemiddelde van gemeenten van instroom (3,9%) en uitstroom (6,6%). 23 Tevens laten het verzuimpercentage (5,8%) en de meldingsfrequentie (1,3%) van 2012 geen grote afwijkingen zien ten opzichte van het landelijk gemiddelde van gemeenten (respectievelijk 5,3% en 1,3%) 4. Ook de organisatiebrede verzuimcijfers van eerdere jaren laten geen bijzonderheden zien. Het gemiddelde verzuimpercentage over de afgelopen 5 jaar ( ) laat bij met name de afdeling Bestuursondersteuning een bovengemiddeld hoog verzuim zien. Over de laatste 5 jaar was er een verzuim van 9,7%. Beloning. Een benchmark onderzoek Beloning en Formatie uit 2010 laat zien dat de werkelijke beloning van 49% van de medewerkers boven de functieschaal ligt (t.o.v. 19% bij andere gemeenten van dezelfde grootte). 5 In het benchmark rapport staat vermeld: de afwijking ten 1 Bron: Handleiding Werving & Selectie, Gemeente Smallingerland (2007) 2 Bron: Monitor gemeenten A+O fonds Gemeenten 3 N.B. Gemeente Smallingerland heeft geen cijfers verstrekt waarin het verloop van tijdelijke medewerkers is geïncludeerd. Derhalve is een benchmark met landelijke in- en uitstroom percentages niet mogelijk. 4 Bron: Monitor gemeenten A+O fonds Gemeenten 5 Cap Gemini Consulting

10 opzichte van de grootteklasse ten aanzien van beloningsschalen boven de functieschaal is echter dusdanig sterk dat de verklaring niet alleen kan liggen in de verschillen in aan- en uitloopschalen, maar ook in de toepassing van het beloningsbeleid en/of in andere factoren (bijvoorbeeld garantieschalen). HR Gesprekscyclus. In ons vragenlijstonderzoek zegt 78% van de respondenten in 2012 een functioneringsgesprek te hebben gehad. Recent is er veel aandacht gekomen om dit percentage nog verder omhoog te brengen. Medewerkers bij de afdeling Bestuursondersteunig hebben in zowel 2010, 2011 en 2012 verreweg het minste functioneringsgesprekken gehad (respectievelijk 9%,9%, 27%). De respondenten die aangeven een mening over hun meest recente functioneringsgesprek te hebben zijn in meerderheid (71%) tevreden over de kwaliteit hiervan. 2.2 Beleving van de werkcultuur door medewerkers In deze paragraaf behandelen wij de beleving van medewerkers van de werkcultuur binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Smallingerland. De belangrijkste onderzoeksinstrumenten voor ons beeld van de cultuur zijn de vragenlijst en de interviews. Om uitspraken te doen over de percentages in relatie tot sociale (on)veiligheid vergelijken we de gemeente Smallingerland op verschillende onderdelen met resultaten op de vragenlijst die gemeten zijn bij een aantal overheidsorganisaties waar aantoonbaar sprake is van sociale onveiligheid (ons referentiemateriaal). Eerst behandelen wij de werkbeleving van de medewerkers. Vervolgens komt de cultuur van de afdeling en de gehele organisatie aan bod. Daarna gaan wij dieper in op de ervaren leiderschapsstijl van de directe leidinggevenden, de afdelingshoofden (indien niet de directe leidinggevende) en de directie Oordeel medewerkers over werkbeleving Een meerderheid (60%) van de medewerkers is er trots op te kunnen vertellen dat ze bij de gemeente Smallingerland werkt. Ze voelen zich (74%) betrokken bij het reilen en zeilen van de gemeente en gaan met plezier (82%) naar hun werk. 7

11 2.2.2 Oordeel medewerkers over de afdelingscultuur Alles overwegend is 73% van de medewerkers tevreden over de afdelingscultuur, en 11% ontevreden. Van de respondenten geeft 80% aan dat men elkaar binnen de afdeling eerlijk en met respect behandelt, 70% geeft aan dat er onderling vertrouwen is, en 58% zegt dat gemaakte fouten openlijk worden toegegeven. Volgens 60% van de respondenten spreekt men elkaar aan op elkaars gedrag, en 67% zegt dat problemen en conflicten op de afdeling bespreekbaar zijn. In totaal voelt 79% van de respondenten zich veilig binnen hun afdeling. Vergeleken met ons referentiemateriaal is de tevredenheid over de afdelingscultuur relatief groot. Een van de vergelijkingsgroepen kent een grotere tevredenheid. Gemeente Smallingerland wordt hier niet vergeleken met een landelijk gemiddelde, maar met overheidsorganisaties die een cultuuronderzoek door Berenschot hebben laten uitvoeren omdat er sprake zou zijn van een slecht werkklimaat Oordeel medewerkers over de organisatiecultuur In totaal geeft 61% van de respondenten aan tevreden te zijn over de organisatiecultuur bij gemeente Smallingerland (10% is ontevreden, 25% is neutraal, en 5% geeft aan geen mening te hebben of het niet te weten). Van de respondenten geeft 68% aan elkaar eerlijk en met respect te behandelen, en 53% geeft aan dat er sprake is van onderling vertrouwen. Op de stelling dat gemaakte fouten openlijk worden toegegeven en besproken binnen de organisatie antwoordt 25% positief, 22% negatief, en 34% neutraal. Een vijfde (20%) van de medewerkers weet het niet of heeft geen mening. Volgens 31% van de medewerkers spreken medewerkers elkaar binnen de gemeente aan op het gedrag (13% is het met de stelling oneens, en 38% antwoordt neutraal). Van de respondenten zegt 41% dat problemen binnen de gemeente bespreekbaar zijn. Volgens 27% 8

12 wordt grensoverschrijdend gedrag aangepakt. Op deze stelling antwoordt ongeveer een derde (32%) neutraal, en een kwart (24%) weet het niet of heeft geen mening. Vergeleken met ons referentiemateriaal is de tevredenheid over de organisatiecultuur bij gemeente Smallingerland relatief groot. Er zijn relatief meer mensen die positief oordelen en relatief minder die negatief oordelen vergeleken met het referentiemateriaal. De gemeente Smallingerland wordt hier niet vergeleken met een landelijk gemiddelde, maar met overheidsorganisaties die een cultuuronderzoek door Berenschot hebben laten uitvoeren omdat er sprake zou zijn van een slecht werkklimaat. 9

13 2.2.4 Oordeel medewerkers over sfeer van intimidatie en grensoverschrijdend gedrag Iets minder dan de helft (45%) geeft aan dat grensoverschrijdend gedrag op de afdeling wordt aangepakt. In totaal geeft 16 % aan dat dit niet wordt aangepakt, de overige respondenten hebben hier geen mening over of antwoorden neutraal. Van de respondenten zegt 37% dat mensen die gedragsnormen overtreden niet vooruit komen binnen de afdeling, 17 % vindt dit niet, bijna een vijfde van de respondenten (19%) antwoordt op deze vraag het niet te weten of er geen mening over te hebben. Voor de gehele gemeentelijke organisatie geldt dat de inschattingen van respondenten op deze stellingen negatiever zijn. Iets meer dan een kwart (27%) geeft aan dat grensoverschrijdend gedrag wordt aangepakt binnen de gemeente, en 21% zegt dat mensen die gedragsnormen overtreden verder komen binnen de gemeente. Geen van de deelnemers aan de cultuurinterviews geeft volmondig aan het beeld van een angstcultuur dat in de media wordt geschetst te herkennen. Wel zijn mensen op de hoogte van arbeidsconflicten, maar deze worden doorgaans als incidenten getypeerd. Bij benoemingsprocedures wordt meerdere keren het woord vriendjespolitiek gebruikt. 10

14 Van de respondenten zegt 14% dat er binnen de gemeente sprake is van een sfeer van intimidatie, terwijl 59% dit niet herkent. Daarnaast geven meer respondenten aan dat er sprake is van vriendjespolitiek binnen de gemeente (32%), dan dat er geen sprake is van vriendjespolitiek (18%) Oordeel medewerkers over de eigen leidinggevende Een meerderheid van de respondenten (74%) is alles overwegend tevreden over de direct leidinggevende. In totaal zegt 72% dat de leidinggevende te vertrouwen is en 77% geeft aan dat de leidinggevende laat zien de medewerker te vertrouwen. In totaal geeft 54% aan dat de leidinggevende voorbeeldgedrag vertoont, 73% vindt dat de leidinggevende gemaakte afspraken nakomt en 74% geeft aan dat de leidinggevende luistert naar wat de medewerker te zeggen heeft en daar ook iets mee doet. 11

15 In totaal geeft 62% van de respondenten aan dat de leidinggevende een gevoel van veiligheid stimuleert, 15% vindt dit niet. Op de vraag of de direct leidinggevende de medewerker met respect behandelt, antwoordt 77% bevestigend en 8% ontkennend Verschillen tussen de directe leidinggevenden Bij het analyseren van de antwoorden op de stelling: Alles overwegend ben ik tevreden over mijn direct leidinggevende valt op dat de onvrede zich concentreert op drie leidinggevenden. Het gaat hier om het afdelingshoofd Bestuursondersteuning (47% ontevreden), het afdelingshoofd Publiek (42% ontevreden) en het hoofd eenheid Vergunning en Handhaving van de afdeling Publiek (48% ontevreden). In onderstaande grafieken zijn deze uitslagen weergegeven. Een analyse van de ervaring van medewerkers met hun direct leidinggevenden op basis van de interviews laat een soortgelijk beeld zien. 12

16 Analyseren we vervolgens de andere vragen die betrekking hebben op deze leidinggevenden, dan ontstaat er een profiel dat inzicht geeft in de oorzaken van de ontevredenheid van medewerkers. Ondanks de kritiek die medewerkers hebben op genoemde leidinggevenden, gaan de meeste medewerkers met plezier naar hun werk. Respondenten die hebben aangegeven dat het afdelingshoofd Bestuursondersteuning hun rechtstreeks leidinggevende is, geven in meerderheid aan dat hun leidinggevende geen voorbeeldgedrag vertoont (57%), gemaakte afspraken niet nakomt (53%) en geen gevoel van veiligheid stimuleert (53%). Respondenten die hebben aangegeven dat het afdelingshoofd Publiek hun rechtstreeks leidinggevende is gaven aan dat hun leidinggevende niet te vertrouwen is (47%), geen voorbeeldgedrag vertoont (58%) en geen gevoel van veiligheid stimuleert (53%). Bij het hoofd van de eenheid vergunning en Handhaving wordt aangegeven dat de leidinggevende geen voorbeeldgedrag vertoont (58%) en gemaakte afspraken niet nakomt (37%) Oordeel medewerkers over de directie Van de respondenten zegt 42% alles overwegend tevreden te zijn over de directie van de gemeente Smallingerland. Bijna de helft (48%) is hierin neutraal of heeft geen mening. In het algemeen wordt door de respondenten minder positief en meer neutraal over de directie geoordeeld dan over de eigen leidinggevende. Dit patroon wordt vaak in dergelijke vragenlijsten gevonden. Van de respondenten geeft 33% aan dat de directie te vertrouwen is, 10% geeft aan dat de directie niet te vertrouwen is, 58% heeft hier geen mening over of antwoord neutraal. Vergeleken met ons referentiemateriaal is de ontevredenheid over de directie bij de gemeente Smallingerland beperkt. Er zijn relatief meer mensen die positief oordelen en relatief minder die negatief oordelen vergeleken met het referentiemateriaal (waarbij is vergeleken met het oordeel 13

17 over het hoogste niveau in de organisatie, dat niet altijd wordt aangeduid als directie ). De gemeente Smallingerland wordt hier niet vergeleken met een landelijk gemiddelde, maar met overheidsorganisaties die een cultuuronderzoek door Berenschot hebben laten uitvoeren omdat er sprake zou zijn van een slecht werkklimaat. 2.3 Bevindingen meldpunt In deze paragraaf behandelen wij incidenten en ervaringen die gemeld zijn via ons meldpunt. Van belang is hier te vermelden dat de ervaringen die in deze paragraaf genoemd worden door een minderheid van de medewerkers zo beleefd wordt en werd. In tegenstelling tot de vorige paragraaf kunnen de observaties niet worden gegeneraliseerd naar de totale organisatie. De beelden zijn dus niet representatief voor de gehele organisatie, maar zijn wel een realiteit voor een minderheid van de organisatie. De belangrijkste bronnen voor deze paragraaf zijn de vragenlijst en het meldpunt. In deze paragraaf maken we gebruik van citaten van deelnemers aan het onderzoek. Deze citaten zijn geanonimiseerd. Daarbij zijn herleidbare persoonsgegevens verwijderd en wordt steeds gesproken over hij, hem, en zijn. Citaten zijn alleen gebruikt als deze in vergelijkbare bewoordingen door meerdere melders zijn beschreven en dus wijzen op een gedeeld beeld of ervaring Zelfrapportage van ongewenst gedrag In totaal geven 54 respondenten (13%) aan in 2012 of 2013 slachtoffer te zijn geweest van ongewenst gedrag bij gemeente Smallingerland. De aard van dit gedrag valt voornamelijk onder de noemer pesten en treiteren. Uit de meldingen en interviews blijkt dat dit veelal terug te voeren is op een stevige, directieve en soms als autoritair ervaren gespreksstijl van de leidinggevende. In totaal geven 23 respondenten aan één of meerdere incidenten te hebben gemeld. Uit analyse van de resultaten van de vragenlijst constateren we dat in meerderheid deze ervaringen hebben plaatsgevonden op de afdelingen Bestuursondersteuning en Publiek. Leidinggevende van de afdeling Publiek geeft aan dat hij strakker is gaan sturen op individuele medewerkers om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het aanspreken van medewerkers en het treffen van maatregelen is volgens de leidinggevende niet gelijk aan pesten en treiteren. Hoewel elke melding van ongewenst gedrag er natuurlijk één teveel is, is het gemeten percentage van 13% voor de gehele organisatie niet afwijkend van het landelijke gemiddelde. Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2012 het gemiddelde percentage van Intern ongewenst gedrag (inclusief pesten) op 15,4% ligt. (Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, versie 2012) Langlopende dossiers Binnen de gemeente Smallingerland heeft zich de afgelopen jaren een aantal arbeidsconflicten voorgedaan. Verschillende betrokkenen bij deze conflicten hebben hier via de media aandacht voor gezocht. Hieruit komt naar voren dat voor in de ervaring van de (ex-)medewerkers die het betreft, er een onveilige situatie is ontstaan. Melders noemen dat de besluitvorming in meerdere gevallen 14

18 onduidelijk of beperkt onderbouwd werd en de communicatie gebrekkig was. Medewerkers, die betrokkenen zijn bij dergelijke conflicten, geven veelal aan het gevoel te hebben tussen wal en schip te zijn beland, omdat het onduidelijk is wie er binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het oplossen van het conflict. Deze kritiek komt bij een aantal melders ook naar voren als het gaat over de wijze waarop de organisatie omgaat met langdurig zieken. Ook bij een langlopend conflict met een groep handhavers blijft er lang onduidelijkheid bestaan over de positie van deze groep, wordt de communicatie als gebrekkig gezien en worden signalen door de directie en het college beperkt opgepakt Prettige leidinggevenden en sociale werkgever die mogelijkheden biedt en ontwikkeling stimuleert Er zijn ook positieve meldingen. Verschillende melders herkennen zich niet in de beelden die in de media worden geschetst over de cultuur binnen de organisatie. Zij geven aan dat ze blij zijn om voor de gemeente te werken en dat als men goed werk levert, dit ook wordt gewaardeerd door de leidinggevende en de organisatie. Binnen de organisatie wordt direct gecommuniceerd, wat door deze melders als prettig wordt ervaren. ik ervaar deze werkgever als een goede, sociale, meedenkende werkgever. In al die jaren heb ik geen negatieve werkgeverservaringen gehad. Ik vind het daarom zeer sneu voor onze werkgever dat deze zo negatief in het nieuws is gekomen. ( ) ik kan me geen betere werkgever en leidinggevende voorstellen. Mannen en vrouwen worden gelijk behandeld. Zit je nog niet in het einde van de schaal en je doet gewoon je best dan ga je elk jaar nog omhoog in loon. Ook kan ik normaal met mijn leidinggevende alles bespreken, zelfs ontwikkel-/opleidingsmogelijkheden m.b.t. ander werk binnen de gemeente. Alles is mogelijk, initiatief wordt gewaardeerd, je hebt echt het gevoel dat je iets betekent / je gewaardeerd wordt. Dit en uiteraard nog veel meer zorgt voor een hele goede werksfeer. Ik voel me hier als een vis in het water. Mensen die binnen onze organisatie goed hun werk doen, worden zeer gewaardeerd. Mensen die dat niet doen worden hierop aangesproken en dat lijkt mij niet meer dan normaal. Ik ben blij dat ik voor deze organisatie mag werken! Ik werk dus al meer dan ( ) jaar bij de gemeente Smallingerland, met heel veel plezier. Heb eerder bij andere bedrijven gewerkt, waar ik wel een soort angstcultuur voelde, dat heb ik hier nooit gevoeld. De platte structuur heb ik als zeer prettig ervaren. Er wordt op een hele prettige manier met mij omgegaan door de leidinggevenden en collega's. Ik ben zeer tevreden over de gemeente Smallingerland als werkgever en het directieteam ( ). Voor mij prettig aanspreekbaar en plezierig in de omgang. Ook de relatie met de andere leidinggevenden is zeer prettig. Ik ben blij met mijn baan en ik loop ook geregeld te mopperen, net als iedereen. Er heerst hier een gezonde drukke werksfeer waarbij mensen mogen zeggen wat ze vinden. 15

19 2.3.4 Veeleisende resultaatgerichte organisatie Een aantal melders benoemt zowel positieve als negatieve kanten van de organisatie. Enerzijds beschrijft men de gemeente Smallingerland als een organisatie waar men veel vrijheid krijgt, en ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Succes wordt beloond met promoties of zwaardere verantwoordelijkheden. Dit ervaart men als een prettige en uitdagende werksituatie. Anderzijds vraagt de organisatie veel van haar medewerkers in kwantiteit en kwaliteit en niet alle medewerkers kunnen hier aan voldoen. Een paar werknemers die achter blijven (door functioneren en/of ziekte) ervaren een harde en onpersoonlijke organisatie. Ik werk voor mijn gevoel in een fantastische, inhoud-gedreven organisatie. Doen, risiconemen, dat mag hier. Ik doe hier veel. Veel alleen ook. Dat is mooi, er zijn weinig organisaties waar ze zoveel vertrouwen aan medewerkers geven. ( ) De keerzijde van die vrijheid, van die eigen verantwoordelijkheid is wel dat je hard kan worden aangesproken. Ik schiet wel eens over een lijntje. Soms juichen ze dan van geweldig, goed gezien, je moet de kansen pakken als ze voorbij komen, soms ben je te ver gegaan en dan krijg je een oplawaai. Dat hoort erbij. Dat calculeer je in, en je past je gedrag na zo'n dreun wat aan. Het hoge ambitieniveau [van de organisatie] vraagt heel veel van mensen. Er zijn dus mensen die buiten de boot vallen en dit niet aan kunnen. Ik ervaar het werken binnen deze organisatie als het balanceren op een erg dun draad. Ik zit nu aan de goede kant maar in een split second zit je aan de andere kant en dat geeft mij een gevoel van onveiligheid, maar hoe dubbel ook, ik ga toch nog steeds met plezier naar mijn werk Ontevredenheid over enkele leidinggevenden De voornaamste reden voor ontevredenheid die genoemd wordt in verschillende interviews en door melders is het gedrag van leidinggevenden. Hierbij worden met name het afdelingshoofd Publiek, het afdelingshoofd Bestuursondersteuning en het hoofd eenheid Vergunning en Handhaving genoemd. Dit zijn dezelfde leidinggevenden die ook bij nadere analyse van de vragenlijst opvielen (zie paragraaf 2.2.6). In de meldingen worden over het afdelingshoofd Publiek door melders typeringen gebruikt als autoritair, dominant en niet betrokken bij het welzijn van de medewerkers. In mindere mate geldt dit ook voor hoofd eenheid Vergunning en Handhaving. Over beiden wordt door verschillende melders gezegd dat zij slecht luisteren en niet altijd open staan voor andere meningen. De onvrede over het hoofd Bestuursondersteuning concentreert zich rond een langlopend conflict betreffende een groep handhavers (zie ook paragraaf 2.3.2). In een rapportage van onderzoeksbureau Boer & Croon in 2012 is geconcludeerd dat er sprake is van een niet te repareren breuk tussen uitvoering en leiding (afdelingshoofd en coördinator). Inmiddels is het hoofd Bestuursondersteuning (in afwachting van definitieve besluitvorming) in de praktijk geen direct leidinggevende meer van deze groep. Er is inmiddels gezorgd voor mediation in dit conflict. Buiten dit conflict om is er geen sprake van brede onvrede over het functioneren van het hoofd Bestuursondersteuning. 16

20 Melders beschrijven meerdere botsingen en conflicten met leidinggevenden, die vaak negatieve gevolgen hebben voor de betrokken medewerkers. In enkele gevallen escaleert dit tot juridische procedures. De citaten hieronder kunnen over andere leidinggevenden gaan dan de leidinggevenden die hierboven genoemd zijn. Op de afdeling wordt meer gewerkt met management by numbers dan met het mens zijn. Er wordt geen aandacht besteed aan het combineren van individuele vaardigheden, kwaliteiten, talenten en ervaringen. Mensen worden niet positief gestimuleerd een kritische bijdrage te leveren. Collega's worden niet door leidinggevenden uitgedaagd zich uit te spreken De benoemingsprocedures In de meldingen en gesprekken komt meerdere malen terug dat formele benoemingsprocedures niet altijd worden gevolgd binnen de gemeente. Hierbij wordt met name de benoeming van de gemeentesecretaris en enkele afdelingshoofden aangehaald. Maar verschillende melders noemen ook voorbeelden van coördinatoren en niet-leidinggevende functies waarvoor geen sollicitatieprocedure is gevolgd. Ook worden voorbeelden aangedragen van benoemingen waarbij er wel een procedure is gevolgd, maar waar vooraf vaststond wie de functie zou krijgen en/of waar tegengeluiden van het personeel tijdens de benoeming zijn genegeerd. In ten minste twee gevallen werd door de medewerkers aangegeven dat er geen draagvlak was voor de betreffende benoeming. Deze sollicitatieprocedures worden getypeerd als wassen neus of gelopen race. Dit alles wordt door veel melders gezien als niet transparant en oneerlijk. Het zou vriendjespolitiek in de hand werken. Ook verschillende melders die wel tevreden zijn over de cultuur en het werken bij gemeente Smallingerland noemen dit als kwalijk punt. Van de 14 huidige afdelingshoofden en directieleden zijn er 6 aangesteld na een interne en externe wervingsprocedure, 3 na een interne procedure en 5 zijn aangesteld zonder interne of externe wervingsprocedure. 6 De inschatting van melders is dat de directie er voor kiest geen formele benoemingsprocedures te volgen omdat men bang is anders deze medewerkers kwijt te raken, of omdat het vriendjes van de directie betreft. ( ) heb ik meerdere malen meegemaakt dat afspraken niet worden nagekomen. Procedures omtrent het aannemen van personeel worden terzijde gelegd en het advies van de OR daarover genegeerd. Dat kan m.i. in een gezond werkgeverschap niet. Waar ik mij met name zorgen over maak is het op sleutelposities plaatsen van collega s zonder dat de daartoe in het leven geroepen procedures worden gevolgd. ( ) Dit zorgt voor onrust en geeft de persoon die zo in het zadel wordt geholpen een machtspositie die niet past in een ambtelijke organisatie. 6 Gegevens afdeling P&O gemeente Smallingerland 17

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

Verkennend onderzoek naar de interne verhoudingen bij de Stichting Stadswacht Helmond

Verkennend onderzoek naar de interne verhoudingen bij de Stichting Stadswacht Helmond Verkennend onderzoek naar de interne verhoudingen bij de Stichting Stadswacht Helmond 150103 SAMENVATTING In opdracht van het bestuur van de Stichting Stadswacht Helmond (SSH) is een verkennend onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK 22 juli 2014 Frank Maas André Oostdijk Tanja Verheij Thomas Wesselink VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK Evaluatie Onderzoeksraad Integriteit en Adviespunt Klokkenluiders, evenals 'Besluit Melden Vermoeden

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Loon naar werken. 6 december 2007

Loon naar werken. 6 december 2007 Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant 6 december 2007 ISBN 978-90-8768-011-4 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven T 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie