Diagnose Integrale veiligheid gemeente Drimmelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diagnose Integrale veiligheid gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 Diagnose Integrale veiligheid gemeente Drimmelen Inleiding Het veiligheidsbeleid van uw gemeente is langs de meetlat van Kernbeleid Veiligheid gelegd en daarmee vergeleken met een 'ideale aanpak'. Ook is uw beleid vergeleken met dat van enkele andere gemeenten. Op deze manier krijgt u zicht op welke beleidsonderdelen goed lopen en aan welke onderdelen uw aandacht de komende tijd uit zou kunnen gaan. Voor die aspecten die nog niet geheel naar wens zijn, worden tips gegeven voor een nadere uitwerking. Vergelijking met Kernbeleid Veiligheid De 'ideale aanpak' bestaat vanzelfsprekend niet. Gemeenten hebben elk hun eigen kenmerken en die vragen om lokaal beleid. Een aantal voorwaarden zijn echter wel te bepalen. Kernbeleid Veiligheid is een methode die samen met een groot aantal, zeer diverse gemeenten ontwikkeld, toegepast en recentelijk geactualiseerd is. Het geeft weer hoe een compleet, integraal veiligheidsbeleid met veel draagvlak ontwikkeld kan worden. De kleuren geven aan hoe uw gemeente scoort per item. Een item wordt gevormd door een cluster van vragen. Op de groengekleurde items ( de oranje items ( aan de rode items ( De grijze items ( ) is uw veiligheidsbeleid op orde; ) zijn nog niet optimaal, maar uw gemeente is al goed op weg en ) zou u meer aandacht kunnen besteden. ) hebt u (nog) niet ingevuld. Integraal Veiligheidsbeleid 1: Inzicht in de veiligheidssituatie 2: Inzicht in het veiligheidsveld 3: Veiligheidsbeleid 4: Interne organisatie en samenwerking 5: Samenwerking met externe partners 6: Capaciteit en middelen 7: Voortgang en verantwoording 1: Analyse en beleid Jeugd & veiligheid 2: Organisatie en borging 3: Regie en samenwerking 4: Uitvoering 1: Analyse en beleid Overlast 2: Organisatie en borging 3: Regie en samenwerking 4: Uitvoering Vergelijking met het deelnemer gemiddelde

2 1: Inzicht in de veiligheidssituatie Integraal Veiligheidsbeleid Drimmelen Landelijk gemiddeld 2: Inzicht in het veiligheidsveld 3: Veiligheidsbeleid 4: Interne organisatie en samenwerking 5: Samenwerking met externe partners 6: Capaciteit en middelen 7: Voortgang en verantwoording 1: Analyse en beleid Jeugd & veiligheid 2: Organisatie en borging 3: Regie en samenwerking 4: Uitvoering 1: Analyse en beleid Overlast 2: Organisatie en borging 3: Regie en samenwerking 4: Uitvoering Vergelijking met andere gemeenten Drimmelen Aalburg Dongen Geertruidenberg Integraal Veiligheidsbeleid Gilze en Rijen Loon op Zand Oosterhout Waalwijk Werkendam Woudric

3 1 2 Inzicht in de veiligheidssituatie Inzicht in het veiligheidsveld 3 Veiligheidsbeleid Interne organisatie en samenwerking Samenwerking met externe partners Capaciteit en middelen Voortgang en verantwoording Analyse en beleid Organisatie en borging Regie en samenwerking 4 Uitvoering Analyse en beleid Organisatie en borging Regie en samenwerking 4 Uitvoering Jeugd & veiligheid Overlast Resultaten en tips per vraag Per item wordt aangegeven hoe u op de onderliggende vragen hebt gescoord hebt. Dit geeft u nader inzicht in de specifieke punten waar verbetering mogelijk is. Bij deze punten krijgt u enkele tips. De kleuren geven aan hoe uw gemeente ervoor staat. Op vragen die in groen zijn weergegeven scoort uw gemeente voldoende. Vragen die in het zwart zijn weergegeven hebben verbetering nodig. De vragen in grijs zijn (nog) niet ingevuld. Algemene tip: het CCV heeft een instrument ontwikkeld waarin de veiligheidsplannen van veel gemeenten zijn opgenomen. Met die zoekfunctie kunt u veiligheidsplannen vinden die u kunt gebruiken in de ontwikkeling van het eigen veiligheidsbeleid. Dit instrument vindt u op de site A: Integraal Veiligheidsbeleid 1 - Inzicht in de veiligheidssituatie 1.1 Inzicht in de veiligheidssituatie 1.2 Een (actuele) veiligheidsanalyse

4 Om goed inzicht in de actuele veiligheidssituatie en de wenselijke versterkingen in het beleid te krijgen kunt u een veiligheid Veiligheidsanalyse op vindt u aanwijzingen voor het uitvoeren van een dergelijke ana minimaal elke vier jaar geactualiseerd. 1.3 Onderdelen van de veiligheidsanalyse Een veiligheidsanalyse dient de volgende onderdelen te bevatten: overzicht van de aantastingen van de veiligheid (de veiligheidsproblemen); inzicht in oorzaken en achtergronden van onveiligheid; overzicht van lopend beleid en maatregelen; indicatie op welke thema s aanvullend beleid of maatregelen mogelijk zijn. Voor elk van deze onderdelen biedt het Format Veiligheidsanalyse aanwijzingen. 1.4 Bronnen voor de veiligheidsanalyse 1.5 Informatie van partners 2 - Inzicht in het veiligheidsveld 2.1 Overzicht veiligheidspartners 2.2 Inzicht taken en mogelijkheden partners Een overzicht van de veiligheidspartners is een eerste stap. Vervolgens moet duidelijk worden welke taken zij vervullen die re veiligheidsbeleid. De mogelijkheden van de partners kunnen zo creatief en optimaal benut worden en overlap van taken wor 2.3 Overzicht bestaande samenwerkingsverbanden 2.4 Overzicht flankerende gemeentelijk beleidsprocessen 2.5 Inventarisatie maatregelen en beleid Een deel van het lokale veiligheidsbeleid is wettelijk bepaald. Daarnaast hebben provincie, regionale samenwerkingsverba maatregelen die van invloed kunnen zijn op het beleid van de gemeente. Veel van deze informatie is via internet te vinden, vo nemen met de betreffende organisaties. In Kernbeleid Veiligheid (zie vindt u in deel D een kort overzicht van actueel rijksbeleid. Ook de publicatie 'veiligheid in ontwikkeling' bevat nuttige informat 2.6 Overzicht beschikbare instrumenten Op het gebied van veiligheid is een groot aantal instrumenten beschikbaar. Deels gaat het om juridische instrumenten, maa keurmerken, checklists etc. Op de website van het CCV (http://www.hetccv.nl/) en in Kernbeleid Veiligheid (http://www.projectveiligegemeenten.nl/) worde beschreven. 3 - Veiligheidsbeleid 3.1 Veiligheidsbeleid 3.2 Kernmethode toegepast 3.3 Vastgelegd beleid 3.4 Vaststelling Integraal Veiligheidsbeleid door raad 3.5 Onderdelen Integraal Veiligheidsbeleid Een goed Integraal Veiligheidsbeleid bevat ten minste de volgende onderdelen: kaders voor Integraal Veiligheidsbeleid analyse van de veiligheidssituatie prioriteiten doelstellingen flankerend beleid relatie met landelijk, provinciaal en regionaal beleid interne veiligheidspartners externe veiligheidspartners maatregelen en instrumenten regierol van de gemeente burgerparticipatie

5 financiële raming methode van verantwoording frequentie van actualisatie van Integraal Veiligheidsbeleid Een format voor een nota Integraal Veiligheidsbeleid vindt u op 3.6 Criteria prioritering 3.7 Aandacht voor niet-prioriteiten 3.8 Doelstellingen voor prioriteiten 3.9 Meetbare doelstellingen Bij beleid moet na verloop van tijd worden bekeken of het effectief is, om de uitvoering bij te kunnen sturen of om eventueel d raadzaam om de doelstellingen in meetbare termen te formuleren Type doelstellingen In een goed Integraal Veiligheidsbeleid zijn er doelstellingen op de korte(eenjarige), middellange (vierjarige) en lange termi termijndoelstellingen dragen bij aan de meer algemene, abstracte doelstellingen voor de langere termijn. 4 - Interne organisatie en samenwerking 4.1 Rol gemeenteraad bij ontwikkeling Integraal Veiligheidsbeleid De raad heeft een belangrijke taak binnen het Integraal Veiligheidsbeleid. Hij dient de opdracht tot ontwikkeling te geven, de langetermijndoelstellingen vast te stellen en de voortgang en uitvoering te toetsen. 4.2 Bestuurlijk verantwoordelijke voor Integraal Veiligheidsbeleid 4.3 Bestuurlijke verdeling van portefeuilles Het verdient aanbeveling om het Integraal Veiligheidsbeleid in de portefeuille van de burgemeester onder te brengen, omda openbare orde. De afstemming tussen de bestuurlijke bevoegdheden op dat terrein en de taken van de burgemeester rond integraal veiligheidsbeleid anderzijds is daarmee gewaarborgd. Er zijn echter ook voordelen aan een wethouder als portefeui hierdoor zijn al minimaal twee collegeleden betrokken bij veiligheidsbeleid en is er daardoor meer integraliteit en draagvlak Erg belangrijk is dat de betreffende portefeuillehouder Integraal Veiligheidsbeleid als prioriteit ziet en zich hier enthousiast vo 4.4 Positionering Integraal Veiligheidsbeleid op ambtelijk niveau 4.5 Coördinerend ambtenaar 4.6 Functieprofielen voor de coördinerend ambtenaar 4.7 Positionering verantwoordelijk ambtenaar 4.8 Intern overleg ontwikkeling Integraal Veiligheidsbeleid Over de ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsbeleid dient overleg plaats te vinden met de interne gemeentelijke partners wordt op lopend beleid van andere, relevante afdelingen en gezamenlijke initiatieven ontplooid kunnen worden. Gedurende beleid is het raadzaam dit overleg gestructureerd te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in een ambtelijke werkgroep. Op de webs vindt u een Richtingwijzer voor de samenstelling van een dergelijke werkgroep, met interne en externe partners. 4.9 Intern overleg uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid De uitvoering van Integraal Veiligheidsbeleid zal bij diverse afdelingen liggen. Men moet op de hoogte zijn van de vorderinge planningen op elkaar afgestemd worden en op incidenten snel gereageerd kan worden Vaste contactpersoon veiligheid bij andere afdelingen Het is van belang bij alle interne gemeentelijke partners een vaste contactpersoon met veiligheid als specifiek aandachtspu eigen afdeling en voor andere afdelingen duidelijk wie als eerste aanspreekpunt fungeert en zicht heeft op de activiteiten op Veiligheid worden deze personen de 'verantwoordelijke voor veiligheid' genoemd. 5 - Samenwerking met externe partners 5.1 Externe partners ontwikkeling Integraal Veiligheidsbeleid 5.2 Toetsing prioriteiten Om voldoende draagvlak te krijgen, moeten de prioriteiten worden getoetst bij alle strategische partners en eventueel ook bij a iedereen in de reguliere inspraakprocedure de kans om te reageren op een nieuwe nota Integraal Veiligheidsbeleid. Draagvl men vanaf een vroeg stadium betrokken is geweest bij het opstellen van het beleid en de prioriteiten. De toetsing gebeurt dan de gemeenteraad wordt aangeboden. 5.3 Partners uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid 5.4 Schriftelijke vastlegging samenwerking

6 Voor een goede samenwerking met de partners is het belangrijk om afspraken schriftelijk vast te leggen. De intentie om samen uitvoering kan in een convenant worden vastgelegd. Een voorbeeld van een dergelijk convenant vindt u op de website van P convenant dienen met de uitvoerende partners afzonderlijke afspraken worden vastgelegd. Dit kan in de vorm van subsidiev volgende partners zijn onmisbaar in de uitvoering en met hen dienen de afspraken schriftelijk te worden vastgelegd: politie; brandweer; openbaar ministerie; welzijnsorganisaties; onderwijsinstellingen; woningcorporaties; bewoners; ondernemers. 5.5 Contact externe partners 5.6 Overleg met bewoners over Integraal Veiligheidsbeleid Net als met de externe partners verdient het aanbeveling om zowel structureel als ad hoc contact te hebben met de bevolking informatie over voornemens van de gemeente, maar zeker ook om het peilen van meningen en wensen (bijvoorbeeld via een p dorpsraden/bewonerspanels). 5.7 Samenwerking met andere gemeenten 5.8 Betrokken bij beleid van externe partners Sommige externe partners worden door de gemeente gesubsidieerd. Bij andere partners is de sturing van de gemeente minde partners mag verwacht worden dat de gemeente betrokken wordt bij de ontwikkeling van hun eigen beleid met betrekking to 5.9 Toezien op betrokkenheid partners bij Integraal Veiligheidsbeleid Het is raadzaam voor de gemeente om actief toe te zien op de betrokkenheid van partners bij het Integraal Veiligheidsbeleid. de voortgang van de uitvoering te bespreken, blijven de partners betrokken Actie bij afhaken van partners Wanneer partners niet/minder betrokken blijken of afspraken niet nakomen, is het aan de gemeente om actie te ondernemen ingrijpen, financiële consequenties, overleg met als resultaat een hernieuwd commitment met resultaat verplichtingen Initiatief vlot trekken ontwikkeling/uitvoering De gemeente is als regisseur degene die de voortgang in de gaten moet houden en moet ingrijpen wanneer die stagneert. He daar een onderdeel van, maar ook het inspringen op nieuwe ontwikkelen Op peil houden randvoorwaarden Integraal Veiligheidsbeleid De gemeente zorgt ervoor dat de randvoorwaarden optimaal zijn, om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren. Financ afstemming zijn enkele van die randvoorwaarden. 6 - Capaciteit en middelen 6.1 Aparte begrotingspost Integraal Veiligheidsbeleid 6.2 Aparte begrotingspost Integraal Veiligheidsbeleid bij interne partners Omdat een deel van de uitvoering van Integraal Veiligheidsbeleid door andere afdelingen gedaan wordt, en dit inzichtelijk m begroting van de interne flankerende beleidsterreinen een aparte post/programma op te nemen voor veiligheidsbeleid. 6.3 Benodigde capaciteit uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid De benodigde capaciteit voor coördinatie en uitvoering wordt meestal bepaald in aantal fte s. Het is raadzaam om per functi taakomschrijvingen te maken. 6.4 Vrijgemaakte capaciteit Integraal Veiligheidsbeleid Door een besluit van de raad kan de benodigde capaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar komen. 6.5 Benodigde middelen uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid 6.6 Beschikbare middelen Integraal Veiligheidsbeleid 6.7 Extra geld voor prioriteiten Het is raadzaam om de prioritering van onderwerpen herkenbaar te laten zijn in de verdeling van middelen. Aan de geprioritee besteed dan vóór de prioritering en meer dan aan andere, niet-geprioriteerde onderwerpen. 6.8 Beschikbare middelen Integraal Veiligheidsbeleid

7 6.9 Beschikbare financiële middelen 6.10 Extra geld voor prioriteiten 7 - Voortgang en verantwoording 7.1 Systeem voor planning en control Het is raadzaam om een vast systeem van planning en control te gebruiken en toe te passen op Integraal Veiligheidsbeleid verkregen kan worden. 7.2 Sturingsinformatie systeem planning en control 7.3 Structurele evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid Het Integraal Veiligheidsbeleid dient structureel geëvalueerd te worden op het behalen van de doelstellingen en effecten van partners en de processen in de uitvoering dienen regelmatig te worden bekeken. 7.4 Terugkoppeling resultaten naar raad/college Het is raadzaam om de resultaten van het Integraal Veiligheidsbeleid naar zowel de raad of raadscommissie als het college C: Jeugd en Veiligheid 1 - Analyse en beleid 1.1 Gedeelde probleemanalyse Door samen met alle relevante partners de problemen te analyseren en dit vast te leggen in een document kan de gemeente ook gedragen wordt door de partners. 1.2 Zicht op probleemgroepen 1.3 Vastlegging maatregelen De maatregelen op het gebied van jeugd en veiligheid dienen in een deelnota of plan van aanpak te worden vast gelegd, zo maatregelen gepland zijn. 1.4 Onderdelen veligheidsketen 1.5 Meetbare doelstellingen Er dienen meetbare doelstellingen te worden opgesteld. Alleen zo kan het effect van het beleid achteraf gemeten en effectie 1.6 Monitoring aanpak De aanpak dient idealiter meerdere malen per jaar gemonitord te worden. Zo kan snel worden gereageerd op veranderende snelveranderende jongerenculturen/-groepen van belang is. 2 - Organisatie en borging 2.1 Afstemming portefeuillehouders Voor een goede afstemming tussen de portefeuille houders is het van belang dat de taakverdeling is vastgelegd, er gekozen primaat ligt, jeugd en veiligheid structureel wordt besproken in het college en er bilateraal overleg is tussen de portefeuilleh 2.2 Afstemming tussen afdelingen Voor een goede afstemming tussen de afdelingen dient de taakverdeling te worden vastgelegd, een keuze te worden gemaa zowel ad hoc als structureel overleg plaats te vinden. Een ambtelijk overleg Jeugd & veiligheid is hiervoor een goede vorm. D structureel, ook andere relevante afdelingen betrokken worden. 2.3 Gebiedsgerichte functionarissen 2.4 Flexibiliteit gemeente en partners 2.5 Budget voor activiteiten Activiteitenbudgetten kunnen het best zo dicht mogelijk bij de jeugd zelf worden ingezet; dit vergroot de kans dat maatregelen sportverenigingen, jongerenwerk of de jongeren zelf (bijvoorbeeld via een jongerenraad). 2.6 Middelen en capaciteit van partners Voldoende middelen en capaciteit bij partners zijn randvoorwaarden voor een geslaagde aanpak jeugd & veiligheid. 2.7 Communicatie met de jeugd Door regelmatig met de jeugd te communiceren via bijeenkomsten, een jongerenraad, aangepaste berichten en jongerenwe jongeren betrokken raken/blijven bij de projecten van de aanpak en dat hun wensen en meningen gehoord worden. Op lokaaljeugdbeleid.nl/ staan diverse vormen van jeugdparticipatie in gemeenten beschreven.

8 3 - Regie en samenwerking 3.1 Betrokken interne partners 3.2 Betrokken externe partners 3.3 (Regie)rollen gemeente Binnen de aanpak heeft de gemeente altijd verschillende rollen te vervullen. De volgende rollen zijn essentieel: initiëren van overleg met partners; stimuleren tot gezamenlijke probleemanalyse en doelstelling; meetbare beleidsdoelen formuleren; servicenormen benoemen en controleren; aansturen en subsidiëren van organisaties zoals jongerenwerk en sportverenigingen; netwerken opzetten; samenwerking in keten bevorderen; terugkoppelen van resultaten van de aanpak; evaluatie. 3.4 Informatie uitwisseling 4 - Uitvoering 4.1 Instrumenten en methodieken C: Overlast 1 - Analyse en beleid 1.1 Zicht op typen overlast Bij het bestrijden van overlast is het van belang eerst alle typen overlast die in de gemeente voorkomen in zicht te hebben. De b jongeren; vandalisme; horeca; drugsverslaafden; psychiatrische patiënten; omwonenden; drugshandel (uit panden en op straat); prostitutie; openbare dronkenschap. 1.2 Oorzaken overlast Voor het formuleren van een goede aanpak is het van belang de oorzaak van de overlast te analyseren. Hierbij dient onders objectieve en subjectieve overlast en tussen groepsgebonden en locatiegebonden overlast. 1.3 Ervaren van overlast 1.4 Zicht op veroorzakers overlast Ook de veroorzakers van overlast dienen in beeld te worden gebracht, zowel groepen als individuele personen. 1.5 Signalen overlast 1.6 Aanpak overlast Iedere vorm van overlast vraagt om een specifieke aanpak. Wel is het mogelijk om meerdere vormen van overlast gecombine gelijksoortige maatregelen ingezet worden. 1.7 Maatregelen vastgelegd Om de aanpak van overlast succesvol te maken is vastlegging van de maatregelen een noodzakelijk onderdeel van de borg maatregelen door college of raad vastgesteld, zodat er ook bestuurlijk/ politiek draagvlak is.

9 1.8 Maatregelen 2 - Organisatie en borging 2.1 Afstemming portefeuillehouders Voor een goede afstemming tussen de portefeuillehouders is het van belang dat de taakverdeling is vastgelegd, er gekozen primaat ligt, overlast structureel wordt besproken in het college en er ook, wanneer nodig, bilateraal overleg is tussen de po 2.2 Afstemming tussen afdelingen Voor een goede afstemming tussen de afdelingen dient de taakverdeling te worden vastgelegd, een keuze te worden gemaa zowel structureel als ad hoc overleg plaats te vinden. Een ambtelijk overleg Overlast is hiervoor een goede vorm. Dit overleg direct te kunnen reageren op incidenten. Daarbij kunnen, incidenteel of structureel, ook andere relevante afdelingen betrokk 2.3 Gebiedsgerichte functionarissen 2.4 Middelen en capaciteit van partners Voldoende middelen en capaciteit bij partners zijn randvoorwaarden voor een geslaagde aanpak van overlast. 2.5 Communicatie aanpak overlast 3 - Regie en samenwerking 3.1 Interne partners overlast 3.2 Externe partners aanpak overlast Een groot aantal partners is van belang voor de aanpak van overlast: politie; woningbouwverenigingen; ambulant jongerenwerk; zorginstellingen; scholen(voortgezet onderwijs en basisonderwijs); opvanginstellingen; verslavingszorg; GGD; openbaar ministerie; jeugd; bewonersverenigingen; sportverenigingen; horecaondernemers; ondernemers prostitutie; winkeliers. Let wel: niet alle partners moeten bij alle vormen van overlast worden ingeschakeld. Verder kunnen betrokken worden, wederom afhankelijk van het type overlast: thuiszorg; ziekenhuizen; projectontwikkelaars e 3.3 (Regie)rollen gemeente Binnen de aanpak heeft de gemeente altijd verschillende rollen te vervullen. De volgende rollen zijn essentieel: initiëren overleg met partners; stimuleren tot gezamenlijke probleemanalyse en doelstelling; meetbare beleidsdoelen formuleren; servicenormen benoemen en controleren; aansturen organisaties zoals welzijns- en opvanginstellingen; afspraken maken met overige partners; netwerken opzetten; samenwerking in keten bevorderen; evaluatie; terugkoppelen van resultaten van de aanpak naar partners. 3.4 Taakverdeling vastgelegd

10 Belangrijk is om de taakverdeling met alle partners vast te leggen zodat iedereen de eigen taken kent en hier later in het traje 3.5 Informatie uitwisseling Overlast kan alleen bestreden worden als informatie over overlastveroorzakers voldoende uitgewisseld wordt. Dit kan via ve casemanagers, casuïstiekoverleg en/of bestandsanalyse. 4 - Uitvoering 4.1 Meldpunten overlast 4.2 Ingezette instrumenten en methodieken Voor een succesvolle aanpak kunnen de volgende landelijk bekende instrumenten en methodieken ingezet worden. thuis op straat (TOS); gedragscodes; cameratoezicht; bestuurlijke ophouding; sluiting woning (wet Victoria); bezoekersverbod (wet Victoria); uitzetting uit woning; opiumwet; aanschrijving volgens woningwet, na sluiting ( wet Victor); in beslagname apparatuur; buurtbemiddeling; buurtpreventie; KVW veilig complex en veilige omgeving ( en stappenplan en toolkit); Kwaliteitsmeter veilig uitgaan; horecaconvenant; veiligheidseffectrapportage; bestuurlijke boete; schade verhalen via OM; schade privaatrechtelijk verhalen op overtreder / veroorzaker van de schade; strafrecht en bestuursrecht (twee sporen beleid); inrichting ruimte vs. aanpak plegers. Informatie over deze instrumenten vindt u op Hiernaast kunt u vanzelfsprekend ook lokale en regionale methodieken en projecten inzetten. C: Andere lokale prioriteit 1 - Andere lokale prioriteit Indicatoren voor benchmarking Uw gemeente heeft toestemming gegeven de indicatoren te gebruiken voor benchmarking via

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Inleiding Per 1 januari 2008 is de gemeentelijke regierol in de Gemeentewet vastgelegd. Gemeenten hebben

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA 1 Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving Directeur VIA 2 Verkeersveiligheid raakt iedereen VVN staat achter het motto van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid verkeersveiligheid:

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen Versie : 1.2 Datum : 28 maart 2007 Samengesteld door : Marcel van 't Zand, Amy van Groesen, Jessica de Bresser pagina 2 van 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten(Probleemsteling en doelstelling)

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen)

FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen) FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen) DATUM VERGADERING: 24 maart 2015 PARTIJ: PvdA/GroenLinks DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 17 maart 2015 NUMMER AGENDAPUNT VRAAG 1 RC

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en 2013-2016 Samen staan we sterk Opgesteld door: Dhr. M. van t Zand, mevr. R. Verschuuren, dhr. R. de Gans (AOV-ers) Datum: 15 augustus 2012

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Melle Schol. november 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Melle Schol. november 2013 Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Melle Schol november 2013 Achtergrond Diverse bevoegdheden en verantwoordelijkheden burgemeesters op gebied

Nadere informatie

Projectleider : M.C.M. Schuurman (gemeente Waddinxveen)

Projectleider : M.C.M. Schuurman (gemeente Waddinxveen) PROJECTPLAN Aanpak verwarde personen Projectleider : M.C.M. Schuurman (gemeente Waddinxveen) Bestuurlijk opdrachtgever : drs. H.P.L. Cremers (gemeente Waddinxveen) namens districtscollege Alphen aan den

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Betreft: Monitoring en evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten

Betreft: Monitoring en evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Aan: De raden van de gemeente Wassenaar en Voorschoten Rekenkamercommissie Voorschoten, 24 juni 2013 Betreft: Monitoring en evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Waarom monitoren en evalueren? Het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 november 2013 Onderwerp Aanpak woonoverlast

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 november 2013 Onderwerp Aanpak woonoverlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie