Diagnose Integrale veiligheid gemeente Drimmelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diagnose Integrale veiligheid gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 Diagnose Integrale veiligheid gemeente Drimmelen Inleiding Het veiligheidsbeleid van uw gemeente is langs de meetlat van Kernbeleid Veiligheid gelegd en daarmee vergeleken met een 'ideale aanpak'. Ook is uw beleid vergeleken met dat van enkele andere gemeenten. Op deze manier krijgt u zicht op welke beleidsonderdelen goed lopen en aan welke onderdelen uw aandacht de komende tijd uit zou kunnen gaan. Voor die aspecten die nog niet geheel naar wens zijn, worden tips gegeven voor een nadere uitwerking. Vergelijking met Kernbeleid Veiligheid De 'ideale aanpak' bestaat vanzelfsprekend niet. Gemeenten hebben elk hun eigen kenmerken en die vragen om lokaal beleid. Een aantal voorwaarden zijn echter wel te bepalen. Kernbeleid Veiligheid is een methode die samen met een groot aantal, zeer diverse gemeenten ontwikkeld, toegepast en recentelijk geactualiseerd is. Het geeft weer hoe een compleet, integraal veiligheidsbeleid met veel draagvlak ontwikkeld kan worden. De kleuren geven aan hoe uw gemeente scoort per item. Een item wordt gevormd door een cluster van vragen. Op de groengekleurde items ( de oranje items ( aan de rode items ( De grijze items ( ) is uw veiligheidsbeleid op orde; ) zijn nog niet optimaal, maar uw gemeente is al goed op weg en ) zou u meer aandacht kunnen besteden. ) hebt u (nog) niet ingevuld. Integraal Veiligheidsbeleid 1: Inzicht in de veiligheidssituatie 2: Inzicht in het veiligheidsveld 3: Veiligheidsbeleid 4: Interne organisatie en samenwerking 5: Samenwerking met externe partners 6: Capaciteit en middelen 7: Voortgang en verantwoording 1: Analyse en beleid Jeugd & veiligheid 2: Organisatie en borging 3: Regie en samenwerking 4: Uitvoering 1: Analyse en beleid Overlast 2: Organisatie en borging 3: Regie en samenwerking 4: Uitvoering Vergelijking met het deelnemer gemiddelde

2 1: Inzicht in de veiligheidssituatie Integraal Veiligheidsbeleid Drimmelen Landelijk gemiddeld 2: Inzicht in het veiligheidsveld 3: Veiligheidsbeleid 4: Interne organisatie en samenwerking 5: Samenwerking met externe partners 6: Capaciteit en middelen 7: Voortgang en verantwoording 1: Analyse en beleid Jeugd & veiligheid 2: Organisatie en borging 3: Regie en samenwerking 4: Uitvoering 1: Analyse en beleid Overlast 2: Organisatie en borging 3: Regie en samenwerking 4: Uitvoering Vergelijking met andere gemeenten Drimmelen Aalburg Dongen Geertruidenberg Integraal Veiligheidsbeleid Gilze en Rijen Loon op Zand Oosterhout Waalwijk Werkendam Woudric

3 1 2 Inzicht in de veiligheidssituatie Inzicht in het veiligheidsveld 3 Veiligheidsbeleid Interne organisatie en samenwerking Samenwerking met externe partners Capaciteit en middelen Voortgang en verantwoording Analyse en beleid Organisatie en borging Regie en samenwerking 4 Uitvoering Analyse en beleid Organisatie en borging Regie en samenwerking 4 Uitvoering Jeugd & veiligheid Overlast Resultaten en tips per vraag Per item wordt aangegeven hoe u op de onderliggende vragen hebt gescoord hebt. Dit geeft u nader inzicht in de specifieke punten waar verbetering mogelijk is. Bij deze punten krijgt u enkele tips. De kleuren geven aan hoe uw gemeente ervoor staat. Op vragen die in groen zijn weergegeven scoort uw gemeente voldoende. Vragen die in het zwart zijn weergegeven hebben verbetering nodig. De vragen in grijs zijn (nog) niet ingevuld. Algemene tip: het CCV heeft een instrument ontwikkeld waarin de veiligheidsplannen van veel gemeenten zijn opgenomen. Met die zoekfunctie kunt u veiligheidsplannen vinden die u kunt gebruiken in de ontwikkeling van het eigen veiligheidsbeleid. Dit instrument vindt u op de site A: Integraal Veiligheidsbeleid 1 - Inzicht in de veiligheidssituatie 1.1 Inzicht in de veiligheidssituatie 1.2 Een (actuele) veiligheidsanalyse

4 Om goed inzicht in de actuele veiligheidssituatie en de wenselijke versterkingen in het beleid te krijgen kunt u een veiligheid Veiligheidsanalyse op vindt u aanwijzingen voor het uitvoeren van een dergelijke ana minimaal elke vier jaar geactualiseerd. 1.3 Onderdelen van de veiligheidsanalyse Een veiligheidsanalyse dient de volgende onderdelen te bevatten: overzicht van de aantastingen van de veiligheid (de veiligheidsproblemen); inzicht in oorzaken en achtergronden van onveiligheid; overzicht van lopend beleid en maatregelen; indicatie op welke thema s aanvullend beleid of maatregelen mogelijk zijn. Voor elk van deze onderdelen biedt het Format Veiligheidsanalyse aanwijzingen. 1.4 Bronnen voor de veiligheidsanalyse 1.5 Informatie van partners 2 - Inzicht in het veiligheidsveld 2.1 Overzicht veiligheidspartners 2.2 Inzicht taken en mogelijkheden partners Een overzicht van de veiligheidspartners is een eerste stap. Vervolgens moet duidelijk worden welke taken zij vervullen die re veiligheidsbeleid. De mogelijkheden van de partners kunnen zo creatief en optimaal benut worden en overlap van taken wor 2.3 Overzicht bestaande samenwerkingsverbanden 2.4 Overzicht flankerende gemeentelijk beleidsprocessen 2.5 Inventarisatie maatregelen en beleid Een deel van het lokale veiligheidsbeleid is wettelijk bepaald. Daarnaast hebben provincie, regionale samenwerkingsverba maatregelen die van invloed kunnen zijn op het beleid van de gemeente. Veel van deze informatie is via internet te vinden, vo nemen met de betreffende organisaties. In Kernbeleid Veiligheid (zie vindt u in deel D een kort overzicht van actueel rijksbeleid. Ook de publicatie 'veiligheid in ontwikkeling' bevat nuttige informat 2.6 Overzicht beschikbare instrumenten Op het gebied van veiligheid is een groot aantal instrumenten beschikbaar. Deels gaat het om juridische instrumenten, maa keurmerken, checklists etc. Op de website van het CCV (http://www.hetccv.nl/) en in Kernbeleid Veiligheid (http://www.projectveiligegemeenten.nl/) worde beschreven. 3 - Veiligheidsbeleid 3.1 Veiligheidsbeleid 3.2 Kernmethode toegepast 3.3 Vastgelegd beleid 3.4 Vaststelling Integraal Veiligheidsbeleid door raad 3.5 Onderdelen Integraal Veiligheidsbeleid Een goed Integraal Veiligheidsbeleid bevat ten minste de volgende onderdelen: kaders voor Integraal Veiligheidsbeleid analyse van de veiligheidssituatie prioriteiten doelstellingen flankerend beleid relatie met landelijk, provinciaal en regionaal beleid interne veiligheidspartners externe veiligheidspartners maatregelen en instrumenten regierol van de gemeente burgerparticipatie

5 financiële raming methode van verantwoording frequentie van actualisatie van Integraal Veiligheidsbeleid Een format voor een nota Integraal Veiligheidsbeleid vindt u op 3.6 Criteria prioritering 3.7 Aandacht voor niet-prioriteiten 3.8 Doelstellingen voor prioriteiten 3.9 Meetbare doelstellingen Bij beleid moet na verloop van tijd worden bekeken of het effectief is, om de uitvoering bij te kunnen sturen of om eventueel d raadzaam om de doelstellingen in meetbare termen te formuleren Type doelstellingen In een goed Integraal Veiligheidsbeleid zijn er doelstellingen op de korte(eenjarige), middellange (vierjarige) en lange termi termijndoelstellingen dragen bij aan de meer algemene, abstracte doelstellingen voor de langere termijn. 4 - Interne organisatie en samenwerking 4.1 Rol gemeenteraad bij ontwikkeling Integraal Veiligheidsbeleid De raad heeft een belangrijke taak binnen het Integraal Veiligheidsbeleid. Hij dient de opdracht tot ontwikkeling te geven, de langetermijndoelstellingen vast te stellen en de voortgang en uitvoering te toetsen. 4.2 Bestuurlijk verantwoordelijke voor Integraal Veiligheidsbeleid 4.3 Bestuurlijke verdeling van portefeuilles Het verdient aanbeveling om het Integraal Veiligheidsbeleid in de portefeuille van de burgemeester onder te brengen, omda openbare orde. De afstemming tussen de bestuurlijke bevoegdheden op dat terrein en de taken van de burgemeester rond integraal veiligheidsbeleid anderzijds is daarmee gewaarborgd. Er zijn echter ook voordelen aan een wethouder als portefeui hierdoor zijn al minimaal twee collegeleden betrokken bij veiligheidsbeleid en is er daardoor meer integraliteit en draagvlak Erg belangrijk is dat de betreffende portefeuillehouder Integraal Veiligheidsbeleid als prioriteit ziet en zich hier enthousiast vo 4.4 Positionering Integraal Veiligheidsbeleid op ambtelijk niveau 4.5 Coördinerend ambtenaar 4.6 Functieprofielen voor de coördinerend ambtenaar 4.7 Positionering verantwoordelijk ambtenaar 4.8 Intern overleg ontwikkeling Integraal Veiligheidsbeleid Over de ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsbeleid dient overleg plaats te vinden met de interne gemeentelijke partners wordt op lopend beleid van andere, relevante afdelingen en gezamenlijke initiatieven ontplooid kunnen worden. Gedurende beleid is het raadzaam dit overleg gestructureerd te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in een ambtelijke werkgroep. Op de webs vindt u een Richtingwijzer voor de samenstelling van een dergelijke werkgroep, met interne en externe partners. 4.9 Intern overleg uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid De uitvoering van Integraal Veiligheidsbeleid zal bij diverse afdelingen liggen. Men moet op de hoogte zijn van de vorderinge planningen op elkaar afgestemd worden en op incidenten snel gereageerd kan worden Vaste contactpersoon veiligheid bij andere afdelingen Het is van belang bij alle interne gemeentelijke partners een vaste contactpersoon met veiligheid als specifiek aandachtspu eigen afdeling en voor andere afdelingen duidelijk wie als eerste aanspreekpunt fungeert en zicht heeft op de activiteiten op Veiligheid worden deze personen de 'verantwoordelijke voor veiligheid' genoemd. 5 - Samenwerking met externe partners 5.1 Externe partners ontwikkeling Integraal Veiligheidsbeleid 5.2 Toetsing prioriteiten Om voldoende draagvlak te krijgen, moeten de prioriteiten worden getoetst bij alle strategische partners en eventueel ook bij a iedereen in de reguliere inspraakprocedure de kans om te reageren op een nieuwe nota Integraal Veiligheidsbeleid. Draagvl men vanaf een vroeg stadium betrokken is geweest bij het opstellen van het beleid en de prioriteiten. De toetsing gebeurt dan de gemeenteraad wordt aangeboden. 5.3 Partners uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid 5.4 Schriftelijke vastlegging samenwerking

6 Voor een goede samenwerking met de partners is het belangrijk om afspraken schriftelijk vast te leggen. De intentie om samen uitvoering kan in een convenant worden vastgelegd. Een voorbeeld van een dergelijk convenant vindt u op de website van P convenant dienen met de uitvoerende partners afzonderlijke afspraken worden vastgelegd. Dit kan in de vorm van subsidiev volgende partners zijn onmisbaar in de uitvoering en met hen dienen de afspraken schriftelijk te worden vastgelegd: politie; brandweer; openbaar ministerie; welzijnsorganisaties; onderwijsinstellingen; woningcorporaties; bewoners; ondernemers. 5.5 Contact externe partners 5.6 Overleg met bewoners over Integraal Veiligheidsbeleid Net als met de externe partners verdient het aanbeveling om zowel structureel als ad hoc contact te hebben met de bevolking informatie over voornemens van de gemeente, maar zeker ook om het peilen van meningen en wensen (bijvoorbeeld via een p dorpsraden/bewonerspanels). 5.7 Samenwerking met andere gemeenten 5.8 Betrokken bij beleid van externe partners Sommige externe partners worden door de gemeente gesubsidieerd. Bij andere partners is de sturing van de gemeente minde partners mag verwacht worden dat de gemeente betrokken wordt bij de ontwikkeling van hun eigen beleid met betrekking to 5.9 Toezien op betrokkenheid partners bij Integraal Veiligheidsbeleid Het is raadzaam voor de gemeente om actief toe te zien op de betrokkenheid van partners bij het Integraal Veiligheidsbeleid. de voortgang van de uitvoering te bespreken, blijven de partners betrokken Actie bij afhaken van partners Wanneer partners niet/minder betrokken blijken of afspraken niet nakomen, is het aan de gemeente om actie te ondernemen ingrijpen, financiële consequenties, overleg met als resultaat een hernieuwd commitment met resultaat verplichtingen Initiatief vlot trekken ontwikkeling/uitvoering De gemeente is als regisseur degene die de voortgang in de gaten moet houden en moet ingrijpen wanneer die stagneert. He daar een onderdeel van, maar ook het inspringen op nieuwe ontwikkelen Op peil houden randvoorwaarden Integraal Veiligheidsbeleid De gemeente zorgt ervoor dat de randvoorwaarden optimaal zijn, om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren. Financ afstemming zijn enkele van die randvoorwaarden. 6 - Capaciteit en middelen 6.1 Aparte begrotingspost Integraal Veiligheidsbeleid 6.2 Aparte begrotingspost Integraal Veiligheidsbeleid bij interne partners Omdat een deel van de uitvoering van Integraal Veiligheidsbeleid door andere afdelingen gedaan wordt, en dit inzichtelijk m begroting van de interne flankerende beleidsterreinen een aparte post/programma op te nemen voor veiligheidsbeleid. 6.3 Benodigde capaciteit uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid De benodigde capaciteit voor coördinatie en uitvoering wordt meestal bepaald in aantal fte s. Het is raadzaam om per functi taakomschrijvingen te maken. 6.4 Vrijgemaakte capaciteit Integraal Veiligheidsbeleid Door een besluit van de raad kan de benodigde capaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar komen. 6.5 Benodigde middelen uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid 6.6 Beschikbare middelen Integraal Veiligheidsbeleid 6.7 Extra geld voor prioriteiten Het is raadzaam om de prioritering van onderwerpen herkenbaar te laten zijn in de verdeling van middelen. Aan de geprioritee besteed dan vóór de prioritering en meer dan aan andere, niet-geprioriteerde onderwerpen. 6.8 Beschikbare middelen Integraal Veiligheidsbeleid

7 6.9 Beschikbare financiële middelen 6.10 Extra geld voor prioriteiten 7 - Voortgang en verantwoording 7.1 Systeem voor planning en control Het is raadzaam om een vast systeem van planning en control te gebruiken en toe te passen op Integraal Veiligheidsbeleid verkregen kan worden. 7.2 Sturingsinformatie systeem planning en control 7.3 Structurele evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid Het Integraal Veiligheidsbeleid dient structureel geëvalueerd te worden op het behalen van de doelstellingen en effecten van partners en de processen in de uitvoering dienen regelmatig te worden bekeken. 7.4 Terugkoppeling resultaten naar raad/college Het is raadzaam om de resultaten van het Integraal Veiligheidsbeleid naar zowel de raad of raadscommissie als het college C: Jeugd en Veiligheid 1 - Analyse en beleid 1.1 Gedeelde probleemanalyse Door samen met alle relevante partners de problemen te analyseren en dit vast te leggen in een document kan de gemeente ook gedragen wordt door de partners. 1.2 Zicht op probleemgroepen 1.3 Vastlegging maatregelen De maatregelen op het gebied van jeugd en veiligheid dienen in een deelnota of plan van aanpak te worden vast gelegd, zo maatregelen gepland zijn. 1.4 Onderdelen veligheidsketen 1.5 Meetbare doelstellingen Er dienen meetbare doelstellingen te worden opgesteld. Alleen zo kan het effect van het beleid achteraf gemeten en effectie 1.6 Monitoring aanpak De aanpak dient idealiter meerdere malen per jaar gemonitord te worden. Zo kan snel worden gereageerd op veranderende snelveranderende jongerenculturen/-groepen van belang is. 2 - Organisatie en borging 2.1 Afstemming portefeuillehouders Voor een goede afstemming tussen de portefeuille houders is het van belang dat de taakverdeling is vastgelegd, er gekozen primaat ligt, jeugd en veiligheid structureel wordt besproken in het college en er bilateraal overleg is tussen de portefeuilleh 2.2 Afstemming tussen afdelingen Voor een goede afstemming tussen de afdelingen dient de taakverdeling te worden vastgelegd, een keuze te worden gemaa zowel ad hoc als structureel overleg plaats te vinden. Een ambtelijk overleg Jeugd & veiligheid is hiervoor een goede vorm. D structureel, ook andere relevante afdelingen betrokken worden. 2.3 Gebiedsgerichte functionarissen 2.4 Flexibiliteit gemeente en partners 2.5 Budget voor activiteiten Activiteitenbudgetten kunnen het best zo dicht mogelijk bij de jeugd zelf worden ingezet; dit vergroot de kans dat maatregelen sportverenigingen, jongerenwerk of de jongeren zelf (bijvoorbeeld via een jongerenraad). 2.6 Middelen en capaciteit van partners Voldoende middelen en capaciteit bij partners zijn randvoorwaarden voor een geslaagde aanpak jeugd & veiligheid. 2.7 Communicatie met de jeugd Door regelmatig met de jeugd te communiceren via bijeenkomsten, een jongerenraad, aangepaste berichten en jongerenwe jongeren betrokken raken/blijven bij de projecten van de aanpak en dat hun wensen en meningen gehoord worden. Op lokaaljeugdbeleid.nl/ staan diverse vormen van jeugdparticipatie in gemeenten beschreven.

8 3 - Regie en samenwerking 3.1 Betrokken interne partners 3.2 Betrokken externe partners 3.3 (Regie)rollen gemeente Binnen de aanpak heeft de gemeente altijd verschillende rollen te vervullen. De volgende rollen zijn essentieel: initiëren van overleg met partners; stimuleren tot gezamenlijke probleemanalyse en doelstelling; meetbare beleidsdoelen formuleren; servicenormen benoemen en controleren; aansturen en subsidiëren van organisaties zoals jongerenwerk en sportverenigingen; netwerken opzetten; samenwerking in keten bevorderen; terugkoppelen van resultaten van de aanpak; evaluatie. 3.4 Informatie uitwisseling 4 - Uitvoering 4.1 Instrumenten en methodieken C: Overlast 1 - Analyse en beleid 1.1 Zicht op typen overlast Bij het bestrijden van overlast is het van belang eerst alle typen overlast die in de gemeente voorkomen in zicht te hebben. De b jongeren; vandalisme; horeca; drugsverslaafden; psychiatrische patiënten; omwonenden; drugshandel (uit panden en op straat); prostitutie; openbare dronkenschap. 1.2 Oorzaken overlast Voor het formuleren van een goede aanpak is het van belang de oorzaak van de overlast te analyseren. Hierbij dient onders objectieve en subjectieve overlast en tussen groepsgebonden en locatiegebonden overlast. 1.3 Ervaren van overlast 1.4 Zicht op veroorzakers overlast Ook de veroorzakers van overlast dienen in beeld te worden gebracht, zowel groepen als individuele personen. 1.5 Signalen overlast 1.6 Aanpak overlast Iedere vorm van overlast vraagt om een specifieke aanpak. Wel is het mogelijk om meerdere vormen van overlast gecombine gelijksoortige maatregelen ingezet worden. 1.7 Maatregelen vastgelegd Om de aanpak van overlast succesvol te maken is vastlegging van de maatregelen een noodzakelijk onderdeel van de borg maatregelen door college of raad vastgesteld, zodat er ook bestuurlijk/ politiek draagvlak is.

9 1.8 Maatregelen 2 - Organisatie en borging 2.1 Afstemming portefeuillehouders Voor een goede afstemming tussen de portefeuillehouders is het van belang dat de taakverdeling is vastgelegd, er gekozen primaat ligt, overlast structureel wordt besproken in het college en er ook, wanneer nodig, bilateraal overleg is tussen de po 2.2 Afstemming tussen afdelingen Voor een goede afstemming tussen de afdelingen dient de taakverdeling te worden vastgelegd, een keuze te worden gemaa zowel structureel als ad hoc overleg plaats te vinden. Een ambtelijk overleg Overlast is hiervoor een goede vorm. Dit overleg direct te kunnen reageren op incidenten. Daarbij kunnen, incidenteel of structureel, ook andere relevante afdelingen betrokk 2.3 Gebiedsgerichte functionarissen 2.4 Middelen en capaciteit van partners Voldoende middelen en capaciteit bij partners zijn randvoorwaarden voor een geslaagde aanpak van overlast. 2.5 Communicatie aanpak overlast 3 - Regie en samenwerking 3.1 Interne partners overlast 3.2 Externe partners aanpak overlast Een groot aantal partners is van belang voor de aanpak van overlast: politie; woningbouwverenigingen; ambulant jongerenwerk; zorginstellingen; scholen(voortgezet onderwijs en basisonderwijs); opvanginstellingen; verslavingszorg; GGD; openbaar ministerie; jeugd; bewonersverenigingen; sportverenigingen; horecaondernemers; ondernemers prostitutie; winkeliers. Let wel: niet alle partners moeten bij alle vormen van overlast worden ingeschakeld. Verder kunnen betrokken worden, wederom afhankelijk van het type overlast: thuiszorg; ziekenhuizen; projectontwikkelaars e 3.3 (Regie)rollen gemeente Binnen de aanpak heeft de gemeente altijd verschillende rollen te vervullen. De volgende rollen zijn essentieel: initiëren overleg met partners; stimuleren tot gezamenlijke probleemanalyse en doelstelling; meetbare beleidsdoelen formuleren; servicenormen benoemen en controleren; aansturen organisaties zoals welzijns- en opvanginstellingen; afspraken maken met overige partners; netwerken opzetten; samenwerking in keten bevorderen; evaluatie; terugkoppelen van resultaten van de aanpak naar partners. 3.4 Taakverdeling vastgelegd

10 Belangrijk is om de taakverdeling met alle partners vast te leggen zodat iedereen de eigen taken kent en hier later in het traje 3.5 Informatie uitwisseling Overlast kan alleen bestreden worden als informatie over overlastveroorzakers voldoende uitgewisseld wordt. Dit kan via ve casemanagers, casuïstiekoverleg en/of bestandsanalyse. 4 - Uitvoering 4.1 Meldpunten overlast 4.2 Ingezette instrumenten en methodieken Voor een succesvolle aanpak kunnen de volgende landelijk bekende instrumenten en methodieken ingezet worden. thuis op straat (TOS); gedragscodes; cameratoezicht; bestuurlijke ophouding; sluiting woning (wet Victoria); bezoekersverbod (wet Victoria); uitzetting uit woning; opiumwet; aanschrijving volgens woningwet, na sluiting ( wet Victor); in beslagname apparatuur; buurtbemiddeling; buurtpreventie; KVW veilig complex en veilige omgeving ( en stappenplan en toolkit); Kwaliteitsmeter veilig uitgaan; horecaconvenant; veiligheidseffectrapportage; bestuurlijke boete; schade verhalen via OM; schade privaatrechtelijk verhalen op overtreder / veroorzaker van de schade; strafrecht en bestuursrecht (twee sporen beleid); inrichting ruimte vs. aanpak plegers. Informatie over deze instrumenten vindt u op Hiernaast kunt u vanzelfsprekend ook lokale en regionale methodieken en projecten inzetten. C: Andere lokale prioriteit 1 - Andere lokale prioriteit Indicatoren voor benchmarking Uw gemeente heeft toestemming gegeven de indicatoren te gebruiken voor benchmarking via

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Hoe effectief is uw veiligheidsbeleid? Hoe kunt u goed sturen op prestaties? Hoe sterk is uw interne organisatie rond veiligheid? Hoe

Nadere informatie

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK 17 november 2014 1 2 1. INLEIDING De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is

Nadere informatie

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA 1 Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving Directeur VIA 2 Verkeersveiligheid raakt iedereen VVN staat achter het motto van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid verkeersveiligheid:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema Gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema ( Planning: Stappenplan / Plan van Aanpak,: Tijd / Tijdschema ) Inleiding Veiligheid

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Inleiding Per 1 januari 2008 is de gemeentelijke regierol in de Gemeentewet vastgelegd. Gemeenten hebben

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie Checklist borging tweede doelstelling ESF 2014-2020 gelijke kansen en nondiscriminatie Projecten in het programma ESF 2014-2020 hebben twee doelstellingen: op de eerste plaats het bevorderen van actieve

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen)

FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen) FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen) DATUM VERGADERING: 24 maart 2015 PARTIJ: PvdA/GroenLinks DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 17 maart 2015 NUMMER AGENDAPUNT VRAAG 1 RC

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie versterking accountmanagement 1- Notagegevens Notanummer 2016-001621 Datum 18-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Integrale Veiligheid

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Integrale Veiligheid gemeente Eindhoven Openbare orde 5 Veiligheid Raadsnummer 09.R3302.00I Inboeknummer o9bstor94o Beslisdatum B&W a9 september 2009 Dossiernummer 94O.I53 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Programma bijeenkomst Transitieteam Midden- en West Brabant

Programma bijeenkomst Transitieteam Midden- en West Brabant Programma bijeenkomst Transitieteam Midden- en West Brabant 14:00 14:15 Opening algemene stand van zaken SVB-BGT, Ingrid Hugen 14:15 15:00 De rol van RWS, Rob van der Schoot rol van RWS binnen de BGT (m.n.

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

BIJLAGE I3. Nota van Afstemming. Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming

BIJLAGE I3. Nota van Afstemming. Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming BIJLAGE I3 Nota van Afstemming Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming Inleiding Bij de concretisering van het model Ten Boer-Groningen is de afgelopen periode veel tijd besteed aan de rol van regisseur

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 06C

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 06C Cluster Stedelijk beleid en strategic Gemeente Enschede ill 7 $" ' b Q Provinciale Staten Overijssel T.a.v. Statencommissie Economic & bestuur Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Datum 31 mei2006 Uw kenmerk Uw

Nadere informatie

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen Versie : 1.2 Datum : 28 maart 2007 Samengesteld door : Marcel van 't Zand, Amy van Groesen, Jessica de Bresser pagina 2 van 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten(Probleemsteling en doelstelling)

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking GEDRAGSCODES Werken aan binding met de buurt

veiligheid door samenwerking GEDRAGSCODES Werken aan binding met de buurt veiligheid door samenwerking GEDRAGSCODES Werken aan binding met de buurt gedragscodes Steeds meer buurten in Nederland hebben te maken met vervelende situaties als vandalisme, agressie, geluidsoverlast

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Melle Schol. november 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Melle Schol. november 2013 Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Melle Schol november 2013 Achtergrond Diverse bevoegdheden en verantwoordelijkheden burgemeesters op gebied

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden.

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden. gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5089 Inboeknummer 12 bst01789 Beslisdatum B&W 6 oktober 2012 Dossiernummer 12.45.352 Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Evenementenbeleid in Eindhoven "Gastvrij

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie