Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid"

Transcriptie

1 Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van zaken veiligheid Ede 4 6 Doelstellingen en indicatoren 4 7 Prioriteiten Focus op de aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek Meer wijkgericht werken (wijkveiligheidsplannen) Versterking regierol gemeente Actieve communicatie 7 8 Strategische partners binnen het integraal veiligheidsbeleid 7 9 Organisatorische borging Politiek-bestuurlijke inbedding 8 10 Veiligheid in de gemeentelijke organisatie Gemeentelijke organisatie Toezicht Veiligheidshuis West Veluwe Vallei 9 11 Concrete aanpak door middel van actieplannen Bijlage 1: Overzicht jeugd voor veiligheidsplan Bijlage 2: Begrotingsposten perspectiefnota en toelichting 22 1

3 Voorwoord Veiligheid is een belangrijk beleidsveld in de gemeente Ede. De veiligheid en leefbaarheid handhaven of vergroten kunnen we als gemeente Ede echter niet alleen. Samen met de inwoners, ondernemers en organisaties in Ede willen we dit doen. Voor u ligt de Kadernota Integrale Veiligheid 2012 tot en met Door middel van deze Kadernota willen we invulling geven aan het beleidsveld veiligheid. In de Kadernota leest u wat onze visie, ambities en doelstellingen zijn op het gebied van veiligheid voor de komende drie jaar in Ede. In jaarlijkse actieplannen wordt aangegeven welke activiteiten er uitgevoerd zullen worden door welke partijen. Daarnaast worden de rollen en verantwoordelijkheden per partij weergegeven. De raad stelt de kaders vast en heeft een controlerende taak. Derhalve stelt de raad de Kadernota vast inclusief doelstellingen. Zo kan zij later in het proces ook haar controlerende taak vervullen. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de uitvoering van de Kadernota. Dat zal geschieden aan de hand van de jaarlijkse actieplannen. Zij rapporteert aan de hand van deze actieplannen jaarlijks aan de raad over de voortgang. Het actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis daarvan kunnen doelen en/of activiteiten bijgesteld dan wel aangepast worden. Eventueel kunnen er op dat moment doelstellingen worden verwijderd indien zij behaald zijn, dan wel toegevoegd worden aan het uitvoeringsprogramma bij bijvoorbeeld een stijging van criminaliteit of nieuw beleid vanuit het Rijk, maar ook bij een verschuiving van bijvoorbeeld de criminaliteit. Voor het integraal veiligheidsbeleid is gekozen voor een looptijd van drie jaar. Dit geeft interne en externe partners de tijd om middelen (financieel en menskracht) vrij te maken om de afgesproken acties ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. 2

4 1. Inleiding De kadernota schetst de ambitie van het college om de kwaliteit van het leefklimaat voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Ede te verhogen. Veiligheid heeft invloed op die kwaliteit. De gemeente Ede wil door een gerichte en realistische aanpak die kwaliteit verbeteren. Daarnaast heeft de gemeente Ede aandacht voor wijkgericht werken. Dit betekent dat de verschillen tussen de buitendorpen en wijken worden gerespecteerd. Niet alleen de gemeente Ede ziet veiligheid als prioriteit, de landelijke overheid ziet dat ook. De gemeente heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid. Het opstellen van integraal veiligheidsbeleid biedt de gemeente Ede hét middel om deze regie ook te kunnen voeren. Hierin wordt namelijk beschreven wat de gemeente doet en wat zij van de andere partijen op het gebied van veiligheid verwacht. Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente de bevoegdheden en taken van andere partijen gaat overnemen. In deze kadernota integrale veiligheid komen vooral de visie, doelstellingen en prioriteiten aan de orde. Voorts worden de projecten/activiteiten in beeld gebracht om deze doelstellingen te behalen. Samen vormen zij het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Ede voor 2012 tot en met Gemeente Ede werkt aan een veilige gemeente waar mensen zich thuis voelen. 2. Integrale Veiligheid Integraal veiligheidsbeleid is bij uitstek een dynamisch en interactief proces dat nooit af is: onder regie van de gemeente geven partijen gezamenlijk invulling aan de inhoud en de organisatie van het beleid. Het voeren van integraal veiligheidsbeleid vraagt voortdurend actie van vele actoren. Integraal veiligheidsbeleid is meer een manier van kijken, denken en werken van al degenen die hierbij direct of indirect betrokken zijn. Daarbij is de sociale veiligheid een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid van een straat, wijk of dorp. Dit is de kant van veiligheid waar de gemeente een zelfstandige rol heeft buiten de wettelijke verplichtingen die er op verschillende andere gebieden van veiligheid gelden. Integrale veiligheid in Ede betekent dus samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid met een samenhangend pakket van activiteiten en maatregelen. De gemeente Ede streeft met dit veiligheidsbeleid een balans na tussen het voorkomen van onveiligheid(preventie) en het daadkrachtig aanpakken van onveilige situaties(repressie). 3. Visie De gemeente Ede wil dat mensen zich thuis voelen in de gemeente, mede door een overheersend gevoel van veiligheid en goede leefbaarheid. Ook moet duidelijk worden wat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven hierbij is. De gemeente Ede zorgt, samenwerkend met anderen, voor wijken en dorpen die in bepaalde mate schoon, heel en veilig zijn. Dit doen wij op een resultaatgerichte wijze, met daadkracht en lef, ten dienste van mens en milieu. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 4. Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid Het belangrijkste uitgangspunt is dat de gemeente de regie voert op het lokale veiligheidsbeleid. Daarbij houden we rekening met landelijke, regionale en districtelijke prioriteiten. Deze prioriteiten worden echter bekeken in het licht van onze lokale situatie. Om tot ons integraal veiligheidsbeleid te komen hanteren we verder nog de volgende uitgangspunten: - Analyseren, onder meer aan de hand van criminaliteitscijfers, de Veiligheidsmonitor en gesprekken met diverse actoren; - Gericht en realistisch de dingen doen waar we ook daadwerkelijk invloed op hebben; - Werken met een gebalanceerd pakket aan maatregelen (preventief en repressief); - Het serieus nemen van de bewoners (niet alleen aan de hand van harde cijfers maar ook input vanuit de veiligheidsmonitor en aan de hand van burgerparticipatie); - Systematische en periodieke rapportages (meetbaar). 3

5 5. Stand van zaken veiligheid Ede Uit de recente politie-informatie van 2010 en de Veiligheidsmonitor 2010 blijken de volgende gegevens met betrekking tot de veiligheid in de gemeente Ede. In 2010 was sprake van een toename van inbraken in de gemeente. Dit noopte alle gemeenten in de regio tot het nemen van maatregelen op dit gebied samen met alle ketenpartners. Dit heeft tot een afname van het aantal inbraken in de eerste helft van 2011 geleid. Voortzetting en uitbreiding van deze aanpak is echter gewenst, omdat het totale aantal inbraken nog te hoog is. De mate van overlast is in de meeste wijken in 2010 volgens de bewoners op zich iets verminderd. Dit geldt echter niet voor alle wijken. Om adequaat te kunnen reageren op overlast zal meer wijk- en buurtgericht gewerkt gaan worden. Door middel van wijkveiligheidsplannen kan vanaf 2012 nog gerichter overlast en veiligheidsproblemen worden aangepakt. Er wordt onverminderd ingezet op de aanpak van jeugdcriminaliteit. De gestructureerde aanpak van risicojeugd en -groepen, maar ook van risicogezinnen zal grote aandacht moeten houden. Hierbij maken we onder meer gebruik van de shortlistmethode. De typering van problematische jeugdgroepen in hinderlijk, overlastgevend en crimineel is een hulpmiddel bij het verminderen van overlast door jeugd. De wijkteams krijgen een belangrijke taak bij de inventarisatie en bij de oplossingen. Hoewel uit de laatste shortlist uit 2011 blijkt dat het aantal jeugdgroepen in totaal is verminderd blijft dit een van de grootste aandachtspunten, met name bij de bestrijding van overlast. Geweldsdelicten hebben een grote maatschappelijke impact. Hoewel in Ede niet sprake is van een grote toename door de jaren heen, is maatschappelijk gezien verder terugdringen wenselijk, zeker waar het huiselijk geweld betreft. 6. Doelstellingen en indicatoren De komende jaren richt de gemeente Ede zich op de volgende algemene doelstellingen: Beoogde maatschappelijke effecten Het aantal overlastincidenten is verminderd Minder overlast en criminaliteit door jongeren of jeugdgroepen Minder overlast en criminaliteit (algemeen) Minder geweld (waaronder uitgaans- en huiselijk geweld) Minder woninginbraken en overige vermogensdelicten Effectmeting Wat zijn de doelstellingen? Gemeenteregistraties/ Het aantal incidenten is in 2014 met politieregistraties 10% verminderd ten opzichte van 2010 Shortlist methodiek Alle overlastgevende groepen zijn bij de gemeente in beeld en daarop is een heldere aanpak geformuleerd Registratie Alle overlastgevende gezinnen, Veiligheidshuis overlastgevers, criminelen, veelplegers zijn in beeld bij het Veiligheidshuis, een passend aanbod is geformuleerd; flankerende maatregelen worden effectief toegepast. Registratie politie en OM Het aantal aangiftes is in 2014 met 10% gedaald ten opzichte van 2010 Registratie politie en OM Het aantal aangiftes is in 2014 met 10% gedaald ten opzichte van 2010 Bij dit schema moet in ogenschouw genomen worden dat per wijk de situatie kan verschillen. Dit betekent dat per wijk aparte (aanvullende) doelstellingen geformuleerd moeten worden. Dit zal geschieden in de onder 7.2 genoemde wijkveiligheidsplannen. 4

6 7. Prioriteiten De integrale aanpak die de gemeente Ede voorstaat om te komen tot een veiliger samenleving kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, de combinatie van repressie en preventie, een persoonsgerichte aanpak en een intensievere samenwerking tussen alle betrokken partijen, teneinde de eerder genoemde doelstellingen te bereiken Voor de komende periode kiezen we voor de volgende prioriteiten: 1. Focus op aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek 2. Meer wijkgericht werken 3. Versterking regierol gemeente 4. Actieve communicatie 7.1 Focus op de aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek In een gemeente als Ede zijn jongeren op straat een natuurlijk verschijnsel. Lang niet al die jongeren veroorzaken overlast. De overgrote meerderheid van de jongeren in de gemeente Ede gedraagt zich prima. Een kleine groep jongeren veroorzaakt overlast in het publieke domein; op straat of in een wijk. Wat verstaat de gemeente Ede onder overlast. Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar beschouwd worden en waarbij sprake is van schending van privacy, inbreuk op woon- en leefgenot waardoor men zich soms ook bedreigd voelt. Uit onderzoeken en gesprekken met vele inwoners van de gemeente Ede blijkt dat overlast van groepen jongeren een van de grootste buurtproblemen is. Buurtbewoners in sommige wijken ervaren regelmatig overlast van schreeuwende of ruziemakende jongeren op straat en van samenscholingen. Een van de oorzaken van jeugdoverlast is de toegenomen invloed van straatcultuur waar heel andere waarden en normen heersen dan in de rest van de samenleving. De straat is een ontmoetingsplek voor jongeren. Verschillende groepen zoeken elkaar op en brengen veel tijd door op straat. Niet alle bewoners reageren positief op hun aanwezigheid. Niet alleen de straat, ook internet heeft invloed op de jeugdcultuur. In de virtuele wereld gelden eigen normen en waarden die zich onttrekken aan ouderlijk toezicht. Daarnaast vinden veel jongeren drugsen alcoholgebruik steeds normaler. Het is daarom van groot belang om zowel preventieve, curatieve als repressieve aandacht aan deze (groep) jongeren te geven. Dat doen we door duidelijke grenzen te stellen en door perspectieven te bieden. We verwachten van alle betrokken partijen en individuen een actieve betrokkenheid en participatie bij de oplossing van dit gezamenlijk vraagstuk. In het kader van het preventief jeugdbeleid is de gemeente Ede niet alleen actief op het gebied van (jeugd)gezondheidszorg, recreatieve (speel)voorzieningen en subsidiëring van organisaties op het gebied van jeugdbeleid en opvoedondersteuning. Gemeente Ede richt haar beleid ook met name op het leggen van contact met jongeren, het zo nodig corrigeren van gedrag en het daarmee tevens voorkomen en verminderen van jeugdoverlast. Binnen dit ambulante jongerenwerk worden jongeren ook ondersteund en wordt indien noodzakelijk een bemiddelende rol vervuld. Naast de uitvoering van het ambulante jongerenwerk is de gemeente actief op het gebied van leerplicht en positieverbetering van jongeren. Tenslotte is de op dit moment in gang gezette Centrum voor Jeugd en Gezin ontwikkeling in Ede een belangrijke pijler binnen het preventief jeugdbeleid. We gaan door met de huidige aanpak en zullen, waar nodig, het beleid voortdurend verbeteren en aanscherpen. De volgende punten worden, voor zover niet reeds toegepast, verder uitgewerkt: - Toepassen shortlistmethodiek; in beeld brengen van overlastgevende groepen en daaraan gekoppeld de plannen van aanpak - Participatie Veiligheidshuis; integrale aanpak van overlastgevers, veelplegers, jeugd, etc - Voortzetting overleggen met betrekking tot jeugd en overlast in de wijkteams - Eventuele toepassing van andere instrumenten zoals jongerencoaching en burgernet - In uiterste gevallen gebruik maken van alle wettelijke middelen, bijvoorbeeld: samenscholingsverboden en gebiedsontzeggingen - Aanpak stelselmatige daders geweld (Veiligheidshuis) - Ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid als hun kinderen overlast veroorzaken. 5

7 7.2 Meer wijkgericht werken (wijkveiligheidsplannen) Ede is in de loop der jaren steeds meer gebiedsgericht gaan werken. Ede is verdeeld in 6 wijken (de buitendorpen inbegrepen). Elke wijk kent zijn specifieke eisen en wensen. Hierdoor kan de aanpak per wijk verschillen. Meer gebiedsgericht werken betekent betere samenwerking tussen de partners in de wijk. Het wijkteam (bestaande uit: wijkmanager, sociaal coördinator, Woonstede en Welstede) vervult een centrale positie in hetgeen in de wijk speelt. Er gaan steeds meer taken richting wijk en wijkteam. Dit zal ook gevolgen hebben voor de wijkgerichte benadering en deze veranderingen zullen daarom in kaart gebracht moeten worden. Naast leefbaarheidvraagstukken komen ook steeds meer veiligheidsvraagstukken op het bordje terecht van de deelnemers aan het wijkteam. Sommige hiervan dienen bovenwijks aangepakt te worden en lenen zich niet voor een specifieke wijkaanpak. Maar dikwijls zijn veiligheidsproblemen echt wijk- of buurtgebonden. Het meest bekende voorbeeld is jeugdoverlast. De aanpak vereist vaak maatwerk en een creatieve en flexibele houding. Hierbij moet rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken van de wijk zoals bevolkingssamenstelling, aard van de bebouwing etc. Dit alles betekent ook een andere werkwijze voor de niet wijkgebonden ambtenaren. Zij zullen meer dan nu zich bezig dienen te houden met wat in de wijken en bij de mensen speelt. Wijkveiligheidsplannen Het ligt dan voor de hand om veiligheid wijkgericht te benaderen. Wijkteams stellen vanaf 2012 elk jaar een wijkactiviteitenplan per wijk op. Hierin is met name aandacht voor het feit de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Hoewel hierin aandacht is voor veiligheidsvraagstukken, verdient het aanbeveling meer gerichte aandacht aan veiligheid te besteden. Een wijkveiligheidsplan beoogt de veiligheid in de wijk te verbeteren met concrete maatregelen die samen met de betrokkenen zijn geformuleerd. De nadruk ligt daardoor bij thema s die bovengemiddeld leven. Deze thema s worden benoemd aan de hand van objectief cijfermateriaal, zoals politiegegevens en demografische gegevens van de wijk. Verder is de veiligheidsbeleving van de wijkbewoners (zoals gemeten in de Veiligheidsmonitor 2009 en wijkenmonitor 2010) en de bevindingen van de professionals betrokken in de analyse. Met deze informatiebronnen wordt de actuele veiligheidssituatie van de desbetreffende wijk in kaart gebracht en kunnen maatregelen per wijk worden geformuleerd. Zo bestaat de mogelijkheid om concrete doelstellingen te formuleren en prioriteiten te stellen op de plek waar de vraagstukken spelen. Ook bij de shortlistmethode Beke/Ferweda zal het wijkteam actief betrokken worden. Er is gestart met het ontwikkelen van een format voor een wijkveiligheidsplan per wijk, dus 6 in totaal. Halverwege 2012 zullen de plannen gereed zijn. 7.3 Versterking regierol gemeente Het zorgdragen voor een veilige omgeving is en blijft een kerntaak van de (lokale) overheid. De wijze waarop gemeente Ede invulling geeft aan deze kerntaak zal veranderen van een handhavingsrol naar een actieve en allesomvattende regierol op het gebied van veiligheid. Deze regierol vraagt om een nieuwe, minder hiërarchische, realistische en meer vraag- en probleem gestuurde aanpak. Deze rol dient voor een ieder duidelijk en voorspelbaar te zijn. De gemeente is dus regisseur op het gebied van integrale veiligheid en zal haar regierol op het gebied van veiligheid versterken door: - Uitvoering te geven aan deze nota en genoemde prioriteiten; - Het bewerkstelligen van een samenhang tussen veiligheid- en flankerend beleid en tussen preventief en repressief beleid; - Meer te sturen via beleidskaders, subsidies, convenanten en afspraken, zoals het externe veiligheidsbeleid van de afdeling VH; - Het verder ontwikkelen van een informatiegestuurde aanpak; checklist met prestatienormen. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op: o Aandacht voor zichtbare handhaving op straat (politie, toezicht); o Intensivering van de samenwerking en een meer heldere takenverdeling tussen ketenpartners; o Meer heldere, op output gerichte afspraken met instellingen voor welzijn (vooral jongerenwerk); o Strakkere coördinatie en meer stroomlijning en efficiency van het beleid met meer focus op de uitvoering; ook de doeltreffendheid en samenhang van allerhande overlegstructuren zullen nader bezien worden. 6

8 7.4 Actieve communicatie Communicatie draagt de komende periode op drie manieren bij aan het veiligheidsbeleid: als middel om het veiligheidsbeleid meer bekendheid te geven (communicatie over beleid), als instrument van het beleid om beleidsdoelen te halen (communicatie als beleid) en als procesinstrument om burgers meer te betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering van het beleid (communicatie in het beleid). Communicatie over beleid Om het vertrouwen bij burgers in de overheid als het gaat om het bewaken van de veiligheid te vergroten, is nauwere samenwerking tussen de ketenpartners in veiligheid belangrijk. Er dienen dan ook concrete afspraken worden gemaakt met partners hieromtrent. Ook instellingen die zich bezig houden met preventie zullen intensiever gaan samenwerken op dit gebied. De gemeente Ede heeft hierin de regie. Met gezamenlijk optreden kunnen we beter laten zien wat er gedaan wordt in de aanpak van overlast en criminaliteit. Middelen daarvoor zijn o.a. het internet, de huis-aan-huisbladen, flyers en wijkbezoeken. De wijkveiligheidsplannen zullen besproken worden met (een vertegenwoordiging van) de burgers. Communicatie als beleid Naast de genoemde middelen in deze nota zal ook worden ingezet op een gedragsverandering door communicatiecampagnes uit te voeren. Men kan hierbij denken aan de jaarwisselingscampagne, campagnes gericht op meldingsbereidheid en het doen van aangifte, e.d. Maar ook gaan we met behulp van lokale campagnes met wisselende thema s burgers meer stimuleren en faciliteren om zelf (meer) actief te zijn. Communicatie in beleid (Permanent in gesprek) We willen onze doelstellingen en het beleid voortdurend toetsen aan de ervaringen van de burgers. Wij vinden het belangrijk dat burgers (nog) meer inzicht krijgen in en betrokken zijn bij de aanpak van overlast en criminaliteit. Zo zal worden bezien welke middelen op gebied van burgerparticipatie zinvol en bruikbaar zijn, bijvoorbeeld over de wijkveiligheidsplannen. Communicatiestrategie Kernwoorden in ons beleid zijn: transparant, actueel, feitelijk en dialoog. Daarbij leggen we de nadruk op resultaten en niet op voornemens. We hebben meer aandacht voor slachtoffers, melders en burgers die anderszins op adequate wijze een bijdrage leveren aan debestrijding van overlast en criminaliteit. 8. Strategische partners binnen het integraal veiligheidsbeleid De strategische partners zijn de essentiële, onmisbare partners bij het integraal veiligheidsbeleid. Deze partners bevinden zich binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Dit is nodig om tot een goede integrale aanpak van veiligheidsproblemen te komen. De gemeente heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid, maar neemt daarbij geen bevoegdheden of taken over van andere partijen. Zij maakt hier alleen gebruik van. Ook binnen de gemeentelijke organisatie blijven de vakafdelingen primair verantwoordelijk voor hun eigen taken. Het is echter van wezenlijk belang dat hierbij geen sprake is van hokjesdenken : schotten moeten verdwijnen. Dit alles kan in de praktijk betekenen dat meer projectmatig gewerkt gaat worden in wisselende samenstellingen. Voor de gemeentelijke organisatie kan de werkwijze van het Veiligheidshuis als voorbeeld dienen. 7

9 Interne strategische partners Gemeenteraad Managementteam Verschillende interne afdelingen Brandweer Bestuurlijke driehoek (veiligheid, jeugdbeleid en openbare ruimte) Veiligheidshuis Externe strategische partners (niet uitputtend) Inwoners en ondernemers van Ede Politie (lokaal, districtelijk en regionaal) Openbaar Ministerie Districts- en Regionaal College Ambtelijk vooroverleg veiligheid Veiligheidsregio Gelderland Midden Jongerenwerk Ede Bureau Jeugdzorg Reclassering Nederland Sport- en verenigingsleven Daarnaast kunnen verschillende andere partners bij het veiligheidsbeleid betrokken worden op het gebied waarop zij werkzaam zijn. Te denken valt aan de horeca, het jeugd- en jongerenwerk, de Nederlandse Spoorwegen/prorail, woningcorporaties, Bureau Halt, winkeliers(vereniging), bedrijven en scholen. 9. Organisatorische borging In dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de wijze van borging van de kadernota en het nog op te stellen uitvoeringsplan binnen de organisatie van de gemeente Ede. 9.1 Politiek-bestuurlijke inbedding Met betrekking tot het integraal veiligheidsbeleid stelt de Raad de kaders en daarmee de kadernota vast en heeft het een controlerende taak met betrekking tot het op te stellen actieplan. Het College stelt het actieplan vast. Samen vormen deze twee beleidsstukken het integraal veiligheidsbeleid voor van de gemeente Ede. Bestuurlijk is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De meer sociale kant van veiligheid kan ook onder het takenpakket van de wethouders vallen. De burgemeester zal echter fungeren als trekker van het integraal veiligheidsbeleid. Periodiek zullen de portefeuillehouders veiligheid (openbare orde), jeugdbeleid en openbare ruimten bij elkaar komen om continu het beleid met betrekking tot de sociale en fysieke veiligheid in de gemeente Ede af te stemmen. Aan de Raad zal een maal per jaar de objectieve veiligheidscijfers worden gerapporteerd. Daarnaast zal eenmaal per jaar aan de Raad de resultaten van de actieplannen worden gerapporteerd. 10 Veiligheid in de gemeentelijke organisatie 10.1 Gemeentelijke organisatie Binnen de gemeentelijke organisatie loopt het integraal veiligheidsbeleid dwars door de staande organisatie heen. Iedere vakafdeling is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen beleid op zijn vakgebied waar dat raakvlakken heeft met veiligheid: maar een adequate samenwerking is onontbeerlijk gelet op een grote focus op wijkgerichter werken. Dit betekent dat beleidsambtenaren vaker achter hun bureau vandaan moeten komen om zelf kennis te nemen van de temperatuur in de wijken. De wijkcoördinatoren zullen actief betrokken worden bij deze afstemming. De ambtelijke coördinatie van het veiligheidsbeleid ligt bij de afdeling Veiligheid en Recht. Zij draagt zorg voor de interne afstemming en rapportages aan het bestuur. Voor zover er sprake is van knelpunten dan wel patstellingen ligt het primaat om deze te doorbreken bij de burgemeester. Het doorbreken hiervan door de burgemeester gebeurt na overleg met de collega portefeuillehouders. Gelet op hun positie binnen de gemeentelijke organisatie wordt apart aandacht besteed aan twee specifieke organisatieonderdelen, te weten de afdeling Toezicht en het Veiligheidshuis Toezicht De samenleving verlangt van de overheid dat zij het toezicht in de openbare ruimte op een samenhangende wijze uitvoert. Doordat de politie zich steeds meer gaat richten op kerntaken, dreigt er een vacuüm te ontstaan met betrekking tot toezicht in de openbare ruimte. De gemeenten worden geacht deze lacune over te nemen. Anders gezegd, gemeenten nemen steeds meer taken van de Politie over en vullen soms nieuwe taken in. 8

10 Cameratoezicht De camerabeelden van het Edese uitgaansgebied Museumplein worden incidenteel in de nachtelijke uren door de Meldkamer van de afdeling Toezicht uitgekeken. Het laatst gebeurde dat tijdens het EKvoetbal en de Heideweek. Dit bleek een zinvolle investering. Het college heeft de wens geuit op momenten van verhoogd risico (vrijdag- en zaterdagnacht) het uitkijken in de nachtelijke uren vorm te geven. Het live uitkijken van camerabeelden in de nachtelijke uren door de Meldkamer leidt tot een uitbreiding van 1,2 formatieplaatsen. Jeugdoverlast Op het gebied van jeugdoverlast vervult Toezicht de laatste jaren een steeds grotere rol. Sinds 2010 zijn er twee jeugdboa s aangesteld. Dit zijn toezichthouders met een taakaccent op jeugd. Om deze taak uit te kunnen voeren hebben zij een jeugdopleiding bij de politie gevolgd. De jeugdboa s worden tot 31 december 2011 gefinancierd vanuit de WWI subsidie. De jeugdboa s houden zich ondermeer bezig met het in contact komen, in kaart brengen en het bestrijden van hinderlijke- en overlastgevende jeugdgroepen, het inventariseren van overlastlocaties, het signaleren van spijbelende jeugd en delen van informatie van het Veiligheidshuis en andere relevante partners. Zij worden ook op incidentele basis ingezet inzake overlast van uitgaansjeugd rondom Ede centrum. De ervaringen hiermee zijn zeer positief. De jeugdboa s voeren hun taken zo veel mogelijk uit in samenwerking met de politie. De jeugdboa s zijn een antwoord op de steeds groter wordende inzet van Toezicht op het gebied van jeugd. Om de taak van de jeugdboa s zowel overdag als s nachts aandacht te kunnen geven, wordt de formatie van jeugdboa s met 5,2 formatieplaatsen uitgebreid. Kosten en financiering Voor de personele uitbreiding, met een omvang van per jaar, wordt aangesloten bij de duur van de kadernota. Afhankelijk van de behaalde resultaten wordt bezien of continuering vanaf 2015 aan de orde is. De personele uitbreiding is als volgt opgebouwd: Onderdeel Uitbreiding schalen Financieel per jaar formatie Schaal 5 Schaal 7 1) Meldkamer 1,2 fte 1,2 fte )Jeugd en jongeren 5,2 fte 5,2 fte Toeslag 15% Totaal 1,2 fte 5,2 fte Financiering formatie Middelen per jaar Ombuigingen EWZ Eigen middelen Toezicht Nieuw beleid (begroting) Totaal Veiligheidshuis West Veluwe Vallei Het Veiligheidshuis is een fysieke voorziening waar ketenpartners uit de justitieketen en de zorgketen samen werken om te komen tot een efficiëntere en effectievere aanpak van criminaliteit en overlast in het gebied van de West-Veluwe Vallei. Hierbij gaat het om het terugdringen van recidive, het bieden van perspectief aan probleemgroepen en daders alsmede slachtoffers adequate zorg en ondersteuning verlenen. Het Veiligheidshuis faciliteert, coördineert en ondersteunt deelnemende ketenpartners bij de aanpak van onderstaande prioriteiten. Het Veiligheidshuis is nadrukkelijk geen eigenstandige organisatie maar een samenwerkingsverband. De winst moet vooral zitten in het beter afstemmen van de werkprocessen van de deelnemende ketenpartners en in de samenwerking in de fysieke omgeving van het Veiligheidshuis. 9

11 In het Veiligheidshuis zijn een viertal prioriteiten benoemd ten aanzien van bovenstaande doelstelling. Dit zijn: De aanpak van jeugdoverlast en criminaliteit; De aanpak van huiselijk geweld, het gaat hierbij zowel om de aanpak van de daders als ook de hulp aan slachtoffers; De aanpak van veelplegers; De nazorg aan ex-gedetineerden. Naast bovenstaande prioriteiten wordt onder regie van het Veiligheidshuis ook op projectmatige wijze overlast en criminaliteit aangepakt met specifiek te benoemen doelgroepen (bijvoorbeeld multiproblem gezinnen) of specifieke problemen in wijken in de gemeenten in de West-Veluwe Vallei. Verschillende ketenpartners hebben een gemeenschappelijk uitgangspunt bij de aanpak van de problemen, te weten: waar mogelijk straf en zorg op een effectieve manier met elkaar afstemmen, met als doel de recidive van de betrokken persoon terug te dringen. Om tot een goede integrale aanpak en samenwerking te komen in het Veiligheidshuis is het van groot belang dat informatie op een goede en zorgvuldige manier met elkaar wordt gedeeld. Om het ambitieniveau op het huidige peil te houden zal in de Perspectiefnota een claim worden opgevoerd ten behoeve van de exploitatie van het Veiligheidshuis. Indicatief gaat het hier om een jaarlijks bedrag van ,- euro. 11. Concrete aanpak door middel van actieplannen In deze kadernota staan heel veel voornemens en acties, zowel op het gebied van de organisatie als ook wat betreft de concrete acties. Deze zullen uitgewerkt worden in actieplannen welke per jaar opgesteld worden voor de looptijd van het plan, dus voor 2012, 2013 en Voor zover er concrete acties in het plan worden opgenomen zullen deze voorzien worden van de beoogde maatschappelijke effecten alsmede van een instrument hoe de effecten gemeten gaan worden (bijvoorbeeld d.m.v. de Veiligheidsmonitor). Er is inmiddels werk verzet op het gebied van de jeugd, waar in kaart gebracht is welke activiteiten op het gebied van jeugd spelen. Dit betreft zowel inzet op het gebied preventie als ook repressie. Het overzicht (die als voorbeeld aan deze kadernota gehecht is) bevat ruim 50 acties. In het actieplan wordt jeugdcriminaliteit in definitieve vorm opgenomen, tezamen met de acties die buiten het jeugddomein spelen. Hierin wordt dan ook een financiële verantwoording opgenomen. Ten aanzien van de jeugdactiviteiten wordt nog opgemerkt dat de vraag opgenomen wordt of alle ruim 50 acties definitief doorgezet dienen te worden. Aan de hand van de beoordeling van de maatschappelijke effecten in relatie tot de financiële investering kan verwacht worden dat het aantal activiteiten aanmerkelijk gereduceerd moet worden. Het eerste actieplan (gezamenlijk met de wijkveiligheidsplannen) zal uiterlijk medio 2012 gepresenteerd worden. 10

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren A gemeente Eindhoven Plan van aanpak risico Jongeren tot 23 jaar 2009-2010 Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie